Ceník zemního plynu
společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. pro kategorii Domácnosti a Maloodběratelé
RWE GasNet, s.r.o.
Ceny jsou platné pro zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě
Produktová řada/Varianta: KLASIK/Optimum, HOME/Standard, PROFIT/Standard
Účinnost ceníku od:
1.1.2015
Cena za odebraný zemní
plyn a ost. služby dodávky
Cena distribuce
Roční odběr v odběrném
Pevná roční
Pevná cena
Stálý
místě
cena za
za odebraný měsíční plat
vypočtenou
plyn
za kapacitu
kapacitu Crd
kWh/rok
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/m3
Cena za
odebraný
plyn
Celková konečná cena
Celková konečná cena s DPH
Součet cen
Součet cen
Stálý
Součet cen Součet cen
Součet cen Součet cen
za odebraný
za odebraný
měsíční plat
za stálý plat za kapacitu
za stálý plat za kapacitu
plyn
plyn
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/kWh
Kč/měsíc
Kč/m3
Kč/kWh
Kč/měsíc
do 1 890
0,41277
65,05
1,10900
10,00
1,52177
75,05
1,84134
90,81
nad 1 890 do 7 560
0,23474
93,09
0,89900
25,00
1,13374
118,09
1,37183
142,89
nad 7 560 do 15 000
0,21185
107,51
0,85900
89,00
1,07085
196,51
1,29573
237,78
nad 15 000 do 20 000
0,19375
130,14
0,85900
99,00
1,05275
229,14
1,27383
277,26
nad 20 000 do 25 000
0,19375
130,14
0,85900
99,00
1,05275
229,14
1,27383
277,26
nad 25 000 do 30 000
0,16774
184,33
0,85900
99,00
1,02674
283,33
1,24236
342,83
nad 30 000 do 35 000
0,16774
184,33
0,85900
99,00
1,02674
283,33
1,24236
342,83
nad 35 000 do 40 000
0,16774
184,33
0,85900
99,00
1,02674
283,33
1,24236
342,83
nad 40 000 do 45 000
0,16774
184,33
0,85900
99,00
1,02674
283,33
1,24236
342,83
nad 45 000 do 50 000
0,13738
298,16
0,85900
99,00
0,99638
397,16
1,20562
480,56
nad 50 000 do 55 000
0,13738
298,16
0,85900
99,00
0,99638
397,16
1,20562
480,56
nad 55 000 do 63 000
0,13738
298,16
0,85900
99,00
0,99638
397,16
1,20562
480,56
nad 63 000 do 630 000*
0,11755
0,83500
149,00
0,95255
149,00
1,15259
180,29
108,07516
108,07516
Kč/m3
130,77094
Poznámky a vysvětlivky
* pro odběratele kategorie Domácnost neomezeno
Celková konečná cena s DPH je pouze orientační. Sazba DPH je 21 %.
Ceny kategorie Maloodběratel jsou uvedeny bez daně ze zemního plynu (tzv. ekologické daně).
Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného plynu na kW h se používá konstanta 10,55.
kWh = kilowatthodina (1 kWh = 0,001 MWh)
m 3 = metr krychlový (1 m 3 = 10,55 kWh)
Stanovení celkové měsíční platby za kapacitní složky ceny (MPrC)
Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MP rd = ( C rd × RK ) / 12 , kde Crd = součet cen za přidělenou kapacitu
dle Ceníku, RK = denní přidělená pevná kapacita v daném OM v m 3 určená podle vzorce RK = RS / 110, kde RS je roční odběr v daném OM v m 3.
EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10233
IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643, www.epet.cz, zákaznická linka: 255 707 099
Download

Ceník plynu 1/2015 EPET