KONFERENCE NGV – 2015
8.
mezinárodní konference
PERSPEKTIVY ROZVOJE
A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ
8 th international conference
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
AND USE OF CNG/LNG IN TRANSPORT
POŘÁDANÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
HELD UNDER THE AUSPICES OF THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
OF THE CZECH REPUBLIC
Termín konání / Date of the Conference
18. února 2015 / 18 february 2015
Místo konání / Venue
KONFERENČNÍ CENTRUM CITY
NA STRŽI 65/1702, PRAHA 4 – PANKRÁC
THE CITY CONFERENCE CENTER
NA STRŽI 65/1702, PRAHA 4 – PANKRÁC
SOUČÁSTÍ KONFERENCE JE SAMOSTATNÁ VÝSTAVA FIREM Z OBLASTI NGV
A SELF-STANDING EXHIBITION OF NGV COMPANIES WILL ACCOMPANY THE CONFERENCE
KRONIKA / CHRONICLE
Mediální partneři / Media Partners:
20
PLYN 1/2012.indd 20
PLYN XCII, 2012
12.12.2011 10:42:18
PROGRAM / PROGRAMME
08.00–09.00 Registrace účastníků / Registration of participants
09.00–10.30 Zahájení konference / Conference opening
Jan Ruml
výkonný ředitel, ČPS, ČR
Executive Director, CGA, Czech Republic
Richard Brabec
ministr, Ministerstvo životního prostředí, ČR
Minister, Ministry of the Environment, Czech Republic
Lennart Pilskog
generální sekretář, NGVA Europe, Belgie
Secretary General, NGVA Europe, Belgium
Martin Jahn
prezident, Sdružení automobilového průmyslu, ČR
President, Automotive Industry Association, Czech Republic
Ľubomír Blaško
ředitel, SPP CNG, s. r. o., SR
Director, SPP CNG, s. r. o., Slovakia
10.30–11.45 1. blok přednášek / First session
Národní akční plán – čistá mobilita
Clean mobility – National action plan
Eduard Muřický
náměstek ministra, MPO, ČR
Deputy Minister, Ministry of Industry and Trade, Czech Republic
Jiří Šimek
místopředseda představenstva, E.ON Energie, a. s., ČR
Vice-Chairman, E.ON Energie, a. s., Czech Republic
Jan Bezděkovský
odbor strategie, Ministerstvo dopravy, ČR
Strategy Department, Ministry of Transport, Czech Republic
Radim Šrám
Ústav experimentální medicíny AVČR, ČR
Institute for Experimental Medicine, Academy of Sciences, Czech Republic
Moderuje / Chair
Jan Ruml
11.45–12.15
Přestávka / Break
12.15–13.45
2. blok přednášek / Second session
výkonný ředitel, ČPS, ČR
Executive Director, CGA, Czech Republic
Vývoj v NGV – vozidla, infrastruktura a možnosti českého trhu
NGV development – vehicles, infrastructure, Czech market opportunities
CNG z pohledu plynárenských společností
CNG in gas companies perspective
Zdeněk Kaplan
jednatel, CEO, RWE Energo, s. r. o., ČR
Managing Director, CEO, RWE Energo, s. r. o., Czech Republic
LNG – současnost a očekávaný vývoj
LNG – current situation and expected development
Jan Kurel
LNG Systems Sales Manager, Chart D&S Europe, Czech Republic
Nabídka CNG vozů společnosti ŠKODA AUTO a. s. a jejich uplatnění na trhu
CNG cars offered by the ŠKODA AUTO a. s. and the market position
Ondřej Všianský
Fleet manažer, ŠKODA AUTO a. s., ČR
Fleet Manager, ŠKODA AUTO a. s., Czech Republic
Tahač Iveco Stralis CNG/LNG
CNG/LNG tractor Iveco Stralis
Miroslav Jurka
produktový manažer, CNH Industrial, ČR
Product Manager, CNH Industrial, Czech Republic
Traktor s pohonem na CNG
Tractor converted to CNG
Václav Tomášek
ředitel, MOMENT Zlín, s. r. o., ČR
Director, MOMENT Zlín, s. r. o., Czech Republic
Moderuje / Chair
Pavel Šenych
vedoucí odboru, MPO, ČR
Chief of Department, Ministry of the Environment, Czech Republic
PROGRAM / PROGRAMME
13.45–15.00
Oběd / Lunch
15.00–16.45 3. blok přednášek / Third session
Zkušenosti výrobců a provozovatelů NGV technologií
NGV manufacturers‘ and operators‘ experience
Vyhodnocení provozu CNG vozidel v České poště s. p.
