Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
400 11 Ústí nad Labem
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Projednáno v pedagogické radě dne: 8. 10. 2012
Schváleno školskou radou dne: 10.10. 2012
Za školskou radu: Dr. Jan Eichler
2012
1
Výroční zpráva ZŠ
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
Identifikátor právnické osoby
vedení školy
Základní škola Ústí nad Labem
Mírová 2734/4, Ústí nad Labem
příspěvková organizace
44 55 32 26
102517371
600085554
ředitel: Mgr. Kamil Veigend
zástupce ředitele: Mgr. Stanislava Tesařová
Mgr. Iveta Nesvadbová
tel.: 472 772 079
e-mail: [email protected]
www: zsmirova.net
kontakt
1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8, Ústí nad Labem
1.3 součásti školy
Základní škola
Školní družina
Stanice mladých techniků
Školní jídelna ZŠ
Součást školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Přípravná třída
Školní družina
Školní jídelna ZŠ
kapacita
760
150
neuvádí se
670
Počet tříd
(oddělení)
18
11
1
5
x
Počet dětí (žáků)
Počet dětí (žáků) na třídu
417
251
15
150
451
1.5 materiálně-technické podmínky školy
Kmenové učebny
Odborné pracovny
23
23
15
30
x
30
9 – uč.Př, uč.Ch, uč.F,uč.Hv , cvičná kuchyňka, uč. Vv,
knihovna, uč. Z, spinningová uč.
Učebny informatiky + multimediální učebna
Klubovny ŠD + dílny SMT
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
3 + uč.Z
8
Botanická zahrada, asfaltové hřiště, multifunkční hřiště
s umělým povrchem, zahrada, dopravní hřiště
2 tělocvičny, nářaďovna, spinningová učebna, 5x stolní
tenis
školní dílny, skleník + botanická zahrada
Nové lavice 29 tříd, nové židle v odb.uč. + opravené
pracovní lavice v uč. Př, Ch, nový nábytek v uč.F
Sportovní zařízení
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
Velmi dobré, 2 zmodernizované učebny VT,
2
multimed.uč., uč. Z, nová uč.F, vybavený kabinet
sportovních tříd, stoly na stolní tenis, stolní fotbaly
Všichni žáci
Velmi dobré, stálé doplňování novými pomůckami
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou
Videa, CD přehrávače, DVD přehrávač, TV,
dataprojektor, meotary, 47 ks PC (připojení k internetu
+ Wi-fi), notebooky
---
Investiční rozvoj
Akce: Výměna dveří v pavilónu SMT, malování učeben, chodby, ŠJ, rekonstrukce chodby
v přízemí II.st., vybudování nové spinningové učebny, vybudování nového zázemí pro 6.
oddělení ŠD, havarijní opravy topení, čištění kanalizačních svodů, zastřešení oken a větracích
otvorů u ŠJ
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Předseda školské rady
Členové školské rady
1.1.2006
6 (2+2+2)
PaedDr. Jan Eichler (zást. zřizovatele)
Martin Mašek (zást. zřizovatele)
Mgr. Iveta Nesvadbová (zást. ped. prac.)
Mgr. Tomáš Krsek (zást. ped. prac.)
Bc. Kamila Mouchová (zást. rodičů)
MUDr.Dagmar Šrejberová (zást. rodičů)
1.7 Údaje o občanském sdružení při škole
Registrace
Zaměření
Kontakt
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy
Zastupování rodičů, akce pro děti
p. Martin Stibor - předseda
1.8 Kontrolní činnost ČŠI na škole
Datum zahájení inspekce
Inspekční tým
Předmět inspekční činnosti
Závěry inspekce
Datum zahájení inspekce
Inspekční tým
Předmět inspekční činnosti
Závěry inspekce
Ve šk. roce 2011/12 nebyla insp. činnost
2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Vzdělávací programy
Vzdělávací program
ŠVP ZV „ZŠ MÍROVÁ“ (TŘÍDY „C“ SPORTOVNÍ)
3
Zařazené třídy
1.- 9.roč.
3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem (přepočtených)
Počet učitelů ZŠ (přepočtených)
Počet vychovatelů ŠD (přepočtených)
Počet vychovatelů SMT
Asistent pedagoga
Počet správních zaměstnanců ZŠ (úklid)
Počet správních zaměstnanců administrativa
Počet správních zaměstnanců ŠJ
Věkový průměr pedagogických pracovníků
70 (65,037)
45 (40,68)
5 (4,857)
1
2 (1,5)
8
2
7
41
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
pracovníci
ArnoldováVlasta
Avdějevová Jana
0,136
1,0
Roků
ped.praxe
Nad 32
28
Stupeň
vzdělání
VŠ
VŠ
1,0
1,0
1,0
0,955
9
2
3
1
SŠ
VŠ
VŠ
SŠ
Nekvalif., uč.Tv
I.st.
Tv-Z
Stud. PF Aj
Učitelka
Učitelka I.st.
Učitelka
1,0
1,0
1,0
24
12
10
VŠ
VŠ
VŠ
I.st.
I.st.
M–Z
Funkce
Učitelka
Učitelka,
Úvazek.
Aprobace
Př – Zzv
Tv – Rj
vých.poradce
Bár Miroslav
Bláhová Michaela
Bočková Kamila
Cagášková
Ladislava
Čejková Alena
Doudová Monika
Eisenhammerová
Michaela
Freibergová Monika
Grejtovská Romana
Gruber Michal
Gýnová Petra
Holeček Ondřej
Hošková Zuzana
Jirát Václav
Kapounová Jana
Karásková Jaroslava
Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Vych. ŠD
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitelka I.st.
Učitel I.st.
Učitelka
Učitelka
1,0
1,0
1,0
1,0
0,545
1,0
1,0
1,0
0,409
9
21
15
6
0
4
18
13
Nad 32
VŠ
ÚSO
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
Kaše-Lukschová
Zdena
Krsek Tomáš
Kučera Martin
Landovská Věra
Mitová Ludmila
Nesvadbová Iveta
Nosek Martin
Pavlas Pavel
Petránková Jitka
Průšová Petra
Ručková Dagmar
Řeháková Iva
Učitelka I.st.
1,0
Nad 32
VŠ
Učitel
Učitel
Učitelka
Učitelka PT
Zástupce řed.
Učitel
Učitel
Vych. ŠD
Učitelka
Učitelka I.st.
Učitelka I.st.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,727
1,0
0,545
1,0
1,0
9
18
10
10
19
4
2
18
1
19
13
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ-ped.
VŠ
VŠ
SŠ
ÚSO
SŠ
VŠ
VŠ
4
I.st.
ŠD
F-Zt
Tv-Z
Stud. PF M-Hv
I.st.
I.st.
Č-Vv
Rj-D
I.st.-Tv
Č-D
I.st. – Tv
Př-Ch
Předšk.ped.
I.st.
Z – Zsv
Stud. PF M-Zt
ŠD
Nekvalif.
I.st.
I.st.
Řeřichová Marcela
Říhová Olga
Samec Petr
Sauerová Markéta
Simandl Václav
Učitelka
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Nad 32
Nad 32
6
11
3
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
Čj – D
I.st.
Nekvalif.
I.st.
M-Z
Sobotková Jana
AP
0,75
7
ÚSO
Součková Hana
Sýkorová Tereza
Štréblová Kateřina
Tesařová Stanislava
Turková Vladimíra
Učitelka I.st.
Učitelka
Učitelka I.st.
Zástupce řed.
Učitelka
1,0
0,636
1,0
1,0
0,227
29
0
11
21
Nad 32
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
Ředitel školy
Učitelka I.st.
AP
Učitelka I.st.
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Vych. ŠD
Vych. ŠD
Ved.vych. ŠD
Vedoucí SMT
1,0
1,0
0,75
1,0
1,0
1,0
0,591
1,0
1,0
0,857
1,0
1,0
23
31
10
13
16
13
0
Nad 32
Nad 32
Nad 32
21
18
VŠ
VŠ
VŠ bak.
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
ÚSO
ÚSO
ÚSO
SŠ
Vých. činnost
I.st.
Nekvalif.
I.st.
Tv – Z
Čj – D
do 31.1.2012
Veigend Kamil
Vítková Marie
Vlasáková Lada
Vojáčková Martina
Vokounová Dana
Vošická Nikola
Zikmundová Lucie
Zlatníková Zdena
Klejnová Naděžda
Štochlová Iva
Opočenská Monika
Velková Jana
M – Zt
I.st.
Sociální práce
I.st.
Č-Vv
I.st.
Stud. PF Bi-Tv
I.st.
ŠD
ŠD
ŠD
vych.
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
% přepočt. prac.
100
70
100
100
100
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Učitelka přípr. třídy
Vychovatelky ŠD
Asistent pedagoga
Komentář
Na II.stupni vyučovalo 8 učitelů bez odborné kvalifikace – Hv vyučoval student PF –obor Hv,
M vyučoval posluchač PF obor M-Zt, Tv vyučoval absolvent SŠ s absolvováním dvouleté
Trenérské školy FTVS UK Praha se specializací na basketbal, informatiku vyučoval absolvent
střední školy s maturitou, Aj vyučovaly dvě studentky PF, jedna absolventka gymnázia, Př.
Vyučovala studentka PF –obor Bi-Tv.
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let
muži
ženy
6
12
35 – 45 let
45 – 55 let
muži
muži
5
ženy
15
1
ženy
nad 55 let
do důch. věku
v důchod.
věku
Celkem
muži
muži
ženy
muži
ženy
3
12
40
4
0
5
ženy
6
0
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
Jelínková Miroslava
Kawuloková Gabriela
Šebková Marta
Handrlicová Vladimíra
Heřmánková Hana
Nováková Pavla
Franková Martina
Škopková Zdeňka
Chrastilová Dana
Adamová Iva
Kečkéšová Mária
Novák Jaroslav
Nováková Jana
Pixová Eva
Sochorová Irena
Suchá Olga
Urbánková Michaela
Funkce
Hospodářka školy
Ekonomka
Vedoucí školní jídelny
Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka
Kuchařka
Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka
Pomocná kuchařka
Uklizečka
Uklizečka
Školník
Uklizečka
Uklizečka
Uklizečka
Uklezečka
Uklizečka
6
Úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Stupeň vzdělání
ÚSO
ÚSO
ÚSO
ZŠ
SOU
SOU
ÚSO
SOU
SOU
ZŠ
ZŠ
SOU
SOU
SOU
SOU
ZŠ
SOU
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce (2012)
Počet dětí u zápisu 2012
97
Počet dětí – nástup po
odkladu
23
Počet odkladů pro šk. rok
2012-2013
17
z pátého ročníku
ze sedmého ročníku
1
0
0
0
0
0
4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
gymnázia
soukromá gymnázia
církevní gymnázia
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých
ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
průmyslové ostatní střední
střední
celkem
akademie
školy
školy
školy
odb.učiliště
s maturitou
16
5
4
5
0
11
c) na soukromé školy s maturitou přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
průmyslové ostatní střední
střední
akademie
školy
školy
školy
odb.učiliště
0
0
0
0
0
3
41
celkem
3
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků
z nižších ročníků
15
4
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
59
4
Komentář:
4 žáci ukončili povinnou školní docházku v 8. ročníku (z 8.B), odcházejí na SOU-uč. obor
7
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
ŽÁKŮ
PROSPĚCH
POČET ZNÁMEK
ABSENCE
Jiné hodnocení
Velmi dobré
Uspokojivé
Neuspokojivé
Neomluvená
Celkem
Omluvená
Neomluvená
2
3
4
5
-
p
1
2
3
14
21
1
1
168
12
1
1
1
1,11
22
1
1095
913
182
47,61
39,70
7,91
12
11
22
1
171
11
1
1
1,09
23
1343
1343
58,39
58,39
1
1
1,16
22
1034
1034
47,00
47,00
1,11
20
969
969
48,45
48,45
1,13
22
852
852
37,04
37,04
1,16
21
871
871
37,87
37,87
1,20
21
962
962
45,81
45,81
63,42
54,00
Celkem
Omluvená
Dostatečný
Nedostatečný
1
9
Celkem
Dobrý
3
23
Prům.známka
Chvalitebný
2
Mgr. Iva Řeháková
Třídní učitel
Výborný
Neprospěli
1
I.A
Třída
Prospěli
PRŮMĚR NA ŽÁKA
Vyznamenání
CELKEM VE TŘÍDĚ
Dívky
P
Chlapci
CELKOVÝ
CHOVÁNÍ
I.B
Mgr. Zdeňka Zlatníková
23
I.C
Mgr. Michaela Bláhová
22
15
7
20
1
154
18
3
I.D
Mgr. Markéta Sauerová
20
7
13
18
2
145
13
1
II.A
Mgr. Alena Čejková
23
7
16
22
1
155
21
1
II.B
Mgr. Martina Vojáčková
23
8
15
21
2
145
22
2
II.C
Mgr. Doudová Monika
21
16
5
20
1
134
34
II.D
Mgr. Monika Freibergová
19
9
10
18
1
129
20
3
1,17
19
1205
1026
III.A
Mgr. Hana Součková
23
11
12
18
5
144
41
13
1,34
22
1000
1000
43,48
43,48
III.B
Mgr. Olga Říhová
23
11
12
12
11
160
18
26
3
1,38
23
1441
1441
62,65
62,65
III.C
Mgr. Zuzana Hošková
25
18
7
16
9
155
47
13
1
1,35
24
1480
1480
59,20
59,20
III.D
PhDr. Dagmar Ručková
21
12
9
12
9
130
40
14
5
1,44
20
963
963
45,86
45,86
IV.A
Mgr. Václav Jirát
26
14
12
15
11
172
48
23
9
1,54
25
854
854
32,85
32,85
IV.B
Mgr. Marie Vítková
23
11
12
14
8
167
38
18
4
1,43
23
1125
1120
48,91
48,70
IV.C
Mgr. Iva Uhlířová
