číslo 7-8 • červenec/srpen 2012 • ročník X
www.dobrany.cz
zdarma do všech domácností
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO VÍCEÚČELOVÉHO OBJEKTU CETRUM ŠLOVICE
UVNITŘ LISTU
ZAUJALO VÁS NA FACEBOOKU
» PŮJČKY OBČANŮM Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ PRO ROK 2012 . . . . . . . 2
» NOVÁ GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE OTEVŘENA! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
» ROZHOVOR SE ŠÁRKOU TOMANOVOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
» RADBUZA FEST 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
» DVA VOLEBNÍ SLIBY SPLNĚNÉ JEDNOU RANOU! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
» OBERTRAUBLINGSKÁ ŠKOLA POPRVÉ V DOBŘANECH . . . . . . . . . . . . . . . . 15
» 1. ROČNÍK FLORBALOVÉHO TURNAJE DĚTSKÝCH TÝMŮ . . . . . . . . . . . . . . 25
Slavnostní koncert ZUŠ J. S. Bacha v klášteře Kladruby.
Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, 334 41 Dobřany, e-mail: [email protected]
ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
dostává se Vám do rukou číslo, které se rozhodně nebude líbit nerudným
škarohlídům. Je v něm nezvykle mnoho poděkování a dobrých zpráv. Myslím, že až se k některým novinkám prolistujete, nebude se vám chtít ani věřit,
že je to možné. Předem upozorňuji na informační přehled na předposlední
stránce, najdete tam kontakt na nového lékaře. Nemá cenu popisovat, kolik
úsilí musel starosta a místostarostka vyvinout k tomu, aby naplnili přání
občanek projevené peticí. Kdo chce znát, ptá se, ostatní by to brali jako
nemístný chvalozpěv…
Původně jsem chtěl psát samostatný článek týkající se velkého úspěchu
mé dlouholeté kolegyně ze zbrojnice, ale nakonec jsem se rozhodl využít pro
tuto věc prostor sloupku, aby nebylo číslo přeslazené jako cukrová vata.
Tak tedy, staršímu kolektivu malých hasičů pod vedením Heleny Dvořákové se po čtvrtstoletí podařilo vyhrát okresní kolo hry Plamen. Abyste
pochopili, jak obrovský je to úspěch, je třeba nastínit, jak různě se k tomuto
soutěžení přistupuje.
Jsou sbory, kde se vše dělá pro vítězství, vybírají se nejzdatnější sportovci ze školy, kteří se věnují tréninku hasičiny dokonce i v hodinách tělesné
výchovy ve škole. Je koneckonců jedno, zda mají děti zájem o to hlavní, čím
je hasičina důležitá, o pomoc bližnímu, jen když se vyhrává.
A pak je tu přístup dobřanský, kde jde především o to druhé, kde se nepřibírají atleti jako posily před soutěží, kde se hledá a nachází příležitost i pro
děti, které nemají běžecké ani jiné vlohy, ale pokud chodí na schůzky, mají
právo na zážitek ze soutěže. A hlavně se hledí na to, aby byla šance, že
alespoň někdo z kroužku se bude záchraně životů věnovat celoživotně. Ne
nadarmo se Dobřany pyšní velkým počtem odchovanců, kteří to dotáhli až
do nejvyšších pater vedení profesionálních hasičů.
O to větší radost je, když takováto parta, pro kterou soutěž není tím nejdůležitějším, zhodnotí svou zkušenost a vytře o několik hlav vyšším borcům
zrak! Je snadné se do toho vžít, dodnes cítím tu euforii, která nastala, když
se to povedlo Heleně s námi.
Vůbec nevadí, že v krajském kole už to necinklo, musíme mít na zřeteli, že
jiné sbory sestavují před soutěží „okresní reprezentace“, pak je i ta pověstná bramborová medaile příjemná. Navíc většina kluků má šanci závodit
ještě příští rok.
Příjemné prázdniny.
Martin Sobotka
O DOBŘANSKOU VODU STOJÍ VŠECHNY
VÝZNAMNÉ NADNÁRODNÍ SKUPINY
Nejsložitější výběrové řízení v dějinách Dobřan má za sebou první milník. Známe firmy, které postoupily z prvního kola. Dobrou zprávou je, že
komise nemusela vyřadit ani jednu společnost, všechny splnily kvalifikační
předpoklady.
Zájem mají tři firmy: stávající provozovatel ČEVAK, kladenská pobočka
koncernu VEOLIA a Severomoravské vodovody a kanalizace (s vlastníky
ze Španělska). Zejména posledně jmenovaná skupina má pověst té, která
tlačí ceny dolů, protože usiluje o zvýšení podílu na trhu za každou cenu.
Z toho vyplývá naděje na to, že si i nadále udržíme široko daleko nejspravedlivější ceny vodného a stočného.
Příprava podkladů byla mimořádně složitá, návrh provozovatelské
smlouvy jsme obhajovali i na příslušném ministerstvu. Po zkušenostech
se zrušeným výběrovým řízením jsme se odhodlali postupovat sami bez
poradenské společnosti. Příprava podkladů proto stála mnoho sil, poděkování zaslouží právník města František Kaftan a Jana Milotová, jejichž pečlivost a důslednost je zárukou toho, že dokumentace je v pořádku. Jediným
záporem je, že nikdo nereagoval na nabídku zkontrolovat i „výpočetní“ část
dokumentace, přestože jsme k tomu všechny politické subjekty vyzvali na
zastupitelstvu s velkým předstihem.
Martin Sobotka
místostarosta (mimo jiné pro správu strategického majetku města)
2
PŮJČKY OBČANŮM Z FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ PRO ROK 2012
V souladu se závaznými pravidly schválenými zastupitelstvem města
29. 2. a 26. 6. 2012
vyhlašuje Město Dobřany pro občany a subjekty
PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
pro rok 2012, formou výběrového řízení – podání žádostí o půjčky
– II. KOLO
Všichni žadatelé musí přijmout závazek, že poskytnutou půjčku použijí pouze ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb.
Půjčku je možno využít např. na zřízení malé čistírny odpadních vod, kanalizační, vodovodní, elektrické, plynové přípojky k domu, rodinnému domu či
bytovému domu, udržovací práce, stavební úpravy zateplení a obnovu fasády,
na zřízení vytápění tepelným čerpadlem, na energeticky obnovitelné zdroje solární panely, fotovoltaické panely, na zřízení přípojky na centrální zdroj tepla v rámci systému CZT města Dobřany a jiné stavební aktivity vyjmenované
v pravidlech Fondu rozvoje bydlení města Dobřany. Obdobně jako v loňském
roce je novinkou VÝRAZNÉ ZVÝHODNĚNÍ VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ SLOUŽÍCÍCH PRO BYDLENÍ V ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V DOBŘANECH ČI VLASTNÍKŮ STAVEB, KTERÉ
JSOU NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. Jedná se o udržovací
práce a stavební úpravy (např. nový nátěr, omítky, zateplení, výměna oken,
výměna vchodových dveří, střešní okna, výměna okapů a ostatních klempířských prvků, hromosvod) fasády a venkovních otvorů rodinného nebo bytového domu, rekonstrukce či výměna krovu nebo střešní krytiny.
Pro tyto vlastníky je úroková sazba pouhá 2% s dobou splácení nově
do šesti let a výše půjčky do 500 tisíc Kč na jeden rodinný dům či do
1 mil. Kč na bytový dům!
Výše úrokové sazby půjček se pohybuje v jednotlivých vyjmenovaných
podporovaných aktivitách v rozmezí od 2% do 4% p.a., doba splácení půjčky je od čtyř do osmi let dle jednotlivých, v závazných pravidlech vyjmenovaných aktivitách.
Závazná pravidla a formuláře žádostí včetně příloh jsou zveřejněny na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz, nebo si je v písemné podobě lze vyzvednout v podatelně Městského úřadu Dobřany, přízemí
budovy č.p.1, Náměstí T.G.M., vlevo.
Lhůta přijímání žádostí ve druhém kole v roce 2012:
V období: od 2. července 2012 do 24. srpna 2012 do 13:00 hodin.
Vyplněné žádosti lze odevzdávat v podatelně MěÚ Dobřany,
přízemí budovy č.p. 1, Náměstí T.G.M., vlevo,
nejpozději do pátku, 24. srpna 2012 do 13:00 hodin.
O podpoře ve formě půjčky na základě žádosti budou všichni uchazeči
vyrozuměni neprodleně po schválení Zastupitelstvem města Dobřany v září
roku 2012, nejpozději do 20. září 2012. Žádosti doručené po 24. srpnu 2012
nebudou zařazeny do procesu hodnocení žádostí. Na poskytnutí podpory ve
formě půjčky není právní nárok.
Bc. Marek Sýkora
starosta města Dobřany
ZPRÁVY Z RADNICE
PROČ MUSÍME TISKNOUT I VELMI NEPŘESNÉ ČI NEPRAVDIVÉ ČLÁNKY?
Poté, co vyšlo červnové číslo, dostávám často (naštěstí mírně) vyčiněno
za to, že na opoziční stránce bez úprav a komentářů otiskujeme články, které obsahují velké množství věcných chyb a i vyložených nepravd.
Je těžké odpovídat na díla, která se vyjadřují k zdánlivému dění bez opory ve
skutečných událostech. Nevadí občasný omyl či neověřená drobnost, to se
stane každému. Nemělo by se stávat, že článek plave na vodě úplně celý.
Vzpomeňme na Saturnina, který se s dědečkem vrhnul do opravování
románů podle skutečnosti. Oba rozbory z minulé opoziční stránky označení
nemají od „románu“ vůbec daleko.
Román o školkách
Článek Olgy Kapitánové připomíná záslužné úsilí národních buditelů,
kteří sbírali lidové báchorky. Po drobných úpravách je předali dál.
Díky tomu vznikl i soubor polopravd, nepravd a otázek, jehož rozbor byl
výborným podkladem pro setkání s rodiči 20.6., o které požádala předsedkyně Unie rodičů MŠ Stromořadí Daniela Okrouhlá. Odkaz na dokument
dokazující, že v textu Olgy Kapitánové je jen jedna pravdivá oznamovací
věta najdete na facebooku Dobřanských listů.
Pro pořádek ona jediná pravdivá věta zní: „Každá z nich je něčím charakteristická a originální, má svoje programy a projekty.“
Jako ukázku rozboru nepravd přijměte prosím tuto autorčinu větu včetně
vysvětlení.
„A proč to mají být právě mateřské školy, na kterých se náhle musí šetřit,
když v minulých letech se nemalé finanční prostředky vydaly na rekonstrukci ZŠ a ZUŠ?“
Rozbor:
1) Není pravda, že se šetří náhle, každý, kdo čte noviny, ví, že ministerstvo školství chystá velkou reformu, která omezí prostředky na
pomocný personál všech typů škol a postupně a plíživě přenese více
provozních a zejména mzdových nákladů na zřizovatele škol, v tomto
případě naše město!
2) Mezi nejdůležitější motivy rekonstrukce budov patří úspory provozních
nákladů, že zateplená fasáda a nová okna šetří peníze, ví snad každý.
3) Opravou budov šetříme peníze našim nástupcům, investujeme do
budoucnosti, úspory na provozu fungují úplně stejně, jde o totožný
proces!
4) Opravy školských budov probíhají postupně, ano opravila se ZŠ
a ZUŠ, ale ne jen to. Až bude mít aktivní pisatelka čas podívat se
z okna bytu, kde bydlí, uvidí, že opravená je i první budova MŠ.
A její kolegové - zastupitelé ji mohli sdělit, že město projektově připravuje velmi masivní rekonstrukci Mateřské školy Stromořadí.
Připadá vám nepřesné psaní neškodné? Článek obsahuje větu, kvůli
které by město přišlo nejméně o dva milióny! Pokud bychom se totiž řídili
podle autorky a zřídili úplně novou školku, museli bychom všem zaměstnancům dát odstupné. Proto volíme cestu začlenění jedné školky do druhé, kdy
nic takového nehrozí.
Zastupitelé „otevřených“ moc dobře vědí, že o sloučení školek ještě nehlasovali (je to výlučná pravomoc zastupitelstva), stejně tak vědí, že
expertka na stravování byla až do poloviny června zaneprázdněná, proč
tedy autorce s článkem nepomohli? Zvlášť, když je psaný v množném čísle
a zjevně tak za ním stojí více spoluautorů.
Román o územním plánu
Oba autoři jsou lidé vzdělaní, dal bych ruku do ohně za to, že jim skutečně
jde především o to, aby se krajina kolem Dobřan neproměnila způsobem, který by zničil její ojedinělý ráz, přírodní i kulturní hodnotu. Článek ale vypadá,
jako kdyby autoři nevěděli, že je třeba si před psaním vyhledat podklady.
Autoři tvrdí, že zákon tvrdí něco, co netvrdí, čímž poněkud ztrácejí půdu
pod nohama, ale budiž, hrubka spočívající v záměně dvou naprosto odlišných
termínů: „veřejné projednávání“ a „jednání zastupitelstva“ se může přiho-
dit. Dávat najevo víru, že všemu zlu zabrání zveřejňování všeho možného na
internetu, ale nepodívat se, co na internetu je, už vede k pokrčení obočí.
V závěru článku autoři vyjadřují obavy z hrůzných událostí v dobřanské
krajině, z čehož jasně vyplývá, že nečetli Návrh zadání územního plánu,
který na internetu města visí od jara 2010 a přítel Google ho při zadání
správných slov vyhodí jako nejvýše pátý odkaz!
Tento dokument je v rámci územního plánování naprosto zásadní, při dalším projednávání přes jeho ustanovení takzvaně „nejede vlak“.
Z jeho obsahu naprosto zřetelně vyplývá, že vše, čeho se autoři bojí,
nehrozí. Skládka i velkosklad jsou poněkud podivné příklady. Velesmetiště
vzniklo v době, kdy jeho vzniku nemohl zabránit žádný územní plán. Průmyslová zóna kolem Osoblaha je součástí územního plánu 15 let (nejméně 2 roky je dostupný na internetu – webu Plzeňského kraje), to je snad
krátká doba na námitky proti velkoskladům a továrnám? EIA (posouzení
vlivů stavby na životní prostředí) visela na internetu dost dlouho a jediný,
kdo se zastal životního prostředí, bylo město Dobřany.
Nikdo se nemusí bát, jakmile bude územní plán hotový, bude náležitě
zveřejněný stejně jako ve městech, která nám autoři dávají za příklad.
Upozorňovat jiné na takovou spoustu chyb je strašlivá nepříjemnost, ale
vidím kolem sebe lidi, kterých se podobné nepoučené psaní osobně dotýká
a drtí je. S poctivou kritikou to nemá nic společného!
Ta taky zprvu naštve, každý je raději chválený☺ Ale dá se z ní něco vzít,
dá se debatovat, dá se využít toho, že si dal kritik tu práci a nad problémem
se zamyslel. Což se zatím opozici povedlo snad jen u článků upozorňujících
na bláto v garážích a bezpečnost u „bazénu“. Lidem, kteří normálně slušně
přijdou a upozorní na problém, který je pálí, se za stejné období podařilo
prosadit mnohem víc!
Nicméně, musíme demokraticky trvat na tom, že opozice má právo otiskovat i takové články, při kterých se problémem zabývá povrchně a staví převážně na dojmech. Už jen proto, že otištěným drbům se čelí lépe, než těm,
které se šíří pokoutně, tudíž musíme i tak autorům za jejich zájem o město
poděkovat. Bez ironie, lhostejnost ohrožuje budoucnost daleko víc.
Martin Sobotka
NOVÁ GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE OTEVŘENA!
V prostorách zdravotního střediska funguje od druhého červencového
týdne (od 9. července 2012) nová gynekologická ordinace. Na základě skoro dva roky trvající intenzivní snahy města Dobřany, řady jednání, velké
spousty dopisů, dokumentů a administrativních záležitostí zahajuje v tomto termínu svůj provoz nová gynekologická ordinace pana MUDr. Petra
Krčála, odborného ambulantního gynekologa a porodníka, jehož pacientkami je velká spousta žen a dívek z našeho města. Ty musely dojíždět za
panem doktorem do jeho ordinací v Chlumčanech či v Chotěšově.
Nyní již nemusí, pan doktor Krčál bude v prostorách dobřanského zdravotního střediska fungovat v prvních měsících dvakrát, respektive třikrát
v týdnu, a to v každý lichý týden v pondělí od 7:30 hodin do 11:30 hodin,
každý týden ve čtvrtek od 10:00 hodin do 13:30 hodin a v pátek od 7:00
do 12:00 hodin (v případě objednání ze strany pacientek z Dobřan) s tím
že v případě potřeby se ordinační hodiny jeho ordinace prodlouží. Od
27. srpna 2012 do 7. září 2012 pan doktor Krčál ordinovat nebude vůbec,
protože bude čerpat řádnou dovolenou. Jinak veškeré aktuální informace
naleznete na internetových stránkách www.krcal-gynekologie.cz.
Za velmi intenzivní trpělivou a nelehkou snahu vedoucí ke kýženému cíli - výraznému ulehčení dostupnosti zdravotní péče pro řadu žen
a dívek v Dobřanech je třeba poděkovat prvotnímu veřejnému impulsu paní Vlasty Boudové a dále především panu starostovi města Marku
Sýkorovi, paní místostarostce města Dagmar Terelmešové a radní města
Dobřany paní MUDr. Jitce Šebestové.
Josef Šefl, zastupitel města
3
JAK TO VIDÍ OPOZICE
NĚKOLIK DOJMŮ Z INFORMAČNÍ SCHŮZKY
O MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Ve středu 20. 6. 2012 v 17 hodin se ve školní jídelně ZŠ Dobřany
konala informační schůzka pro rodiče dětí z mateřských škol a snad i pro
veřejnost, což na pozvánce sice nebylo, ale nikdo naštěstí nekontrolo-
máme řadu aktivních občanů, kteří určitě budou se zájmem řešení těchto
problémů sledovat.
Sledujme všichni, jak budou probíhat slíbená výběrová řízení na místo
ředitelky v případě sloučení MŠ a na místo vedoucí nově zřízené školní
jídelny. Jedná se tady přece o naše děti, a to by nás mělo velmi zajímat.
Olga Kapitánová
val, jste-li rodič nebo jen občan, který se o danou problematiku zajímá.
Protože jedním z impulzů pro konání této schůzky byl i můj článek v DL
(i když vedení města to nepřipouští), schůzku jsem si nenechala ujít. Své
dojmy shrnuji do několika bodů:
JAK NÁS NAUČILI V MATEŘSKÉ ŠKOLCE MYSLET
Pan místostarosta Sobotka nás v posledních Dobřanských listech vyzývá ke kritickému myšlení a píše: „Jde o to, že dřív, než se nechám něčím
Velmi dobrý pocit mám z toho, že do školní jídelny přišlo hodně lidí
vytočit, ověřím si, zda se nevzrušuji kvůli něčemu, co se nestalo, nebo
– a nejen přišli, ale velmi aktivně a ve většině případů i věcně se dotazo-
dokonce ani není možné, aby se dělo“. S apelem pana místostarosty nelze
vali a diskutovali.
než souhlasit. Ale problém i jistá licoměrnost tohoto tvrzení spočívá v
Potvrdilo se, že schůzka byla svolána pozdě – a pokud se pan místosta-
obtížnosti ověřování skutečných záměrů vedení města.
rosta vyjádřil, že chtěli tuto schůzku uskutečnit už v září, ale z jakýchsi
Procvičme se v „kritickém myšlení“ na kauze, o které se dnes v Dob-
„taktických“ důvodů to neudělali, zjevně se tato taktika ukázala jako
řanech hodně mluví, na záměru města sloučit obě mateřské školky a ve
zcela chybná. Včasnými informacemi se mohlo předejít řadě nepříjem-
školce v ul. Stromořadí zrušit kuchyni, jídlo pro děti sem dovážet a pro-
ností, jako jsou např. současné výpovědi několika pracovnic MŠ Stromo-
stor kuchyně využít pro novou třídu.
řadí včetně paní ředitelky.
Je zřejmé, že tento záměr se přímo dotýká rodičů dětí, které do školky
Rovněž se potvrdilo, že po ekonomické stránce není projekt slučová-
chodí i rodičů, jejichž žádost o umístění dětí do školky byla zamítnuta.
ní MŠ, zrušení jídelen v MŠ a zřízení jedné samostatné školní jídelny,
Podívejme se, jak tento jistě citlivý a nelehký problém město řeší, přes-
odkud by se jídlo do MŠ dováželo, promyšlený a připravený.
něji, co se nám v této věci podařilo zjistit.
