Ceník zemního plynu (včetně regulovaných cen) společnosti RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., IČ 27230112, sídlo Českobratrská 3321/46,
Ostrava 702 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod zn. C 55056
Produkt: STANDARD
Distribuční území: RWE GasNet, s.r.o.
Cena za distribuci a ostatní regulované
platby - DOPRAVA*
Produkt
Roční odběr v odběrném Pevná cena za Stálý měsíční Pevná cena za
místě v pásmu kWh/rok
odebraný
plat za
služby
plyn v
přistavenou operátora v
Kč/kWh
kapacitu v Kč
Kč/kWh
do 1 890
Vařím
Ohřívám vodu
nad 1 890
nad 7 560
do 15 000
nad 15 000
do 20 000
nad 20 000
do 25 000
nad 25 000
do 30 000
nad 30 000
Topím
do 7 560
nad 35 000
nad 40 000
nad 45 000
nad 50 000
nad 55 000
do 35 000
do 40 000
do 45 000
do 50 000
do 55 000
do 63 000
od 63 000
do 630 000
Cena dodávky plynu OBCHOD**
Konečná cena - celkem
(DOPRAVA + OBCHOD)
Cena za
odebraný Pevná cena
zemní plyn v za měsíc v
Kč/kWh
Kč/měsíc
Cena za
odebraný
plyn Kč za 1 Stálé platby
kWh
Kč za rok
0,41061
65,05
0,00216
1,179
12,00
1,592
924,60
0,49684
78,71
0,00261
1,427
14,52
1,926
1118,77
0,23258
93,09
0,00216
0,999
18,00
1,234
1333,08
0,28142
112,64
0,00261
1,209
21,78
1,493
1613,03
0,20969
107,51
0,00216
0,870
98,00
1,082
2466,12
0,25372
130,09
0,00261
1,053
118,58
1,309
2984,01
0,19159
130,14
0,00216
0,870
98,00
1,064
2737,68
0,23182
157,47
0,00261
1,053
118,58
1,287
3312,59
0,19159
130,14
0,00216
0,870
98,00
1,064
2737,68
0,23182
157,47
0,00261
1,053
118,58
1,287
3312,59
0,16558
184,33
0,00216
0,870
98,00
1,038
3387,96
0,20035
223,04
0,00261
1,053
118,58
1,256
4099,43
0,16558
184,33
0,00216
0,870
98,00
1,038
3387,96
0,20035
223,04
0,00261
1,053
118,58
1,256
4099,43
0,16558
184,33
0,00216
0,870
98,00
1,038
3387,96
0,20035
223,04
0,00261
1,053
118,58
1,256
4099,43
0,16558
184,33
0,00216
0,870
98,00
1,038
3387,96
0,20035
223,04
0,00261
1,053
118,58
1,256
4099,43
0,13522
298,16
0,00216
0,870
98,00
1,007
4753,92
0,16362
360,77
0,00261
1,053
118,58
1,219
5752,24
0,13522
298,16
0,00216
0,870
98,00
1,007
4753,92
0,16362
360,77
0,00261
1,053
118,58
1,219
5752,24
0,13522
298,16
0,00216
0,870
98,00
1,007
4753,92
0,16362
360,77
0,00261
1,053
118,58
1,219
5752,24
Pevná roční
cena za
Pevná cena za rezervovanou Pevná cena za
odebraný
služby
pevnou distr.
plyn v
kapacitu v
operátora v
Kč/kWh
Kč/m³
Kč/kWh
Topím
Platnost od 1. 1. 2015
0,11539
108,07516
0,00216
Pevná roční
Cena za
cena
odebraný zarezervova
zemní plyn v nou kapacitu
Kč/kWh
v Kč/m³
0,850
85,255
Pevná roční Pevná roční
cena za
cena za
rezerv.
distribuci a
dodávku v kapacitu v
Kč/kWh
Kč/m3
0,968
193,330
0,13962
130,77
0,00261
1,029
103,159
1,171
233,929
Ceny jsou uváděny v Kč bez daně ze zemního plynu (ekologické daně) a bez DPH (v závorce ceny s DPH). Změny cen vyvolané obecně závazným právním předpisem
nejsou považovány za změnu ceny dodavatelem, resp. za změnu tohoto ceníku. Sazba DPH činí 21 %, její výše se právními předpisy může měnit, a proto konečné ceny s
DPH jsou orientační.
*Ceny u všech dodavatelů stejné - stanoveny Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. | **Ceny, které se u jednotlivých dodavatelů liší.
Přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu: 1 m³ = 10,55 kWh (1 kWh = 0,001 MWh) | m³ = metr krychlový, kWh = kilowatthodina. Pevná cena za odebraný zemní
plyn je včetně ceny za služby operátora trhu.
Postup výpočtu celkové roční platby za zemní plyn: Vyberte řádek odpovídající velikosti vašeho ročního odběru v odběrném místě.
Roční platba celkem = platba za spotřebu + stálé platby + daň z plynu; Tzn.: Platba za odebraný plyn x roční spotřeba kWh + 12 x stálé platby za měsíc + daň z plynu x
roční spotřeba kWh. Orientační roční platba včetně DPH = Roční platba celkem x 1,21
Stanovení platby za kapacitní složku ceny: Pro místo spotřeby s ročním odběrem nad 63 000 kWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MPps =
(Cps x RK)/12; kde: Cps – je součet cen za kapacitu dle ceníku; RK – je denní přidělená pevná kapacita v daném odběrném místě v m³, určená podle vzorce: RK = RS/110;
kde: RS – je roční odběr v daném místě spotřeby v m³
Daň ze zemního plynu: Kategorie Domácnost - zemní plyn pro výrobu tepla v domácnosti je od daně osvobozen (např. pro topení, ohřev vody, vaření) - dle § 8 cl. LXXII
zákona c. 261/2007 Sb. Kategorie Maloodběratel - daň činí 30,60 Kč/MWh spalného tepla, bližší informace o podmínkách zdaňování zemního plynu poskytnou naši
obchodní zástupci.
Download

RWE