23
14
9
15
8
144
66
15
5
1,48
23
1102
1102
47,91
47,91
V.B
Mgr. Dana Vokounová
27
13
14
19
8
223
59
13
2
1,31
27
1235
1235
45,74
45,74
V.C
Mgr. Nikola Vošická
25
21
4
15
10
165
87
23
1,48
25
2392
2392
95,68
95,68
V.D
Mgr. Kateřina Štréblová
27
9
18
14
13
190
55
37
15
1,59
27
1724
1693
31
63,85
62,70
1,15
VI.A
Mgr. Nosek Martin
22
12
10
8
14
159
90
36
23
1,75
20
2
914
911
3
41,55
41,41
0,14
VI.B
Mgr. Ladislava Cagášková
18
8
10
3
15
102
78
43
29
2,00
17
1
1213
1206
7
67,39
67,00
0,39
VI.C
Mgr. Václav Simandl
23
17
6
4
18
1
137
96
59
29
1
1,95
23
2128
2124
4
92,52
92,35
0,17
VII.A
Mgr. Jana Kapounová
24
13
11
7
14
3
122
79
57
44
8
2,13
20
2
1614
1607
7
67,25
66,96
0,29
VII.B
Mgr. Michaela Eisenhammerová
23
17
6
1
20
2
110
85
69
56
2
2,24
20
3
1827
1820
7
79,43
79,13
0,30
VII.C
Mgr. Petra Gýnová-Vavrušková
26
18
8
2
24
167
105
70
22
1,85
23
3
2360
2340
20
90,77
90,00
0,77
VIII.B
Mgr. Michal Gruber
27
15
12
2
21
4
143
105
114
56
2,29
27
2514
2492
22
93,11
92,30
0,81
VIII.C
18
11
19
9
1
306
110
27
9
1,43
29
2938
2938
101,31
101,31
1982
1972
110,11
109,56
2224
2224
105,90
105,90
1
1
1
3
14
Mgr. Věra Landovská
29
IX.A
Mgr. Marcela Řeřichová
18
12
6
6
12
146
61
53
28
1,87
16
IX.B
Mgr. Krsek Tomáš
21
8
13
8
13
198
85
35
18
1,62
21
IX.C
Mgr. Kamila Bočková
12
1
2
179
5
10
9,42
0,22
0,56
20
14
6
3
17
140
74
68
38
2,01
19
1
2568
2544
24
128,40
127,20
1,20
CELKEM/POČET
668
369
299
375
278
15
4581
1618
838
399
31
12
x
644
16
0
43929
43428
501
x
x
x
PROCENT
v
55
45
56
42
2
61
22
11
5
0
0
x
98
2
0
v
99
1
x
x
x
PRŮMĚR
23
13
10
13
10
1
158
56
29
14
1
0
1,54
22
1
0
1515
1498
17
65,76
65,01
0,75
8
Celkový přehled za I. pololetí
Počet žáků
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
413
253
666
Prospělo s
vyznamenáním
306
66
372
Neprospělo
2
23
25
Nehodnoceno
Jiné hodnocení
1
23
24
Celkový přehled za II. pololetí (po opravných zkouškách)
Počet žáků
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
417
251
668
Prospělo s
vyznamenáním
312
63
375
Neprospělo
4
11
15
Nehodnoceno
Jiné hodnocení
0
12
12
5.2 Výchovná opatření:
I. pololetí
Počet žáků
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
Důtka
ŘŠ
2
23
25
2. stupeň
27
40
67
Důtka
TU
16
24
40
Důtka
ŘŠ
5
26
31
2. stupeň
32
43
75
Důtka
TU
10
30
40
NTU
413
253
666
2
10
12
3. stupeň
0
3
3
II. pololetí
Počet žáků
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
NTU
417
251
668
2
14
16
5.3 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
Tělesné postižení
Ostatní postižení
S vývojovými poruchami učení
Počet žáků
0
2
3
1
66+18 př.třída
9
3. stupeň
0
0
0
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků
Počet pracovníků
Cena Kč
Motivační setkání vyučujících Aj
1
650
Cizí jazyky a SPU
2
980
Gramatika ve výuce Nj
1
580
Celkem
3
2210
Program vzdělávání vedoucích pracovníků
Pracovněprávní vztahy a jejich specifika ve
školství
Aktuální stav školské legislativy
Kolokvium ředitelů
Rozvoj a koncepce školy, úspěšná škola
Celkem
Počet pracovníků
1
Program vzdělávání v oblasti výpočetní
techniky
MS Office PowerPoint 2010
Efektivní využití interaktivní tabule
Příprava projektů a využívání ICT na ZŠ
Celkem
Počet pracovníků
Program vzdělávání – specializované
programy (podle předmětů)
Dítě-cizinec, škola a rodič
Prevence úrazů a násilí na ZŠ
Alternativní metoda psaní leváků
Ochrana reprodukčního zdraví, prevence HIV
Cesta do mikrosvěta a zpět
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP
Dramatická výchova jako prostředek začlenění
Pedagogická činnost s nadanými žáky na ZŠ
Odpady a obaly
Recept na zvládnutí povolání učitele
Práce s neukázněným a neprospívajícím žákem
Činnostní učení prvouky v 1.-3.roč.
Zdravý životní styl ve školách z pohledu BP
Den geografie
Průřezové téma environmentální výchova
Kvantové počítání
Management školní třídy
Jednoduché pokusy z termiky a molekulové F
Fyzika ve filmu
Přirozený proces učení
Genetická metoda čtení a psaní
Konference pro učitele 1. stupně
Činnostní učení ve výuce Čj ve 2.-3.roč.
Rozvoj komunikativních kompetencí ž. s SPU
Výuka Čj jako cizího jazyka
Celkem
Počet pracovníků
1
1
1
5
19
14
2
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
2
59
10
Cena Kč
1190
1190
440
1500
4320
Cena Kč
0
23750
0
23750
Cena Kč
0
700
0
0
0
720
0
0
0
0
0
4720
0
0
0
0
1100
0
0
0
520
1100
0
0
0
8860
Programy pro nepedagogické pracovníky
Aktuální novinky v použití FKSP
Roční zúčtování daně
Avensio mzdy
Avensio
Hygienické požadavky na stravovací zařízení
Celkem
Počet pracovníků
1
1
1
1
1
5
Cena Kč
800
700
300
600
780
3180
7. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Škola byla v letošním školním roce opět zapojena do mezinárodní výtvarné soutěže v Naritě –
Japonsko. Tuto nabídku jsme dostali z japonského velvyslanectví v Praze. Zúčastnili jsme se jako
zástupci České republiky. Přihlášeno bylo 20 výtvarných prací žáků I. a II. stupně. Všechny děti
obdržely certifikát za účast a věcný dárek.
Škola čerpala prostředky z projektu EU-peníze školám.
8. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla zapojena v žádných aktivitách
9. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
 „Nebuď srab a rozhlédni se“ – zadavatel NIDM MŠMT Praha – projekt schválen,
přiznaná částka 82 500,- Kč, realizace probíhala celý školní rok 2011-12.
 „Modelářem ve dne v noci“ – schválený projekt z Fondu hejtmanky ÚK – schválená
částka 14 500,- Kč
 Podání projektu v rámci prevence rizikového chování v Ústeckém kraji pod názvem
„Adaptační kurz pro žáky 6. roč. ZŠ“ – schválená částka 29 000,- Kč. – realizace posunuta
na září 2012
 Podání projektu „Táto mámo, věnuj mi svůj čas – sportujeme“ – Mnul – schválená částka
5000,- Kč.
 Zapojení do projektu „Žádné hranice pro děti cizince“ – Poradna po integraci
 „ Moderní učení“ – projekt EU peníze školám – schválená částka 3 115 207,- Kč.
 „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců“ – MŠMT ČR –
schválená částka 14 800,- Kč.
10. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole nepracuje odborová organizace, s ostatními jmenovanými škola nespolupracovala.
11
11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Kulturní a vzdělávací činnost
I. stupeň
ZÁŘÍ:
ŘÍJEN:
( přednášky, besedy, exkurze, … )
20.9.-„ Požární poplach“, spojeno s ukázkou Hasičského sboru
a hasičskou technikou
27.9.-„Šikana“, přednášky PČR( nprap.Bartošová, Najmanová),
3.třídy
6.10.-„Kindertour“, hudební pořad pro děti, Dům kutury
I.stupeň
18.10.-„Šikana“, přednášky PČR, 3.třídy
24.10.-„Dopravní výchova“, dopravní hřiště Krásné Březno,
4.třídy
25.10.-„Rio“, filmová pohádka, kino „U Františka“
I.stupeň
LISTOPAD:
4.11.-„Saxána“, divadlo v Mostě, 5.třídy
16.11.-„Dopravní výchova“, přednáška PČR, 2.třídy
28.11.-„Čertův švagr“, divadelní představení( Divadlo opery a baletu
Ústí n/L), 3.A
28. a 30.11.-„Čertík Legrácka“, divadelní představení ekofarmy
„Pidi midi“, třídy I.stupně
PROSINEC:
2.12.-„Peter Pan“, divadelní představení( Divadlo opery a baletu
Ústí n/L), 4.třídy
5.12.-„Mikulášská nadílka“, žáci 9.C si připravili čerta a Mikuláše
pro děti I.stupně
6.-8.12.-„Čertík Legrácka“, divadelní představení ekofarmy
„Pidi midi“, třídy I.stupně
13.12.-„Vánoční akademie“, vystoupení žáků školy pro učitele, rodiče a
žáky naší školy
15.12.-„Vánoční jarmark“, akce SMT, prodej drobných dárečků dětí
s vánoční tématikou
16.12.-„Návštěva dětí z MŠ Stříbrníky“, zábavné dopoledne pro děti z
MŠ, ukázka výuky v 1.třídách, hry a soutěže v SMT
22.12.-„Žabákova dobrodružství“, divadelní představení, Činoherní
klub ÚL, I.stupeň ZŠ
22.12.-„Vánoční besídky“, vánoční nadílka a zábava v jednotlivých
třídách
LEDEN:
4. a 5.1.-„Dopravní výchova“, dopravní hřiště Krásné Březno,
4.třídy
5.1.-„Návštěva MŠ Větrná“, zábavné dopoledne pro děti z MŠ,
ukázka výuky v 1.třídách, hry a soutěže v SMT
12
13.1.-„Zdravá firma“, projekt VZP, přednášky a praktické ukázky
hygieny pro přihlášené děti
16.-17.1.“Zápis do 1.tříd“, pohádkový zápis budoucích prvňáčků do
1.tříd, pomoc žáků a učitelů I. A II.stupně
ÚNOR:
14.2.-„Kocour v botách“, filmová pohádka, kino U Františka
I.stupeň
14.2.-„Skřítek Skříňáček“, divadelní představení pro 1.třídy
22.2.-„Recitační soutěž“, školní kolo, 1.stupeň
BŘEZEN:
21.-22.2.-„Dopravní výchova“, dopravní hřiště Krásné Březno
4.třídy
DUBEN:
3.4.-„Velikonoční jarmark“, prodej výrobků dětí s velikonoční
tématikou, akce SMT
17.-18.4.-„Divadlo ŠUS“, I.stupeň
30.4.-„Tintinova dobrodružství“, filmová pohádka, kino U Františka
I.stupeň
KVĚTEN:
23.5.-„Hradní stráž“, beseda s příslušníkem hradní stráže, 3.třídy
28.5.-„Bezpečná cesta do školy“, preventivní beseda Městské policie,
1.třídy
31.5.-„Chování o prázdninách, cizí osoby“, preventivní beseda Městské
policie, 1.třídy
ČERVEN:
1.6.-„Dětský den“, rozdávání sladkostí pro děti I.stupně, akce SMT
7.6.-„Červená Karkulka“, divadelní představení na Lodi Tajemství
I.stupeň
11.-12.6.-„Dopravní výchova“, dopravní výchova Krásné Březno
13.6.-„Den s policií ČR“, Zimní stadion, zábavné dopoledne s
ukázkami policejní a hasičské techniky, soutěže a hry
14.6.-„Loučení se školou“, zábavné odpoledne pro děti, SMT a ŠD
20.6.-„Rozloučení s 9.třídami“, Národní dům, program pro rodiče,
učitele a žáky, slavnostní rozloučení
Školní výlety I. stupeň
PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA:
3.10.- Cesta pohádkovým zámkem, Libochovice
1.A:
4.4.- Mýdlárna Růžová
25.6.- Zoopark Chomutov
13
1.B:
1.C:
1.D:
2.A:
2.B:
2.C:
2.D:
3.A:
3.B:
4.4.- Mýdlárna Růžová
25.6.- Zoopark Chomutov
3.10.- Cesta pohádkovým zámkem, Libochovice
20.6.- Zoo Děčín
3.10.- Cesta pohádkovým zámkem, Libochovice
16.12.- Vánoční kouzlení, divadlo P.Kožíška, Praha
31.5.- Mýdlárna Růžová
9.11.- Letiště Ruzyně Praha
27.4.- Muzeum čokoládových obrazů Praha
9.11.- Letiště Ruzyně Praha
27.4.- Muzeum čokoládových obrazů Praha
19.12.- Advent v Zubnicích, skanzen Zubnice
21.5.- Mýdlárna Růžová
21.5.- Mýdlárna Růžová
29.5.- Plavba lodí, Doksy Máchovo jezero
20.6.- Zoo Děčín
24.4.- Zubrnice-zvyky a tradice, skanzen Zubrnice
3.D:
16.12.- Vánoční kouzlení, divadlo P.Kožíška, Praha
4.4.- Velikonoční Zubnice, skanzen Zubnice
31.5.- Mýdlárna Růžová
26.6.- Farma Pidi midi, Vaňov
4.A:
6.6.- Zámek Ploskovice, Rotunda Říp
4.B:
6.6.- Zámek Ploskovice, Rotunda Říp
28.6.- Hrad Blansko
29.5.- Plavba lodí, Doksy Máchovo jezero
28.6.- Hrad Blansko
3.C:
4.C:
5.B:
25.4.- Zámek Loučeň, kulturně ekologická exkurze
5.C:
14.6.- Dinopark Liberec
5.D:
14.6.- Dinopark Liberec
Soutěže a olympiády I. stupeň
ZÁŘÍ:
21.9.-Atletický čtyřboj-mladší žáci-1. a 2.místo
ŘÍJEN:
11.10.-Přespolní běh ZŠ E.Krásnohorské-mladší žáci-4. a 6.místo
18.10.- Stolní tenis-mladší žákyně
LISTOPAD: 16.11.-Pythagoriáda-5.BCD-73 žáků
14
.
