Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Brno, Merhautova 15
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ŠKOLY
školní rok 2011/2012
pracoviště Merhautova 15
pracoviště Lipová 18
Září 2012
1
Obsah
Základní údaje o škole
str. 3
Přehled oborů vzdělání SZŠ a VOŠZ
str. 5
Problematika oborů vzdělání na škole
str. 7
Evaluace ŠVP
str. 8
Údaje o počtu žáků a studentů
str. 11
Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií
str. 13
Výsledky vzdělávání a kázeňské přestupky na SZŠ
str. 16
Údaje o přijímacím řízení
str. 18
Celkový přehled personální situace
str. 19
Přehled vyučujících a dalších zaměstnanců školy
str. 20
Zhodnocení činnosti oborových a předmětových komisí
str. 23
Školská rada
str. 34
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
str. 35
Přehled smluvně zajištěných školních pracovišť
str. 41
Projekty školy
str. 45
Zhodnocení dalších aktivit školy
str. 49
Zhodnocení práce výchovných poradců a preventistů
str. 55
Výroční zpráva Domova mládeže při SZŠ a VOŠZ
str. 60
Údaje o výsledcích inspekční činnosti
str. 67
Záměry školy, orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje
str. 68
Spolupráce s odborovými organizacemi
str. 69
Závěr
str. 70
PŘÍLOHY
Zpráva o činnosti školy
2
Základní údaje o škole
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15
je státní škola s právní subjektivitou.
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
00 638 005
Identifikátor zařízení:
600 019 861
Sídlo:
Merhautova 15, 613 00 Brno
Lipová 18, 602 00 Brno (odloučené pracoviště)
URL:
http://www.szsmerh.cz
e-mail:
[email protected]
Zřizovatel školy:
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
zřizovací listina č.j. 98/40 ze dne 16. 6. 2005 ve znění
dodatku č.1 č.j. 85/2 ze dne 23. února 2006
a dodatku č. 2 č.j. 140/36 ze dne 17. září 2009
Ředitelka školy:
RNDr. Milada Odstrčilová,
Bydliště: Milady Horákové 7, 602 00 Brno
Školy a školská zařízení, jejichž činnost škola vykonává:
Střední zdravotnická škola, Merhautova 15
IZO
110 030 478
Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 15
IZO
110 030 486
Domov mládeže, Lipová 16
IZO
110 009 576
Školní jídelna, Lipová 16
IZO
110 250 028
Celková kapacita Střední zdravotnické školy je 700 žáků.
Celková kapacita Vyšší odborné školy zdravotnické je 490 studentů.
Celková kapacita Domova mládeže je 128 žáků.
Celková kapacita školní jídelny je 380 stravovaných.
3
Vedení školy:
zástupkyně ředitelky školy pro střední vzdělávání:
Mgr. Květoslava Herberová
Mgr. Kateřina Novotná
zástupkyně ředitelky školy pro vyšší vzdělávání:
Mgr. Iveta Kalhousová
PharmDr. Irena Sládková
ekonomka školy:
ing. Lenka Hašková
vedoucí vychovatelka domova mládeže:
ing. Hana Hamšíková
Poradní orgány vedení školy:
•
pedagogická rada
•
předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů a přírodovědných předmětů
•
vedoucí učitelé praktického vyučování jednotlivých oborů
•
metodické sdružení vychovatelek
•
porada vedení
•
studentská rada
•
Klub přátel školy
SZŠ a VOŠZ poskytuje vzdělávání ve dvou budovách ve vlastnictví Jihomoravského kraje,
a to v budově Merhautova 15 a v budově Lipová 16, kde sídlí DM a školní jídelna. Druhá
část budovy na Lipové ulici je majetkem města a budovu máme v pronájmu.
4
Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2011/2012
Střední zdravotnická škola
53-41-M
53-41-M/008
53-41-M/02
Ošetřovatelství
Nutriční asistent
Nutriční asistent
53-44-M
53-44-M/006
Technik ve zdravotnictví
Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
dobíhající obor
53-43-M
53-43-M/005
53-43-M/01
Laborant ve zdravotnictví
Laboratorní asistent
Laboratorní asistent
dobíhající obor
dobíhající obor
Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 31 623/2010-21.
69-41-L
69-41-L/02
Osobní a provozní služby
Masér sportovní a rekondiční
Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod. č.j. 25 195/2008-21.
69-42-M/01
Oční optik
Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod. č.j. 31 623/2010-21.
53-44-M
53-44-M/007
Technik ve zdravotnictví
Asistent zubního technika
dobíhající obor
Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 27 134/2009-21
Jedná se o čtyřleté obory v denní formě vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.
53-41-J
53-41-J/004
53-41-J/01
Ošetřovatelství
Zubní instrumentářka
Zubní instrumentářka
dobíhající obor
Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 31 623/2010-21.
Jedná se o dvouletý obor v denní formě vzdělávání ukončený závěrečnou zkouškou.
5
Vyšší odborná škola zdravotnická
53-41-N/4.
53-41-N/41
Diplomovaný nutriční terapeut
Diplomovaný nutriční terapeut
Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 18 324/2006-21
53-41-N/3.
53-41-N/31
Diplomovaná dentální hygienistka
Diplomovaná dentální hygienistka
Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 2912/2008-21.
53-44-/N1.
53-44-/N11
Diplomovaný zubní technik
Diplomovaný zubní technik
53-43-N/2.
53-43-N/21
Diplomovaný zdravotní laborant
Diplomovaný zdravotní laborant
53-43-N/1.
53-43-N/11
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný farmaceutický asistent
39-43-N/..
39-43-N/01
Diplomovaný oční optik
Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 25 195/2008-21
39-43-N/..
39-43-N/01
Diplomovaný oční optik
dálková forma vzdělávání
Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
53-41-N/4.
53-41-N/41
Diplomovaný nutriční terapeut
Diplomovaný nutriční terapeut
dálková forma vzdělávání
Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 25 195/2008-21
Všechny uvedené obory jsou tříleté a ukončené absolutoriem.
6
Problematika oborů vzdělání ve školním roce 2011/2012
Střední zdravotnická škola
Ve školním roce 2011/2012 vzděláváme již třetím rokem dle ŠVP žáky oboru masér
sportovní a rekondiční. V září 2011 jsme začali vzdělávat podle zpracované 2. verze ŠVP
tohoto oboru. Oproti původnímu plánu jsme nezačali vzdělávat dle ŠVP asistent zubního
technika. ŠVP pro tento obor máme zpracován a připraven, vzdělávat dle něj začneme od září
2012.
