NiKi MB, s.r.o.
provozovna:
Pivovarská 67, Moravské Budějovice
Tel.: 561 019 022, 777 854 343
ÚéETNICTVÍ – DAN÷ – PORADENSTVÍ
Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
Roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob
Roční zúčtování daně z příjmů právnických osob
DAÿOVÉ SEMINÁąE
NOVELA DPH 2014 A KONEC ROKU 2013
O
(novela zákona od 1.1.2014, změny v návaznosti na Nový občanský zákoník 2014)
O
PąIZNÁNÍ K SILNIéNÍ DANI 2013
Termín:
14. 01. 2014 úterý
08.00-08.30 prezentace
09.00-13.00 školení
Místo:
Pivovarská 67, Moravské Budějovice (u kostela)
Cena:
1300 Kč vč. DPH
Přihlášky zasílejte nejpozději do 10. 01. 2014 na výše uvedenou adresu nebo
e-mailem: [email protected]
ZM÷NY V DANÍCH A ÚéETNICTVÍ OD 1. 1. 2014
O
- Přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob
ROéNÍ ZÚéTOVÁNÍ ZA ROK 2013
A ZM÷NY VE ZDAÿOVÁNÍ OD 1.1.2014
O
Termín:
11. 02. 2014 úterý
08.00-08.30 prezentace
09.00-13.00 školení
Místo:
Pivovarská 67, Moravské Budějovice (u kostela)
Cena:
1300 Kč vč. DPH
Přihlášky zasílejte nejpozději do 07. 02. 2014 na výše uvedenou
adresu nebo e-mailem: [email protected]
Døkujeme za pĆízeĀ v roce 2013 a pĆejeme
šČastný nový rok 2014
na okraj
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás nejdříve
co nejsrdečněji pozdravil.
Když píši úvodník pro 1. číslo
našeho Moravskobudějovicka na
rok 2014, blíží se Vánoce. Čas rozjímání, nákupu dárků, návštěv členů rodiny a přátel, na něž nemáme
v průběhu roku příliš mnoho prostoru, čas přání si všeho dobrého.
Ale také doba vhodná pro zklidnění
a zamyšlení se nad tím, co všechno
se nám v osobním i pracovním životě podařilo a co zůstává
stále před námi. Blíží se i konec roku spojený s bilancováním
a také tradičním veselým vítáním roku nového.
Mám-li na konci roku bilancovat, rozhodl jsem se, že velmi
aktuálním ohlédnutím se je pro mě krátké zamyšlení nad uplynulými 24 lety života v demokratické zemi.
Každý den si pouštím televizi, čtu noviny a živě se zajímám
o to, co je nového, co se daří reformovat, jaké zákony nám
předkládají a budou předkládat noví zákonodárci. Zajímá
mě, co na nás chystá Evropská unie a Brusel a jak tato země
jde a půjde ve svém rozvoji dopředu. Není jednoduché říci,
že vývoj v naší zemi jde tím správným směrem. Realita života i informace z médií nás mnohdy přesvědčují o opačném
trendu. Poznenáhlu se tak mění i mé postoje. Pomalu ztrácím
chuť sledovat zprávy, protože po celodenní práci v kolektivu
dobrých lidí, kterým jde především o úspěšný rozvoj města
a regionu, nemám chuť ani důvod nechat se zavalovat záplavami lidské podlosti, projevy závisti, krádežemi, populismem
a hloupostmi vrcholného kalibru.
Téměř to vypadá, že žijeme v beznadějné době.
Pokud si tento článek přečte nezasvěcený člověk, zhrozí se,
v čem to tady žijeme.
Novináři si zřejmě ani neuvědomují, jakou sílu má psané
slovo. Právě kvůli slovům se rozcházejí kamarádi, rozvádějí
se manželství, rozpadají se firmy a ve světě hrozí vznik válečných konfliktů.
Slovem jsou lidé schopni špinit druhé, ubližovat konkrétním lidem a ničit jejich životy. Z toho bohužel vyplývá také
větší, případně rostoucí nenávist mezi lidmi, obecně i mezi
námi. Jeden závidí druhému, ten pomlouvá dalšího a hlavně
má radost, když se tomu druhému a dalšímu nedaří. Chybí
MORAVSKOBUDĚJOVICKO 1/ 2014
Měsíčník Městského kulturního střediska Beseda
a obcí Moravskobudějovického mikroregionu
Vydavatel: MKS Beseda, příspěvková organizace
Purcnerova 62, 676 02 Moravské Budějovice
MK ČR E 11632, IČ 00091758
Náklad: 5100 ks. Místo a datum vydání: Moravské Budějovice 1. 1. 2014
Měsíčník Moravskobudějovicko je financován z prostředků
Města Moravské Budějovice a obcí Moravskobudějovického mikroregionu.
Šéfredaktor:
Vlastimil Smetana, tel.: 736 243 647,
e-mail: [email protected]
Redakční rada: Jana Kiesewetterová, Radek Menčík, Karel Nechvátal
Korektura:
Drahomíra Brzobohatá
Adresa redakce: MKS Beseda, Purcnerova 62, Moravské Budějovice
Příjem inzerce: Pavel Čírtek, telefon: 725 038 579,
e-mail: [email protected],
TIC Moravské Budějovice, tel.: 564 409 555
e-mail: [email protected]
www.besedamb.cz
Realizace:
Jaroslav Kaláb, vydavatelství Jarmark, Slavíkovice,
e-mail: [email protected]
Tisk:
INAPA s. r. o., Třebíč
Uzávěrka č. 2/2014 je 15. 1. 2014
Redakce nezodpovídá za obsahovou stránku článků.
Na titulní straně: Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí. Foto Pavel Čírtek.
Moravské Budějovice. Foto V. Smetana
Z jednání rady města Moravských Budějovic
DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky
Víte, že . .
Rekonstrukce kotelny zámeckých koníren
Modernizace sportovního hřiště Mexiko
Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2014
Vítání občánků v Moravských Budějovicích
Členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu
M. Budějovice v projektu meziobecní spolupráce
Vánoční výstava v Nimpšově
Lampionový průvod
Přivítání adventního času
Adventní jarmark v Nových Syrovicích
To pastýři když na Horkách...
Vánoční tvoření
Adventní doba v Lesonicích
Mikulášské odpoledne
Zahájení adventu v Cidlině
Advent v Jakubově
Adventní čas v Častohosticích
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční výstava
Setkání dříve narozených
F. Šimka z Litohoře oslavil 90. narozeniny
Adventní věnečky
Exkurze Třebíč a okolí
Adventní věnec v Martínkově již podruhé
Předvánoční čas v Želetavě
Předvečer sv. Mikuláše v Lázu
Keramická dílna
Setkání nejstarších občanů v knihovně
Mikuláš a bezmocné mocnosti pekelné v DSVA
V Želetavě se cvičí ostošest
Želetava objevila Zumbu
V Želetavě se cvičí ostošest
Inovace vzdělávání
Z gymnázia – Mgr. Dušan Mandát, Ph. D.
Podzim na 1. stupni ZŠ v Havlíčkově ulici
Čtenářská gramotnost v ZŠ v Havlíčkově ulici
Divadelní učebnice
Exkurze za Biblí kralickou, hvězdami a předpovědí počasí
Adventní čas v ZŠ a PŠ Dobrovského
Na trati
Bojové umění
Zápis dětí do 1. ročníku
Saxofonistka Viola Falb – saxofon (Rakousko)
Martínkovský Džbánek bilancuje
Ohlédnutí za kurzy tance v roce 2013
Znojemská konference
Hasiči hodnotili svoji práci
Kulturní přehled mikroregionu leden 2014
Zapojte se do akce Najdi studánku
Ocenění práce v Domě sv. Antonína
Okénko k sousedům
100 let od vydání významné studie Jaroslava Palliardiho
Spektrumáci uctili památku svých kolegů
Archeologická konference
Spoelčenská kronika
Zamyšlení čtenáře Ivana Fryčery
Buřttest
Vznik první světové války a její průběh v letech 1914–1918
Repty našich čtenářů
Sudoku
leden 2014
Obsah
2
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
20
21
22
22
23
24
24
1
město informuje
město informuje
nám tak trochu obdiv k tomu, že se
jednotlivcům i firmám daří, že produkují,
zaměstnávají a podílejí se výrazným způsobem na tom, že se potom daří i městům
a obcím, ve kterých lidé žijí, jsou se svým
krajem bytostně spjati a chtějí, aby v něm
také žily spokojeně jejich děti. Nedovedeme příliš docenit myšlení našich předků,
kteří si uvědomovali při podnikání zcela
zásadní a jednoduché věci. Zaměstnanci
musí vydělat na živobytí rodiny, podnikatelé musí vydělat na úspěšný rozvoj firmy,
a aby bylo dosaženo plného souladu,
musí k tomu přistoupit i to, čemu se kdysi
říkalo patriotismus. Občanská hrdost na
to, že lidé někam „patří“. A z pohledu firem
a podnikatelů to je především příspěvek na
rozvoj regionu v podobě daňových odvodů, které zůstávají v obci, podpora aktivit
nejrůznějších spolků a tzv. mecenášství.
A kdysi to šlo. Úcta člověka k člověku, hrdost nad tím, že podnik či firma prosperuje, že jsou spokojení i zaměstnanci, kteří
by také na své pracovní postavení mohli
být právem hrdi.
Lidé by se měli radostně potkávat, pozdravit se, popřát si štěstí, zdraví, zeptat
se na přátele a známé, protože bez blízkých lidí a známých je člověku těžko.
Nechci vnášet do tohoto krásného období jen chmurné úvahy. Bilancujemeli, určitě každý z nás najde něco, co se
mu během roku podařilo vykonat a na co
může být patřičně hrdý. Na to dobré a pozitivní, co se podařilo, se pokusme navázat i v roce 2014. Zkusme se také dívat do
nadcházejícího roku s přáním být lepšími
(vždy je co zlepšovat), vidět kolem sebe
i ostatní, snažit se jim lépe porozumět
a doufat, že když se zlepší jeden, dokáže
to i druhý.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám všem – lidem z Moravských Budějovic i všech obcí mikroregionu – popřál
do nového roku 2014 stálé zdraví, štěstí
a harmonii v životě, mnoho úspěchů ve
studiu, v zaměstnání i podnikání.
Ing. Vlastimil Bařinka, starosta města
Z jednání rady města Moravských Budějovic
Rada města na své 85. schůzi dne 25. 11. 2013 mj. :
Q schválila
zpracovatele lesní hospodářské
osnovy LHO Telč-MB (2015-2024), kterým se na základě výsledků výběrového
řízení stala firma Lesprojekt Brno, a. s.
Q schválila uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 2027 s Nemocnicí
Třebíč, příspěvková organizace dle
přiloženého návrhu. V této souvislosti
rada města schválila výši nájemného
sjednaného dodatkem v částce 16. 667
Kč za každý kalendářní měsíc.
Q schválila zveřejnit záměr prodeje bytové
jednotky č. 57/2 v domě č. p. 57 na pozemku p. č. st. 80 a spoluvlastnického
podílu na bytovém domě č. p. 57 a pozemku p. č. st. 80 o velikosti 7980/33779
vše v k. ú. Moravské Budějovice a doporučila zastupitelstvu města schválit
záměr prodeje formou výběrového řízení za vyvolávací cenu 537. 108,29 Kč
(cena dle cenového předpisu).
Q schválila zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 57/3 v domě č. p. 57
na pozemku p. č. st. 80 a spoluvlastnického podílu na bytovém domě č.
p. 57 a pozemku p. č. st. 80 o velikosti
10510/33779 vše v k. ú. Moravské Budějovice a doporučila zastupitelstvu
města schválit záměr prodeje bez výběrového řízení jednomu zájemci manželům Řiháčkovým, bytem nám. ČSA č.
p. 57, Moravské Budějovice za navrhovanou cenu 662. 555,60 Kč (cena dle
cenového předpisu) při možnosti využití
těchto podmínek:
a)sleva 10 % z ceny bytové jednotky při
platbě před podpisem kupní smlouvy
nebo
b)při platbě ve splátkách:
–1. splátka bude ve výši 30 % kupní
ceny bytové jednotky a bude splatná
před podpisem kupní smlouvy. Tato
částka bude považována za nevratnou
jistinu.
–2. splátka:
*do 1 roku bude ve výši 70 % kupní ceny
bytové jednotky + 10 % ze zbývajících
70 % kupní ceny bytové jednotky nebo
*do 2 let bude ve výši 70 % kupní ceny
2
leden 2014
bytové jednotky + 15 % ze zbývajících
70 % kupní ceny bytové jednotky nebo
*do 3 let bude ve výši 70 % kupní ceny
bytové jednotky + 20 % ze zbývajících
70 % kupní ceny bytové jednotky.
Q schválila vyhlášení „Veřejné sbírky na
pomoc Lukáškovi Škodovi z Lukova“
za účelem shromáždění finančních prostředků formou prodeje domácích pečených výrobků a nápojů formou kavárny / formou prodeje jiným způsobem/
v době od 19. 12. do 22. 12. 2013 v prostorách MKS Beseda v Moravských
Budějovicích ve spolupráci s JUNÁKem
– svazem skautů a skautek České republiky – středisko „ Moravská Orlice“
Moravské Budějovice.
Q vzala na vědomí žádost paní Ličkové
o odchyt koček a nesouhlasila s provedením odchytu, jelikož se nejedná
o toulavé kočky,neboť je jim poskytováno zázemí a pravidelná strava.
Q schválila užívání nových vývěsních
skříněk na nám. ČSA pro:
KDU-ČSL – místní organizace Moravské Budějovice
ODS – místní sdružení Moravské Budějovice
ČSSD – místní organizace Moravské
Budějovice
MO KSČM Moravské Budějovice
DDM Budík Moravské Budějovice
Moravský rybářský svaz, MO Moravské
Budějovice
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. – ZO Moravské Budějovice
Klub důchodců Moravské Budějovice
a ukládá všem organizacím, sdružením
a oddílům o vývěsní skříňku pečovat
a udržovat ji
Q a dále neschválila užívání nových vývěsních skříněk na nám. ČSA pro:
Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice
Vodácký oddíl Moravské Budějovice
Kynologický klub Moravské Budějovice.
Q Uložila odboru organizačnímu a odboru
strategického rozvoje a investic zajistit
pořízení a umístění 3 vývěsních skříněk
na ul. Dobrovského. Úhrada těchto vývěsních skříněk bude provedena z rozpočtové rezervy města.
Q vzala na vědomí Protokol o výsledku
veřejnosprávní kontroly u příspěvkové
organizace Mateřská škola Moravské
Budějovice, příspěvková organizace.
Q souhlasila s přijetím finančního daru
ve výši 5. 000 Kč od společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s. r. o.
příspěvkovou organizací Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul.
933.
Q schválila vyřazení majetku nabytého ze
ztrát a nálezů dle přílohy a jeho předání
na akci „Kola pro Afriku“.
Q schválila poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 5. 000 Kč pro pana Haupta, bytem Moravské Budějovice na akci Pohádkový park.
Q schválila poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 10. 000 Kč pro Spolek pro veřejnou dopravu na Jihozápadní Moravě na
akci Mikulášský vlak do Jemnice.
Q schválila poskytnutí příspěvku z FAOM
ve výši 8.000 Kč pro Základní školu
a Praktickou školu Moravské Budějovice na akci Vánoční jarmark, výstavka v Domě s pečovatelskou službou,
vystoupení v Léčebně dlouhodobě nemocných, Ježíškova pošta.
Q doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet Města Moravské Budějovice na rok 2014 ve výši:
Příjmy 106,480. 116 Kč
Výdaje 104,248. 716 Kč
Financování – 2,231.400 Kč
Q vzala na vědomí informace o čerpání
FAOM v r. 2013 a žádost p. Slavíčka
o přidělení údržby travnatých ploch ve
městě.
Q doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o zrušení předkupního práva se společností OSIST, a. s.,
ul. Srázná 444, Moravské Budějovice,
IČO: 29293499 ohledně budovy bez
čp/če na parcele st. 1529 a pozemku p.
č. st. 1529 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 144 m2 a budovy s č. p. 1500
na parcele st. 2261 a pozemku p. č. st.
2261 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 473 m2 vše v obci a k. ú. Moravské
Budějovice nejpozději do 31. 05. 2014.
a dále
doporučila zastupitelstvu města schválit výstavbu vlastní domovní kotelny pro
bytový dům č. p. 1511, č. p. 1512 a č. p.
1513 na ul. Komenského v termínu do
31. 05. 2014 se zajištěním financování
Rada města na své 86. schůzi dne 9. 12. 2013 mj. :
Q schválila
předložit žádost o dotaci dle
Zásad vlády pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu České republiky
nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy na realizaci projektu „S Palliardim do historie“
a zajistit tak spolufinancování projektu.
Q neschválila uzavření Dodatku č. 7 ke
Smlouvě o nájmu nebytových prostor
a o dodávkách služeb do nebytových
prostor č. 2025 ze dne 15. 8. 2000 uzavřený s Českou poštou, s. p. , kterým se
od 1. 1. 2014 ruší oprávnění pronajímatele valorizovat výši nájemného o poslední známou míru inflace.
Q schválila přidělení bytu o velikosti 1+0
v domě č. p. 904 na ulici Chelčického
v Moravských Budějovicích (DPS I. )
a uzavření nájemní smlouvy s H. Hazdovou, bytem v Moravských Budějovicích.
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výší nájemného 55
Kč/m2/měsíc z podlahové plochy bytu.
Q Rada města dále schválila náhradníky
k přidělení uvedeného bytu v tomto pořadí:
– Doležal B. , Moravské Budějovice
– Galásek M. , Moravské Budějovice
– Holzmannová L. Moravské Budějovice
– Cmolová G. , Kostelec nad Orlicí
– Rychlá Z. , Vranov nad Dyjí
Q schválila dodatek č. 10 o závazku linkové veřejné služby ve veřejné linkové
osobní dopravě ke smlouvě č. 6/2005
ze dne 27. 12. 2004 uzavřené mezi Městem Moravské Budějovice a BK BUS, s.
r. o. , Jaroměřická 1120, Moravské Budějovice.