ÚNOR:
22.2.-Recitační soutěž-školní kolo-I.stupeň, 32 žáků
23.2.-Přehazovaná-4.-5.třídy, předkolo okresu, 2.místo, 9 žáků
28.2.-Přehazovaná-4.-5-třídy, okresní kolo, 8 žáků
BŘEZEN:
14.3.-Vocabulary master-anglická slovíčka-soutěž, 16 žáků z 1.st.
15.3.-Matematický rychlík-4. a 5.třídy-11 žáků
16.3.-Matematický klokan-školní kolo-2.-9.třídy, 2.-5.tř.-325 žáků
26.3.-Pythagoriáda-okresní kolo-Meluzín 5.B-8.místo
30.3.-Basketbal OF-12 žáků z 5.C-2.místo
DUBEN:
11.4.-OF Preventan Cup-vybíjená-12 žáků z 5.C-6.místo
23.4.-Mc Donalds cup-fotbalová soutěž, 1.-3.třídy-2.místo,10 žáků
24.4.-Mc Donalds cup-fotbalová soutěž, 4.-5.třídy-3.místo, 8 žáků
25.4.-Mladý cyklista-dopravní soutěž-ml.žáci-2.místo, 4 žáci
KVĚTEN:
15.5.-Hokejbal proti drogám-13 žáků 4.-5.třídy-2.místo
21.-25.5.-Testování žáků 5. a 9.tříd-NIQES
30.5.-Kinderiáda-atletická soutěž, 10 žáků 4.-5.třídy, dvě 2.místa
ČERVEN:
5.6.- Testování 3.tříd-„Finanční gramotnost“( Scio ), 89 žáků
22.6.-2:0 pro němčinu, fotbalová soutěž s němčinou-Praha-Satalice
7 žáků 10-12 let
22.6.-Sportovní den I.stupně, sportovní dopoledne, soutěže a hry
15
Kulturní a vzdělávací činnost
II. stupeň
( přednášky, besedy, exkurze, … )
ZÁŘÍ :
20.
21.
22.
23.
20.
Průběžně
ŘÍJEN :
5.
6.
10.
19.
21.
24.
31.
LISTOPAD : 3.
4.
Taktické cvičení HZS
Nácvik evakuace školy
1. a 2. stupeň
Chemický jarmark a biologický cirkus
Organizováno UJEP ÚL v rámci oslav Roku chemie
Mírová náměstí
Účast: 7. – 9. třídy
PROJEKT města Ústí n. L.: Evropský týden mobility
Procházky historickým městem ÚL
Výstava fotografií
9. ročníky
Výstava obrazů malíře G. Avdějeva
Kostel sv. Vojtěcha
7.ročníky
PROJEKT : Chiméra
mezipředmětový projekt – D, Vv, Čj
7.roč. (září – říjen)
exkurze SŠ elektrotechniky a spojů v ÚL
Volba povolání
9.A dívky
Hudební pořad – Kindertour
Výchovný koncert pro 1.- 8. třídy
Dům kultury
Veletrh vzdělávání Litoměřice
Účast: 9.ročníky
exkurze SŠ elektrotechniky a spojů v ÚL
Volba povolání
9.C chlapci
Čs. opevnění z 30.let 20. století - přednáška
Beseda a ukázky opevnění v okolí ÚL
9.A,B,C
Čs. opevnění z 30.let 20. století – Hostovice, praktické ukázky
Exkurze a ukázky opevnění v okolí ÚL
9.A,B,C
Lezecká stěna YMCA Krásné Březno
Lezení na vertikální stěně s instruktorem
9.C
Škoda auto Mladá Boleslav
Účast: 9. ročníky
Prohlídka závodu a muzea
Modelářský maratón
Akce SMT
Soutěž o nejhezčího draka
Akce SMT
16
přednáška Poznej své tělo
pouze dívky 6. tříd
Hallowen a karnevalový rej masek
Akce SMT a ŠD
9.
Exkurze do CK
Účast. VP2-8 praktický zeměpis
10.-11. Veletrh vzdělávání Ústí n.L.
Účast: 8. a 9.ročníky
Táto, mámo, věnuj mi svůj čas
Akce SMT
Dílny - keramika a batika, rodiče s dětmi
14.
Burza hraček a sběratelských kuriozit
Akce SMT
29.
Exkurze do MN- gynekologicko- porodnické oddělení
Dívky 9.tříd
8.
PROSINEC :
8.
9.
12.
13.
14.
15.
20.
22.
22.
LEDEN :
6.a 23.
20.
28.-4.2.
Lampionový průvod
Akce SMT, ŠD a SRPDŠ
PROJEKT: M – nejvýznamnější matematik
Celkem: 20 žáků 2.st.
vítěz: Zrzavecký 9B
Jak se nestát závislákem
Naučně-vzdělávací program pro skupinu žáků v PPP ÚL
Účast: 6.A
Vánoční akademie
pro 1.st. od 10.hod.
pro 2.st. od 12.hod.
pro rodiče od 16.hod.
PROJEKT - Z – státy EU zvyky a tradice
prezentace a plakáty na zadané zeměpisné téma – státy EU
celkem 42 žáků
Vánoční trhy
Akce SMT a žáků 1. a 2. st.
Prodej výrobků s vánoční tematikou
Most- exkurze
Gotický kostel, informační centrum,
divadelní představení Robinson Crusoe
7.A,B
Výstava betlémů - kostel Nanebevzetí P. Marie v Ústí n.L.
Průběžně třídy 2. stupně
Třídní vánoční besídky
Tradice českých vánoc
Jak se nestát závislákem
PPP ÚL, beseda na téma závislosti( drogy, reklama, automaty)
6.A
konference v Činoherním studiu o 2. sv. válce
Představení k problematice 2. sv. v. a následná beseda
Účast 9.B
Zimní soustředění sportovních tříd
17
průběžně
ÚNOR :
7.
20.-24.
BŘEZEN :
12.
14.
23.
30.
30.
DUBEN :
průběžně
3.
20.
24.
KVĚTEN :
3.
2.-3.
7.
14.
Špindlerův Mlýn – Novopacká bouda
Účast: žáci sportovních tříd
Děti a právo – beseda s kurátorkou
8.A,B,C
Exkurze Masarykova nemocnice ÚL
Porodnicko-gynekologické oddělení
Dívky 9.B
LVK na Telnici
Účast: žáci 7.roč.
Jeden svět – filmový festival Kino Mumie
festival dokumentárních filmů o lidských právech a filmy o
ochraně ŽP a s ekologickou tematikou, následné diskuse
8.C a 9.ročníky
návštěva ÚMO Severní Terasa
akce SMT
žáci novinářského kroužku
Keramicko-modelářský maraton
Akce SMT
Celkem 29 žáků školy
Výstava Afgánské momentky
Účast: VP1-6 a VP1-7 praktický zeměpis
PROJEKTOVÝ DEN - Z – státy EU symboly, výhody a
nevýhody
prezentace a plakáty na zadané zeměpisné téma – státy EU
celkem 32 žáků
PROJEKT - Naše město Ústí n. L.- fotografická soutěž
Celkem 11 dětí z 2.st.
2. místo Beran
Velikonoční jarmark
Akce SMT
Velikonoční řemesla, keramika, nejkrásnější kraslice
MINIPROJEKT - Ústí n. L moje město - historická akce
Účast pro žáky 9.roč. a zájmového kroužku z dějepisu
Kino U františka- promítnutí dokumentů o ÚL
Přespání ve škole, historické kvízy a filmy, PC prezentace
Exkurze Loučeň
Literární exkurze do antických mýtů, kvízy, úkoly, hádanky
Výběr žáků 6. ročníků
Terezín –exkurze pevnosti
Účast. 9. ročníky
Testování PRUT
Testování průřezových témat
Žáci 8.B, 8.C
Kino U Františka – filmové představení
Žáci 2. stupně
Gynekologická přednáška
18
17.
17.
Průběžně
21.-25.
24.a 31.
28.
29.
29.
31.
31.
ČERVEN :
3.-9.
4.
13.
Pouze dívky 6. tříd
Následná beseda
PROJEKT - Z – tajný výlet
Vybraní žáci 2. st.
prezentace žáků na zadané zeměpisné téma + modely, makety
Pro zúčastněné uspořádán tajný výlet– Kutná Hora
Důl Osel, muzeum stříbra, chrám sv. Barbory
celkem 30 žáků
Interaktivní divadlo – Národní dům
Činohra z Brna v režii Bolka Polívky „ Don Quijote de la
Ancha“
Žáci 2. stupně
Mladý chemik – pro 1. stupeň
Akce VP1- 9 praktika z chemie
Ukázky chemických pokusů pro žáky 1A
Testování žáků 5. a 9. tříd - NIQES
Celostátní generální testování znalostí žáků
Všichni žáci 5. a 9. Tříd
Exkurze IPS úřad práce ÚL
Volba povolání
8.A,B,C
Praha – exkurze Human Body
Výstaviště Holešovice
Účast: 8.C, 9.C, 7.A,B
Vinařice a Lidice – exkurze
Prohlídka vybraných prostor věznice Vinařice a Památník Lidice
vybraní žáci 7. – 9. tříd
PROJEKT: Les
Opárenské údolí, vycházka a plnění úkolů po naučné stezce
Didaktické hry s přírodovědeckou tematikou
6.ročníky
PROJEKT -Učitel junior
deváté ročníky učí první stupeň
Účast: 9.ročníky (celkem 24 žáků)
Ověřování znalostí ze zeměpisu
Testování znalostí žáků ze zeměpisu pro katedru geografie
v Brně
9.A,B,C
PROJEKT: Týden na kolech
Cyklistické soustředění sportovních tříd
Staré Splavy – rekreační středisko Harmonie
účast:28 žáků, 5.-9.tříd
Freiheit und Liebe – mediální workshop
Kolegium Bohemika ÚL v budově muzea
Celkem 12 žáků a žákyň 7.-9. tříd
Popová hudba 80. let 20. století
Interaktivní hudební pořad, hudební ukázky, dokumenty a
fotografie, umělci z Karlových Varů
19
Účast: 2. stupeň
Loučení se školou
Akce SMT, ŠD, SRPDŠ
prezentace kroužků
Přednáška o Tajné policii
Historické informace o tajných policií bývalé NDR a ČSSR
Pro 9.třídy
Libochovany – školní výlet
6.A
Slavnostní loučení s 9. ročníky
Sál Národního domu
Doprovodný kulturní pořad žáků 1.-2.st.
Sportovní den 2.stupně- sportujeme netradičně
Tentokrát disciplíny: štafeta 10x200m, běh na 20 m pozadu,
skok daleký- desetiskok, běh ve dvojicích, hod plným míčem,
hod na koš pozadu, překážková dráha, odbíjení ve dvojicích,
štafeta ping-pong apod.
účast: 6.-9.ročníky
vyhlášeny výsledky nejlepších tříd
14.
18.
19.
20.
25.
Soutěže a olympiády II.stupeň
ŘÍJEN :
1.
1.-8.
15.
průběžně
LISTOPAD :
Olympiáda z F- školní kolo
Školní kolo probíhá do 20.12.2012
8.a 9. tř.
Pohrajte si s logikou – M soutěž, školní kolo
Žáci 2.st.
Jen 2 úspěšní řešitelé: Jelínek, Krausová oba 8C
Olympiáda v M – školní kolo
Celkem 15 řešitelů
bez postupu do okr. Kola
Přírodovědný klokan
pro 8. a 9. ročníky vždy celé třídy
zhodnocení ÚL škol.: 1. m. Adam 9B
3. m. Richterová 9C
16.
Pythagoriáda – školní kolo
Účast: 5. ročník 73 žáků
6. ročník 56 žáků
7. ročník 72 žáků
8. ročník 51 žáků
do okresního kola postupují: Meluzín, Osif 5.tř. a Procházka 8C
23.
Olympiáda v ČJ – školní kolo
Účast. 13 žáků z 8.-9.roč.
do okresního kola postupují: Richtrová, Jalamudisová obě 9C
Čermáková 9B,
Astronomická olympiáda – školní kolo
Soutěž probíhá od září
Účast: 7.-9.roč., 9 žáků
24.
20
24.
PROSINEC :
9.
12.
14.
14.
19.
20.
23.
LEDEN :
23.
26.
Průběžně
ÚNOR :
1.
7.
Morhul, Procházka, Pokrupa, Orságová, Schneiber a Kozelka,
Weigert
postupují do korespondenčního okresního kola
Olympiáda z D- školní kolo
Účast 4 žáků z 8.ročníků a 6 z 9.roč.
postupuje do okresního kola Zrzavecký 9A
Projekt M – Významní matematici
Celkem: 20 žáků 2.st.
vítěz: Zrzavecký 9A
vytvořena brožura z prací zúčastněných žáků
soutěž v SUDOKU- školní kolo
Celkem: 20 žáků 2. st.
Nejlepší řešitelka: Kokošková
Olympiáda z Aj –školní kolo
6.- 7.tř. účast: 10 žáků
8.- 9. tř. účast: 20 žáků
Postup do okresního kola: Junek 7A, Procházka 8C
PROJEKT - Z – státy EU
prezentace a plakáty na zadané zeměpisné téma – státy EU
celkem 42 žáků
Olympiáda z Nj – školní kolo
7.- 9. tř. účast: 8 žáků
Postoupili do okr. kola: Lebrušková 7A a Tomáš 9A
Nejrychlejší počtář – školní kolo
Celkem : 18 žáků 2. st.
Nejrychlejší počtář: Holbus 8C
Mistr Aj slovíček- školní kolo
Celkem: 9 žáků 2.st.
Vítěz: Knotek 9A
Olympiáda ze Z– školní kolo
Účast: 6.roč. – postupuje Pokrupa, Štochl
7.roč. – postupují Schreiber
8.- 9.roč. –postupují Měsíček, Zrzavecký
Celkem se zúčastnilo školního kola 48 žáků 2.st.
Olympiáda z Př (biologická) – školní kolo
Celkem se zúčastnilo 16 žáků 2. st.
