• TJ Sokol Šumbark •
• Závodní sokolská jednota HUD Šumbark •
• Dobrovolná sportovní organizace PZ Šumbark •
• DSO PZ Haví ov • TJ Slovan Haví ov •
• TJ Slovan Narex Haví ov • TJ Ná adí Haví ov •
• TJ TENAS • TJ Tesla Haví ov •
www.slovanhavirov.cz
OBSAH ALMANACHU
ÚVOD A HISTORIE TJ SLOVAN
STRANY 3-4
SOU ASNOST TJ SLOVAN
STRANA 5
ODDÍL ASPV
STRANA 6
ODDÍL FOTBALU
STRANY 7-8
ODDÍL ŠACHU
STRANA 9
ODDÍL TENISU
STRANY 10-12
ODDÍL TURISTIKY
STRANA 13
ODDÍL FLORBALU
STRANA 14
GALERIE ODDÍLU TURISTIKY
STRANA 15
GALERIE ODDÍLU FLORBALU
STRANA 16
GALERIE ODDÍLU ŠACHU
STRANA 17
GALERIE ODDÍLU FLORBALU
STRANA 18
GALERIE ODDÍLU FOTBALU
STRANA 19
2
Z HISTORIE TJ SLOVAN
V bulletinu vydaném k oslavám 50 let existence TJ Slovan Haví ov se auto i
velmi podrobn a p ehledn zabývali historii vzniku naši TJ. Ú elem tohoto vydání k
šedesátinám TJ je spíše prezentace jednotlivých oddíl a seznámení s jejich
inností. P esto krátké shrnutí historie je zde na míst .
Dne 10.11. 1951 byla na sídlišti v Šumbarku založena T lovýchovná jednota pod
názvem Sokol HUD (hornické u ovské domovy) Šumbark. Prvním p edsedou se
stal pan Rudolf Kempný. Ná elníkem TJ byl zvolen pan František Dvo ek a
ná elnicí paní Aloisie Kusková. Aktivní innost probíhala v oddílech ZTV, kopané,
rohování, odbíjené, turistiky a sportovní gymnastiky. V dalších letech p ibyly oddíly
basketbalu, stolního tenisu a lehké atletiky. V pr
hu roku 1952 dochází k úprav
názvu jednoty na TJ HUD Šumbark.
V roce 1953 došlo k p ejmenování TJ HUD Šumbark na DSO(dobrovolná
sportovní organizace)-PZ Šumbark. P edsedou se stal pan Václav Ková .
V následujícím období pokra ovala sportovní innost pod r znými názvy
v návaznosti na finan ní podpo e sponzor . Až kone
v roce 1958 došlo na
doporu ení vedení oddílu kopané k zm
názvu na TJ Slovan Haví ov. V tomto
období probíhala bohatá sportovní innost v oddílech kopané, ZTV, lehké atletiky,
turistiky, sportovní gymnastiky, rohování, lyžování, ledního hokeje, házené,
basketbalu, odbíjené, stolního tenisu.
Název TJ Slovan Haví ov vydržel do roku 1971. Problémy s financováním
sportovní innosti dovedly vedení TJ k jednání se ZV ROH n.p. Ná adí Haví ov.
Následovala dohoda o spolupráci a p ejmenování na TJ Narex Haví ov a od roku
1975 TJ Ná adí Haví ov. Do vedení TJ se zapojili pracovníci tehdejšího mate ského
závodu Ná adí Haví ov. Do funkce p edsedy nastoupil pan František Horvát,
následn ing. Kostov ík a pan František Ková .
Spolupráce s podnikem Ná adí Haví ov kon í rokem 1991. OD roku 1992 za íná
fungování TJ op t pod názvem TJ Slovan Haví ov. V porevolu ním období
v devadesátých letech došlo k postupnému osamostat ování jednotlivých oddíl .
V roce 1995 tvo ily TJ dva odbory: ASPV a turistika. Ve funkcích p edsedy p sobili
od roku 1992 do roku 2003 st ídav Karel Bo uta a Vilém Noga.