Q schválila poskytnutí příspěvku ve výši
3. 740 Kč pro Polikliniku Moravské Budějovice, IČO: 63468379, sídlo: Tovačovského sady 78, 676 02 Moravské
Budějovice za účelem úhrady nákladů
spojených s prodejem obchodního podílu Města Moravské Budějovice v této
společnosti.
Q schválila:
a)pořadí nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele projekčních prací „Rekonstrukce kanalizačních
řadů v ulici St. Slavíka a Partyzánská“:
1. PROfi Jihlava spol. s. r. o. , Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
2. Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 588
05 Dušejov
3. KAVAS W s. r. o. , Budějovická 987,
390 02 Tábor
Q schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických
komunikací č. VPI/MJ/2013/00005,
uzavíraný mezi společností Telefonica
Czech Republic, a. s. , se sídlem Za
Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, jako
vlastníkem sítě elektronických komunikací a Městem Moravské Budějovice,
nám. Míru 31, Moravské Budějovice,
jako investorem stavby „Rekonstrukce
technické infrastruktury v centru města
Moravské Budějovice – nám. ČSA“.
Q odmítla žádosti O. Pomahače na část
pozemku p. č. 1421/41 o výměře 94,5
m2 pro výstavbu 2–3 ks garáží a o část
pozemku p. č. 1308/3 o výměře 126 m2
pro výstavbu 2–4 ks garáží z důvodu
nevhodnosti výstavby garážových stání
na výše uvedených částech pozemků
pro nedostatečné rozhledové poměry,
zábor zeleně a veřejného prostranství,
napojení inženýrských sítí apod.
Q schválila ukončení smlouvy o pronájmu
části nemovitosti na umístění reklamního panelu ze dne 12. 11. 1997 uzavřené mezi Městem Moravské Budějovice
a M. Mácou, Jaroměřice nad Rokytnou
formou dohody.
Q schválila zábor veřejného prostranství
části pozemku p. č. 4237/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 1 m2
na ul. Pražská v k. ú. Moravské Budějovice společnosti Miloš Máca s. r. o. , se
sídlem ul. Poděbradova č. p. 567, Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 26934761,
zastoupena jednatelem společnosti
pro tuto výstavbu z rozpočtu města pro
rok 2014.
panem Milošem Mácou, na dobu neurčitou, za cenu stanovenou obecně
závaznou vyhláškou o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
v celkové výši 200 Kč/m2/měsíc (II. a III.
pásmo) za účelem umístění reklamní
tabule o rozměru 2 x 1 m.
Q schválila výpůjčku části pozemku p. č.
600/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 197 m2 v k. ú. Moravské Budějovice J. Tržilovi, bytem Moravské Budějovice.
Q souhlasila s přerušením provozu Mateřské školy Moravské Budějovice v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2013
do 5. 1. 2014.
Q schválila harmonogram schůzí rady
města na 1. pololetí kalendářního roku
2014.
Q vzala na vědomí informace o výročních
zprávách škol, výpis činnosti městské
policie za listopad 2013, omezení provozní doby městské knihovny 23. 12.
2013 a uzavření knihovny 27.–31. 12.
2013, zápis z jednání finančního výboru
ZM dne 4. 12. 2013, informaci o financování sociální služby NZDM eMBéčko
v r. 2014 a rozbor finančního hospodaření Města Moravské Budějovice od 1.
1. 2013 do 30. 11. 2013.
Zdroj: MěÚ–rm–
DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky
Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se
svým místně příslušným správcem daně.
Od 1. 1. 2014 budou všichni plátci DPH
povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně
příloh elektronicky. Stejným způsobem
budou podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně
registračních údajů u plátce DPH.
Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH
– fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících
po sobě jdoucích kalendářních měsíců
nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem
stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Ti si budou moci vybrat, zda
budou svá podání zasílat správci daně
elektronicky, v papírové podobě poštou
či doručovat osobně.
K uvedeným změnám došlo v souvislosti se zákonem č. 502/2012 Sb. , kterým
se mění zákon č. 235/2004 Sb. , o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o DPH), kdy začal platit nový § 101a zákona o DPH.
Elektronická podání mohou plátci
DPH zasílat prostřednictvím aplikace
„Elektronická podání pro daňovou sprá-
vu“ na adrese www. daneelektronicky.
cz. Bližší informace lze nalézt též na internetových stránkách Finanční správy
ČR www. financnisprava. cz.
Finanční správa připravuje i další možnost elektronického podávání, a sice
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky –viz § 71 odst. 1 písmeno
c) daňového řádu, ve znění zákonného
opatření č. 344/2013 Sb. (zveřejněno ve
Sbírce zákonů v částce 134 rozeslané
dne 5. listopadu 2013). Jakmile bude
tento nový způsob elektronické komunikace technicky možný, finanční správa
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup, jaká podání lze takto učinit.
Pro úplnost je třeba dodat, že pro
všechny plátce DPH bez rozdílu zůstává
nadále zachována povinnost elektronického podání, pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a
odst. 5 zákona o DPH).
http://www. financnisprava. cz/cs/
financni-sprava /pro-media /tiskovezprav y/2013/dph-se-bude-od lednapriznavat-uz-jen-elektronicky-4476
leden 2014
3
z mikroregionu
město informuje
Rekonstrukce kotelny zámeckých koníren
Víte, že . .
Q krajští
zastupitelé vyhlásili další ročník soutěže Skutek
roku? Nominovat lze dobrovolné skutky jednotlivců i právnických osob, které přispěly v roce 2013 k rozvoji Vysočiny.
Příjem nominací potrvá od 1. ledna do 15. února 2014.
Q nejen pro seniory je určeno veřejné bruslení na našem
zimním stadionu každé úterý a pátek mezi 9,00–10,00 hod.
dopoledne? A víte, že na toto bruslení dojíždějí i zájemci až
z Třebíče?
Q dnem 1. ledna 1949 byla znárodněna Bachelova pila v Moravských Budějovicích a začleněna do národního podniku
Moravskoslezské pily v Šumperku?
Q před sedmdesáti lety, v pondělí 24. ledna 1944, prožívalo moravskobudějovicko velmi těžké chvíle? Z nádraží byl
vypraven zvláštní vlak, který odvážel přes 600 mladých
lidí (ročník 1924) na nucené práce do Německa. Z našeho
města to bylo celkem 29 hochů a 51 děvčat.
Q třebíčská nemocnice je nejzadluženější v kraji. Prosincové
krajské zastupitelstvo ji podpořilo jen částkou necelých 3
mil. korun. Nevyhovělo tak žádosti nemocnice o překlenovací půjčku ve výši 30 mil. korun a investiční příspěvek 3
mil. korun na CT přístroj.
Q Humpolec se stal vítězem celostátního kola soutěže Město
pro podnikání?
Q nový systém nakládání s odpady byl v Mor. Budějovicích
zaveden od 1. ledna 1914 i v integrovaných obcích Vranín,
Vesce, Jackov a Lažínky? Byla to tehdy podstatná změna,
včetně zvýšení úhrady nákladů za odvoz odpadů. Poplatky
byly určeny na obyvatele a rok (60,00 Kč pro osoby od 20–
60 let a 30,00 Kč pro mládež ve věku 15–19 let a seniory od
61–70 let).
Q obec Častohostice se před dvaceti roky dne 1. ledna osamostatnila a odloučila od Moravských Budějovic.
Q Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém prosincovém zasedání vyrovnaný rozpočet ve výši 7,6 miliard korun
pro rok 2015, s rezervou 150 milionů. korun? O tom, zda by
tato záloha stačila i na oddlužení krajských nemocnic, se
nejednalo.
Q 11. ledna 1850 se Moravské Budějovice staly sídlem soudního a berního okresního úřadu, který byl součástí politického okresu Znojmo. Sídlil v budově dnešní radnice
a městský úřad obsadil budovu č. 11 na náměstí Míru, dnes
Střední škola řemesel a služeb. Okresní hejtmanství zde
vzniklo až roku 1896.
Q 3. ledna 1894 se v Šebkovicích narodil Antonín Plichta.
Během druhé světové války ukrýval parašutisty výsadku
Spelter, aktivně se zapojil i do skupiny Lenka-jih. Po válce
obdržel vyznamenání za chrabrost, byl i členem rady ONV
v Moravských Budějovicích a předsedou MNV v Šebkovicích. Po únoru 1948 byl ze všech funkcí odvolán, a tak
stanul včele protikomunistické opozice na Moravskobudějovicku. V babickém procesu byl odsouzen k trestu smrti
a popraven. Rehabilitován byl v r. 1996.
Q moravskobudějovická jednotka dobrovolných hasičů během roku zasahuje (mimo profesionální hasičský záchranný
sbor) při více než 170 výjezdech? Z tohoto počtu zaujímají
požáry přibližně 17 procent, dopravní nehody 30 a nejvíce,
kolem 50 procent zásahů, náleží mezi technickou pomoc.
vn
4
leden 2014
V prosinci r. 2013 provedlo Město Moravské Budějovice rekonstrukci kotelny v zámeckých konírnách. Zrekonstruován byl zdroj
tepla, zároveň byla provedena úprava plynovodu a dodávka měření a regulace. Dodavatelem prací byla firma Jemnická Stavba
a. s. , Jemnice, která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 289. 375 Kč bez DPH.
Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic
Modernizace sportovního hřiště Mexiko
Město Moravské Budějovice provedlo v měsících říjen a listopad r. 2013 modernizaci sportovního hřiště v lokalitě Mexiko.
V rámci modernizace byla provedena úprava stávajícího povrchu sportoviště, stávající ocelové oplocení bylo částečně navýšeno (z ulice Bezručova) a částečně opraveno (z ulice Fišerova).
Plocha hřiště pro odbíjenou a malou kopanou byla oddělena
ochrannou záchytnou sítí a rovněž byly vyměněny sítě ve fotbalových brankách. Veškeré práce zajistila firma STABO MB, s.
r. o. , která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkovou
cenou ve výši 365. 027 Kč bez DPH.
Město Moravské Budějovice získalo na modernizaci sportovního hřiště dotaci ve výši 100. 000 Kč z Fondu Vysočiny v rámci
grantového programu Sportoviště 2013. Celkové náklady projektu dosáhly výše 441. 683 Kč vč. DPH, podíl města tak činil 341.
683 Kč.
Josef Macháček, Odbor strategického rozvoje a investic
Členská schůze Moravskobudějovického mikroregionu
Rada Moravskobudějovického mikroregionu na svém pravidelném jednání rozhodla ve smyslu důležitých bodů k projednání o konání členské chůze mikroregionu na den 27. listopadu
2013 od patnácti hodin ve velké zasedací místnosti MěU v Moravských Budějovicích.
Jednání zahájil předseda mikroregionu Jan Kocáb, který přivítal všechny přítomné, zejména však krizového ředitele třebíčské
nemocnice Ing. Jana Ference, realizační tým projektu systémové podpory meziobecní spolupráce PhDr. Zdeňka Janderku, Ing.
Jana Švaříčka a Ing. Kateřinu Tržilovou, dále vedoucího finančního odboru MěÚ Ing. Bohumila Horníka.
Krizový ředitel třebíčské
nemocnice Jan Ferenc informoval přítomné o velmi špatném ekonomickém stavu nemocnice a hlavních krocích,
které krizový management
učinil od května 2013 v třebíčské nemocnici k zamezení dalšího prohlubování
ztráty. V rámci zlepšení ekonomické situace byla přijata
řada opatření včetně úspory
zleva: Ing. Jan Ferenc, Jan Kocáb
dvaceti pracovních míst.
a Jaroslav Kunst
K ekonomické situaci LDN v Moravských Budějovicích uvedl
možnosti, jak by bylo možné získat úsporu na jedno lůžko tohoto
zařízení, snížení pronájmu budovy LDN a další. V závěru J. Ferenc požádal přítomné, aby zvážili možnost poskytnutí příspěvku z rozpočtu obcí, nebo mikroregionu.
V další části programu Zdeněk Janderka informoval přítomné, že cílem projektu, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR,
je posílit meziobecní spolupráci v rámci vzájemné komunikace.
Podrobněji vysvětlil celou strategii naplnění tohoto projektu. Připomněl, že podrobné informace byly na obce zaslány prostřednictvím e-mailové pošty.
Dále byly projednány rozpočtové úpravy č. 3/2013 i rozpočet
na rok 2014 i příkaz předsedy mikroregionu k provedení inventarizace majetku a závazků za účetní období roku 2013 a také
Jaroslav Kunst uvedl jmenovitě složení komise.
V závěru jednání se diskutovalo o poskytnutí příspěvku třebíčské nemocnici o změnách v rozpočtovém určení daní (RUD) na
jednoho žáka i o hodnocení soutěže o nejlepší vánoční výzdobu
v roce 2013. Jednání uzavřel předseda mikroregionu Jan Kocáb
s tím, že v roce 2013 se uskuteční ještě jedna členská schůze
Moravskobudějovického mikroregionu.
Text: Jaroslav Kunst a Vlastimil Smetana
Foto: Vlastimil Smetana a Jaroslav Kunst
Program obnovy venkova Vysočiny v roce 2014
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 10. 12. 2013 znění nových Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování
účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
Účelové dotace jsou stejně jako v minulých letech určeny všem
obcím do 1 500 obyvatel na území Kraje Vysočina, které předloží žádost v souladu se zásadami. V závislosti na počtu přijatých žádostí by se přiznaná dotace v r. 2014 měla pohybovat
v rozmezí 104.000 Kč – 130. 000 Kč pro jednu obec. Žádosti vč.
povinných příloh budou v termínu od 1. 1. 2014 do 1. 1. 2014
přijímány prostřednictvím Města Moravské Budějovice, Odboru
strategického rozvoje a investic. Kontaktní osobou je Bc. Jana
Tůmová, tel. 568 408 323, e-mail: [email protected] cz.
Schválené zásady programu vč. formuláře žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách Kraje Vysočina i Města Moravské
Budějovice.
Petra Formanová, DiS. , odbor strategického rozvoje
a investic
Vítání občánků v Moravských Budějovicích
Dne 30. 11. 2013 se konalo na MěÚ v Moravských Budějovicích Vítání občánků. Do řad občanů našeho města bylo přivítáno
celkem 12 dětí, z toho 5 chlapců a 7 děvčat.
Tuto akci organizuje oddělení matriky ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Moravských Budějovicích. Děti do života
slavnostně přivítala Bc. Jana Kiesewetterová. Součástí této akce
byl i kulturní program žákyň ZUŠ pod vedením učitelek paní Čírtkové a paní Zavadilové. Chtěli bychom jim poděkovat za jejich
účast. Nechyběl ani podpis rodičů do pamětní knihy města. Pro
vítaná miminka byl připraven věcný a finanční dárek, pro rodiče
kytička a pamětní list.
Marie Janoušková, matrikářka MěÚ Moravské Budějovice
foto: Pavel Čírtek
Účastníci jednání
Moravské Budějovice v projektu meziobecní spolupráce (MOS)
Od listopadu 2013 je naše město jako obec s rozšířenou působností zapojeno do projektu „Systémová podpora meziobecní
spolupráce“. Po vzoru zejména západoevropských zemí (Francie, Německa a s využitím zkušeností ze severských zemí) byl
Svaz měst a obcí ČR osloven, zda by připravil projekt tohoto
typu, který by posílil meziobecní spolupráci v ČR. Meziobecní
spolupráce bude sledována a realizována ve třech daných a jedné volitelné oblasti. Oblast školství a předškolního vzdělávání,
oblast sociální a oblast odpadového hospodářství. Čtvrté téma
projektu bude volitelné tak, jak rozhodnout starostové dotčených
obcí.
Co projekt představuje a jaké jsou jeho cíle? Jaký by měl
být výstup z tohoto projektu? Kdo projekt realizuje a kdo jej
financuje?
Projekt přináší snahu o navázání co nejužší, nejefektivnější a ekonomicky nejúnosnější meziobecní spolupráce.
Ukazuje se, že společnými silami, možná i sdruženými prostředky toho obce dokáží mnohem víc než obce s malými ekonomickými prostředky (pod heslem „1+1´=3“) V rámci dotazníkového
šetření bude vytvořen základ pro hodnocení dotčené oblasti.
Na fázi monitorovací bude navazovat fáze návrhová, jejím cílem
bude navrhnout možná efektivnější řešení spolupráce a vyvolat
diskusi dotčených představitelů obcí. Jsou plánována 2 velká
setkání se starosty obcí. Na prvním z těchto setkání by mělo
být stanoveno tzv. čtvrté volitelné téma projektu (např. oblast
dopravy, která, jak jsme zjistili, je již předem nosným volitelným
tématem v řadě okolních obcí s rozšířenou působností (dále jen
ORP).
Cílem projektu je potom aktivizace obcí, občanské společnosti, starostů, občanů, snaha pomoci starostům v oblasti meziobecní spolupráce nabídkou servisní služby,
která by mohla být také nově konstituována, a starostové by
se mohli zaměřovat na vlastní oblast státní správy. Svaz měst
a obcí hodlá na základě iniciativního přístupu jednotlivých ORP
a obcí vyvolat nutné legislativní změny, které by aktivity obcí
podpořily a daly jim patřičnou sílu při vyjednávání se státní správou vyššího stupně. V závěrečné fázi realizace by mělo dojít ke
druhému setkání starostů a oni by měli říci, zda chtějí meziobecní spolupráci nově institucionalizovat, nebo chtějí pokračovat na
bázi intenzivnější spolupráce jinak, třeba formou stávajících mikroregionů. Výstupem z projektu je tedy možnost vzniku nového
dobrovolného sdružení obcí (zkratka DSO).
Projet realizuje Svaz měst a obcí ČR, města – ORP v něm
přijímají účast, projekt je financován z Evropského sociálního
fondu v ČR z kapitoly Operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Prostředky, které jsou poskytovány obcím zapojeným
do projektu od realizátora projektu – Svazu měst a obcí ČR –
jsou primárně určeny na zabezpečení mzdových prostředků členů realizačního týmu. Během měsíce listopadu proběhla řada
úvodních školení a členové realizačního týmu (RT) pracují na
přípravách podkladů pro monitorovací a příští návrhové zprávy.