1.m. Horyna 6C, Hejduk 9C
Najdi, co neznáš – celostátní soutěž spol. Seznam.cz
Soutěž trvá 7 týdnů, od ledna do dubna 2012
je několikakolová- 3 zákl. soutěžní kola a jedno finálové kolo
Účast: 6ABC, VP1-7, VP2-7, VP1-8,VP2-8, VP1-9, VP2-9
Bez postupu do finále
Olympiáda z Nj – okresní kolo
Účast pouze 2 žáci
3. místo Tomáš 9A a 9. místo Lebrušková 7A
Recitační soutěž – školní kolo
21
16.
24.
BŘEZEN :
14.
14.
15.
15.
16.
20.
23.
26.
28.
29.
KVĚTEN :
12.
29.
Účast. 4 žáci 6. tříd
1.místo: Pekárková 6C , postupuje do okresního kola
soutěž v SUDOKU pokročilí - školní kolo
celkem: 16žáků 2. st.
nejlepší řešitel: Kopřiva 9C
Olympiáda ve finanční gramotnosti- školní kolo
Celkem všichni žáci 2. st. VP1 a VP2
Vítězové: Kučerová a Sak 9C
Web master – školní kolo
8 žáků z 9A
1.m. Šimkovská
Olympiáda ze Z– okresní kolo, DDM ÚL
Účast: 6 žáků
3.místo Zrzavecký 9A - postup do kraj. kola pouze 1. a 2. m.
Matematický LOGIK – školní kolo
12 žáků z 2. st.
Nejlepší řešitel: Hejduk 8C, Juřička 9A
Poznej svou M paměť a nejrychlejší M počtář
Vítězové: Měsíček 9A a Holbus 8C
Matematický Klokan – matematika- školní kolo
Účast: 6.-7.tř. 123 žáků- Nguenová a Šrajber oba 6A
Celkem 59 úspěšných řešitelů
8.-9.tř. 92 žáků- Tesař 8C
Cekem 72 úspěšných řešitelů
Bez postupu do okresního kola
Olympiáda z Čj – okresní kolo
Účast : 2 žákyně
18. a 26.místo
Astronomická olympiáda – korespondenční okresní kolo
Úspěšní řešitelé : Morhul Šrejber, Kozelka a Procházka
Soutěž České pošty
Dopis sportovci
1.m. Vosková 7A
Olympiáda z F – okresní kolo
V DDMUL
Účast: 2 žáci
3.m. Čermáková 9B, 4.-5. m. Procházka 8C
Olympiáda z Př (biologická)- okresní kolo
Účast 2 žáci
13. m. Zrzavecký 9A, 17.-18. m. Hejduk 8C
Máchův Střekov – literárně-výtvarná soutěž
11 žáků 9.tříd
1.místo z ÚL škol
Mladý záchranář 2012 – okresní kolo
Celkem 16 týmů ÚL škol
HZS Všebořice
výběr žáků 8.C – 3. místo Láníková, Krausová, Čebiš, Tesař
22
30.
- 6. místo Vacková, Zumrová, Nesvadba, Rubáš
Archimediáda ÚL škol – soutěž družstev ve fyzice- okr.kolo
Účast: 14 družstev ( 42 žáků, z 10.škol)
3.místo : 9.místo: Cibulka, Junek oba 7A, Schreiber 7C
Sportovní soutěže
ZÁŘÍ :
21.
Atletický čtyřboj – okresní kolo
6.-7.tř.mladší žactvo a 8.-9.tř. starší žactvo
ml. žákyně - 1.m. a postup do krajského kola
ml. žáci – 2.m., st. žákyně – 6.m.
Celkem 34 žáků
ŘÍJEN :
5.
Atletický čtyřboj – krajské kolo
Bílina
ml. žákyně - 2.m. a bez postupu do ČR
Celkem 7 dívek (Rehgergerová, Prchalová, Blažková, Šetková,
Pražáková, Fišerová B.- výběr 6. a 7.tříd)
8.
Ústecká „ čunča“
OC Fórum
1., 2. a 3. místo st. chlapci
Celkem 12 žáků, 3 družstva
Přespolní běh, - okresní kolo na ZŠ Elišky Krásnohorské
kategorie 6.-7.tř. a 8.-9.tř.
1.a 2. m. st. dívky a st. chlapci, 4. a 6.m. ml. dívky a chl.
Celkem 4 družstva, 24 žáků
Přespolní běh, - krajské kolo na ZŠ Elišky Krásnohorské
kategorie 8.-9.tř. st.dívky,
3. místo
Celkem 6 dívek
Stolní tenis – okresní kolo na ZŠ Neštěmice
Kategorie ml.žáci, celkem 4 (Šrejber, Berky,
Herman, Jancura)
2. m., bez postupu
Stolní tenis – okresní kolo na ZŠ Neštemice
Kategorie st.žáci a žákyně, celkem 8
1.a 2.místo st. žákyně – postup do krajského kola
st. chlapci- 2.m. ve skupině, bez postupu
11.
13.
18.
20.
LISTOPAD :
3.
22.
Stolní tenis – krajské kolo Litoměřice
Starší žákyně 8.-9..tříd: Jalamudisová, Berkyová, Škoulová ,
Dvořáčková K.
4.místo
Floorball Orion florbal Cup– základní skupiny okr. kola
ml. žáci 6.-7.tř., kat.III.
3.místo, 8 žáků
St. žáci, 8.-9.tř.
2.místo, 7 žáků
Vítězná družstva postoupila do okr. kola
23
PROSINEC :
1.
5.-6.
9.
16.
Soutěž ve skoku vysokém- školní kolo
Účast: dobrovolná, celkem25 žáků 2. st.
Nejlepší postupují do okr. kola
Střekovská laťka- okresní kolo
Účast: 6 žáků 6.-9.tř.
ml. žáci a žákyně
1. a 2.místo Prchalová, Stíbalová obě 7C
1. a 2m. Šíma a Lunhul oba 7B
st. žáci
2.místo Veselý 9C
Floorball Orion florbal Cup– ÚL škol- okresní kolo
St. žákyně 8.-9.tř., celkem dívek
6. místo
Floorball Orion florbal Cup– ÚL škol- okresní kolo
Celkem 9 dívek
4.místo
LEDEN :
26.
Volejbal – okresní kolo
St. žákyně 8.-9.tř. , celkem 12 dívek
5. místo
ÚNOR :
9.
Přehazovaná- okresní kolo
ml. žákyně 6.-7.tř.
5.místo
BŘEZEN :
13.
Basketbal – ÚL škol- okresní kolo-finále
Účast: starší žáci 8.-9.roč., 12 chlapců
1.m v semifinále a postup do finále okresního kola 14.3.
3.místo a postupu do krajského kola
Basketbal – ÚL škol- okresní kolo-finále
Účast: starší žákyně 8.-9.roč., 7 dívek
1.místo a postup do krajského kola
Basketbal – ÚL škol- okresní kolo-finále
Mladší žáci 6.-7.tř., 10 chlapců
5.místo bez postupu do krajského kola
Basketbal – ÚL škol- okresní kolo-finále
Mladší žákyně 6.-7.tř., 10 dívek
2.místo bez postupu do krajského kola
Basketbal – ÚL škol- krajské kolo
starší žáci 8.-9.tř., 12 chlapců
4.místo
15.
20.
21.
28.
DUBEN :
12.
17.
25.
Basketbal – ÚL škol- krajské kolo
starší žákyně 8.-9.tř., 9 dívek
5.místo
AND 1 CUP basketbal krajské kolo
ml. žákyně 6.-7.tř., 9 dívek
4.místo
Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo
24
7.roč.: Loněk, Šíma, Blažková, Jusufovičová
2.místo
9.roč.: Měsíček, Zrzavecký, Kváčová, Richtrová
1.místo a postup do krajského kola
26.
27.
KVĚTEN :
5.
16.
17.
17.
20.- 21.
22.
24.
ČERVEN :
20.
22.
PROJEKT:Hokejbal proti drogám – okresní kolo
DDM – stadion na Rondelu
starší žáci 8.-9.roč., celkem 12 chlapců
3.místo
Malá kopaná – okresní kolo
Starší žáci – celkem 11
Vítěz základní skupiny a postup do okr. finále
Malá kopaná – finále okresního kola
Starší žáci – celkem 11
1. místo, v letošním šk. roce se do krajského kola nepostupovalo
Pohár rozhlasu – atletika, okr.kolo
Účast: mladší žáci 6.-7.tř. - 1.místo a postup do kraj. Kola
mladší žákyně 6.-7.tř. - 6.místo
celkem 14 žáků
Pohár rozhlasu – atletika, okr.kolo
Účast: starší žáci 8.-9.tř. - 2.místo
starší žákyně 8.-9.tř. - 1.místo a postup do kraj. kola
celkem 15 žáků
PROJEKT: Hokejbal proti drogám – krajské kolo
DDM – stadion na Rondelu
Účast: kategorie III. ml. žáci 6.-7..roč., celkem 13 chlapců
4.místo
Dopravní soutěž mladých cyklistů – krajské kolo
Žatec
9.roč.: Měsíček, Zrzavecký, Kváčová, Richtrová
2.místo
Pohár rozhlasu – atletika- krajské kolo
Bílina
mladší žáci 6.-7.tř.- 2.místo
starší žákyně 8.-9.tř. - 8.místo
celkem 16 žáků
PROJEKT: Hokejbal proti drogám – krajské kolo
DDM – stadion na Rondelu
Účast: kategorie IV. st. žáci 8.-9..roč., celkem 11 chlapců
4.místo
Beachsoccer – plážová kopaná – mistrovství ČR
Koupaliště Michal - Sokolov
Starší žáci, celkem 8
5. místo
Streetball ÚL škol u nákupního centra Tesco
Účast: mladší žáci, starší žáci a starší žákyně, 7.-9.tř.
Celkem 10 žáků
5.místo ml. žáci
25
22.
25.
2.místo st. žákyně a 3.místo st. žáci
2 : 0 pro němčinu- republikové kolo
Praha Satanice
Kombinovaná soutěž v Nj a kopané smíšených družstev
ml. žáci, celkem 7
3. místo
Sportovní den 2.stupně
disciplíny: štafeta 10x200m s batohem na zádech, běh na 50 m
pozadu, skok daleký- desetiskok, hod plným míčem, hod na koš
pozadu, překážková dráha, štafeta pingpong , kop pantoflí na
dálku apod.
účast: 6.-9.roč.
vyhlášeny výsledky nejlepších tříd
Zapojení školy do projektů
PROJEKT města Ústí n. L.: Evropský týden mobility
Procházky historickým městem ÚL
Výstava fotografií
6. a 7. roč.
PROJEKT : Chiméra
mezipředmětový projekt – D, Vv, Čj
7.roč. (září – říjen)
PROJEKT - Naše město Ústí n. L.- fotografická soutěž
2.stupeň
PROJEKT: M – Významní matematici
žáci 2.st.- dobrovolná akce
vytvořena brožura z prací zúčastněných žáků
PROJEKT: Hokejbal proti drogám – okresní až krajské kolo
DDM – stadion na Rondelu ÚL
mladší žáci 4.-5.tř.
starší žáci 8.-9.roč.
PROJEKT: - Z – státy EU
Z – státy EU zvyky a tradice
Z – projektový den – státy EU symboly, výhody a nevýhody
prezentace a plakáty na zadané zeměpisné téma – státy EU
Tajný výlet pro účastníky projektu – Kutná Hora
Důl Osel, muzeum stříbra, chrám sv. Barbory
6.-9.tř.
PROJEKT: Les
Opárenské údolí, vycházka a plnění úkolů po naučné stezce
Didaktické hry s přírodovědeckou tematikou
6. ročník
26
PROJEKT: Učitel junior
deváté ročníky učí první stupeň
ve vybraných třídách 1. stupně učí žáci 9. tříd pod dohledem
vyučujících
MINIPROJEKT - Ústí n. L moje město - historická akce
9.roč. žáci ze zájmového kroužku z dějepisu
Kino U františka- promítnutí dokumentů o ÚL
Přespání ve škole, historické kvízy a filmy, PC prezentace
PROJEKT: Týden na kolech
Cyklistické soustředění sportovních tříd
Staré Splavy – rekreační středisko Harmonie
žáci sportovních tříd 5.-9.tř.
PROJEKT: Ovoce do škol
Projekt MŠMT- fondy EU, Státní zemědělský intervenční fond
1.-5.roč., celoroční akce
Výchova dětí ke správné životosprávě
PROJEKT : Zdravá firma
VZP společně s Dentálním studiem ÚL
1. – 9. třída
Výchova a prevence správné dentální hygieny
Partneři školy
(spolupracovníci ve školním roce 2011/2012)
FK Ústí n.L.
BK Ústí n.L.
ÚMO – Severní Terasa
Magistrát města Ústí n.L.
- odbor sociální prevence kurátorka pro Severní Terasu
- OSPOD MmÚL
- odbor kontroly Mnul
NIDM – Národní institut dětí a mládeže
NIDV - Národní institut pro další vzdělávání Ústí n. L.
PF UJEP Ústí n.L.
SVP – středisko výchovné péče Etopedicko-psychologická poradna, U nádraží 2
PPP – pedagogicko-psychologická poradna
SPC Teplice
SPC Demosthenes
Cestovní kancelář Trysk
SČVK- Severočeské vodovody a kanalizace
PČR – Policie ČR
Městská policie ČR Ústí n. L. - služba prevence kriminality a dopravní výchovy
Kino U Františka
Fotoatelier Rendl Ústí n. L.
Zayferus – ochrana dravých ptáků Brno
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí n.L.
Činoherní studio Ústí n. L. Střekov
Poradna pro integraci státních příslušníků třetích zemí - občanské sdužení
27
YMCA Ústí n.L.
Planetárium Teplice
DDM – Dům dětí a mládeže Ústí n. L.
ZOO Ústí n.L.
ZOO Děčín
Masarykova nemocnice Ústí n.L.
Ekologické centrum Sever Litoměřic
Ekologické centrum Teplice
IPS – institut práce a ÚP – úřad práce Ústí n.L.
AVE Ústí n.L.
