Z diecézního oběžníku…
(září 2011)
1. Mluvčí Lombardi ke svěcení kněží v Bratrstvu sv. Pia X.
P. Federico Lombardi, mluvčí Sv. stolce, vydal 5. 7. 2011 prohl. v reakci na vysvěcení kněží Bratrstvem Pia X.:
„Pokud jde o tato svěcení, nelze dodat než totéž, co bylo prohlášeno v analogických situacích v minulosti, tedy
odvolat se na to, co Svatý otec říká ve svém Listě biskupům katolické církve z 10. 3. 2009: ‚Nemá-li toto
Bratrstvo (Pia X.) v církvi kanonickou pozici, jeho členové nevykonávají svou službu v církvi legitimně (…),
dokud se nevyjasní otázky vztahující se na učení církve, Bratrstvo nemá v církvi žádný kanonický status a jeho
služebníci (…) nevykonávají zákonně žádnou službu církve.‘ Svěcení je tedy třeba považovat za platná, ale
nedovolená.“
převzato z Tiskového střediska ČBK
2. Dohoda o částečném narovnání vztahů mezi církvemi a státem
Na společných jednáních státní i církevní komise pro částečné narovnání vztahů mezi církvemi a státem v srpnu
2011 došli představitelé těchto komisí k všeobecné shodě ve všech otázkách týkajících se tohoto narovnání.
Objem naturálně vydávaného majetku (zejména zemědělské půdy, lesní půdy, vodních a ostatních ploch, které
jsou v majetku státu a jsou spravované Lesy ČR a Pozemkovým fondem ČR) byl zvýšen na 56 % (75 mld. Kč).
Finanční kompenzace – náhrada za nevydávaný majetek se snižuje na 59 mld. Kč.
Délka splácení finanční kompenzace za nevydávaný majetek církví a náboženských společností bude snížena ze
šedesáti let minimálně na polovinu. Přechodné období, ve kterém bude ze strany státu církvím postupně
snižován současný příspěvek, bude trvat po dobu 17 let a vejde v platnost po nabytí účinnosti zákona. Po první
tři roky tohoto období bude stát duchovním vyplácet příspěvek ve stávající výši a po dalších 14 let bude částka
vždy ročně klesat o 5 %. Mezi jednotlivými církvemi a státem budou ohledně jejich závazků uzavřeny smlouvy.
Přípravou patřičných právních norem se nyní budou zabývat vláda a parlament.
dle zpráv Tiskového střediska ČBK
3. Nová internetová stránka: Teologie těla – povolání k lásce
Pod záštitou sester paulínek byla spuštěna nová webová stránka <http://teologietela.paulinky.cz> Teologie těla –
povolání k lásce. Tento web si klade si za cíl podtrhnout přínos bl. Jana Pavla II., papeže života a rodiny,
k pochopení povolání každého člověka k lásce. I když se stránka věnuje především manželství a rodině, chce
zároveň ukázat na vzájemnou propojenost všech povolání v církvi, jejich komplementaritu, krásu a působivost.
Zabývá se proto klíčovými tématy, která mají vztah k lidskému tělu a jeho schopnosti vyjadřovat lásku:
od zasnoubení přes spiritualitu manželství, odpovědné rodičovství, sexuální čistotu až např. po kněžské svěcení
žen a teologii kněžství a zasvěceného života.
Na stránce rovněž postupně vzniká soubor dokumentů církve o manželství, sexualitě, kněžství a panenství
určený pro hlubší studium.
dle Tiskového střediska ČBK
4. Nové kostely a kaple
Dne 26. 8. 2011 Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, dal dovolení ke zřízení veřejné kaple sv.
Zdislavy v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí (Zdenky Vorlové 2160).
5. Změny v ustanovení kněží a jáhnů
R. D. ThLic. David Ambrož, administrátor ve farnosti Pavlice, excurrendo administrátor ve farnosti Hostim
a člen děkanské rady děkanství vranovského, s platností od 1. 9. 2011 ustanoven administrátorem
ve farnosti Rájec nad Svitavou - Jestřebí, excurrendo administrátorem ve farnosti Doubravice nad
Svitavou a excurrendo administrátorem in materialibus ve farnosti Petrovice u Blanska.