Projekt má stanovenou dobu realizace do léta roku 2015.
PhDr. Zdeněk Janderka, za RT projektu MOS
leden 2014
5
z mikroregionu
z mikroregionu
Vánoční výstava v Nimpšově
Vánoční tvoření
Zahájení adventu v Cidlině
V naší obci se ve dnech 29. 11. a 30. 11. uskutečnila vánoční výstava. Kulturní dům
byl po celou dobu provoněn jehličím a sváteční atmosférou, bylo možné se v klidu posadit a dát si punč nebo medovinu s vánočním pečivem. Většina se na chvilku zastavila,
promluvila s ostatními, ochutnala nabízené dobroty, nasála atmosféru pohody a tu si
také s sebou odnesla domů. Každý návštěvník dostal i kytičku jmelí, které dodnes symbolizuje plodnost a štěstí. Podle jedné křesťanské legendy rostlo kdysi jmelí jako strom.
Z jeho větví prý Josef vyřezal o Vánocích kolébku pro Ježíška.
Myslím, že se výstava povedla. Dík patří ženám „tvořilkám“, které si v týdnu našly čas
a kulturní dům vyzdobily.
Božena Novotná – starostka obce
Vánoční atmosféra zavládla také na Základní a Mateřské škole v Nových Syrovicích. Již podruhé proběhlo v pátek 6.
prosince tvoření pro rodiče s dětmi. Letošním tématem byly blížící se Vánoce.
Celé odpoledne proběhlo v poklidném
předvánočním duchu. Všichni zanechali
na chviličku shon a nervozitu za dveřmi
a zastavili se, aby se svými ratolestmi vyrobili drobné dekorace.
V dílnách bylo možné nejen nazdobit
si perníčky nebo vytvořit svícny na štědrovečerní stůl, ale také vyrobit si andílka
jako krásnou adventní dekoraci. Součástí
byla též dílna, kde bylo možno se seznámit s různými zvyky a tradicemi, které
k této adventní době patří.
Na závěr bylo pro rodiče i děti připraveno malé občerstvení, jak jinak – vánoční
punč a štola.
Ivana Vodáková – učitelka
Po roce je tu opět adventní čas, který mnozí z nás věnují shánění dárků, pečení cukroví, uklízení. Ale také je to čas, který
bychom měli věnovat sami sobě, zklidnit
se a zamyslet. Neberme Vánoce jako sentimentální svátek dětí, ale jako čas sblížení
s lidmi, čas setkávání se a čas, kdy můžeme některá temná zákoutí našeho života
prosvětlit. V dnešním moderním a přetechnizovaném světě jsme se upnuli na to, co
máme a co jsme dokázali, ale jaksi jsme
zapomněli na to, že žijeme ve společenství lidí nám blízkých, kteří čekají na naše
dobré slovo, pohlazení, na náš zájem o ně.
A tak, když jsme v neděli rozsvítili první adventní svíčku, berme to jako začátek. Zamysleme se a zkusme něco změnit.
Starosta obce Oldřich Svoboda při zahájení
jarmarku
Adventní jarmark v Nových Syrovicích
Pohled do vánočně vyzdobených prostor
Lampionový průvod
Základní a mateřská škola Lukov uspořádala 15. listopadu 1. lampionový průvod. Počasí bylo opravdu krásné a bez-
větří zajistilo, že všem jejich lampiony při
procházce naší malebnou obcí opravdu
svítily.
Učitelky s dětmi napekly přibližně 300
kusů svatomartinských rohlíčků, po kterých se jen „zaprášilo“. Svou účastí nás
podpořil starosta obce Ing. Lubomír Kosík, rodiče, prarodiče, bývalí žáci a další
přátelé školy. Jejich počet předčil všechna naše očekávání, protože se nás sešlo
kolem stovky. Děkujeme všem za podporu a pomoc a těšíme se na další průvod
v příštím roce.
Text: B. Potěšilová,
Foto: R. Potěšil
Víkend od 22. do 24. 11. 2013 v Nových
Syrovicích byl ve znamení blížícího se adventního času. V zasedací místnosti OÚ byl
v pátek v 16 hodin slavnostně zahájen 2.
adventní jarmark starostou obce Oldřichem
Svobodou. Tato akce už se stává tradicí,
a proto návštěvníci nejen místní, ale i z dalekého okolí, počet kterých převyšoval tisícovku, mohli nejen zhlédnout, ale i koupit si
adventní věnce a svícny z nejrůznějších materiálů – proutí, jehličí, šišek, kůry, přírodních
plodů, látky, těstovin. Zájem byl i o keramiku, patchworkové výrobky, šperky ze skla,
pletené výrobky z papíru, ozdoby z korálků
a vánoční květiny. Samozřejmě nechyběly
perníčky s ukázkou zdobení, cukroví a tradiční punč.
Oldřich Svoboda – starosta obce
Přivítání adventního času
V neděli 1. prosince uspořádala Obec
Lukov, základní a mateřská škola slavnostní zahájení adventního času. Všechny přítomné přivítala v kostele sv. Jana
Křtitele ředitelka školy Blanka Potěšilová
a starosta obce Ing. Lubomír Kosík. Poté
vystoupili žáci mateřské a základní školy
s krásným pásmem písní a básní. Součástí byl opět tradiční adventní jarmark, jehož
výtěžek je využíván na
podporu zájmové činnosti žáků školy. Ani
letos nechybělo svařené víno, čaj a něco „na
zub“ pro děti i dospělé.
Děkujeme všem, kteří
se podíleli na přípravě
a organizaci, a rovněž
i těm, kteří si udělali
chvilku a v hojném počtu se přišli podívat.
Text: B. Potěšilová
Foto: F. Čábel
Děti při vystoupení v kostele
6
leden 2014
Adventní jarmark v plném proudu
Adventní doba v Lesonicích
V neděli 1. prosince se obyvatelé Lesonic společně sešli na nádvoří zámku, aby
rozsvícením vánočního stromku zahájili
dobu adventní. Sváteční atmosféru nedělního podvečera umocňovala vystoupení
dětí z místní základní a mateřské školy,
které si pod vedením svých učitelek připravily hudebně-recitační pásmo. U jesliček také zazpívala schola babického
kostela. Pro přihlížející bylo připraveno
drobné občerstvení v podobě svařeného
vína či čaje, které přišlo v chladném počasí obzvláště vhod. Vyvrcholením adventních událostí byla vánoční besídka
v lesonické sokolovně v neděli 8. prosince. Na té nejdříve zahrály a zazpívaly děti
navštěvující hudební školu Yamaha paní
ředitelky Urbánkové, následně se představily se svými básničkami a koledami
děti z mateřské školy. Žáci ze základní
školy zatančili country tance a zahráli
Setkání u betlému
Betlém
hudební pohádku O dvanácti měsíčkách.
Na závěrpřišla mezi přítomné očekávaná
trojice – Mikuláš, čert a anděl, aby všem
dětem nadělili balíček sladkostí a ovoce.
Malí účinkující byli za své výkony zaslouženě pochváleni nejen starostou obce, ale
i mnohými diváky.
Text i foto: Mgr. Jana Nečesalová, učitelka ZŠ a MŠ Lesonice
To pastýři když na Horkách...
První neděli adventní se uskutečnilo na
horeckém hřišti tradiční uvítání adventní
doby u slaměného Betléma, který byl při této
příležitosti rozsvícen. O kulturní program se
zasloužil želetavský smíšený pěvecký sbor
Florian. Kromě úvodní písně To pastýři když
na Horkách zaznělo pásmo známých koled,
a tak se svým hlasem mohl přidat i mnohý
z hojného počtu posluchačů. Horečtí hasiči
a další dobrovolníci měli pro návštěvníky
připravený horký čaj, svařené víno a medové perníčky, které upekly místní ženy. Celý
prvoadventní nedělní večer byl ve znamení
pohody, radosti a spokojenosti, které se zračily ve tvářích všech zúčastněných. Setkávání a zpívání koled u slaměného Betléma
na Horkách neskončilo první nedělí adventní, ale probíhala každou neděli adventní
v 17 hodin, tentokrát však bez hudebního
příspěvku želetavského sboru Florian. Tímto
bych chtěla srdečně poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a organizaci slaměného Betléma a setkávání se na Horkách.
Mgr. Jana Houzarová
Vystoupení dětí
I v Cidlině jsme prožili krásný a příjemný
podvečer. Sešli jsme se první adventní neděli u betlému. Všechny přítomné přivítal
starosta obce Ing. Miroslav Smetana a předal slovo P. Václavu Křížovi. Ten přečetl
evangelium a požehnal všechny symboly
Vánoc, které jsme v Cidlině připravili. Požehnal i všem přítomným a všem nemocným, kteří nemohli přijít. Děvčata, Veronika Špačková, Lucie Nováková a Kateřina
Outolná, přednesla báseň Advent. Předvánoční atmosféru po celou dobu umocňoval
Václav Špaček z Třebíče, který zahrál na
trubku známé koledy. Někteří neodolali
a zazpívali si s ním, hlavně tu nejkrásnější
Narodil se Kristus Pán. K pohodě večera
přispělo i teplé občerstvení, které připravili
místní hasiči. Po ukončení slavnostního
setkání poděkoval pan starosta všem za
účast a pozval spoluobčany na tradiční
štědrovečerní setkání u betlému. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
této akce, všem, kteří vyráběli adventní věnec, stavěli betlém, zdobili vánoční strom,
nebo jinak přispěli k zahájení nejkrásnějšího období v roce – Vánoc.
Text: Eva Outolná
Foto: Miroslav Smetana
Mikulášské odpoledne
Letošní mikulášské odpoledne se uskutečnilo v neděli 8. 12. 2013 v sokolovně
v Nových Syrovicích. Pořádání se tentokrát ujaly naše ženy. A výsledek předčil
očekávání! Nádherná výzdoba, bohatá
škála soutěží a v neposlední řadě krásné
kostýmy! Od 15 hodin se soutěžilo, tančilo
za doprovodu hudby SILENCE, malovalo,
skotačilo. Za velkého nadšení všech pří-
tomných se pak otevřely dveře a do sálu
vjel Mikuláš na křesle za doprovodu anděla a čertů. Naděloval balíčky a děti za
odměnu říkaly básničky a zpívaly. Našim
ženám patří velké poděkování, jejich organizace předčila i profesionální agenturu!
Oldřich Svoboda – starosta obce
leden 2014
7
z mikroregionu
město informuje
Rozsvícení vánočního stromu
ADVENT V JAKUBOVĚ
I v Jakubově stejně jako ve většině jiných obcí začalo období adventu stavěním betlému. Již podeváté zhotovila skupinka místních nadšenců v parku betlém
v životní velikosti. Vše je vyrobeno z místních přírodních materiálů: sena, dřeva
a plátna. Seno na výrobu postav nasušily
v létě místní seniorky. V prvním betlému
v roce 2005 bylo jen šest postav: svatá
rodina a tři králové. V následujících letech
se betlém vždy zvětšil o nějakou postavu. V roce 2006 se objevil ve chlévě oslík
s volkem, v následujících letech postupně přibyl beránek s ovečkami, pastýř se
selkou a na stříšce můžete vidět anděla.
Zatím největšími postavami jsou dva velbloudi. V letošním roce se betlém rozrostl
o tři muzikanty. Náš betlém tak již čítá 20
postav. V jeho těsné blízkosti roste velký
smrk o přibližné výšce 25 metrů, na kterém je rozmístěno asi 70 barevných žárovek. Smrk je jedním z nejvyšších vánočních přirozeně rostlých stromů v okolí.
První adventní neděli 1. prosince 2013
se u parku sešlo více než 200 občanů
z Jakubova i okolních obcí, aby společným odpočítáváním slavnostně rozsvítili vánoční strom. K občanům promluvil
nejprve starosta obce Miroslav Kabelka
a následně i místní farář P. Petr Piler, SDB.
S pásmem adventních písní vystoupili členové Jakubovského hudebního souboru.
Po skončení programu se také uskutečnila veřejná sbírka na opravu místní fary.
Text: oú; Foto: Miroslav Kabelka,
Zdeněk Kračmar
Je již tradicí, že se scházíme v podvečer
první adventní neděle, abychom společně
rozsvítili vánoční strom, popřáli si krásné
vánoční svátky a hlavně děti vypustili svá
nejtajnější přáníčka pro Ježíška. Letos byl
nasvětlen nejvyšší strom ve školní zahradě, který byl vysázen v roce 1975 asi jako
metrový stromek, nyní měří 14,42 m je na
něm 200 m kabelu a 70 ks žárovek, věřím
že se všem ten náš stromek líbí a naladí v nás všech vánoční atmosféru, která
je především o klidu a pohodě. Letošní
novinkou je adventní věnec, kde se každou neděli rozsvěcuje jedna svíce, jeho
požehnání se ujal farář Petr Piler. V letošním roce jsme vše umístili na jedno místo,
i betlém. Celý večer hrál a zpíval pan Sobotka s dcerou a vnučkami.
Text: Lenka Venhodová
Foto: Lenka Venhodová
8
leden 2014
Setkání dříve narozených v Litohoři
Tak jak už každý rok patří měsíc listopad také našim důchodcům. Letos se setkání
s dříve narozenými uskutečnilo 10. 11. 2012. Všichni byly sezváni na čtrnáctou hodinu do sálu kulturního domu, kde pro ně byl připraven bohatý program. Po zábavném
programu dětí ze základní školy pod vedením paní Kabelkové a Kudláčkové následoval
uvítací proslov starostky se vzpomínkou na ty, co už tu letos nemohli být. Poté následovalo zhlédnutí fotodokumentace z akcí uplynulého roku. Celé nedělní odpoledne doprovázel hudbou pan Sobotka František s dcerou a vnučkou. Setkání se velmi vydařilo
a mnozí se už těší na příští rok.
Text: obecní úřad; Foto: Lenka Venhodová
Významné životní jubileum oslavil 9. 11.
2012 rodák Litohoře František Šimka.
Stále vitální František prožil celý život
v Litohoři, nejprve studoval v místní obecní škole, poté ve škole v Moravských Budějovicích. Po škole jeho cesta směřovala
k dráhám, kdy se jeho zaměstnání stalo
i koníčkem. Pan František je velmi zcestovalý. Jako traťmistr se živil až do důchodu.
Nyní se věnuje svému domečku a také
rád každý den chodí na několikakilometrové procházky. K jeho narozeninám mu
přišla popřát starostka Lenka Venhodová,
Adventní věnečky
ným cukrovím, svařeným vínem a čajem,
které si návštěvníci taky ochutnali. Tímto
bychom chtěli pořadatelce poděkovat za
krásné chvilky .
Závěr adventní neděle patřil hlavně dětem. V 17 hod na návsi za tónů vánočních
písní v podání paní Holíkové a pana Plačka rozsvítil místostarosta obce p. Pokorný
vánoční stromek a betlém. Starostka obce
přivítala všechny přítomné a popřála klidné a radostné nadcházející dny vánoční.
I zde bylo připraveno pohoštění v podobě
cukroví, svařeného vína a čaje. V tu chvíli
se už nad hlavami účastníků vznášely balonky štěstí, které děti dostaly od obce.
Text: Marie Vláčilová, starostka obce
FOTO: Blanka Mácová
Již druhý rok po sobě byl v Martínkově před obecním úřadem rozsvícen
na první adventní neděli obří adventní
věnec. Této slavnostní chvíli předcházely velké přípravy. Nejprve musela být
senem opletena velká kovová konstrukce. Na ni potom martínkovské ženy
a děvčata následně připevnily velké
množství smrkových větviček. Na takto připřipravený věnec byly připevněny
i čtyři keramické svíčky a další ozdoby.
Letošní věnec oproti tomu loňskému
dokonce svítí. Svíčky jsou totiž elektrické a každou neděli bude rozvícena
svíčka další.
Pan František Šimka z Litohoře oslavil
jubilejní 90. narozeniny
Adventní čas v Častohosticích
Poslední listopadovou sobotu se již tradičně sešly ženy a děvčata z Častohostic,
aby za pomoci paní Evy Cejpkové zhotovily adventní věnečky a různé vánoční
dekorace. Jelikož jsme se sešly už po několikáté, pod rukama vznikaly krásné dekorace. Výtvory z chvojí, tamponů, oříšků
a jiného se opravdu povedly.
Paní Eva Cejpková zorganizovala na 1.
adventní neděli v kulturním domě i vánoční výstavu, kde jsme i my přispěly svými
věnečky.
Vystavovala se spousta krásných věcí
s vánoční tematikou. A že bylo na co koukat, dokázali návštěvníci svým zájmem,
mnozí si domů odnášeli zakoupené výrobky. Výstava byla provoněna i napeče-
Adventní věnec v Martínkově již podruhé
Vánoční výstava
První adventní neděli se v budově kulturního domu v Litohoři uskutečnila vánoční prodejní výstava. Mohli jste si zde
prohlédnout, ale i nakoupit téměř vše,
co k vánocům patří.: perníky a dekorace
z perníkového těsta, výrobky z pedigu,
pačworku, keramiky, skla, kovářské umění, výrobky z včelího vosku, med , čaje,
obrázky, paličkované ozdoby atd. Sortiment zboží byl velice pestrý. Děkujeme
všem vystavovatelům a také paní Mgr.
Janě Dvořákové, která celou výstavu zorganizovala
Text: obecní úřad
Foto: Lenka Venhodová
Svěcení adventního věnce
místostarostka Jana Bártů, rodina, známí
a přátelé.
Text: obecní úřad Litohoř, Foto: Lenka Venhodová
K nadcházejícímu vánočnímu období patří neodmyslitelně adventní věnec.
Symbol věčnosti a slunce. Můžete si ho
sice již hotový koupit v obchodě, ale jistě
větší radost z něj budete mít, pokud si ho
sami vyrobíte. Stalo se již tradicí, že v pátek před první adventní neděli se občané
schází v kulturním domě, kde je pro ně nachystané chvojí a nějaké drobné přízdoby
na věnečky. I letos si tak všichni odnesli
krásný a originální vlastnoručně vyrobený
věneček.