Tilia Mělník
Projekt Faber- historické vzdělávací pořady
Nápravné zařízení Vinařice
Péče o žáky se specifickými poruchami učení (SPU)
Na konci školního roku evidovala škola 66 žáků se zdravotním postižením – 66
s vývojovými poruchami učení (I.st. 38, II.st.28), 2 žáky se zrakovým postižením, 3 žáky
s tělesným postižením a 1 žáka postiženého artismem (Aspergerův syndrom). Na základě
doporučení z PPP v Ústí nad Labem, centra Démosthenes v Ústí nad Labem a SPC Teplice a
dále na základě žádosti rodičů, pedagogové vypracovali IVP. IVP byly zkontrolovány a popř.
doplněny těmito institucemi i rodiči a následně schváleny. Odbornou pedagogickou pomoc v
rámci IVP škola poskytovala 1x týdně v 8 skupinách náprav SPU pro děti z 2.-7.ročníků a
v 1 skupině jako logopedická mluvní cvičení. Během roku se ve své práci a při hodnocení
žáků pedagogové řídí platnými předpisy MŠMT. K vyšetření v PPP či jiné instituci jsou
průběžně připravovány podklady třídních učitelů za významné pomoci hlavně učitelů
českého jazyka. Na konci školního roku provedli učitelé hodnocení práce dle IVP u každého
žáka – jeho úspěchy, nedostatky, úroveň domácí přípravy a návrhy na zlepšení. Spolupráce se
speciální pedagožkou z PPP p.Hrnčířovou byla velmi dobrá, avšak po jejím odchodu
nemáme dosud přiděleného konkrétního odborníka a to se negativně odráží na průtazích
termínů vyšetření dětí v poradně. Seznamy žáků se SVP jsou evidovány, průběžně
doplňovány a aktualizovány.
Péče o problémové žáky
Problémové chování některých žáků (hrubé, vulgární chování, závažné a opakované
porušování školního řádu, šikana, záškoláctví apod.) jsme řešili na několika úrovních:
- pohovor se žáky, pohovor se zákonnými zástupci žáka, s vedením školy ( vých.poradce,
metodik primární prevence, ředitel nebo zástupce ředitele , TU, jiní pedagogové) celkem
16x,
- výchovná komise za přítomnosti kurátora pro mládež celkem 14x,
- případová konference s kurátorem celkem 2x.
Zde musím podotknout velmi dobrou spolupráci s kurátorkou pro mládež p.Pištorovou a
metodikem primární prevence Mgr.Martinem Noskem. Podařilo se nám po dlouhé době
umístit nejproblémovějšího žáka do diagnostického ústavu. Kurátorka aktivně pracuje s 9
našimi žáky, pravidelně jsou zváni i s rodiči na sociální odbor.
28
Neomluvená absence:
U I.stupně se nejedná o klasické záškoláctví dítěte, ale lajdáctví a neschopnost rodičů plnit ze
zákona svou povinnost ve smyslu řádného omlouvání absence. Dlouhodobou absenci
pravidelně hlásíme na Odbor kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem, ale konkrétní posun
v řešení tohoto problému jsme nezaznamenali. Bohužel se množí případy různé kyberšikany.
Přesto že se jedná o toto chování mimo školu, opakovaně byli žáci znovu a důrazně
proškoleni. Také rodiče upozorňujeme na třídních schůzkách na tyto negativní jevy a potřebu
důslednější kontroly trávení volného času jejich dětí.
Profesní zaměření – volba povolání
Profesní zaměření se uskutečňuje převážně v rámci předmětu VOLBA POVOLÁNÍ. Ve
škole je umístěna informační nástěnka pro žáky 9.tříd, na které žáci najdou termíny, způsob
vyplňování přihlášky, přijímací řízení, nabídky studijních a nových oborů SŠ, dny
otevřených dveří, návštěvy veletrhů vzdělávání v Ústí nad Labem a v Litoměřicích, exkurze
na SŠ – Gymnázium Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, SŠE a spojů, SŠ stavební a
technická, SŠ Trmice, SŠ Keplerova, SŠ Stará 99., návštěvy IPS při ÚP, ÚP, účast vybraných
žáků ve vědomostní a praktické soutěži na SŠ elektrotechnické a spojů a další exkurze,
zaměřené na poznávání studijních možností žáků. Probíhaly individuální konzultace se žáky i
jejich rodiči, praktická pomoc s přihláškami, zajištění profesního testování v IPS. Z nižších
ročníků vychází 4 žáci ( z 8.tř.), jedna žákyně bude pokračovat 10. rokem ve vzdělávání ( ze
7.tř.).
Přijetí na střední školy
SOŠ - SOU
Třída
Počet žáků
Gymnázia
OA
SPŠ
Zdravotní
školy
M
Vl
Soukromé
školy
M Vl
9.A
18
6
1
2
1
5
2
0
9.B
21
4
3
1
3
3
6
1
9.C
20
6
1
2
0
3
7
1
Celkem
59
16
5
5
4
11
15
2
G-8
1
1
Z nižších
ročníků
4
/8.B
0
1
1
4
Výchovně - vzdělávací akce :
- Děti a právo pro 8.ročníky a vybrané 7.třídy s následnou anonymní poradenskou hodinou,
kdy kurátorka pro mládež je k dispozici dětem i rodičům.
- Návštěva s besedou na gynekologickém oddělení Masyrykovy nemocnice v Ústí nad Labem
pro dívky 9.ročníků.
- Obdobná přednáška o gynekologii pro dívky 8.tříd.
- Tradiční návštěva filmového festivalu lidských práv „Jeden svět“ ( 8.-9.ročníky).
- Projekt Učitel - junior se těší velké oblibě, letos se ho úspěšně zúčastnilo 24 žáků z 9.tříd.
Tento projekt by se neuskutečnil bez pomoci, vstřícnosti a ochoty kolegyní I.stupně.
- Slavnostní rozloučení se žáky 9.tříd v Národním domě v Ústí nad Labem.
- Evropský týden mobility – bezpečná doprava.
- Výstava fotografií, předmětů a obrázků dětí z Afganistánu , výstava o práci AČR v
Afganistánu v městské knihovně.
- Exkurze do věznice Vinařice a návštěva Památníku Lidice
29
Oblast primární prevence
V roce 2011/2012 jsme se zaměřili v PP především na témata, která nás trápí nejvíce:
problémy v okolí školy, šikanující jednání žáků, sociální sítě a jejich zneužívání, vandalismus,
chování žáků k dospělým. Zároveň s těmito oblastmi průběžně docházelo k prohlubování
prevence kriminality, prostřednictvím přednášek Městské policie Ústí nad Labem.
Na podzim roku 2011 po poradě metodiků primární prevence Ústeckého kraje jsme se
opět zaměřili na menší akce v kolektivu třídy. Účastnili jsme se jen 2 akcí celoškolních, které
z šetření dlouhodobě vycházejí jako neefektivní.
Ve spolupráci s třídními učiteli bylo řešeno 19 případů, které se konkrétně týkaly
problematiky primární prevence (šikana, zneužívání sociálních sítí atp.). Každému případu PP
předchází rešerše, jednání z žáky a následně probíhaly sezení s rodiči. Komunikaci (až na
výjimky) byla s rodiči obstojná. Také bych rád tímto pochválil zejména paní učitelku
Kapounovou, Cagáškovou a Eisenhammerovou, s kterými jsme několik případů PP dotáhli do
zdárného konce.
Spolupráce s učiteli probíhala dobře. V několik třídách, kde se objevily náznaky
šikany bylo uskutečněno dotazníkové šetření, které však přineslo určité výsledky pouze
v třídě 6.B.
V letošním školním roce jsme zaznamenali, že se rozmohla aktivita i žáků prvního
stupně na sociální síti Facebook. Tyto problémy se objevily zejména na konci školního roku,
kdy se snižuje aktivita žáků ve škole. Problémy, zejména vyhrožování, kyberšikana, stalking,
slovní napadání, posílání si potupných videí a podobně. Rodiče byli prostřednictvím
elektronické žákovské knížky pravidelně upozorňováni, že na tuto sociální síť se žáci
nemohou přihlašovat ze školy. Zároveň v předmětu Informační technologie jsou pravidelně
poučováni o nebezpečí, anonymitě, zneužívání sociálních sítí. Bohužel lze konstatovat, že jak
rodiče, tak žáci si příliš neuvědomují jejich rizika. Na tomto bychom rádi v příštím roce
výrazně zapracovali.
Akce PP ve školním roce 2011/2012:
Proběhlo celkem 24 akcí PP, které byly přímo tímto způsobem prezentovány. Kromě toho
probíhají další aktivity školy, které se do PP mohou zahrnout, nicméně tento seznam obsahuje
ty akce, jež přímo organizoval metodik PP.
Realizované školní a mimoškolní akce – primární prevence
V průběhu celého roku 2011-2012:
Akce v rámci projektu Nebuď srab, rozhlédni se kolem sebe. Zaměřené na téma participace
na veřejném životě – akce:
Návštěva útulku pro opuštěná zvířata
Návštěva ranče
Beseda se starostou městské části Severní Terasa
Přednáška a beseda na téma Občanská společnost
Pořádání akcí ve spolupráci s SMT ZŠ Mírová: Drakiáda, Velikonoční jarmark, Lampionový
průvod, Vánoční trhy a další.
Říjen 2011:
Název akce
Beseda Právní vědomí (Městská policie, Ústí
nad Labem)
Termín
17.10.2011
30
Kdo se zúčastnil
6.A - Nosek
Listopad 2011:
Název akce
Beseda Právní vědomí (Městská policie, Ústí
nad Labem)
Beseda Právní vědomí (Městská policie, Ústí
nad Labem)
Beseda Právní vědomí (Městská policie, Ústí
nad Labem)
Policie ČR - Beseda
Policie ČR – beseda
Leden 2012:
Název akce
Návštěva náměstka hejtmanky Ústeckého
kraje, povídání o problémech kolem naší školy
Jak se nestát závislákem – 3x akce
v Pedagogicko- psychologické poradně
Únor 2012:
Název akce
Beseda s gynekoložkou Masarykovy
nemocnice MUDr. Alenou Pošarovou
Pořady týkající se závislostí v rámci výuky OV
Březen 2012:
Název akce
Festival Jeden svět, kino Mumie
Květen 2012:
Název akce
Přednáška Kristýna Míčková – kampaň
„Vezmi svou maminku ke gynekologovi“
Exkurze památník Lidice + věznice Vinařice
Červen 2011:
Název akce
Beseda o praktikách komunistické tajné policie
STB
Termín
1.11.2011
Kdo se zúčastnil
7.C – Nosek
2.11.2011
6.B – Nosek
3.11.2011
7.A – Nosek
8.11.2011
9.11.2011
7.B – Nosek
6.C - Nosek
Termín
17.1.2012
Kdo se zúčastnil
Vybraní žáci –
Velková
6.A - Nosek
Leden
2012
Nosek,
Termín
Únor 2012
Kdo se zúčastnil
9.A, B – Avdějevová
Únor 2011
8. ročníky, Nosek
Termín
Březen
2011
Kdo se zúčastnil
7. – 9. třídy,
Avdějevová
Termín
18.5.2012
Kdo se zúčastnil
6. ročníky
29.5.2012
Výběr 9. ročníky
Termín
18.6.2012
Kdo se zúčastnil
9. ročníky – Krsek, Nosek
Nosek,
Co se povedlo, kde byly rezervy:
1) Povedlo se nám opět jako loni uskutečnit dostatek akcí, minimálně 2 / měsíc pro žáky
1. i 2. stupně, spolupracujeme s Městskou policií a Policií ČR.
2) Daří se kooperace s třídními učiteli na 2. stupni, kdy metodik PP je přítomen na
většině výchovných komisí týkajících se oblastí, jež řeší PP.
3) Pokračujeme ve vydávání newsletteru Noviny PP pro zaměstnance školy, které
upozorňují na trendy a možné aktivity žáků v rámci výuky. Tyto noviny budou i
nadále vycházet a byl na jejich podporu sehnán i sponzor, který tento newsletter
tiskne. Noviny se dostanou do ruky všem pedagogickým pracovníkům.
31
4) Podařilo se získat prostředky z dotačních titulů Ústeckého kraje – 29.000 Kč na
Adaptační kurz pro 6. ročníky.
5) Podařilo se získat prostředky z MŠMT na doučování cizinců v Ústeckém kraji.
6) Součástí primární prevence byly také aktivity v rámci projektu Nebuď srab, rozhlédni
se kolem sebe, na který jsme získali grant 82.500 Kč a v rámci něhož se uskutečnilo
asi 30 aktivit žáků spojených se školou.
7) S žáky 9. tříd jsme pravidelně navštěvovali divadelní představení, z nichž někteří se
do klubu mladých diváků zapojili opakovaně a využili tak efektivně svůj volný čas.
Co se nedaří:
1) Opět nebylo dosaženo v rámci zákonů ČR k uplatnění alespoň 2 hodin pro metodika
PP k práci na této problematice.
2) Nedaří se přesvědčovat ani žáky ani rodiče o nebezpečí sociálních sítí a stále zde
máme případy, kdy žáci na 1. stupni přes facebook vyhrožují a nadávají si.
3) Stále se objevují případy šikany u stejných dětí – tj. ohroženou šikanující skupinou
jsou propadlí žáci do nižších tříd.
Plán primární prevence pro následující školní rok 2012 / 2013:
Během přípravného týdne budou vybrány akce na rok 2012/2013 po dohodě a
konzultaci s ostatními učiteli na škole. Důraz bude opět kladen na menší školní či mimoškolní
akce, zaměříme se také na téma rasismu, neonacismu a navštívíme minimálně 2 divadelní
představení, které bude prospěšné zároveň pro předmět dějepis a občanská výchova.
I nadále plánujeme prohlubovat aktivitu metodika PP na konzultacích s třídními
učiteli. Metodik PP by se měl účastnit dalších školení a pokud bude otevřen studijní program,
bude probíhat studium.
Díky dotaci z MŠMT začneme od září vyučovat ve speciálním kurzu žáky cizince ve
spolupráci s o.s. Poradna pro integraci.
