VÝROČNÍ ZPRÁVA
NEMOCNICE BLANSKO
2011
2
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
Základní údaje o organizaci
Nemocnice Blansko
Sadová 1596/33
678 31 Blansko
IČ: 00386634
DIČ: CZ00386634
email:[email protected]
tel.: 516 838 111
fax: 516 417 649
web:www.nemobk.cz
Nemocnice Blansko je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1603
Zřizovatel: Město Blansko, nám. Svobody 3, 678 24 Blansko
Dozorčí rada Nemocnice Blansko: Rada města Blanska
3
B l a n s k o
Obsah
Základní údaje o organizaci.......................................................................................................................................................................... 3
Úvodní slovo ředitelky..................................................................................................................................................................................... 5
Management organizace............................................................................................................................................................................... 6
Profil nemocnice ............................................................................................................................................................................................... 7
Organizační struktura...................................................................................................................................................................................... 8
Kvalita zdravotní péče...................................................................................................................................................................................... 10
Léčebná péče – lůžková oddělení.............................................................................................................................................................13
Ukazatele za celý lůžkový provoz Nemocnice Blansko..................................................................................................................... 17
Lůžkový fond....................................................................................................................................................................................................... 18
Léčebná péče - ostatní oddělení................................................................................................................................................................ 19
Lékárna................................................................................................................................................................................................................... 24
Léčebná péče - odborné ambulance ......................................................................................................................................................25
Novinky v roce 2011.......................................................................................................................................................................................... 26
Ošetřovatelská péče......................................................................................................................................................................................... 27
Spokojenost pacientů...................................................................................................................................................................................... 28
Ocenění Nemocnice Blansko....................................................................................................................................................................... 28
Ekonomika a hospodaření............................................................................................................................................................................. 29
Řízení lidských zdrojů....................................................................................................................................................................................... 32
Investiční akce..................................................................................................................................................................................................... 33
Oblast BOZP a PO, krizové řízení................................................................................................................................................................. 34
Energetika, odpadové hospodářství......................................................................................................................................................... 36
Stížnosti a poděkování.................................................................................................................................................................................... 39
4
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Úvodní slovo ředitelky
„Budujeme vlídnou a otevřenou nemocnici,
která je Vaším partnerem a rádcem.“
Vážení přátelé,
Dalším úspěchem je zařazení nemocnice mezi centra pro screeningovou kolonoskopii.
předkládám vám zprávu Nemocnice Blansko za rok 2011. I přesto, že
uplynulý rok byl mimořádně složitý, můžeme konstatovat, že se jednalo
o období úspěšné, o čemž svědčí kladný hospodářský výsledek a také
3. místo v hodnocení finančního zdraví nemocnic v rámci celé ČR v kategorii příspěvkové organizace.
Byla provedena řada investičních akcí, např. zakoupení nových přístrojů
a pomůcek, které zvýšily bezpečnost a komfort při vyšetření pacientů.
Vím, že rok 2012 bude velice náročný pro celé naše zdravotnictví, neboť
došlo ke komplexnímu vypovězení všech smluv se zdravotními pojišťovnami ve všech zdravotnických zařízeních v celé ČR. Struktura péče se
bude v jednotlivých nemocnicích obhajovat. A právě obhájení struktury
zdravotní péče společně s ekonomickou stabilitou naší nemocnice je
naprostou prioritou roku 2012.
Jsem přesvědčena, že jsme v roce 2011 položili základní kameny stability a budoucnosti naší nemocnice. V tomto těžkém období, kdy dochází k úsporám a reformám v celém veřejném sektoru, zdravotnictví
nevyjímaje, se nám podařilo provést restrukturalizaci lůžkového fondu
v souladu s koncepcí zdravotnictví Jihomoravského kraje schválenou
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Kromě těchto zásadních úkolů vybudujeme firemní mateřskou školku,
která přispěje ke stabilizaci zaměstnanců naší nemocnice. Nevzdáváme
se ani v úsilí získat statut iktového centra v rámci neurologického oddělení.
V souladu s touto koncepcí se také podařilo zprovoznit Oddělení jednodenní péče, které přispělo k rozšíření poskytování zdravotních služeb
naší nemocnicí a jejího vnímání jako komplexnějšího zdravotnického
zařízení. Postupně se podařilo nasmlouvat tuto nově poskytovanou
zdravotnickou péči se všemi zdravotními pojišťovnami a bylo provedeno více než 600 operací.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkovala za obětavou a náročnou práci zaměstnancům nemocnice, zřizovateli, kterým je Město
Blansko a sponzorům za vstřícný přístup. Děkuji všem pacientům a klientům za přízeň a pozitivní ohlasy, kterým se našemu zařízení v uplynulém roce dostalo.
Všechna ostatní stávající oddělení nemocnice odváděla standardně
kvalitní práci, o čemž svědčí kladné ohlasy od našich pacientů.
Dalším splněným cílem bylo získání akreditace podle Spojené akreditační komise ČR. Tato akreditace dává našim pacientům, ale i zaměstnancům jistotu, že nemocnice je kvalitní a bezpečná. Současně se nám
podařilo získat i certifikaci laboratoří dle NASKL (Národní autorizační
středisko pro klinické laboratoře při České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně). Získání obou certifikátů nebylo jednoduché
a všichni zaměstnanci si zaslouží za své úsilí poděkování.
S přáním pevného zdraví děkuji všem za projevenou důvěru.
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
Ředitelka Nemocnice Blansko
5
Management organizace
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka nemocnice
Ing. Ivana Kurzová
ekonomická náměstkyně
Bc. Kateřina Ostrá
tisková mluvčí, PR, marketing
MUDr. Jaroslav Kubiš
náměstek pro léčebně preventivní péči
JUDr. Jana Navrátilová
právnička
Mgr. Jana Klesková
hlavní sestra
Mgr. Igor Sedláček
vedoucí oddělení informačních
a komunikačních technologií
6
Ing. Josef Korčák
provozně technický náměstek
Martina Vágnerová
manažerka kvality a interní auditorka
Lenka Kalová
asistentka ředitelky
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Profil nemocnice
Nemocnice Blansko je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Blansko. Historie blanenské
nemocnice se váže k roku 1985. Statutárním orgánem nemocnice je
ředitel, který je na základě výběrového řízení jmenovaný zřizovatelem.
duje péči ústavní a provedení zdravotního výkonu umožňuje propuštění do 24 hodin.
Součástí Oddělení jednodenní péče je ambulantní trakt a operační sál
s pozákrokovou péčí. V ambulantním traktu jsou: chirurgická ambulance s nepřetržitým provozem, ortopedická ambulance, odborné ambulance mamární, proktologická, flebologická, traumatologická a anesteziologická. Ambulance Oddělení jednodenní péče poskytují akutní
péči v oblasti všeobecné chirurgie, traumatologie a dále péči v rozsahu
jednotlivých odborných ambulancí.
Nemocnice Blansko je zdravotnickým zařízením léčebně preventivní
péče a je základním článkem soustavy zdravotnických zařízení. Poskytuje zdravotní služby v lůžkové a ambulantní, základní i specializované
diagnostické, léčebné a preventivní péči. V podmínkách nemocnice působilo 6 lůžkových oddělení (interní, neurologické, rehabilitační, plicní,
dermatovenerologické a oddělení nukleární medicíny), která využívala
celkem 213 lůžek, z toho 12 lůžek intenzívní péče, 171 lůžek standardní
péče a 30 lůžek péče následné.
Operační sál je vybavený nejmodernějšími technologiemi, provádí se
na něm operace chirurgické a ortopedické. Výkony provádějí erudovaní
odborníci z jednotlivých oborů. Na operační sál navazuje dospávací pokoj se šesti lůžky vybavenými monitorovací technikou.