3
V roce 2003 byl zvolen nový výbor TJ v ele s p edsedou ing. Miroslavem
Kone ným. V práci výboru došlo k zásadním zm nám vedoucím ke zvýšení po tu
odbor a tím také lenské základny. TJ pod vedením ing. Miroslava Kone ného a
ve spolupráci s magistrátem m sta Haví ova uskute nila v roce 2005 rekonstrukci
travnaté plochy fotbalového h išt , v etn instalace zavlažovacího za ízení v
hodnot p esahující 1 300 000 K .
V roce 2006 došlo na základ dohody mezi TJ Slovan Haví ov, TJ Baníkem
Haví ov a Magistrátem m sta Haví ova ke slou ení fotbalových klub obou jednot
do nového subjektu pod názvem MFK (m stský fotbalový klub) Haví ov. V roce
2006 byl p edsedou TJ zvolen pan Ji í Kála, který tuto funkci vykonává doposud.
V TJ se sdružují celkem ty i oddíly - ASPV, šachy, turistika a tenis.
Rok 2010 je charakteristický p istoupením florbalového oddílu SFK Haví ov do
TJ Slovan Haví ov a rozší ení TJ o oddíl florbalu o zhruba 200 aktivních len .
V roce 2011 dochází k znovuobnovení fotbalového oddílu a dalšímu nár stu
lenské základny.
Zakládající lenové naši TJ
Kusková Aloisie
Dvo
ek František
4
B leš Antonín
SOU ASNOST
„JSME JEDEN TÝM! JSME SLOVAN!“
V sou asné dob sdružuje TJ Slovan Haví ov šest sportovních oddíl . Jedná se o
oddíl turistiky, ASPV, šachu, tenisu, florbalu a fotbalu. Dohromady je v t chto
oddílech sdruženo 520 sportovc . Podrobn jší informace o jednotlivých oddílech
jsou uvedeny na následujících stranách tohoto výro ního almanachu.
Výbor TJ pracuje ve složení :
p edseda
lenové
p. Ji í Kála
ing. Petr Špok
ing. Pavel Ries
p. Vilém Noga
Bc. Tomáš Ficenc
ing. Adolf Wertheim
p. Petr Zahradní ek
p. Václav Harbá ek
zleva: A. Wertheim, T. Ficenc, P. Ries, V. Noga, J. Kála, P. Zahradní ek,V. Harbá ek, P. Špok
5
ODDÍL ASPV
Eliška Hrabalová
Karel Bo uta
Josef Dvo ák
Jedním z nejstarších odbor TJ je odbor ASPV (Asociace sportu pro všechny).
Tento odbor velice úsp šn navázal na innost odboru ZRTV. lenové ZRTV se
aktivn podíleli na konání m stských, okrskových i okresních spartakiád.
Vyvrcholením byla ú ast na celostátních spartakiádách v Praze. innost odboru
byla velice pestrá, díky velmi dobré spolupráci se ZŠ Pionýr (Školní). V letech 19751989 se lenská základna pohybovala mezi 400-500 leny. Cvi enci odboru se
pravideln ú astnili sout ží v atletice, gymnastice, kopané, vybíjené, odbíjené
a branných sout ží. Do roku 1976 stála v ele odboru pí. Eliška Hrabalová, od roku
1976 do roku 1992 pak pan Karel Bo uta. V letech 1993 – 1994 byla p edsedkyní
odboru pí. Zuzana Motalová a od roku 1995 až 2000 p. Josef Dvo ák.
V roce 2000 p ebírá velení ing. Pavel Ries. V sou asné
dob innost odboru probíhá v t locvi
ZŠ Školní, kde se
lenové v nují hlavn futsalu v kategorii žák a spole
dorostenc a muž . Dále dvakrát týdn sportovci využívají
areál tenisových kurt TK Haví ov. Mimo to se družstva
v r zném složení pravideln zú ast ují turnaj po ádaných
okresní organizací ASPV ve futsalu, volejbalu i bowlingu.