Od září 2011 vzděláváme dle ŠVP i v dalších oborech - nutriční asistent, oční optik,
laboratorní asistent a zubní instrumentářka.
Přehled vzdělávání dle nových ŠVP:
Obor vzdělání:
Masér sportovní a rekondiční
Termín
od 1. září 2009
inovace od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem
Asistent zubního technika
od 1.září.2012
Nutriční asistent
od 1. září 2011
Oční optik
od 1. září 2011
Laboratorní asistent
od 1. září 2011
Zubní instrumentářka
od 1. září 2011
V průběhu školního roku probíhala školení vyučujících:
- Formy vyučování, při kterých je žák aktivní (v rámci projektu MEDPED)
- Komunikační dovednosti pedagoga (v rámci projektu MIŠK)
Pravidelně jsou pedagogům nabízena školení realizovaná v rámci SSŠ a NIDV v Brně.
Realizační tým vyučujících v rámci projektu MIŠK vytvořil metodický návod jak
implementovat průřezová témata do jednotlivých vyučovacích předmětů. Byly vytvořeny
metodiky pro obory OCO, MAS, NAS a AZT, kam byly zařazeny kapitoly z oblasti úvodu
do světa práce a ochrany člověka za mimořádných situací, dále pak náměty k tematickým
dnům z oblasti životního prostředí. Sílí snaha více zařazovat informační a komunikační
techniku do všeobecných a odborných předmětů.
7
Evaluace školního vzdělávacího programu MAS
V rámci tří let, kdy byl vytvořen a implementován ŠVP oboru masér sportovní a rekondiční,
proběhla evaluace tohoto programu u žáků téže třídy, kteří byli před dvěma roky v 1. ročníku
a začali se učit dle nových ŠVP a potom po dvou letech ve 3. ročníku:
Vyhodnocení a porovnání dotazníků
Z odpovědí na otázku č. 1 vyplývá, že všichni žáci ví, že do ŠVP jsou zařazena průřezová
témata. Jen ve 3. ročníku uvádějí, ve kterém předmětu je probírají nejvíce.
Otázky 2. , 8., 9. a 18. se dotýkají environmentální výchovy. Odpovědi na tyto otázky jsou
velice podobné v 1. i ve 3. ročníku.Ve 3. ročníku uvádějí, co probírali v předmětech na téma
environment nebo v tematických dnech.
3., 4. a 5. otázka se týkají výuky – používání moderních vyučovacích metod. Žáci potvrzují,
že učitelé používají i netradiční výukové metody, jako např. skupinovou práci,
brainstorming. Jen ve 3. ročníku uvádějí, ve kterých předmětech je používají nejvíce.
6. a 7. otázka se týká možnosti uplatnění v praxi. Ve 3. ročníku mají žáci mnohem větší
přehled o praktickém uplatnění ve svém oboru.
10. a 11. otázka sleduje výchovu k odpovědnosti, toleranci a k demokracii. Ve 3. ročníku
odpovědělo více žáků kladně oproti 1. ročníku.
13., 14., 15., 16., 17. a 20. otázka si všímají vzájemných vztahů mezi spolužáky. Výrazná
většina odpovídá na otázky kladně, a to jak v 1., tak i ve 3. ročníku.
12. otázka mapuje představy žáků o „Zdravé škole“. Ve třetím ročníku mají žáci širší
představu a jmenují i nedostatky na naší škole.
19. otázka zkoumá schopnost, či spíše představu, jestli jsou žáci připraveni pracovat
s informacemi, rozpoznat jejich věrohodnost. V 1. i ve 3. ročníku to většina žáků dokáže.
Můžeme konstatovat, že ve 3. ročníku se žáci přesněji vyjadřovali a měli větší přehled
o problematice environmentu, zdravé školy, demokracie, odborné praxe, uplatnění v oboru.
Je to i díky tematickým dnům, které na naší škole probíhají. Také ve 3. ročníku uvádějí více
předmětů, kde se s problematikou průřezových témat setkávají.
8
Vyhodnocení a porovnání dotazníků pedagogů před 2 lety a po 2 letech používání ŠVP:
1. O 7% více pedagogů má za 2 roky větší množství informací jak začlenit průřezová témata do
vzdělávání svého předmětu.
2. O 4,5% pedagogů více má představu, které konkrétní okruhy PT začlení do svého předmětu.
3. O 16,5% pedagogů více má představu, kdy (ročník, měsíc) PT do vzdělávání svého
předmětu začlení.
4. O 10% pedagogů více má již představu, jak konkrétní okruhy PT začlení do svého předmětu.
5. Učitelé již nechtějí žádná školení v oblasti začleňování PT do vzdělávání.
6. Jen o 2% více pedagogů by uvítalo realizaci tematických dnů se zaměřením na průřezová
témata.
7. O 15% více pedagogů využívá při výuce moderní techniku.
8. Učitelé konstatovali, že se ve škole až tolik nedaří vychovávat žáky k odpovědnosti,
k toleranci a k demokracii.
9. Názor, že škola dostatečně vychovává žáky k ochraně životního prostředí, byl stejný před
projektem i po jeho ukončení.
10. O 8% více pedagogů si myslí, že škola lépe připravuje žáky do pracovního procesu.
11. 76% pedagogů si myslí, že se zlepšila týmová spolupráce v pedagogickém sporu.
12. 56% pedagogů využívá metodické materiály týkající se začleňování průřezových témat do
výuky.
13. 67% pedagogů vyhovuje kvalita pracovních materiálů z projektu MIŠK.
14. 82% pedagogů se daří motivovat žáky a střídat vyučovací metody ve svém předmětu.
Můžeme konstatovat, že metodické materiály vytvořené týmem pedagogů, které se týkaly
začleňování průřezových témat do výuky, jsou učiteli využívány. I noví učitelé využívají tyto
metodické materiály.
vypracovala Mgr. Blanka Dočkalová, koordinátorka ŠVP
9
Vyšší odborná škola zdravotnická
Ve školním roce 2011/2012 bylo zahájeno vzdělávání v dálkové formě oboru diplomovaný
zdravotní laborant. Už druhým rokem pokračujeme ve vzdělávání v dálkových formách
oborů diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný oční optik. V následujícím školním roce
plánujeme zahájit vzdělávání v dálkové formě oboru diplomovaný farmaceutický asistent.