Evaluation of CNG vehicles operated in the Česká pošta s. p.
Jan Kubásek
ředitel, Česká pošta, s. p., ČR
Director, Česká pošta, s. p., Czech Republic
Zkušenosti s provozem CNG lokomotiv v holdingu VMG
Exeperience of CNG locomotives in the VMG holding
Zdeněk Trejbal
ředitel, Vítkovice Doprava, a. s., ČR
Director, Vítkovice Doprava, a. s., Czech Republic
57. výzva OPŽP – dotace EU pro tři regiony
Operational Programme – Environment (57th Call) – EU subvention for 3 regions
Jaroslav Kepka
vedoucí oddělení, Ministerstvo životního prostředí, ČR
Head of Unit, Ministry of the Environment, Czech Republic
Diskutující / Debaters
Tomáš Vavřík
generální ředitel, 3 ČSAD a. s.,ČR
General Director, 3 ČSAD a. s., Czech Republic
Jiří Valníček
ředitel, DP města Brna, a. s., ČR
Director, DP města Brna, a. s., Czech Republic
Radek Filipczyk
ředitel, MDP Opava, a. s., ČR
Director, MDP Opava, a. s., Czech Republic
Radek Chobot
ředitel, DP města Ústí nad Labem, a. s., ČR
Director, DP města Ústí nad Labem, a. s., Czech Republic
Moderuje / Chair
Jan Žákovec
předseda IGU TV5, ČR
Chairman, IGU WOC 5, Czech Republic
16.45–17.00 Diskuse a závěr konference / Discussion and closing
Jan Ruml
výkonný ředitel, ČPS, ČR
Executive Director, CGA, Czech Republic
8. mezinárodní konference / 8th International Conference
PERSPEKTIVY ROZVOJE A VYUŽITÍ CNG/LNG V DOPRAVĚ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT AND USE OF CNG/LNG IN TRANSPORT
18. února 2015 / 18 February 2015
Konferenční centrum City / The City Conference Center
Na Strži 65/1702, Praha 4 – Pankrác
PŘIHLÁŠKA / REGISTRATION FORM
Příjmení (titul)* / Surname*
Jméno* / First name*
Společnost* / Company*
Adresa* / Address*
Telefon / Telephone number
Fax
E-mail
IČ* / only for Czech Republic
DIČ
Bankovní spojení* / Bank*
Číslo účtu* / Bank account number*
Kontaktní osoba* / Contact person*
E-mail*
Mám zájem o elektronický sborník (prosíme, vyplňte výše e-mailovou adresu účastníka)
I wish to receive the proceedings in electronic form (please fill in the participant‘s e-mail address above)
Účastnický poplatek
Člen ČPS
2 950,– Kč vč. 21 % DPH
Nečlen ČPS
4 950,– Kč vč. 21 % DPH
Úhrada účastnického poplatku
Účastnický poplatek prosíme uhradit
na účet č. 17478393/0300 vedený
u ČSOB a. s., Radlická 330/150, Praha 5,
VS 180215, BIC: CEKOCZPP,
IBAN CZ77 0300 0000 0000 1747
8393 nejpozději do 6. února 2015.
Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů
po uskutečněném zdanitelném plnění
dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb. Tato přihláška je závazná. Při písemném zrušení
přihlášky do 23. ledna 2015 účtujeme
manipulační poplatek 500 Kč. Po tomto
termínu budeme účtovat celý poplatek.
Zastoupení účastníka je možné.
Ubytování (blízké hotely):
Panorama ****, Milevská 7,
140 63 Praha 4, +420 261 161 111
http://www.panoramahotelprague.
com/cz
Barceló Praha ****, Na strži 32/1660,
140 00 Praha 4, + 420 296 772 111
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/
cs_CZ/hoteles/Republica-Checa/Praga/
hotel-barcelo-praha/descripcion-general.
aspx
Parkování:
Nejbližší parkování v OC Arkády
(3 hodiny zdarma)
http://www.arkady-pankrac.cz/cz/
parkovani
Přihlášku zašlete nejpozději do 6. února
2015 na adresu:
Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
140 21 Praha 4 – Michle
Tel.: +420 241 049 705
E-mail: [email protected]
Registration fee**
CGA member
CGA non-member Další účastníci ze stejné organizace / Other participants from the same company
Příjmení (titul)* / Surname*
Jméno* / First name*
E-mail
Mám zájem o elektronický sborník (prosíme, vyplňte výše e-mailovou adresu účastníka)
I wish to receive the proceedings in electronic form (please fill in the participant‘s e-mail address above)
Příjmení (titul)* / Surname*
Jméno* / First name*
E-mail
Mám zájem o elektronický sborník (prosíme, vyplňte výše e-mailovou adresu účastníka)
I wish to receive the proceedings in electronic form (please fill in the participant‘s e-mail address above)
*Tyto položky je nutné vyplnit pro registraci na konferenci. Pokud přihláška nebude řádně vyplněná, bude vrácena
k doplnění kontaktní osobě nebo přihlášenému. Registrace bude platná až po obdržení řádně vyplněné přihlášky.
*These items need to be filled for conference registration. If the registration form is not duly completed it will be
returned to the contact person or the participant to be registered. Registration will only be effective upon receipt
of a duly completed registration form.
I wish to receive the proceedings in electronic form (please fill in the participant‘s e-mail address above)
€ 107
€ 180
**In accordance with Article 44 of Council
Directive 2006/112/EC the place of supply is
outside the territory of the Czech Republic.
The recipient of the service is obliged to
pay VAT according to local VAT legislation,
if any.
How to pay the registration fee
Please transfer the registration fee to
CGA‘s bank account no.: 02006280/0300
at ČSOB (address: ČSOB, a. s.,
Radlická 330/150,
Praha 5, Czech Republic),
variable symbol 180215,
SWIFT (BIC): CEKOCZPP,
IBAN CZ83 0300 1712 8000 1747 8393
not later than by 6 February 2015.
The invoice will be rendered
within 15 days of taxable supply under
Section 21 of Act No. 235/2004.
The registration is firm. We will charge
a cancellation fee of € 20 if registration
is cancelled before 23 January 2015.
After this date we will invoice the whole
registration fee. Substitution
of participants is possible.
Accommodation (hotels nearby)
Panorama ****, Milevská 7,
140 63 Praha 4, +420 261 161 111
http://www.panoramahotelprague.
com/cz/
Barceló Praha ****, Na strži 32/1660,
140 00 Praha 4, + 420 296 772 111
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/
cs_CZ/hoteles/Republica-Checa/Praga/
hotel-barcelo-praha/descripcion-general.
aspx
Parking:
Nearest parking at the OC Arkády
(3 hrs. for free)
http://www.arkady-pankrac.cz/cz/
parkovani
Please send this application form no later
than by 6 February 2015 to:
Czech Gas Association
U Plynárny 223/42
140 21 Praha 4 – Michle
Tel.: +420 241 049 705
Em-ail: [email protected]
Download

K O NFE R E NC E NG V – 2015