Úřad městské části města Brna
Brno - Královo Pole
Odbor územního a stavebního řízení
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
č. j.: BKPO/1773/13/2300/166/St
Brno 8.4.2013
vyřizuje: Ing. Stejskalová, tel.: 541 588 229
e-mail: [email protected]
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stavba nazvaná „ Ubytovna ( polyfunkční) objekt ” na pozemku p.č. 465/17 k.ú. Černá Pole při ulici třída
Gen. Píky v městské části Brno - Královo Pole
I.
Oznámení zahájení správního řízení o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, v platném znění:
Dne 31.1.2013 podal Atelier WIK, s.r.o., Rosického nám.6, Brno, v zastoupení společnosti Zone Invest a.s., IČ: 255 99 151,
Třída gen. Píky 2026/11, Brno, prostřednictvím podatelny stavebního úřadu žádost o povolení výjimky podle § 169 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů ,
z o obecných technických požadavků na využívání území, z požadavku stanoveném ustanovením § 25 odst. 4 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a to na snížení odstupové vzdálenosti mezi navrhovanou
stavbou nazvanou „ Ubytovna ( polyfunkční) objekt ” na pozemku p.č. 465/17 k.ú. Černá Pole a stávajícím bytovým domem
tř. Generála Píky 9 v Brně - Králově Poli.
Ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, stanoví :
„Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven
alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů ” .
Vzájemný odstup mezi průčelím objektů by se měl rovnat výšce vyššího objektu . Větší stávající bytový dům tř. Generála
Píky 9 v Brně - Králově Poli ( o devíti nadzemních podlažích ) má výšku 27 m . Předložený záměr - stavba nazvaná
„
Ubytovna ( polyfunkční) objekt ” na pozemku p.č. 465/17 k.ú. Černá Pole ( s ohledem na využitelnost budoucího objektu )
umožňuje vzájemný odstup od většího objektu pouze 21,5 m.
Odbor územního a stavebního řízení Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole, jako stavební úřad
příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění , oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správního řádu, v platném
znění, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci všem dotčeným orgánům a účastníkům správního řízení
stanoveným podle § 27 správního řádu.
1
II.
usnesení o stanovení lhůty dokdy mohou účastníci činit ve věci své návrhy
Na základě žádosti Atelieru WIK, s.r.o., IČ: 606 99 981, Rosického nám.6, Brno, v zastoupení společnosti Zone Invest a.s.,
IČ: 255 99 151, Třída gen. Píky 2026/11, Brno, ze dne 31.1.2013 o povolení výjimky podle § 169 odst. 2 stavebního
zákona, z obecných technických požadavků na výstavbu, z o obecných technických požadavků na využívání území , z
požadavku stanoveném ustanovením § 25 odst. 4 vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ,
na snížení odstupové vzdálenosti mezi navrhovanou stavbou nazvanou „ Ubytovna ( polyfunkční) objekt ” na pozemku p.č.
465/17 k.ú. Černá Pole a stávajícím bytovým domem tř. Generála Píky 9 v Brně - Králově Poli , odbor územního a
stavebního řízení Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13
odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
rozhodl
podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správního řádu, v platném znění, v rámci řízení o povolení výjimky
podle § 169 odst. 2 stavebního zákona, z obecných technických požadavků na výstavbu, z požadavku stanoveném
ustanovením § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a to na snížení odstupové
vzdálenosti mezi navrhovanou stavbou zvanou „ Ubytovna ( polyfunkční) objekt ” na pozemku p.č. 465/17 k.ú. Černá Pole a
stávajícím bytovým domem tř. Generála Píky 9 v Brně - Králově Poli
takto:
Účastníci řízení jsou oprávněni činit své návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 7 dnů ode dne
doručení tohoto usnesení.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u OÚSŘ ÚMČ Brno - Královo Pole (návštěvní dny: pondělí a středa 800 - 1700 hod) II.
patro, dveře č. 17 .
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Účastníky řízení jsou podle ustanovení § 27 odst. 1 písmena a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,
v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí
vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Tím je společnost Zone Invest a.s., IČ: 255 99 151, Třída gen. Píky 2026/11, Brno,
zastoupena Atelierem WIK, s.r.o., IČ: 606 99 981, Rosického nám.6, Brno.
Odůvodnění
Dnem 31.1.2013 byla u stavebního úřadu podána žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 169 odst. 2 stavebního
zákona z obecných technických požadavků na výstavbu, z o obecných technických požadavků na výstavbu, z požadavku
stanoveném ustanovením § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a to na snížení
odstupové vzdálenosti mezi navrhovanou stavbou zvanou „ Ubytovna ( polyfunkční) objekt ” na pozemku p.č. 465/17 k.ú.
Černá Pole a stávajícím bytovým domem tř. generála Píky 9 v Brně - Králově Poli.
Dle § 36 odst. 1 správního řádu rozhodl správní orgán OÚSŘ ÚMČ Brno – Královo Pole o stanovení lhůty pro vyjádření
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy. Tato lhůta byla stanovena v délce 7 dnů ode dne doručení usnesení.
2
č. j.: BKPO/1773/13/2300/166/St
Brno 8.4.2013
Poučení
Proti tomuto usnesení může účastník, jemuž se usnesení oznamuje, podat podle ustanovení § 76 odst. 5) správního řádu
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna,
Malinovského nám. 3, Brno, podáním učiněným u odboru územního a stavebního řízení Úřadu městské části Brno – Královo
Pole, Palackého tř. 59, Brno.
Odvolání proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.
otisk úředního razítka
Ing. Zdeňka Stejskalová, v. r.
referent OÚSŘ ÚMČ Brno – Královo Pole
Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.
Právní účinky doručení oznámení í má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Úřadu městské části Brno - Královo Pole
.
Vyvěšeno:
Sňato :
Razítko a podpis oprávněné osoby
Razítko a podpis oprávněné osoby
Vyhláška byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístu p.
Zveřejněno od – do :
Razítko a podpis oprávněné osoby
Obdrží :
Účastníci řízení podle § 27 správního řádu:
- žadatel: Zone Invest a.s., Třída gen. Píky 2026/11, 612 00 Brno
zast. Atelier WIK, s.r.o., Rosického nám. 6, 616 00 Brno
těmto účastníkům se oznámení doručuje jednotlivě
3
- vlastnici bytového domu č.p. 1993 na pozemcích p.č. 465/18, 465/24, 465/25 a 465/8 k.ú. Černá Pole