Několikrát jsme sice vyslechli, kolik milionů se v posledních letech
Se záměrem je seznámena školská komise. Logické by bylo, že tato
v Dobřanech investovalo do školních budov (což nikdo nezpochybňuje),
komise by si nejdříve vyžádala potřebné podklady, včetně ekonomické
ale o očekávaných úsporách se mluvilo velmi mlhavě a neurčitě s odka-
rozvahy (má se bourat fungující kuchyně). Výsledkem by mělo být dopo-
zem na „selský rozum“, který by nám to měl podle pana místostarosty
ručení komise uskutečnit, či zamítnout projekt přestavby. Nic takového
napovědět. A v souvislosti s těmi miliony na školní
se však nestalo, Já jsem se pak na posledním zastupitelstvu přímo zeptal
budovy se nabízí i otázka, proč byla upřednostněna nákladná rekon-
na zdůvodnění tohoto záměru. Z odpovědi vedení města jasně vyplynulo,
strukce ZUŠ před rekonstrukcí MŠ Stromořadí – vědělo se přece, že
že záměr se připravuje, a že je nejen výhodný, ale i nutný především z
se počet narozených dětí zvyšuje a brzo bude velká poptávka po jejich
ekonomického hlediska. Konkrétní čísla jsem se však nedozvěděl.
umístění do MŠ. Budova ZUŠ nebyla v havarijním stavu a s její rekonstrukcí nebylo nezbytné tak pospíchat.
Můj dotaz na zastupitelstvu a následný článek paní Kapitánové v listech byl asi prvním veřejným upozorněním na to, že se ve školkách
Velmi profesionálně na schůzce působilo vystoupení paní vedoucí
něco chystá. Rodiče ze školky v ul. Stromořadí, zřejmě zaskočeni touto
školní jídelny z Plzně (jméno si bohužel nepamatuji), která má zkušenost
skutečností, sepsali petici proti záměru města. Následovalo předvolání
jak s osamostatněním ŠJ, tak s dovážením jídla do MŠ.
ředitelky školky na radnici. O tom, co se zde odehrálo, se můžeme jen
Snažila se přítomné přesvědčit o výhodnosti těchto změn. Osamostat-
domnívat. Známe však výsledek, paní ředitelka podala žádost o ukončení
nění ŠJ by jistě ulehčilo základní škole, o výhodnosti dovážení jídla do
pracovního poměru. Existují, pan Sobotka mi promine, „jisté dohady“, že
MŠ přesvědčená nejsem, je zde ještě příliš mnoho otazníků.
jednání bylo velmi nepříjemné a padala i obvinění paní ředitelky v souvislosti s peticí rodičů. Rádi bychom si tyto absurdity „ověřili“, napří-
Záměr sloučit obě MŠ pod jedno vedení je druhá palčivá otázka.
klad zvukovým záznamem z jednání.
Bohužel zdůvodňování tohoto záměru vyznělo naprosto zmateně
Konečně na 20. června svolává vedení města veřejnou informační
a nepřesvědčivě – spojovat mateřské školy snad nelze zdůvodnit tím,
schůzku, kde chce svoje záměry ohledně školek představit. Nezbývá než
že když máme jednu velkou základní školu, měli bychom mít i jednu
konstatovat, pozdě, ale přece (článek je napsán 19. 6.).
velkou školu mateřskou. Stejně tak vyjádření paní dr. Havlíčkové z KÚ
Město má ale i další záměry, které by si zasloužily širší diskusi a více
o tom, že i v Plzni se školy spojovaly, je o něčem jiném – tam se spojo-
času, tak aby nakonec nebylo pozdě. Jedná se především o návrh nové-
valy školy střední, a to proto, že měly nedostatek žáků. Podle vyjádření
ho územního plánu, který by město mělo mít zpracovaný již od dubna
vedení města není ještě o ničem definitivně rozhodnuto, vše musí schválit
2011, ale zatím s ním nebyli seznámeni ani zastupitelé. Na to, abychom
zastupitelstvo města. To je sice pravda, proč však byla paní ředitelka
si „ověřili“ oprávněnost případných námitek k návrhu územního plánu a
MŠ Stromořadí předem vyřazena ze hry, nikdo uspokojivě nevysvětlil a
nenechali se tak zbytečně „vytočit“, potřebujeme čas, který teď zbytečně
slyšeli jsme opět jen vytáčky a nevhodná vyjádření na její adresu. Jistě
ztrácíme.
Josef Weinreb, OMD Dobřany
si všichni přítomní udělali obrázek o tom, jak naše radnice provádí personální politiku.
Obracím se na členy našeho zastupitelstva – prosím, uvažte dobře, jak
budete o těchto citlivých otázkách hlasovat. Na schůzce bylo vidět, že
4
Obsah a jazykovou korekturu opoziční stránky zajišťuje:
Otevřené město Dobřany, o.s. www.otevrene.dobrany.eu
Případné dotazy nám můžete posílat na e-mail: [email protected]
15x100
CO BY PODLE VÁS ZPŘÍJEMNILO LÉTO V DOBŘANECH?
Michal Šašek
Osobně jsem spokojený s promítáním filmů na
náměstí. Letní kino úspěšně nabourává koncept
podvečerního a večerního neživota v centru města. Schází mi pravidelné letní finančně nenáročné
koncerty rozličných žánrů (folk, jazz, country,
pop). V minulosti podobný koncept využíval pan
Kuba ve své cukrárně. To by asi většina obyvatel,
kteří zůstávají v Dobřanech, přivítala. Tento typ
akcí se může konat i v letních zahradách restaurací nebo v prostoru biotopu. Pro milovníky dechovky by to mohla být pravidelná dostaveníčka s různými oblíbenými kapelami. Určitě by i tyto akce
podpořili obyvatelé jiných měst a obcí. Možná se příští rok dočkáme:-)
Marek Sýkora
Určitě dobrá nálada a optimismus všech
Dobřaňáků! A co se týká materiálních
věcí, je léto a k létu patří voda a koupání. A pro všechny Dobřaňáky je tady
v létě každý den od devíti ráno do devíti
večer otevřeno naše koupaliště - Biotop
Kotynka s ještě lepším zázemím a novými službami než v loňské sezoně.
A s nabídkou permanentek určených právě pro Dobřaňáky, kdy každého
dospělého vyjde jeden vstup na 10 korun! Mimo jiné, naše koupaliště
bylo serverem IDnes a MF Dnes vybráno mezi padesát nejlepších míst pro
koupání v České republice a jejím okolí! To je docela hezké, ne? Tak krásné
léto, Dobřaňáci.
Michal Trdlička
Myslím, že nabídka je již nyní bohatá, každý
z nás má na výběr. Možnost koupání? Máme
jednu z nejlepších v okolí. Možnost příjemného posezení? Stačí jen obejít náměstí. Sportovní vyžití? Procházky v přírodě?
Výlety na kole? Letní kino? Hudba? Prvky,
které dohromady tvoří příjemné léto, jsou
hrozně subjektivní. Ale to hlavní jsou pozitivně naladění lidé v našem okolí,
se kterými si to krásné léto dokážeme vytvořit.
Jan Vozár
Příjemné léto budou mít určitě dobřanské děti, které odjíždí na některý z letních táborů pořádaných
různými organizacemi z Dobřan. Milovníci vodních radovánek si určitě užijí na biotopu Kotynka,
který je od letošní sezóny navíc doplněn zděnou
budovou pro občerstvení. Domnívám se, že se
v létě ve městě koná spoustu akcí drobnějšího
charakteru (zpívané, kapely v restauracích apod.).
Jen je škoda, že neexistuje jednotný systém a přehled, kde bychom tyto akce mohli najít.
Martin Sobotka
Léto u nás by rozhodně bylo zajímavější,
pokud by se dalo posedět přímo na ploše
náměstí v zahrádce klidné kavárny nebo
hospůdky, pokud by se dalo vzít návštěvu
na věž, vyjít po naučné či jiné stezce. Snad
se nám povede to všechno někdy uskutečnit.
Osobně by mne hrozně potěšilo, kdyby byl
někde na čepu cider:)
Pavel Sloup
Blíží se doba prázdnin, dovolených a odpočinku. S tím se pojí samozřejmě hezké počasí. Objednat ho ovšem nelze. Pokud nám ale
bude přát, nemusíme se bát, jelikož to, co
nám, všem Dobřanským, dlouho chybělo,
máme – koupaliště. Takže hurá k vodě. Ten,
kdo není milovníkem vodních radovánek
a má raději aktivní odpočinek, si určitě také přijde na své. Jako příklad
zmíním novou tenisovou halu a pěkné cyklotrasy v okolí. Možností je dost.
Nejdůležitější je dobrá nálada a chuť.
Přeji všem pohodové léto a spoustu příjemných zážitků.
Lenka Tomanová
Příjemných 25ºC, slunečné počasí... Přeji
všem, aby během letních měsíců co nejvíc
„dobili baterky“ a odpočinuli si.
5
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / CO SE DĚJE
„Blízkost tvou stále cítím...“
INFORMAČNÍ CENTRUM V DOBŘANECH
MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ VÝLOHU
Velké poděkování patří Lucii Tomáškové, která již několik sezón tráví
svou odbornou praxi v našem Infocentru. Každým rokem se velmi čile
zapojuje do práce v této organizaci. Letos nás ovšem velmi mile překvapila,
když během několika málo dní vyrobila z obyčejných kartónových krabic
krásný model kostela sv. Víta.
Ještě jednou děkujeme.
Mgr. Simona Sýkorová, ředitelka MěKS Dobřany
22. 7. 2012 uplyne 5 let od náhlého odchodu naší dcery, sestry a maminky
Pavly. Vzpomeňte si spolu s námi na výjimečnou zpěvačku, dobrou parťačku, kamarádku i kolegyni. Moc nám všem chybí.
Děkujeme.
rodina Kapitánova
Dne 2. června 2012 byly přivítány na radnici v Dobřanech k oslavě zlaté
svatby manželské páry: Anna a Václav Kalinovi, Libuše a Vladimír Škardovi,
Vlasta a Libor Försterovi, Anna a Rudolf Fuchsovi, Jana a Josef Kubelovi.
Za Sbor pro občanské záležitosti města Dobřany jim přejeme do dalších let
pevné zdraví a spokojenost.
V měsíci červnu oslavila 90. narozeniny paní Zdenka Podzimková. Za Sbor
pro občanské záležitosti města Dobřany jí přejeme do dalších let hodně
zdraví a spokojenosti.
6
ROZHOVOR SE ŠÁRKOU TOMANOVOU
Šáry, v první otázce se vrátím na začátek tvé „ZUMBA kariéry“. Všichni, kteří chodí na tvé hodiny, vědí, že jsi ve svém oboru lektorky tance více
než výborná. Jak to všechno začalo?
Když zabrousím hodně do historie, tak na úplném začátku stojí na základní škole nechuť k tělocviku:) Ono mít za maminku učitelku tělocviku vede
všechny k představě, že je člověk supersportovec. No, to já zrovna tedy
nebyla:) Ale geny mne asi dohonily. Po čase mi to nedalo a začala jsem chodit na aerobik právě k mamce – cvičení na hudbu mne už bavilo. Na vysoké
mne lákalo zkusit i něco více tanečního a v tu dobu se mi povedlo zapsat
se na kurz orientálního tance v Centru Tance v Plzni (dříve Centrum orientálního tance). Tam jsem samozřejmě nevydržela jen u něj, nabídka dalších
stylů tanců je tam hodně široká. Takže jsem se vrhla i na sambu, poté na
S-Factor a Flirt Dance. V roce 2007 mne spolutanečnice z kurzu přihlásily do soutěže Miss Orient, kde se mi povedlo
dostat do finále a dokonce získat titul I. vícemiss Orient 2007. Díky tomu jsem dostala
nabídku stát se lektorkou orientálního tance a
Flirt Dance právě v Centru Tance. V této době
jsem se stala i členkou taneční skupiny Sabahat. Po nějaké době se začal v ČR objevovat i
Poledance, který mne okamžitě chytil, a chvíli
poté přišla v roce 2009 právě Zumba Fitness.
Abych všechno skloubila i s prací, tak jsem
musela lektorské aktivity trochu omezit a v
současnosti dělám v Plzni lektorku Poledance
a v Dobřanech lektorku Zumba Fitness. Vlastně i toto teď brzdím, ale doufám, že se k tomu
brzy vrátím:)
Co tě přimělo k tomu se Zumbě natolik
věnovat?
Po Poledance jsem si myslela, že mne už
hned tak něco nedostane. Ale přišla rána z
nebe:) Kombinace dynamické latino hudby,
jednoduchých kroků latinskoamerických tanců
a tím pádem úžasná možnost se pořádně vyřádit pro mne byla naprosto neodolatelná. Takže
jsem se okamžitě vrhla na další kurzy potřebné
k tomu, aby člověk toto cvičení mohl vést. Už
od začátku jsem měla plány zkusit přivést Zumba Fitness do Dobřan.
V čem si ty osobně myslíš, že je Zumba výjimečná?
Je v ní obrovská variabilita. Jak už bylo zmíněno, využívají se při ní
latinskoamerické rytmy (jako salsa, merengue, cumbia, reggaeton, samba
atd.), dále orient, afro, bollywood, ale i rocková hudba nebo třeba popík. Při
jedné lekci zvládneme 10 – 12 písniček, kdy se snažím, aby styly byly co
nejpestřejší. Pokud člověk není nějak výrazně zdravotně limitován, tak v ní
není žádné omezení, co se pohlaví týče (máme i svého ZumbaMana – chlapi
se nemusí bát, že budou vypadat jako „baby“ – některé rytmy jsou právě
spíše chlapské, jiné pohyby, které jsou pro muže příliš „holčičí“, si chlap
uzpůsobí na mužnější variantu nebo si z nás holek udělá srandu a perfektně
nás zparoduje). Ani věk není problém – existují varianty pro děti, pro starší
generaci nebo lidi, kteří se cvičením úplně začínají. V Dobřanech to však
takto nedělíme, protože každá choreografie se dá uzpůsobit potřebám jednotlivce. Například začíná-li někdo poprvé, může vynechat pohyby rukou,
poskoky zaměnit za chůzi, zkrátit rozsahy pohybů – stačí na začátku hodiny
zajít a domluvíme se, jak na to.
Ačkoli je Zumba jako taneční styl poměrně „profláklá“, stále se najdou lidé, kteří nevědí, co konkrétně si pod ní představit. Také se setkávám
s názory, že je to „novodobá éra aerobiku“. Jak to tedy opravdu je? Má
Zumba tolik společného s aerobikem?
Někdo to nerad slyší, ale určitá spojitost tam je. Při sestavování choreografií se kromě tanečních kroků mohou zapojovat i prvky a kombinace právě z aerobiku. Zumba Fitness je oficiálně, jak už název napovídá, aerobní
cvičení, které základních kroků latinskoamerických tanců využívá. Je tedy
na lektorovi, která část bude v choreografii převažovat – zda ta cvičební, či
taneční. Já se snažím, vzhledem k tomu, že se přímo aerobik v Dobřanech
také cvičí, o tu tanečnější. Takhle se nám to ideálně doplňuje:)
Úplně rozdílná je stavba lekce. Při aerobiku se postupně během lekce učíte jednu choreografii, rytmus hudby se nemění, rychlost se mírně zvyšuje.
Při Zumba Fitness máme tolik choreografií, co
písniček. Možná to zní moc složitě, ale protože
se využívají právě základní kroky a opravdu
jednoduché kombinace, dá se to snadno zvládnout. Písničky nejsou oproti originálu nijak
upravované, takže se střídají rychlejší a pomalejší rytmy (ať už přímo v jedné písničce nebo
celkově rychlé versus pomalé skladby). První
hodiny samozřejmě bývají pro začátečníka
nejtěžší (jako ale u všeho, s čím člověk začíná),
neznámá hudba, neznámé kroky… Ale jakmile
si jednou zatančíte např. na jakoukoli salsu, tak
už každou další dáte s přehledem:)
Se svým časem to máš velmi náročné. Flexibilita je pro tebe asi „méně známým“ slovem a přesto sis vybrala na cvičení kromě větších měst (Plzeň) i Dobřany. Tuším správně,
že k nim máš osobní vztah?
Tak ono bez té flexibility by to asi nešlo:)
Je tedy pravda, že jsem se dostala do fáze, kdy
jsem měla jako jediný volný den bez lektorování sobotu, kterou jsem ještě občas využila
na nějaký vzdělávací seminář. Do toho ještě
vystoupení s taneční skupinou nebo s lektorkami z Centra Tance. Pak začaly nějaké zdravotní
problémy, takže mi došlo, že už to poněkud přeháním. Musela jsem udělat
výběr, čeho se vzdát a co ponechat, což se nakonec povedlo. A vztah je jasný – Plzeň, protože tam pracuji, trénuji se Sabahat a sídlí tam mé „domovské“ Centrum Tance, Dobřany, protože tady bydlím.
Nyní jsme všechny návštěvnice Zumby tak trochu na rozpacích, jelikož
Zumba párty pod širým nebem v rámci pivního festivalu k příležitosti dobřanské pouti je pro nás rozlučková. Odcházíš totiž na mateřskou dovolenou. Jaké možnosti máme od července? Zumba bude pokračovat s jinou
lektorkou nebo bude místo Zumby možné navštěvovat odlišné aktivity?
Tak letošní červenec a srpen budou opravdu prázdniny. Od září začne
v Dobřanech aerobik, předpokládám, že tradičně pondělky a čtvrtky od 19
do 20 hodin. Možná, že se povede ještě nějaká varianta, ale to je hodně
nejisté, tak bych to nerada šířila. Určitě dám včas vědět na http://zumba.
eblog.cz, a to i v okamžiku, kdy budu hlásit návrat:)
Děkuji ti, Šáry, za tvůj čas a přeji za sebe i ostatní Zumba nadšenkyně
jen to nejlepší a brzký návrat! ZUMBĚ ZDAR ! :-)
Barbora Vlčková
Děkuji, těším se už teď!
7
KULTURA
SLOUPEK PLNÝ NOVINEK
KNIHY PRO DĚTI
KROLUPPEROVÁ Daniela: Společenstvo Klíčníků
Nová kniha Daniely Krolupperové se stejně vynikajícími ilustracemi Barbory Kyškové je o Martinovi, kterému je třináct a půl.
Martin má před sebou druhou polovinu prázdnin a neblahé tušení, že pobyt u prastrýce bude ryzí utrpení. Televizi
prastrýc používá výhradně jako podstavec pro pokojové
rostliny, o existenci počítačů se mu zatím nic nedoneslo
a slovo wi-fi považuje za citoslovce úleku. V ospalém jihočeském městečku
se neděje nic. Vůbec nic…. Nebo ano?
DAHL Roland: Jakub a obří broskev
Osiřelý Jakub žije u svých zlých tetiček. Jednoho dne
potká podivného starce, který mu věnuje vak plný kouzel.
Díky nim vzroste na suchém stromě obří broskev a Jakub
netuší, že právě ta ho dovede k zaslouženému štěstí.
PLATT Richard: Neštovice, Mor a jiné pohromy
Strašlivý příběh smrtelných nemocí z pohledu špinavých bacilonošů. Tato zábavná a poučná knížka vás
nakazí znalostmi. Představí se vám nejhorší světové
epidemie od černé smrti až po tuberkulózu. Seznámíte se s významnými vědeckými objevy a osobnostmi,
které přispěly ke vzniku účinných léků.
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
JAKOUBKOVÁ Alena:
Manžel, který štěká, taky kouše
Když šestnáctiletá Sonja otěhotní, převrátí jí to život na
ruby. Rodiče se za její poklesek stydí, takže ji jednak odklidí k tetě do jiného města, jednak ji přinutí, aby dítě dala
k adopci. Sonja jim to nikdy neodpustí. V den svých osmnáctých narozenin se provdá za mnohem staršího Hynka,
který jí nabízí pohodlný život s jedinou podmínkou: nikdy
žádné děti. Má Hynka ráda, žije spokojeně až do chvíle, kdy u dveří jejich
vily zazvoní cizí paní a představí se: Jsem matka vaší dcery…
DOLEŽELOVÁ Alena: Domácí krabičková dieta
- jak zhubnout zdravě, bez hladovění a natrvalo bez
jo - jo efektu
- dietní jídelníčky na 10 týdnů
- jednoduché a rychlé recepty z běžně dostupných
surovin
- proč se nám někdy nedaří hubnout?
POLÁŠKOVÁ Taťána: Nejkrásnější Pověsti Severní Moravy a Slezska
Příběhy z Beskyd a Valašska.
Začarovaná místa, tajemné postavy, kouzla a záhady nás stále přitahují
a zkazky o nich si stále vypráví mnoho generací. Koho by nezajímal osud
bájného rytíře Ondřeje, zazděného preclíkáře, krásné Barky či smělého
zbojníka Ondráše? Své četné obdivovatele mají známá i neznámá místa
kraje opředená mnoha dávnými mýty, jako Pulčínské skály, které skrývají
vzácné poklady, tajuplná Čeladná i záhadný Radhošť. Vydáme se do nitra
Čantoryje za spícím vojákem a svá tajemství poodhalí Lysá hora nebo místecký vrch Štandl.