Přehled akreditovaných vzdělávacích programů na vyšší odborné škole zdravotnické:
Název vzdělávacího programu
Kód
Forma
Diplomovaná dentální hygienistka
53–41–N/31
denní
Diplomovaný nutriční terapeut
53–41–N/41
denní
Diplomovaný zubní technik
53-44-N/11
denní
Diplomovaný oční optik
39-43-N/01
denní
Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11
denní
Diplomovaný zdravotní laborant
53-43-N/21
denní
Diplomovaný oční optik
39-43-N/01
dálková
Diplomovaný nutriční terapeut
53–41–N/41
dálková
Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11
dálková
Diplomovaný zdravotní laborant
53-43-N/21
dálková
bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
Platnost akreditace jednotlivých vzdělávacích programů:
do 31. prosince 2015
diplomovaný nutriční terapeut v denní i dálkové formě vzdělávání
diplomovaná dentální hygienistka v denní formě vzdělávání
diplomovaný zubní technik v denní formě vzdělávání
diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání
diplomovaný zdravotní laborant v denní formě vzdělává
do 31. srpna 2016
diplomovaný farmaceutický asistent v dálkové formě vzdělávání
diplomovaný zdravotní laborant v dálkové formě vzdělávání
diplomovaný oční optik v denní i dálkové formě vzdělávání
10
Údaje o počtu žáků a studentů ve školním roce 2011/2012
Čtyřleté obory vzdělání střední zdravotnické školy
Ročník
1.
2.
3.
4.
celkem
denní vzdělávání
Počet tříd
Počet žáků
5
6
6
5
22
154
154
150
117
575
Dvouleté obory vzdělání střední zdravotnické školy
denní vzdělávání
Ročník
Počet tříd
Počet žáků
1
21
1.
1
9
2.
2
30
celkem
Obory vzdělání vyšší odborné školy zdravotnické
denní vzdělávání
Ročník
Počet skupin
Počet studentů
5
152
1.
5
121
2.
7
124
3.
17
397
celkem
jiné formy vzdělávání
Počet tříd
Počet žáků
-
-
jiné formy vzdělávání
Počet tříd
Počet žáků
-
jiné formy vzdělávání
Počet skupin
Počet studentů
1
21
2
41
3
62
Údaje o počtu žáků a studentů v dalších součástech školy
Domov mládeže
Sídlo
Celková kapacita
Počet ubytovaných
Počet ložnic
Počet studoven
Školní jídelna - počet zapsaných strávníků
Žáků školy
Žáků jiných škol
Pracovníků školy
Cizích strávníků
Celkem
Lipová 16
128
128
54
1
340
40
66
14
460
11
Porovnání stavu žáků SZŠ a studentů VOŠZ v posledních třech letech
v denní formě vzdělávání
700
600
SZŠ 605
SZŠ 572
SZŠ 547
500
VOŠZ 389
400
VOŠZ 397
VOŠZ 328
300
200
100
0
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 zájem o vzdělávání na naší škole opět převyšoval možnosti přijetí
do zvoleného oboru. Kapacita školy je každoročně naplňována a navzdory demografickému
poklesu dochází k růstu počtu žáků i studentů na střední i vyšší škole.
Na střední škole je růst počtu způsoben nabíráním žáků do oboru masér sportovní
a rekondiční, na vyšší škole otevřením dálkových forem vzdělávání u oborů diplomovaný oční
optik, diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný zdravotní laborant.
Údaje v grafu ukazují počet studentů v denní formě. V dálkových formách se vzdělává
dalších 62 studentů. Celkem studuje na VOŠZ 459 studentů.
12
Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek na SZŠ
Výsledky maturitních zkoušek na střední zdravotnické škole
Počet žáků konajících
zkoušku
Prospěli s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni ke
zkoušce
denní forma
114
8
93
13
0
ostatní formy
-
-
-
-
-
114
8
93
13
0
celkem
Výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých oborech SZŠ
Počet žáků
konajících zkoušku
Prospěli s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni ke
zkoušce
Oční technik
20
2
17
1
0
Nutriční asistent
21
2
15
4
0
Asistent zubního technika
22
1
20
1
0
Laboratorní asistent
51
3
41
7
0
Výsledky závěrečných zkoušek na střední zdravotnické škole
Počet žáků
konajících zkoušku
Prospěli s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni ke
zkoušce
8
4
4
0
1
Zubní instrumentářka
Výsledky absolutorií na VOŠZ
Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole zdravotnické
Počet studentů
konajících zkoušku
Prospěli s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni
ke zkoušce
denní forma
102
57
44
5
8
ostatní formy
-
-
-
102
57
44
5
8
celkem
Výsledky absolutorií v jednotlivých oborech VOŠZ
Počet studentů
Prospěli s
konajících
vyznamenáním
zkoušku
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni ke
zkoušce
Diplomovaný zubní technik
20
12
8
0
0
Diplomovaný nutriční terapeut
23
16
7
0
0
Diplomovaný farmaceutický asistent
23
4
15
4
8
Diplomovaný zdravotní laborant
13
4
8
1
0
Diplomovaná dentální hygienistka
23
21
2
0
0
Diplomovaný oční optik
14
4
10
0
0
13
Zhodnocení státní maturitní zkoušky
pracoviště Merhautova
V jarním termínu konalo maturitní zkoušku 60 žáků, 3 žáci nebyli k maturitě připuštěni.
Všichni žáci konali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a výběrově z cizího jazyka
nebo z matematiky. Předmět ANJ si zvolilo 41 žáků, NEJ 5 žáků a MAT 14 žáků.
U povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky volili všichni žáci základní úroveň.
Žádný ze žáků si nezvolil nepovinný předmět.
S vyznamenáním prospělo 5 žáků, 40 prospělo a 15 žáků neprospělo.