P. Mgr. Norbert Milan Badal, OP, výpomocný duchovní ve farnosti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie
v Brně na Starém Brně a ve farnostech Drnovice, Luleč a Račice, s platností od 1. 8. 2011 vyvázán
ze služby v brněnské diecézi.
D. Matěj Jaroslav Baluch, OPraem., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě, s platností
od 1. 8. 2011 ustanoven navíc excurrendo administrátorem ve farnosti Zhoř u Jihlavy.
D. Mgr. Quirin Ján Barník, OPraem., dosud působící v zahraničí, s platností od 1. 9. 2011 ustanoven farním
vikářem ve farnostech Znojmo - Louka, Havraníky a Hnanice a excurrendo administrátorem ve farnosti
Konice u Znojma.
R. D. Jiří Cajzl, farář ve farnosti Slavonice a excurrendo administrátor ve farnosti Nové Sady, s platností
od 1. 9. 2011 ustanoven navíc excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnostech Oleksovice
a Žerotice.
D. Vít Martin Červenka, OPraem., farní vikář ve farnosti Nová Říše, s platností od 1. 8. 2011 ustanoven
administrátorem ve farnosti Věteřov a excurrendo administrátorem ve farnosti Želetice u Kyjova.
Mons. ICLic. Mgr. Jan Daněk, farář ve farnosti Nové Město na Moravě, excurrendo administrátor ad interim
ve farnosti Bobrová, děkan děkanství žďárského a obhájce svazku Diecézního církevního soudu v Brně,
s platností od 1. 9. 2011 na dobu pěti let jmenován soudcem Diecézního církevního soudu v Brně
(ustanovení obhájcem svazku zrušeno mimo případ záležitostí „in favorem fidei“).
P. Mgr. Vít Dlapka, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách,
s platností od 1. 9. 2011 ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni.
R. D. Mgr. Jiří Dobeš, děkan děkanství třebíčského, farář ve farnosti Třebíč – město a excurrendo administrátor
ve farnosti Stařeč pověřený pastorací mládeže v děkanství třebíčském, s platností od 1. 9. 2011 vyvázán
z ustanovení excurrendo administrátora ve farnosti Stařeč.
P. Mgr. Karel Doležel, SDB, farní vikář - výpomocný duchovní ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice
v Brně - Žabovřeskách, s platností od 1. 9. 2011 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
P. Ing. Mgr. Radek Gottwald, SDB, dosud působící v arcidiecézi olomoucké, s platností od 1. 9. 2011
ustanoven farním vikářem ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách.
R. D. Mgr. Jiří Grmolec, farář ve farnosti Valtice a excurrendo administrátor ve farnostech Bulhary a Milovice
u Mikulova, s platností od 1. 8. 2011 ustanoven farářem ve farnosti Rakvice a excurrendo administrátorem
ve farnostech Popice u Hustopečí a Strachotín.
P. Václav Hurník, SDB, farní vikář ve farnosti Moravské Budějovice a excurrendo administrátor ve farnostech
Jakubov u Moravských Budějovic a Litohoř, s platností od 1. 9. 2011 ustanoven farním vikářem výpomocným duchovním ve farnostech Moravské Budějovice, Babice u Lesonic, Jakubov u Moravských
Budějovic, Litohoř a Lukov u Moravských Budějovic.
D. ICLic. Mgr. Marian Jiří Husek, OPraem., farář ve farnosti Znojmo - Louka, excurrendo administrátor
ve farnostech Havraníky, Hnanice a Šatov, excurrendo administrátor ad interim ve farnosti Konice
u Znojmaa člen děkanské rady děkanství znojemského, s platností od 1. 9. 2011 vyvázán z ustanovení
excurrendo administrátora ad interim ve farnosti Konice u Znojma.
R. D. ThLic. Josef Chyba, farář ve farnosti Lanžhot a člen Diecézní komise pro formaci kněží, s platností
od 1. 9. 2011 do 30. 09. 2013 pověřen moderováním přednáškového cyklu formačních setkání kněží.