Text: obecní úřad;
Foto: Lenka Venhodová
Slavnost na neděli adventní zahájil
starosta obce Josef Svoboda. Připomněl význam Vánoc a symboliku adventního věnce. V křesťanství je kruh
symbolem věčnosti Boha a nesmrtelnosti duše a čtyři svíčky na adventním
věnci symbolizují počet týdnů, které
zbývají do narození Ježíška.
Pozvání na tuto slavnostní chvíli přijal i místní farář Alois Pernička, který
věnec posvětil. Po této oficiální části
nastala chvíle pro děti, které si mohly
na připravených lístečcích napsat či nakreslit přání pro Ježíška. Ta byla poté
připevněna k nafouknutým balónkům,
které byly hromadně vypuštěny. Všichni
příchozí se během tohoto setkání mohli
občerstvit i punčem a děti čajem.
Věříme, že všechna napsaná přáníčka se dětem splní a všichni společně
prožijeme nastávající vánoční dobu bez
stresu a v kruhu svých nejbližších.
Text i foto: Blanka Veselská
Exkurze Třebíč a okolí
Dne 23. listopadu kulturní komise uspořádala exkurzi do Třebíče a okolí. Odjezd
byl zahájen v 13:00 hodin od kulturního
domu, poté následovala cesta na skládku
Petrůvky, kde nám pan ředitel Esko-tu Josef Gregor vysvětlil skládkování a funkci
skládky. Po vystoupání na 16m vysokou
skládku jsme se přesunuli do školícího
centra v Třebíči. Také jsme navštívili baziliku sv. Prokopa v Třebíči a přilehlý zámek,
který byl po třech letech rekonstrukce
opět zprovozněn. Poslední výprava byla
zakončena v nedalekém pivovaře Urban,
kde jsme se dozvěděli, jak se v dnešní
době vyrábí pivo na Třebíčsku.
Text: obecní úřad
Foto: Lenka Venhodová
Píše se přání Ježíškovi
leden 2014
9
z mikroregionu
z mikroregionu
Předvečer sv. Mikuláše v Lázu
Nadílka od sv. Mikuláše s anděly a zlobivými čerty nepochybně patří k předním českých tradicím. Tato tradice je poctivě dodržována i v naší obci.
Centrem dění se stala náves obce, kde byl podvečer zahájen slavnostním rozsvěcením nazdobeného stromu. Na úvod předvedli své taneční číslo „prcci“ z obce v převlecích čertíků. Po té přišel sv. Mikuláš s anděly a neposednými čerty. Mezitím co sv.
Mikuláš poslouchal básničky od dětí a odměňoval je balíčky s dobrotami, čerti se motali
a blekotali, kde se dalo, jak už to čerti dělají. Dle štědrosti sv. Mikuláše lze usuzovat,
že máme v obci samé hodné děti :). Vánoční atmosféru dokreslovaly koledy a všudypřítomná vůně punče.
S přibývajícími hodinami jsme se postupně rozloučili a spěchali do vyhřátých domovů.
Martin Chalupa
Předvánoční čas v Želetavě
Je důležité umět se zastavit v předvánočním čase a umět si vychutnat slavnostní atmosféru rozsvícení mohutného
vánočního stromu u kašny na želetavském náměstí. Na první adventní neděli
1. prosince želetavské děti spolu se svými
rodiči zavěsily na urostlou jedli vlastnoručně vyrobené ozdoby: zvonečky z kelímků,
„bonbóny“ z ruliček, lesklé balíčky a další
nápadité dekorace. Jakmile se setmělo,
byl strom slavnostně rozsvícen. Předvánoční atmosféru umocnily známé koledy
v podání smíšeného pěveckého sboru
Florian, cinkání zvonků i teplé nápoje.
Také druhou adventní neděli v podvečer
se sešli želetavští občané na náměstí, aby
si popovídali a společně zazpívali známé
vánoční písně.
Olga Nováková
Ve školní dílně se každé liché pondělí od
17.00 do 19.00 hodin schází všichni, kdo
rádi tvoří z keramické hlíny. Pod rukama
dospělých i dětí vznikají krásné dekorace
i nejrůznější výrobky dle vlastní fantazie.
Práce s hlínou není náročná a výsledkem
je vždy originální výtvor, který ozdobí náš
domov, či zahradu, nebo potěší jako milý
dárek.
leden 2014
V neděli 8. prosince se v želetavské
knihovně uskutečnilo již tradiční setkání
nejstarších občanů. V příjemném prostředí prostorné želetavské knihovny se po
roce sešlo téměř padesát seniorů starších
75 let. Kulturní program si pro ně připravily
děti z pěveckého sboru při ZŠ, které pod
vedením paní učitelky Mileny Suché a za
doprovodu paní učitelky Markéty Strašilové zazpívaly několik překrásných vánočních písní a sklidily zasloužený potlesk.
Nejstarší občany Želetavy, Šašovic, Bítovánek a Horek přivítal pan Radek Malý
a seznámil je s děním v městysi v uplynulém roce. Minutou ticha pak všichni uctili
památku těch, kteří v průběhu roku zemřeli. V slavnostním přípitku popřál všem
přítomným dědečkům a babičkám především pevné zdraví a osobní i rodinnou
pohodu. Zbytek nedělního odpoledne pak
všichni společně prožili v přátelském povídání u dobrého občerstvení a při poslechu
známých písní. Jako v předchozích letech
se o živou hudbu k tanci i poslechu a také
o dobrou pohodu postaral pan František
Sobotka. Letos mu se zpěvem pomáhala
dcera s vnučkou a s chutí se přidali i mnozí přítomní. Setkání nejstarších občanů se
opět vydařilo a všichni už se těší na další
setkání v příštím roce.
Olga Nováková
V prostorách knihovny panovala sváteční
atmosféra
Keramická dílna v Želetavě
10
Setkání nejstarších občanů
v knihovně
Mikuláš
a bezmocné
mocnosti pekelné v DSVA
S úderem 14. hodiny odpolední se ve
stacionáři Domu sv. Antonína Moravské
Budějovice „rozestoupil strop“ a do místnosti sestoupil sv. Mikuláš v doprovodu
anděla.
Ing. Ladislav Chloupek, ředitel Domu
sv. Antonína, nejprve představil sv. Mikuláše, ale jistě nečekal, že do stacionáře
rychlostí blesku vlétne jako první bytost
rohatá. Chrabrý pan ředitel však nedbal
a mocnost pekelnou na chvíli zahnal.
Po Mikulášově projevu, následovalo
pásmo obyvatel složené z písní a básní
s mikulášskou tématikou. Obyvatelům,
přítomným dětem a dobrovolníkům se
dostalo po balíčku plném Mikulášovy
pozornosti. Jeden z čertů – světe, div
se! – usedl k piánu a doprovodil andílkův
nebeský zpěv. V tom se ze země sbíralo
čertisko z nejděsivějších – Uriáš II. zvaný
Quasimodo. Ví se, že tento vládce tmy je
prý synem Uriáše I. (známého z pohádkového příběhu Anděl Páně, co Česká
televize někdy vysílá), proto si říká toho
jména II. Nu, a Quasimodo sluje proto, že
mu narostl na zádech hrb, tak jako onomu
zvoníkovi od pařížské Matky Boží. Během
zpěvu zatáhl pana ředitele do ďábelského čardáše a děs budící pometlové show.
K Uriášově zklamání však v DSVA žijí
samí lidé s dobrým srdcem, a tak s nepořízenou odtáhl do pekel. Dům sv. Antonína
pokojně hlásí: „Sláva, mocnosti pekelné
byly opět přemoženy!“.
Dáno v předvečer svatého Mikuláše, 5.
dne měsíce prosince, Léta Páně 2013.
Za obyvatele, Milosrdné sestry, zaměstnance, dobrovolníky a přátele DSVA
Uriáš II. , slující Quasimodo, vl. drápem
(tj. krví z vlastní ruky a kopyta)
V Želetavě se cvičí o sto šest
S příchodem podzimu začalo v Želetavě
cvičení žen, a to hned několikrát v týdnu.
V pondělí posilují ženy od 19:00 hodin ve
staré tělocvičně ZŠ na „bosu“, což je náčiní tak trochu připomínající velkou bublinu, která pomáhá posilovat snad všechny
svaly těla.
Úterý je od 19:00 hodin vyhrazeno zdravotnímu cvičení, protahování a posilování
opět ve staré tělocvičně.
Ve středu od 17:30 hodin bude od ledna
v prostorách sportovní haly probíhat cvičení jógy.
Ve čtvrtek se schází ženy na cvičení
„Pilates“ od 18:00 hodin a na „bosu“ od
19:00 hodin ve staré tělocvičně. Často se
stává, že malá tělocvična jen taktak pojme všechny zájemce o zdravý pohyb.
Největší zájem je ovšem o „zumbu“.
Toto cvičení probíhá každou neděli odpoledne ve sportovní hale při ZŠ a pravidelně ho navštěvuje až 50 žen a dívek nejen
ze Želetavy.
Pravidelné cvičení je zdravé nejen pro
ženy, ale i pro muže. Zatím si však přišli
zacvičit jenom dva muži. Věříme, že i to se
časem zlepší a že tělocvičny v Želetavě
budou plné cvičenců i v nadcházejícím
roce.
Olga Nováková
Želetava objevila Zumbu
Písmena Z a Ž jsou až na konci abecedy, a proto možná tak dlouho trvalo, než se
cvičení zvané Zumba představilo i v Želetavě. Tvůrčím duchem tohoto revolučního
fitness programu je Alberto „Beto“ Perez
z Kolumbie, který vystudoval prestižní Bra-
Nadšenci ZUMBY
zilskou taneční akademii Marie Sanford
a kromě toho, že se věnoval výuce tance,
se také stal osobním trenérem a fitness instruktorem. Jednoho dne si na lekci
aerobicu uvědomil, že svá CD s připravenou hudbou nechal doma. Zaimprovizoval a z batohu vytáhl několik oblíbených
latinskoamerických nahrávek. Vložil je do
přehrávače a odučil svou první lekci Zumby, která byla přijata s velkým nadšením.
V roce 2001 vznikla na Floridě společnost
Zumba FitnessLLC a Zumba se začala šířit
do celého světa, kde si našla miliony příz-
nivců. Také v Želetavě a blízkém okolí přilákala zájemce bez rozdílu věku a pohlaví. Každou neděli vpodvečer se příznivci
Zumby scházejí v tělocvičně základní školy, kterou zaplní do posledního místečka,
a pod vedením zkušené instruktorky paní
Drahoslavy Čtveráčkovése nechají unášet
podmanivou hudbou spojenou s pohybem
plným energie a radosti. Máte-li rádi rytmy
tanců, jako jsou třeba cha-cha, samba,
merengue nebo salsa, chcete-li zažít radostný pocit ze cvičení, vytvarovat svoje
tělo nebo jen přijít na jiné myšlenky, přijďte
si zacvičit. Dveře tělocvičny jsou každou
neděli otevřené.
Pavla Janoušková
Inovace vzdělávání
Na ZŠ a MŠ Lesonice probíhá od
roku 2012 grantový projekt Inovace
vzdělávání na ZŠ Lesonice reg. č. CZ.
1.07/1.1.36/01. 0025, který je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR.
V tomto projektu dochází k inovacím
předmětů informatika, žijeme spolu
a přírodověda.
Díky tomuto projektu došlo k modernímu vybavení školy.
ZŠ a MŠ Lesonice
leden 2014
11
ze školství
ze školství
Z gymnázia… Mgr. Dušan Mandát, Ph. D. , Fyzikální ústav AV ČR
Dušan Mandát
V minulém čísle jsem zmínil absolventy
našeho moravskobudějovického gymnázia, kteří se stali vědci a pracují v Akademii věd ČR. Nyní vám přináším rozhovor
s jedním z nich.
Ahoj Dušane, pracuješ jako výzkumný pracovník Fyzikálního ústavu AV
ČR. Co se ti líbí na práci vědce?
Všechno. Velké mezinárodní projekty,
spousta lidí, co jsou špičky v oboru, zajímavá tvůrčí práce.
To zní přitažlivě, ale jak vypadá tvůj
běžný pracovní den?
Přijdu do práce a řeším úkoly, je to růz-
né. Měření, analýza dat, modely, hodně korespondence k projektům…
Sedíš spíš u počítače nebo
trávíš čas v laboratoři?
Někdy sedím týden u počítače, jindy provádím několik dní
měření. Nebo jsem na pracovní cestě. Nic stereotypního to
není.
Kam jezdíš na pracovní
cesty?
Jsou to mítinky různě po Evropě nebo po Americe, nejméně jednou za rok jezdíme do
Argentiny na projekt PierreAugerObservatory. A pak různě,
Mexiko, Afrika, Kanárské ostrovy…
Co je projekt PierreAugerObservatory?
Jedná se o výzkum extrémně energetického kosmického záření, cílem je monitorování inter a extragalaktických zdrojů
a výzkum interakcí v atmosféře. Jde o základní výzkum, který zkoumá samotnou
podstatu hmoty a vesmíru. Na tomto projektu pracuji s Jiřím Grygarem.
Spousta lidí si představuje fyzika
jako nějakého Einsteina. Existují ještě
dnes takoví vědci?
Tihle lidé byli komplexní, měli perfekt-
ně zmáklou matematiku a celý svůj obor.
Dnes je naše vědění tak rozsáhlé, že ani
největší špičky nemůžou obsáhnout celou
fyziku. Každý se profiluje do užšího oboru.
Kdy ses ty rozhodl pro fyziku? Čím
jsi chtěl být, když jsi ještě chodil na
gymnázium?
No to už nevím, rozhodně jsem tenkrát
nechtěl být fyzikem. Moc mě to nebavilo.
Jednu dobu jsem chtěl být učitelem, ale
pak mě to přešlo. No a teď se mi to vrátilo,
protože taky učím. Naštěstí vysokoškoláky.
Na co rád vzpomínáš z gymnazijních
studií?
Na tu výbornou partu, na spolužáky,
který mám rád, často se vídáme. Měli
jsme dobře zašitou třídu. Líbila se mi původní budova, ty nové přístavby už nemají
toho ducha. A taky některé spolužačky se
mi líbily …
Díky za rozhovor, Dušane. Neměl
bys na závěr nějakou veselou vědeckou příhodu?
No, teď se mi přihodila jedna spíš osobní. Vlastně se přihodila Jiřímu Grygarovi
v Arizoně. Když prý ředitel tamní významné observatoře zjistil, že je Čech, tak se
ho hned ptal, jestli zná Dušana Mandáta.
Mgr. Karel Kabelka, učitel gymnázia
Čtenářská gramotnost v ZŠ v Havlíčkově ulici
O autorce:
Mgr. Ladislava Whitcroft je doktorandkou na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze a šéfredaktorkou webu pro žáky Šotkoviny (www.
sotkoviny. cz). Zároveň působila jako odborná garantka tříletého projektu
Čtenářská gramotnost a projektové vyučování (www. ctenarska-gramotnost. cz), podílela se na tvorbě elektronické učebnice pro učitele (Čtenářství a čtenářská gramotnost) a pro žáky (Hraj si, čti a piš, pomůže ti myš).
Kromě toho vede semináře pro české a zahraniční učitele.
Jak se pozná čtenářsky gramotný
člověk?
Proč je čtenářská gramotnost důležitá
a proč bychom se jejímu rozvoji měli věnovat v našich školách? A co vlastně tento
termín znamená? Pro mě bylo vždy jednodušší a názornější uvažovat spíše nad tím,
čím se vyznačuje čtenářsky gramotný člověk. Takový člověk si hlavně umí poradit
v situacích, kdy se setká s jakýmkoliv textem. A že těch situací je! Zkuste si v hlavě
projít svůj běžný den. Tak třeba musíte
Podzim na 1. stupni ZŠ v Havlíčkově ulici
Q
Q
Q
Q
V měsíci říjnu a listopadu obohatily
naše čtenáře a čtenářky akce ve znamení čtení, literatury a divadla. Některé třídy navštívily Městskou knihovnu
v Moravských Budějovicích a naši školu
zároveň poctily svojí návštěvou dvě spisovatelky knih pro děti a mládež.
4. 10. 2013 to byla Petra Braunová,
která velmi poutavě vyprávěla a četla
úryvky ze svých knížek plných fantazie,
jako například Rošťák Oliver, Ztraceni
v čase nebo Ema a kouzelná kniha.
6. 11. 2013 přijela spisovatelka Petra
Dvořáková a představila dětem svoji novou knihu Julie mezi slovy. Naše malé
čtenáře nadchla hrdinka Julie hlavně
spoustou zvídavých otázek ze života
dospěláků, kterým se snažila porozumět a pochopit je. Prostě jí „nešly do
hlavy“. Obě spisovatelky ochotně podepsaly památníky a na závěr se s žáky
naší školy vyfotografovaly.
Kdo by nešel rád jako malé dítě do divadla? K nám přijeli herci z Hradce Králo-
Q
Q
12
leden 2014
rá zkušenost do života. Blahopřejeme
a přejeme mnoho dalších úspěchů. Děkujeme i ostatním žákům za účast v oblastním kole této soutěže.
vé 15. 10. 2013. Přímo ve škole zahráli
pohádku Zvířátka na statku.
První třídy se 21. 11. 2013 zúčastnily
projektu mateřské školy a společně
s jejich dětmi navštívily interaktivní expozici Cesty časem v Třebíči. Lektorský
blok nesl název Šikovní řemeslníci a byl
umístěn v expozici nově zrekonstruovaného zámeckého křídla areálu baziliky
sv. Prokopa a bývalého Valdštejnského
zámku. Děti se dozvěděly, jak se dříve vyráběly sudy, dřevěná kola, jak se
tkaly látky, mlela mouka a pekl chleba.
Některé činnosti si dokonce mohly vyzkoušet. Zajímavý program zakončily
prohlídkou baziliky sv. Prokopa.
Velký osobní úspěch zažil žák IV. třídy
Jan Kouřil. V logické olympiádě postoupil do krajského kola v Havlíčkově Brodě, kde skončil na 3. místě, a postoupil
do republikového kola v Praze. Finále
se konalo 25. 11. 2013 na Pražském
hradě. Myslíme si, že to byl pro Janka
nezapomenutelný zážitek a velmi dob-
Q
Q
Stejně jako každý rok i letos přišel za
žáky 1. stupně začátkem prosince Mikuláš a přinesl všem hodným dětem
mikulášskou nadílku. V duchu této tradice následovala i každoroční výuka
bruslení. Na místním zimním stadionu
se za doprovodu veselých čertovských
a vánočních písniček žáci proháněli na
bruslích a hravou formou se přiučili bezpečné jízdě.