TŘÍDA
CELKEM
ANJ
NEJ
MAT
PROSPĚLI s
vyznamenáním
PROSPĚLI
NEPROSPĚLI
AZT 4
NAS 4
OCT 4
Celkem
21
21
18
60
17
14
10
41
1
1
3
5
3
6
5
14
1
2
2
5
17
9
14
40
3
10
2
15
Neprospěli
TŘÍDA
CJL
ANJ
NEJ
MAT
KLV
VLV
PRT
STP
TOP
AZT 4
NAS 4
OCT 4
Celkem
0
3
0
3
3
5
1
9
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
V jarním termínu neprospělo z jednoho předmětu 13 žáků, ze dvou předmětů neprospěli 2 žáci.
Neprospěli z CJL – 3
Neprospěli z ANJ – 9
Neprospěli z NEJ – 0
Neprospěli z MAT – 3
Neprospěli z odborného předmětu – 2
Z celkového počtu maturujících žáků ve společné části maturitní zkoušky neprospělo
v jarním termínu 15 žáků, tedy 25 %.
Přehled maturitních zkoušek po podzimním termínu maturitní zkoušky
TŘÍDA
CELKEM
ANJ
NEJ
MAT
PROSPĚLI s
vyznamenáním
PROSPĚLI
NEPROSPĚLI
AZT 4
NAS 4
OCT 4
Celkem
22
21
20
63
18
14
12
44
1
1
3
5
3
6
5
14
1
2
2
5
20
15
17
52
1
4
1
6
Při podzimním termínu maturitní zkoušky neuspěl 1 žák z CJL, 2 žákyně z CJL a ANJ,
2 žákyně z MAT, 1 žákyně z ANJ.
14
Zhodnocení státní maturitní zkoušky
pracoviště Lipová
V jarním termínu konalo maturitní zkoušku 51 žáků, všichni žáci byli k maturitě připuštěni.
Z předmětu ANJ maturovalo 20 žáků, z NEJ 4 žákyně a z MAT 27 žáků. S vyznamenáním
prospěli 3 žáci, 26 prospělo a 22 žáků neprospělo.
Všichni žáci volili základní úroveň společné části maturitní zkoušky.
TŘÍDA
CELKEM
ANJ
NEJ
MAT
PROSPĚLI s
vyznamenáním
PROSPĚLI
NEPROSPĚL
I
LAS 4A
LAS 4B
25
26
15
5
0
4
10
17
2
1
16
10
7
15
Celkem
51
20
4
27
3
26
22
Neprospěli
TŘÍDA
CJL
ANJ
NEJ
MAT
KLB
HTS
MI
PMZ
LAS 4A
LAS 4B
3
1
0
0
0
3
1
7
2
5
0
4
1
0
0
1
Celkem
4
0
3
8
7
4
1
1
V jarním termínu neprospělo z jednoho předmětu 17 žáků, ze dvou předmětů neprospělo 5
žáků.
Neprospěli z CJL – 4
Neprospěli z ANJ – 0
Neprospěli z NEJ – 3
Neprospěli z MAT – 8
Neprospěli z odborného předmětu – 11 (z toho 1 žákyně ze 2 předmětů)
Z celkového počtu maturujících žáků ve společné části státní maturitní zkoušky neprospělo
v jarním termínu 15 žáků, tedy 29%.
Přehled maturitních zkoušek po podzimním termínu maturitní zkoušky
TŘÍDA
CELKEM
ANJ
NEJ
MAT
PROSPĚLI s
vyznamenáním
PROSPĚLI
NEPROSPĚLI
LAS 4A
LAS 4B
25
26
0
0
0
0
1
4
2
1
21
20
2
5
Celkem
51
0
0
5
3
41
7
Při podzimním termínu maturitní zkoušky neuspělo 5 žáků z MAT, 1 žákyně z odborného
předmětu a 1 žákyně z více předmětů.
15
Výsledky vzdělávání na SZŠ za školní rok 2011/2012
Pracoviště Merhautova
Bc. Marie Svobodová
AZT 2
Počet
žáků
30
Bc. Pavel Ingr, Dis.
AZT 3
22
1,7
1,17
2,25
Mgr. Pavla Šumberová
AZT 4
22
2,03
1,25
3,17
Mgr. Eva Halamíčková
NAS 1
29
2,44
1,47
3,6
PhDr. Karla Miloševičová
NAS 2
20
2,49
1,38
3,4
Mgr. Helena Řezníčková
NAS 3
22
2,43
1,27
3,45
Renáta Loukotová
NAS 4
21
2,3
1,09
3,09
Mgr. Jana Merglová
OCT 1
30
2,23
1
3,64
Mgr. Ivana Houšková
OCT 2
21
2,38
1,33
3,2
Mgr. Veronika Šušmáková
OCT 3
27
2,6
1,6
3,47
Mgr. Luďka Richtrová
OCT 4
20
2,29
1,13
3,25
Mgr. Dana Vyplašilová
MAS 1
31
2,41
1,36
3,21
RNDr. Jaroslav Odstrčil
MAS 2
26
2,56
1,69
3,4
PhDr. Vladimíra Horáková
MAS 3
21
2,29
1,1
3,13
MVDr. Petra Kadlecová
ZIS 1
14
2,37
1
3,59
Mgr. Renáta Ireinová
ZIS 2
9
1,91
1,23
3,13
Průměrná
známka
2,2
Nejlepší
průměr
1,07
Nejhorší
průměr
3,5
Třídní učitel
Třída
Průměrná
známka
1,53
Nejlepší
průměr
1,06
Nejhorší
průměr
2,38
Pracoviště Lipová
Mgr. Ilona Šusterová
LAS 1A
Počet
žáků
28
RNDr. Zdeňka Sedláčková
LAS 1B
31
2,24
1
3,71
Mgr. Pavla Fischerová
LAS 2A
29
2,17
1,11
3,39
Mgr. Jolana Darmopilová
LAS 2B
26
2,46
1,17
3,44
Mgr. Dana Sedláková
LAS 3A
29
2,12
1,13
2,94
Mgr. Ivo Suchánek
LAS 3B
28
1,9
1,13
3,44
Mgr. Jana Krejčí
LAS 4A
25
1,92
1,07
2,86
Mgr. Eva Smutná
LAS 4B
26
2,18
1,14
3,07
Třídní učitel
Třída
16
Zhodnocení výsledků vzdělávání
Náhradní nebo opravnou zkoušku na střední škole konalo celkem 43 žáků z pracoviště
Merhautova a 10 žáků z pracoviště Lipová. Žáci s nejhoršími výsledky zanechali vzdělávání,
přestoupili na jinou školu, případně jim bylo povoleno opakování ročníku.