8
ZAJÍMAVÁ NÁVŠTĚVA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Dne 14. června 2012 se druháci a třeťáci ze Základní školy v Dobřanech
setkali v Městské knihovně se známou ilustrátorkou dětských knih, paní
Evou Sýkorovou – Pekárkovou. V letošním roce získala ocenění Zlatá stuha (cena udělovaná českou sekcí IBBY nejlepším autorům, překladatelům
a ilustrátorům) za ilustrace v knize Ivo Binara Králík Fiala. Tuto postavičku
a současně i knihu představila na besedě téměř stovce dětí. Společně se
školáky besedovala o tom, jak vznikají knižní ilustrace a přiblížila jim výrobu animovaných večerníčků. Beseda byla velice zajímavá a naše vzácná
návštěva musela odpovídat na spoustu dotazů. Na závěr se všem ochotně
podepisovala do připravených deníčků.
Alena Sloupová, vedoucí Městské knihovny Dobřany
KULTURA
DEN DĚTÍ
SVATOVÍTSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
9
KULTURA
Nejúspěšnější česká travesti skupina
HANKY PANKY přiveze zábavný pořad
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ!
Se svým zbrusu novým zábavným pořadem miří do našeho města v rámci
podzimního turné nejúspěšnější česká travesti skupina, jejíž pořady se těší
stále větší oblibě. Během jediného večera nabitého známými melodiemi
tentokrát stihneme prožít hned čtvero ročních období, přesně tak se totiž
jmenuje nová show, ve které se můžete těšit na známou čtveřici Dolores,
Stefany, Sofii a Alexe, v jejichž podání uvidíte řadu nestárnoucích zpěvaček
a zpěváků. V civilním životě Lukáš, Martin, Libor a Aleš se téměř denně
promění na prknech kulturních domů a divadel po celé republice v krásné
ženy, jejichž večerní róby, líčení a pohyby jim závidí nejedna divačka z
publika. Jaro, léto, podzim i zima… jenom se skupinou HANKY PANKY
zvládnete proletět celým kalendářním rokem během dvou hodin a zapomenout na všechny starosti. Těšit se na Vás budou coby Marie Rottrová,
Lucie Vondráčková, Jiří Bartoška, Pink, Maxim Turbulenc, Madonna a řada
dalších.
Nenechte si ujít show, která se těší oblibě v řadě vyprodaných divadel a
kulturních domů po celé České i Slovenské republice.
Lukáš Čepelák
KDY: 22. 9. 2012 od 18 hodin
KDE: Káčko Dobřany
ROZMARÝNU ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY
V červnu jsme hráli celkem třikrát Dámského krejčího. Vše nám okořenila tak trochu zlomyslná náhoda, kdy nás Česká televize vystavila nebezpečí
porovnávání s tím, jak stejný text zpracoval Činoherní klub.
Celkem na nás přišlo 250 diváků, s čímž jsme ani nepočítali. Smekáme
před dobřanským publikem, přes 100 lidí před poutí je úžasné, obecenstvo
se bavilo skvěle, soubor nabral na jistotě a vyšlo nám dosud nejvíce vtipů.
Více než 70 lidí ve zřícenině na Hůrce, kteří se nezalekli hrozícího deště, působilo jako úspěch. Stejně tak nadprůměrných 70 v Kolovči, když si
nás pořadatelé pozvali tak trochu nešikovně, hráli jsme i ve chvíli, kdy už
běželo důležité utkání našich s Poláky na mistrovství Evropy v kopané.
Zažili jsme spoustu nových věcí, které nás do budoucna zocelí. Předně
jsme si museli poradit bez režiséra Antonína Hoffmana, který statečně, jak
je jeho zvykem, čelil zdravotním obtížím. Přejeme Tondovi, ať je brzy v
úplném pořádku. Nicméně na dobřanské představení se přes přetrvávající
obtíže již přišel podívat a viděl další nehodu, šotek nám zamíchal hudbou a
místo kankánu šla při děkovačce nelíbezná (snad i pohřební) skladba. Není
divu, že se herečky hroutily a rozhodně si odměnu za hraní moc neužily☺
Nejkrásnější příhoda se ale odehrála v Kolovči, tři věty před koncem dal
jeden z diváků manželce najevo průchod svého zklamání z toho, že už běží
fotbal, jeho slova : „Už je to ňáký dlouhý, ne?!“ se nesla sálem a naproti stojící pan Aubin měl co dělat, aby ho okamžitě nezastřelil, místo vraždění jen
na pódiu pěkně zamrzl a už nevydal hlásku. I tak diváci zmrzačený konec
pochopili a smáli se mu, v což už asi nikdo z nás nedoufal.
Rozpaky netrvaly dlouho, pořadatelé nás chválili a poprvé v historii jsme
při hodnocení představení ve Scéně dostali milý e-mail od nadšené divačky.
Nádherná náplast.
Děkujeme restauraci Scéna za zapůjčení rekvizit pro hraní, firmě Autoelektro Trdlička Šlovice za velikou pomoc s dopravou na představení a
Hance Kučerové za podstatné vylepšení kostýmu pana Theodora, všech
sponzorů si vážíme!
Po prázdninách se těšíme na dobřanskou derniéru, kterou snad opět
pojmeme jako benefici pro školu, do Vstiše, do Lužan. V jednání jsou též
Přeštice a velmi opatrně i Klatovy.
Martin Sobotka
10
RADBUZA FEST 2012
RADBUZA FEST 2012 PŘEDSTAVÍ ŠPIČKOVÝ REVIVAL – 8. ZÁŘÍ 2012
Rok se s rokem sešel a je zde opět prázdninové číslo Dobřanských listů. A tak jako každý rok, i v tomto čísle vám přinášíme několik informací
k letošnímu festivalu Radbuza Fest, který se koná 8. září na náměstí v Dobřanech. Oproti předchozím rokům pořadatelé přinášejí jednu drobnou změnu, a to že koncert dechové hudby se přesune přímo do areálu LDN, tak
aby to bylo pro zájemce o tuto hudbu jednodušší a nemuseli se přesouvat
na náměstí. Odpolední část na náměstí bude patřit od 14 hodin místním
hudebním formacím, které se nám ještě v tuto chvíli hlásí a budeme muset
udělat malý výběr. Hlavní koncert začne v 18 hodin a představí se špička
českého revivalu Led Zeppelin Cover Band, AC/DC Revival - Špejbls
Helprs, Motörhead Czech Republic Revival, Rammstein Member´s
Club (RMC) a Judas Priest Revival. Kromě hudby nabídne festival také
představení pro děti, soutěže a hry s tématikou třídění odpadů. Díky městu
Dobřany a sponzorům je vstup opět zdarma. Více se budete moci dočíst na
plakátech a na www.radbuzafest.cz nebo na odkazu www.dobrany.cz.
val J.P. na světě nebo když v podobném duchu hovořili italští vyznavači death metalu (!), kteří se objevili na vystoupení Judas Priest Revival v pražském
klubu. Po jednom z koncertů v Německu se v tamním listu Deutsche Zeitung
objevilo hodnocení ve smyslu „Nečekaná bomba z Prahy“.
Rammstein Member´s Club (RMC)
Výborný liberecký revival německé rockové star RAMMSTEIN.
Kapely, jejíž název je odvozen od
německého města Ramstein, kde
v roce 1988 při letecké show americké armády spadlo letadlo a při
této katastrofě zahynulo 80 lidí.
Nejznámějšími peckami jsou Asche
Zu Asche, Rammstein, Engel, Feuer Frei, Sehnsucht, Du Hast, Das Model,
Du Riechst So Gut, Der Meister. Perfektní podání.
Led Zeppelin Cover Band
Velmi kvalitní, energický a hudebně vyzrálý brněnský revival.
Časový harmonogram kapel
/pořadatel a realizátor si vyhrazují právo na změnu/
18:00-18:45
Judas Priest Revival Praha
19:00-19:45
Motörhead Czech Republic Revival
20:00-20:45
Led Zeppelin Cover Band
21:00-21:45
Rammstein Members Club (RMC)
22:00-23:00
AC/DC Revival-Špejbls Helprs
Těší se na Vás za pořadatele Míra Bukovjan - bpress
AC/DC Revival - Špejbls Helprs
Nejlepší revival kapely AC/DC v Evropě. Naprosto perfektní hudební provedení a showhadry téměř k nerozeznání
od originálu. Kapela, která koncertovala na jevištích a pódiích téměř po celé
Evropě. Super finálovka! V minulosti
již kapela vystoupila na Radbuza Festu
a byla skvělou tečkou večera.
Motörhead Czech Republic Revival
Vynikajícím způsobem prezentované nejlepší skladby ostrovního
gigantu kapely MOTÖRHEAD
v podání skvělých hudebníků z Plzně a Havlíčkova Brodu. Rock n´roll
v té nejbrutálnější podobě a všudypřítomná energie.
Judas Priest Revival
Pražská formace Judas Priest Revival
vznikla koncem roku 1998. Velice
brzy se zařadila mezi absolutní špičku tzv. revivalové scény v Česku.
Repertoár souboru zahrnuje téměř
celé období fungování „klasických“
Judas Priest (tedy se zpěvákem
Robem Halfordem), od 70. let přes
nezapomenutelné mistrovské album
Painkiller z roku 1990, až do zatím posledního alba Nostradamus z roku
2008. Skupina už má za sebou dlouhou řadu divácky hojně navštěvovaných
koncertů nejen doma, ale i v cizině. Za své úspěchy považuje například to,
když ji jistí zapřisáhlí fanoušci Judas Priest z Anglie označili za nejlepší revi-
11
TÉMA MĚSÍCE
DVA VOLEBNÍ SLIBY SPLNĚNÉ JEDNOU RANOU
(sob) Zastupitelstvo schválilo na svém jednání 27. 6. 2012 záměr dohody
s firmou REWE Group a jimi vlastněnými subjekty, která se chystá nad
Osoblahem budovat logistický velkosklad pro svůj obchodní řetězec. Pro
Dobřaňáky nejdůležitějším prvkem je to, že se společnost zaváže vybudovat jeden z Penny marketů i v Dobřanech.
Tomuto rozhodnutí předcházela dlouhá a složitá jednání zejména o poloze prodejny. Do Dobřan přijeli i zástupci vlastníka z Německa a zaúkolovali
podřízené jednoznačně. Penny ano, ale musí být na třídě 1. máje. Takové
umístění bylo zpočátku pro vedení města a většinu zastupitelů nepřijatelné
z mnoha důvodů, což vyvrcholilo až v tvrdý požadavek ze strany vyjednávacího týmu v čele se starostou města. Penny na „májovce“ ano, ale v patře
bude nové zdravotní středisko se všemi doktory sloužícími pro obyvatele
města Dobřany.
Zdá se, že odvážný tah vyšel a REWE Group se zaváže vybudovat velkoryse zařízené ordinace se zázemím v předpokládané hodnotě 15.000.000,Kč, které následně městu prodá do jeho majetku za 5.000,- Kč. Dle představ
města zde budou lékaři platit stejný nájem za metr čtvereční jako ve stávajících prostorách, výrazně ale ušetří za energie. Do patra pacienty dopraví
dva pohodlné výtahy, středisko bude mít vlastní parkoviště. Díky kvalitnímu zázemí bude snazší získat případné další specializované ordinace.
Plán se líbil i oponentům, kteří posuzovali architektonické a urbanistické
aspekty stavby. Lze reálně předpokládat, že na nákupy i vyšetření se zde
můžeme těšit od jara roku 2014. Díky nové stavbě zmizí z Dobřan postupně dvě podivné památky na Husákův socialismus, nejdříve bývalá zelenina
(naposledy prodejna motocyklů) a pak také dosluhující a provozně málo
vyhovující zdravotní středisko.
Pohled z tř. 1. máje na část parkoviště a vchod do prodejny PENNY.
Pohled na víceúčelový objekt (prodejna PENNY a zdravotní středisko - první patro) z rohu tř. 1. máje/
ul. Spojovací včetně jednoho ze dvou vchodů - schodů a výtahu do budoucího nového zdravotního
střediska.
12
Pohled na parkoviště pro prodejnu PENNY a pro
zdravotní středisko včetně druhého ze dvou vchodů
- schodů a výtahu do nového zdravotního střediska.
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Výroční koncert keltské skupiny De Domhanaigh v sálónku Cinema Bowling - 1. 6. 2012
V měsíci červnu měla lidová muzika Vozembach přeplněný kalendář akcemi. Dvě z nich proběhly v Plzni - Mezinárodní folklórní festival CIOFF a
oslava 630 let obce Bolevec.
ČERVENÁ KARKULKA
V PODÁNÍ ŽÁKŮ ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY
(vom) Žáci výtvarného, hudebního i tanečního oboru ZUŠ si připravili
pro děti z mateřských škol a pro veřejnost operku Z. Svěráka a J. Uhlíře
Červená karkulka. „Zkoušení a samotné vystupování jsme si pěkně užili“,
říká představitel vlka Filip Brada. Nadšení i legraci si vychutnali i samotní diváci. Děti z MŠ Stromořadí nám nakreslily krásné obrázky z našeho
přestavení a dospělí diváci nám poděkovali velkým dlouhotrvajícím potleskem. A protože nás společná práce baví, už teď se těšíme na novou operku☺ Velký dík patří všem rodičům a učitelkám MŠ Loudů, Janě Šiškové
a Janě Maxové, za výpomoc při tvorbě kostýmů a rekvizit.
Závěr školního roku v pořadu Bosýma nohama II patřil tanečnímu oboru
ZUŠ. Jako hosté, kteří strávili v Dobřanech dva pěkné dny, se představili
žáci ZUŠ Tachov. Na snímku žačky přípravné třídy jako „žabky“.
PODĚKOVÁNÍ
Celý pedagogický sbor a všichni žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany děkují
za sponzorské dary a finanční podporu ve školním roce 2011/2012
těmto firmám:
DRUSO s.r.o., Plzeň
KH STAZAP s.r.o., Plzeň
Cukrárna U BROUČKŮ, Dobřany
Dobřanské pekařství s.r.o., Dobřany
Řeznictví a uzenářství U RADNICE, Dobřany
10 žáků hudebního a 6 žáků výtvarného oboru absolvovalo ve školním roce
2011/2012 veřejným vystoupením/výstavou. Na snímku Martina Hrádková,
Anna Leová a Tereza Vojvodíková.
13
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PROJEKT COMENIUS REGIO ANEB 2. BADATELSKÝ DEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
I ve 2. pololetí tohoto školního roku se již vytvořené týmy žáků z vyšších ročníků 2. stupně pod
vedením svých vyučujících přírodovědných předmětů svědomitě připravovaly na 2. badatelský den,
určený pro žáky 5. tříd. V souvislosti s tradiční
dlouhodobou aktivitou pro tento školní rok, nazvanou „Broučkiáda“, která
vyvrcholila soutěžemi a výstavou prací žáků na Velikonoční párty ve středu
4. 4. 2012, jsme zvolili pro Badatelský den také téma „Hmyz“.
Žáci vyšších ročníků opět v roli tzv. mentorů pomáhali s pokusy a předávali své poznatky a dovednosti na jednotlivých stanovištích mladším spolužákům - tentokrát páťákům. Na svou roli se museli nejprve připravit – zvolit
vhodné pokusy, prakticky si je osvojit a hlavně dokázat vysvětlit jejich podstatu mladším žákům. V rámci přípravy také proběhl praktický nácvik práce
s mikroskopem pro žáky 5. tříd. Žáci biologických praktik je učili zacházet
s lupou a mikroskopem, seznámili je se stavbou mikroskopu, s pomůckami
pro mikroskopování, nacvičili s nimi přípravu mikroskopického preparátu,
umístění preparátu pod mikroskop, správné zaostřování a zakreslování pozorovaného objektu. Mentoři z matematického týmu zase navštívili 5. třídy na
1. stupni, aby se s mladšími žáky seznámili přímo při hodině matematiky.
Také již existující týmy zaměřené na fyziku, chemii a ekologii se připravovaly na svá stanoviště, na svou roli mentorů, která vyžaduje zvládnout
teoreticky i prakticky zvolené pokusy, vyžaduje dovednost srozumitelně
vysvětlit jejich podstatu, umět klást otázky a být připraven na zvídavé otázky mladších spolužáků, umět jasně odpovídat. Možná se zdá, že to je velmi
jednoduché, ale už při 1. badatelském dnu v lednu pro 4. třídy si mentoři vyzkoušeli, že tak jednoduché to není, že mladší spolužáci jsou různí,
někteří aktivnější, zvídavější, někteří méně komunikativní, a že každému se
musí věnovat, že musí umět navázat kontakt s každým žákem a přizpůsobit
vysvětlení experimentů danému žákovi.
Badatelský den se uskutečnil pro jednotlivé 5. třídy zvlášť – pro 5.C ve
středu 30. 5., pro 5.A ve čtvrtek 31. 5. a pro 5.B v pátek 1.6. v učebnách
2. stupně. Nejprve byla páťákům představena jednotlivá stanoviště, mentoři, jejich vyučující a lektoři SEV Ametyst, kteří za stanoviště zodpovídali.
Každý páťák dostal pracovní list pro zapisování svých badatelských
výsledků. Poté se žáci rozdělení do tříčlenných skupinek rozešli na 6 badatelských stanovišť, na kterých se během dne všechny skupinky vystřídaly.
Na 1. stanovišti nazvaném „Hmyz pod mikroskopem“ odhalovali tajemství hmyzu, skryté detaily jeho těla pomocí biologických lup a mikroskopů.
Zaměřili se na stavbu těla motýlů. Na 2. stanovišti „Členovci, já a čísla“
nejen počítali končetiny, rychlost, velikost brouků a pavouků, ale také si
např. prakticky vyzkoušeli mravenčí schopnosti v přenášení břemen, porovnávali, jak se liší jejich skok od skoku blešího. Na 3. stanovišti se stali
badateli - chemiky. Chemickým pokusem zaměřeným na zkoumání včelího
medu si ověřili, že není cukr jako cukr. Zjistili, které cukry obsahuje med
a proč je med nejen nejstarším sladidlem, ale také vhodnějším sladidlem.
Poznávali čichem vůně, kterými lze nežádoucí hmyz šetrně odpudit. Nakonec si vlastnoručně vyrobili propolisovou mast. Na 4. stanovišti „Hmyz
a fyzika“ se jako badatelé – fyzikové zabývali hlavně pokusy s optikou
a hmyzem. Pomocí správné kombinace čoček měli za úkol sestavit mikroskop. Vyrobili si jednoduchou lupu a prakticky ověřili, k čemu slouží. Zabývali se viděním hmyzu a jeho vnímáním barev, pomocí barevných sklíček
skládali barvy. Na závěr si jednoduchým pokusem s povrchovým napětím
vody dokázali, jak snadno se mohou pohybovat po vodní hladině vodoměrky a bruslařky. Ekologická stanoviště 5 a 6 byla připravena pod vedením
lektorů SEV Ametyst. Na 5. stanovišti „Hmyz a další bezobratlí obyvatelé
kompostu“ se badatelé věnovali důkladnému prozkoumání kompostu se
zaměřením na vyhledání půdních organismů, které určovali pomocí „Klíče
k určování půdních bezobratlých“. Na 6. stanovišti „Hmyz v domácnosti“
hledali zástupce hmyzu v jednotlivých místnostech v domácnosti a sestavovali z nich potravní řetězce.
14
Po provedení všech pokusů a zaznamenání svých pozorování do pracovního listu se páťáci, mentoři a lektoři sešli k vyhodnocení. Páťáci měli
možnost ohodnotit každé stanoviště dle toho, jak se jim práce líbila, udělením 1 až 3 smajlíků ☺ ve svých pracovních listech. Za absolvování všech
badatelských aktivit na téma Hmyz získali Osvědčení badatele.