11. 12. 2013 naši školu navštívily menší
děti ze všech moravskobudějovických
mateřských škol v rámci projektu Už
vím jak. Žáci 3. až 5. tříd si pro ně připravili zábavné dopoledne plné písní,
rukodělných činností, pohádek a tradic,
vše v duchu přicházející zimy a Vánoc.
Kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ
v Havlíčkově ul.
něco vyhledat na internetu nebo zjistit
z manuálu, jak používat nový mobil. Také
se nesmíte nechat nachytat při podpisu
smlouvy a určitě byste měli být schopni
odhalit, kdy se s vámi někdo snaží manipulovat (třeba v novinovém článku nebo
v reklamě). Samozřejmě sem patří také to,
že se umíte z učebnice či jiného naučného
textu efektivně naučit to důležité nebo že
vám nedělá problém shrnout děj povídky,
zhodnotit si pro sebe, jak se chovají její hrdinové či jak se to celé autorovi povedlo
napsat. Těch věcí je spousta…
Jak se pozná škola, která vychovává čtenářsky gramotné žáky?
Každá škola, která to myslí se svými
žáky opravdu vážně, by tedy měla věnovat čtenářské gramotnosti náležitou pozornost. Krásným příkladem takové školy
je ZŠ v Havlíčkově ul. v Moravských Budějovicích (www. zshavl. cz). Právě pro
její nesporné kvality jsem si tuto školu vybrala pro výzkum, prostřednictvím něhož
chci ostatním učitelům nabídnout případy
dobré praxe. Ve škole se mě ujala p. učitelka Blanka Ryvolová, která má na starosti koordinaci výuky a dalšího vzdělávání zdejších učitelů. Kromě toho ona sama
lektoruje v různých školách a z ohlasů
vím, že velmi úspěšně.
Při první návštěvě jsem si okamžitě
všimla toho, že ve škole panuje velmi po-
zitivní klima. Myslím tím hlavně vzájemnou spolupráci učitelů a skvělou podporu
ze strany vedení školy (ředitel František
Dostál). Učitelé tu opravdu tvrdě pracují,
aby svým žákům nabídli jen to nejlepší.
Ve sborovně mě zaujalo několik tlustých
šanonů s kvalitně zpracovanými pracovními listy, které si učitelé připravují po večerech pro své žáky. Našla jsem v nich pečlivě vypracované, zajímavé úkoly, které
žáci při práci s texty řeší individuálně či ve
skupinách. Tyto úkoly efektivně rozvíjejí
kritické myšlení, čtenářské dovednosti i kreativitu žáků, čili dovednosti,
které budou nutně potřebovat proto, aby se mohli
uplatnit v reálném životě.
A jak to vypadá v hodinách?
Podíváme-li se do třídy,
kde probíhají čtenářské
hodiny, zjistíme, že někdo nad rozložením třídy
opravdu přemýšlel. Stolky
jsou uspořádány tak, aby
žáci mohli pracovat v malých skupinkách. V přední části třídy je místo, kde
se mohou v kruhu shromáždit a sdílet své
myšlenky. Ve třídě je knihovna a počítače.
Žáci tedy mohou během hodin nahlížet do
různých knih, naučných i beletristických,
a zároveň mohou vyhledávat informace
na internetu.
V jedné takové čtenářské hodině (vedené p. učitelkou Evou Nesibovou) například žáci pracovali s manipulativním spamovým emailem, který učitelka našla ve
své emailové poště. Žáci ve skupinkách
odkrývali místa, kde s nimi email manipuluje, a pak si sami na internetu ověřovali
informace, které v textu zazněly. Prostě
dělali přesně to, co čtenářsky gramotný člověk
s takovým emailem
(nebo třeba článkem na
internetu) udělá, pokud
k němu chce zaujmout
skutečně kritický a poučený postoj.
Velmi oceňuji i to, že
se zdejší škola snaží
vychovávat etické jedince. Pokud chceme
v naší společnosti něco
v tomto ohledu změnit,
musíme začít právě
u našich dětí. Jedním
z příkladů byla krásná hodina p. učitelky
Blanky Ryvolové, ve které žáci pracovali
s příběhem o chlapci, který trpí tělesným
postižením. Taková hodina vede k diskuzi
o tom, s jakými „odlišnými“ lidmi se setkáváme, jak se asi cítí a jak bychom se
k nim měli chovat.
A nakonec – jak to vlastně všechno
začalo a jak to bylo dál?
Při rozhovoru s p. Blankou Ryvolovou
mě zajímalo, jak to vlastně všechno začalo, neboli kdy, jak a proč se tady začali
intenzivně věnovat čtenářské gramotnosti. Zaujalo mě, že kromě ní stáli na počátku i učitelé předmětů jiných, než je český
jazyk. Právě oni si začali uvědomovat, že
čtenářská gramotnost je nutná i v jejich
předmětech. Jinak totiž žák například
neumí správně porozumět zadání slovní
úlohy. Proto tedy zhruba před pěti lety
zpracovali společný plán. Všichni učitelé absolvovali řadu školení, prošli kurzy
Kritického myšlení, nastavili vzájemnou
spolupráci i systém práce ve třídách tak,
aby byla skutečně zaměřená na žáka. To
znamená, že žáci ve skupinách aktivně
zkoumají, učí se spolupracovat a samostatně řešit problémy. Učitel je jim oporou a inspirátorem a vede je postupnými
kroky k tomu, aby si uměli sami poradit.
Taková práce je velmi náročná na přípravu, ale pro učitele, který učí rád, je daleko více motivující, než příprava „klasické“
přednášky, při níž žák jen pasivně naslouchá. Učitelé vypracovali krásný projekt
„Rosteme četbou“, na který najdete odkaz na webových stránkách školy. Cílem
projektu je přivést žáky k četbě a kromě
zmíněných aktivit (pracovní listy, práce
s texty ve všech předmětech atd. ) sem
patří například i různé besedy se spisovateli i jinými zajímavými osobnostmi či
seriál, ve kterém učitelé představují svou
oblíbenou knihu.
Ostatně, navštivte webové stránky školy a přesvědčte se sami. A pokud třeba
zrovna uvažujete, do které školy poslat
svou ratolest, tak vám tuto školu mohu
vřele doporučit!
Mgr. Ladislava Whitcroft,
Pedagogická fakulta
Karlovy Univerzity v Praze
leden 2014
13
zez školství
školství
ze
kultury
ze školství
Divadelní učebnice
Dne 14. října proběhlo v MKS Beseda divadelní představení pro studenty 3. a 4.
ročníku Gymnázia a SOŠ pod taktovkou Divadélka pro školy z Hradce Králové. Během představení s názvem Divadelní učebnice aneb České divadlo 20. století nám
herci přiblížili, jak se vyvíjela divadla od vzniku samostatného Československa až
po současnost. Herecká dvojice postupně předvedla několik ukázek z nejslavnějších i méně slavných děl různých autorů a divadel.
První zastávkou při našem cestování
minulostí se stalo Osvobozené divadlo.
Ve hře Jiřího Voskovce a Jana Wericha
Don Juan & comp. se nám herci v propracovaných kostýmech pokusili zábavnou
formou přiblížit prvorepublikovou atmosféru. Do hry se snažili zapojit i samotné
studenty a živě komunikovali s publikem.
Další ukázka z divadelního zpracování
románu Karla Čapka Válka s mloky nás
zavedla do předválečného prostředí.
V originálním kostýmu mloka Andyho exceloval jeden z členů hereckého dua.
V 50. a 60. letech 20. století vznikala
tzv. divadla malých forem. Jedním z nejslavnějších divadel u nás se bezpochyby
stává pražské divadlo Semafor. Ústřední
dvojicí Semaforu se stali Jiří Suchý a Jiří
Šlitr. Kromě množství českých hitů vytvořili i různé kabaretní scénky. Právě jednu
z nich jsme zhlédli i my v Besedě. Na postavu zamilované uklízečky Vágnerové
budeme ještě dlouho vzpomínat.
Kvalitní divadla vznikala však nejenom
v Praze. V další ukázce jsme se přenesli
do brněnského divadla Husa na provázku.
Muzikál Balada pro banditu je hudebním
zpracováním románu Ivana Olbrachta
Nikola Šuhaj loupežník. Hlavní postavy
Nikoly a Drače, otce Eržiky, zahráli herci
sami. Pro roli Eržiky si však museli vybrat
studentku z publika.
Do školního prostředí nás zavedla hra
Divadla Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy. Byli jsme vyzváni k naprostému tichu slovy: „Pokud vydržíte zticha
celou ukázku, vrátíme vám vstupné. “ Můžete hádat, jak to dopadlo. Už po přečtení seznamu žáků, kde se objevila jména
studentů naší školy, bylo jasné, že nevyhrajeme. Dialog pana ředitele a třídního
učitele pak už rozesmál všechny.
Václav Havel je jedním z představitelů absurdního dramatu v Čechách. Jeho
dílo Chyba z vězeňského prostředí bylo
posledním bodem našeho nabitého programu. V divadelní hře se často užívá
vulgárních výrazů, které nám však herci
nenápadně „vypípali“.
Díky vtipnému zpracování herců hradeckého divadla a našemu zapojení se do
děje čas rychle utíkal a my si ani neuvědomili, že jsme si právě během jediného
představení zopakovali pár hodin literatury. Divadlo se všem moc líbilo a doufáme,
že se brzy opět při podobné příležitosti
sejdeme v hledišti.
Text: Anna Maršíková (4. A.)
NA TRATI
V pátek 22. listopadu 2013 se po roce
a půl vrátili do moravskobudějovické Besedy Roman Horký s Kamelotem a kapela Pozdní sběr. Při jejich minulé společné
návštěvě Kamelot křtil svoje tehdy čerstvě
vydané album Proti proudu a Pozdní sběr
nás seznámil s vlastní tvorbou. Tentokrát
to bylo trochu jinak.
V osm hodin večer se na pódiu nejprve
předvedli Kameloti v legendární sestavě
s Věrou Horkou, co není Romanovou sestrou. Hned od prvních akordů bylo jasné,
že si diváci přijdou na svoje – od samého
začátku totiž s muzikanty zpívala většina
obecenstva, protože v první části koncertu
Exkurze za Biblí kralickou, hvězdami a předpovědí počasí
Když jsem se dozvěděla, že je pro
třídy 1. A a 3. C připravena komplexní exkurze, moc jsem netušila, co si
mám pod tímto názvem představit.
Nyní už vím, že je to den naplněný poznáváním a cestováním. V úterý 19.
11. 2013 jsme navštívili tři různá místa, která různými způsoby doplňovala dva školní předměty – zeměpis
a český jazyk.
První zastavení bylo v Kralicích nad
Oslavou, kde už léta stojí Památník Bible
kralické a muzeum s expozicí o Jednotě
bratrské. Zde jsme se dozvěděli informace o životě Jana Blahoslava a dalších členů Jednoty bratrské, kteří se podíleli na
překladu této slavné památky. Prohlédli
jsme si pomůcky, které se dříve používaly
k tisku, a tisk nám byl dokonce předveden. Paní průvodkyně hovořila dost rychle
ve snaze nám toho co nejvíce říci, takže
bylo náročné sdělované informace zaznamenávat a ukládat do paměti. V Kralicích
jsme dále navštívili kostel, ve kterém na
nás dýchal kromě historie místa i dost
chladný vzduch. Po rozloučení s průvodkyní následovala další cesta autobusem,
tentokrát směr Planetárium a hvězdárna
Brno. Zde jsme měli objednaný výukový
program. Sklopili jsme si sedačky, pohodlně se usadili, upřeli pohled vzhůru ke stropu a zajímavý zážitek mohl začít. Objevila
se ohromující scéna černé oblohy poseté
milióny hvězd. Příjemný hlas uvaděče nás
provázel postupně celou oblohou, hledali
jsme souhvězdí jako Medvědice, Orion,
Blíženci, Lev a řadu dalších. Druhou část
programu představoval film o přípravách
astronautů na stav beztíže. Snímek byl
sice určen pro základní školy, přesto nikdo nic nenamítal a téměř všem se líbil.
Po šedesátiminutové návštěvě planetária
nás řidič převezl do brněnského Campu-
14
leden 2014
su, kde jsme půlhodinovou pauzu využili
k občerstvení. Poslední část exkurze se
konala v Meteorologické stanici v Dukovanech. Polovinu prohlídky jsme strávili
venku a všem nám byla zima. Rádi jsme
pak našli útočiště ve vyhřátém autobuse.
Zpět k bráně gymnázia jsme se vrátili kolem čtvrté hodiny.
Sama za sebe můžu říci, že to bylo velmi náročné, jak na množství údajů, tak na
čas strávený v autobuse. Kromě spousty
nových informací si myslím, že tato exkurze přispěla ke stmelení našeho nového kolektivu a položila základy k dobrým
vztahům mezi naší a paralelní třídou.
Kateřina Hanáková, 1. A
ADVENTNÍ ČAS V ZŠ A PŠ DOBROVSKÉHO
Poslední měsíc roku 2013 byl v naší
škole nabitý příjemnými událostmi. První
a podle ohlasů veřejnosti i velmi vydařenou akcí byl tradiční vánoční Jarmark
v Zámeckých konírnách. Mezi hosty, kteří
přijali naše pozvání, byl senátor Parlamentu ČR Mgr. František Bublan, 1. náměstek
hejtmana Ing. Vladimír Novotný, zástupci
Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Vysočina i zástupci našeho města – starosta Ing. Vlastimil Bařinka a místostarosta
Jan Kocáb. Po úvodním slovu výše jmenovaných, paní ředitelky Mgr. Miroslavy
Zvěřinové a krátkém
pěveckém vystoupení žáků naší školy si
mohli všichni přítomní
prohlédnout i zakoupit překrásné adventní
věnce a další výrobky
s vánočními motivy.
K vidění byla i ukázka
vyřezávaného Betléma
pana Jíry a dřevěné
výtvory umělců Jana
Baksy a Pavla Balcara,
kteří naší škole věnovali nádherného velikého draka.
České koledy, vůně
punče a desítky druhů
vánočního cukroví zpříjemnily podvečer
všem, kteří si udělali čas a přišli opět po
roce mezi nás. Někteří bohužel přijít nemohli – jako např. senioři z Domu Sv. Antonína, a proto jsme se vydali s dětmi za
nimi potěšit je zpěvem koled a vlastnoručně vyrobeným dárečkem.
Michaela Římovská,
učitelka ZŠ a PŠ Dobrovského
www. specmb. cz
Roman Horký s kapelou Kamelot
FOTO: Pavel Čírtek –
zazněl jakýsi průřez tvorbou skupiny v podobě známých hitů jako Psáno na březové kůře, Zpátky pár let, Zachraňte koně,
Honolulu, Země antilop. Na závěr tohoto
bloku Roman Horký všechny překvapil,
když pozval na jeviště ředitele Besedy
Karla Nechvátala, aby mu poblahopřál
k narozeninám a přizval ke společnému
hraní. Karlovi se tak splnil jeho dávný sen
„stát na pódiu s Kamelotama“, jak sám
řekl. Společně pak zahráli Čas rozchodů.
Načasování bylo výborné. Tou dobou už
totiž atmosféra v sále kulminovala, a tak
zpívali snad všichni.
Po přestávce se na scénu vrátil Roman
Horký, tentokrát však s kapelou
Pozdní sběr, se kterou společně letos vydal CD Na trati. Pozdní sběr,
jižansko-moravský rock´n´roll s přívlastkem, je hudební seskupení složené z výborných muzikantů, jejichž
frontmanem je Jura Pařez, autor
a interpret většiny písní. Dvě písně
alba složil Roman Horký a na dvou
se podíleli společně. A tak posluchači v tomto relativně novém spojení
vyslechli několik chytlavých písní,
např. Z věží Petrova, Chceš to vzdát,
Pálava, Anděl či titulní píseň Na trati.
Uprostřed tohoto bloku se na jeviště
Bojové umění
Dokážeme se v dnešní přetechnizované
době ještě vůbec věnovat něčemu jinému než
počítačům, televizi, mobilům a jiným technickým vymoženostem? Budějovická mládež tuto
možnost má. Od září 2012 tu vznikla skupina
mladých lidí, kteří se pod vedením Tomáše
Kuby, mezinárodního instruktora a držitele
IV. Danu, začali věnovat korejskému bojovému umění Taekwon-do, které je pod hlavičkou pražské školy Ge Baek Hosin Sool
v čele s mezinárodním instruktorem Martinem
Zámečníkem VI. Dan. Zájemci o toto bojové
umění se postupně učí základním technikám,
sportovnímu boji, sebeobraně, sestavám i populárním přerážecím technikám. Zdokonalují
si také svou duševní stránku a fyzickou kondici. Budějovická skupina čítá zhruba 12 lidí,
z nichž nejmladšímu je 8let a nejstaršímu 14
let. Tréninky probíhají pravidelně v tělocvičně
ZŠ každé pondělí od 13. 45 do 15h. Případní
zájemci o toto bojové umění se mohou přijít
podívat na trénink a mají také možnost začít
se tomuto umění věnovat.
Marcela Šťastná
Základní škola M. Budějovice, Havlíčkova ul. 933
Základní škola TGM M. Budějovice, nám. Svobody 903
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Ředitelství obou základních škol v M. Budějovicích oznamují,
že zápis dětí narozených od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008
a těch, které měly v minulosti odklad začátku povinné školní docházky,
se bude konat
v pátek 7. února 2014 od 14. oo do 17. oo hod. a
v sobotu 8. února 2014 od 9. oo do 11. oo hodin.
K zápisu se dostaví děti se svým zákonným zástupcem.
S sebou přinesou doklad o rodném čísle dítěte
a vyplněný zápisní list pro žáka 1. třídy.
Těšíme se na shledanou.
Mgr. Miloš Březina,
ředitel ZŠ TGM
František Dostál,
ředitel ZŠ Havlíčkova ul.
vrátil také Karel Nechvátal, jemuž připadl
čestný úkol stát se kmotrem nového alba.