V rámci memoranda o restrukturalizaci lůžkového fondu v Jihomoravském kraji uzavřela nemocnice koncem roku 2011 dermatovenerologické
oddělení a svoji péči v tomto oboru nabízí na moderní bázi ambulantního léčení, v prostorách nově budovaného kožního stacionáře. Pacienti s kožní indikací jsou v případě potřeby lůžkové péče hospitalizováni
na ostatním lůžkovém fondu nemocnice. K 31.12.2011 tak v Nemocnici
Blansko působí 5 lůžkových oddělení o celkovém počtu 195 lůžek.
Lékárenskou službu zajišťuje lékárna nemocnice, včetně poskytování
lékárenské pohotovostní služby v době činnosti lékařské služby první
pomoci.
V nemocnici působilo (k 31.12.2011) 464 zaměstnanců, z toho 76 lékařů
a 293 ostatních zdravotnických pracovníků. Nemocnice splňuje veškeré požadavky zdravotních pojišťoven a platné legislativy na personální
vybavení jednotlivých zdravotnických provozů. Stejně tak splňuje i požadavky na věcné vybavení, včetně velmi nákladných zdravotnických
přístrojů.
Většina oddělení poskytuje služby zdravotní péče pro obyvatelstvo
blanenského regionu. Výjimečné postavení zaujímá oddělení nukleární
medicíny, které je jediným lůžkovým pracovištěm tohoto druhu v Jihomoravském kraji a svoji péči poskytuje i pacientům z okrajových částí
krajů Vysočina, Východočeského kraje a Olomouckého kraje. K zajištění
kvalitní péče o pacienty s akutními potížemi před jeho hospitalizací je
zřízeno pracoviště centrálního příjmu. Pro uvedená oddělení, ale rovněž
pro ambulantní část nemocnice i ambulance soukromých lékařů v celé
blanenské části okresu poskytuje služby komplement, tedy oddělení
radiodiagnostické a oddělení klinických laboratoří, a to v nepřetržitém
24 hodinovém režimu práce.
Nemocnice Blansko má dvě screeningová centra. V roce 2008 získala
nemocnice akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR k provádění mamografického screeningu a na sklonku roku 2011 akreditaci gastroenterologické ambulance jako centra screeningové kolonoskopie.
V roce 2011 bylo v Nemocnici Blansko ambulantně ošetřeno 110 832 pacientů, hospitalizovaných bylo za rok 2011 celkem 4 059 pacientů.
Nemocnice Blansko hospodaří s finančními prostředky získanými převážně z vlastní činnosti a ze svých fondů.
Novou součástí poskytované léčby je Oddělení jednodenní péče, která
poskytuje zdravotní péči u těch pacientů, jejichž zdravotní stav nevyža-
7
Organizační struktura
Ředitelka Nemocnice Blansko
Oddělení kvality
a interního auditu
Sekretariát ředitelky
Právní oddělení
Úsek léčebně preventivní péče
Ambulance závodní
a preventivní péče
Interní oddělení
Oddělení radiodiagnostiky
Logopedická ambulance
Ústavní hygiena
Centrální příjem
Oddělení klinických
laboratoří
Ambulance klinické
psychologie
Lékařská knihovna
Nefrologické oddělení
Lékařská služba
první pomoci
Onkologická ambulance
Lékárna
Oddělení inf. a komunik.
technologií
Marketing
Radiační ochrana
Oddělení neurologie
Oddělení nukleární medicíny
Oddělení rehabilitace
Dermatovenerologické
oddělení
Plicní oddělení
Oddělení jednodenní péče
8
Ambulance
otorinolaryngologie
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
Poradní orgány
B l a n s k o
Porada vedení
Rada pro kvalitu
Investiční komise
Společná porada
vedoucích pracovníků
Léková komise
Inventarizační komise
Škodní komise
Likvidační komise
Úsek ošetřovatelské péče
Nelékařské činnosti
ambulancí nenáležících
k primariátům
Ekonomický úsek
Provozně technický úsek
Oddělení ekonomické
Oddělení mzdové
a personální
Správa nemocnice
Účtárny
Oddělení ekonomiky
zdravotních činností
Technické oddělení,
metrologie
Operativní evidence
Oddělení materiálně
tech.zásob. MTZ
Stravovací služby
Pokladna
Podatelna
Údržba a energetika
Agenda zdravotně sociální
Agenda nutriční terapie
Školní stanice
Informační centrum
Spisovna zdravotnické
dokumentace
Krizová připravenost
Sanitáři
BOZP a PO
Prosektura
9
Kvalita zdravotní péče
řeny na kvalitu a bezpečí, diagnostickou péči, péči o pacienty, kontinuitu zdravotní péče, dodržování práv pacientů, podmínky poskytované
péče, management, řízení lidských zdrojů, sběr a zpracování informací
a na protiepidemická opatření.
V Nemocnici Blansko je zaveden systém zvyšování kvality a bezpečí
zdravotní péče, jehož cílem je minimalizace chyb v procesu poskytování
zdravotní péče, spokojenost širokého spektra pacientů a s tím spojeného dosažení vysokého standardu poskytovaných služeb. Je založen
na identifikaci rizikových oblastí, jejich analýze a zavádění preventivních
a nápravných opatření.
Nemocnice Blansko se stala v pořadí 3. akreditovanou nemocnicí v Jihomoravském kraji dle Spojené akreditační komise ČR.
Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001 má nemocnice zaveden již od roku 2007.
Další z priorit kvality byla certifikace nově zřízeného Oddělení jednodenní péče v rámci pravidelného dozorového auditu, čímž byla nemocnice kompletně certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001.
Rok 2011 byl z pohledu kvality pro nemocnici velmi významný.
V listopadu 2011 proběhl externí audit kvality na oddělení klinických
laboratoří. Nemocnice tak získala certifikát kvality dle NASKL (Národní
autorizační středisko pro klinické laboratoře). Absolvování auditu vedlo
nejen ke zkvalitnění práce pracoviště, ale i ke splnění podmínky zdravotních pojišťoven.
Po téměř 2 letech náročné přípravy získala v listopadu 2011 Nemocnice Blansko akreditaci kvality dle Spojené akreditační komise ČR. Vedení
Nemocnice Blansko se rozhodlo zahájit přípravy k akreditačnímu šetření na začátku roku 2010, kdy byl sestaven tým Rady pro kvalitu, který
začal s postupnou přípravou akreditace dle Národních akreditačních
standardů pro nemocnice, kterých je 74. Samotné standardy jsou zamě-
10
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
11
B l a n s k o
12
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Léčebná péče – lůžková oddělení
Interní oddělení
poskytuje komplexní léčbu vnitřních nemocí pro blanenský region
na sedmi lůžkách intenzívní péče, deseti lůžkách intermediální péče
a padesáti lůžkách standardní péče. Oddělení je akreditováno k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor vnitřní lékařství.
Primářka: MUDr. Naděžda Formánková
Staniční sestra JIP: Alena Weiterová
Staniční sestra interna A, B: Jitka Vaverková
Staniční sestra následné péče: Petra Petlachová, DiS.
Staniční sestra centrální příjem: Hana Hasoňová
Jednotka intenzivní péče se sedmi lůžky je vybavena moderní monitorovací i ostatní zdravotnickou technikou. Jednotka se svým zázemím
odpovídá nejpřísnějším současným požadavkům na poskytování akutní
péče.
tibulu a schodiště nemocnice, takže pacienti mohou být kontrolováni
na centrálním monitoru zdravotnickým personálem i při rehabilitaci
chůze mimo vlastní oddělení. Pokoje intermediální péče jsou dvoulůžkové, každý je vybaven sprchou, sociálním zařízením a televizorem.
Na jednotku intenzivní péče navazuje intermediální péče s deseti lůžky,
která jsou rovněž plně monitorována – prostřednictvím telemetrie. Zde
jsou doléčováni pacienti po akutních příhodách a další, kteří vyžadují
podrobné sledování. Monitorovací systém zobrazuje i přilehlé části ves-
Padesát standardních akutních lůžek je rozděleno do dvou stanic: „A“
a „B“. Na těchto odděleních jsou léčeni všichni pacienti, kteří potřebují
léčbu či vyšetření za hospitalizace pro svůj akutní stav.