Všem zúčastněným patří poděkování. Děkuji za pomoc při organizaci projektu řediteli školy, za přípravu, vedení stanovišť a trpělivost všem
zapojeným kolegyním a kolegům, lektorům SEV Ametyst, třídním učitelkám 5.A, B a C tříd, paní Janě Bultasové za pomoc při zajištění pomůcek
a paní Bc. Janě Milotové z Městského úřadu za administrativní práci. Také
mentorům z řad žáků 7., 8. a 9. ročníků děkuji za jejich zapojení, přípravu
stanovišť a vedení mladších spolužáků k bádání. Z jejich postřehů o Badatelském dnu cituji:
„Myslím, že poznávat věci tímto způsobem je pro žáky přínosnější a více
se o ně zajímají.“ (Michaela Koubovská) • „Bavilo mě vyzkoušet si práci mentora a pracovat s dětmi při řešení různých úkolů.“ (Aneta Dobrá) •
„Vyzkoušeli jsme si, jaké je to učit mladší a opakovat žákům věci třeba i
3x.“ (Matěj Hrubý) • „Badatelský den měl i pro nás velký význam, příští rok
bych se chtěl zase zapojit.“ (Pavel Švajcr) • „Naučíme se pracovat s dětmi
a pomáhat jim, bavilo nás, když děti spolupracovaly. Žáci 1. stupně se připraví na 2. stupeň.“ (Ivana Zahradníková a Johana Hessová) • „Bavilo mě
to, že něco někoho naučím. Žáci I. stupně budou připraveni na II. stupeň.“
(Jiří Duchek) • „Nejvíce mě bavila práce s dětmi, vysvětlování jim úkolů,
které je čekají. Naučíme se spolupracovat s dětmi a být trpěliví. Rozhodně
bych v badatelských dnech pokračovala.“ (Lucie Kubešová) • „Bavilo mě
to. Byl to skvělý zážitek.“ (Dominika Strejcová) • „Je to pro nás atraktivnější.“ (Martin Brom)
Ze závěrečného ústního hodnocení páťáků i z počtu udělených ☺ je
možné usoudit, že se jim badatelský den líbil, že se dozvěděli něco nového,
vyzkoušeli si „vědecké“ postupy a hlavně prakticky provedli pokusy. Ocenili, že byl jeden mentor (starší žák) na jednoho páťáka (mladšího žáka), že se
jim individuálně věnoval. Potvrdili, že badatelské dny mají svůj význam.
Na závěr zvlášť děkuji všem deváťákům, kteří opouštějí ZŠ a kteří nám
velmi pomohli. Jsou to Michaela Koubovská, Jakub Fořt, Vít Kubiš, Martin
Brom, Johana Hessová, Jiří Duchek, Ivana Zahradníková, Lucie Kubešová,
Nikola Vaňková, Aneta Havlíková, Jaroslava Veringerová, Tomáš Netrval,
Pavel Baumruk a Jiřina Paluchová. Určitě své zkušenosti z badatelských dnů
(pomáhat, předávat dovednosti, komunikovat …) uplatní v dalším životě.
Mgr. Alena Boudová,
koordinátorka projektu na ZŠ Dobřany
Stanoviště ekologie
Stanoviště chemie
Stanoviště fyziky
Předáváme Osvědčení badatele
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
OBERTRAUBLINGSKÁ ŠKOLA
POPRVÉ V DOBŘANECH
V pondělí 18. června za téměř nesnesitelného horka navštívilo naši Základní školu i Základní uměleckou školu 45 žáků, vesměs ze 7. ročníku, Reálné
školy z Obertraublingu. Doprovázel je pan starosta
Alphons Lang, ředitelka školy paní Monika Müller
- Sperl a paní učitelky Miroslava Putz a Susanne Krause. Mezi návštěvníky
bylo i 10 žáků, kteří se na německé škole učí česky.
Hosté navštívili výstavu Dobřanské pohledy, kterou německé děti obeslaly 21 velkoformátovými malbami. Po uvítání oběma starosty, předání
cen německým vítězům, prohlídce výstavy a varny se celá skupina vrátila k
budově 2. stupně. Tam se němečtí žáci setkali se svými českými protějšky,
s nimiž si během letošního jara vyměnili osobní listy v angličtině. Čekala je
společné zpracování pracovního listu v angličtině na téma Mé město / Má
škola, kdy cílem bylo zjistit od partnera anglicky, česky či německy informace na zadané téma. Pracovali ve škole i na školní zahradě.
Mezitím si dospělí představitelé měst a škol prohlédli naši školu a u kávy
se domlouvali na pokračování navázané spolupráce. Na podzim čeká náš
tým výlet do Německa a v úvaze je příprava nového společného comeniového projektu.
Po společném obědě ve školní jídelně a krátké prohlídce dobřanského náměstí jsme se přesunuli do naší „zušky“ na skvělý koncert dětského folklóru.
Je velká škoda, že původně plánovaná čtyřhodinová návštěva musela
být kvůli dopravě o hodinu zkrácena, ale i přesto došlo k upevnění vztahů navázaných již předchozí (i e-mailovou) korespondencí a k vytvoření
vztahů nových. Věříme a přejeme si, abychom - podobně jako s brežickou
školou - i s druhým partnerem města Dobřany a jeho školou vstoupili do
širší mezinárodní spolupráce. Oba představitelé města nám k tomu vyslovili
plnou podporu.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy
ÚSPĚŠNÍ ŽÁCI A ŽÁKYNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE
2011/12
Letošní školní rok byl nadmíru úspěšný pro některé žáky a žákyně naší Základní školy, kteří školu
reprezentovali ve vyšších kolech odborných i sportovních soutěží. Zde jsou výsledky vybraných soutěžících:
Jakub Fořt, 9.B
1. místo v okresním kole a 9. místo v krajském kole Biologické olympiády,
2. místo v okresním kole a 11. místo v krajském kole Chemické olympiády,
1. místo v okresním kole a účast v celostátním kole Dějepisné olympiády,
5. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, 3. místo v okresním kole
Matematické olympiády, 4. - 5. místo v okresním kole Olympiády v českém
jazyce
Martin Brom, 9.B
5. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, 1. místo v okresním kole
a 4. - 5. místo v krajském kole Matematické olympiády
Šárka Kučerová, 9.B
1. místo v okresním kole a 5. - 6. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce
Ladislav Bouřil, 6.B
3. místo v okresním kole Matematické olympiády
Kristýna Bauerová, 8.B
5. místo v okresním kole Soutěže cizích jazyků – anglický jazyk
Matěj Hrubý, 7.A
7. - 8. místo v okresním kole Biologické olympiády
Martin Adamec, 6.A
15. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Ze sportovních soutěží naše škola letos získala i individuální ceny v atletice
v okresním kole Poháru rozhlasu:
Aneta Havlíková, 9.B
2. místo v běhu na 60 m
Andrea Zwettlerová, 6.B
3. místo v běhu na 600 m
Tereza Heryánová, 6.B
3. místo v hodu míčkem
Roman Laštovka, 7.A
3. místo ve skoku dalekém
Všem žákům srdečně gratulujeme a přejeme jim další úspěchy jak na naší
škole, tak – těm odcházejícím – v dalším životě a studiu.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ZŠ Dobřany
S německými hosty ve škole
Společná práce v 7. třídě
Společná práce na školní zahradě
A jde se na oběd
Ve školní jídelně u společného oběda
Koncert folklóru v zušce
Zleva stojící: Kristýna Bauerová, Šárka Kučerová, Martin Brom, Jakub
Fořt.
Spodní řada zleva: Roman Laštovka, Matěj Hrubý, Martin Adamec.
15
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DOJMY, PŘIPOMÍNKY A RADY NÁVŠTĚVNÍKŮ
LETOŠNÍ VÝSTAVY DOBŘANSKÉ POHLEDY
Je to parádní! • Líbí se mi keramika od ZŠ a ZUŠ! Skvělé nápady. • Krásné
nápady plné fantazie. Vesmírná knížka prvňáků – úžasné! • Vesmírný strom
– úžasný nápad – na první třídu velmi pěkné! • Velmi pěkné 3.A „ Na počátku Slunce“ – moc hezké. • Krásná výstava - keramika ZŠ, Mraveniště 6.B.
Skvělé nápady. • Obdivuji dětskou fantazii – velmi pěkná výstava. • Šikovné
děti, moc krásná výstava. • Moc hezké, skvělé výtvory, nádhera! • Moc hezké, nádherné výtvory z keramiky ZŠ a mraveniště. • Výstava nás moc zaujala
a potěšila, hlavně 5.C. • Moc hezká všechna díla. • Chválíme píli a umění
všech tvůrců. Moc pěkné. • Bylo to moc hezké. • Opět výborná! • Moc hezké,
chválím organizaci celé akce! • 3.B - bylo to hezký. • Moc krásné. • Krásné
ztvárnění dětské duše a cítění současnosti. • Výstava je ohromná, nejvíce se
mi líbila keramika a fotografie, ale práce dětí je fantastická. Hodaňová • Moc
se mi tu líbilo a doufám, že tuto výstavu uspořádají i další rok. Uhlíková •
Nejvíce se mi líbily obrázky 2.B, děkuji. • Velice interesantní je gramatika
žáků 6. tříd. Nicméně velice pěkná výstava, moc šikovné děti. • Moc krásné
obrázky, kreativní s velkou fantazií. Máme šikovné děti. • Umění ruční práce
dětí ZŠ jsou moc naplňující. • Umění, jež pohnulo mým světem, je-li zde
tolik talentovaných mladých umělců, máme se ještě těšit na spousty krásných
obrazů. • Je radost vidět tak krásné výtvory tak mladých lidí. • Byli jsme tu
všichni a práce se nám moooooc líbila… Maxácí • Označení cen – málo
výrazné, téměř k přehlédnutí! Příště označit výrazněji! Dík! • Co označit
jednotlivé kategorie barevně? Rozlišení? • U některých obrázků chybí jmenovky. Bylo by dobré příště to pořádně zkontrolovat! • U některých chybí
jména (viz připomínka nad), myslím, že obrázek dítěte beze jména – sebraná
možnost výhry. Jinak pěkné. • Ta díla jsou opravdu pěkná, klidně by se mohla
prodávat. ☺ • Prodejní výstava? Před jídelnu větší poutač na sloup. • Nádhera, díky za podívanou. Markéta a Mikuláš • Bylo to moc pěkný. Kája
16
PROJEKT „KLÍČE PRO ŽIVOT“ V DOBŘANECH
Není seminář jako seminář. Některý je v podstatě jasnou ztrátou času, jiný
naopak velkým přínosem pro účastníky. Když nám zhruba před rokem a půl
přišla do mateřského centra nabídka na seminář na téma tvorby výukových
programů v oblasti volnočasového vzdělávání, zkusili jsme, zda bude stát
za to. A měli jsme štěstí, spadal do té druhé kategorie. Nejen že nám otevřel
cestu k seminářům dalším, ale mohli jsme se díky němu ucházet o účast v
celonárodním projektu „Klíče pro život“, zaštiťovaném Národním institutem dětí a mládeže a spolufinancovaném z prostředků EU a MŠMT. Povedlo
se, a tak se v Dobřanech uskutečnily programy hned dva. Projekt z oblasti
multikultury s názvem „Jak se žije Afričanům“ proběhl pod záštitou o. s.
Budulínek ve spolupráci s DDM Stod. Skupina cca 20 dětí strávila červnový
víkend na turistické základně na Hracholuskách, kde se děti dočasně „staly
Afričany“ a seznamovaly se s životem a kulturou afrických domorodců.
Druhý projekt s tématem participace dětí a mládeže nesl název „Co se
všechno pozmění díky mému přispění“ aneb Klubáci klubákům“ a probíhal v odpoledním klubu, který v září 2011 začal fungovat na 1. stupni ZŠ.
Děti byly aktivně zapojeny do vymýšlení a realizace projektových činností
a svými nápady a názory zásadně ovlivňovaly jejich směr. Díky tomu mají
nyní „klubáci“ v klubu nové zařízení, stolky, židle, skříňky, hry, hračky,
sportovní náčiní, výtvarné a jiné potřeby zpříjemňující a obohacující zde
trávený čas, a též mohli prožít mnoho zajímavých aktivit.
Můj dík závěrem patří všem, kteří se na projektech podíleli, především
dětem za výbornou
spolupráci a též realizátorkám Janě Oravcové, Zuzce Peksové a Blance
Kopsové, protože bez nich „by nebylo“.
Za realizační tým Pavla Adamcová
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
PODĚKOVÁNÍ LEKTORKÁM MC BUDULÍNEK
Ráda bych poděkovala všem lektorkám MC Budulínek za jejich obětavou a nezištnou práci, díky níž můžeme s našimi dětmi navštěvovat
různé kroužky, hernu či se účastnit i jiných dalších akcí (např. bazárek nebo Budulínkova stezka). Velmi si jejich práce a nasazení vážím
a jsem ráda, že se můžeme na těchto aktivitách podílet alespoň svojí
návštěvou.
Jana Maříková
BUDULÍNKOVA STEZKA
31. 5. 2012
Stalo se již tradicí, že poslední čtvrteční cvičení ve školním roce zakončujeme Budulínkovou stezkou.
I letos se děti a jejich rodiče mohli těšit na postavy z klasických českých
pohádek, které na ně čekaly cestou kolem řeky k lávce. Na začátku byly
děti přivítány pohádkovou babičkou a dědečkem a za doprovodu svých
rodičů se vydaly po pohádkové stezce, kde potkaly Červenou karkulku,
Jeníčka s Mařenkou i čarodějnicí, Budulínka, jezinky, večerníčka a vodníka. Na každém stanovišti děti splnily úkol a na konci stezky na ně čekala
zasloužená odměna a diplom.
Děkujeme všem, kteří pomáhali na stanovištích, městu Dobřany za příspěvek z Grantového dotačního titulu a hlavně dětem a rodičům, kteří nás
potěšili svou velkou účastí.
Těšíme se na další ročník a přejeme všem krásné léto.
Za MC Budulínek - vodník Blaník
Dobřanské družstvo na startu závěrečné disciplíny krajského kola hry
Plamen - požárního útoku. Stačilo být o dvě vteřiny rychlejší a skončilo
by to lepší medailí než bramborovou. Samotný postup z okresu je velkým
úspěchem, naposledy se podařil generaci otců dnešních závodníků. Snad se
výsledky ještě zlepší, až na dva budou všichni ostatní i příští rok vyhovovat
věkovému omezení pro účast v soutěži.
PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
Zda už poslat dítě do školy, nebo ho raději další rok ponechat v MŠ je
jedním z nejvážnějších rozhodnutí každého rodiče. Někdy pomůže pedagogicko-psychologická poradna, která doporučí zákonným zástupcům
ponechat dítě ještě rok v předškolním zařízení, někdy se pro odklad školní
docházky rozhodnou rodiče sami.
V současné době vzniká u několika silných ročníků problém s kladným
vyřízením žádostí rodičů o umístění jejich dítěte do MŠ. Není to pouze
problém MŠ v Dobřanech, ale je to fenomén celorepublikový. Ačkoli město Dobřany jako zřizovatel obou MŠ na katastru města vybudovalo novou
třídu v MŠ Loudů, stále je kapacita míst nedostatečná.
O tom, jak závažný problém vzniká v rodině, pokud není dítě přijato do
MŠ, jsem měla možnost se osobně přesvědčit na schůzce s rodiči a pedagogy,
která proběhla ve středu 20. června 2012 ve školní jídelně. Zaznívaly zde
opravdu zoufalé prosby ze strany matek, které potřebují nastoupit do zaměstnání. Jedná se i o případy matek samoživitelek, kdy je situace ještě složitější.
Chápu, že tyto rodiče nezajímají plány města týkající se vybudování nových
tříd v roce 2013, oni potřebují umístit svoje dítě do mateřské školy okamžitě.
Město stále hledá a hledalo cesty, jak nejlépe uspokojit všechny žadatele.
Jednou z nich bylo v roce 2011 otevření přípravných tříd při ZŠ Dobřany.
Na fungování těchto tříd jsme zaznamenali samé pozitivní ohlasy. Je však
pouze na rodičích, zda této možnosti využijí. Program předškolního vzdělávání nastavený v těchto přípravných třídách umožní dítěti plynulejší nástup
do první třídy, a to je přínosné nejen pro dítě, ale také pro rodiče i pedagogy.
Dítě se zde formou hry a úkolů, které nejsou klasifikovány, sžívá se školním
prostředím. Sama jako matka jsem poznala, jak je důležité, aby dítě, které
není zralé a připravené na školní docházku, prošlo tímto přípravným procesem, a kolik hodin domácí přípravy to později rodičům prvňáčka ušetří.
Dovoluji si tudíž prostřednictvím Dobřanských listů oslovit maminky
předškoláků s odkladem nástupu do ZŠ, zda by ještě zvážily možnost nástupu svých dětí do přípravných tříd, a to ještě v tomto školním roce. Stačí
pouze kontaktovat ředitele ZŠ Dobřany, pana Mgr. Jaroslava Šedivého. Je
nutné také zmínit, že město Dobřany přispívá dvěma tisíci každému žáčkovi přípravné třídy na nákup základních pomůcek, které dítě během roku
přípravného vyučování potřebuje.
Prosím tedy rodiče, kteří nejsou ještě zcela rozhodnuti, ať se přikloní
k alternativě přípravné třídy. Jednak významně pomohou matkám, které spěchají s návratem do zaměstnání, ale především pomohou svým dětem lépe
zvládnout nároky první třídy.
Dagmar Terelmešová, místostarostka
17
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Rozhovor s předsedkyní Unie rodičů MŠ Stromořadí Mgr. Danielou Okrouhlou, jak hodnotí informační schůzku s rodiči, která se konala 20. 6. na základě její písemné žádosti doručené na radnici v polovině května.
Kvůli jakým obavám jste požádala o svolání informační schůzky?
– Byla tady jasná obava o zdravotní nezávadnost jídla, které má být
dováženo z jídelny ZŠ, a také obava ze zhoršení kvality jídla, které bude
vyráběno ve velkém ve větší jídelně. Neuměla jsem si představit, jak se
v případě zrušení kuchyně v MŠ Stromořadí budou vyrábět svačinky. Od
naší paní ředitelky MŠ jsem dostala informaci, že rozhodnutím rady města se jídelna v MŠ Stromořadí bude rušit. To vyvolalo řadu otázek a také
nevoli rodičů v naší MŠ. Měla jsem možnost ochutnat jen svačinky, které
mé děti z MŠ nosí, a většinou mi velmi chutnaly, tedy pokud se moje dítě se
mnou podělilo. V případě čerstvě pečených sýrových tyčinek jsem dostala
jen kousíček, protože ty jsou opravdu moc dobré. Mám tedy tendenci předpokládat, že současný stav stravování v MŠ Stromořadí je velmi dobrý.
Od začátku jsem ale nechtěla věřit, že rada města by svým rozhodnutím
chtěla ohrozit zdraví dětí v MŠ. Rozhodla jsem se tedy přímo zeptat a podat
oficiální žádost o informativní schůzku pro rodiče MŠ, protože mám ráda
jasné odpovědi na jasné otázky. Šuškáním a rozhovory mezi maminkami
s neúplnými informacemi se nic nevyřeší.
- Druhým otazníkem je plánované sloučení obou MŠ pod jedno vedení,
k němuž jsem dostala také jen základní informace od paní ředitelky naší
MŠ Stromořadí.
- Konečně třetí otázkou je připravovaná rekonstrukce MŠ Stromořadí
– jak bude probíhat? Ohrozí chod školky nebo bezpečí dětí?
Povedlo se je zástupcům kraje a města rozptýlit?
- Velmi mě překvapil velmi vstřícný přístup pana starosty, který schůzku
zorganizoval tak, aby proběhla ještě před koncem tohoto školního roku.
Druhým příjemným překvapením byla důkladná příprava zástupců města
na tuto schůzku a také jejich hojná účast včetně zajištění účasti odbornice
na hromadné stravování z Plzně s dobře připravenými obrazovými a dokumentačními materiály.
V oboru hromadného stravování a gastronomie se pohybuji jen jako mlsný
zákazník a kuchař amatér, který má rád dobré jídlo. Jako dítě jsem také léta
navštěvovala školní jídelny a na tehdejší UHO (univerzální hnědá omáčka)
asi nikdy nezapomenu ani já, ani mí vrstevníci. Nevalná kvalita jídla ve školní
jídelně se možná tak nějak předpokládá. Dnes ale máme tržní hospodářství
a nevidím důvod, proč by i školák nemohl z jídelny odcházet jako spokojený
zákazník. Vždyť právě školní jídelna dětem pomáhá kultivovat jejich stravovací návyky a vychovává budoucí dospělé strávníky. Ruku na srdce, za 20 Kč
na porci ani doma lososa neuvařím. Je ale řada dobrých jídel, která se dají
uvařit i za méně. Na schůzce jsem si v této souvislosti po trpělivém výkladu odborníků na stravování uvědomila, že sloučením školních jídelen získá
vedení více strávníků a tím také možnost vyjednat si s dodavateli lepší ceny
na vstupní suroviny a tím možnost dávat dětem více za stejné peníze.
18
Které argumenty na Vás nejvíce zapůsobily?
- Dostatečně nám byl vysvětlen způsob přepravy jídel do MŠ ve speciálních dvoustěnných termoboxech, což vyřešilo naši obavu z množení bakterií
v jídle. Svačinky budou finalizovány až na místě pí kuchařkou, která ve školce
zůstane. Souhlasím s obavou paní učitelky z MŠ, jak jedna, nebo maximálně
dvě kuchařky zvládnou všem dětem v MŠ vydat oběd v požadovaném čase.
