INFO OS ZPTNS
7/2013
Předsedům VZO
Pracovní úraz
a jeho odškodnění
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dnešní vydání INFO OS ZPTNS obsahuje přehled nároků, které souvisí s odškodněním
pracovního úrazu. V posledním období se na svazový právní servis často obracejí naši členové
právě v souvislosti s pracovními úrazy. Upozorňujeme tedy na povinnost danou zákonem
zaměstnavateli, že v součinnosti se zaměstnancem a odborovou organizací má stanovit, jakým
způsobem bude vzniklý pracovní úraz odškodněn, jaké nároky zaměstnanci vznikly, jaké
doklady má zaměstnanec zaměstnavateli předložit, aby jeho nároky z titulu pracovního úrazu
byly odškodněny.
S přátelským pozdravem
Bc. Jindřiška Petříčková
předsedkyně OS ZPTNS
MOTTO: Spolupráce a solidarita
CHCETE INFO DO MAILU? POŠLETE SVOU
MAILOVOU ADRESU NA [email protected]
http://oszptns.cmkos.cz
PROSINEC 2013
Pracovní úraz
a jeho odškodnění
INFO OS ZPTNS
7/2013
Pracovní úraz – jeho odškodnění a nároky z něj plynoucí
Definice - Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle
na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Podle § 369 odst. 2 zákoníku práce (dále jen „ZP) je zaměstnavatel povinen bez
zbytečného odkladu projednat se zaměstnancem a odborovou organizací způsob a výši
náhrady škody.
Z uvedeného ustanovení zákoníku práce vyplývá pro zaměstnavatele povinnost v součinnosti
se zaměstnancem a odborovou organizací stanovit, jakým způsobem bude vzniklý pracovní
úraz odškodněn, jaké nároky zaměstnanci vznikly, jaké doklady má zaměstnanec
zaměstnavateli předložit, aby jeho nároky z titulu pracovního úrazu byly odškodněny.
Níže uvedené nároky jsou tzv. dílčími nároky odškodnění. Zaměstnanci může vzniknout nárok
na všechny nároky nebo jen na některé z nich.
Druhy náhrad
a) ztráta na výdělku
- náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (§370 ZP)
Při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku se vychází ze všech průměrných výdělků
dosahovaných v souběžných pracovních poměrech nebo z dohod konaných mimo pracovní
poměr (§ 385 ZP). Tato náhrada mu musí být poskytována v průběhu dočasné pracovní
neschopnosti.
- náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (§371 ZP)
Tato náhrada příslušní zaměstnanci po skončení pracovní neschopnosti, pokud má z důvodu
pracovního úrazu nižší výdělek, než před úrazem.
b) bolestní a ztížení společenského uplatnění
- bolestné
Pro stanovení bodového ohodnocení bolestného platí vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění
bolesti a ztížení společenského uplatnění (394 odst. 2 ZP). Hodnota bodu je 120 Kč. Bolestné je
možné stanovit až po ukončení léčby, na základě bodového ohodnocení lékaře.
- ztížení společenského uplatnění
Pro stanovení nároku se vydává lékařský posudek s bodovým ohodnocením zpravidla až po
jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. V případě, že dojde po čase k výraznému
zhoršení následků, vydává se nový lékařský posudek znovu.
c) účelně vynaložené náklady s pojené s léčením
Může se jednat o náklady na léky, odborné vyšetření, náklady na pobyt v nemocnici, náklady
spojené s dojížděním k lékaři apod.
Tyto náklady je nutné doložit listinami (např. účty, vyjádření lékaře apod.).
d) věcná škoda
Škoda na věcech, které v důsledku pracovního úrazu byly poškozeny např. hodiny, brýle, oděv
(nikoli pracovní) a ostatní věcná škoda např. pomoc v domácnosti.
Download

2013 07 INFO OS ZPTNS.pdf