Mons. Dr. Karel Janoušek, excurrendo administrátor ve farnostech Dobré Pole, Klentnice a Sedlec
u Mikulova, administrátor ad interim ve farnosti u kostela sv. Václava v Mikulově na Moravě
a ve farnosti u kostela sv. Jana v Mikulově na Moravě, člen děkanské rady děkanství mikulovského
a správce Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově, s platností od 1. 8. 2011 ustanoven
farářem ve farnosti Valtice a excurrendo administrátorem ve farnostech Bulhary a Milovice u Mikulova
(jmenování správcem Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově zůstává).
Václav Jiráček, SDB, jáhen, s platností od 18. 9. 2011 ustanoven k jáhenské službě ve farnosti u kostela Panny
Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách.
R. D. Pavel Klouček, farář ve farnosti Rájec nad Svitavou - Jestřebí, excurrendo administrátor ve farnosti
Doubravice nad Svitavou, excurrendo administrátor in materialibus ve farnosti Petrovice u Blanska
a člen děkanské rady děkanství blanenského pověřený pastorací mládeže v děkanství blanenském,
s platností od 1. 9. 2011 ustanoven farářem ve farnosti Osová Bítýška a současně vedoucím Diecézního
centra života mládeže v Osové Bítýšce.
P. Mgr. Pavel Krejčí, SDB, dosud působící v diecézi ostravsko-opavské, s platností od 1. 9. 2011 ustanoven
farářem ve farnosti Moravské Budějovice a excurrendo administrátorem ve farnosti Lukov u Moravských
Budějovic.
R. D. Mgr. Roman Kubín, farář ve farnosti Osová Bítýška, referent pro pastoraci mládeže brněnské diecéze
a vedoucí Diecézního centra života mládeže, s platností od 15. 7. 2011 ustanoven navíc rektorem kostela
sv. Michala v Brně,
…
s platností od 1. 8. 2011 ustanoven navíc referentem pro pastoraci brněnské diecéze a současně jmenován
ředitelem Pastoračního střediska brněnské diecéze,
…
s platností od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2013 jmenován navíc členem a sekretářem Pastorační rady brněnské
diecéze,
…
s platností od 1. 8. 2011 do 30. 9. 2013 jmenován navíc členem Diecézní komise pro formaci kněží,
…
s platností od 1. 9. 2011 vyvázán ze služby faráře ve farnosti Osová Bítýška a současně zrušeno
ustanovení vedoucím Diecézního centra života mládeže.
R. D. Mgr. Stanislav Mahovský, farní vikář ve farnostech Přímětice, Jaroslavice, Práče, Prosiměřice, Slup,
Strachotice a Těšetice u Znojma, s platností od 1. 9. 2011 ustanoven administrátorem ve farnosti Stařeč
a excurrendo administrátorem ve farnosti Čáslavice.
D. Pavel Rostislav Novotný, OPraem., farář ve farnosti Želetava a excurrendo administrátor ve farnostech
Čáslavice a Předín pověřený duchovní službou mezi uniformovanými složkami v rámci Moravské
hasičské jednoty, o. s., na území brněnské diecéze, s platností od 1. 9. 2011 vyvázán z ustanovení
excurrendo administrátora ve farnosti Čáslavice.
P. Mgr. Petr Piler, Ph.D., SDB, farní vikář ve farnosti Moravské Budějovice a excurrendo administrátor
ve farnosti Babice u Lesonic, s platností od 1. 9. 2011 ustanoven navíc excurrendo administrátorem
ve farnostech Jakubov u Moravských Budějovic a Litohoř.
R. D. Mgr. Robert Prodělal, administrátor in spiritualibus ad interim ve farnosti Žerotice a excurrendo
administrátora in spiritualibus ad interim ve farnosti Oleksovice, s platností od 1. 9. 2011 ustanoven
administrátorem ve farnosti Pavlice a excurrendo administrátorem ve farnosti Hostim.
P. Mgr. Romuald Štěpán Rob, OP, dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností od 1. 8. 2011 uděleno
pověření k udílení svátosti smíření na území brněnské diecéze po dobu trvání kanonického bydliště
v brněnské diecézi.