Na začátku školního roku se v rámci PP vydá budoucí 7.A na adaptační stmelující
kurz do Lučního Chvojna za účasti psychologa, speciálního pedagog a arteterapeuta.
V přípravném týdnu budeme jednat se soukromou Poradnou pro děti a dospělé v Ústí
nad Labem o 5 akcích určených během roku pro rodiče na témata Domácí násilí, sociální sítě,
šikana žáky atp. Tento projekt bude také napsán do dotačního titulu MŠMT v září 2012 tak,
aby pro rodiče akce byly bezplatné.
Cílem roku 2012 / 2013 je prohloubení spolupráce s 1. stupněm, uspořádání akcí PP a
i nadále vydávat Noviny PP – newsletter upozorňující na využití pomůcek, které jsou škole
k dispozici.
Oblast environmentální výchovy
Na počátku školního roku 2011/2012 byl vypracován „Roční plán EVVO pro rok
2011/2012“, kde byly vytyčeny krátkodobé i dlouhodobé cíle školy a realizační plány. Plán
byl po celý rok k dispozici k nahlédnutí ve sborovně ZŠ Mírová.
V průběhu školního roku probíhala realizace environmentální výchovy, vzdělávání a
osvěty v rámci osnov jednotlivých vyučovacích předmětů, prostřednictvím exkurzí, soutěží a
projektů a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.
Třídění odpadu:
Nádoby na třídění odpadu jsou umístěny na chodbách prvního i druhého stupně a jsou volně
přístupné všem žákům. Prostřednictvím učitelů byli žáci neustále informováni o důležitosti
třídění odpadu a vyzíváni k jeho dodržování.
32
Sběr drobných elektrozařízení, baterií a elektroodpadu:
Nádoby na sběr drobných elektrozařízení jsou umístěny u hlavního vchodu do školy a na
chodbě u stanice mladých techniků. Nádoba na sběr baterií je umístěna u hlavního vchodu do
školy. O vyprazdňování nádob se staral po celý rok koordinátor EVVO. Během roku došlo
také k nahromadění vyřazeného elektroodpadu (tiskárny, monitory, počítače…), jehož odvoz
je naplánován na 26. 6. 2012 společností Asekol. Veškerý sběr baterií, drobných
elektrozařízení a elektroodpadu se uskutečňuje v rámci projektu „Recyklohraní“, za které
škola pak získává bodové ohodnocení.
Šetření energiemi (voda, elektrická energie)
Po celý rok byli žáci důsledně upozorňováni na šetření energiemi (sledování tříd a toalet,
jestli nedochází ke zbytečnému svícení, pouštění vody atd.). Během vyučovacích hodin, také
nedocházelo ke zbytečnému osvětlování tříd. Kladl se důraz na vytažené žaluzie, pokud to
výuka nevyžadovala (např. v případě promítání).
Aktivní péče o květinovou výzdobu v budově školy (třídy a chodby)
O květinovou výzdobu třídy se starali třídní učitelé, popř. vybraná služba. Na chodbách a ve
skleníkách se o rostliny staral vyučující pracovních činností (paní učitelka Arnoldová)
v průběhu hodin pracovních činností.
Sběr papíru
Ke sběru papírů docházelo v rámci školní družiny, kam žáci po celý rok nosili staré noviny,
časopisy a papíry. O realizaci se staraly vychovatelky školní družiny. Během roku také
proběhla soutěž ve sběru papíru pořádaná Stanicí mladých techniků (SMT, vedoucí Jana
Velková).
Sběr víček od lahví PET
Sběr víček od lahví PET se tento rok využil pouze k výtvarnému projektu (tvorba vánoční
ozdoby z recyklovatelného materiálu).
Vyhledávání a spolupráce s ekologickými organizacemi, soutěže, ekoolympiády
V průběhu roku se uskutečnilo několik olympiád (Př, Z, M) a soutěží (matematický a
přírodovědný klokan, archimediáda)
Výuka
Environmentální výuka probíhala především v rámci výuky volitelného předmětu –
ekologického přírodopisu, které jsou vyučovány v 6. – 9. ročníku. Vyučujícími pro rok
2011/2012 byly paní učitelky Zikmundová, Arnoldová a Avdějovová.
Ve výuce přírodopisu jsou na celém druhém stupni používány učebnice, které jsou
specializovány na výuku ekosystémů.
Výuka přírodopisu i ekologického přírodopisu probíhala ve specializované učebně
přírodopisu.
Využití pracovních činností k péči o rostliny školy a k úklidu okolí školy.
Zařazení projektů, soutěží a exkurzí do výuky.
33
Soutěže:
Přírodovědný klokan
Soutěž proběhla v říjnu v 8. a 9. ročnících. Účastnili se jí všichni žáci. V rámci
města Ústí nad Labem získal první místo žák 9. B ZŠ Mírová (Jan Adam) a
třetí místo žákyně 9. C ZŠ Mírová (Eliška Richterová).
Přírodovědná olympiáda
Soutěž proběhla v měsíci lednu na celém druhém stupni. Zúčastnili se jí pouze
vybraní žáci, z nichž dva postoupili do okresního kola. Prvním byl žák 8. C
(Pavel Hejduk) a druhým žák 9. A (Marek Zrzavecký). V rámci okresního kola
nedošlo k významnému umístění.
Archimediáda
Proběhla v květnu. Jednalo se o fyzikální soutěž a bojovala tříčlenná družstva.
Družstvo naší školy se v rámci Ústí nad Labem umístilo na 10. místě.
Exkurze
Návštěva Centra pro zvířata v nouzi v Ústí na Labem na Severní Terase - snaha o pomoc
zvířatům v nouzi prostřednictvím školního časopisu („Smajlík“) a vyvěšením letáku
v kmenových třídách.
- Exkurze na výstavu „Bodies“, které se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. tříd 28. 5.
2012 v Praze.
- Návštěva ZOO, které se zúčastnili žáci 6. C (červen 2012)
- Kutná Hora - zeměpisná exkurze. Zúčastnili se jí žáci, kteří se ve školním roce
2011/2012 podíleli na zeměpisných projektech. Žáci navštívili katedrálu Svaté
Barbory, Důl Osel (kde se dříve těžilo stříbro) a prohlédli si město Kutná Hora.
Projekty: - Projekt „Les“ (přírodopisný projekt)
- Projekt „Z“ (zeměpisný projekt)
- Projekt „M“ – Významní matematici - jednalo se o matematický projekt, jehož
prezentace proběhla v měsíci prosinci. Zapojeni byli žáci druhého stupně.
- Projekt „Recyklohraní“- recyklohraní je školní recyklační program pod
záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v
oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným
odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.Tento program je
organizovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s.
a EKOLAMP, s.r.o.Žáci sbírají vybité baterie, stará elektrozařízení. Za to
získávají pro školu body, které lze proměnit za atraktivní odměny. Počet
dostupných bodů ke dni 20. 6. 2012 je 246.
Celoškolní aktivity
- Pes přítel člověka - během měsíce září proběhla soutěž „Pes přítel člověka“,
která byla součástí projektu „Nebuď srab a rozhlédni se kolem sebe“ pořádaný
SMT. Žáci přinesli fotografie nebo výkresy svých psích mazlíčků a po
ukončení soutěže proběhlo vyhlášení o nejhezčího psího přítele člověka.
- Beseda o zdravé výživě - v říjnu proběhla v družině přednáška o zdravé
výživě, pořádaná vedoucí školní jídelny paní M. Šebkovou.
- Návštěva a přednáška myslivce pro děti ze školní družiny. Děti během
podzimu sbíraly kaštany pro lesní zvířátka, které pak předaly panu Adamovi,
který je myslivec. Pan Adam dětem ve školní družině vyprávěl a lesních
zvířatech.
- Během měsíce prosince se uskutečnilo první kolo ve sběru papíru, které
uspořádaly vychovatelky ze školní družiny. Celkem žáci nasbírali 1850 kg
papíru.
34
-
-
Soutěž o nejzajímavější výrobek z tříděného odpadu (součást projektu „Nebuď
srab a rozhlédni se kolem sebe“). Uskutečnil se během měsíce ledna a
zúčastnilo se celkem 39 zajímavých výtvorů.
V měsíci dubnu 2012 školní družina již podruhé zorganizovala sběr starého
papíru. Podařilo se sebrat celkem 1890 kg.
Závěr
Realizace plánu EVVO ve školním roce 2011/2012 byla úspěšná. V ročním plánu EVVO
byly vytyčeny realizační plány EVVO. V podstatě se jednalo o dlouhodobé cíle školy
v environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Tyto plány se podařilo splnit. Snažili jsme se
pokračovat v předešlých aktivitách a snahách školy.
V případě dílčích cílů, jakými byly soutěže, exkurze, projekty a celoškolní aktivity se
realizace chopili třídní i netřídní učitelé, vychovatelky školní družiny a vedoucí stanice
mladých techniků. Obzvlášť velké díky patří vychovatelkám ze ŠD, které se po celý rok
podíleli na plnění dílčích cílů EVVO a s dětmi podnikaly různé aktivity. Zmínit zde musím
především celoroční projekt „Nebuď srab a rozhlédni se kolem sebe“, o který se starala
především vedoucí Stanice mladých techniků Jana Velková a pan učitel Martin Nosek.
Součástí projektu byly různé soutěže a aktivity a některé z nich můžeme zařadit do
environmentální výchovy. Závěrečnou prací tohoto projektu bude vytvoření kalendáře, o
jehož vzhledu bylo možno hlasovat na stránkách školy.
Součástí realizace plánů EVVO je i postupné zařazování prvků EVVO do ŠVP, které se
prolínají v podstatě do celého jeho obsahu. Mají rozvíjet a upevňovat mezilidské a citové
vztahy k přírodě, estetické vnímání, vyjadřovací schopnosti a dovednosti ve vztahu
k prostředí. Pomáhají získat konkrétní poznatky o člověku, o přírodě a jejích vzájemných
vztazích.
35
Jazyk a jazyková komunikace
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a společnost
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Volitelné předměty
celkem
6. 7. 8. 9.
min.č. dotace
1. 2. 3. 4. 5.
II.STUPEŇ
ročník
z toho disp.
Vzdělávací předměty
Český jazyk
a literatura
1.cizí jazyk
Matematika
Informatika
min.č. dotace
Vzdělávací oblasti
clekem
I.STUPEŇ
ročník
z toho disp.
Učební plán ŠVP "ZŠ MÍROVÁ"
8
8
8
7
7
38
3
35
4
4
4
4
16
1
15
0
0
3
3
3
9
0
9
3
3
3
3
12
0
12
4
5
5
5
5
24
4
20
4
4
4
4
16
1
15
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
Prvouka
2
2
2
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
Vlastivěda
0
0
0
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
Přírodověda
0
0
0
2
2
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
8
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
6
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
8
2
1
1
1
1
1
5
0
1
1
1
1
4
0
2
2
1
1
1
7
0
2
2
1
1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
1
2
2
2
2
2
10
0
2
2
2
2
8
0
1
1
1
1
1
5
0
5
1
1
1
1
4
1
3
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
6
6
1
1
1
1
5
5
0
0
0
1
2
2
2
2
8
8
6
0
118
14
122
24
Dějepis
Občanská výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
2. cizí jazyk
Dle aktuální nabídky
Počet hodin za týden
Minimální-maximální počet hodin
Celková povinná časová dotace
21
22
24
25
26
1822
1822
2226
2226
2226
118
36
12
0
0
12
10
29
30
31
32
2830
2830
3032
3032
122
0
11
21
10
10
POZNÁMKY:
Volitelné předměty I. stupeň
Volitelné předměty II. stupeň
1.-3.ročník
4.-5.ročník
1.-5.ročník sportovní třídy
5.ročník sportovní třídy
1 hodina volitelný předmět Dramatická výchova
1 hodina volitelný předmět Etická výchova
1 hodina volitelný předmět Sportovní hry
1 hodina kroužek plavání
6.ročník sportovní třídy
6. ročník
1 hodina kroužek plavání
2 hodiny
Ekologický přírodopis
Praktický zeměpis
Sportovní hry (pouze sportovní třídy)
7. ročník
2 hodiny VP1
Informatika
Ekologický přírodopis
Domácnost
Sportovní hry (pouze sportovní třídy)
2 hodiny VP2
2. cizí jazyk Nj/Aj
Praktický zeměpis
Dějepisný seminář
Informatika (pouze sportovní třídy)
2 hodiny VP1
Informatika
Sportovní hry (pouze sportovní třídy)
Ekologický přírodopis
2 hodiny VP2
2. cizí jazyk Nj/Aj
Praktický zeměpis
Informatika (pouze sportovní třídy)
2 hodiny VP1
Informatika
Ekologický Př
Praktika z Ch
Sportovní hry (pouze sportovní třídy)
2 hodiny VP2
2. cizí jazyk Nj/Aj
Praktický zeměpis
Informatika (pouze sportovní třídy)
8. ročník
9. ročník
37
Charakteristika školy a její činnost
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, je škola zapsaná ve
školském rejstříku. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající
z těchto vztahů. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a Stanice mladých techniků.
Ve školním roce 2011/12 vzdělávala škola na I. i II. stupni ve všech ročnících dle vlastního
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ZŠ Mírová“. Od 1. do 9. ročníku
probíhala výuka vždy ve třídě „C“ s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Škola se řídila ročním a měsíčními plány školy, součástí je také plán školní družiny a Stanice
mladých techniků. Škola je úplná s devíti ročníky, člení se na první a druhý stupeň. První stupeň
byl ve školním roce 2011/12 tvořen 18-ti třídami (1.A,B,C, D; 2.A,B,C,D; 3.A,B,C,D; 4.A,B,C;
5.B,C,D), druhý stupeň byl tvořen 11-ti třídami (6.A,B,C; 7.A,B,C; 8.B,C; 9.A,B,C). Také
v tomto školním roce byl opět otevřen přípravný ročník pro žáky se sociálním znevýhodněním, o
který byl velký zájem. Přípravná třída byla na základě výjimky zřizovatele naplněna na 18 dětí.