Za nejv tší úsp ch lze považovat dvojnásobnou ú ast družstva halové kopané na
celostátním turnaji ASPV v letech 2009, 2010. Od roku 2008 oddíl ASPV organizuje
každoro
tenisový turnaj ve ty hrách pod hlavi kou „Sportuj s námi“ na
tenisových kurtech TK Haví ov. Futsalové družstvo muž hraje od roku 2007
pravideln Haví ovskou ligu, krom toho se zú ast uje turnaj po ádaných
znými organizacemi v rámci celé republiky.
Výbor oddílu ASPV pracuje ve složení ing. Pavel Ries - p edseda, Lubomír
Kopecký - místop edseda, Ji í Ries - len VV. V sou asné dob má oddíl ASPV 47
len z ad muž , dorostenc a žák .
6
ODDÍL FOTBALU
edsedové fotbalového oddílu TJ Slovan Haví ov od roku 1976
1976 – p. Bohumír Marek
1977 – p. Bohumír Marek
1978 – p. Bohumír Marek
1979 – p. Ji í Szturc
1980 – p. Ji í Szturc
1981 – p. Ladislav Tekelik
1982 – p. Ladislav Tekelik
1983 – p. Rudolf Šebo
1984 – p. Rudolf Šebo
1985 – p. Antonín B leš
1986 – p. Karel Adamec
1987 – p. Karel Adamec
1988 – p. Jan Kalok
1989 – p. Jan Kalok
1990 – p. Ji í Studynka
1991 – p. Ji í Studynka
1992 – p. Václav Hanyáš
1993 – p. Václav Hanyáš
1994 – p. Vilém Pišt k
1995 – p. Vilém Pišt k
1996 – p. Ji í P ibyl
1997 – p. Ji í P ibyl
1998 – p. Ji í P ibyl
1999 – p. Ji í P ibyl
2000 – p. Václav Hanyáš
2001 – p. Václav Hanyáš
2002 – p. Ji í Galuška
2003 – p. Pavel Bedná
2004 – p. Ji í Kodenko
2005 – p. Ji í Kodenko
2006 – p. Ji í Kodenko
Fotbalový oddíl TJ Slovan Haví ov pat í také k nejstarším
oddíl m TJ. Jeho založení se datuje od roku 1951. V roce 1995
se oddíl osamostatnil pod názvem Fotbalový klub Slovan
Haví ov. I nadále využíval bezúplatn ke své innosti areál
fotbalového stadionu TJ Slovan Haví ov. V roce 2004 byl
Fotbalový klub Slovan Haví ov na vlastní žádost p ijat zp t do
TJ Slovan Haví ov. Do roku 2006 chod klubu zajiš ovali tito
inovníci: Bohumír Marek, Ladislav Tekelík, Ji í Szturc, Rudolf Šebo, Karel
Adamec, Jan Kalok, Antonín B leš, Ji í Studynka, Vilém Pišt k, Ji í P ibyl, Gustav
leš, Petr Válek, Rudolf Franek, Petr Klajmon, otec a syn Strachotovi, Rudolf
Hrubý, Zden k Simaichel, Josef Antl, Robert Pot ra, Václav Hanyáš, Ji í Kodenko
a mnoho dalších „srdca “.
Od roku 2006 se na základ dohody mezi TJ Slovan Haví ov, TJ Baníkem Haví ov
a Magistrátem m sta Haví ova slou ily fotbalové oddíly TJ Slovan Haví ov a TJ
Baník Haví ov do nového subjektu MFK Haví ov.
7
V roce 2011 byl po návrhu zástupc florbalového oddílu
na základ rozhodnutí výkonného výboru TJ Slovan Haví ov
op tovn zaregistrován oddíl fotbalu TJ Slovan Haví ov.