Adamcová Marie, Třída Generála Píky 1993/9, 61300 Brno

Adamec Čestmír, Třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Adamec Ondřej, Bieblova 158/10, , 613 00 Brno

Adámek Aleš Ing., Absolonova 719/30, 624 00 Brno

Adámková Simona Ing., Absolonova 719/30, 624 00 Brno

SJM Bayer Vilém a Bayerová Anna Mgr.,U Hrubé lípy 611, 679 06 Jedovnice

Beránková Kateřina,Lužova 842/22, 613 00 Brno

Bojdová Eva Ing., Chvalovka 1349/10, 63500 Brno

Borkovcová Marie Ing., č.p. 26, 664 24 Drásov

Burianová Dagmar, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Cetlová Dana PhDr. třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Chovanec Petr Ing., Lidická 1965, 755 01 Vsetín

Christ Michal, třída Generála Píky 1993/9, , 613 00 Brno

SJM Čadek Martin a Čadková Ivana MUDr., Klatovská 424/22, 602 00 Brno

Čadová Markéta, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Čečmanová Soňa, nám. Padlých hrdinů 2590/3, 796 01 Prostějov

Čelechovská Ivana Ing., Valtická 4153/1, 628 00 Brno

Čenkovičová Veronika, Novotného 1814/25, 613 00 Brno

Černošek Jiří, Velké Kunratické 1313/4, Kunratice, 1480 Praha

Černošková Barbora Mgr., Hoštická 218/1, 642 00 Brno

D'Aguiar Jason James, 42 East Avenue, UB32HP Hayes Middlesex, Spojené království

Dědek Jan, Lesnická 1799/27, 613 00 Brno

Dědková Hedvika, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Divácká Danuše, Kozinova 337/14, 627 00 Brno

Dolanská Lucie, Na Třešňovce 203, 552 11 Velichovky

DORG trubní systémy, spol. s r.o. U Zahradnictví 123, 790 81 Česká Ves

Dostál Petr, Kocourkova 2708/2, 628 00 Brno

SJM Dozbaba Josef a Dozbabová Irena, Příční 175, 664 56 Blučina

Drábek Michal, č.p. 31, 68732 Rudice

Dvořáček Dušan, Okružní 956, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Dvořák Aleš Ing., Ph.D., č.p. 79, 569 92 Hartmanice

Dvořák Tomáš, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Dvořák Pavel, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Dvořáková Petra, Babičkova 102/13, 613 00 Brno