Problematika integrovaných žáků
Ve 3. ročníku oboru asistent zubního technika jsou evidovány dvě sluchově postižené žákyně,
z toho jedna těžce. Ze strany vyučujících je pro ně zajištěn individální přístup a jsou pro ně
zpracovávány odborné texty. U dalších žáků jsou zohledňovány, a to zejména v jazycích
a matematice, obtíže dyslektické a dysgrafické.
Kázeňské přestupky na SZŠ za školní rok 2011/2012
1.
čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
celkem
Ředitelská důtka
0
4
0
4
8
Druhý stupeň z chování
0
2
0
3
5
Třetí stupeň z chování
0
1
0
0
1
Třetí stupeň z chování
a podmínečné vyloučení
0
0
0
0
0
Důtka třídního učitele
0
8
0
6
14
1.
čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
celkem
Ředitelská důtka
0
0
0
2
2
Druhý stupeň z chování
0
0
0
0
0
Třetí stupeň z chování
0
0
0
0
0
Třetí stupeň z chování
a podmínečné vyloučení
0
0
0
0
0
Důtka třídního učitele
0
2
5
4
11
Pracoviště Merhautova
Pracoviště Lipová
17
Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2012/2013
Přijímací řízení proběhlo do denních i dálkových forem těchto oborů vzdělání
Obor vzdělání
Kód
Název
Celkem počet
přihlášených
přijatých
zapsaných
53-43-M/01
Laboratorní asistent LAS
96
60
56
69-42-M/01
Oční optik OCO
45
28
28
53-44-M/03
Asistent zubního technika AZT
97
22
22
69-41-L/02
Masér sportovní a rekondiční MAS
58
30
30
53-41-J/01
Zubní instrumentářka ZIS
21
18
18
53-43-N/21
Diplomovaný zdravotní laborant DZL
61
40
32
53-43-N/11
Diplomovaný farmaceutický asistent DFA
78
53
40
53-44-N/11
Diplomovaný zubní technik DZT
60
25
19
53- 41-N/41
Diplomovaný nutriční terapeut DNT
65
35
29
53- 41-N/31
Diplomovaná dentální hygienistka DDH
66
25
21
39-43-N/02
Diplomovaný oční optik DOP
37
27
24
53-43-N/21
Diplomovaný farmaceutický asistent dálková forma DFA
36
25
20
720
388
339
celkem
Přijímací řízení do všech oborů na SZŠ i VOŠZ probíhalo podle předem stanovených kriterií. Pořadí uchazečů bylo stanoveno dle prospěchu
a výsledku přijímací zkoušky z přírodopisu a chemie u oborů LAS, MAS, NAS a AZT, matematiky a fyziky u oboru OCO. Pro všechny
obory VOŠZ byla stanovena přijímací zkouška z cizího jazyka (ANJ nebo NEJ), pro obory DDH, DZT, DFA a DZL z chemie a biologie, pro
obor DNT z chemie a pro uchazeče o obor DOP z matematiky a fyziky. Uchazeči AZT, DZT a DDH museli splnit zkoušku manuální
zručnosti. Pro obor ZIS byla organizována 4 kola přijímacího řízení, pro obor OCO 2 kola. Uchazečky ZIS byly přijímány na základě
prospěchu a přijímacího pohovoru.
18
Celkový přehled personální situace
Počty pracovníků školy v přepočteném počtu
Útvar
Funkce
Počet na SŠ Počet na VOŠ
ředitel
interní učitel
zástupce ředitele
asistent pedagoga
vychovatel
celkem
Pedagogičtí pracovníci
0,5
45,6
2
0
5,7
53,8
25,8
Nepedagogičtí pracovníci
0,5
21,5
2
0
0
24
11,6
Kvalifikace a aprobovanost
Učitelé na SŠ
Odborná kvalifikace v %
100%
Aprobovanost v %
96%
Věkové složení pedagogických pracovníků
Věk
do 35 let
35 - 50 let
nad 50 let
důchodci
Celkem
Muži
Ženy
4
3
6
1
14
6
36
15
6
63
PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH - údaje o pracovnících školy
fyzický počet
výchovný
poradce
školní metodik
prevence
2
3
věková struktura
35 - 50 let
nad 50 let
důchodci
kvalifikace,
specializace
dosažené
vzdělání
aprobacepedagogika
semináře
v pedag. centru
VŠ
0
2
0
VŠ
1
2
0
Počet členů pedagogického sboru školy se celkově pohybuje v rozmezí 70 - 80 vyučujících. Někteří
z nich pracují na částečný úvazek. Odbornou výuku zabezpečují i externí vyučující v počtu 80-90.
Pedagogičtí pracovníci působí na střední škole a na vyšší odborné škole. Vyučující jsou seskupeni
podle svých aprobací do předmětových a oborových komisí. Vedoucí předmětových komisí, vedoucí
praktického vyučování, třídní učitelé a vedoucí studijních skupin mají ve škole významné
postavení.Vedení školy soustavně pečuje o pedagogickou a odbornou kvalifikaci svých pracovníků.
Až na malé výjimky jsou vyučující plně kvalifikovaní. Učitelé se dále vzdělávají, většinou v rámci
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale také v seminářích, kurzech a školeních zaměřených
nejen na jejich kvalifikaci (aprobaci), ale i na nové trendy ve vzdělávání žáků. Bakalářské vzdělávání
dokončili dva vyučující, magisterské taktéž dva, pedagogické vzdělání čtyři vyučující a další dva
studia dokončují. Škola průběžně naplňuje svůj základní strategický cíl – vybudovat silnou,
konkurenceschopnou a vysoce kvalitní víceúrovňovou a multidisciplinární odbornou školu.
19
Seznam interních zaměstnanců
Vyučující ve školním roce 2011/2012 pracoviště Merhautova
MUDr.
Bc.
Bc.
Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
MUDr.
Mgr.
Bc.
PhDr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
MVDr.
Mgr.
ing.
Bc.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr
Mgr.
RNDr.
Mgr.
PhDr.
Bc.
PhDr.
Mgr.
RNDr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
ing.