O znovuobnovení fotbalového oddílu se zasloužili Václav
Harbá ek, Bc. Tomáš Ficenc a Tomáš Kovács ve spolupráci
s p edsedou jednoty Ji ím Kálou a ing. Petrem Špokem.
edsedou fotbalového oddílu byl v roce 2011 zvolen
Václav Harbá ek. Oddíl byl v kv tnu 2011 p ijat zp t za
lena eské fotbalové asociace, zahájil tréninkovou innost a následn zapo al
sout žní innost v Okresní sout ži okresu Karviná. Tento nov založený fotbalový
oddíl, jehož lenové se s chutí pustili do sportovní innosti má za cíl navázat na
úsp šnou historii fotbalu v Haví ov Šumbarku pod hlavi kou TJ Slovan.
8
ODDÍL ŠACHU
Šachový oddíl TJ Slovan Haví ov vznikl v roce 2003. Zakládajícími leny byli
Ji í Kála, ing. Adolf Wertheim, Dušan Omasta, Jaroslav Hude ek, Tomáš Kála,
Rostislav Kubín, Michal Wertheim, Marek Liška, Leon Walka, František Kála.
Prvním p edsedou oddílu se stal ing. Adolf Wertheim.
Od roku 2005 je p edsedou oddílu Ji í Kála. Výbor pracuje ve složení : Ji í Kála,
ing. Adolf Wertheim, Petr Beran, Roman ervenka, ing. Patrik Kob rský. Založení
oddílu p edcházelo ustanovení šachového kroužku p i základní škole Školní
v Haví ov Šumbarku pod vedením ing. Adolfa Wertheima a Ji ího Kály. Kroužek
napomohl rozvoji šachového oddílu svou bohatou sportovní inností a vytvo il
prostor pro dopl ování lenské základny. Mladí lenové oddílu se zú ast ují mnoha
turnaj a sout ží. Práci s mládeží vykonávají kvalifikovaní trené i, což vede
k neustálému zvyšování výkonnosti našich hrá a k mnoha sportovním úsp ch m.
K t m nejvýznamn jším úsp ch m pat í nap íklad ú ast v celostátní extralize
dorostu, kde obsadili naši hrá i 6. místo a 1. místo v 1. Euroregionální lize
mládeže.
V sout žích dosp lých v roce založení oddílu hrálo jedno družstvo Okresní
sout ž. V sou asné dob oddíl staví do sout ží 5 sout žních družstev. V Okresní
sout ži 1 družstvo, v Okresním p eboru 2 družstva, v Krajské sout ži 1 družstvo a
družstvo A v 2. lize.
Šachový oddíl má v sou asnosti 46 registrovaných hrá . Mimo sout žní innost
se zú ast ují lenové také turnaj jednotlivc v celé republice. Oddíl má všechny
edpoklady pro další fungování ve své sportovní innosti a rád mezi sebe p ijme
všechny zájemce o tuto královskou hru. Webové stránky šachového oddílu:
www.sachyslovan.cz
9
ODDÍL TENISU
Jaromír Kone ný
ing. Miroslav Heres
Tenisový oddíl byl založen v ervnu 1973 a prvním p edsedou byl Lubomír
Bialek, kterého o rok pozd ji vyst ídal ing. Miroslav Heres. Oddíl využíval nejd íve
dva dvorce vybudované v letech 1970 - 1972, v dalších letech pak postavil dvorec
.3 a tenisovou st nu. P ípravu mladé tenisové generace v tomto období vedli
Jaromír Kone ný, ing. Miroslav Heres, Lubomír Bialek, Bohumil Dor ák, ke
kterým se pozd ji p adili Petr Šafránek a Ladislav Žilka. Pro p ipomenutí v roce
1975 se hlásilo do tenisu 120 mladých zájemc . Od roku 1976 se oddíl p ihlásil do
sout ží družstev dosp lých a žák .
V roce 1983 lenové oddílu upravili bývalé volejbalové dvorce u tenisové st ny
a vybudovali tenisové dvorce .4 a 5. V akci Z se za ala budovat sociální budova
pro tenisový oddíl, obsahující šatny, sprchy, záchody, klubovnu a místnost správce.