Dvořáková Michaela, Zámecká 210, 569 92 Bystré

Fajkus Jan, Vrbovecká 1228/10, 635 00 Brno

Fialová Markéta, Konradova 2203/8, , 628 00 Brno

SJM Frank Josef Ing. a Franková Eva, Zemědělská 1672/12, 613 00 Brno

Grochová Ladislava, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

SJM Hanák Jaroslav Ing. a Hanáková Jana, Podlesná 2042/7, 628 00 Brno

Harašta Jaromír JUDr., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

SJM Házy Radek Ing. a Házová Radka, Závist 874/58, 624 00 Brno

Hejnová Renata, Berkova 479/12, 612 00 Brno

Hlavica Jiří Ing., CSc., č.p. 145, 664 01 Kanice

Hlavicová Klára Mgr., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Hojná Zuzana Ing., Sídl. Družba 700, 667 01 Židlochovice

Homolová Michala Mgr., třída Generála Píky 1993/9, , 613 00 Brno

Horký Pavel MUDr., Fügnerova 449/23, 613 00 Brno

Hostinský Michal Ing., Březinova 1612/46, 616 00 Brno

Hotel International Brno, a.s., Husova 200/16, 659 21 Brno

Jakubová Ilona , třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Jandeková Dagmar , Čeňka Růžičky 209/25, 625 00 Brno

Jandík Václav Mgr., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Jandíková Šajtarová Helena, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Jansa Michal, Horníkova 2060/4, 628 00 Brno

Jansová Eva Mgr., Horníkova 2060/4, 628 00 Brno

Jetelina Pavel,Dřínová 86/9, 612 00 Brno

Jičínská Kateřina, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno

Joura Patrik, Vodní 1202/4, 678 01 Blansko

Julínek Aleš Ing., Mutěnická 4128/2, 628 00 Brno

Julínková Marketa Ing., Hochmanova 2172/4, 628 00 Brno

Juránek Roman Mgr., Foerstrova 2409/3, 616 00 Brno

SJM Kachlík Petr Ing. a Kachlíková Lenka Ing., Rysova 453/39, 621 00 Brno

Kantorková Lenka Mgr., Údolní 391/14, 602 00 Brno

Kašpar Miroslav Ing., Ph.D., Mánesova 269, 533 45 Čeperka

SJM Kleska Roman Ing. a Klesková Hana Ing., Příkrá 2889/6, 616 00 Brno
4
č. j.: BKPO/1773/13/2300/166/St

































































Brno 8.4.2013
Klimeš Richard, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
SJM Klouda Ivan Ing. a Kloudová Romana JUDr., Krokova 612/48, 615 00 Brno
Kolářík Jiří, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Kollátorová Mária, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Kontoes Iraklis, Grohova 113/17, 602 00 Brno
Kořenková Markéta, č.p. 75, 766 01 Vlachova Lhota
Kroka Dušan, č.p. 62, 664 03 Podolí
Kubíčková Ivona, Kroměřížská 990/12, 627 00 Brno
Kubínová Petra, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Kundera Jaroslav, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Lačňáková Jitka, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
SJM Lakomý František a Lakomá Miloslava MVDr., Zahradní 113, 751 21 Prosenice
Ledabyl Ondřej Mgr., Třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
SJM Lhoták Jiří a Lhotáková Jaroslava, Řezáčova 940/68, 624 00 Brno
Máca Tomáš Ing., č.p. 18, 588 33 Otín
Machač Jaroslav Ing., č.p. 133, 679 01 Jabloňany
Macháčková Jaroslava, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Machala Tomáš, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Machalová Pavla Ing., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Malušková Martina, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Marková Marie, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Martinec Jan, Vrchlického 656, 765 02 Otrokovice
Martinková Lenka, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Martoch Zbyšek Ing., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Matějková Jana, č.p. 126, 686 01 Stupava
Mátlová Lenka Mgr., Úvoz 546/124, 602 00 Brno
Mazáč Petr Mgr., Konečného náměstí 542/3, 602 00 Brno
SJM Mráček Emil Ing. a Mráčková Dana Ing., Bezejmená 141, 783 75 Dub nad Moravou
Nižníková Martina, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Novák Kamil, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Novák Tomáš Ing., Sokolovská 1343, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Novotný Jaroslav, č.p. 295, 683 54 Lovčičky
Nyitrayová Ivana, Ledárenská 397/52, 620 00 Brno
Ondráček Martin Bc., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Opletal František, Ječná 1229/30, 621 00 Brno
SJM Ostrý Jaroslav a Ostrá Dagmar, Veselská 43/34, 591 01 Žďár nad Sázavou
Palma Zavala Victor Baltazar
třída Generála Píky 1993/9, Černá Pole, 61300 Brno
Pavelková Blanka, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
SJM Pazourek David a Pazourková Romana, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Pek Libor Ing., Chládkova 1062/14, 616 00 Brno
Pelíšek Tomáš Mgr., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Pelíšková Martina Ing., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Pěnčíková Kateřina, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Pěnčíková Martina, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Plajner Jakub, Šumavská 4324/3, 796 01 Prostějov
Poláková Veronika, Erbenova 379/11, 602 00 Brno
Prokešová Dagmar, Pod Hájkem 158/80, Alexovice, 664 91 Ivančice
PROMONT INVEST s.r.o., Provazníkova 1985/47a, 613 00 Brno
SJM Pytela Vlastimil a Pytelová Irma, č.p. 153, 664 34 Jinačovice
Richter Tomáš, Matalova 360/4, 62100 Brno
Rosová Pavlína, Gen. Jaroše 1613/25, 594 01 Velké Meziříčí
Rožek Tomáš, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Růžičková Taťána, Filipova 772/24, 635 00 Brno
Řezáčová Veronika Ing., Ph.D., Habrichova 962, 664 61 Rajhrad
Seget Adam, Hanácká 345, Všetuly, 769 01 Holešov
SJM Skála Jiří Ing. arch. a Skálová Marcela Mgr., Václavkova 1055/14, 615 00 Brno
SJM Sklenář Slavomír a Sklenářová Radmila, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Sládek Miroslav, Komenského 84/13, 789 01 Zábřeh
Sládková Monika, Komenského 84/13, 789 01 Zábřeh
Slezáková Linda Bc., Maršovská 2244, 688 01 Uherský Brod
Sopoušek Milan Ing., Pokorova 130/14, 621 00 Brno
Součková Klára, řída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Soukupová Monika, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Spílka Vilém, Koláčkova 675/21, 621 00 Brno
SJM Spousta Jiří JUDr. a Spoustová Blanka, Příkrá 2893/14, 616 00 Brno
5






