PhDr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Bc.
Andrášková
Balharová
Blaho
Bobrovská
Böhmová
Bradáč
Čechová
Daňková
Dočkalová
Eliášová
Fialová
Halamíčková
Horáková
Horáková
Houšková
Hrůza
Ingr
Ireinová
Kadlecová
Kalhousová
Kosová
Koudelková
Krontorádová
Křížová
Kříž
Loukotová
Martiňáková
Mašlaň
Merglová
Mičánková
Michelfeitová
Miloševičová
Najman
Nováčková
Novotná
Odstrčil
Odstrčilová
Pažourková
Pekárková
Remešová
Richtrová
Řezníčková
Sedláček
Sumová
Svoboda
Svobodová
Široká
Štarhová
Šudomová
Šumberová
Šušmáková
Valášková
Veselá
Vyplašilová
Zouharová
Zralá
Žižlavský
Věra
Jana
Vojtěch
Martina
Růžena
Alois
Renáta
Lucie
Blanka
Jana
Zuzana
Eva
Eva
Vladimíra
Ivana
Antonín
Pavel
Renáta
Petra
Iveta
Dana
Adriana
Vladimíra
Andrea
Pavel
Renáta
Marie
Michal
Jana
Eva
Hana
Karla
Ladislav
Světluše
Kateřina
Jaroslav
Milada
Eva
Blanka
Milada
Luďka
Helena
Břetislav
Radmila
Jan
Marie
Helena
Dana
Sylva
Pavla
Veronika
Eva
Kateřina
Dana
Zuzana
Miriam
Ivan
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
20
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
Vyučující ve školním roce 2011/2012
Titul
PharmDr.
PaedDr.
MUDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
ing.
Mgr.
MUDr.
MUDr.
Mgr.
RNDr.
MVDr.
RNDr.
Mgr.
PhDr.
RNDr.
RNDr.
RNDr.
RNDr.
Mgr.
PharmDr.
Mgr.
PharmDr.
Mgr.
Mgr.
Příjmení
Balšíková
Bradáč
Celerová
Darmopilová
Dobrovolná
Fischerová
Herberová
Hladíková
Hlaváček
Horáčková
Kachlíková
Kotzianová
Krejčí
Lojdová
Mráz
Nezbeda
Nováková
Ondroušková
Pejčoch
Pilný
Popelová
Sedláčková
Sedláková
Sládková
Smutná
Stehlíková
Suchánek
Šusterová
pracoviště Lipová
Jméno
Jana
Alois
Jarmila
Jolana
Eva
Pavla
Květoslava
Lenka
Jan
Marcela
Dagmar
Milena
Jana
Eva
Petr
Pavel
Markéta
Hana
Milan
Radomír
Magda
Zdeňka
Dana
Irena
Eva
Hana
Ivo
Ilona
Vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
Příjmení
Hamšíková
Jméno
Hana
Vzdělání Pracovní funkce
VŠ
vedoucí vychovatelka
Houšková
Jimramovská
Králíková
Paděrová
Pazderová
Skalníková
Svobodová
Vašinová
Marie
Jarmila
Eva
Ivona
Jana
Miroslava
Růžena
Jana
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Vychovatelky DM
Titul
Ing.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
SŠ
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VŠ
pomocná vychovatelka
vychovatelka
pomocná vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
pomocná vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
21
Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Merhautova
Příjmení
Bavlnková
Divišová
Górecká
Házová
Holata
Holešovský
Hudaň
Jílková
Kotková
Langová
Najmanová
Olšová
Pazderová
Přichystalová
Rašovská
Skalická
Ševčíková
Votavová
Zeman
Jméno
Marie
Jitka
Michaela
Marie
Vítězslav
Jiří
Petr
Alena
Šárka
Anna
Hana
Jitka
Iva
Bohdana
Marie
Hana
Miluše
Jitka
Emil
Vzdělání
základní
základní
SŠ
SŠ
SOU
SOU
SŠ
DOU
SŠ
základní
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
základní
SŠ
základní
SOU
SŠ
Pracovní zařazení
vrátná - telefonistka
uklizečka
účetní, správce budovy
účetní
údržbář
vrátný - telefonista
údržbář
uklizečka
asistentka
uklízečka
sekretářka
uklízečka
refernetka majetku, účetní
studijní referentka
uklízečka
studijní referentka
uklízečka
knihovnice
správce sítě
Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Lipová
Příjmení
Brodová
Daňková
Dofková
Gajdová
Fráňová
Hašková Ing.
Hladká
Chrastilová
Krejčí
Kozlová
Menclová
Mičínová
Močičková
Nedomová
Pilátová
Růčka
Suchánková
Švestková
Vaculková
Zedníčková
Jméno
Iveta
Kateřina
Jana
Růžena
Karolina
Lenka
Hana
Marie
Vladimír
Eva
Jarmila
Marie
Jana
Eva
Jiřina
Pavel
Marie
Milena
Gabriela
Danuše
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
Pracovní zařazení
pomocná kuchařka
studijní referentka
vedoucí kuchařka
asistentka
studijní referentka
správkyně, ekonomka
opravářka pracovních oděvů
vrátná DM
údržbář
uklízečka
kuchařka
uklízečka
uklízečka
pokladní-referentka
referentka stravovacího provozu
údržbář DM
pomocná kuchařka
asistentka
vrátná DM
vrátná školy
22
Zhodnocení činnosti oborových a předmětových komisí
Zhodnocení činnosti oboru nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut
Vzdělávací aktivity: žáci a studenti oboru se podílí na realizaci zdravotně-preventivních akcí
v oblasti výživy pro MŠ Pšeník, MŠ a ZŠ Lidická v Brně ve formě přednášek, workshopů a
her. Dále probíhá spolupráce se Svazem diabetiků a Diabetickou asociací ČR, firmami
Johnson&Johnson, Abbott Diabetes Care. Studenti i vyučující oboru se aktivně účastní akcí
v projektu Zdravá škola, Den zdraví na ZŠ Slavkov, Workshop pro ZŠ Blansko.
Vzdělávání odborných vyučujících: Kulatý stůl nutričních terapeutů, Odborná konference
nutričních terapeutů, odborné semináře a konference pod záštitou ČAS.