Ukazatel/Rok
2008
2009
2010
2011
Počet pacientů
1 847
1 948
2 031
2 002
Počet hospitalizací
2 516
2 656
2 727
2 785
26 389
25 869
25 365
26 573
10,49
8,60
9,30
9,54
5,92
6,66
5,98
6,07
96,63
93,00
90,20
108,66
Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba (dny)
Úmrtnost (% z hospital.)
Využití lůžek (%)
Následná péče
nejlepší mobility a co největší samostatnosti svých klientů v obstarávání
základních životních potřeb. Většina z nich odchází do domácího ošetření, pokud nemají vhodné domácí zázemí, potom oddělení předává
pacienty do zařízení navazující péče.
K internímu oddělení je přidruženo oddělení následné péče jako samostatná doléčovací jednotka s třiceti lůžky pro pacienty, kteří vyžadují
dlouhodobější léčebnou a ošetřovatelskou péči. Pro oddělení je vyčleněn vlastní rehabilitační personál. Snahou pracovníků je dosáhnout co
Ukazatel/Rok
2008
2009
2010
2011
Počet pacientů
317
334
350
362
Počet hospitalizací
384
408
431
428
10 861
10 870
11 527
11 676
28,28
25,6
26,74
27,28
10,4
8,09
12,76
7,71
90,51
92,2
95,74
94,46
Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba (dny)
Úmrtnost (% z hospital.)
Využití lůžek (%)
13
Neurologické oddělení
poskytuje komplexní péči nemocným s cévními mozkovými příhodami i ostatními neurologickými chorobami na 5 lůžkách intenzívní péče
a 30 lůžkách standardní péče pro území okresu Blansko.
Je akreditováno k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor neurologie v plném rozsahu. Patří do sítě národního i mezinárodního cerebrovaskulárního programu.
Primář: MUDr. Dušan Tenora
Jeho součástí je tzv. iktová jednotka disponující pěti plně monitorovanými lůžky, na která jsou přijímáni převážně pacienti s akutními mozkovými příhodami ischemického nebo hemoragického původu (tj. způsobeného nedostatečným zásobováním krví nebo naopak krvácením), ale
i ostatní pacienti s ohrožením životních funkcí k celodennímu monitorování s cílenou multimodální léčbou včetně časné rehabilitace. Oddělení
se podílí na edukační činnosti – kampaň 30 dnů pro prevenci a léčbu
CMP, den otevřených dveří na iktové jednotce.
Iktová jednotka Nemocnice Blansko je zařazena do sítě cerebrovaskulárního programu Jihomoravského kraje, tj. mezi zařízení zajišťující
adekvátní péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou ve stejné dostupnosti a kvalitě. V současné době je podána žádost o zařazení iktové
jednotky do sítě iktových center jako iktového centra II. typu, pro které
splňuje veškeré požadavky.
Staniční sestra NEU: Hana Klimešová
Staniční sestra – IKT: Bc. Lenka Kalužová
Lékaři neurologického oddělení velice úzce spolupracují s lékaři interního oddělení v ambulanci urgentního příjmu Nemocnice Blansko v nepřetržitém provozu a následně s rehabilitačním oddělením.
Ukazatel/Rok
2008
2009
2010
2011
Počet pacientů
1 123
1 168
1 137
1 203
Počet hospitalizací
1 266
1 349
1 273
1 362
11 259
11 672
10 980
12 322
Průměrná ošetřovací doba (dny)
8,89
7,60
8,63
9,05
Úmrtnost (% z hospital.)
1,11
1,26
1,10
0,59
76,56
79,5
75,60
84,65
Počet ošetřovacích dnů
Využití lůžek (%)
14
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Oddělení rehabilitace
poskytuje rehabilitační péči na 30 lůžkách a v ambulantním provozu
pro pacienty ze spádové oblasti (okres Blansko) i mimospádové oblasti
(především Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Prostějov, Svitavy...).
Oddělení je akreditováno k uskutečňování vzdělávacího programu pro
specializační obor rehabilitační a fyzikální medicína.
Primářka: MUDr. Jana Novotná
Staniční sestra: Alena Musilová
Vedoucí fyzioterapeut: Miroslava Huvarová
Rehabilitační oddělení má 10 třílůžkových pokojů. Součástí jsou velká
a malá tělocvična, pracoviště ergoterapie, koupelna s možností aplikace
celotělových perličkových a vířivých končetinových koupelí, k dispozici
je Rebox a biolampa. Široké spektrum vodoléčebných a elektroléčeb-
ných procedur včetně cvičení v bazénu je pacientům nabízeno v ambulantní části oddělení. Ukazatel/Rok
2008
2009
2010
2011
Počet pacientů
577
550
571
603
Počet hospitalizací
617
610
631
675
Počet ošetřovacích dnů
9 707
9 510
10 027
10 510
Průměrná ošetřovací doba (dny)
15,73
15,59
15,89
15,57
0
0
0,16
0
82,79
81,28
83,56
86,62
Úmrtnost (% z hospital.)
Využití lůžek (%)
15
Oddělení nukleární medicíny
Nukleární medicína je obor, který využívá otevřené radioaktivní zářiče
k diagnostickým a léčebným účelům.
Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko s terapeutickou částí
je jediné na území jižní Moravy. Po stránce radiohygienické ochrany je
vyhlášeno jako pracoviště III. kategorie.
Přednosta oddělení: Ing. Stanislav Krejsta
Staniční sestra: Marie Kolmačková, DiS.
Poskytuje vysoce specializované služby diagnostické i léčbu otevřenými
zářiči na 13 lůžkách specializované akutní péče a v ambulantním provozu. Jedná se o jediné zařízení tohoto druhu v Jihomoravském kraji po-
skytující služby i pro část východních Čech a kraje Vysočina. Pracoviště
je plně digitalizováno.
Ukazatel/Rok
2008
2009
2010
2011
Počet pacientů
146
160
165
146
Počet hospitalizací
171
183
191
172
Počet ošetřovacích dnů
2 514
2 594
2 755
2 579
Průměrná ošetřovací doba (dny)
14,70
13,20
14,42
14,99
0
0
0
0
49,24
50,86
54,04
50,73
Úmrtnost (% z hospital.)
Využití lůžek (%)
Plicní oddělení
poskytuje komplexní péči o nemocné s chorobami dýchacího ústrojí na 20 lůžkách a v ambulantním provozu. Oddělení je akreditováno
k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor pneumologie a ftizeologie.
Primářka: MUDr. Renata Rábová
V roce 2010 byla ukončena léčba aktivní TBC na našem oddělení, v případě diagnostiky tohoto onemocnění jsou pacienti překládáni na specializovaná pracoviště v Brně nebo v Jevíčku.
Staniční sestra: Šárka Holíková
Při oddělení je otevřeno Centrum pro léčbu závislosti na tabáku, které je
napojeno na celostátní zařízení zabývající se touto problematikou.
Na oddělení se provádí bronchoskopická vyšetření moderními flexibilními bronchoskopy s odběry materiálu na bakteriologii a cytologii,
bronchoalveolární laváže a intrabronchiální aplikace léků.
Ukazatel/Rok
2008
2009
2010
2011
Počet pacientů
274
279
259
454
Počet hospitalizací
339
326
314
592
Počet ošetřovacích dnů
6 138
6 023
5 557
6 750
Průměrná ošetřovací doba (dny)
18,11
17,6
17,70
11,40
Úmrtnost (% z hospital.)
0,29
0
0
6,25
77,75
79,4
79,65
81,74
Využití lůžek (%)
16
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Dermatovenerologické oddělení
V roce 2011 došlo v souvislosti s restrukturalizačními procesy k uzavření
lůžkové části dermatovenerologického oddělení a následně byla zahájena jeho přestavba na kožní stacionář. Tato forma péče umožní rozšířit
spektrum nabídky zejména o léčbu psoriázy a ekzémů. K náběhu plného provozu stacionáře by mělo dojít v polovině roku 2012. V případě
nutnosti jsou pacienti s kožními diagnózami hospitalizováni v rámci
lůžkového fondu nemocnice.