Staněk Jaroslav, Černého 780/3, 635 00 Brno
Staňková Mária Bc., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
SJM Strejček Luboš a Strejčková Hejduková Renata , Šustova 910, 676 02 Moravské Budějovice
Strnadová Kamila, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Szturc Karel Ing., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Šárník Jan, č.p. 136, 691 23 Cvrčovice3
Ševčík Jaroslav, Třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
SJM Ševčík Jiří a Ševčíková Jana, Jugoslávská 614/54, 613 00 Brno
SJM Šild Vladimír Ing. a Šildová Olga, Měšťanská 314/17, 620 00 Brno
Šimek Jan Ing., BA třída Generála Píky 1993/9, Černá Pole, 61300 Brno
Šimková Kateřina Bc., Bednaříkova 2190/11, 628 00 Brno
Šmédková Michaela, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Šmerda Petr, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
SJM Šustr Miroslav a Šustrová Petra Ing., Kout 20/20, 664 31 Lelekovice
Treaslewort, a.s., Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1
Trnková Hana Ing., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Trnková Lenka Mgr., Kohoutova 1515/10, 614 00 Brno
Troják Pavel Ing., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Tužička Tomáš, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
SJM Vacovský Patrik a Vacovská Lenka, Ovocná 339/8, 621 00 Brno
Valíčková Jana Ing., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Válka Jan Doc.MUDr., CSc., Luční 795/7, 616 00 Brno
Vejchodová Helena, Nerudova 319/5, 602 00 Brno
Velíšková Kateřina, Bořetická 4088/12, 628 00 Brno
Vítězová Monika Mgr., Ph.D., č.p. 429, 664 67 Syrovice
Vokurka Petr, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Vršek Petr , třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
SJM Vybíhal Stanislav Ing. a Vybíhalová Martina Mgr. , U Hájku 115/3, Bedřichovice, 664 51 Šlapanice
Vyhnálková Marie, Brožíkova 43/5, 638 00 Brno
Vymazal František Mgr., U Dráhy 414/3, 664 49 Ostopovice
Weinbrennerová Diana, Žebětínská 419/80, 623 00 Brno
Zahálka Milan Bc., U Drachtinky 1506, 539 01 Hlinsko
Zajceva Vendula, třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Zavoral Pavel Ing., třída Generála Píky 1993/9, 61300 Brno
Zavoralová Mořkovská Barbora , DiS., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Zíma Michal Ing., třída Generála Píky 1993/9, 613 00 Brno
Žiška Ondřej, Příčná I 761, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště
SJM Žižka Milan a Žižková Radka, Majdalenky 852/11, 638 00 Brno
všem těmto účastníkům se oznámení doručuje veřejnou
DO:
- HZS JmK
Obdrží:
- spis
6
Download

Úřad městské části města Brna - Královo Pole