Na co si také musíme počkat, je kvalita jídla, jeho pestrost a chutnost. Na
schůzce jsem od odborníků pochopila, že ani super moderní vybavení kuchyně ZŠ Dobřany není tak důležité, jako kvalita kuchařů, kteří na něm vaří.
Jsem ale optimista a věřím, že skvělé sýrové tyčinky ještě ochutnám, protože
paní kuchařky z kuchyně MŠ mají přejít do jídelny ZŠ a mají mou plnou podporu při prosazování přípravy chutných pokrmů, které vařily doposud.
- Jako všude jinde, jsou i v otázce sloučení obou MŠ peníze a nutnost
úspor na prvním místě. Na schůzce nám byly odborně vysvětleny toky financí do školství ze státního rozpočtu a z rozpočtu města a státem připravované
změny, které přenesou větší zátěž na provoz MŠ a ZŠ na bedra města a tím
vynucené hledání úspor při maximálním využití stávajících zdrojů. To platí
pro sloučení školních jídelen i pro sloučení vedení školek jako takových
– jeden ředitel, jedno účetnictví atd. K tomu nelze nic dodat. Nový ředitel
sloučených MŠ bude dle informace, která padla na schůzce, vybrán ve výběrovém řízení. V té MŠ, kde nebude mít nový ředitel trvalé stanoviště, bude
vedoucí učitelka. Vedení školských zařízení rozumím jen z pozice rodiče,
ale těším se, že konečně budeme moci platit školné a stravné i přímo převodem na účet a že nové vedení přinese nám rodičům lepší možnosti podílet se
na akcích školky. Těším se také, že se celkově rozšíří počet akcí MŠ (besídka, výlety, jednou za rok informativní schůzky učitelek z MŠ s jednotlivými
rodiči o vývoji jejich dítěte). Těším se také na komunikaci rodičů se školkou
formou běžných moderních informačních technologií jako je e-mail a na
komunikaci školky s rodiči formou aktualizovaných webových stránek, kde
budou informace o akcích školky tak, aby o nich rodiče dětí momentálně
nemocných nebo nepřítomných věděli s dostatečným předstihem.
- Zajímavou informací pro mě bylo, že je možné zachovat stávající koncepci obou MŠ i po sloučení školek. V MŠ Stromořadí jsou třídy jen částečně smíšené – v předškolní třídě děti od 4 let výše společně s “čistými“
předškoláky. Koncepcí druhé MŠ Loudů je učení mladších dětí od starších,
tedy smíšené třídy. Dostali jsme informace, že školky si mohou tuto nebo
jinou svou koncepci zachovat i pod jedním vedením. Takto fungují i sloučené školky v jiných městech.
Jak byste hodnotila atmosféru jednání?
- Dobrý dotaz, těžká odpověď. Atmosféra byla místy bouřlivá, šlo přece o naše děti. Myslím ale, že představitelé města svou koncepci statečně
uhájili. Hezky to na závěr shrnul jeden tatínek, který po celou dobu tiše
naslouchal. Pak pronesl: „Mě osobně jste přesvědčili o správnosti záměru
ve všech bodech.“
Co jiného Vás ještě jako předsedkyni Unie rodičů MŠ Stromořadí znepokojuje?
- Reptajícím rodičům v MŠ vždy říkám: „Zlatá MŠ, až Vaše dítě bude
v ZŠ Dobřany, čeká Vás teprve trénink s ranními příchody mezi 7,30 a 7,40
a vyzvedávání v 15,00, 15,30 a 16,00 hod. přesně, včetně občas až zoufalého
čekání před ZŠ na děti v každém počasí. MŠ je třeba chápat také jako přípravu pro rodiče, nejen pro žáky! Ale zpět k realitě, když mě něco opravdu znepokojuje, řeším situaci hned, jako v případě návrhu této informační schůzky.
A co se Vám naopak líbí?
- Paní učitelky v naší MŠ, protože ty jsou srdcem, hlavou a rukama naší
školky. Věřím, že většina z nich si i při těchto za poslední léta poměrně
zásadních změnách nakonec na tomto stavu najde i pozitiva a že budou svou
práci dělat po běžné školkové dny stejně dobře jako doposud. Touto cestou
jim tedy děkuji.
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
O NÁS BEZ NÁS
Reagujeme na článek pí Kapitánové z červnového čísla, s kterým se plně
ztotožňujeme.
Stejný názor na tuto situaci mají i rodiče dětí chodících do naší školky,
kteří se o tom všem dozvěděli až v květnu při naší akci konané na školní
zahradě. Svůj názor vyjádřili formou petice, na kterou má v našem demokratickém státě každý občan právo, alespoň dosud jsme si to myslely. Pravý
opak je pravdou. To, že to tak není, nám dokázal náš zřizovatel spolu s paní
Umnerovou, kteří nutili rodiče tuto petici stáhnout. Proč asi?
Reagujeme i na pravdivý článek pánů Hrdonky a Urbance, že jsou občané Dobřan postaveni před hotovou věc bez možnosti reálně cokoli ovlivnit.
A když už se ozvou, tak jsou naopak umlčováni, jako naše pí ředitelka, které
bylo vyhrožováno podáním trestního stíhání na její osobu z důvodu šíření „nepravdivých“ informací. Nepochopily jsme však, proč nepravdivých,
když to vše už bylo sděleno na školské komisi dne 19. 10. 2011. V březnu tohoto roku oznámil pan starosta naší pí ředitelce, že dojde k fúzi MŠ
Stromořadí pod MŠ Loudů a v dubnu jí sdělil, že naše jídelna končí. Tyto
informace byly nám všem podány jak ze strany pí ředitelky, tak i vedoucí
školního stravování. Z toho jasně vyplývá, že tyto informace byly sděleny
nezávisle dvěma osobami.
Proč jsme tedy potom na sociální síti nazývány panem Sobotkou jako
„panikáři, kteří malují čerty na zeď“?
Je smutné, že takové zásadní změny (ne vždy k lepšímu) se rozhodnou
od stolu, protože nikdy za dobu, co je naším zřizovatelem Městský úřad
Dobřany, se žádný ze zastupitelů nebyl za provozu podívat v naší MŠ.
Tento článek je psán bez vědomí naší paní ředitelky, které bychom nerady ještě více přitížily.
Zaměstnankyně MŠ Stromořadí
PODĚKOVÁNÍ
Tímto způsobem bychom chtěly velice poděkovat naší paní ředitelce Jitce Königsmarkové za její skvělou práci v Mateřské škole Stromořadí. Paní
Jitka Königsmarková se rozhodla po 28 letech působení v této MŠ složit
funkci ředitelky, kterou vykonávala 15 let, a odejít z naší školky.
Veliké díky jí patří nejen jako ředitelce a učitelce, ale také jako člověku.
Za dobu svého působení vytvořila v naší školce příjemné a harmonické prostředí. Vždy dokázala naslouchat přáním a potřebám svých zaměstnanců.
I díky ní se interiéry a zahrada mateřské školy proměnily v krásná místa.
Je nám velice líto, že tak skvělý člověk opouští naši školku, nikdo z nás si
nemohl přát lepší ředitelku a kolegyni.
Přejeme paní Königsmarkové mnoho pracovních i osobních úspěchů
a ještě jednou jí z celého srdce moc děkujeme!
Zaměstnankyně MŠ Stromořadí
K ČLÁNKU
KDY PROBĚHNE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ?
(Dobřanské listy č.6 červen 2012)
Neumím odpovědět na otázku v nadpisu uvedeného článku, ani mi to
nepřísluší, rovněž nemíním komentovat, proč záležitost, která již byla projednávána v městské radě a ve školské komisi, nebyla dosud projednána
veřejně, i když objektivní důvody znám. Ani to mi nepřísluší.
Velmi si vážím paní Olgy Kapitánové a věřím, že se stále snažím navazovat na způsob jejího „ředitelování“ na dobřanské ZŠ, jsem jí vděčný za
pomocnou ruku a za rady, kterých se mi od ní v minulých letech dostávalo.
V jejím článku jsou zmíněna dvě témata, která se týkají řady lidí v Dobřanech, ať již osobně, nebo z principu, a právě k nim bych se chtěl vyjádřit.
První téma je záměr sloučit dvě mateřské školy v jednu právnickou instituci. Domnívám se, že je to v současné realitě krok správným směrem.
Určitě si řada dobřanských pamětníků vzpomene na dvě ZDŠ, „dolejšku“
a „horejšku“, které fungovaly autonomně pod jedním MNV a ONV. Určitě muselo jejich sloučení vyvolat v 80. letech řadu rozporných názorů.
Z dnešního pohledu to bylo jednoznačně dobře a s přechodem do právní
subjektivity v roce 1995, kdy přibyla řada legislativních, ekonomických,
„výkaznických“ a dalších administrativních povinností, je bezesporu dobré, když škola s 530 žáky v 31 třídách, 150 dětmi v šesti odděleních školní družiny a jednom oddělení odpoledního klubu a cca 65 zaměstnanci
má jednu ekonomku, jednu mzdovou účetní a jednoho ředitele. Nemusí
docházet k dělení administrativních úvazků, zajišťování některých činností dohodami, je možné slučovat „síly“ např. při nákupech, zajišťování různých služeb, revizí atd. Zároveň si všechna pracoviště uchovávají
jistou autonomii, ať již tím, že jsou vytvořeny menší pracovní týmy, či
tím, že se daná pracoviště mohou profilovat určitým směrem. Pominu-li
dvě specifická odloučená pracoviště speciálních tříd na léčebně a školní
jídelnu, tak to, že obě hlavní školní budovy (obzvláště po realizovaných
rekonstrukcích) jsou zaměřeny na určitou věkovou skupinu (od nábytku
přes vybavení kabinetů a odborných učeben až po dejme tomu výšku umístění chlapeckých pisoárů), přináší sice špatně měřitelný, ale pochopitelný
prospěch a zjednodušení. Věřím, že obdobné „prémie“ mohou být časem
pozorovatelné i při sloučení obou mateřských škol. I když asi i do budoucna bude pro rodiče při zařazení dítěte do školky rozhodující při srovnatelné
péči o děti především její poloha.
Druhým tématem, v Dobřanech zatím nevyzkoušeným, a proto o to více
obávaným, je možnost jedné právnické osoby – školní jídelny, která by
zajišťovala školní stravování pro všechny dobřanské školy (včetně mateřských). Měl jsem možnost navštívit školní jídelnu v Plzni na náměstí Míru,
která tímto způsobem funguje již řadu let, a to jak formou běžné jídelny,
tak i prostřednictvím výdejen, kam se strava dováží, a jsem si jistý, že při
dobré organizaci všech činností není třeba mít obavy ze zhoršení kvality
podávané stravy a porušování hygienických norem. Naopak, soustředěním
investic do jednoho zařízení, jak už se i částečně v Dobřanech stalo, které dokáže - samozřejmě i díky zkušeným kuchařkám - připravit kvalitní
a zdravou stravu přiměřenou věku strávníků, a zároveň vytvořením dobře
vybavených výdejen ve školkách (kde by se např. připravovaly svačinky
a nápoje, mylo by se dětské nádobí apod.), logisticky dokonalým systémem
zavážení stravy v nerezových přepravkách s termostatickým regulováním
teploty - to vše časem prokáže, že se to po všech stránkách (nejenom
ekonomicky) vyplatí. Zároveň by tato opatření měla vnést racionalizaci do
personálního stavu v kuchyních, došlo by k přerozdělení pracovních pozic,
část kuchařek by posílila „centrální“ kuchyni, další by fungovaly ve výdejnách školek. Zůstala by jedna vedoucí školní jídelny vzešlá z konkurzu.
Provozně by vznikl jeden sklad, jeden evidenční systém strávníků, jednotné placení atd. a opět především jiné podmínky pro dodavatelské a další
služby. To vše je ale záležitost odborného posouzení a nalezení optimální
podoby celého systému. Koneckonců, nemusíme pro zkušenosti chodit jen
do Plzně, obdobným způsobem a celodenně se stravují i děti ve speciálních
třídách na léčebně. Asi nikdo nepochybuje o tom, že se tak nemůže dít
v rozporu s hygienickými předpisy.
Věřím, že upřímnou snahou všech, kteří k tomuto záměru přistupují,
musí být nejenom nezhoršení stávající péče o dobřanské děti, ale naopak
její vyšší kvalita.
Domnívám se, že vzhledem k velikosti města, počtu žáků a strávníků
a tomu, že všechny školské instituce mají jediného zřizovatele, je nejlepší
perspektivou vytvořit v Dobřanech čtyři školské subjekty, z nichž každý
se cíleně zaměří na svou hlavní odbornost – Mateřská škola na předškolní
výchovu, Základní škola na základní vzdělávání, Základní umělecká škola
na zájmové umělecké vzdělávání a Školní jídelna na školní stravování.
Proč tříštit síly, když velikost města umožňuje toto jednoznačně efektivní
řešení.
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy
19
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA STROMOŘADÍ
INFORMUJE
Vše začalo Pohádkovým lesem, kde na děti číhal Rumcajs. S Mankou a Cipískem si zakoulely jablíčky.
Jako každoročně jsme s dětmi jezdili na kurz plavání do Plavecké
školy Rosnička v Plzni na Slovanech. Děti se zábavnou formou naučily základním plaveckým dovednostem.
Na jaře jsme navštěvovali solnou jeskyni Maurea v Plzni. Děti
absolvovaly šest seancí, při nichž si hrály, tvořily ze soli, zpívaly, poslouchaly pohádky, hádaly hádanky, tančily a přitom dýchaly
léčebný, vlhký a slaný vzduch.
V rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku
předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ jsme v naší mateřské
škole umožnili měření zraku přístrojem PlusoptiX. Hlavním smyslem
projektu je včasné rozpoznání a léčení zrakové vady. Následně rodiče
obdrželi informace o výsledcích měření.
Další akcí týkající se zdraví dětí byl projekt „Zdravé zoubky dětem“,
který byl zaměřen na prevenci zubního kazu u předškolních dětí.
V každém měsíci nás navštěvovalo několik divadelních souborů
s krátkými pohádkami. V červnu pro nás přichystali starší kamarádi
ze ZUŠ Dobřany divadelní představení „Červená Karkulka“, které se
nám všem moc líbilo.
Na jarní akademii konané v Káčku se naše děti představily tajuplným vystoupením „Po stopách Růžového pantera“, za které sklidily
jako každoročně bouřlivý aplaus.
Dne 10. 5. se na zahradě MŠ uskutečnil Den matek. Při této akci
rodiče pomohli se sázením nových květin, stříháním keřů a stromů
nebo s úpravou pískovišť. Děti rodičům zatančily, zazpívaly a přednesly básničky. Den byl zakončen opékáním buřtů a ochutnáváním
skvělých moučníků, které maminky a babičky připravily.
Dárkem k MDD byl výlet do plzeňské ZOO za zvířátky. Ve školce
jsme oslavili MDD zábavným dopolednem, při kterém se střídaly hry
a soutěže. Na závěr jsme si opekli špekáčky a nechyběly ani písničky.
Dobřanští myslivci nás pozvali na krásnou naučnou stezku do lesa
na Vysoké. Děti poznávaly lesní život, viděly živé mládě divočáka,
lišku, králíčky, dravce a vycvičené lovecké psy.
Největší odměnou pro budoucí prvňáčky byl výlet vlakem na vodní
hrad Švihov. Tento výlet byl samá pohoda a radost. Krásné slunečné počasí, šikovné a hodné děti s výbornou náladou, zdravá chůze
přírodou včetně přechodu potoka po kamenech a pikniku pod košatými stromy, interaktivní logopedické divadelní představení Skřítek
Skříňáček, vlastnoruční výroba dřevěné loutky, poučná prohlídka hradu s fajn průvodkyní a tajným přáním u zazděného mnicha. A nakonec
sladká odměna – čokoládový nanuk. „Mňam“.
Druhá třída předškoláků zakončila letošní rok návštěvou místní
konírny, kde pro ně měla paní Košťálová připraveno moc pěkné povídání, a to nejen o koních. Dětem se tato návštěva velice líbila a koně
jim doslova učarovali. Poté jsme se vyrazili ochladit. Ale než jsme
stačili zmrzlinu dolízat, obloha strašidelně zčernala a my chvátali
zpět do školky, kde na nás čekalo ještě opékání buřtů. Skvělou náladu
a chuť buřtíků nám nepokazila ani sprcha v podobě ukrutného lijáku.
V předposledním týdnu předškoláky čekalo rozloučení na MěÚ
Dobřany a zároveň seznámení s panem ředitelem ZŠ Dobřany a svými budoucími učitelkami. Žáci devátých tříd je pasovali na budoucí
prvňáčky a předali jim dárky. Poslední a zároveň nejkrásnější tečkou bylo pasování předškoláků na školáky v provedení divadelního
souboru Dráček, který naši MŠ navštěvuje po celý rok s krásnými
pohádkami.
Prvňáčkům přejeme hodně úspěchů v 1. třídě a všem krásné prázdniny.
Učitelky MŠ
20
CESTA MĚSTEM
Ve středu 25. 4. odpoledne jste si možná všimli skupinek rodičů s
dětmi na kolech, koloběžkách či odrážedlech pohybujících se různě po
městě. Nebyli zde jen tak náhodou – účastnili se totiž akce „Cesta městem“. Na startu na zahradě MŠ Loudů se sešlo 80 (!) průzkumníků. Na
cestu za poznáním obdrželi pohlednici Dobřan s razítky, která symbolizovala jednotlivá stanoviště, startovací číslo, plán trasy, mapu města a
mohlo se vyrazit. Účastníky čekalo celkem 7 stanovišť, která představovala důležitá místa v našem městě (hasičská stanice, 1. stupeň ZŠ, pošta,
ZUŠ, budova policie, zdravotní středisko a nádraží). U těchto budov děti
plnily úkoly související s daným místem, např. u školy poznávaly jarní
květiny, u pošty si zkusily poslat dopis, u střediska ošetřovaly odřeniny.
Pak už jen zbývalo vyzvednout si v cíli (zahrada MŠ) sladkou odměnu
a dopravit se domů. Akce se vydařila – počasí vyšlo krásné (ještě ráno
to vypadalo na déšť), účast byla veliká, děti se dozvěděly něco o svém
městě. Co víc si přát?
D. Sobotková
CYKLOTURISTICKÝ VÝLET
NA KŘÍŽOVÝ VRCH
Dne 26. 5. 2012 uskutečnila naše MŠ tradiční cykloturistický výlet
pro děti a rodiče na Křížový vrch. Před 10. hodinou se u mateřské školy
začaly shromažďovat malí i velcí účastníci se svými koly a kolíčky a ti
nejmenší v dětských sedačkách. Každý vyfasoval buřtíka na cestu a pak
všechny přivítali Křemílek s Vochomůrkou, od kterých děti dostaly pastelku a další potřebné věci, aby mohly cestou plnit úkoly, které si pro ně
připravili. A mohlo se vyrazit. Městem se rozjela pořádná kolona (přes
60 cyklistů). První zastávku s úkolem nám kluci z pařezové chaloupky
připravili v Dobřanech u fotbalového hřiště. Úkol se týkal dopravních
značek a pravidel silničního provozu. A pak hurá směrem k Černotínu.
Cestou jsme objevovali další úkoly, např. doplnění tekutin, sbírání kytiček
na louce, v lese rozlišování kartiček s jedlými a jedovatými houbami, na
mýtině sbírání červených jahůdek nebo sbírání šišek do pytlů, aby Křemílek a Vochomůrka mohli roztopit ohýnek. Po zdolání všech úkolů a
posledního stoupání k rozhledně na nás čekali kluci z mechu a kapradí s
odměnami. Nasbírané houby a jahůdky s nimi děti vyměnily za bonbónky. Následovalo společné opékání buřtíků a zasloužený odpočinek. Při
zpáteční cestě jsme se ještě občerstvili v Losině. Nakonec se cestou přes
Vstiš šlapalo k domovu. Počasí nám přálo, a tak se výlet skvěle vydařil.
Příští rok se můžeme těšit na další ročník a necháme se překvapit, které
pohádkové postavičky si pro nás připraví úkoly.