Karel miminku popřál hodně posluchačů
a dlouhou životnost, došlo i na šampaňské
a pak už program spěl do finále. Diváci si to
opravdu užili, vždyť se hrálo a zpívalo ještě
o půl jedenácté! Ale koncert měl spád a řekla bych, že to nikomu ani nepřišlo, někteří
by asi vydrželi u dobré muziky i déle…
Drahomíra Brzobohatá
Saxofonistka Viola Falb
– saxofon (Rakousko),
Viola Falb studovala jazzový saxofon
na Vysoké škole múzických umění ve
Vídni a studium zde ukončila v roce 2007
s vyznamenáním. Během roku 2007 studovala také jazzovou kompozici na univerzitě v Linci.
V roce 2005 získala ocenění rakouského ministerstva kultury jako „Nová tvář
rakouského jazzu“. 2006 vyhrála rakouskou Cenu diváků Jazzzeitv a roce 2008
získala jazzovou cenu Objev roku.
V roce 2010 studovala v New Yorku pod
vedením Grega Osbyho, Stevea Lehmana, Elleryho Eskelina a Hala Crooka.
Viola Falb setstavila v roce 2004 vlastní jazzovou formaci Falb Fiction, která
vydala už tři alba s celosvětovou distribucí (www. falbfiction. com), hraje
též se saxofonovým kvartetem Phoen
(www. phoen. at) a má i duo „Kitsch &
Glory (Kýč a Sláva)“ Viola sama skládá
hodně hudby, a to jak moderní klasickou
hudbu, tak komorní muziku a především
milovaný jazz…
Saxofonista Jakub Doležal se narodil
v roce 1980. Začínal s moravskobudějovickou kapelou Florián, kde působil
několik let.
Hudební fanoušci jej mohli zaznamenat v řadách formací jako např. Work In
Progress, Žáha, Benedikta, Ondřej Pivec Organic Quartet, Seven Days či Jan
Kořínek & Groove. Od roku 2008 hraje
s Los Quemados (pod vedením Filipa
Spáleného). Spolupracoval i s Rudy Horvátem, Michalem Pavlíčkem, Walterem
Fischbacherem, ASPM a v roce 2012
také s obnoveným Flamengem.
Jakub hrál i s moravskobudějovickou
kapelou Florián, kde hrál několik let.
S rakouskou saxofonistkou Violou
Falb se Jakub potkal v saxofonové sekci
bigbandu European Youth Jazz Orchestra, v rámci turné Swinging Europe 2006.
Jakub Doležal Quartet vznikl v roce
2008 a od začátku je orientován na vlastní tvorbu, doplňovanou cover-verzemi
skladeb od Pink Floyd, Joy Division či Beatles. Stylově se dá tvorba J. Doležala
zařadit do škatulky fusion. To, jinými slovy, znamená, že se krom převažujících
vlivů jazzových v hudbě kvarteta uplatní
i prvky rocku či funku.
Více: www. dolezalmusic. net
-redakce-
leden 2014
15
z kultury
ze společnosti
MARTÍNKOVSKÝ DŽBÁNEK BILANCUJE
Džbánek, folklórní horácký taneční soubor z Martínkova v uplynulém roce 2013 absolvoval takřka
dvě desítky vystoupení. Jednalo
se nejen o různé slavnosti a veselice, ale i o charitativní akce.
Tancování v krojích má v Martínkově více než 30-ti letou tradici.
Tradice, která dokládá, že folklór
na vesnici stále žije a přináší radost nejen účinkujícím, ale i divákům. Loňský rok byl v tomto ohledu
pro soubor velice příznivý, přestože bylo nutné skloubit časovou náročnost s dalšími činnostmi.
Džbánek do nového roku 2013
vstoupil v plesové sezóně v po- Horácký folklorní den
době několika předtančení. Poté násle- tak vzájemnou několikaletou spolupráci.
dovaly Velikonoce, které v loňském roce
Také květen přinesl duchovní oslavy.
proběhly zcela netradičně. Již samotný Jednalo se o 300. výročí obnovení martínfakt, že se konaly na „apríla“, přinesl kro- kovského kostela Navštívení Panny Marie.
mě pomlázky i plno šprýmů. A protože byl Dále byl soubor v Okříškách účastníkem
v té době Martínkov stále zasněžený, bylo 3. ročníku Okříšského folklórního festiválo Velikonočním pondělí vidět nejen koled- ku, kde si společně s dalšími folklórními
níky, ale i např. Mikuláše a čerty.
soubory předal postřehy a zkušenosti.
V dubnu soubor vystupoval v Jemnici,
I červen byl ve znamení folklóru. Džbána slavnostech pořádaných v souvislosti nek byl jedním z účinkujících na Horáckém
Kostela sv. Stanislava. Zúčastnil se též folklórním dni pořádaným v Dalešickém
krojovaných hodů v Čebíně, kde navázal pivovaře v rámci Postřižinských slavnosna četná přátelství z minulosti a obnovil tí. Soubor svým vystoupením přispěl též
v Myslibořicích na V. benefičním
koncertu střediska Diakonie.
O letních prázdninách proběhly
kromě dalších poutí i tradiční martínkovské krojované hody. Akce,
na kterou se všichni pečlivě celý
rok připravovali a těšili.
Další charitativní akce se konala v říjnu v Lounkách podpořením
občanů postižených povodněmi.
V tomto měsíci absolvoval Džbánek i zahraniční vystoupení na festivalu dýňových slavností v Retzu.
S koncem roku 2013 provázeným Mikulášskou besídkou,
Štěpánskou zábavou a oslavou
Silvestra, vstoupil Džbánek do nového roku 2014 v podobě dalších předtančení na plesové sezoně.
Závěrem bych chtěla jménem martínkovského souboru Džbánek poděkovat
všem, kteří se podíleli na tom, že se jednotlivé akce uskutečnily, a to nejen účinkujícím, ale i organizátorům a hlavně divákům. A vy, vážení a milí čtenáři,až se
někde spolu setkáme, neváhejte, přidejte
se k nám a zatančete si společně s námi.
Za soubor Džbánek
umělecká vedoucí Dana Svobodová
Znojemská konference
Hluboký kaňon od soutoku Rakouské a Moravské Dyje až po Znojmo je
známý nejen krásnou přírodou, ale také četnými architektonickými památkami. Známá i méně známá panská sídla, hrady a zámky v Podyjí jsou svědky nejen dramatických dějinných momentů, ale i těsných přátelských vazeb
jihozápadní Moravy a severního Dolního Rakouska.
Právě k jejich bližšímu poznání byla
uspořádaná mezinárodní konference Hrady a zámky moravsko-rakouského Podyjí.
Na konferenci, která se konala 21. listopadu 2013 ve znojemském hotelu Prestige,
byli mezi šesti desítkami účastníků i zástupci moravskobudějovického muzejního spolku, a to František Vlk, Jan Nekula,
Pavel Valíček a Vlastimil Smetana.
Po úvodní zdravici, kterou pronesly
Ohlédnutí za kurzy tance v roce 2013
Jak už je v Moravských Budějovicích
několikaletou tradicí, i v uplynulém roce
se začátkem září
otevřel sál MKS
Beseda účastníkům
tanečního
kurzu pod vedením Jany Dostálové a Lubomíra
Janouška.
To, co se účastníci za několik
lekcí naučili, jsme
mohli zlédnout již
v pátek 25. 10.
Jana Dostálová
2013, kdy s oda Lubomír Janoušek
bitím sedmnácté hodiny začala první
Prodloužená tanečního kurzu. Kurz byl
složen celkem z deseti nabitých lekcí,
které se konaly každé pondělí v Besedě.
Během těchto hodin se absolventi naučili
jak společenské tance, tak základy společenského chování, které využijí i v běžném životě.
Věneček, který se konal 30. listopadu
2013, byl slavnostním zakončením tanečního kurzu.
I tady jsme mohli zhlédnout to, co se talentovaní účastníci kurzu naučili. Mazurka,
polka, waltz, valčík, blues, foxtrot – nejen
tyto tance patřily mezi ty, které jsme mohli
spatřit a následně si i vyzkoušet. Pod ve-
dením absolventů kurzu jsme se naučili
i jeden moderní tanec, který jsme si během
večera zopakovali hned několikrát.
Večery strávené v příjemné atmosféře,
kterou vytvořila hudební skupina CREDIT
Jiřího Tržila ml. , budou příjemnou vzpomínkou na rok 2013. Mimo to jsme mohli
vidět také předtančení talentovaných studentů z oddílu Dance aerobic TJ Sokol
Moravské Budějovice. Jak na Prodlouženou tak na Věneček se přišla podívat řada
lidí a účast na obou akcích potvrzovala,
že obyvatelé Moravských Budějovic rádi
žijí kulturním životem.
text: Pavlína Ondráková
autor fotografií: Pavel Čírtek
Finanční konzultace
Mgr. Drahomíra Brzobohatá
JSME VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ
řešíme s vámi:
• Rentu na spokojené stáří
• Peníze na vzdělání vašich dětí
• Zajištění vaše a členů rodiny
• Splnění snů a přání
Přijďte
se přesvědčit!
Volejte 777 960 669
Nástup absolventů tanečních na Věnečku
16
leden 2014
Pohled na část účastníků konference
představitelky pořádajících institucí, byl
zahájen dopolední blok přednášek. Jiří
Kacetl, historik znojemského muzea a moderátor konference, podal publiku stručný
přehled významných dějinných událostí
v Podyjí od pozdní antiky až po vrcholný
středověk, které měly za následek vznik
moravsko-rakouské hranice v dnešní poloze a stavbu celé řady pevností a šlechtických sídel na obou stranách hranice.
Poté následovaly přednášky
z úst předních moravských
i rakouských odborníků i autorů odborných publikací.
Např. kastelolog Miroslav
Plaček přiblížil příslušníky
rakouského
šlechtického
rodu pánů z Trnavy, architekt Pavel Šimeček se pak
zabýval problematikou zaniklého vodního hradu Bílkova v povodí Moravské Dyje.
Kastelánka Miroslava Janíčková upoutala pozornost
podrobným líčením majetkoprávních proměn známku
ve Vranově v dramatických
František Vlk při vystoupení.
letech 20. století V odpoledních hodinách
vystoupil František Vlk, předseda moravskobudějovického muzejního spolku,
s poutavým povídáním a prezentací části
své sbírky pohlednic z oblasti Podyjí. Bohatá diskuze mimo jiné také zdůraznila
četná unika popisované oblasti, jako např.
hustou koncentraci kulturních památek,
kouzelnou přírodu i možnost volnočasového využití spojeného s návštěvou hradů
a zámků regionu.
Konference byla uspořádána v rámci
přeshraničního projektu podpořeného
z prostředků programu Evropské územní
spolupráce ČR-Rakouska a může být také
odrazovým můstkem pro další prohloubení příhraniční spolupráce.
Text ::Vlastimil Smetana
Foto: Vlastimil Smetana a archív
Hasiči hodnotili svoji práci
V pátek 6. prosince večer se začaly
snášet první sněhové vločky letošní zimy
a v příjemném teplíčku společenské místnosti stanice HZS v Moravských Budějovicích starosta sboru MVDr. František
Svoboda zahájil slavnostní valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů slovy: „ Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči,
milí hosté“…
Slavnostní jednání zahájili, jako již tradičně, svým pásmem básní mladí hasiči
a poté si již vzal slovo pan Jan Muška,
který přivítal hosty – delegace hasičů
z Jaroměřic nad Rokytnou a dalších sborů z okolí a seznámil zúčastněné s body
schůze.
Kulturní přehled mikroregionu
leden 2014
Martínkov
Sobota 25. 1. 2014
Pořadatelé srdečně zvou na
Tradiční hasičský ples v Martínkově
který se koná 25. ledna 2014 od 20. 00
hodin v místní sokolovně. Hraje Dynamic, bohatá tombola a nové vystoupení
Poupat.
Jakubov
11. 1. 2014 – Myslivecký ples
1. 2. 2014 – Sportovní ples
Jako první bod programu zazněla
zpráva o činnosti sboru od minulé valné
hromady, se kterou nás, a jako vždy podrobně a pečlivě vypracovanou, seznámil
starosta sboru. Úvodem konstatoval, že
sbor má v současné době 94 členů – 64
mužů, 14 žen, 1 dorostence, 15 mladých
hasičů a 1 čestného člena. Dále zhodnotil
činnost sboru, připomenul složení výboru,
mimochodem s malou změnou, během
schůze byl zvolen mimořádně nový velitel
sboru, složení revizní komise a činnost členů pracujících ve vyšších orgánech. Též si
posteskl, že je škoda, že nemáme žádné
zastoupení v komunální politice a zda by
se nenašel odvážlivec, který by si troufl
hájit zájmy hasičů na půdě radnice, čímž
i připomenul, že příští rok je rokem volebním. Podrobně se věnoval činnosti sboru
v jednotlivých měsících roku – výjezdům
jak profesionálních hasičů, tak členů JPO
II. k požárům, haváriím, technické pomoci
atd. , seznámil přítomné s výsledky soutěžních družstev mladých hasičů, dorostence, mužů i mužů nad 35 let. Připomněl
i kulturní akce, které jsme v roce 2013
pořádali a které se opět setkaly u našich
návštěvníků s velkým úspěchem – ať už
to byl ples či masopust, díky jehož pořádání jsme mohli pomoci postiženému synkovi člena SDH Lukov Lukášku Škodovi
a věnovali mu na léčbu výtěžek z tomboly
v částce 6000 kč, dále organizování pá-
Starosta sboru František Svoboda
při přednesu hlavní správy
lení čarodějnic, jehož obliba rok od roku
roste a kde ohlasy rodičů na dětské čarodějnické odpoledne jsou více než kladné,
a též nás seznámil s plánovanými akcemi
do konce roku a na rok příští, který bude
pro náš sbor zlomový. Jednak bude slavnostní, neboť příští rok oslavíme 140 let od
jeho založení, ale též bude volební, budou
leden 2014
17
ze společnosti
ze společnosti
se volit členové do výboru a revizní
komise. Nakonec poděkoval všem členům
za práci, kterou pro sbor vykonali,
ať již při pořádání již zmiňovaných
kulturních či sportovních akcí, při
práci s mládeží, ale i při brigádách
na letišti či sečení parku u místního
gymnázia atd atd. . těch činností je
opravdu nepočítaně.
V úplném závěru popřál všem přítomným příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku
2014. Po této zcela vyčerpávající
zprávě o činnosti, kterou si můžete
celou přečíst na našich webových
stránkách www. sdhmb. cz přišla na
řadu zpráva o hospodaření sboru a zpráva
revizní komise. V rámci programu došlo
Zapojte se do akce Najdi studánku
MAS Rokytná, o. p. s. ve spolupráci
s MAS Zubří země, o. p. s. získaly z Programu rozvoje venkova ČR – opatření IV.
2. 1. Realizace projektů spolupráce dotaci
na projekt Znám křišťálovou studánku. . .
. , jehož realizace se rozběhne od března
2014. Smyslem a cílem projektu je pasportizace všech studánek na území a obnova
38 vybraných. Na území MAS Rokytná, o.
p. s. se bude obnovovat celkem 17 studánek, z toho 8 studánek je již vybraných.
Zbývajících 9 studánek bychom rádi našli
a vybrali v rámci akce Najdi studánku, do
které se můžete zapojit i vy čtenáři. Pokud
víte o nějaké studánce, zašlete svůj tip
na emailovou adresu znam. studanku@
gmail. com. Do zprávy napište název studánky, její přesnou polohu doplněnou o fotografii. Zaslané náměty posoudíme podle
předem stanovených kritérií a po poradě
s našimi partnery nejvhodnější studánky
zařadíme do studánek, které budou obnoveny. Hlavním kritériem výběru je poloha
studánky. Vaše studánka se musí nacházet v jedné z 49 obcí, které jsou součástí
územní působnosti MAS Rokytná, o. p.
s. Seznam obcí najdete na internetových stránkách www. iecc. cz. Jestli víte
i o studánkách na naší partnerské MAS
Zubří Země, o. p. s. také nám to napište.
i na ocenění některých členů sboru – byly
předány čestná uznání i věrnostní medaile
za 30, 40 a 60 let členství ve sboru.
Jediným stinným bodem tohoto večera
bylo oznámení starosty sboru o ukončení
členství v SDH k 31. 12. 2014. Upřímně
doufám, že starosta svůj postoj přehodnotí a znovu zváží své rozhodnutí. Nikdo
jiný pro sbor nedělá a snad ani neumí
udělat tolik co on a je mi líto, že nedokážeme plně docenit jeho obětavost, píli,
pracovitost a nasazení, které pro náš sbor
vynakládá. S přáním všeho nejlepšího
v novém roce a snad i častých setkáních
při našich akcích.
Vlasta Růžičková
Seznam obcí najdete na stránkách www.
zubrizeme. cz. Všechny nalezené studánky budou zpracovány do přehledné databáze na novém společném webu a zároveň budou mít také zpracován odborný
rozbor vody, který pro nás zdarma zajistí
Vodárenská akciová společnost, a. s. Na
realizaci projektu se budou dále podílet
partnerské základní školy, obce, Lesy ČR,
s. p. a Správa CHKO Žďárské vrchy. Další informace získáte na tel.: 774 405 666
nebo 561 010 105.
MAS Rokytná vyhlásí 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci PRV, viz.
www.iecc.cz.
Robert Kubala,
ředitel MAS Rokytná, o. p. s.
Ocenění práce zaměstnanců a dobrovolníků v Domě sv. Antonína
Nedostatek skutečných morálních autorit v České republice přivedl společenství
Domu sv. Antonína v Moravských Budějovicích na myšlenku vyjádřit vlastní představy
o kritériích, jež by každá morální autorita měla zastupovat. Obětavá práce zaměstnanců v sociálních službách a úsilí dobrovolníků bez sebemenších nároků na honorář
proto představují základní předpoklady.
Dům sv. Antonína založil Řád Svatého
Antonína Velikého ve velikonočním období roku 2012 jako ocenění dobrovolnické
práce ve všech jejích podobách. Tento
civilní řád slouží jako vyznamenání k ocenění trvale opakované práce zaměstnanců a dobrovolníků, kteří do Domu sv.