Vzhledem k počtu tříd na II. stupni bylo ve školním roce nutné umístit trvale jednu třídu do
odborné učebny Vv. Ostatní odborné učebny byly využívány výhradně k výuce odborných
předmětů (F, CH, Z, Hv, cvičná kuchyňka, školní dílny, multimediální učebna - respirium, 2
učebny VT, 5 oddělení družin, klubovny zájmových útvarů SMT, skleníky, spinningová učebna).
Škola je vybavena dostatečným počtem učebních pomůcek a učebnic, což umožňuje plnit učební
plány v plném rozsahu.
V průběhu školního roku učitelé I. i II. stupně zajišťovali praxi posluchačů PF UJEP Ústí nad
Labem a praxi posluchačů SPgŠ Litoměřice (ŠD). V prvním, čtvrtém a pátém ročníku plnili
povinnou školní docházku žáci s tělesným postižením, mají omezenou možnost pohybu. Z tohoto
důvodu byly ve dvou třídách zřízena místa asistentky pedagoga, které žákyním pomáhaly při
zvládání učiva. Zároveň zajišťovaly i jejich obslužnost. Žák ve čtvrtém ročníku – žák s tělesným
postižením zatím pomoc asistenta pedagoga nevyžadoval. Ve čtvrtém a sedmém ročníku plní
povinnou školní docházku dva žáci se zrakovým postižením a ve třetím ročníku žák
s Aspergerovým syndromem. V této problematice funguje ve škole velmi dobrá spolupráce se
střediskem Demosthenes v Ústí nad Labem a SPC Teplice. Pro snadnější pohyb tělesně
postižených žáků je ve škole vybudován vnější panoramatický výtah a nájezdové plošiny u
hlavního vchodu a u vchodu do školní jídelny. Dle potřeby pracují všichni tito žáci
s kompenzačními pomůckami a dle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Dále škola
vzdělávala 66 žáků s poruchami učení dle IVP.
Škola zajišťovala pitný režim prostřednictvím 4 automatů na nápoje, včetně automatu na
mléko a mléčné výrobky a ovoce do škol. Žáci si rovněž nosili nápoje z domova a byla jim
umožňována konzumace dle potřeb (i během výuky). Ve škole je k dispozici automat na oplatky a
bagety, ovoce, jogurty apod. Vedení školy vytváří podmínky v tomto směru i pro zaměstnance.
Kabinety jsou vybaveny varnými konvicemi, ve sborovně je instalován automat na kávu,
mikrovlnná trouba, lednice a sborovna je vybavena křesly pro odpočinek.
V září průběhu celého školního roku 2011/12 probíhal na škole projekt SMT v rámci Klíčů
pro život pod názvem „Nebuď srab, rozhlédni se kolem sebe“. Tento projekt byl velmi zdařilý a
umožnil zapojení žáků i pedagogů do nejrůznějších aktivit.
Škola je pravidelně vyzdobována výtvarnými pracemi žáků. Na škole se pracují rovněž
v kroužky keramiky a jejich výrobky zdobí prostory školy. Každoročně škola koná vánoční a
velikonoční trhy, kde se žáci prezentují svými výrobky. Této akce se zúčastňuje cca 1/3 žáků
školy.
Škola spolupracuje s Basketbalovým klubem a.s. Ústí nad Labem a FK Ústí nad Labem a ve
školním roce 2011/12 měla 9 sportovních tříd se zaměřením nejen na basketbal a fotbal, ale také
na všestranné sportovní vyžití a zdokonalení. Bylo provedeno několik náborových akcí do
budoucí první a páté sportovní třídy.
Pro budoucí prvňáčky z MŠ Větrná a MŠ Stříbrníky jme uskutečnili každoroční návštěvu v
naší škole. Děti se seznámily s budovou školy a podívaly se i na průběh vyučovací hodiny v 1.
třídě a byl pro ně připraven krátký zábavný program se soutěžemi. V lednu 2012 proběhl
pohádkový zápis do prvních tříd, který se opakovaně setkal s velkým ohlasem a odstranil tak u
některých dětí počáteční obavy ze školního prostředí.
V letošním roce škola podala řadu projektových žádostí, některé z nich byly úspěšné a
znamenaly tak posílení finančních zdrojů školy. Rovněž umožnily uspořádat řadu akcí pro žáky a
jejich rodiče. Velmi podstatnou finanční pomocí pro školu jsou evropské prostředky v rámci
projektu EU – peníze do škol. Díky těmto aktivitám mohla být škola dále dovybavena interaktivní
výukovou technikou (9 interaktivních tabulí), notebookami pro práci učitelů, proškolení učitelů a
dokoupení dalších potřebných pomůcek pro práci školy.
V 8. ročnících byla žákům nabídnuta možnost zúčastnit se testování znalostí od společnosti
Scio, dále probíhalo pilotní testování znalostí žáků 5. a 9. ročníků, testování průřezových témat
„PRUT“.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a
vzděláním. Soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich
dodržování. Rovněž se škola snaží o dodržování hygienických návyků u žáků. Všechny třídy na I.
stupni a většina tříd na II. stupni jsou vybaveny dávkovači na tekuté mýdlo. Tyto jsou také na
všech toaletách včetně zásobníků na papírové ručníky a toaletní papíry. V této oblasti je nutná
soustavná osvěta vedoucí nejen k hygienickým návykům, ale i k šetření s těmito potřebami. Na
nákup těchto hygienických potřeb přispělo SRPDŠ.
Při kontrolní činnosti, kterou prováděl ředitel školy se svými zástupci (hospitace, učební
plány, dokumentace …) nebyly zjištěny závažné chyby, které by znemožňovaly plnit učební plány
školy. Nebylo zjištěno nedodržení tematických plánů jednotlivých vyučujících popř. jejich časový
nesoulad. To vše lze přičíst kvalitnímu učitelskému sboru a dobrým vztahům na pracovišti.
Tradičně velmi dobrou úroveň mají činnosti vychovatelek ŠD pod vedením Moniky Opočenské a
vynikající činnost Stanice mladých techniků pod vedením Jany Velkové.
Ve školním roce byly přiděleny zaměstnancům funkce, které se všichni snažili plnit svědomitě
a ve prospěch činnosti školy.
Velmi dobrá byla činnost SRPDŠ pod vedením předsedy p. Stibora za vzorné spolupráce p.
Láníkové a ostatních členů. Řídilo se plánem práce, který byl konzultován s ředitelem školy.
Rodičovské sdružení ve spolupráci se školou pořádalo třídní schůzky, při kterých byly rodičům
poskytovány informace o prospěchu a chování žáků. Rovněž pořádalo pro žáky různé akce.
Finanční částkou přispělo na LVVZ žáků 7. ročníků, na knižní odměny, školní výlety, účast na
sportovních a jiných aktivitách, slavnostní rozloučení se žáky devátých tříd apod.
Pedagogičtí pracovníci se zúčastňovali dalšího vzdělávání k prohlubování odbornosti ve
svých předmětech souvisejících také s realizací školního vzdělávacího programu, získávání
poznatků v oblasti pedagogiky a psychologie. Dařilo se nám zajišťovat účast pedagogických
pracovníků na školeních, která byla hrazena z jiných zdrojů (např. v rámci projektů). Tím škola
šetřila finanční prostředky. Na konci letošního školního roku škola připravila nový prostor pro 6.
oddělení školní družiny, zařídila novou spinningovou učebnu, zlepšila prostředí SMT, vybudovala
novou chodbu u učebny Př. Pokračovali jsme v malování učeben a chodeb ve škole.
Škola během roku umožňuje vstup dětem i dospělým na hřiště s umělým povrchem vždy ve
všední den 1 hodinu zdarma. V dalším čase je možná dohoda se správcem za úplatu.
V následujících letech se škola zaměří zejména na:
zdokonalování školního vzdělávacího programu, jeho doplňování, spolupráce učitelů
péči o sportovně nadané žáky ve třídách s rozšířenou výukou Tv se zaměřením na
basketbal a fotbal – zejména o nábor do těchto tříd
péči o sportovně nadané žáky formou zájmové činnosti
vyhledávání a následnou péči o talentované žáky
dále pokračovat ve velmi dobré činnosti SMT – trávení volného času dětí
39
prohloubení spolupráce s rodičovskou veřejností
zlepšování prostředí školy
zapojování školy do nejrůznějších projektů (EU, Mnul, KÚ, …)
modernizace školy (vzhled, vybavení…)
prezentace školy
40
Školní jídelna
Kapacita
Celkový počet vydaných jídel za školní rok
Počet zapsaných žáků v ŠJ za měsíc (průměr)
Počet v závodním stravování za měsíc (průměr)
Počet strávníků dle doplňkové činnosti za měsíc (průměr)
670
95 805
446
63
64
Personální obsazení ve ŠJ je stabilizované. Kolektiv pracovnic umožňuje uspokojit
poptávku žáků, pracovníků školy i občanů (vyvařování jídel v rámci doplňkové činnosti). V rámci
zkvalitnění nabídky nabízí ŠJ výběr ze 2 jídel celých pět dní v týdnu.
Škola dokupuje z vlastních prostředků některá dosluhující zařízení dle potřebnosti.
Z prostředků zřizovatele bylo provedeno vyčištění venkovních odvětrávacích prostorů, aby
nedocházelo k průsakům povrchové vody do skladů ŠJ. V předcházejících letech provedl
zřizovatel rekonstrukci osvětlení ve školní kuchyni tak, aby odpovídalo novým hygienickým
předpisům. Každoročně se provádí vymalování kuchyně, přilehlých prostor a školní jídelny a
realizují se běžné opravy kuchyňského zařízení, včetně revizí.
41
Školní družina
1.pololetí
V 1. pololetí školního roku 2011/2012 pracovalo ve školní družině 5. oddělení s
maximální kapacitou 150 dětí. Vychovatelka Jiřina Boumová byla stále dlouhodobě
nemocná. Od 1.9.2011 - 18.9.2011 ji zastupovala paní Jiřina Kopecká. Dne 19.9.2011
nastoupila paní Romana Grejtovská . Ke 30.12. 2011 ukončila Jiřina Boumová pracovní
poměr z důvodu odchodu do invalidního důchodu.
Měsíc září jsme opět zahájili celodružinovou soutěž, která se nám v loňském roce velice
osvědčila. Po celý školní rok mezi s sebou soupeřila jednotlivá oddělení. Za každou soutěž
získávala oddělení body. Na konci každého pololetí byla jednotlivá oddělení vyhodnocena.
Fotografie z těchto akcí zdobily celý školní rok nástěnky chodby ŠD a pravidelně se
objevovaly na webových stránkách školy.
Materiální podmínky
Od 1.9.2011 byla navýšena úplata za vzdělávání a školské služby na částku 300,- Kč.
Z této částky získalo každé oddělení 4.490,- Kč. Tyto finanční prostředky byly využity na
nákup papírenského zboží a hraček.
Rozdělení tříd do jednotlivých oddělení
V 1.pololetí byl stav 150 dětí . Dne 3.1.2012 se odhlásil jeden žák.
1.odd.: p. Opočenská
2.odd.: p. Grejtovská
3.odd.: p . Klejnová
4.odd.: p. Štochlová
5.odd.: p. Petránková
přípravná třída, 2.C
1.C, 2.A
1A, 2.A,C,3.A,B
1.D, 2.B
1.B, 2.A,B,D
Z přípravné třídy navštěvovalo družinu
z 1. ročníků
z 2. ročníků
z 3. ročníků
30 dětí
30 dětí
29 dětí
30 dětí
30 dětí
13 dětí
68 dětí
59 dětí
9 dětí
Celodružinová soutěž 1. pololetí
datum
název akce
počet dětí
poznámka
19.9.2011 Pozdrav z prázdnin
135
výtvarná soutěž
29.9.2011 Švihadlový princ a princezna
132
soutěž ve skoku přes švihadlo
14.10.2011 Hod na koš
116
sportovní soutěž
25.10.2011 Plyšový den
127
oblíbená hračka
3.11.2011 Strašidýlka
150
výtvarná soutěž
144
výtvarná soutěž
150
originální klobouk, čepice, šátek
15.12.2011 Vánoce
Den originálních pokrývek
11.1.2012 hlavy
42
16.1.2012 Zimní sporty
109
27.1.2012 Hledáme „Slavíka ŠD“
výtvarná soutěž
soutéž ve zpěvu
Další akce:
datum
název akce
počet dětí
24.10.2011 Beseda s dietní sestrou
poznámka
128
zdravá výživa
8.11.2011 Soutěž o nejhezčího draka
150
spolupráce se SMT
9.11.2011 Hallowenský karneval
138
spolupráce se SMT, SRPDŠ
110
sběr kaštanů, suchého pečiva
16.11.2011 Beseda s myslivcem
23.29.11.2011
Sběr papíru
85
2.12.2011 Návštěva čerta a anděla
142
15.12.2011 Vánoční trhy
28.Nákup papírenského zboží a
2.12.2011
hraček
90
všechny p.vychovatelky
všechny p.vychovatelky
8.12.2011 Lampionový průvod
19.12.2011 Výlet „Zubrnice“
Vyhodnocení celodr.soutěže –
1.2.2012 1.pol.
280
spolupráce se SMT,SRPDŠ
22
2.C p.Opočenská (dozor)
150
celodružinová soutěž
2.pololetí
Materiální podmínky
Od 19.6.- 25.6.2012 zajistily pí. vychovatelky nákup papírenského zboží a hraček.
Každé oddělení obdrželo částku ve výši 4.476,-Kč. Tento finanční obnos byl získán z části
vybrané úplaty za vzdělávání a školské služby.
Souvislá pedagogická praxe
Od 1.2.- 30.4.2012 probíhala praxe studentky Romany Rysové z UJEP (1.odděleníp.Opočenská).
Od 21.5.-1.6.2012 probíhala praxe studentky Adély Bundové ze SpgŠ v Litoměřicích.
(3.oddělení- p. Klejnová)
Rozdělení tříd do jednotlivých oddělení
Ve 2.pololetí byl stav dětí 149 .