Bc. Hana Konopíková
MŠ Loudů
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Výsledky soutěže Velká cena města Dobřany v kárkování, konané
v rámci Dne dětí na biotopu Kotynka v sobotu 2. 6. 2012:
Nejlepší posádka tažená „koněm“ (dospělým mužem):
Simonka a Anička Šmídovi + tatínek, posádka Princezny, čas 43,00 s
Nejlepší posádka tažená „zebrou“ (dospělou ženou):
Tomášek Stupka + Vlaďka Duchková, posádka Potkani, čas 51,00 s
Nejlepší posádka tažená „hříbětem“ (dítětem):
Šimon Harmáček + Jarda Harmáček, posádka Medvědi, čas 52,00 s
obrázky, šperky, ale i nové hry a soutěže byly k vyzkoušení. Fotbal, pachtovaná, hledání kešek a i vybíjená naruby. To vše se dalo stihnout před táborákem. Písničky s kytarou zněly kempem ještě chvilku před půlnocí.
Nedělní dopoledne patřilo Sušickým, kteří pod vedením Mileny Tomanové připravili „Převážně nevážně“ – 12 stanovišť pro soutěž družstev. Svoji
dovednost, rychlost a znalost prokázali kluci a holky např. na stanovišti
– Šumavským hvozdem, V husitských stopách, Zlatonosná Otava, Bílá stopa nebo Polom.
Závěrem dopoledne bylo slavnostní ukončení setkání za přítomnosti
senátorky paní JUDr. Jiřiny Rippelové, předání všech ocenění a poslední
třikrát AHOJ.
Alena Březáková, PS Nepomuk
Mladí pro Dobřany gratulují k pěkným sportovním výkonům!!! Drobné
ceny jsou pro výše uvedené vítěze k vyzvednutí od 1. 7. 2012 v Městském kulturním a informačním středisku Dobřany.
DEN DĚTÍ V DOBŘANECH OČIMA DELFÍNŮ
Z PIONÝRSKÉ SKUPINY V DOBŘANECH
Tak jsme letos opět přispěli svojí „troškou do mlýna“ při pořádání oslav
Dne dětí v našem městě.
Dali jsme dohromady 2 stanoviště, která byla na startu u biotopu Kotynka, a za slunečného počasí se u nás vystřídalo přes 300 dětí s rodiči. Naše
stavění kostek, domino i mikádo se těšily velkému zájmu malých i větších
dětí a z toho jsme měli velkou radost. Mimo nás tam byli ještě např. střelci,
rybáři a další. Odtud vedla cesta přes Městskou knihovnu, MŠ Stromořadí, Cinema Bowling, restauraci Scéna, MŠ Loudů a hasičskou zbrojnici ke
skautské klubovně, kde byl cíl. Na každém stanovišti dostávaly děti odměnu a v cíli si pak mohly opéct vuřta.
S řadou dětí jsme se určitě neviděli naposledy, protože kromě Pohádkového lesa budeme pomáhat i na Drakiádě a navíc připravujeme na září
v rámci aktivity Dobrodružství na míru, kterou vyhlásilo sdružení Pionýr
a jehož součástí bude i Týden otevřených kluboven, akci pro všechny děti
v Dobřanech. Další pak proběhne v říjnu, ale její program je zatím tajný.
Za Delfíny se na všechny těší Petra, Monika, Verča, Katka a další
ŠUMAVSKÝ VÍCEBOJ A MY
Šumava patří mezi oblíbená výletní místa. Víkend plný sluníčka 15. - 17.
června strávili zástupci pionýrských skupin Plzeňského kraje v kempu Jitřenka v Sušici. Kluci a holky se svými vedoucími a instruktory přijeli z Bílé
Cerekve, ze Strašic, Dobřan, Nepomuka. Zastoupení měly i pionýrské skupiny Čtyřlístek a Mír z Domažlic, Jitřenka ze Kdyně, Prácheň z Horažďovic
a samozřejmě Otava Sušice, která byla pomocníkem a hostitelem setkání
organizovaného Plzeňskou krajskou organizací Pionýra.
V pátek večer bylo zahájeno tradiční „Krajské setkání Pionýrů“. Pár slov
na úvod od Pavly Špírkové a Petry Klímové a tři, dva, jedna, hvízdnutí
píšťalky - začínáme...
Úvod patřil vystoupení šermířského volnočasového klubu Avalon z Plzně, který se představil historickým vystoupením a ohnivou noční show.
A co by to bylo za setkání, kdyby nebyla diskotéka. Písničky a soutěže byly
závěrem pátečního dne.
Sobota byla ve znamení výletů. Sušičtí připravili tři výletní trasy. Pavel
Špírek prošel se skupinou nadšenců Povydří, s Janou Václovou vyšlápli
výletníci na Kašperk a někteří se vydali s Milenou Tomanovou obdivovat
krásy Šumavy na Tříjezerní slati.
Sluníčko a ušlé kilometry nebránily dětem vyrazit na koupání. Osvěžení
na Fuferně pomohlo k načerpání nových sil. A večerní dílny, kde se vyrábělo a hrálo, byly opět ukázkou šikovnosti a dovednosti. Barevná sklíčka,
HURÁ PRÁZDNINY
Tak už je to tady, ještě párkrát se vyspíme a jedeme. Na tábor, na dovolenou, užívat si prázdnin. Někteří členové našich oddílů Delfíňata a Delfíni už
k moři odjeli, takže nás na schůzce bylo míň, ale byla slavnostní a poslední
před prázdninami. A proč slavnostní? Protože další 2 děvčata skládala slib
a pak jsme si opékali buřty, a komu bylo velké horko, hrál v chladu klubovny stolní hry.
Takže když ne v červenci v Újezdě u Plánice, kde se nás bez vedoucích
sjede skoro 30, nebo v srpnu na příměstském táboře v Dobřanech, který
pořádáme i za finanční pomoci z grantu našeho města, se všichni zase
sejdeme až v září. Přejeme hezké prázdniny i všem našim kamarádům.
Za všechny pionýry L. Nejedlá
21
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
DĚTSKÝ DEN VE VODNÍM ÚJEZDU
Dne 26. 6. 2012 ve 14:30 hodin se uskutečnil ve Vodním Újezdu dětský
den, který byl nazván „Cesta kolem světa“. Účast dětí byla téměř stoprocentní. Za vědomostní soutěže i za zručnost získávaly děti drobné sladké
odměny. Všichni se dobře bavili.
Za OV ve Vodním Újezdu Bc. Monika Hejretová
návštěvníky komentovaná prohlídka kostela s P. Prokopem. V jejím závěru
byl promítnut dokument natočený v kostele o loňských Velikonocích jako
doplněk k interaktivní učebnici dějepisu Nakladatelství Fraus.
V kostele sv. Víta byla k zhlédnutí kromě déletrvajících výstav také
výstavka výtvarných prací žáků ZŠ Dobřany na téma Cyril a Metoděj
a výstava Uganda, trpící perla Afriky, zapůjčená prostřednictvím Plzeňského biskupství od Papežských misijních děl. Při výstavě byl promítán
i stejnojmenný dokumentární film popisující útrapy především dětí v této
nádherné, ale válkou, bídou a nemocemi zubožené zemi. Výstava byla doplněna také misionářským herním koutkem a čajovnou v přilehlém jednacím
sálku MěKS, kde se kromě čaje podávalo i banánové pečivo podle ugandského receptu. Při ugandských aktivitách pomáhalo i sedm žáků školy, a to
z toho důvodu, že ZŠ Dobřany podporuje v tzv. Adopci na dálku jedenáctiletou ugandskou dívku Resty Nankinga. Výstava byla dva týdny před Nocí
kostelů instalována i v obou školních budovách a kromě jiného děti soutěžily ve dvou doprovodných soutěžích a malovaly pohlednice s africkými
motivy. Z jejich „prodeje“ a z dobrovolných příspěvků návštěvníků výstavy
bylo na podporu ugandských dětí prostřednictvím PMD předáno 1.400 Kč.
Moc děkujeme.
Závěr Noci kostelů patřil komentované prohlídce kostela sv. Víta s průvodkyní MěKS Paní Šenkýřovou a závěrečné společné modlitbě za Dobřany v kostele sv. Mikuláše.
Poděkování patří všem pořadatelům, účastníkům a Městu Dobřany za
finanční podporu a propůjčení kostela sv. Víta a také pracovníkům dobřanských Technických služeb za pomoc s převozem materiálů.
Za pořadatele Miloslav Zezula a Jaroslav Šedivý
NOC KOSTELŮ V DOBŘANECH
První pátek v červnu, na Den dětí, pořádala církev ve více státech Evropy
tzv. Noc kostelů. Již podruhé se k tomuto pozvání připojila Římskokatolická farnost v Dobřanech ve spolupráci s Městem Dobřany, Městským kulturním střediskem a Základní školou.
Ve farním kostele sv. Mikuláše začal program v 18 hodin projekcí Křížové cesty, připravené dobřanskými středoškoláky sdruženými ve skupince nazvané Cesta k Bohu. V půl sedmé pozdravil přítomné návštěvníky
patron kostela svatý Mikuláš. Seznámil je s programem dobřanské Noci
kostelů a předal slovo dobřanskému faráři P. Prokopu Janu Bahníkovi, místostarostovi města Dobřany panu Bc. Martinu Sobotkovi, řediteli Základní
školy Mgr. Jaroslavu Šedivému a ředitelce Městského kulturního střediska Mgr. Simoně Sýkorové. Pak předal všem přítomným malou (sladkou)
mikulášskou nadílku.
U sv. Mikuláše byla v ten večer k vidění výstava liturgických ornátů
s popisem a liturgické knihy. V bočním vchodu kostela byla vystavená monstrance, ciborium a další nádobí používané při liturgii. V půl deváté čekala
22
Na přání návštěvníků čajovny uvádíme recept:
Kabalagala – křupavé ugandské banánové placičky
(vyzkoušená česká úprava podle receptury v časopise PMD Duha)
Suroviny: 70 g kukuřičné mouky hladké, 350 g pšeničné mouky hladké, 5 – 6
banánů, 125 g másla, ½ sáčku prášku do pečiva, na špičku nože jedlé sody,
špetka soli; na obalení: moučkový cukr s vanilkovým cukrem; příp. olej na
smažení.
Příprava: Banány nahrubo rozmačkáme, smícháme sypké přísady a spolu
s máslem a banány zpracujeme těsto. Necháme odležet v chladničce. Pak
těsto vyválíme asi na 0,5 cm, vykrajujeme tvary, smažíme v oleji ze všech
stran dozlatova, nebo pečeme v troubě na pečícím papíru. Ještě horké obalujeme v cukru. (Pozn.: prášek do pečiva lze nahradit tzv. vinným kamenem
bez fosfátů, k dostání – stejně jako kukuřičná mouka hladká - v prodejnách
se zdravou výživou.)
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK
Pranostika : Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích sníh se věje.
Červenec a srpen jsou prázdninové měsíce, měsíce většinou plné slunce,
tepla a lenošení. V zahradě se zpravidla můžeme položit pod strom a odpočívat, nebo klábosit s přáteli. Jenže zahrádkář nikdy nemůže vše hodit za
hlavu a vždy má co dělat.
- Češeme broskve a meruňky a radujeme se z jejich krásy a dobré chuti. Často již také trháme rané švestky, renklódy, slívy, třešně a višně.
Češeme letní jablka, která při větší úrodě rozdáváme svým přátelům.
Stromy s pozdějším ovocem podpíráme. Odrůdy jablek náchylných
k hořké pihovatosti stříkáme Kalkosolem. Je-li přísušek, intenzivně
zaléváme.
- Češeme angrešt, rybíz, maliny a ostružiny. Proklínáme vosy a lapáme
je na sladkou tekutinu do lahví.
- Stříháme živé ploty a seřízneme odkvetlé okrasné dřeviny.
- Z vodních ploch odstraňujeme řasy a nečistoty.
- Letorosty aktinidie (kiwi) zaštípneme za pátým listem nad posledním
plodem. Upravíme rovněž vinné keře.
- Pečujeme o skleník a nepřipustíme rozvoj nemocí a škůdců.
- V srpnu očkujeme růže, broskvoně a jiné okrasné i ovocné dřeviny.
Řežeme peckoviny, zkracujeme výhony broskvoní.
- Rušíme starou jahodovnu a připravujeme pozemek k osázení novou
sadbou.
- Pravidelně sbíráme spadané ovoce a nahnilé plody ihned likvidujeme.
- Pro podzimní sklizeň vyséváme špenát. Sklízíme fazole, košťáloviny,
rajčata, papriky, okurky, cukety, cibuli a česnek.
- Jádroviny před sklizní včas ošetříme Delanem proti skládkovým nemocem. Při krátké době do sklizně použijeme Euparen.
MYSLIVECKÝ KROUŽEK
Kroužek mladých myslivců v Dobřanech má bohatou činnost. V rámci
schůzek v klubovně se děti seznamují s různými druhy zvěře prostřednictvím časopisů, knih nebo filmů, naučí se rozeznávat plemena loveckých
psů, dozvědí se, jaké jsou způsoby lovu zvěře, jak se lov postupem času
vyvíjel. Během vycházek si pak mohou tyto znalosti ověřit přímo v přírodě
a zkusit rozeznávat zvěř podle stop a mnoha dalších pobytových znaků,
naučí se také rozeznávat druhy stromů a rostlin. Zároveň se také seznamují
s tím, jak se starat o zvěř, v zimě chodí přikrmovat do krmelců. Dokonce
postavily pro zvěř krmelec, budky pro hnízdění kachen a sázely stromky.
Své vědomosti nezískávají jen v klubovně nebo při vycházkách do okolí,
ale také během různých výletů. Děti se mohly seznámit s prací záchranných stanic v Rokycanech a Spáleném Poříčí, kde si prohlédly mnoho zvířat zblízka a kde si také zasoutěžily ve znalostech o zvířatech, kdy měly
určit zvíře podle různých znaků, jako např. stopa, paroh, brk, vývržky nebo
podle potravy, ale také se seznámily s bylinami a kořením. Dále podnikají
mladí myslivci výlety i do sousedního Německa, kde v přírodním parku
v Ludwigsthalu mohou vidět na vlastní oči například rysa nebo vlky, a kromě toho také pakoně a pratura, seznámí se zde s funkcí lesa, s jeho vývojem,
ale i s jeho škůdci. V muzeu v Regenhütte zase mohly děti vidět vycpaniny
různých druhů zvířat ze všech kontinentů celého světa. Během cest vlakem
si krátí čas soutěžemi o drobné ceny. Své znalosti si děti každoročně mohou
porovnat v celostátní soutěži o Zlatou srnčí trofej.
Na nové zájemce o myslivost se těšíme po prázdninách!
Markéta Regentová
Lidé se často ptají, jak se pozná jedlý jeřáb.
Kdo by neznal nádherné rudé korálky, zářící na mohutných stromech od
srpna do příchodu zimy. U nás jsou nejznámější dva druhy jeřábů - jeřáb
obecný a jeřáb sladkoplodý. Ten první má plody kyselé a trpké, což způsobuje vysoký obsah taninů. Přesto jsou tyto plody vítanou potravou pro
ptactvo. Plody sladkoplodého jeřábu mají příjemnou sladkokyselou chuť
a obsahují velké množství karotenu, vitaminu C, cukry, ovocné kyseliny,
pektiny, rutin a riboflavin. Jsou považovány za močopudný prostředek,
působí proti revmatizmu a ke snižování cholesterolu v krvi. Z plodů se
vyrábějí džemy, marmelády, želé, šťávy, víno a likéry. Z usušených bobulí
lze vařit čaj.
Sladkoplodý jeřáb se rozmnožuje roubováním nebo očkováním na jiné
druhy jeřábů a lze ho také koupit ve specializovaném zahradnictví. Rozlišovacím znakem je tvar listu. Jeřáb obecný má list téměř po celém obvodu
zoubkovaný (obr. 4). Sladkoplodý jeřáb má listy jen mírně pilovité, a to
maximálně do poloviny svého obvodu (obr. 5). Příbuzným jmenovaných
jeřábů je také známá aronie – jeřáb černý.
Hezké a slunečné počasí přeje
Český svaz zahrádkářů
23
ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / SPORT
RYBÁŘI
ÚSPĚŠNÝ FLORBAL
Začátkem června proběhly dvě akce. Dne 2. 6. 2012 jsme se podíleli
na Dni dětí, pořádaném MěKS Dobřany. Naše stanoviště bylo tentokrát
v areálu biotopu Kotynka. Opět jsme zajišťovali tři atrakce: hod udicí na
terč, „lovení rybiček“ – navlékání kroužků na trny a ukázku živých ryb.
Zde je třeba poděkovat p. Zdeňku Skalovi, který nahradil původní, ne příliš
esteticky působící lahve pěknými barevnými stojánky s trny, vyrobil nové
terče a stojany na pruty. To pěkně zapadlo do krásného přírodního prostředí biotopu a velmi zvýšilo estetický vzhled našich atrakcí. Však také bylo
okolo nich stále plno. Samozřejmě, s ovládáním prutu a navijáku při hodu
na terč jsme nerybářům museli pomáhat. Často se stávalo, že sotva roční
špunti se mačkali k mámě a báli se. Když se je ale podařilo nalákat na točení
kličkou navijáku, nechtěli potom dát prut z ruky a jásali, když „rybička“
– závaží – se k nim blížila. Za snahu pak všichni dostali bonbony. Velký
zájem dětí i dospělých vzbuzovalo veliké akvárium, kde si zblízka mohli
prohlédnout kapra, línka, plotice a úhoře.
V sobotu 9. 6. se opět pod záštitou MěKS konaly dětské rybářské závody
na Dolní Kotynce. Zúčastnilo se jich 35 dětí. Ryby ale trucovaly, stejně jako
letos od začátku roku na řece a jako v dubnu na závodech pro dospělé. Braly
jen málo, 11 závodníků skončilo bez úlovku a i ti úspěšnější nachytali sotva
třetinu toho, co vloni. První tři místa obsadili tito borci:
Dne 15. 6. 2012 se zúčastnili hoši a dívky z 1. stupně ZŠ Dobřany okresního kola ve florbalu. Do kategorie hochů se přihlásilo sedm družstev, do
kategorie dívek pouze tři, z toho družstvo Žinkov na poslední chvíli účast
odřeklo. Družstva hochů byla rozdělena do dvou skupin. Skupinu „A“ tvořily týmy Dobřan, Stodu, Chlumčan a Letin, ve skupině „B“ byla družstva
Žinkov, Blovic a Spáleného Poříčí. Kluci z Dobřan měli tým složený ze
dvou „lajn“, kde každá měla svůj taktický úkol. První lajna měla vstřelit
branku a úkolem druhé „lajny“ bylo udržet gólový náskok. Musím říci, že
kluci taktické pokyny celkem dobře plnili, a tak se podařilo postoupit ze
skupiny bez jediné obdržené branky. V semifinále proti družstvu Blovic
náš tým udělal několik drobných chyb v obraně i při střídání. Tyto chyby
zapříčinily, že v úvodu zápasu jsme prohrávali o dvě branky. V závěrečných
minutách se pak hoši soustředili na přesnou přihrávku a střelu. Rozhodující
brankou M. Lindy v samotném závěru utkání byl postup do finále zpečetěn.
Zápas o první místo proti týmu Chlumčan rozhodli chlapci v polovině utkání jediným vstřeleným gólem do soupeřovy sítě. Pak už se koncentrovali
pouze na udržení výsledku. Povedlo se. Stali se vítězi okresního kola a právem jim patří medaile a pohár pro nejlepší tým.
Dívky sehrály svá první utkání v životě, proto je třeba ocenit jejich odvahu a bojovnost. V obou zápasech podlehly týmu zkušenějšího Stodu a získaly stříbrnou medaili. Doufáme, že hra dívky „ chytla“ a že se nám rodí
další příznivci tohoto sportu.
Děkuji všem hochům a dívkám za reprezentaci školy, dále děkuji J. Veringerové a N. Vaňkové za pomoc s vedením družstva dívek.
Florbalu zdar.
Vladislav Kouřil
1. Tomáš Redler 202 cm
2. Jiří Pikl
134 cm
3. Martin Filo
115 cm
Podle dosažených výsledků si mohli úspěšní závodníci vybrat z hodnotných cen: pruty, navijáky, podběráky a další rybářské potřeby. Všichni
účastníci dostali zdarma pohoštění – tatranku, pitíčko a bonbony.
A rybařina na řece? Deště koncem května nebyly tak intenzivní, aby to
s rybami zahýbalo. Až v červnu se začaly ozývat větší plotice, úhoři a ojediněle kapři. Zahájení lovu dravců 16. června bylo trochu lepší než vloni.
Co jsem slyšel, chytilo se asi 10 štik mezi 55-60 cm. Už je načase, aby ryby
začaly pořádně brát.
Vladislav Šefl
TJ SNACK DOBŘANY - HOKEJBAL
Další potěšující zpráva letí do Dobřan. Dorostenci Jan Kovářík,
Václav Šlehofer ml., Jan Voves a Antonín Oplt úspěšně reprezentovali
náš klub a město na nedávno skončeném světovém šampionátu
v Písku a Strakonicích, když získali stříbrné medaile a stali se tak
vicemistry světa.