Publikační a přednášková činnost vyučujících: spolupráce s časopisy Ošetřovatelská péče,
Medicína v praxi, Výživa a potraviny, sekce diabetologických sester ČDS v rámci
Diabetologických dnů v Luhačovicích, přednášková činnost pro laickou veřejnost – Zdravý
životní styl.
Cyklus odborných přednášek organizovaných pro obor NAS, DNT:
Péče o pacienty s malnutricí v MOÚ Žlutý kopec – Věra Andrášková
Péče o pacienty s malnutricí ve FN u sv.Anny – Michaela Kalendová
Prezentace firmy Racio a měření na In Body (FSS MU Brno)
Projekty:
UNIV2 - již druhý úspěšně zakončen
pilotní kurz - Příprava stravy v prevenci a léčbě chronických onemocnění ve školských
zařízeních.
Plány pro rok 2012/2013:
•
pokračovat ve spolupráci se stávajícími sociálními partnery, pokračovat v konání
edukačních cyklů o zdravé výživě pro MŠ a ZŠ, pokračovat v edukačním cyklu pro
diabetiky ve spolupráci s FN u sv. Anny, f. Johnson&Johnson, Abbottt Diabetes Care
•
organizace seminářů ve spolupráci s Aesculab Academy pro registrované nelékařské
zdravotnické profese, zvláště v regionu Jihomoravského kraje:
Strava jako součást prevence vzniku DM 2. typu v seniorském věku, Mění se výživa
věkem?, Teorie a praxe v dodržování správného stravování - nutriční péče o seniory,
Výživa v onkologii, Výživa v obezitologii
•
organizace kurzů Příprava stravy pro odbornou i laickou veřejnost
•
publikační a přednášková činnost
Mgr. Jana Eliášová, vedoucí oboru NAS a DNT
23
Zhodnocení činnosti oboru diplomovaná dentální hygienistka
Projekty: studentky se účastní projektu Zdravý zoubek v Jihomoravském kraji, na ZŠ a MŠ
v Brně pod vedením Bc. Krontorádové.
Cíl projektu:
•
naučit děti v MŠ a ZŠ základním pravidlům ústní hygieny
•
zmapovat informovanost rodičů dětí v MŠ o prevenci zubního kazu
•
získat rodiče dětí v MŠ ke kvalitnímu a hlubšímu zájmu o prevenci
•
motivovat rodiče dětí v MŠ a žáky ZŠ k pravidelným lékařským prohlídkám u svého
stomatologa
•
vytvoření výchovně edukačního materiálu
•
zapojení a výchova studentů zdravotních škol k prevenci a podpoře zdraví
Odborné exkurze a přednášky:
Pragodent - mezinárodní veletrh
Expodent - veletrh stomatologie a ústní hygieny
Indent - mezinárodní veletrh v Ostravě - aktivní účast s projektem Zdravý zoubek
„Vhodné pomůcky ústní hygieny, přijatelně, efektivně, atraumaticky“- fa Curadent
„Účinky fluoridů na zubní sklovinu“- fa GABA
„Účinky léčivých bylin v dutině ústní“- fa Herbadent
„Účinky ústních vod“ - fa J a J
„Úloha zubní pasty v prevenci zubního kazu“- fa Colgete
„Účinky ústních vod v dentální hygieně“ - fa JaJ
„Mikrobiální testy v ordinaci dentální hygienistky“ - fa Oral Balance
„Aminofluoridy při ošetření odhalených zubních krčků“ - fa GABA
„Péče o chrup: Elektrické zubní kartáčky " - fa ORAL B
„Klinický výzkum v zubním lékařství a inovativní technologie v oblasti péče o ústní hygienu“
„VECTOR“ - fa Dürr Dental
Odborný seminář oboru DDH
Odborný seminář se konal v budově SZŠ a VOŠZ Merhautova 15, Brno. Semináře se
zúčastnili hosté, budoucí zaměstnavatelé dentálních hygienistek, studentky oboru DDH,
odborní vyučující a členové odborného týmu. Přípravu a realizaci semináře zajistily studentky
3. ročníku pod vedením členů odborného týmu. Seminář byl velmi dobře organizačně zajištěn.
Program probíhal v učebně, kde byl přednášejícím k dispozici dataprojektor, a v odborné
učebně DDH.
24
V programu byly jak přednášky, tak i praktické ukázky z výuky. Odborná vyučující Marie
Svobodová připravila přednášku „Obory vzdělávání naší školy“, kde provedla naše hosty celou
školou a seznámila je s obory, které je možné na naší škole studovat. Tuto přednášku doplnili
studenti oboru diplomovaný zubní technik, zubní instrumentářka a diplomovaná dentální
hygienistka. Přednáška „Ortodontické anomálie a možnosti řešení“ doplnila studentkám
znalosti z předmětů preventivní zubní lékařství a všeobecné zubní lékařství. Studentky
3. ročníku připravily motivační video a přednášky, kde představily ukázky instruktáže techniky
čištění zubů pro předškolní věk a pro dospělého pacienta, preventivní programy, které
připravily nebo kterých se účastní, kazuistiky z odborné praxe. Na závěr semináře připravila
Bc. Petra Krejčířová přednášku „ Dentální tým“ a proběhla diskuze, která se týkala uplatnění
absolventů, spolupráce s lékařem, postavení dentálních hygienistek v dentálním týmu, znalostí
a dovedností našich studentek.
Absolutorium oboru DDH:
3. ročník ukončilo 23 studentek. 22 studentek splnilo všechny požadavky, aby mohly vykonat
absolutorium v řádném termínu. 20 studentek prospělo s vyznamenáním a 2 studentky
prospěly, 1 studentka konala absolutorium v náhradním termínu a prospěla s vyznamenáním.
Mgr. Renáta Čechová, vedoucí oboru DDH
25
Zhodnocení činnosti oboru zubní instrumentářka
•
Odborná praxe třídy ZIS 1 a ZIS 2 probíhala v průběhu celého školního roku
v soukromých zubních ordinacích a na stomatologické klinice nemocnice U Svaté Anny
pod vedením vrchních sester Evy Grégrové a Marty Kocmanové.
•
Absence studentů, která překročila povolenou hranici podle školního řádu, byla po dohodě
na pracovištích nahrazena.