1.odd.: p. Opočenská
2.odd.: p. Grejtovská
3.odd.: p . Klejnová
4.odd.: p. Štochlová
5.odd.: p. Petránková
přípravná třída, 2.C
1.B,1.C, 2.A
1A, 2.A,C,3.A,B,D
1.D, 2.B
1.B, 2.A,B,D
43
30 dětí
30 dětí
30 dětí
29 dětí
30 dětí
Z přípravného ročníku navštěvovalo družinu 13 dětí
z 1. ročníků
68 dětí
z 2. ročníků
45 dětí
z 3. ročníků
10 dětí
Celodružinová soutěž 2. pololetí
název akce
datum
počet dětí
98
výtvarná soutěž
14.3.2012 Pruhovaný den
120
pruhované triko
12.3.2012 Moje kniha
149
výtvarná soutěž
12.4.2012 Puntíkovaný den
104
puntíkované triko,šátek
16.4.2012 Dopravní značky
149
výtvarná soutěž
14.5.2012 Můj mazlíček
149
výtvarná soutěž
31.5.2012 Indiánský den
112
14.6.2012 vystoupení na akci
125
indiánské symboly
písničky, básničky, sport.
vystoupení
20.6.2012 Pyžamový den
122
pyžama, noční košile
10.2.2012
Nejkrásnější sněhulák
poznámka
Další akce:
datum
1.2.31.3. 2012
název akce
počet dětí
sběr suchého pečiva
poznámka
98
pomoc lesní zvěři
20.2.2012 herna „Play Factory“
50
dětské atrakce ( 1.-4.oddělení)
27.2.2012 herna „Play Factory“
50
dětské atrakce ( 2.-5.oddělení)
26.3.2012 Škraboškový rej
13.3.14.3.2012
sběr papíru
95
spolupráce se SMT
63
třídime odpad
31.5.2012 první pomoc
30
beseda- 3.oddělení
14.6.2012 Loučíme se se školou
132
spolupráce se SMT
138
soutěže pro děti
122
soutěže pro děti
1.6.2012 MDD
25.6.2012 rozloučení s dětmi
19.6.25.6. 2012
nákup papírenského zboží, hraček
vyhodnocení celodr.soutěže –
26.6.2012 2.pol.
44
všechny p.vychovatelky
149
celodružinová soutěž
Stanice mladých techniků (SMT)
Stanice mladých techniků (dále jen SMT) je součástí Základní školy Ústí nad Labem,
Mírová 2734/4, příspěvková organizace. Zabývá se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže
v odpoledních hodinách od 13.00 do 18.00 hodin. Její hlavní náplní je rozšiřování a rozvíjení
schopností a dovedností žáků v oblasti rukodělných, technických, sportovních a ostatních
zájmových útvarů. SMT tyto aktivity vyvíjí od 1. 1. 1994 a svou nabídku se snaží nejen
zkvalitňovat, ale i rozšiřovat. Ve školním roce 2011/2012 bylo otevřeno 31 zájmových útvarů
(viz. přehled), které navštěvovalo 360 dětí.
Kromě těchto pravidelných činností se SMT zabývá i jednorázovými akcemi pro děti
(viz. přehled). Některé akce pořádá SMT ve spolupráci se školní družinou či SRPDŠ. Určité
akce se pro svou velkou oblíbenost staly již tradičními. Jedná se např. o lampiónový průvod,
vánoční či velikonoční trhy a keramicko- modelářský maratón.
Tento školní rok nás provázel projekt „Nebuď srab , rozhlédni se kolem sebe“.V rámci
tohoto projektu byla každý měsíc uspořádána doprovodná akce (viz. Plán uspořádaných akcí)
a vznikl stolní kalendář pro školní rok 2O12-2013. Do tohoto projektu se děti velice pěkně
zapojily, snažily se vyrobit co nejhezčí výrobky. Mezi velice úspěšná témata patřil „Pespřítel člověka“, nebo vyrobení výrobku z tříděného odpadu.
Další uskutečněný projekt byl nazván „Modelářem ve dne v noci“. Jednalo se o noční
maratón zájmových kroužků leteckých modelářů.
V tomto školním roce jsme uspořádali několik pěkných akcí nazvaných „Táto, mámo,
věnuj mi svůj čas“. Jedná se o společnou keramickou dílnu pro rodiče a děti, či dílnu voskové
batiky. Tyto akce byly uspořádány v zimě a na jaře. Vzhledem k pěknému ohlasu jak dětí, tak
i rodičů budeme tyto akce pořádat i nadále. Akce, které jsou pořádány pro rodiče a děti,
prohlubují vztah mezi pedagogy, lektory zájmových kroužků a rodiči. Poukazují na důležitost
smysluplného využití volného času dětí.
Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2011/2012
Název kroužku
Věková skupina
Den
Čas
Kč/pol.
RUKODĚLNÉ KROUŽKY
1 Letecký modelář "Tryskáči - zač."
2 Letecký modelář "Sršni - pokr."
3 Keramika 1 (začátečníci) "Patla"
Keramika 2 (začát. + pokroč.)
4 "Matla"
Keramika 3 (mírně pokročilí)
5 "Šviháci"
6 Keramika 4 (pokročilí) "Ajeťáci"
Keramika 5 (točení na kruhu)
7 "Mistři"
Keramika 6 (začát. + mírně
8 pokroč.)
9 Výtvarný kroužek "Paleta"
Výtvarný kroužek "Veselé
10 malování"
11 Tvořívá dílna "Dovedné ruce"
TECHNICKÉ KROUŽKY
12 Výpočetní technika "Začátečníci"
13 Výpočetní technika "Pokročilí"
2. - 9. třída
2. - 9. třída
příp. tř. - 5. třída
Úterý
Čtvrtek
Pondělí
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
13:45 - 15:45
500 Kč
500 Kč
500 Kč
příp. tř. - 5. třída
Úterý
14:00 - 16:00
500 Kč
3. - 9. třída
rodiče, děti 5.-9.tř.
Čtvrtek
Středa
14:00 - 16:00
600 Kč
16:00 - 18:00 600,-/os.
5. - 9. třída *
Úterý
16:00 - 18:00
500 Kč
3. - 9. třída
příp. tř. - 5. třída
Pátek
Úterý
14:00 - 16:00
14:00 - 15:00
500 Kč
500 Kč
1. - 5. třída
6. - 9. třída
Čtvrtek
Pondělí
14:00 - 15:00
14:00 - 16:00
500 Kč
500 Kč
1. - 5. třída
2. - 5. třída
Pondělí
Pondělí
13:45 - 14:45
14:45 - 15:45
300 Kč
300 Kč
45
Výpočetní technika "Pokročilí 14 grafika"
SPORTOVNÍ KROUŽKY
15 Florbal 1A (začátečníci)
16 Florbal 1B (mírně pokročilí)
17 Florbal 2 (pokročilí)
18 Florbal 3 (pokročilí)
19 Stolní tenis 1 "Junior"
20 Pohybová cvičení
21 Roztleskávačky
22 Roztleskávačky
23 Atletika
24 Basketbal
25 Taneční kroužek "Mini Dance"
OSTATNÍ KROUŽKY
26 Hudební kroužek
27 Dramatický kroužek - "Kašpárek"
28 Hra na kytaru - začátečníci
29 Hra na kytaru - pokročilí
30 Angličitna (mírně pokročilí)
Angličtina "Angličtina junior 31 zač."
32 Angličtina pro 1. třídu - zač.
33 Angličtina - mírně pokročilí
34 Angličtina pro II. stupeň
35 Novinářský a rozhlasový kroužek
4. - 9.. Třída
Pondělí
upřesní se
300 Kč
příp. tř. - 4. třída
2. - 4. třída
5. - 7. třída
8. - 9. třída
příp. tř. - 5. třída
příp. tř. - 5. třída
II. stupeň
I. stupeň
6. - 9. třída
1. - 5. třída
příp. tř. - 5. třída
Pátek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Středa
Středa
Středa
Čtvrtek
13:45 - 14:45
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
14:00 - 15:30
14:00 - 15:00
13:45 - 14:45
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
1. - 5. třída
příp. tř. - 5. třída
3. - 7. třída
3. - 7. třída
2. - 5. třída
Pondělí
Pondělí
Čtvrtek
Úterý
Čtvrtek
13:45 - 14:45
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
15:15 - 16:15
13:45 - 14:45
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
1. třída
1. třída
2. - 5. třída
6. - 9. třída
6. - 9. třída
Úterý
Středa
Středa
Pondělí
Středa
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
14:00 - 16:00
300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
zdarma
Uskutečněné akce ve školním roce
Datum
12.9.2011
15.9.30.9.2011
10.10.2011
Název akce
Počet dětí
Návštěva Útulku pro zvířata
v nouzi.
Soutěž o nejhezčí fotografii a
malovaný obrázek psa,
hlasování
22
623
Vyhlášení výsledků soutěže o
nejhezčí fotografii a obrázek psa
Drakiáda 2011 – na Erbenově
vyhlídce, kroužek leteckých
16.10.2011
modelářů předvedl modely
letadel
Soutěž „Náš volný čas“
1.11.2011 hlasování o nejlépe využitý
volný čas
Keramická dílna pro děti z 2.A
2.11.2011
a 2.B
46
82
Poznámka
Akce k projektu „Nebuď srab,
rozhlédni se kolem sebe“
V prostorách SMT. Projekt
„Nebuď srab, rozhlédni se
kolem sebe“.
V prostorách SMT . Projekt
„Nebuď srab, rozhlédni se
kolem sebe“.
63
Erbenova vyhlídka
238
V prostorách SMT. Projekt
„Nebuď srab, rozhlédni se
kolem sebe“.
32
Výroba vánočních dárků
38
V prostorách SMT, zábavná
noc ve škole.
8.11.2011
Noční maratón kroužku
leteckých modelářů a stolního
tenisu.
Výstava draků
80
Spojovací chodba
9.11.2011
Návštěva „Ranče u lesa“
8
Novinářský kroužek Smajlík,
psaní reportáže
9.11.2O11
Hallowenský karneval pro děti
z 1. stupně
145
Ve spolupráci se ŠD a SRPDŠ
11.11.2011 Táto, mámo, věnuj mi svůj čas
46
Akce pro rodiče a děti,
otevřená ker.dílna a dílna
voskové batiky
230
Spojovací chodba
4.11.2011
Burza hraček a sběratelských
zajímavostí
Výstava malovaných obrázků
21.11.2011 na téma „Kulturní vyžití
v našem městě“
8.12.2011 Lampiónový průvod
14.11.2011
84
280
13.12.2011 Vánoční akademie
520
15.12.2011 Vánoční trhy
450
16.12.2011 Návštěva dětí z MŠ Stříbrnická
35
19.12.2011
Vystoupení dětí hudebního
kroužku
14
Vánoční florballový turnaj pro
22.12.2011
skupiny 2 a 3
28
17.1.2012
Návštěva novinářského kroužku
Smajlík na Krajském úřadě
Ústeckého kraje.
31.1.2012
Výstava výrobků z tříděného
odpadu
14.3.2012
Beseda se starostou Severní
Terasy p. Macíkem. Návštěva
novinářského kroužku Smajlík
u pana starosty.
8
23.3. –
24.3.2012
Modelářem ve dne, v noci.
24
29.3.2012
Výstava vyrobených dopravních
prostředků
411
30.3.2012
Táto, mámo, věnuj mi svůj čas.
44
8
321
47
V prostorách SMT. Projekt
„Nebuď srab, rozhlédni se
kolem sebe“
Ve spolupráci se ŠD a SRPDŠ
Vánoční vystoupení dětí ze
školy a zájmových kroužků
V prostorách SMT
Zábavné hry a soutěže pro děti
v prostorách SMT, předání
dárečků.
MŠ Vinařská
Turnaj proti družstvu
z Chabařovic. Naše skupiny
obsadily 1 a 2 místo.
Setkání s náměstkem
hejtmanky panem Mgr. A.
Fišerou.
V prostorách SMT. Projekt
Nebuď srab, rozhlédni se
kolem sebe.
Projekt Nebuď srab, rozhlédni
se kolem sebe.
Projektová akce podpořená
Fondem hejtmanky ústeckého
kraje
V prostorách SMT. Hlasování
o nejhezčí vyrobený dopr.
Prostředek.
Jarní pokračování akce pro
rodiče a děti. Otevřená
keramická dílna a dílna
voskové batiky.
3.4.2012
Velikonoční jarmark
530
16.4.2012
Keramická dílna pro třídu 1.B.
24
19.4.2012
Návštěva Domova pro seniory
na Severní Terase.
8
20.4.2012
Moje město – Ústí nad Labem
28
3.5.2012
Florballový turnaj pro skupiny
1.B, 2 a 3
36
9.5.2012
Vystoupení tanečního kroužku
Mini dance v centru Slunečník
2O
1.6.2012
Školní klauni ke Dni dětí
620
14.6.2012
Loučíme se se školou, vítáme
prázdniny.
426
48
Tradiční jarní akce
v prostorách SMT
Vyrábění dárečků ke Dni
matek.
Novinářský kroužek Smajlík.
Projekt Nebuď srab, rozhlédni
se kolem sebe.
Projektová akce pro žáky 9.A.
Spaní ve škole. Historie Ústí
n.L.
Turnaj proti družstvu
z Cbabařovic.
Vystoupení ke Dni matek.
Rozdávání sladkostí z fondu
SRPDŠ
Zábavné odpoledne pro děti.
Pořádáno ve spolupráci se ŠD
a SRPDŠ. Vystoupení dětí ŠD
a zájmových kroužků, soutěže
pro děti, odměny.
12. Spokojenost zákonných zástupců žáků se školou - vyhodnocení dotazníkového šetření
Celkem odevzdaných dotazníků
1. stupeň:
2. stupeň:
239
143
Otázka č. 10
Většina rodičů uvádí spokojenost či dobrou dostupnost do školy.
Otázka č. 3
Pokud mají žáci problémy s docházkou, je to vesměs kvůli nemocem.
V dotaznících pro 1. stupeň se někteří rodiče vyjadřovali záporně k časté změně třídního
učitele ve 4. třídě.
Otázka číslo 1
Otázka číslo 2
49
Otázka číslo 3
Otázka číslo 4
Otázka číslo 5
50
Otázka číslo 6
Otázka číslo 7
Otázka číslo 8
51
Otázka číslo 9
Otázka číslo 10
52
13. Základní údaje o hospodaření školy:
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Download

Výroční zpráva ZŠ - vzor