Primář: MUDr. Lubomír Novotný
Staniční sestra: Lucie Grycová
a intenzívním pulsním světlem (IPL) dále rozšiřují možnosti korektivní
a estetické dermatologie.
Oddělení je akreditováno k uskutečňování vzdělávacího programu pro
tento obor. Oddělení využívá všech terapeutických možností, které jsou
běžné, na špičce je zejména ve využití laserové terapie.
Mezi komerční zákroky poskytované v ambulancích patří především
kožní chirurgie (klasická a laserová), omlazování kůže (rejuvenace) frakčním laserem či IPL, sklerotizace žil a „metliček“, lymfodrenáže manuální
i přístrojové, bodyforming a nechirurgická lipolýza.
Ambulantní provozy sdružují 4 vyšetřovny, zákrokový sál, kožní balneoterapii, světloléčbu, laserové centrum a lymfodrenáže.
Špičkové přístroje jako laser Lunar Medic, radiofrekvence MABEL FR a ultrazvuková kavitace MEGASON v kombinaci s frakčním CO 2 laserem
Ukazatel/Rok
2008
2009
2010
2011
Počet pacientů
274
279
259
132
Počet hospitalizací
339
326
314
132
Počet ošetřovacích dnů
6 138
6 023
5 557
2 566
Průměrná ošetřovací doba (dny)
18,11
17,6
17,70
19,44
Úmrtnost (% z hospital.)
0,29
0
0
0
77,75
79,4
79,65
52,22
Využití lůžek (%)
Ukazatele za celý lůžkový
provoz Nemocnice Blansko
Ukazatel/Rok
2008
2009
2010
2011
Počet pacientů
3 909
4 076
4 100
4 059
Počet hospitalizací
5 748
6 047
6 084
6 150
73 272
73 017
72 181
73 177
12,75
12,07
11,86
11,89
4,11
4,35
4,47
4,02
84,07
83,9
82,96
84,58
Počet ošetřovacích dnů
Průměrná ošetřovací doba (dny)
Úmrtnost (% z hospital.)
Využití lůžek (%)
17
Lůžkový fond
Lůžkové oddělení
Počet lůžek
Interní oddělení
67
z toho JIP
7
Interna A
25
Interna B
25
IMP
10
Následná péče
30
Neurologické oddělení
35
z toho JIP
5
standard
30
Oddělení nukleární medicíny
13
Kožní oddělení (do 30. 9. 2011)
18
Plicní oddělení
20
Rehabilitační oddělení
30
18
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Léčebná péče - ostatní oddělení
Oddělení jednodenní péče na lůžku
Zásadní událostí bylo otevření nového Oddělení jednodenní péče
na lůžku v oborech chirurgie a ortopedie v lednu 2011. Operační trakt
se skládá ze špičkově vybaveného operačního sálu umožňujícího moderní laparoskopické a artroskopické operace, z pokoje pozákrokové
péče se šesti lůžky a pomocných provozů jako sterilizace včetně dalších
doplňujících zařízení. V nové ambulantní části se nachází chirurgická,
ortopedická a anesteziologická ambulance. Dále jsou provozovány
specializované poradny jako mammární, flebochirurgická, onkochirurgická a proktologická. Chirurgická ambulance navíc zajišťuje nepřetržitou pohotovostní službu. Na oddělení je prováděno široké spektrum
výkonů, zejména odstraňování lokalizovaných kožních a podkožních
onemocnění, operace křečových žil, kýl, operace laparoskopické, drobnější operace konečníku. V ortopedii je prováděna široká škála operací
artroskopických, včetně složitých rekonstrukčních a dále menší operace
v oblasti ruky a nohy.
Primář: MUDr. Stanislav Krejsta
Staniční sestra pro ambulantní trakt: Dagmar Jelínková
Staniční sestra pro operační sály a pozákrokovou péči:
Bc. Martina Mrvová
na provozování mamografického screeningu pro ženy našeho regionu.
Vznikl tak komplex chirurgických služeb, který poskytuje moderní jednodenní péči na lůžku na špičkové úrovni.
Ukazatel/Rok
Ambulance chirurgická:
25 664 ošetření u 8 248 pacientů
Ambulance ortopedická:
5 708 ošetření u 2 260 pacientů
Operační sál:
Během roku se začaly provádět i operace z oboru plastické chirurgie.
Zcela unikátní je mammární program (operace prsu) využívající možnosti spolupráce s Oddělením nukleární medicíny, který navazuje
19
2011
624 operací z toho
423 chirurgických
a 201 ortopedických
20
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Nefrologické oddělení
poskytuje komplexní služby v rámci hemodialyzačního střediska
a nefrologické ambulance pro území okresu Blansko. Je akreditováno
k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor nefrologie.
Primářka: MUDr. Jindřiška Brabcová
Péče je na oddělení zajišťována ambulantně nebo na lůžkových interních odděleních standardní a intenzivní péče.
Staniční sestra: Romana Sedláková, DiS.
Hemodialyzační středisko poskytuje v nepřetržitém provozu pro
uvedenou spádovou oblast metody očišťování krve, tedy hemodialýzu, hemodiafiltraci a hemofiltraci. Důležitou součástí péče střediska je
příprava léčených pacientů na transplantaci ledviny. Dochází průběžně
ke zvýšení počtu hemodiafiltrací plným využíváním dialyzačních monitorů F-5008.
Již třetím rokem se Nemocnice Blansko aktivně zapojila ke Světovému
dni ledvin, kdy 120 zájemců bezplatně navštívilo nefrologickou ambulanci a bylo jim poskytnuto základní nefrologické vyšetření. Součástí
této akce byl i Den otevřených dveří dialyzačního střediska.
Využívání BCM – modulu umožňuje na podkladě biospektroskopického
vyšetření složení tělesných tekutin optimalizovat „suchou“ hmotnost
dialyzovaných pacientů.
Ukazatel/Rok
2010
2011
Celkový počet výkonů
8 788
9 353
208
94
Počet chronických dialýz
4 302
3 710
Počet hemodiafiltrací
4 278
5 549
Počet pacientů na automatizované
peritoneální dialýze
2
2
Počet pacientů na kontinuální
ambulantní peritoneální dialýze
2
3
85
78
131
81
1
2
Počet akutních dialýz
Do rutinního užívání byl zaveden informační systém NEFRIS.
V nefrologické ambulanci jsou prováděna vyšetření s cílem zajištění prevence, diagnostiky a léčby ledvinných onemocnění se zajištěním konzervativního postupu léčby v různých stadiích onemocnění
ledvin. Jedním z důležitých cílů je kvalitní příprava pacienta k přechodu
z konzervativního způsobu léčby na některou z náhrad funkce ledvin
– na hemodialýzu, peritoneální dialýzu a transplantaci. V ambulanci je
sledováno na tři tisíce pacientů.
Využití lůžek (%)
Počet dialyzovaných pacientů
Je snahou zavést projekt rekreační dialýzy v Nemocnici Blansko. Jsou vyrobeny propagační materiály, které jsou pravidelně rozesílány na všechna hemodialyzační střediska v České a Slovenské republice.
Počet transplantací
21
Radiodiagnostické oddělení
Oddělení pracuje v plně digitalizovaném režimu. Digitalizace umožnila
přechod na nejmodernější způsoby získávání, zpracování, distribuci i archivování obrazů z provedených vyšetření. Veškeré snímky se archivují
v digitální podobě, posílají se na terminály v celé nemocnici i na vzdálené terminály v okolních pracovištích. Do ambulancí, které nejsou propojeny s naší nemocnicí sítí umožňující přenos digitalizovaného obrazu,
jsou snímky zasílány na CD nosičích. Došlo tím k výraznému zkvalitnění
a urychlení zpracování snímků. Nezanedbatelným přínosem pro pacienta je snížení radiační dávky u jednotlivých vyšetření.