Budova byla zkolaudována v roce 1984 a za ala sloužit tenist m. V tomto období
se stává tenisový oddíl po adatelem celostátních turnaj v mládežnických
kategoriích a to díky nadšení dvou tahoun haví ovského tenisu - p edsedy ing.
Miroslava Herese a neúnavného pracanta Petra Šafránka. Areál nezahálí ani v
zimním období kdy je využíván k bruslení, ledová plocha je na dvorcích .1 a 2.
V roce 1993 vytvá í lenové tenisového oddílu TJ Slovan
Haví ov samostatný právní subjekt a k 1.1.1994 zahajuje
svou innost Tenisový klub Haví ov jako nástupce
tenisového oddílu. Hlavním úkolem nového vedení klubu
( ing. Petr Špok, ing.Miroslav Kone ný, Petr Šafránek,
Julius Vida, Josef Vlk, Josef Skalka, ing.Libor Ondrá ek,
ing.Petr G eš, Zden k Ryška ) je zvýšení sportovní úrovn
haví ovského tenisu a další rozvoj výkonnostního
10
a rekrea ního tenisu. ervenec 1994 byl pro areál celé jednoty ve znamení
sv tového setkání motorká FIM RALLEY 1994, kdy se areál prom nil v jedno velké
stanové m ste ko pro cca 1700 ú astník . Tenisový areál se rozší il ihned po
ukon ení srazu motorká o dvorec . 6 a v roce následujícím byly v pr
hu ledna
- zá í vybudovány dvorce . 7 - 10, které 5. zá í 1995 slavnostn otev el tehdejší
primátor m sta JUDr.Zden k Pohl. M sto Haví ov poskytlo dotaci ve výši 200tis K .
První nafukovací tenisovou halu postavenou na dvorci .3 otevírá klub na zimní
sezónu 1996/1997 a zahajuje tím celoro ní innost ve vlastních prostorech.
Na celkovou investici ve výši 2,8 mil.K poskytlo m sto dotaci ve výši 850 000,-K . O
rok pozd ji p ebírá klub II.celostátní ligu smíšených družstev dosp lých od
kon ícího slavného tenisového oddílu TJ Kovona Karviná a kon í na 5.míst . „A“ i
„B“ družstvo mladších žák hraje nejvyšší sout ž. V roce 1999 postupuje družstvo
dorostu do nejvyšší sout že Junior tour. Druhou nafukovací halu na dvorci .1,
kterou klub vybudoval z velké ásti svépomocí v roce 2000, slavnostn otevírá
6. íjna primátor m sta ing. Václav Wicher. M sto se op t podílelo dotací ve výši
500 000,-K .
V roce 2002 byla zahájena p ístavba sociální budovy klubu, obsahující nové
šatny, klubovnu, bar, dv malé klubovny, kancelá e, obchod, terasu. Kolaudací,
která prob hla na ja e 2004 byla nová budova dána do provozu. Celková investice
byla ve výši 4,4 mil. K , m sto Haví ov poskytlo dotaci ve výši 950 000,-K .
ed zahájením halové sezóny provádí klub úplnou rekonstrukci osv tlení v obou
nafukovacích halách.
Za pomocí dotace Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy ve výši 2mil. K
a m sta Haví ova ve výši 1mil.K je v íjnu 2006 na dvorcích .1 a 2 vybudována
nafukovací hala nejmodern jšího provedení. Klub ve stejném roce zakládá
spole nost Haví ovská tenisová s.r.o., které je 100% vlastníkem, z d vodu
profinancování stavby sociální budovy.
Od sezóny 2009 má klub všechny mládežnická družstva tj. mladší žáky, starší
žáky, dorost v nejvyšších sout žích což ho výkonnostn adí na úrove P erova,
Val.Mezi í, NH dnes SC Ostrava, Orlové. V ele klubu je p ti lenné vedení ve
složení ing. Petr Špok, ing. Igor Horváth, Milan Bajer, Stanislav Hracki, Karel
11
Grobelný. Dva lenové klubu ing. Petr Špok a Josef Vlk jsou leny výkonného
výboru Severomoravského tenisového svazu a eské tenisové rady.