D. Mgr. Mikuláš Selvek, OPraem., farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě a excurrendo
administrátor ve farnosti Zhoř u Jihlavy, s platností od 1. 8. 2011 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
D. Michael František Schnitter, OPraem., farář ve farnosti Rakvice a excurrendo administrátor ve farnostech
Popice u Hustopečí a Strachotín, s platností od 1. 8. 2011 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
P. Mgr. Jan Stuchlík, SDB, dosud působící v arcidiecézi pražské, s platností od 1. 9. 2011 ustanoven farním
vikářem ve farnosti u kostela Panny Marie Pomocnice v Brně - Žabovřeskách.
D. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, OCr., velmistr Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, farář
ve farnosti Věteřov a excurrendo administrátor ve farnosti Želetice u Kyjova, s platností od 1. 8. 2011
vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
Mons. ThLic. Gejza Veselý, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Václava v Mikulově na Moravě a ve farnosti
u kostela sv. Jana v Mikulově na Moravě a excurrendo administrátor ve farnostech Bavory a Březí
u Mikulova, s platností od 1. 8. 2011 ustanoven farním vikářem ve farnostech Valtice, Bulhary a Milovice
u Mikulova.
P. Mgr. Jiří Veselý, SDB, farář ve farnosti Moravské Budějovice, excurrendo administrátor ve farnosti Lukov
u Moravských Budějovic a člen děkanské rady děkanství moravskobudějovického, s platností
od 1. 9. 2011 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
P. Ing. Mgr. Pavel Ženíšek, SDB, farní vikář ve farnosti u kostela sv. Jiljí v Brně - Líšni, s platností
od 1. 8. 2011 vyvázán ze služby v brněnské diecézi.
Do nové služby přejeme hojnost Božích milostí!
6. Opatská benedikce
D. Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, OCr., (*1967), který od roku 1997 působil jako farář ve farnosti Věteřov
a Želetice u Kyjova, byl dne 20. 6. 2011 jmenován 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu křižovníků
s červenou hvězdou. Opatskou benedikci mu udělí pražský arcibiskup Dominik Duka ve středu 14. 9. 2011
v 16 hodin v hlavním řádovém kostele sv. Františka z Assisi v Praze u Karlova mostu.
7. Nový řádoví představení
Na XVI. řádné generální kapitule Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka z Assisi v Opavě,
která se konala v Opavě ve dnech 10. – 12. 7. 2011, byla novou generální představenou zvolena S. PharmDr.
Mgr. Františka Marie Ryšková, SMFO.
S platností od 17. 8. 2011 na období šesti let byla novou generální představenou Kongregace sester sv. Cyrila
a Metoděje zvolena S. Václava Marie Dudová, SCM, dosavadní provinční představená.
S platností od 1. 9. 2011 na období pěti let byla novou provinční představenou Kongregace sester sv. Cyrila
a Metoděje jmenována S. Františka Ludmila Kadlčíková, SCM.
8. Suspenze
R. D. Mgr. Petr Nešpor, ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze, referent pro pastoraci brněnské
diecéze, rektor kostela sv. Michala v Brně, člen a sekretář Pastorační rady brněnské diecéze,
člen Diecézní komise pro formaci kněží a Diecézní komise pro výběr pastoračních projektů,
byl z důvodu své žádosti o dispens o zproštění kněžských závazků ke dni 15. 7. 2011 suspendován
ve všech úkonech moci ze svátosti svěcení, ve všech úkonech moci řízení a ve výkonu všech práv spojených
s úřadem (kán. 1333 § 1, 1°; 2°; 3° CIC).
9. Úmrtí
22. 7. 2011 zemřel P. Ladislav Vik, SDB, bývalý provinciál salesiánů.
Narodil se 25. 3. 1923 ve Vysokém nad Jizerou (diecéze litoměřická), po prvých slibech, které složil
v roce 1947 v Hodoňovicích, působil jako salesiánský asistent v Přestavlkách u Přerova a ve Fryštáku.
Krátce po zahájení bohosloveckého studia byl internován (v Oseku u Duchcova a Želivi), 10. 12. 1960 byl
tajně vysvěcen na kněze (v bytě biskupa Štěpána Trochty). V době pražského jara se stal sekretářem
biskupa Štěpána Trochty, po jeho smrti pracoval v civilu, ale současně v podzemí jako magistr noviců
SDB a novicek FMA a salesiánský ředitel v Praze. V letech 1981 - 1993 byl provinciálem českých
Salesiánů Dona Boska. Založil nakladatelství Portál, tiskárnu Adalbert a vyšší odbornou školu Jabok.