Antonína dochází bez nároků na honorář
a publicitu. Ti zde pracují ve prospěch
obyvatel celého Domu. Smyslem Řádu
sv. Antonína Velikého je rovněž motivace
dobrovolníků z řad nejen obyvatel, ale též
externích spolupracovníků k další úzké
spolupráci a inspiraci nově příchozích do
Domu sv. Antonína, aby svou činností prohloubili důležitost dobrovolnické služby
a tvorby jednotného společenství dobré
vůle. Stanovy tohoto civilního vyzname-
Zleva: Mgr.Pavel Pokorný, ředitel DSVA Ing.Ladislav
Chloupek, S.M.Salesie - Anna Tlapová
18
leden 2014
nání mimo jiné hovoří o nastoupení Domu
sv. Antonína na trpělivou cestu v kampani
za motivaci nových zaměstnanců a dobrovolníků k dlouhodobé charitativní práci
ve prospěch bližních.
Během setkání zaměstnanců Domu
sv. Antonína ve čtvrtek, dne 12. prosince
2013, byl udělen Řád sv. Antonína Velikého třem vynikajícím osobnostem, které svůj život zasvětily charitativní práci.
Novými nositelkami Řádu sv. Antonína
Velikého se staly S. M. Salesie z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (velkokříž), paní Anna Plačková
(velkokříž) a paní Zdenička Fučíková (nositelka Řádu sv. Antonína
Velikého).
Za životními příběhy výše
uvedených žen se mimo
jiné skrývají i desítky let
tiché, usilovné práce plné
zájmu o každého, kdo na
svých bedrech nese těžké
břímě člověka potřebného. A toto břímě se právě
ony bez váhání rozhodly
nést spolu s nimi. S hrdostí
v srdci jim vyjadřujeme své
nejupřímnější uznání!
Zleva Mgr. Pavel Pokorný, S.M.Daniela - Jana Veselá,
Anna Plačková, ředitel DSVA Ing. Ladislav Chloupek
Úřad kustoda
insignií a ceremoniáře
Řádu
sv. Antonína Velikého
Okénko k sousedům
O druhé adventní neděli 8. prosince navštívil místostarosta města Moravských
Budějovic Jan Kocáb v doprovodu vedoucího Muzea řemesel Václava Kováře partnerský městys Kautzen.
Po srdečném přijetí starostou Manfredem Wühlem následovala prohlídka nově
opravené radnice a výměna vánočních
dárků. V přátelském rozhovoru účastníci
hovořili o zkušenostech z komunální politiky, především se zajímali o rozpočet
obcí u nás a v Dolním Rakousku.
Ve Vlastivědném muzeu si pak budějovická delegace prohlédla nedávno
tam instalovanou výstavu řezbářského
umění. Průvodci jim byli pracovníci muzea Paul Richter a manželé Hruskovi.
Po následném pohoštění pozval vedoucí
budějovického muzea Václav Kovář členy Muzejního spolku do nově otevřeného
rekonstruovaného Muzea Vysočiny do
Třebíče, kterým je osobně provede ředitel
Jaroslav Martínek.
Před odjezdem si hosté prohlédli Pohádkový adventní trh, který se konal ve
školní aule i venku v okolí radnice. Po
rozloučení a ujištění o další partnerské
spolupráci v nadcházejícím novém roce
se vrátila budějovická delegace domů.
První událostí v Kautzenu v novém roce
bude slavnostní koncert, který se uskuteční v aule školy 5. ledna 2014. Všichni
jsou srdečně zváni!
Úspěšný nový rok strávený ve zdraví a spokojenosti přeje všem čtenářům
Okénka
Pavel Kryštof Novák
100 let od vydání významné studie Jaroslava Palliardiho
V případě, že
některá osobnost kulturního
a
vědeckého
života
získá
uznání již za
svého
života,
je to věc nejen
žádoucí, ale i obdivuhodná. Proto se na
osobnost Jaroslava Palliardiho podívejme
blíž. Narodil se v roce 1861 v Telči a zemřel v roce 1922 v Moravských Budějovicích. Po studiích práv se stal notářem
a získal první praxi ve Znojmě a ve Vranově. V roce 1888 se přestěhoval do Moravských Budějovic.
Od mládí se zabýval archeologií. V době
působení ve Znojmě dělal průzkumy na
přemyslovském hradě, v Hodonicích a ve
Znojmě-Novosadech, kde roku 1888 objevil moravskou malovanou keramiku. Sám
i společně s F. Vildomcem provedl výzkumy na hradišti v Jaroměřicích nad Rokytnou, ve Střelicích, Boskovštejně, v Křeticích, Těšeticích. Mimořádným přínosem
metodice archeologie doby kamenné byl
výzkum na Starém zámku v Jevišovicích,
kde Palliardi rozlišil čtyři základní vrstvy
moravského eneolitu. Roku 1911 provedl první periodizaci moravské malované
keramiky a roku 1914 vydal studii o chronologii moravského neolitu – Die relative
Chronologie der Jüngeren Steinzeit in
Mähren.
Tato druhá odbornost mu přinesla i významné společenské postavení v moravskobudějovickém kulturním a politickém
dění. Nejen že sám aktivně svolával pokrokově smýšlející obyvatele k diskuzím
a činnosti, ale byl členem i mnoha spolků
a různých politických uskupení. Všechny
se vyznačovaly dvěma aspekty: přísný
a nesmlouvavý ateismus a nutnost stálé změny k modernímu způsobu života.
Požadavek vývoje a změn vyplynul již
z událostí, které vedly v roce 1917 a 1918
k pádu monarchie a vzniku samostatného
československého státu. Síla osobnosti
Jaroslava Palliardiho byla jistě podporována i nutností smíření se s jasným postojem – neboť vystoupení z církve bylo
důležitým bodem, který nastavil směr jeho
postupu k vybudování Sokola. Organizace, která poskytovala a poskytuje nejen
kulturní, ale zejména tělesné vyžití obyvatel Moravských Budějovic. Jeho činnost
v městské radě rovněž dokazovala vývoj
k lepšímu – podpora modernějšího základního i středního školství (neustálý tlak
na vznik Reálného gymnázia a vybudování dnešní budovy), podpora čtenářského
spolku, podpora ochotníků. Říká se: po
práci legraci a z činů J. Palliardiho je znát,
že toto heslo ctil. Mnozí z nás by si neuměli představit život bez svých psích či kočičích mazlíčků, bez chovatelství drůbeže
či zahrádkářství. Zápal pro naše koníčky
nastartoval již Jaroslav Palliardi a my mu
v roce 2014 vyjádříme nejen obdiv, ale
i díky za harmonii a řád, s nímž se v jeho
odkazu setkáváme. Za harmonii očistnou
a léčivou, opřenou o vztah ke kulturním
hodnotám, které budeme do budoucna
stále uchovávat.
RNDr. H. Čuková
Spektrumáci uctili památku svých kolegů
Členové tvůrčí fotografické skupiny při
MKS Beseda v Moravských Budějovicích
si v závěru loňského roku připomněli i sedmačtyřicáté výročí od založení fotoskupiny SPEKTRUM.
Jedním ze zakládajících členů byl i profesor Jaromír Fryč, který před třiadvaceti
lety navždy opustil rodinu, přátele a své
kolegy fotografy.
Jeho přátelé fotografové na něj neza-
pomínají a pravidelně každý rok 30. listopadu, v den jeho narozenin, navštěvují
místní hřbitov, kde na hrobě zapalují svíčku, položí kytičku květin a zavzpomínají
na chvíle, které s Jaromírem společně
prožili. V letošním roce si připomněli jeho
nedožitých šestaosmdesáti roků. Při této
příležitosti si také připomněli své další
dva bývalé kolegy, Františka Chlebouna
a Františka Zvěřinu.
Po pietním aktu na
místním hřbitově se
zbývající členové fotoskupiny odebrali do
klubovny, kde ještě
zhodnotili svoji činnost
za rok 2013 a vytýčili
si stěžejní úkoly na rok
2014.
Za fotoskupinu
Spektrum
Vlastimil Smetana
Foto archív fotoskupiny
–fč– zleva František
Smetana, Eduard
Přibil, Vlastimil Smetana
a František Čábel
leden 2014
19
ze společnosti
ze společnosti
ARCHEOLOGICKÁ KONFERENCE
Ač se to zdá ještě daleko, chceme upozornit, že v měsíci září proběhne v našem městěmezinárodní archeologická konference. A proč
právě u nás? Protože Jaroslav Palliardi zastával názor, že chce-li někdo vidět výsledky jeho
archeologické práce, ať zajede do Moravských
Budějovic. Jeho sbírky bohužel ve městě nezůstaly, přesto má archeologická obec letos
příležitost naše město navštívit. V průběhu
konání konference bude také Jaroslavu Palliardimu odhalena pamětní deska.
Přišlo nám škoda nevyužít této skutečnosti,
proto jsme k připomenutí Jaroslava Palliardiho, ve spolupráci s místními organizacemi
a institucemi, připravili sérii besed, přednášek a setkání, které jsme zastřešili společným
názvem „S Palliardim do historie“. Jejich prostřednictvím bychom rádi připomněli, že Jaroslav Palliardi nebyl jen moravskobudějovický
notář a amatérský archeolog, ale opravdu výrazná osobnost Moravských Budějovic. Zatím
bychom vás chtěli navnadit tématy, na která se
můžete těšit.
O životě Jaroslava Palliardiho
Partnerské vztahy 19. století
Z dějin československého četnictva
Nejen o Velké Moravě
Hříšní lidi království českého
Výsledky záchranného archeologického průzkumu provedeného na území Mor. Budějovic
Státní okresní archiv v Třebíči představuje svoji
práci
Historie je detektivka
Utajované životy slavných Čechů
Nejen o Velké Moravě
ABC archeologie
Muzeem křížem krážem
Za podobou dávných lidí
Za lovci mamutů
Začátkem února odstartuje etapová soutěž
pro děti (nejen věkem), podrobnosti a termíny
včas sdělíme. A pokud nám budou okolnosti
přát, potom v době letních prázdnin proběhne
příměstský tábor tematicky zaměřený na poznávání historie.
A já už nyní děkuji všem, kteří při přípravách
pomáhají a pomoc přislíbili.
Ivana Kvasničková,
Městská knihovna
Blahopřání
Dne 8. ledna 2014
oslaví naše
maminka, babička
a prababička
paní
Anežka Vlčková
svoje
93. narozeniny.
Hodně zdraví a životní pohody
jí do dalších let přejí
syn a dcera s rodinami.
1. 1. 2014 se dožívá
94 let paní
Marie Zerzová
z Lažínek.
Do dalších let
přeje hodně zdraví
dcera Věra
s rodinou.
PF 2014
Příjemné prožití svátků
vánočních,
hodně štěstí a zdraví
v novém roce
přejí
hasiči
z Moravských Budějovic.
Vše nejlepší, hodně štěstí,
zdraví
a mnoho osobních
i pracovních úspěchů
v novém roce 2014
Vám přejí
žáci a zaměstnanci
ZŠ Havlíčkova
Moravské Budějovice.
Řádková inzerce
STÁLE JE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT
K SOUKROMÉ VÝUCE KLAVÍRU (KLÁVES), ZPĚVU, SPRÁVNÉ a ZNĚLÉ MLUVY, UMĚLECKÉMU PŘEDNESU a HUDEBNÍ TEORIE www. jarmilakubova.
mzf.cz; mob. 725 929 714
20
leden 2014
Vzpomínky
Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínky zanechal.
Dne 19. 11. 2013 uplynulo 13 let od úmrtí
paní
Jarmily Košákové z Jakubova.
Nikdy nezapomeneme.
Dne 11. 1. 2014
uplyne 5 let,
kdy nás navždy
opustil pan
František Tichý
z Moravských
Budějovic.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkuje rodina.
Dozněla píseň
života,
Tvůj hlas se ztratil
v dál,
na Tebe
jenom vzpomínky
nám osud
zanechal.
Dne 31. 1. 2014 uplynul první smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan
Vlastimil Říháček z Kojatic
S láskou vzpomíná celá rodina.
Měl jsi nás rád, my
Tebe ještě víc.
Přišel tvůj den a Ty
jsi musel odejít.
Odešel jsi tiše, jako
když hvězda padá.
Zůstala bolest
a vzpomínka,
která neuvadá.
Dne 7. ledna 2014
s bolestí v srdci vzpomínáme 1. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček pan
Jaroslav Pospíšil.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Manželka za celou rodinu.
Dne 25. ledna 2014
uplyne již 4. smutné výročí, kdy nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
tatínek, dědeček,
strýc a švagr pan
Josef Musil
z Litohoře.
Byl jsi plný života, tvá mysl plná snění
A nikdo z nás se nenadál, jak rychle se
vše změní.
Utichly kroky i tvůj hlas, ale tvůj obraz zůstává v nás.
Tatínku, slovy nejde vyjádřit, jak moc nám
všem chybíš.
Vzpomínáme na tebe
manželka a děti s rodinami.
Opustili nás:
Stanislav Kovář
Marie Nesibová
Františka Nechvátalová
Marie Simandlová
Anežka Pešlová
Františka Solanská
Anděla Krafková
Jiří Svoboda
Václav Kuba
Božena Kašparová
Jaromír Hobza
Josef Rojík
1936
1938
1934
1915
1918
1921
1934
1960
1948
1922
1929
1919
Nové Syrovice
Krnčice
Velký Újezd
Budkov
Láz
Dědice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Mor. Budějovice
Želetava
Nové Syrovice
Meziříčko
19. 1. 2014
tomu bude 15 let
co navždy odešel
pan
František Zerza
z Lažínek.
Stále vzpomíná
manželka a děti
s rodinami.
Čas plyne a nevrací
co vzal,
jen v srdci zůstává
bolest a žal.
Kytičku květů
na hrob Ti dáme,
se slzami v očích
stále vzpomínáme.
Dne 12. ledna
uplyne 20 roků,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek
a dědeček pan
Josef Neubauer z Martínkova.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Ruku Ti už
nepodáme,
Abychom
Ti mohli
k narozeninám
přát.
Jen svící hořící
a hezkou kytici
na hrob můžeme
dát, chvíli postát
a s láskou na Tebe
vzpomínat.
Dne 20. 12. 2013 by oslavila
50. narozeniny paní
Jaroslava Tříletá
z Moravských Budějovic
Dne 4. 1. 2014 uplyne devět smutných let
od jejího úmrtí.
S láskou vzpomíná celá rodina.
Utichlo srdce,
zůstal jen žal,
kdo Tě měl rád,
vzpomíná dál.
8. 1. 2013 tomu byl
rok, co nás navždy
opustil pan
Vladimír Košák z Jakubova.
S láskou vzpomínáme.
Čas ubíhá
a nevrací, co vzal.
Dne 28. ledna,
tomu bude 5 let,
co nás navždy
opustil náš drahý
manžel,
tatínek, dědeček
a pradědeček
Miroslav Orlík.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme.
Pevné zdraví, mnoho štěstí
a rodinné pohody…
Ať se Vám v nastávajícím
roce 2014 splní všechna
pracovní
i osobní předsevzetí
přejí
žáci a učitelé
Základní umělecké školy
Moravské Budějovice
leden 2014
21
ze společnosti
společnosti
ze společnosti
Zamyšlení čtenáře Ivana Fryčery
Vznik první světové války a její průběh v letech 1914–1918
Buřttest
ROK 1914:
Řezník pan Karpíšek nabízel „ kupte si kus buřta“, když jsem
přišel do prodejny. Za minulého režimu jsem si rád kupoval Gothajský salám. Opečený na sádle na pánvi, výpekem polité vařené brambory, to byla pochoutka. Po revoluci jsem zkoušel různé
výrobce gothaje, žádný se tomu předlistopadovému nemůže
rovnat. Na pánvi se seškvaří, je nechutný. Karpíškův gothaj byl
poslední, který se dal opékat.
V roce 1990 přestaly platit závazné státní normy pro výrobu
uzenin. Zacinkal zvoneček – cinkilinky , cink a byl konec totalitě
ve výrobě uzenin. Vlády se hned chopila neviditelná ruka trhu
a začala řádit. Začaly se vyrábět uzeniny podle nových receptur,
které se liší od výrobce k výrobci. Nové vyhlášky Ministerstva
zemědělství ČR od roku 2001 jsou podstatně volnější než staré
normy, přidá-li se k tomu nepoctivá touha po zisku, vznikají masné výrobky nevalné kvality, mnohdy s masem „pouze na návštěvě“. Vloni jsem koupil extra debrecinky pro vnoučata, koupil jsem
jich víc, něž kupuji jen pro sebe. V necelém kile byly debrecinky
dvojí barvy, světlé a tmavší. Ohřál jsem je a dal vnučce, světlou
nožičku a tmavší. O světlé prohlásila, že je hnusná. Když jsem ji
ochutnal, musel jsem jí dát za pravdu. Poslal jsem mejlem stížnost na Českou obchodní inspekci jako oklamaný spotřebitel.
Inspekce předala stížnost veterinářům a ti odejeli k výrobci. Samozřejmě nic nezjistili. Výrobky z tohoto podniku jsem přestal
kupovat, i když je to regionální výrobce z Vysočiny.
Před léty se mi dostaly do rukou Řeznické a uzenářské noviny,
v nich na dvou stranách inzerovaly Škrobárny Horažďovice svoje výrobky. Koukal jsem na to množství výrobků z bramborového
škrobu pro výrobu uzenin, masových konzerv. Věděl jsem, že
se škroby používají v papírenském a textilním průmyslu, ale tak
masově v masných výrobcích, to bylo překvapení. Škrob, modifikované škroby, dextriny i ta vláknina, která zbude po hydrolýze
škrobu, mají široké uplatnění u jemně mělněných výroků, při výrobě šunky, uzeného masa vakuově balených výrobků, konzerv
s masem. Zvyšují vaznost, umožňují zvyšovat podíl vody ve výrobku, výrobky drží pohromadě, jsou šťavnaté, dobře ochucené. Doporučené dávkování 1–8 % je však možné překračovat.