24
SPORT
1. ROČNÍK FLORBALOVÉHO TURNAJE DĚTSKÝCH TÝMŮ
Všem vyznavačům sportu oznamujeme, že 12. 5. 2012 proběhl ve sportovní hale v Dobřanech 1. ročník florbalového turnaje dětských týmů. Turnaj byl zorganizován pro kategorii mladších (3. – 5. třída) a starších žáků
(6. – 8. třída). Turnaje se zúčastnila družstva Tlučné, Staňkova, Štěnovic
a samozřejmě tým z Dobřan.
Oficiálnímu turnaji předcházel přátelský zápas nejmladších žáčků domácího družstva proti týmu Slávie VŠ Plzeň. Naši žáčci byli natěšeni a v úvodních minutách drželi se soupeřem krok, ovšem po prvních obdržených
brankách se družstvo zcela podřídilo tempu soupeře. Naši žáci však nemusí
zoufat, neboť výsledek byl ovlivněn tréninkovými možnostmi družstva,
které trénuje pouze na malé ploše školní tělocvičny. Pak už stačilo soupeři vsítit jen pár branek a naši nejmenší byli zcela ochromeni lítostí, že do
jejich sítě padá další a další branka. Konečných sedmnáct branek od soupeře opravdu vlilo slzy do očí několika dětem. Snad náplastí na tuto bolístku
byla stříbrná medaile, kterou po utkání žáčkům předal František Hlaváč.
Potěšující bylo, že na naše nejmenší se přišli podívat tatínkové a maminky, a i když prohrávali, přesto je do poslední chvíle povzbuzovali. Hala se
v některých momentech doslova chvěla v základech pod náporem hlasů
skandujících rodičů. Velmi nás těší jejich zájem a určitě i děti jsou rády, že
ve svých rodičích mají oporu.
V 9:00 pak vypukl hlavní turnaj mladší kategorie. V úvodním zápase
našeho týmu proti družstvu Štěnovic jsme již prohrávali o dvě branky, ale
po pěkných akcích bratrů Hrubých se tým vzchopil a dokázal strhnout vítězství na svoji stranu. V boji o první místo proti družstvu Staňkova jsme se
vzájemně střídali o vedení a zápas jsme si prohráli v samotném závěru vlastní zbrklostí, nesoustředěností, chybným střídáním a nahrávkami na hokejku soupeře před vlastní bránou. Na týmu Staňkova bylo vidět, že je herně
a takticky vyspělejší a zkušenější. Chlapcům však patří dík za bojovnost.
Z hráčů je potřeba vyzdvihnout J. Sandanyho, M. Štekla a samozřejmě brankáře C. Kučeru, který družstvo mnohokrát „podržel“ a právem byl vyhlášen
nejlepším brankářem turnaje. Konečné pořadí družstev bylo následovné:
1. místo – SKMG Staňkov
2. místo – TJ Dobřany
3. místo – Štěnovice
4. místo – FBC Crocodiles Tlučná
Po předání diplomů, pohárů, medailí, věcných darů a individuálních cen
se přistoupilo k zahájení kategorie starších hochů. Tady lze jen dodat, že
v této kategorii byla vidět velmi pěkná utkání s ukázkovými kombinacemi
a spoustou branek. Každý tým v této kategorii již předváděl jistou úroveň,
rozvahu, zkušenost a vyspělost herního projevu. Je potřeba vyzvednout
družstvo Tlučné, které mělo ve svých řadách i dívky, jež se technikou i kondicí se zcela vyrovnaly hochům. Do zápasu o první místo proti Staňkovu
naši hoši vložili veškerý svůj um, bojovnost, taktickou vyspělost a hlavně srdce. Byla na nich znát radost z utkání a touha po vítězství. To nakonec rozhodlo o celkovém vítězství v turnaji. Je velmi těžké v tomto týmu
vyzdvihnout jednotlivce, neboť hráli kvalitně jako kompaktní celek, ale
přesto si dovolím jmenovat V. Zábrana, M. Pěnkavu, M. Škodu, P. Purkara
a brankáře D. Duška, který byl družstvu velkou oporou. I on získal cenu za
nejlepšího brankáře. Pořadí družstev v kategorii starších hochů:
1. místo – TJ Dobřany
2. místo – SKMG Staňkov
3. místo – FBC Crocodiles Tlučná
4. místo – Štěnovice
Ceny v závěru turnaje přišel předat starosta města Dobřany Bc. Marek
Sýkora, který poděkoval hráčům za pěkné výkony, pořadatelům za uspořádání a vyslovil přání v pokračování druhým ročníkem, což je pro nás výzvou.
Pořadatelé poděkovali zástupcům města za podporu, neboť tento turnaj byl
finančně podpořen z Grantového dotačního titulu města Dobřany.
Za pořadatele bych chtěl touto cestou poděkovat sponzorovi, kterým
byla firma Comstes FHT, L. Palkoskovi, který akci zvučil, O. Pařízkovi
a J.Klímovi, kteří celý turnaj soudcovali, V. Egermaierové, která se starala o statistiku zápasů a časomíru, hochům D. Duškovi a L. Marhánkovi,
kteří pomohli s organizací, F. Hlaváčovi a O. Ratajovi, kteří věnovali čas
důkladné přípravě této náročné akce. Poděkování patří i dívkám E. Valentové, L. Impseilové, M. Koubovské a A. Klímové, které zpestřily přestávky
mezi jednotlivými zápasy tanečním vystoupením. Chci poděkovat i rodičům, fanouškům a všem sympatizantům, kteří nás podporují. Jsme rádi,
že florbal si získává své příznivce, ale hlavně nás těší, že děti se radují ze
sportu a zdravého životního stylu.
PS: Tréninky budou od září a to každou středu od 16 hodin v hale v Dobřanech.
Florbalu zdar!
Za pořadatele Vladislav Kouřil
Turnaj očima dětí.
„Florbalku“ do ruky a jdeme na to!
Naše škola je talent na všechny sporty. Jedním z nich je i florbal, proto
se dobřanští Draci společně s Vladislavem Kouřilem, Františkem Hlaváčem
a Ondřejem Ratajem rozhodli, že porovnají své síly s ostatními týmy z Plzeňského kraje. Tak se tedy v sobotu 12. 5. 2012 uskutečnil 1. ročník FTDT
cupu. Naši draci bojovali až do posledních sil. Také se jim to vyplatilo. Starší
chlapci porazili všechny své protivníky a skončili na 1. místě a jejich brankář
Dominik Dušek získal ocenění za nejlepšího brankáře, jako nejlepší hráč
získal ocenění Václav Zábran rovněž z našeho týmu. Mladším chlapcům se
vedlo hůře, ale dosáhli také velice dobrého výsledku, skončili na druhém
místě. Jejich brankářem byl Ctirad Kučera a nejlepším hráčem byl Jakub
Sandany. Atmosféra v celé hale, kde se zápas konal, byla velice příjemná
a naplněná povzbuzováním. Žádný z týmů se nenechal zahanbit a přivezl si
s sebou pořádný fanklub, celá hala křičela a fandila z plných plic. Celodenní
turnaj se velmi vydařil a už se těšíme na další ročník FTDT cupu.
Kačka, 7.B
Podpořeno z Grantového dotačního titulu
města Dobřany
Sponzorováno firmou
25
NAPSALI JSTE NÁM
Když jsem přijala pozvání svých přátel z Dobřan na akci konanou v rámci oslav ke Dni dětí počátkem června, ještě jsem netušila, jaký nevšední
zážitek mě i mého tříletého syna čeká. Očekávala jsem standardní soutěže
konané na několika stanovištích, která budou shromážděná s největší pravděpodobností na dobřanském náměstí. Jaké bylo ale moje překvapení, když
jsem zjistila, že jednotlivá stanoviště se nacházejí nejen v areálu biotopu
Kotynka, ale i po celých Dobřanech! Díky tomuto skvostnému nápadu jsme
strávili s našimi přáteli mimořádně vydařený den, o který se zasloužili
všichni, kteří se do této akce zapojili.
Navštívili jsme všechna stanoviště, která byla vyznačena na plánku, jejž
jsme obdrželi na startu, a přestože nám jejich zdolání trvalo více jak čtyři
hodiny, byl to skvěle využitý a strávený čas. Na každém stanovišti čekal
děti úkol specifikující organizaci, která se na akci podílela. Na Kotynce
jsme měli možnost zúčastnit se nám dosud nevídaného „kárkování“, stejně
tak jako jedinečného zážitku prostřednictvím střelby z kuše. Setkali jsme se
s milými lidmi z rybářského spolku, kteří se s trpělivostí, zřejmě rybářům
vlastní, věnovali i těm nejmenším dětem. V neposlední řadě se děti zúčastnily i výstavby „komína“ na stanovišti pionýrů, kteří dětem asistovali při
skládání kostek z velké stavebnice. Po splnění těchto úkolů jsme se vydali na
pouť napříč městem Dobřany, což zejména pro mě, jakožto osobu neznalou
místních zákoutí a uliček, byl velký zážitek. Možná ani samotní organizátoři
akce si nebyli vědomi toho, že díky takovému putování dokáží představit
řadu známých, ale i méně známých míst, která osobě mimodobřanské zůstávají při běžné návštěvě skryta. Zároveň se jim podařilo prezentovat i mnohé aktivity, které v Dobřanech fungují prostřednictvím spolků a sdružení.
Příjemná byla zastávka v knihovně, kde byly děti obdarovány vrtulníčkem
z papíru, stejně jako stanoviště v obou mateřských školách, kde na děti čekalo plnění úkolů ve formě slalomu s kolečkem či skládání obřích dřevěných
puzzle. Nečekaný byl přístup kuželkářů, kteří v objektu Cinema bowling
nechali házet i ty nejmenší na kuželkářské dráze a odměnili je mraženou
pochoutkou v podobě nanuka Ledňáčka. Nebyl opominut ani pitný režim
dětí, o který se postaral kolektiv restaurace Scéna, kde si děti vyzkoušely
práci číšníka formou nesení kelímků s džusem ať už na tácku, či jen tak
v ruce. Nadšení pak vyvolala zastávka u místních hasičů v jejich zbrojnici,
kde byl pro děti přichystán úkol v podobě sražení plechovek proudem vody
z hadice. Cíl cesty byl pak u skautské klubovny, kde se dětem ochotně věnovali členové oddílu a krom střelby z luku byly pro děti připraveny i buřty,
které si měly možnost samy opéct na ohni.
Vraceli jsme se z této pouti značně znaveni, ale to znavení bylo příjemné
a plné zážitků. Ať už pro mě, jakožto pro dospěláka, který poznal Dobřany
i z jiné stránky, tak i pro mého syna, který si s nadšením nesl domů sladké
odměny, které obdržel při každém plnění úkolů (záměrně píši plnění a nikoli
splnění, neboť docílit splnění úkolu je někdy pro ty nejmenší velkým oříškem).
Proto bych chtěla ještě jednou touto cestou poděkovat všem, kteří se na
akci podíleli, ochotně, trpělivě a hlavně s úsměvem a beze spěchu se věnovali dětem u příležitosti jejich „svátku“ a odměnili všechny zúčastněné.
Obdiv a poděkování patří všem spolkům, sdružením a organizacím, které se
do projektu zapojily a nelitovaly stráveného času.
I díky této akci o sobě daly Dobřany opět velice znatelně vědět a vyšlo
jim to na jedničku!
Michaela Kratochvílová, Plzeň
Vážení,
v květnovém vydání „Dobřanských listů“ bylo vyjádření zastupitelů města k problematice supermarketu.
Postrádal jsem stěžejní dovětek předmětné problematiky: zda návrh
Územního plánu má nebo nemá potřebný prostor pro takovéto zařízení.
S pozdravem
Jakub Kapic
26
Vážený Marku Sýkoro, paní místostarostko, vážení přátelé v Dobřanech,
děkujeme mnohokrát za srdečné pozvání, kdy jsme měli možnost v měsíci
květnu navštívit vaše město Dobřany za účelem oslav 10. výročí společného
partnerství. Užili jsme si účast na koncertě v Praze, kde měli šanci vystupovat i naši žáci a učitelé naší hudební školy. Děkuji Vám za tu čest, že mi byl
svěřen symbolický zlatý klíč od města Dobřany.
Plavba lodí po Vltavě a prohlídka Prahy z lodi, setkání s „dobrým vojákem Švejkem“ byla velmi zajímavá zkušenost. Bylo skvělé trávit čas ve společnosti upřímných a dobrých přátel.
Naše setkání jsou skvělou příležitostí k výměně zkušeností a poznatků.
Viděli jsme, jak se město Dobřany dále rozvíjí – tenisové centrum, biotop.
Obdivujeme Vaši oddanost k místní komunitě, Vaši péči o kulturu, vzdělání
a další rozvoj města.
Také úspěšná spolupráce mezi našimi školami a místními občany je
dobrým příkladem přátelství. Jsme opravdu hrdí na to, že máme přátele
v Dobřanech. Velmi děkujeme za Vaši pohostinnost i za čas, který jste nám
věnovali při naší návštěvě.
Pane starosto, byli jsme rádi, že jsme se mohli setkat také s Vaším otcem
– předchozím starostou Dobřan, který má zásluhu na úspěšném počátku
partnerství našich měst.
S pozdravem
Ivan Molan, starosta
POCHVALA
Vážení,
včera jsem poprvé navštívila koupaliště Kotynka. Tímto bych chtěla
udělit velkou pochvalu radnici, všem úředníkům, stavebnímu, investičnímu oddělení atd., všem Vám, kteří jste se na výstavbě podíleli. Krásné
prostředí, ve kterém nic nechybí, celý areál byl projektantem specialistou
důsledně navržen, takže nikdo nepřekáží nikomu, rozverné děti neskáčou
dospělým na hlavu, odpočinková část výborná a zázemí luxusní. Opravdu
velká pochvala.
Děkuji.
Drahoslava Dolečková
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ČERVENEC - SRPEN 2012
PO
9. 7.
14 - 17
PO
16. 7.
14 - 17
PÁ
20. 7.
14 - 17
PO
23. 7.
14 - 17
PÁ
27. 7.
14 - 17
ÚT
31. 7.
14 - 17
ÚT
7. 8.
14 - 17
PÁ
10. 8.
14 - 17
PO
13. 8.
14 - 17
ČT
16. 8.
14 - 17
PO
20. 8.
14 - 17
ČT
23. 8.
14 - 17
ÚT
28. 8.
14 - 17
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na tel. čísle: 773 478 883.
Prosíme zákazníky, kteří mají boty v opravě, aby si je včas vyzvedli.
TIPY NA VÝLETY
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
10. července 2012
TACHOV - SVĚTCE
Odjezd z Dobřan do Tachova vlakem v 7,28 hod. /z Plzně rychlíkem v 8,07 hod. do Plané a v 8,58 z Plané os.
vlakem/. Z nádraží vyjdeme po zelené značce k zámku,
kde přejdeme na modrou, která nás dovede do Světců.
Dále půjdeme po silnici k vodní nádrži Lučina. Prohlédneme si hráz přehrady a silnička nás povede k Mýtskému kopci a do vesničky Mýto, kde se setkáme se zelenou turistickou značkou, která povede
Aglainovým údolím znovu do Světců. Vystoupáme na návrší nad městem,
kde je památník vítězství husitů nad křižáky 4. 8. 1427 a sejdeme do města,
které si prohlédneme. Délka vycházky 14 km.
14. července 2012
Z BEZDĚKOVA NA MODLÍN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 do Bezděkova. Vyjdeme po zelené značce do Vítané, Soustova, Vráže, Nová Vísky, Nevděka a k Modlínu - rozcestí. Přejdeme na žlutou a seběhneme do osady Loučím na vlak, nebo
z Modlína po zelené k židovskému hřbitovu a odtud po žluté do Modlína na
vlak. Délka vycházky 15 km.
21. července 2012 ZE STRÁŽE PŘES PŘIMDU DO TŘEMEŠNÉ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 5,29 hod.do Stráže /z Plzně 6,05 r., z Plané 6,54 os./. Půjdeme po cyklostezce 2238 do Souměře, Kunratic, Velkých
Dvorců a po cyklostezce 605 na Přimdu na prohlídku objektu. Dále se vydáme po cyklostezce 2238 Pod Ovčí kopec a po zelené dojdeme ke Sv. Apoleně a do Třemešné na vlak. Předpokládáme tuto vycházku jako houbařskou.
Délka vycházky 18 km.
28. července 2012
ZA BRDSKÝM FABIÁNEM
Akci pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň na trasách 10 – 30 km. Start:
Hořovice žst. od 7,00 do 10,15 hod. Cíl je také v Hořovicích. Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod. do Hořovic /z Plzně v 8,05 rychlíkem./.
4. srpna 2012
ODPOLEDNÍ – VYSOKÁ - ŠLOVICKÝ VRCH
Sraz turistů u „kruháku“ ve 13,00 hod. Půjdeme po staré silnici po bývalé
zelené až pod Tlustou horu. Vrátíme se ke křížku a po silničce dojdeme
k převaděči, který podejdeme, odbočíme na Šlovický vrch a půjdeme do
Dobřan. Délka vycházky 14 km.
11. – 18. srpna 2012
TÝDENNÍ TURISTIKA NA DĚČÍNSKU
Nástup 11. července do 17,00 hod. Ukončení 18. července do 9,00 hod.
21. srpna 2012
ZÁMEK BLATNÁ A OKOLÍ
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,28 hod. /z Plzně rychlíkem do Nepomuku
v 8,03 hod. do Blatné v 8,35 os. vl./. Prohlídka města, zámku a zámeckého
parku. Vydáme se po naučné stezce okolím Blatné, která vede mezi rybníky.
Vlaky zpět ve 14,45 a 16,45 hod.
1. září 2012
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Sejdeme se u kruhového objezdu ve 13,00 hod. Půjdeme na Šlovický vrch,
sejdeme k dálničnímu odpočívadlu a půjdeme do Lhoty, Nové Vsi a Dobřan.Délka vycházky 12 km.
Vážení spoluobčané, využijte naší nabídky a pojďte se s námi projít. Chůze
je zdravá. Jdeme za každého počasí. Případné změny v plánu budou zveřejněny ve vývěsní skříňce u Komerční banky.
Těší se na vás vedoucí vycházek.
STEZKA KORUNAMI STROMŮ - LIPNO
(jar) Již 20. července 2012 se otevře první a jediná stezka korunami
stromů v České republice a nabídne návštěvníkům jedinečnou kombinaci
zážitků.
Stezka je citlivě začleněna do krajiny v okolí Lipenského jezera a je unikátním doplněním Active Park Lipno. Na stezce dlouhé 675 metrů naleznete kromě jedinečné vyhlídky ze 40 metrové věže i spoustu dobrodružných
zážitků. To vše dělá ze stezky ideální cíl pro výlet aktivních návštěvníků,
rodin a seniorů. Díky své bezbariérové konstrukci je stezka vhodná pro
všechny. Stezka korunami stromů Lipno nabízí zcela novou dimenzi volnočasové aktivity. Dřevěná konstrukce je citlivě zasazena do smíšeného
lesa. Celá stezka je bezbariérová a je přizpůsobena nejen jízdě s kočárky,
ale i pro vozíčkáře a tím je přístupná nejširší možné skupině návštěvníků.
Dobrodružnou a zajímavou cestu po lávce zajišťuje konstrukce z masivního lepeného dřeva a 75 dřevěných podpěrných sloupů. Dřevěné zábradlí
a transparentní postranní síť jsou zárukou dokonalé bezpečnosti. Stezka je
zakončena 40metrovou vyhlídkovou věží, která je opravdovým vrcholem.
Naskytne se vám fantastický výhled na téměř celou část Lipenského jezera, okolí Šumavy a Novohradské hory. Devítihranná věž je unikátní svým
vzhledem, a to nejen díky vzdušné architektonické formě, ale také bezbariérovostí, typem a metodou výstavby. V celkové délce 675 metrů můžete zažít
zcela neobvyklé, ale bezpečné zážitky na 18 adrenalinových zastávkách,
které jsou podél bezbariérové stezky vytvořeny. Vrcholným zážitkem je nejdelší suchý tobogán v České republice v celkové délce 52 metrů, který se
vine středem věže. Od úrovně kmenů až nahoru do vrcholků stromů spatříte
nesčetné životní formy. Mechovitý porost, hmyz, drobné živočichy a ptactvo lze pozorovat z jedinečné perspektivy.
Otevírací doba: každý den (listopad - březen 10:00 - 16:00; duben, květen, říjen 10:00 - 18:00; červen – září 09:30 - 19:00) V červenci a srpnu
otevřeno každou sobotu do 24 hodin!