Zemřel 22. 7. 2011 v Praze - Dolních Počernicích, pohřben 29. 7. 2011 v Praze na hřbitově v Ďáblicích.
27. 7. 2011 zemřel Mons. Rudolf Baláž, diecézní biskup banskobystrický.
Narodil se 20. 11. 1940 v Nevoľném (diecéze banskobystrická, Slovensko), na kněze byl vysvěcen
29. 6. 1963. V kněžské službě působil jako kaplan ve farnostech Brezno (1963 - 65), Krupina (1965 - 67)
a Vrútky, Kláštor pod Znievom a Vrícko (1967 - 68), jako aktuár biskupského úřadu v Banské Bystrici
(1968 - 70) a jako správce farnosti Pitelová (1970 - 71). Po 11 letech bez státního souhlasu se stal správcem
farnosti Turčiansky Peter (1982 - 90). Dne 14. 2. 1990 byl jmenován diecézním biskupem
banskobystrickým, biskupské svěcení přijal 19. 3. 1990 v Banské Bystrici. Od 13. 4. 1994 do 31. 8. 2000
byl předsedou Konference biskupů Slovenska. Zemřel 27. 7. 2011 v Banské Bystrici, pohřben 3. 8. 2011
v Nevoľném.
12. 8. 2011 zemřel R. D. František Sadílek, farní vikář v Netíně.
Narodil se 13. 8. 1948 v Rozseči nad Kunštátem (farnost Sulíkov), na kněze byl vysvěcen 25. 6. 1978
v Brně. Působil nejprve jako kooperátor v Pozořicích, v Kloboukách u Brna, v Rajhradě, v Jaroměřicích
nad Rokytnou a v Jihlavě u sv. Jakuba, samostatně pak v Žeroticích a Oleksovicích, ve Znojmě u sv.
Mikuláše, v Křenovicích u Slavkova a Praci, v Hovoranech a Šardicích, v Tasově a Pyšelu, v Blížkovicích
a Častohosticích, v Moravském Krumlově, Petrovicích u Moravského Krumlova, Kadově a Vémyslicích,
naposled v Netíně s výpomocí ve Velkém Meziříčí. V letech 1996 - 99 byl děkanem třebíčským, v letech
2005 - 09 děkanem moravskokrumlovským. Zemřel 12. 08. 2011 v Brně, pohřben 20. 8. 2011 v Sulíkově.
21. 8. 2011 zemřel Mons. Josef Kavale, dlouholetý administrátor českobudějovické diecéze.
Narodil se 16. 12. 1919 v Českých Budějovicích, kněžské svěcení přijal 29. 6. 1947 v katedrále sv.
Mikuláše v Českých Budějovicích. Kněžské působení zahájil jako kaplan v Písku, v roce 1950 se stal
administrátorem v Mirovicích a současně od roku 1952 sekretářem píseckého vikariátu. Od roku 1959 byl
administrátorem v Jindřichově Hradci s excurrendy Lodhéřov a Horní Pěna; při tom byl v letech 1959 - 69
a 1971 - 73 okrskovým vikářem jindřichohradeckého vikariátu. Od července 1973 byl administrátorem
farnosti u sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích. V srpnu 1973 se stal sídelním kanovníkem
katedrální kapituly sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Dne 9. 1. 1974 byl zvolen kapitulním vikářem
a tuto funkci (od nového CIC už jako administrátor diecéze) zastával do 31. 3. 1990. Papež Jan Pavel II.
ho 2. 7. 1990 jmenoval čestným apoštolským protonotářem. V roce 2000 byl při katedrální kapitule zvolen
proboštem. Zemřel 21. 8. 2011 v českobudějovické nemocnici, pohřben byl 29. 8. 2011 do kněžského
hrobu na hřbitově u sv. Otýlie v Českých Budějovicích.
R. I. P.
Download

září 2011 - farnost Milonice