V roce 2006 byl znovu založen tenisový oddíl TJ Slovan
Haví ov, který má za úkol výchovu nejmenší tenisové
generace a její postupný p echod do Tenisového klubu
Haví ov. Stávajícím p edsedou oddílu je Petr Zahradní ek.
Tenisový oddíl využívá za ízení TK Haví ov.
Haví ovský tenis se postupn poctivou a tvrdou cestou
dostal z okresní úrovn na nejvyšší úrove jak v oblasti družstev i jednotlivc .
kazem jsou medaile z mistrovství republiky, které v letech 2010 a 2011 p ivezli
Karolína Kósová ( 3. ve ty e na halovém M R v roce 2010 ) a Filip Mat jka ( 3.
ve dvouh e na M R 2011 a 2. ve ty e na halovém M R 2011 ). Klub má v
sou asnosti 175 len , z toho 135 ve v ku do 18 let.
12
ODDÍL TURISTIKY
Odbor turistiky pat í jednozna
k nejstarším odbor m
TJ. V sou asném období je v odboru a oddílu turistiky
evidováno 60 len . Odbor pracuje pod vedením
íí lenného výboru ve složení : Vilém Noga - p edseda,
Miroslav Havlík - cvi itel a metodik, Josef Török - len. O
hospoda ení se stará pí Olga Nogová. Tento výbor
pracuje ve stejném složení více než 30 let. P estože
pr
rný v k len je 68 let, innost je na úrovni daleko
mladších. Nosnou inností je po ádání víkendových akcí, kterých odbor po ádá
minimáln 54 ro , což je každý víkend. Na tyto akce je pravideln zpracováván
plán, který obdrží každý len. Výlety jsou organizovány tak, aby se jich mohl
zú astnit každý dle své výkonnosti. Trasy jsou voleny od 10 do 20 km a zú ast uje
se jich v pr
ru 15- 20 lidí. Náplní výlet je poznávání našich nejbližších lokalit, tj.
Beskyd, Jeseník , Oderských vrch atd. Sou ástí t chto vycházek je rovn ž pln ní
zných turistických kvalifikací. Odznak Beskydy, Beskydský Mont Blank a další.
Podporujeme rovn ž akce po ádané jinými odbory, p íp. akce oblastního, nebo
celostátního charakteru. Nedílnou sou ástí innosti je kulturn poznávací innost,
prezentována návšt vou kulturních a technických objekt , jako nap . D l Michal,
pivovar Radegast, automobilka Hyundai, Chlebovou chata v Polsku, t ídírna
odpad apod. Velmi oblíbené jsou rovn ž zájezdy do vzdálen jších oblastí Jizerské hory, Šumava a jiné. Nedílnou sou ástí innosti je zna ení turistických cest,
které provádí pod vedením ing. Alexandra Töröka kolektiv našich len , Edward
Skotnica, Jaroslav Vybíral, Drahoslav Kubina, Ji í Króliczek. Další innosti je
rovn ž po ádání sportovn -spole enských akcí, které slouží ke stmelování
kolektivu, jako smažení vaje iny, „guláš párty“, zdobení váno ního strome ku
v p írod apod. Za ú elem ohodnocení práce našich len nezapomínáme na
významná životní jubilea, kdy jubilanti dostávají drobné dárky. V sou asné dob je
podán na ÚV K T návrh na ud lení estného uznání K T pro Miroslava Havlíka za
30-ti letou organiza ní a cvi itelskou innost. Zám rem odboru je obm na vedení
odboru, za ú elem omlazení a vrácení se výkonností turistice (b žky, VHT, cyklistika
apod.) Velmi nad jn se vyvíjí spolupráce s oddílem TOM Beskydská 9, pod
vedením Ji ího Kruliše.