Primářka: MUDr. Dana Kolmačková
Vedoucí radiologický asistent: Jaroslav Srba
CT pracoviště slouží k technicky pokročilému a kvalitnímu zobrazování
všech orgánů těla. Vyšetření se provádí často i s aplikací kontrastní látky,
díky níž se lépe zobrazí vyšetřovaná oblast a je možné odlišit normální
nález od patologie. Nový moderní multispirální přístroj umožňuje i angiografické vyšetření, tedy vyšetření tepenného řečiště jednotlivých
orgánů.
Základním pracovištěm oddělení je skiagrafie neboli klasický rentgen,
na kterém se provádí veškeré rentgenové snímky bez přípravy pacienta.
Dochází zde i k vyšetření ledvin a močového měchýře neboli vylučovací
urografie s aplikací kontrastní látky. Nový přístroj umožňuje vyšetřit více
pacientů s menší radiační zátěží.
Specifickou péčí poskytovanou radiodiagnostickým oddělením je onkologická prevence, která je zajištěna pracovištěm mamografického
screeningu. Mamografické pracoviště je zařazeno mezi 65 center, která
musejí provádět i pravidelné kontroly kvality vyšetření a procházet každoročně kontrolami komise odborníků pro mamární diagnostiku. V roce
2010 byla tomuto pracovišti udělena akreditace pro provádění mamografického screeningu na další 3 roky. Rovněž se od roku 2010 provádějí
odběry vzorků z tkání prsní žlázy pod mamografickým zaměřením (tzv.
stereotaxe).
Ultrazvukové pracoviště je vybavené dvěma moderními přístroji. Slouží
širokému spektru vyšetření prakticky všech částí těla, včetně vyšetření
cév a krevních toků v nich, kloubů, měkkých tkání, např. svalů, šlach,
podkoží, pohlavních orgánů a prsů.
Ukazatel/Rok
2010
2011
Celkem vyšetření
64 826
60 390
Ultrazvuková vyšetření
10 513
11 187
CT vyšetření
6 333
6 002
Mamografie
5 389
5 230
Intervenční výkony
40
53
Perkutánní punkce
228
113
4 763
4 595
Konzultace
22
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Oddělení klinických laboratoří
Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Blansko zajišťuje následující
služby:
●● provedení základních biochemických, hematologických, sérologic-
kých vyšetření, vyšetření krevních skupin, vybraná vyšetření imunochemická, vyšetření hladin hormonů a léků
Vedoucí oddělení klinických laboratoří: Ing. Alois Tichý
Vedoucí zdravotní laborantka: Zita Chaloupková
●● odběry kapilární krve u pacientů diabetologických poraden, výjimeč-
ně u dětí do 2let (KO)
Kvalita stanovení jednotlivých vyšetřovaných parametrů je denně kontrolována pomocí vnitřního SIKK. Pracoviště je zapojeno do systému
vnější kontroly SEKK. Základní repertoár prováděných metod je tímto
systémem certifikován. Kvalita úseků biochemie, hematologie a imunologie je garantována erudovanými lékaři.
●● odběry venosní krve při provedení o-GTT
●● svoz biologického materiálu k provedení laboratorních vyšetření
z pracovišť mimo areál nemocnice, expedici odběrového materiálu
a výsledků na tato pracoviště
Kvalita práce laboratoře byla v roce 2011 oceněna získáním certifikátu
NASKL 1.
●● shromáždění biologického materiálu, který je odvážen ke zpracování
do jiných laboratorních pracovišť
Počet laboratorních vyšetření
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
651 227
678 729
2008
2009
698 717
724 360
2010
2011
200 000
100 000
0
23
Lékárna
Lékárna Nemocnice Blansko patří mezi lékárny s odborným pracovištěm a poskytuje lékárenskou péči v rozsahu odborného pracoviště
zásob a výdeje léčiv, přípravy léčiv a kontroly léčiv. Lékárna zajišťuje
výdej léků na lékařský předpis pro pacienty z ambulancí nemocnice
a z jiných zdravotnických zařízení. Kromě léků poskytuje širokou nabídku volně prodejných přípravků, vitamínů, přípravků léčebné kosmetiky,
kojenecké výživy, atd.
Vedoucí lékárny: PharmDr. Jana Streitová
Vedoucí farmaceutická asistentka: Jaroslava Herzogová
Lékárna nabízí servis klientských a lékových karet, prodej dárkových poukazů, umožňuje platbu platebními kartami.
Součástí lékárny je prodejna zdravotnických potřeb. Sortiment prodejny tvoří obvazový materiál, pomůcky pro inkontinenci, obuv pro diabetiky, různé druhy ortéz, ortopedické vložky, pomůcky pro nevidomé,
zdravotní obuv pro děti a dospělé, rehabilitační a masážní pomůcky,
tonometry, glukometry a další zdravotnické pomůcky.
Lékárna Nemocnice Blansko poskytuje lékárenskou pohotovostní
službu v době činnosti lékařské služby první pomoci.
24
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Léčebná péče - odborné ambulance
chirurgie, kardiologie, echokardiografie, kožního lékařství, neurologie,
logopedie, onkologie, ORL, ortopedie, plicního lékařství, psychologie.
Používáním nejmodernějších lékařských technologií a léčebných metod erudovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci odborných ambulancí nemocnice zajišťují špičkovou péči v oborech alergologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, gynekologie, hematologie,
Ukazatele celkové ambulantní péče za rok 2011:
celkem 141 057 ošetření u 28 177 pacientů.
Počet ambulantních pacientů
125 000
100 000
75 000
50 000
107 600
107 515
110 818
2009
2010
2011
496 915
505 664
513 316
2009
2010
2011
25 000
0
Počet ambulantních návštěv
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
25
Novinky v roce 2011
Interní odděleni:
Dermatovenerologické oddělení:
●● akreditace gastroenterologické ambulance jako centra screeningové
●● uzavření lůžkové části a výstavba nového stacionáře
kolonoskopie
Oddělení klinických laboratoří:
●● nová specializace lékaře nutricionisty zabývající se problematikou
výživy pacientů
●● úspěšné absolvování auditu a získání akreditace NASKL 1
●● pořízení nového kolonoskopu
Oddělení jednodenní péče na lůžku:
●● používání speciálních ochranných fólií při elektrické kardioverzi
ke zvýšení bezpečnosti pacienta i ošetřujícího personálu
●● otevření zcela nového operačního traktu s postupným náběhem chi-
rurgické a ortopedické operativy
Nefrologické oddělení:
●● přestěhování ortopedické a chirurgické ambulance do komplexu jed-
●● díky novému přístrojovému vybavení zvýšení podílu hemodiafitrací
nodenní péče s rozšířením spektra odborných poraden
na 68 % (celostátně 35 %)
●● rutinní používání informačního systému NEFRIS v běžném provozu
Odborné ambulance:
●● stabilizace lékařského personálu s následným zkvalitněním péče
●● přestěhování logopedické ambulance do nových prostor ve 4. patře
o pacienty
polikliniky se zvýšeným komfortem pro klienty a možností současné
práce dvou logopedek
Rehabilitační oddělení:
●● zřízení zázemí pro dětské pacienty - vybudování dvou dětských kout-
ků (ve 4. patře polikliniky u nově přestěhované logopedie a ve spojovací části lůžkového traktu a polikliniky).
●● otevření nové tělocvičny na neurologickém oddělení
●● zavedení nové metody, tzv. kineziotejping
●● v rámci vodoléčby nová vířivka na dolní končetiny
Oddělení nukleární medicíny:
●● zavedení metodiky detekce sentinelové uzliny do rutinního procesu
nejen pro Oddělení jednodenní péče, ale i pro Nemocnici Svitavy
Plicní oddělení:
●● přestěhování plicní ambulance do areálu lůžkového oddělení ke zvý-
šení efektivity práce
26
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Ošetřovatelská péče
nežádoucích událostí tímto způsobem započalo již v lednu 2010,
ale teprve po dvouletém sledování, bylo možné vyvodit relevantní
závěry a nastavit odpovídající preventivní a nápravná opatření, která
výrazně zvyšují kvalitu a bezpečí pacienta hlavně v oblasti rizika vzniku nového dekubitu, prevence rizika pádu při hospitalizaci, vzniku
a přenosu nozokomiální nákazy.