Vstupné základní 150 Kč, zlevněné (děti 3 - 15 let, osoby starší 65 let
a ZTPP) 120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí a 1 - 4 děti) 360 Kč, tobogán
50 Kč. Děti do 3 let zdarma.
Další informace na www.stezkakorunamistromu.cz.
25. srpna 2012
NÁRODNÍ PARK BAVORSKÝ LES - FALKENSTEIN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 5,39 hod. do Železné Rudy. Půjdeme po
zelené značce přes Debrník, Ferdinandovo údolí na Velký Falkenstein.
Zpět půjdeme stejnou cestou po Wieslerwaldhaus. Dále půjdeme přes
Kneippweg, Schwellhausl, Bayerisch – Eisenstein do Alžbětína na vlak.
Délka vycházky 20 km.
28. srpna 2012
ŠUMAVA – ČERNÉ A ČERTOVO JEZERO
Odjezd z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Špičák. Půjdeme po naučné stezce
k Černému a Čertovu jezeru. Vrátíme se na Špičák, vyjedeme lanovkou
na Pancíř a sejdeme zpět na žel.st. Špičák, kde vycházka končí. Délka
vycházky 13 km.
27
TIPY NA VÝLETY / INZERCE
TISKOVÁ ZPRÁVA
Večer pro klášter Chotěšov již podesáté nabídne
návštěvníkům bohatý program a umožní podívat se
do míst, která jsou běžně nepřístupná.
Areál kláštera Chotěšov ožije v sobotu 4. srpna od 14 hodin jubilejním,
již desátým ročníkem benefiční kulturní akce Večer pro klášter Chotěšov.
Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní program, vystoupí Bára
Zemanová, Hlasoplet, Jonathan Gaudet a mnoho dalších. V celém areálu
kláštera budou probíhat prohlídky jinak nepřístupných míst. V noci pak
klášter osvětlí efektní ohňová show. Nad akcí převzal záštitu biskup plzeňský František Radkovský.
Návštěvníci se mohou těšit na divadelní a šermířská vystoupení, pěší turnaj, tzv. free fight,, středověké vojenské ležení, ukázky středověkého válečnictví, zbroje a výstroje, open air i komorní koncerty, přednášky, výstavy,
řemeslnický trh a samozřejmě na zpřístupněný klášter včetně míst, kam má
během roku návštěvník této národní kulturní památky vstup zapovězen.
„Letos zpřístupníme barokní a gotické sklepy a zcela nově a mimořádně také podzemní štolu v klášterních zahradách a krov kláštera,“ přibližuje
Pavel Říha z občanského sdružení Chotěšovská vlna místa, která se také
první srpnovou sobotu pro návštěvníky akce otevřou.
Večer pro klášter Chotěšov nabízí zajímavý program po celý den. „Snažíme se o co nejbarevnější výběr účinkujících, jak začínajících naději tak i
stálic na české hudební scéně,“ říká dramaturg hudební scény Jakub Truneček a dále konkretizuje výběr kapel: „Letos na hlavním podiu vystoupí
finalistka ze soutěže Česko hledá superstar Bára Zemanová se svojí kapelou, kapela The Aprill slibuje mladý energický indie rock, nové podoby
bluesu nabídne kapela Jonathan Gaudet Hot Four s kanadským frontmanem
a v neposlední řadě posluchače potěší také plzeňská kapela Girl talk, tedy
čtyři zpěvačky a kapela, kteří skvěle interpretují swingové a soulové evergreeny.“
Ani v klášterním kostele nebude o bohatý program nouze. Vystoupí zde
vokální kvintet Hlasoplet a trio I Dielettanti, které rozezvučí zdi kláštera
nádhernými sonátami vrcholného baroka. O architektonických zajímavostech kláštera Chotěšov pak pojedná známý plzeňský architekt Jan Soukup.
Celý den pak budou moci příchozí navštívit řemeslnický trh, středověké vojenské ležení, zhlédnout ukázky středověkého válečnictví, zbroje
a výstroje. Také na děti je vždy při Večeru pro klášter Chotěšov pamatováno, a proto jsou pro ně připraveny nejrůznější hry a soutěže.
Všechny potřebné informace včetně časového harmonogramu naleznete
na webu www.vecerproklaster.cz nebo na facebookovém profilu akce.
Pavel Říha
OS Chotěšovská vlna
Email: [email protected] / Mobil: 723 263 995
www.vecerproklaster.cz
Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9:00 – 12:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz, e-mail: [email protected]
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
bydlení
rodina a mezilidské vztahy
občanskoprávní vztahy
majetkoprávní vztahy
pracovně-právní vztahy
systém sociálních dávek a pomoci
finanční problematika
ochrana spotřebitele
sociální a zdravotní pojištění
správní řízení (jednání s úřady)
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
28
INZERCE
Loma Systems s. r. o.
Dobřany
U Lomy 1069
334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na pozici:
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na pozici:
Zámečník - hydraulika
Team Leader
Požadavky:
Požadavky:
•
•
•
•
•
•
SŠ/SOU
praxe ve vedení kolektivu
praxe z výrobní společnosti
uživatelská znalost práce s PC
částečná znalost AJ výhodou
spolehlivost, časová flexibilita
• praxe v oblasti hydrauliky
• spolehlivost, pečlivost
Náplň práce:
•
•
•
•
Náplň práce:
• každodenní řízení a správa:
o výrobních teamů
o strojního zařízení a ostatních zařízení závodu
o hospodaření s materiálem, sklady
o dodavatelů materiálu a komponent
• plnění požadavků kvality, ochrany životního prostředí,
bezpečnosti práce, péče o zaměstnance
• plnění požadovaných parametrů výroby
(výkon, včasnost, skladové zásoby, úspory)
• realizace akčních plánů, projektů
Nabízíme:
montáž a kompletace hydraulických rozvaděčů
testování zařízení
zámečnická činnost
balení a expedice
Zámečník / manipulační dělník
Požadavky:
• spolehlivost a flexibilita
• průkaz řidiče VZV
• praxe ve strojírenství
Náplň práce:
•
•
•
•
•
zámečnická činnost
obsluha VZV
obsluha tryskacího boxu
obsluha rovinné brusky (příležitostně)
balení finálních výrobků, expedice
• práci v příjemném kolektivu
• prostředí nového závodu
Nabízíme:
• zázemí stabilní zahraniční společnosti
•
•
•
•
•
• závodní stravování
• 1 směnný provoz
• týden dovolené navíc a další benefity
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
zázemí dynamické zahraniční společnosti
možnost seberealizace
2 směnný provoz
firemní školení, firemní benefity
know-how nadnárodní skupiny ITW
Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová
HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: [email protected]
Lenka Klauberová
HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: [email protected]
Informace na tel.: 377 183 813
Informace na tel.: 377 183 813
29
INZERCE
TOTÁLNÍ LETNÍ VÝPRODEJ
ZNAČKOVÉ KONFEKCE!!!
dámská trička, topy
a halenky
100,- / 200,- / 300,dámské kalhoty
od 500,-
letní šaty
od 500,-
podprsenky Triola
500,-
pánská tílka a trička
200,-
pánské košile
300,-
Domácí chlazení - Klimatizace - Chladící a mrazící boxy
Autoklimatizace - Výčepní zařízení
S E RVI S CHL AZ E NÍ
Montáž a prodej klimatizačních jednotek
Antonín DANIA
Spojovací 827
Dobřany 334 41
mobil: 731 162 629
e-mail: [email protected]
Nabídka je ve velikostech 36-54,
a to do vyprodání zásob.
SABO BUTIK
NÁMĚSTÍ T.G.M. 113, DOBŘANY
ŘÁDKOVÁ INZERCE
► Přijmu pedikérku v domě služeb Dobřany. Tel.: 606 280 813
► Využijte internetu a telefonu: www.vydelekzdomu.cz
► Hubnutí bez jo-jo efektu: www.zdravehubnout.cz
► Vyměním obecní nájemní byt 3+1 s balkonem o celkové ploše
71 m2, slunný, v rekonstruovaném panelovém domě v Přešticích,
za nájemní nebo družstevní byt o velikosti 3+1, 2+1 nebo 1+1
v Dobřanech. Tel.: 777 217 410
► Prodám novou rustikální kuchyňskou linku. Délka 2 m. Cena
9900,-Kč. Tel.: 723 081 264
► Prodám zánovní kuchyň. rohovou lavici, dřevo-olše + stůl a 2
židle. Cena: 4000,-Kč. Tel.: 723 081 264
Instalatérství, topenářství
Nabízíme:
• instalatérské a veškeré topenářské
práce
• výměny všech tipů radiátorů
s možností dopojení na stávající
rozvody
• svařování autogenem
• čištění odpadů
Veselý Luboš
Tel.: 732 186 994
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
► Prodám nové kuchyň. židle, 4 ks, dřevo-olše, 600,-Kč/ks. Tel.:
723 081 264
► Prodám kombinovaný sporák Mora, půl roku používaný, cena
2500,- Kč. Tel.: 723 081 264
E-mail: [email protected]
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
► Prodám menší karavan na zahradu nebo na stavbu. Levně.
Tel.: 724 383 500
► Prodám byt 1+1 v Dobřanech, Husova ulice. Bližší informace na
tel.: 724 383 500
30
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353
facebook.com/DobranskeListy
INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany
Triumfa s.r.o.
Ordinace praktického lékaře, homeopatie
náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum Dobřany
MUDr. Radana Salvétová
Úřední dny:
pondělí
středa
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
pátek
náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: [email protected]
Provozní doba:
pondělí a středa 8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 12:00
7:15 - 18:00
7:15 - 17:00
8:00 - 14:30
8:00 - 13:00
kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
7:30 - 12:15
úterý
7:30 - 12:00
čtvrtek, pátek
7:30 - 12:00
ORL ordinace (zdravotní středisko)
kontakt: 774 493 428
pondělí
15:00 - 18:00
Česká pošta
Diabetologická poradna
Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie
Cestovní agentura
Kostel sv. Víta
Otevírací doba:
pondělí, středa
úterý
čtvrtek, pátek
sobota
náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: [email protected], [email protected]
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jana Formánková
MUDr. Alena Špidlenová
kontakt: 377 972 535
pondělí
7:30 - 17:00
úterý
7:30 - 14:30
středa
7:30 - 12:30
čtvrtek
7:30 - 16:30
pátek
7:00 - 12:00
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek
pátek
sobota, neděle
9:00 - 12:15
9:00 - 12:15
13:00 - 17:00
13:00 - 16:00
13:00 - 17:00
Nabízíme:
- faxové služby, kopírovací služby
- kroužková vazba, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu
- prodej zájezdů smluvních CK
Kino - divadlo - kongresový sál Káčko
Sokolovská 1011
kontakt: 739 643 219
e-mail: [email protected], www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:30
pátek
9:00 - 12:30
13:00 - 16:00
13:00 - 15:00
Městská knihovna
Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail:
[email protected] (A. Sloupová) - dětské oddělení
[email protected] - oddělení pro dospělé, region
[email protected] - oddělení pro dospělé
Výpůjční doba o letních prázdninách
Oddělení pro dospělé
středa
7:30 - 12:00
13:00 - 18:00
pátek
7:30 - 12:00
Oddělení pro děti
pondělí
9:00 - 11:00
13:00 - 16:00
12:00 - 17:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
8:00 - 10:00
13:00 - 18:00
13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
ul. Plzeňská
Provozní doba:
pondělí
14:00 - 18:00
středa, pátek, neděle 9:00 - 13:00 14:00 - 18:00
středa
6:30 - 7:30
14:00 - 18:00
náběry
ordinace
Praktický zubní lékař
Stromořadí 956, Dobřany
kontakt: 377 972 274
nemoc. děti
pondělí, středa
7:30 - 11:00
úterý
13:00 - 15:00
čtvrtek
7:30 - 11:00
pátek
7:30 - 10:00
Návštěvní služba dle domluvy.
zdravé děti
11:00 - 14:30
15:00 - 18:00
11:00 - 14:00
10:00 - 13:00
Ordinace pro infekční nemoci i pro dospělé
úterý
12:00 - 13:00
čtvrtek
14:00 - 15:00
Telefonická domluva možná od pondělí do pátku.
MUDr. Jitka Šebestová
náměstí T.G.M. 282, Dobřany
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00
úterý
7:30 - 18:00
čtvrtek
7:30 - 14:00
pátek
7:30 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:30 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00
Zákonná pauza a návštěvní služba každý den kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.
MUDr. Leona Hrbáčková
kontakt: 377 972 535
pondělí a úterý
7:30 - 16:30
středa - pátek
6:30 - 13:00
Odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál
Stromořadí 956, Dobřany
kontakt: 603 225 252 (pouze pro objednání v době
ordinačních hodin)
pondělí
7:30 - 11:30
(lichý týden)
(každý týden)
čtvrtek
10:00 - 13:30
pátek
7:00 - 12:00 (dle objednání)
Řádná dovolená od 27. 8. 2012 do 7. 9. 2012 (v tomto termínu se neordinuje – v naléhavých stavech
vyhledejte ošetření v Plzni, Mulačova nemocnice
s.r.o., Dvořákova 1207/17, telefon: 377 677 111).
Veterinární ordinace
MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00
Kožní ambulance
MUDr. J. Kilian
Veterinární ordinace
čtvrtek
14:00 - 17:00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)
MVDr. Tereza Sýkorová
Přeštická 896, Dobřany
kontakt: 724 806 606
e-mail: [email protected]
www.veterina-dobrany.cz
Ordinace praktického lékaře
MUDr. Ludmila Horová
Sběrný dvůr Dobřany
MUDr. Jana Prošková
kontakt: 377 972 544
pondělí
7:00 - 12:00
úterý
středa - pátek
7:00 - 13:00
7:00 - 12:00
14:00 - 18:00
(pro pracující)
pondělí - čtvrtek
pátek
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
16.:0 - 18:00
V pátek od 16:00 do 18:00 je operační den.
KINO - DIVADLO - KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
10. 7. 2012 v 1700 hodin
Tady hlídám já
(ČR, rodinná komedie, 110 min, přístupné)
režie: Juraj Šajmovič
Hlavní postavou je 8letá Kačenka a její psí kamarád jezevčík Hugo. Hugo je jejím ochráncem, kamarádem a v neposlední řadě i rozdmýchávačem komických situací, o které
v jejich rodině není nouze.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
Líbáš jako ďábel
10. 7. 2012 ve 2000 hodin
(ČR, komedie, 113 min, přístupné)
režie: Marie Poledňáková
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
Madagaskar 3
12. a 19. 7. 2012 v 1700 hodin - klasické představení
(USA, animovaná komedie, 92 min, přístupné, dabing)
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly
podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky a vyrazili si
užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii,
zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých Středozemním mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože bez
nich nemají šanci vrátit se domů. Zjevení divokých, i když
přátelských šelem v epicentru evropské zábavy pochopitelně vyvolá rozruch...
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka
12. 7. 2012 ve 2000 hodin
(ČR, komedie, 104 min, přístupný od 12 let)
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
Doba ledová 4: Země v pohybu
17. 7. 2012 v 1700 hodin - klasické představení
(USA, animovaná komedie, 94 min, přístupné, dabing)
Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka
Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky,
lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného
krysoveverčáka Scratta. Právě Scratt se svou vášní pro
žaludy a jejich ukrývání způsobí katastrofu nevídaných
rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat se na
jednotlivé kontinenty, a díky pohybu litosférických desek
dojde i k rozdělení naší prehistorické party. Ellie a Broskvička zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou
unášeni proudem na ledové kře hluboko do širého oceánu.
„LETŇÁK“ NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ
Když americký astronaut James Washington přistane
se svým lunárním modulem příliš blízko tajné nacistické
základně, měsíční Führer se rozhodne, že zářivý moment
ovládnutí Země nastal... i když o něco dříve, než bylo plánováno.
24. 7. 2012
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
25. 7. 2012
Do Říma s láskou
19. 7. 2012 ve 2000 hodin
(USA/Španělsko/Itálie, komedie, 102 min, přístupné, tit.)
režie: Woody Allen
Film je složen ze čtyř povídek. V prvním příběhu přijíždí
postarší manželský pár (Judy Davis a Woody Allen) do
Říma, aby poznal nastávajícího své dcery, z něhož není
její neurotický otec zrovna nadšený. Další příběh filmu
je o prostituce (Penélope Cruz), která má za úkol splnit
jakékoliv přání klientovi, jenž moc netuší, co po něm ta
podivná žena chce. V následující části si italský dav splete muže (Roberto Benigni) s filmovou hvězdou a jeho
život se otočí o 180°. V poslední povídce navštívíme mladý americký pár (Greta Gerwig a Jesse Eisenberg), jehož
životem zamíchají dvě nenadálé návštěvy v podání Ellen
Page a Aleca Baldwina.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
Temný rytíř povstal
26. 7. 2012 v 0001 hodin (po půlnoci z 25. na 26. 7.)
27. 7. 2012 v 1700 hodin
(USA, akční, 165 min, do 12 let nevhodné, titulky)
režie: Christopher Nolan
Hvězdnému mezinárodnímu obsazení filmu vévodí držitel
Oskara Christian Bale („Fighter“), který se vrací ve dvojroli Bruce Wayna a Batmana. Ve filmu dále hrají Anne
Hathaway v roli Seliny Kylen, Tom Hardy v roli Banea,
držitelka Oskara Marion Cotillard („Edith Piaf“) v roli Mirandy Tate, a Joseph Gordon-Levitt v roli Johna Blakea.
Mezi představitele hlavních rolí ve filmu dále patří držitel
Oskara Michael Caine („Pravidla moštárny“) v roli Alfreda,
Gary Oldman v roli komisaře Gordona, a držitel Oskara
Morgan Freeman („Million Dollar Baby“), který si zopakoval roli Luciuse Foxe.
Vstupné: 110 Kč / 90 Kč
Na srpen a září připravujeme:
Bourneův odkaz, Rebelka 3D, Amazing Spider-Man 3D,
Svatá čtveřice, Total Recall, Let‘s Dance: Revolution,
Norman a duchové 3D,...
Podrobný program najdete na www.kacko.cz nebo na
výlepových plochách.
Hogo fogo Homolka
(ČSR, komedie, 77 min, přístupný)
Harry Potter a Relikvie smrti 1
(VB, fantasy, 140 min, do 10 let nevhodné, dabing)
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají
na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit tajemství
Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen
sami na sebe a to víc než kdy dříve.
26. 7. 2012 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
(USA, dobrodružný, 137 min, přístupné, dabing)
Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka
Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím. Když
se mu do cesty připlete tajemná Angelica (Penelope
Cruz), není si jistý, zda se zamiloval, nebo zda se jedná
o nemilosrdnou podvodnici, která ho využívá k tomu, aby
nalezla legendární Pramen mládí.
27. 7. 2012
Perfect Days - I ženy mají své dny
(ČR, komedie, 110 min, přístupné od 12 let)
„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když
pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální
otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.
Alois Nebel
28. 7. 2012
(ČR, drama, 87 min, přístupné)
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční
stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí
Alois Nebel (Miroslav Krobot).
31. 7. 2012
Obecná škola
(ČSR, drama/komedie, 97 min, přístupný)
1. 8. 2012
Harry Potter a Relikvie smrti 2
(VB, fantasy, 130 min, do 10 let nevhodné, dabing)
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem
a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo
v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí.
2. 8. 2012
Twilight sága: Rozbřesk 1
(USA, fantasy/romance, 116 min, přístupný od 12 let, tit.)
V první části závěrečného dílu upíří romance se Bella Swan
(Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po
svatbě vydávají na líbánky, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí,
ale netrvá dlouho.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč
3. 8. 2012
Iron Sky
17. 7. 2012 ve 2000 hodin
(Austrálie/Finsko/Německo, akční/komedie/sci-fi, 93 min,
do 12 let nevhodné, titulky)
V posledních chvílích 2. světové války se tajný nacistický
program vyhnul destrukci a ukryl se na odvrácené straně
Měsíce. Během 70 let přísného utajení nacisté zkonstruovali gigantickou vesmírnou pevnost s masivní armádou
létajících talířů.
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany (pondělí - pátek
9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu
před začátkem promítání.
Rezervace:
> online rezervační systém na www.kacko.cz
> telefonicky:739 643 219 (po-pá 9:00 - 16:00) nebo
377 972 725 (po-pá 9:00 - 12:15 a 13:00 - 16:00)
Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději
15 minut před začátkem představení.
Dobřanské listy odeslány do tisku 29. 6. 2012
Rodina je základ státu
(ČR, drama, 107 min, přístupné od 12 let)
Nevinnost
4. 8. 2012
(ČR, drama, 102 min, přístupné)
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá.
Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet.
začátek ve 21:30 hodin * vstup zdarma
změna programu vyhrazena
Download

Dobřanské listy - červenec/srpen 2012