Jeden gram škrobových přísad váže 6–10 gramů vody. Zkuste si
propočítat hmotnostní přírůstek. Je to pěkně drahá voda.
Ve výrobě masných výrobků se používají další přípravky na
bázi mléčných proteinů, minerální soli, fosfáty, které umožňují
zvyšovat hmotnostní přírůstky o 30 a více procent při zachování
vaznosti a chutnosti výrobku.
Tyto ingredience, koření a voda se řádně promíchají a přidají
se do kutru, kde se míchá dílo, nebo se aplikují nástřiky přímo
do výrobku. K nástřikům slouží jehlové injektory, jednořadé až
třířadé, které dokáží dostat tuto směs do šunek, uzeného masa
i celých kýt i s kostí o váze do 14 kg
Po přečtení těchto informací na internetu nabývám dojmu, že
se nejedná o řeznictví, ale spíše o alchymii, která proměňuje
inzerce
22
leden 2014
vodu a různé přídavné látky
v masný výrobek, o uzenářského oslíčka, který stále třepe penízky.
rExistují státní hmotné rezero).
vy v mase (zmrazené maso).
Před několika měsíci byla
ve sdělovacích prostředcích
rv
uveřejněna zpráva, že v českých státních hmotných rezervách
masa je část masa vyřazeného z hmotných rezerv v Německu.
Hmotné rezervy mají nejen jednotlivé státy, ale i NATO. Vyřazené hmotné rezervy masa končí ve velkých masozávodech (asi
se neprodávají po metráku), kde je promění výše zmíněnou „alchymistickou technologií“ v chutné i nechutné masné výrobky.
Krásně červené maso nemusí být čerstvé, ale obarvené šťávou
z červené řepy. Někteří vinaři zase dobarvují červená vína šťávou z bezinek ( kdysi jsem takové koupil v místním sklípku, cítil
jsem bez). Do České republiky se dováží z Německa, Nizozemí,
Polska tisíce tun drůbežího separátu. Jsou to bloky zmrazeného
separátu, které váží několik kilogramů. Maso se z drůbežích koster oddělí horkou parou pod tlakem, nebo se celé kostry rozdrtí
a měl se prosévá na sítech, aby se oddělily kousky kostí a máme
lacinou surovinu, možná i přísadu pro výrobu drahých uzenin.
Separát není zdravotně závadný, pouze bez chuti. Chuť a tuhou
konzistenci dodají přísady – uzenářská alchymie. Zpracuje se to
a na laciných a chutných párečcích si pochutnávají zákazníci.
Každý máme jinou chuť a jiné finanční možnosti.
Myslel jsem si, že zázraky se děly jen v dobách biblických,
kdy Ježíš proměnil vodu ve víno. Dnes je konají někteří výrobci
masných výrobků, když proměňují vodu v uzenářské výrobky.
Za tuto činnost nepřijdou do nebe, ani nebudou zavřeni – pouze
zbohatnou.
Označování výrobků značkou Klasa, Regionální výrobek mají
zákazníkovi zaručit, že kupuje kvalitní výrobek z českých surovin.
Maso a masné výrobky nakupuji od malých výrobců, těch je
v našem městě v prodeji dostatek, takže mohu vybírat. V letošním
roce začala v místních jatkách také uzenářská výroba. K mému
překvapení výroba klobásek, tlačenky, jitrnic, jelit, uzení masa.
Ochutnal jsem a stal se pravidelným zákazníkem. Uzené maso
z jatek mi připomnělo doby, kdy jsem vyndával uzené z udírny
u pana Kasáčka, je výborné, prostě domácí kvalita. Klobásy (
budějovická, papriková) jsou dobré, bez náhražek a nadbytečné
vody, někdy trochu ostřejší. Když je necháte delší dobu v chladu,
jsou skoro jako čabajky. Zabíjačkové speciality jsou z dobrých
surovin, jelita i jitrnice tepelně opracované, mohou se jíst studené. Na jaře jsem jednomu řezníkovi říkal, že moc pepří. Odpověděl, že se prodají. Na podzim jsem znovu ochutnal, ohřál jsem
si na pánvi jelítka, těšil se jak si pochutnám. Opak byla pravda.
Papulu jsem měl v pepřovém ohni, vůbec jsem nevnímal, co jím,
kdyby to bylo večer, tak by mi z ní snad šlehaly pepřové plameny.
Nevím, jestli jsem tak rozmazlenej, nebo to s pepřem přehánějí,
vyrábějí pouze pro pepřomany. Možná mají obavy, že méně pepřené speciality by nestačili vyrábět, staly by se asi nedostatkovým zbožím. Škoda, že si na nich nemohu pochutnat.
Pokud chcete jíst opravdu maso, kupte si kus volného masa
u řezníka, i ten nezdravý bůček může být lepší než různé výrobky nadopované všelijakými přísadami, ochucovadly, kořením,
stabilizátory, barvivy, vodou, konzervanty – alchymií. Naše strava by měla být co nejvíce přirozená, nevyumělkovaná.
Dobrou chuť v novém roce přeje Ivan Fryčera
Doporučená literatura:
d Test , internet- zadáte heslo do vyhledavače
První větová válka byla prvním skutečně globálním celosvětovým konfliktem – titánským soubojem mezi tehdejšími předními
světovými velmocemi vedeným nejen v zájmu ovládnutí Evropy,
ale i kvůli opanování oněch velkých území na celé naší planetě,
která se v průběhu 19. století stála koloniemi těchto velmocí.
Jako většina válek se i I. světová válka vyvinula takovým způsobem, jaký na jejím začátku žádný z účastníků nečekal. Skoro
všichni se domnívali, že válka bude krátká, půjde při nejhorším
o záležitost několika měsíců. Věřili, že hospodářský a průmyslový rozvoj neumožní, aby boje pokračovaly po delší dobu. Žel,
pravý opak se stal pravdou.
Vojenští velitelé se snažili vyrovnat s důsledky rozsahu bojů
a s nově vynalezenými technologiemi. Šlo totiž o první velkou
válku, v níž byly nasazeny tanky, letadla, ponorky, rychlopalné
dělostřelectvo, otravné plyny a další.
Když po více než čtyřech letech krutého válčení Velká válka
skončila, přičemž její výsledek byl až do posledního tažení stále
na vážkách, málokdo dokázal plně pochopit skutečný rozsah ničivých událostí. Zhroutily se celé říše a vznikly nové státy.
Mnoho předních světových národů bezpochyby za svou účast
v I. světové válce draze zaplatilo. Obecně vzato v letech 1914–
1918 bylo zmobilizováno na 65 milionů lidí, z nichž asi 42 milionů
sloužilo v armádách Spojenců a 22 milionů v ozbrojených silách
Ústředních mocností. Spojenci napočítali kolem 4,8 milionů padlých a 12 milionů raněných; odpovídající údaje pro Ústředí mocností hovoří o zhruba 3,1 milionu padlých a 8,4 milionu raněných.
Ztráty civilního obyvatelstva byly vyčísleny na 6. 6 milionu, a to
v tom nejsou započítána úmrtí následkem epidemie španělské
chřipky.
Počátek války
28. června 1914 po velkých jarních manévrech RakouskoUherské armády, které se konaly každoročně, probíhala v Sarajevu vojenská přehlídka, kterou navštívil i následník trůnu Ferdinand ďEste z Konopiště a jeho žena Žofie (původem Češka).
Gavrilo Prinćip na ně spáchal atentát. Nejprve umírá Žofie a pak
její manžel.
Oznámení o atentátu spáchaném bosenským srbským nacionalistou Prinćipem na následníka rakousko-uherského trůnu
arcivévodu Františka Ferdinanda se stal katalyzátorem, který
během necelého měsíce zatáhl všechny evropské velmoci do
konfliktu celosvětových rozměrů.
Atentát na rakouského arcivévodu Františka Ferdinanda ďEste.
vyhlašuje válku Spojencům (1. listopadu); Rusko a Srbsko vyhlašují válku Turecku (2. listopadu); Británie a Francie vyhlašují
válku Turecku (5. listopadu).
ZÁPADNÍ FRONTA
Zahájení velké německé invaze do Belgie (4. srpna); pohraniční bitvy (14.–25. srpna); bitva na Marně (5.–10. září); „úprk
k moři“ (15. září – 24. listopadu); 1. bitva u Ypres (19. října – 22.
listopadu); bitvy ve Flandrech (11. října – 30. listopadu); 1. bitva
v Champagne (20. prosince – 30. března 1915).
VÝCHODNÍ FRONTA
Ruská invaze do Východního Pruska (15.–23. srpna); bitva
u Tannenbergu (26. až 30. srpna); 1. bitva u Mazurských jezer
(7.–14. září)
BALKÁNSKÁ FRONTA
První rakousko-uherská invaze do Srbska (14.–21. srpna);
druhá invaze do Srbska (6.–17. září ); třetí invaze do Srbska (5.
listopadu – 15. prosince);
MEZOPOTÁMSKÁ FRONTA
Britové se vyloďují v Mezopotánii (7. listopadu).
Přehled událostí: ROK 1914:
Mezinárodní dění
Sarajevský atentát (28. června ); Rakousko-Uhersko vyhlašuje Srbsku válku (28. července); Německo vyhlašuje válku Rusku
(1. srpna); Německo vyhlašuje válku Francii (3. srpna); Británie
vyhlašuje válku Německu (4. srpna); Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Rusku (5. srpna); Srbsko vyhlašuje válku Německu (6.
srpna); Francie vyhlašuje válku Rakousko-Uhersku (10. srpna);
Británie vyhlašuje válku Rakousko-Uhersku (12. srpna); Turecko
VÁLKA NA MOŘÍCH
Bitva v Helgolandské zátoce (28. srpna); Bitva u Falklandských ostrovů (8. prosince).
---------V únorovém čísle zpravodaje Moravskobudějovicko zveřejníme válečné události roku 1915 a zahájíme nový seriál týkající se
vzniku a historie pomníků padlým v I. světové válce v jednotlivých obcích Moravskobudějovického mikroregionu.
Vlastimil Smetana
Základní umělecká škola slaví
V letošním školním roce slaví Základní umělecká škola Moravské Budějovice a její pobočka v Jemnici významné výročí. Před 85 lety byla založena Veřejná městská hudební
škola v Moravských Budějovicích (dnešní ZUŠ M.B.) a před 40 lety vznikla její pobočka
v Jemnici.
Oslavy byly zahájeny slavnostním koncertem 28.11.2013 v sále Budivoj MKS Beseda,
kde společně vystoupili nejen žáci, ale i učitelé školy. V předsálí si posluchači a hosté
mohli prohlédnout vystavená díla žáků výtvarného oboru a také množství fotografií a
zajímavostí ze života a historie školy a její pobočky. Koncerty, připomínající tuto významnou událost, budou pokračovat v celém školním roce 2013/2014.
K tomuto výročí byl vydán almanach, který popisuje historii i současnost školy, její
pedagogy a je doplněn fotografiemi z vystoupení hudebního a tanečního oboru a ukázkami z děl výtvarného oboru.
leden 2014
23
zájmy, záliby
Recepty našich čtenářů
Do lednového čísla zpravodaje Moraskobudějovicko nám zaslaly své ověřené recepty naše čtenářky i čtenář z Lesonic. Všem, kteří tyto recepty vyzkouší, přejí: Dobrou chuť!
Obrácený jablečný koláč,
připravila Alenka Mrkvičková
Pivní závin,
připravila Jiřinka Marková
50 dkg hl. mouky, 25 dkg tuku Omega,
nastrouhat, spolu rozdrobit, přidat 2 dcl
piva, 2 vejce, sůl. Vypracovat těsto a nechat 1 hod. v lednici odpočinout, pak rozdělit na 10 dílů. Rozválet na tenké pláty,
posypat strouhankou, pokapat přepuštěným máslem, vrstvou strouhaných jablek,
1 lžící cukru krupice, skořice, rozinky, sekané ořechy, mírně pokapat máslem, opět
strouhankou. Přehnout a zabalit závin.
Potřít vejcem a ozdobit, dýňová semínka,
ořechy, dle své fantazie. Nejprve jedí oči.
Péct zpočátku na 200 st. , potom 180 st.
Upečený posypat vanilkou. Dobou chuť.
Jablkový koláč,
připravila Anička Tomanová
10 dkg hl. mouky, 10 dkg polohr. mouky, 10 dkg oves. vloček, 12,5 dkg medu,
12,5 dkg cukru, 7 dkg másla, 3 vejce, 2 PL
rumu, 2 ČL PDP, 1 ČL skořice.
Náplň, 0,5 kg jablek strouhaných nahrubo, 10 dkg ořechů, 10 dkg hrozinek
namočených v rumu, 7 dkg cukru, 2 PL
krupice.
Vejce vyšlehat s cukrem a rumem, až
se cukr rozpustí. Vlít rozpuštěné máslo
s medem a vše ostatní, promíchat. Polovinu nalít na vymazaný a vysypaný plech,
dát náplň, zalít zbytkem a péct 45 min. na
175 st. , 10 min. nechat chladnout, vyklopit. Vychladlé polít čokoládovou polevou.
Jablečná nutela,
připravila Anička Tomková
2 kg jablek, rozvařit a rozmixovat, 750g
cukru, 3 vanilkové cukry, 1 slazené kondenzované mléko Salko, 3 lžíce kakaa,
100g oříšků, 3 čokoládové pudinky, 1,5
dcl vody.
Do rozvařených jablek přidáme ostatní suroviny, necháme přejít varem, dáme
do skleniček, zavařujeme 20 min. při 80
stupních.
Na těsto: 4 žloutky, 4 bílky, 200g cukru,
1 vanilkový cukr, 1 dl vody, 1 dl oleje, 200
g hl. mouky, 1 prášek do pečiva, špetka
soli, 1 vrchovatá lžíce kakaa. Jablečná
vrstva: asi 1 kg jablek, asi 100 g cukru
krupice, 2 lžíce skořice.
Na krém: 4 dl vody 1,5 vanilkového pudinku, 100 g cukru a 250 g másla.
Jablka oloupáme, nakrájíme na půlkolečka, naskládáme na plech vyložený pečícím papírem, lehce pomazaným tukem,
posypeme cukrem a skořicí. V míse vyšleháme žloutky s cukrem do pěny, přidáme
vodu a olej, dál šleháme. Přidáme mouku
s práškem do pečiva a vyšlehaný sníh. Polovinu těsta nalejeme na jablka, do druhé
poloviny zamícháme kakao a nalijeme na
světlé těsto. Pečeme 20 až 25 min. při 180
st. Uvaříme pudink, necháme vychladnout
na pokojovou teplotu, vyšleháme s cukrem, nakonec zašleháme máslo. Upečený
koláč necháme vychladnout, překlopíme
na stejně velký plech a stáhneme papír.
Potřeme krémem a pocákáme čokoládovou polevou.
Cibulový koláč s jablky,
připravila Anička Hradilová
Těsto: 400 g polohrubé mouky, půl kostky kvasnic, 2 lžíce másla, 2 dl vlažného
mléka, 1 vejce, sůl .
Náplň: 500 g cibule na plátky, 500 g jablek na plátky, 100 g slaniny nebo špeku,
2 vejce, 1 zakysaná smetana, 100 g sýru
gouda, kmín, rozmarýn, sůl, pepř.
Slaninu dáme do hrnce rozškvařit, přidáme nakrájenou cibuli, po chvilce jablka, restujeme do změknutí. Necháme
vychladnout. Zaděláme těsto, necháme
nakynout. Vykynuté dáme na vymazaný
plech, roztáhneme po hranách a dáme
20 min. kynout. Na těsto vysypeme směs
cibule, slaniny a jablek, 2 vejce smícháme
se zakysanou smetanou a koláč potřeme.
Posypeme kmínem, mletým rozmarýnem,
osolíme, opepříme a posypeme strouhaným sýrem. Dáme do trouby 200 st. na 35
min.
Pečený čaj,
připravila Anička Hradilová
1 kg ovoce, šťáva ze dvou citronů, šťáva
z půlky pomeranče, 0,5 kg cukru, 4 hřebíčky, 1 lžička skořice
V případě nedoručení zpravodaje v Moravských Budějovicích si ho můžete
vyzvednout v turistickém informačním centru, Purcnerova 62 (MKS Beseda),
nebo se obraťte na doručovatelku tel: 775 261 943.
24
leden 2014
Nakrájené ovoce rozprostřít na plech,
pokapat šťávou, posypat cukrem a kořením, dát péct do trouby, 170st. 45 min. Horké dáme do skleniček a obrátíme dnem
vzhůru. Při konzumaci dáme 2 až 3 lžičky
do hrníčku a zalijeme horkou vodou.
Jablečné čatní,
připravila Mirka Podrazká
1 kg jablíček, 3 větší cibule, kávový šálek octa, kávový šálek cukru, 1 lžíce kari,
1,5 lžičky soli, chilli dle chuti, 6 stroužků
česneku.
Jablka rozkrájet i se slupkou, mírně
podlít vodou, přidat nakrájenou cibuli
a vše ostatní mimo česneku a povaříme.
Nakrájený česnek přidáme před koncem
varu. Rozmixujeme ponorným mixérem.
Horké plníme do skleniček a obrátíme
dnem vzhůru.
Vajíčkový salát s jablkem,
připravil Ladislav Hradil
8 uvařených vajec, 2 lžičky hořčice, 1
lžička citronové šťávy, 4 lžíce majonézy, 1
cibulka, 1 jablko, sůl.
Vejce, cibulku a jablko nakrájíme, přidáme ostatní suroviny a necháme vychladit.
–reds–
SUDOKU
o ceny
Vylosovaný vítěz získá dvě vstupenky na koncert Viola FALB & Jakub
DOLEŽAL Quintet 2. 2. 2014 v MKS
Beseda.
Správně vyplněné SUDOKU se svým
kontaktem doručte do Turistického
informačního centra v Mor. Budějovicích, Purcnerova 62 (MKS Beseda) a to
nejpozději do 12. hodin, 15. 1. 2014.
Vítěze budeme informovat telefonicky.
Výherkyni z minulého čísla, paní
Ludmile Kremličkové gratulujeme.
Ceny do sudoku věnovala MKS Beseda.
Download

zpravodaj_2014_01_web.pdf