V roce 2011 byly všechny ošetřovatelské procesy uvedeny do souladu
s požadavky akreditačních standardů SAK ČR. Nejvýznamnějším přínosem v rámci těchto procesů bylo:
●● Plošné nastavení jednotných screeningových šetření u všech hospi-
talizovaných pacientů, a to již při příjmu, v oblasti prevence malnutrice, dekubitů, bolesti, pádů, sociálního šetření a ADL (test všedních
činností, Activity daily living), jejich průběžné monitorování a vyhodnocování s následným benchmarkingem s jinými zařízeními v rámci
celorepublikového sledování. Realizace všech těchto požadavků vyústila v garantovanou a nepodkročitelnou úroveň kontinuity péče
o pacienta (klienta) od jeho příjmu (či příchodu) do nemocnice až
po jeho propuštění (odchod) vč. zajištění adekvátní ponemocniční
navazující péče.
●● Konec roku byl věnován analýze a zpracování projektu, který bude
realizován v roce 2012-2013, a týká se systematizace pracovních míst
nelékařů na úseku ošetřovatelské péče a výrazných dispozičních a restrukturalizačních změn zvláště v ambulantní péči, jejichž realizací by
došlo k výraznému zefektivnění činnosti této kategorie pracovníků
a nastavení žádoucí kvalifikační a specializační struktury vč. rozsahu
pracovních úvazků .
●● Zpracování jednotné ošetřovatelské dokumentace.
●● Nemocnice byla po celý rok výukovým pracovištěm pro nelékaře
oborů fyzioterapeut, všeobecná sestry, radiologický asistent, zdravotní laborant a smluvním partnerem pro zajištění celoroční odborné praxe pro studijní obor zdravotnický asistent Obchodní akademie
a střední zdravotnické školy Blansko.
●● Další oblastí, která doznala významného posunu, je způsob sledo-
vání nežádoucích událostí formou elektronického hlášení, které pro
celou ČR zastřešuje 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Sledování
27
Spokojenost pacientů
Dotazníky jsou k dispozici na každém lůžkovém i ambulantním oddělení. Sběr a analýza dat probíhá čtvrtletně. Dotazníky pro ambulantní
klientelu jsou rozmístněny u všech ambulancí.
V roce 2010 se spokojenost pacientů v Nemocnici Blansko šetřila dotazníkovým průzkumem ve spolupráci s organizací HealthCare Institute.
V roce 2011 se vedení Nemocnici Blansko rozhodlo provést vlastní dotazníkovou analýzu spokojenosti pacientů.
V roce 2011 bylo odevzdáno celkem 97 dotazníků hospitalizovaných
pacientů a 68 dotazníků ambulantních.
Ve spolupráci s Nemocnicí Tišnov začalo v Nemocnici Blansko monitorování spokojenosti jak hospitalizovaných pacientů, tak i pacientů
ošetřených ambulantně. V obou nemocnicích mají pacienti k dispozici
stejné dotazníky z důvodu možnosti porovnávání dat a zajišťování neustálého zvyšování kvality poskytované péče.
Na základě podnětů byla prověřena doba návštěv na oddělení, byla
prodloužena otevírací doba v kantýně a rozšířen její sortiment. V neposlední řadě došlo k výměně hliníkových příborů za příbory nerezové
a zahájeno bylo řešení úpravy jídelníčku (zařazení více celozrnných produktů a více ovoce a zeleniny) do stravy pacientů.
Ocenění Nemocnice Blansko
Nemocnice Blansko se v kategorii Finančního zdraví nemocnic umístnila mezi příspěvkovými organizacemi na 3. místě v rámci celé České
republiky.
V rámci Středoevropské odborné konference „Efektivní nemocnice
2011” proběhlo oficiální vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 6. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení „Nemocnice ČR 2011”.
kategorie Nemocnice – příspěvkové organizace
3. místo:
Nemocnice Blansko
Jihomoravský kraj
28
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Ekonomika a hospodaření
dě Memoranda o restrukturalizaci lůžek akutní péče v Jihomoravském
kraji uzavřela lůžkové kožní oddělení od 1.9.2011. Také tato změna generuje a i v roce 2012 bude generovat vícenáklady s ohledem na reorganizaci nemocnice. Během roku se nemocnice věnovala změnám
v obchodní politice především v lékárenské oblasti, kde došlo k nárůstu
tržeb.
Hospodářská činnost nemocnice byla v roce 2011 vedena snahou minimalizovat náklady a maximalizovat výnosy při udržení finančního zdraví
nemocnice.
Vedení nemocnice si stanovilo za dlouhodobý cíl vyrovnané hospodaření nemocnice. Tento ekonomický cíl v době, kdy nemocnice otevírala novou kapacitu jednodenní péče, byl vysoce náročný. Nemocnice
v průběhu roku podstoupila akreditační proces s úspěšným závěrem,
nicméně i tento proces přinesl určité vícenáklady. Nemocnice na zákla-
Díky všem vnitřním opatřením skončilo hospodaření nemocnice ziskem
170 tis. Kč před zdaněním.
Náklady a výnosy
Na straně nákladů došlo k nejvýraznějším úsporám v oblasti energií, kde
se projevily dopady úspěšného výběrového řízení a spuštění solárního
ohřevu užitkové vody. V souladu s platnými legislativními platovými
předpisy organizace zajistila meziroční růst osobních nákladů.
Meziroční nárůst výnosů je dán jednak z titulu navýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, kdy byla doúčtována poskytnutá zdravotní péče
minulých let, dále pak se zde promítá legislativní nárok na zvýšení platů
lékařů, který byl saturován zdravotními pojišťovnami a navýšením obratu lékárny.
Vývoj celkových výnosů a nákladů k 31. 12. daného roku
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
2007
výnosy
2008
2009
náklady
29
2010
2011
Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace
VÝNOSY v tis. Kč
2007
2008
2009
2010
2011
Tržby za prodej výrobků a služeb
241 862
267 415
288 490
303 360
310 782
Tržby za prodej zboží
108 693
106 405
105 330
95 864
99 590
Změna stavu zásob vlastní výroby
117
105
63
65
69
Aktivace
789
594
530
321
346
Tržby z prodeje majetku a materiálu
269
23
12
7
202
Zúčtování opr. pol., provozní dotace
0
5
49
71
5
1 084
1 694
2 325
2 902
2 146
CELKEM VÝNOSY
352 813
376 218
396 798
402 590
413 140
NÁKLADY v tis. Kč
2007
2008
2009
2010
2011
Náklady na prodané zboží
89 812
83 416
83 040
75 919
78 301
Spotřeba materiálu a energie, služby
87 628
100 021
104 263
112 555
107 354
153 120
165 508
171 577
188 580
202 727
28
24
22
19
21
15 591
15 911
16 198
20 327
21 471
0
0
42
4
101
4 779
7 774
12 185
2 274
2 989
484
2 382
4 473
1 999
1 700
351 441
375 036
391 800
401 677
414 664
Ostatní provozní výnosy
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy
Tvorba opravných položek
Ostatní náklady
Daň z příjmů za běžnou činnost
CELKEM NÁKLADY
Hospodářský výsledek
Závazky a pohledávky
Nemocnice Blansko hospodařila podle zřizovatelem schváleného
vyrovnaného rozpočtu pro rok 2011. K 31. 12. 2011 dosáhla kladného
hospodářského výsledku ve výši 170 tis. Kč před zdaněním a - 1,5 mil.
Kč po zdanění, kde se na konečné ztrátě nejvíce podílel rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy.
Nemocnici se podařilo i přes stagnaci výnosů udržet vyrovnanou bilanci
mezi pohledávkami a závazky. Udržela si platební schopnost i přes vysoké nároky na straně výdajů.
Investice a dotace
Nemocnice zaujala postoj investiční opatrnosti. Doplatila výstavbu
a vybavení nové kapacity jednodenní chirurgie a připravuje se na modernizaci náhradního energetického zdroje nemocnice.