13
ODDÍL FLORBALU
Oddíl florbalu pod TJ Slovan Haví ov vznikl teprve v roce
2010 v len ním lenské základny t . florbalového oddílu
SFK Haví ov. Ob anské sdružení SFK Haví ov bylo založeno
v roce 2003 a to ješt pod názvem FBC IRIS Haví ov (podle
názvu tehdejšího sponzora). U založení stáli Bc. Tomáš
Ficenc, Petr Gula a Otakar Gill. V roce 2006 došlo ke
spojení FBC IRIS s ob anským sdružením S.K. T rlicko a ke
vzniku SFK Haví ov. V letech 2003-2006 v oddíle p sobili
pouze lenové v dosp lé kategorii a oddíl m l p ihlášen v sout žích eské
florbalové unie pouze jedno družstvo muž . Od roku 2006 SFK Haví ov za íná
pracovat s mládeží a zam uje se p edevším na nár st lenské základny. Cestu
hem let 2007 až 2010 do SFK Haví ov nachází kolem 200 aktivních florbalist ,
edevším z ad mládeže. Nyní ve florbalovém oddíle TJ Slovan Haví ov p sobí více
než 250 florbalist v 9 družstvech všech možných v kových kategorií. Nejv tší
zásluhy na existenci florbalového oddílu se p ipisují Bc. Tomáši Ficencovi, kterému
v budování oddílu velkou m rou pomáhali nebo pomáhají Petr Gula, Patrik Žuška,
Dušan Bernatík, ing. Miroslav Filip, Radek Van k, Ji í Kro ek, Ji í Ve erek, Mojmír
Kania nebo Pavel Beránek. Stávajícím p edsedou florbalového oddílu je Dušan
Bernatík a spolu s ním ve výkonném výboru p sobí Ji í Kro ek a Bc. Tomáš Ficenc.
Klub se pyšní velmi dobrými sportovními výsledky, zejména v mládežnických
kategoriích. Práce s mládeží je zde na prvním míst .
2011 - nejúsp šn jší tým ligy elév (d ti 10-11let) v Moravskoslezském kraji
2011 - postup do nejvyšší regionální ligy starších žák (d ti 14-15 let)
2010 - nejúsp šn jší tým ligy p ípravek (d ti 6-8 let) v Moravskoslezském kraji
2010 - 3. nejúsp šn jší tým ligy elév (d ti 10-11 let) v Moravskoslezském kraji
2010 - 3. místo v p eboru ml.žák (d ti 12-13 let) v Moravskoslezském kraji
2009 - nejúsp šn jší tým ligy p ípravek (d ti 6-8 let) v Moravskoslezském kraji
2009 - nejúsp šn jší tým ligy elév (d ti 10-11 let) v Moravskoslezském kraji
Ve florbalovém oddíle TJ Slovan Haví ov panuje velmi p átelská atmosféra, což
potvrzuje vysoká ú ast rodi na spole ných akcích typu sportovních dn pro d ti
a rodi e, které oddíl po ádá pravideln již n kolik let. Zapojení rodi do chodu
klubu k vytvá ení co nejlepších tréninkových podmínek pro d ti je zde vítána.
14
OBRÁZKOVÁ GALERIE
vrchol Mont Blanku v roce 2002 - Renáta Szymonkova a Vilém Noga
oddíl turistiky - Kralický Sn žník
15
OBRÁZKOVÁ GALERIE
florbalový oddíl - družstvo elévk nejlepší v MS kraji - sezóna 2010-11
florbalový oddíl - družstvo muž - sezóna 2010-11
16
OBRÁZKOVÁ GALERIE
oddíl šachu - mládež
oddíl šachu - dosp lí - rok 2011
17
OBRÁZKOVÁ GALERIE
tenisový oddíl - mladé tenisové nad je
tenisový oddíl - mládež
18
OBRÁZKOVÁ GALERIE
fotbalový stadión TJ Slovan Haví ov (Šumbark)
fotbalový oddíl - první domácí utkání proti Doubrav - sezóna 2011-12
almanach zpracovali: Bc. Tomáš Ficenc a Ji í Kála
za pomoci p edsed jednotlivých oddíl
19
20
Download

www.slovanhavirov.cz