RWE GasNet, s.r.o.
CENÍK ZEMNÍHO PLYNU SPOLEČNOSTI BLUE-GAS s.r.o produkt Blue-Dream
KATEGORIE DOMÁCNOST A MALOODBĚRATEL PLATNÝ OD 1.1.2015
Kategorie
odběru
MWh/rok
Cena za odebraný plyn
a ostatní služby dodávky
Cena distribuce
pevná cena Kč/MWh stálý plat Kč/měsíc zemní plyn Kč/MWh stálý plat Kč/měsíc
Celková konečná cena
Celková konečná cena s DPH
Kč/MWh
Kč/měsíc
Kč/MWh
Kč/měsíc
do 1,89
412,77
65,05
755,00
35,00
1167,77
100,05
1413,00
121,06
1,89 - 7,56
234,74
93,09
755,00
50,00
989,74
143,09
1197,59
173,14
7,56 - 15
211,85
107,51
755,00
99,00
966,85
206,51
1169,89
249,88
15 - 25
193,75
130,14
755,00
99,00
948,75
229,14
1147,99
277,26
25 - 45
167,74
184,33
755,00
99,00
922,74
283,33
1116,52
342,83
45 - 63
137,38
298,16
755,00
99,00
892,38
397,16
1079,78
480,56
Kč/MWh
Kapacita /m3
Kč/MWh
Kapacita /m3
63 - 630
pevná roční cena za
pevná roční cena za
pevná cena za
zemní plyn Kč/MWh
3
zemní plyn Kč/MWh kapacitu CZK/m
kapacitu CZK/m3
117,55
108075,16
755,00
50426,00
872,55
158501,16 1055,78550
191786,40
* Pro přibližný přepočet objemu spotřebovaného zemního plynu na kWh je používána konstanta 1 m³ = 10,55 kWh
Ceník je platny od 1.1.2015
** Ceny jsou uvedeny bez DPH a bez daně ze zemního plynu která činí 30,60 Kč/MWh.
*** Tento přehled cen obsahuje ceny za distribuci dle Cenového rozhodnutí č. 4/2014 Energetického regulačního úřadu
****Komoditní část ceny za distribuci obsahuje pevnou cenu za službu operátora trhu ve výši 2,16 Kč/MWh bez DPH
Uvedená celková cena s DPH je pouze orientační (DPH je počítáno ve výši 21 %)
Pro kategorii Domácnost je horní hranice pásma 63 - 630 bez omezení
Případné změny ceny za distribuci vyvolané změnami Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo změny daní vyvolané obecně závazným právním předpisem se nepovažují za změnu
tohoto Ceníku ve smyslu energetického zákona
Pro odběrné místo s ročním odběrem nad 63 MWh se měsíční platba za kapacitní složku ceny určí podle vzorce: MP = (C x RK)/12, kde C je součet cen za kapacitu podle tabulky uvedené v Ceníku a RK
je denní přidělená pevná kapacita v odběrném místě v m3 vypočtená z ročního odběru v daném odběrném místě v m3 děleným 115
Download

RWE GasNet Blue Dream 2015 - Blue-gas