30
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Rozvaha příspěvkové organizace
AKTIVA v tis Kč
Stálá aktiva
Oběžná aktiva
z toho:zásoby
2007
2008
2009
2010
2011
119 056
171 547
79 726
74 235
58 408
61 607
81 697
103 178
109 272
105 909
5 990
8 079
8 145
9 730
10 444
pohledávky
31 657
27 376
28 654
54 052
63 667
finanční majetek
21 688
42 142
64 728
45 489
31 799
180 663
253 244
182 904
183 507
164 317
2007
2008
2009
2010
2011
Vlastní kapitál
126 341
151 786
89 681
94 980
93 870
z toho:
jmění účetní jednotky
118 863
129 904
45 847
65 539
54 199
fondy účetní jednotky
6 106
20 699
38 835
28 528
41 195
výsledek hospodaření
1 372
1 182
4 998
913
-1 524
54 322
101 458
93 223
88 527
70 447
54 322
55 820
52 600
73 491
59 898
45 258
40 218
15 036
10 549
253 244
182 904
183 507
164 317
CELKEM AKTIVA
PASIVA v tis Kč
Cizí zdroje
z toho:
krátkodobé závazky
bankovní úvěry
CELKEM PASIVA
180 663
V roce 2009 došlo ke změně vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který byl nemocnici původně předán do správy a nyní je pronajat.
Tato změna se v souladu s účetními předpisy promítla snížením hodnoty majetku na účtech účtové skupiny 0. Majetek v nájmu je evidován
na podrozvahových účtech.
V roce 2010 byla realizována významná vlastní investiční akce, jednalo se však o technické zhodnocení na pronajatém majetku, které se
na jmění příp. aktivech nemocnice neprojeví. Finanční zdraví si nemocnice udržela.
31
Řízení lidských zdrojů
Vedení Nemocnice Blansko chápe, že spokojenost zaměstnanců má
nemalý vliv na výkon jejich práce. Probíhá spolupráce se Základní organizací Odborového svazu ve zdravotnictví a sociální péče ČR při Nemocnici Blansko a s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků při
Nemocnici Blansko.
Personalistika je oborem zasvěceným práci s lidmi, tím nejcennějším,
ale i nejsložitějším faktorem, se kterým se lze ve firmách setkat.
Rok 2011 byl ve znamení přípravy k získání akreditace dle SAK ČR. Nevyhnul se ani činností náležejících do působnosti mzdového a personálního oddělení. Byly zavedeny požadované standardy, týkající se pracovněprávních vztahů, vzdělávání pracovníků.
V roce 2011 byl legislativně snížen příděl finančních prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb. Díky tomuto vlivu byly z fondu čerpány jen příspěvky na penzijní připojištění, na stravování a společenské
akce.
K 31.12. 2011 měla Nemocnice Blansko uzavřen pracovní poměr s 464
zaměstnanci. Přepočteme-li tento počet dle výše pracovních úvazků,
je to 441,96 zaměstnanců. Kromě pracovníků v základním pracovním
poměru bylo navázáno přibližně 200 dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr. Jedná se zejména o dohody o pracovní činnosti,
v menší míře pak dohody o provedení práce.
Vzhledem k tomu, že si vedení nemocnice uvědomuje, že celoživotní
vzdělávání je proces, ve kterém se člověk stále přizpůsobuje profesním
potřebám, vynakládá nemalé finanční prostředky na vzdělávací akce.
Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti
práce a požární ochrany, kardiopulmonální resuscitace, hygieny rukou,
zacházení s medicinálními plyny, zacházení s chemickými látkami. Dále
jsou to školení referentských řidičů, školení právní problematiky, školení
s výpočetní technikou.
Pohledem na věkovou strukturu zjistíme, že nejvyšším procentem je zastoupena skupina zaměstnanců v rozmezí 35-44 let. Nejnižší procento
patří zaměstnancům, kteří mají více jak 65 let.
Struktura vzdělání ukazuje, že nejvíce pracovníků Nemocnice Blansko
absolvovalo úplné střední odborné vzdělání, nejmenší skupinu tvoří
pracovníci se základním vzděláním. Za zmínku stojí fakt, že každoročně
se zvyšuje počet vysokoškoláků, což způsobuje zejména zvyšování kvalifikace všeobecných sester.
Vznik a skončení pracovních poměrů zaměstnanců
Jak je již tradicí Nemocnice Blansko, úspěšně spolupracuje v uskutečňování vzdělávacích programů s akreditovanými pracovišti ve FN u Sv.
Anny v Brně, ve FN Brno-Bohunice, v Nemocnici Boskovice. Nemocnice
Blansko v rámci smluvních vztahů poskytuje možnost absolvování stáže
a praxe studentům či zaměstnancům jiných nemocnic.
2007
2008
2009
2010
2011
Nástupy
65
49
64
41
63
Odchody
36
37
51
36
39
Stav fyzických osob
2007
2008
2009
2010
2011
Fyzický stav celkem
402
408
426
450
464
Ženy
338
344
362
383
394
Muži
64
64
64
67
70
Osoby OZP
11
16
16
17
20
Osoby OTZP
2
2
1
1
2
26
27
35
30
33
321
328
342
365
375
Dělníci
37
36
37
35
38
THP
40
40
43
46
47
1
3
4
3
2
42
46
46
33
44
0
0
1
0
0
Pracující důchodci
Zdravotnci
Cizinci
MD a DMD
Ostatní
Přehled o platech
Platy (bez dohod)
Ostatní osobní náklady
2007
2008
2009
2010
2011
100 433 340
108 066 766
113 060 535
123 096 971
137 122 810
11 536 598
12 982 912
13 965 627
14 079 422
14 568 126
32
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Investiční akce
elektrických přístrojů v Nemocnici Blansko i u nájemníků a otevřením
nového pavilonu Jednodenní péče došlo k nárustu spotřeby elektrické
energie. Původní náhradní zdroj již byl plně vytížen a aby byla zajištěna spolehlivost dodávky elektrické energie v případě výpadku dodávky z veřejné sítě, byla provedena výměna za výkonnější náhradní zdroj
v celkové hodnotě 2 mil. Kč.
V souladu s plánem investic, který byl schválen zřizovatelem, byly v roce
2011 realizovány investiční akce v celkové výši cca 7,2 mil Kč.
Stavební investice
V rámci vlastních stavebních investic byla provedena řada investic menšího rozsahu:
V rámci vlastních strojních investic nebo dary bylo dále nakoupeno:
●● Vrtačka s oscilační pilkou – Oddělení jednodenní péče
Oddělení jednodenní péče
Z provozu a potřeb nového Oddělení jednodenní péče, které bylo otevřeno v lednu 2011, vyplynuly investice, které navýšily hodnotu budov.
●● Sterilizátor a mycí automat včetně úpravny vody – Oddělení jedno-
Vybudování zábradlí kolem bazénu rehabilitace
●● Vyšetřovací světla – Oddělení jednodenní péče
Z důvodu zvýšení bezpečnosti pacientů a personálu bylo kolem bazénu
rehabilitace doplněno zábradlí.
●● Recepční pult – Oddělení jednodenní péče
denní péče
●● Svářečka obalů – Oddělení jednodenní péče
Vyhřívání svodu a okapu budovy „krčku“
●● Drtič odpadu – Oddělení stravovacích služeb
Aby se zamezilo zamrzání okapu a tím zatékání vody na stěnu budovy,
bylo na budově “krčku” instalováno vyhřívání svodu a okapu.
●● Navigační sonda – Oddělení jednodenní péče
Vybudování nové ambulance logopedie
●● Videokolonoskop s myčkou endoskopů – Ambulance gastroentero-
Pro zvýšení kvality péče o pacienty, byla v budově polikliniky vybudována nová ambulance logopedie.
logie
●● Vířivka pro rehabilitaci dolní končetiny – Oddělení rehabilitace
Stavební úpravy plicního oddělení
Pro zlepšení prostředí pro pacienty a zefektivnění provozu oddělení byla přestěhována plicní ambulance do areálu lůžkového oddělení
a byly provedeny potřebné stavební úpravy.
Pro realizaci výše uvedených stavebních a strojních investic byly vybrány odborné firmy, které vzešly z řádných výběrových řízení, která organizovala Nemocnice Blansko.
Ochranné prvky
Mimo investičních akcí probíhala v roce 2011 také pravidelná údržba
a opravy stavebních i strojních zařízení, kde Nemocnice Blansko vynaložila finanční prostředky v celkové výši cca 5 mil Kč.
V budově krčku byly instalovány ochranné prvky, aby se zabránilo poškození stěn a rohů, při průjezdu lůžkem nebo pojízdným křeslem.
Rozšíření strukturované kabeláže
Z provozu a potřeb Nemocnice Blansko vyplynula nutnost rozšíření
a zkvalitnění strukturované kabeláže v budovách polikliniky, lůžek i krčku.
Nehmotné investice
Oddělení informačních a komunikačních technologií byla navýšena
hodnota majetku o rozšíření SW ORACLE, navýšení počtu licencí SW
ORACLE a o rozšíření SW NIS. Navýšení vyplynulo z potřeb provozu Nemocnice Blansko.
Strojní investice
K největším strojním investicím v roce 2011 patřila výměna náhradního
zdroje elektrické energie (dieselagregátu). Z důvodu zvyšování počtu
33
Oblast BOZP a PO, krizové řízení
Ohlášený a registrovaný pracovní úraz byl řádně vyšetřen a ohlášen
na OIP a příslušné zdravotní pojišťovně postiženého. U úrazu nebylo
zjištěno porušení předpisů BOZP. Jednalo se o běžné bezpečnostní riziko. Po ukončení pracovní neschopnosti byl zaměstnankyni vyplacen
doplatek do průměrné mzdy a bolestné.
V průběhu roku 2011 se v oblasti BOZP a PO průběžně prováděla pravidelná školení nastupujících zaměstnanců. Dále probíhala periodická
školení zaměstnanců jednotlivých provozů na nichž si oživili své znalosti
a dozvěděli se novinky z této oblasti.
Uskutečnily se také přímé kontroly BOZP a PO na ve všech provozech
nemocnice. Součástí těchto kontrol bylo zejména dodržování předpisů
BOZP a PO a prověření teoretických a praktických znalostí a dovedností
zaměstnanců v této oblasti. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné
nedostatky v dodržování předpisů BOZP a PO a znalosti zaměstnanců
byly na dobré úrovni.
Ve srovnání s předchozími roky došlo k poklesu počtu registrovaných
úrazů. Došlo ke snížení počtu úrazů vzniklých při pádu u zdravotnického personálu (2010 – 1, 2011 – 0), ale vyskytl se také nový úraz – poranění oka (2010 – 0, 2011 – 1).
Náhrady za nemoci z povolání a za ztížené společenské uplatnění nebyly v roce 2011 řešeny.
Byla provedena i další předepsaná školení zdravotnického i nezdravotnického personálu (např. školení řidičů referentských vozidel, školení
jeřábníků, školení požárních hlídek, školení svářečů, atd.)
V květnu proběhlo v prostorách Nemocnice Blansko metodické cvičení
zaměřené na procvičení evakuace. Toto cvičení prověřilo připravenost
zdravotnického personálu rychle a správně se vypořádat s mimořádnou
událostí typu požár v lůžkové části nemocnice. Proběhlo na oddělení interny B, kdy bylo pomocí vyvíječe kouře simulováno zahoření v prostoru
lůžek. Z celkového hodnocení kontrolních složek útvaru krizového řízení
Nemocnice Blansko se potvrdila akceschopnost, odborná úroveň a velmi dobrá schopnost spolupráce personálu lůžkového zdravotnického
zařízení v případě řešení mimořádné události vzniklé v nemocničním
zařízení.
Byly také prováděny požadované pravidelné revize a prohlídky zařízení
a zdravotních přístrojů (bezpečnostnětechnické prohlídky a kontroly,
kalibrace a cejchování, elektrorevize, revize plynu, revize hasících přístrojů, požárních klapek, požárních uzávěrů, hydrantů, rozvodů kyslíku,
tlakových nádob, atd.). Případné zjištěné závady byly v co nejkratší době
odstraňovány.
V roce 2011 byl v Nemocnici Blansko registrován 1 pracovní úraz s následnou pracovní neschopností. Při manipulaci s pacientem došlo k náhlé nevolnosti s tlakem v očích a bolestí hlavy.
34
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Počet registrovaných pracovních úrazů za období 2008 – 2011:
7
6
5
4
3
2
1
0
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Počet případů náhrad za nemoci z povolání a ztížení
společenského uplatnění za období 2008 – 2011:
7
6
5
4
3
2
1
0
2008
2009
35
Energetika, odpadové hospodářství
Vývoj spotřeby elektřiny a plynu
Spotřeba elektrické energie se oproti roku 2010 zvýšila o 5 %. Navýšení
bylo způsobeno hlavně otevřením nového Oddělení jednodenní péče.
Spotřebu plynu se proti roku 2010 snížila o 8,4 %, což bylo způsobeno hlavně využitím instalovaných solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody.
Graf spotřeby elektrické energie za období 2008 – 2011
1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
2008
2009
2010
2011
2010
2011
Graf spotřeby plynu za období 2008 – 2011
350 000
340 000
330 000
320 000
310 000
300 000
290 000
2008
2009
36
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Odpadové hospodářství
V roce 2011 došlo v porovnání s rokem 2010 ke zvýšení produkce nebezpečného odpadu o 10,4 %.
U recyklovatelného odpadu došlo k poklesu vytříděného papírového
nebo lepenkového odpadu o 1,8 %.
Celkové množství vyprodukovaného odpadu (ostatní a nebezpečný) se
oproti roku 2010 zvýšilo o 23,9 %.
U plastů došlo k navýšení o 4,6 %.
Také u skla došlo k navýšení o 19,7 %.
Graf produkce odpadů za období 2008 – 2011
250
200
150
100
50
0
2008
2009
nebezpečný odpad
2010
2011
ostatní odpad
Graf produkce recyklovatelného odpadu za období 2008 – 2011
14
12
10
8
6
4
2
0
2008
papír
2009
plast
2010
sklo
37
2011
38
V ý r o č n í z p r á v a 2011
N e m o c n i c e
B l a n s k o
Stížnosti a poděkování
Stížnosti:
Poděkování sponzorům:
Nemocnice Blansko v rámci nastavených pravidel pro vyřizování stížností evidovala celkem 25 stížností, z tohoto počtu bylo 18 stížností
vyhodnoceno jako neoprávněné, 3 stížnosti oprávněné a 4 oprávněné
částečně. Ve všech případech byla dodržena lhůta 30 dní pro vyřízení
stížnosti.
Nemocnice Blansko obdržela v průběhu roku 2011 věcné a finanční dary
určené na obnovu a rozvoj nemocnice.
Evidované stížnosti a podání
Nemocnici Blansko v roce 2011 podpořili:
Amgen s.r.o.
ADAM architects, s.r.o.
2009
2010
2011
Oprávněné
3
3
3
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Částečně oprávněné
2
2
4
Merck spol. s r.o.
Neoprávněné
11
17
18
Jiná podání
4
4
5
Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
Novo Nordisk s.r.o.
Nycomed s.r.o.
Pfizer, spol. s r.o.
Technicare CZ, spol. s r.o.
Zentiva, k.s.
Poděkování:
Sponzorům a dárcům upřímně děkujeme za příspěvky, které byly použity ke zlepšení zdravotních služeb v naší nemocnici a ke zkvalitnění
péče o naše pacienty.
K pozitivní prezentaci příspěvkové organizace přispěla poděkování, jejichž přehled uvádí následující tabulka.
Poděkování
2009
2010
2011
9
10
23
39
Download

Výroční zpráva 2011