•
Závěrečné zkoušky třídy ZIS 2 proběhly v červnu 2012. Závěrečnou zkoušku konalo
celkem 8 studentek, 1 studentka nekonala. Praktická zkouška probíhala 1. června 2012
ve školní zubní ordinaci. Byla organizačně dobře připravena.
Žáci dokázali využít
znalostí a dovedností, které získali v průběhu dvouletého studia. Pracovali samostatně,
dokázali zajistit organizaci i přípravu zubní ordinace, nechyběla jim schopnost
komunikace s pacientem.
•
Teoretická část závěrečné zkoušky proběhla 8. června 2012. S vyznamenáním prospěli
celkem 4 žáci, prospěli 4 žáci. Znalosti žáků odpovídaly jejich dobré přípravě po stránce
teoretické, zároveň dokázali využít zkušeností z odborné praxe.
Mgr. Renáta Čechová, vedoucí oboru ZIS
Zhodnocení činnosti oboru masér sportovní a rekondiční
Obor masér sportovní a rekondiční funguje na naší škole třetím rokem, tedy od září 2009.
Výuka probíhá na obou pracovištích školy. Na pracovišti Merhautova se žáci vzdělávají
především v teoretických předmětech, na pracovišti Lipová probíhá výuka masáží. K tomuto
účelu zde byla zřízena specializovaná učebna. Na pracovišti Merhautova je pro praktickou
výuku zřízena taktéž jedna malá učebna.
V průběhu vzdělávání dle ŠVP došlo během dvou let k inovaci a byla vytvořena nová verze.
Od září 2011 se žáci vzdělávají dle 2. verze ŠVP.
Žáci oboru každoročně navštěvují veletrh Medical Fair. V loňském školním roce se zúčastnili
exkurze v lázních Lednice.
Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnila poprvé souvislá odborná praxe žáků 3. ročníku.
Plán pro příští rok – doplnit vzdělání absolventů absolvováním kurzu, na základě kterého by
jim bylo umožněno pracovat ve zdravotnictví.
Mgr. Iveta Kalhousová
26
Zhodnocení činnosti oboru oční optik a diplomovaný oční optik
Během školního roku se čtyřikrát sešla oborová komise a řešila aktuální a organizační
záležitosti oboru.
Aktivní účast učitelů oboru na tvorbě vzdělávacího programu projektu UNIV 2 kraje
(celoživotní vzdělávání dospělých) - Kurz pro nekvalifikované pracovníky v oční optice. Kurz
absolvovalo 11 uchazečů v rozsahu 100 hodin odborného vzdělávání.
Účast učitelů na odborných přednáškách a školeních:
•
odborné přednášky firmy Rodenstock
•
odborné přednášky firmy Essilor
•
odborné přednášky firmy Sagitta
•
účast na seminářích na kongresu optiky a optometrie v Brně na MU
•
účast na odborných přednáškách v rámci optického veletrhu OPTA
Spolupráce s pedagogy oboru optometrie na PF v Olomouci a pedagogy VOŠZ a SZŠ v Praze
na oboru oční optik. Spolupráce s oborem optometrie na LF MU v Brně. Spolupráce se
Společenstvem českých očních optiků a optometristů. Spolupráce s optickými firmami:
Essilor, Rodenstock, Zeiss, Omega-optix, Optika Čivice, Hoya, Opti-project, Color-optix,
Danae, Geodis, Saggita, Okula a oční klinikou Neovize. Zástupci firem pravidelně navštěvují
školu a poskytují nám optické pomůcky, slevy na nákup optického materiálu a instalují ve
škole optické programy.
Publikační činnost: Vyučující pravidelně přispívají články do odborného časopisu Česká oční
optika a vytvářejí odborné studijní materiály pro žáky, tvoří e-learningové prezentace, které
studenti využívají ve výuce. Aktivně školí oční optiky v Brně. Prezentují přednášky na
optometrii na LF MU v Brně a na optických veletrzích a kongresech.
Projekt Do světa - Francie: uskutečnilo se setkání a
výměnné pobyty učitelů i žáků z odborné školy Lycée
Technique et Professionnel Privé Sain-André z Ottange.
Na podzim 2011 jsme navštívili francouzskou optickou
školu a Paříž. Kromě programu ve vlastní odborné
škole jsme absolvovali ještě návštěvu sofistikovaně
vybavené provozovny oční optiky PIERAUT.
Odborné přednášky a exkurze - třídy oboru se zúčastnily čtyř odborných exkurzí a jedné
dobročinné akce. Pro studenty naší školy jsme připravili odborné přednášky: optické
počítačové programy, Crizal UV, kontaktní čočky, obchodní dovednosti.
27
Spolupráce s profesním sektorem: Probíhaly hospitace v očních optikách v rámci odborné
praxe OCT 3 a tím jsme získali zpětnou vazbu a kontakty na nové externí učitele. Oční optici
naše žáky na praxi chválí a pozitivně hodnotí zlepšení v prodeji a obsluze zákazníka.
Co se nám na oboru podařilo:
• rozšířit praktická cvičení o prodejní dovednosti a obsluhu zákazníka v cvičné oční optice
• zařazování nových vyučovacích metod do výuky (skupinová práce a jiné činnosti
s aktivním zapojením studentů)
• aktivní využívání výpočetní techniky (studenti si připravují prezentace)
Návrhy na zlepšení:
• rychleji reagovat na vývoj a aktuality v oboru oční optika a optometrie
• odstranit deficit v nové anglické literatuře v oboru optika a optometrie
• prohloubit kontakty se zástupci optických firem dodávajících brýlové čočky a přístroje
(odborné přednášky pro učitele i žáky)
• aktivnější spolupráce s SČOO (schůzky)
• snaha o navázání kontaktu se subjekty pořádajícími odborná školení pro optiky
• snaha o modernizaci optických přístrojů a pomůcek
• větší využití odborné literatury ve výuce cizích jazyků (letáčky v angličtině a němčině)
Mgr. Blanka Dočkalová, vedoucí oboru OCO a DOP
Zhodnocení činnosti oboru
asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik
Veletrhy a soutěže
•
Mezinárodní stomatologický veletrh PRAGODENT
•
Soutěž studentů při výstavě Pragodent – studentka 3. ročníku oboru diplomovaný zubní
technik Lenka Peléšková se umístila na 6. místě v celkovém pořadí
28
Odborná školení pro učitele i pro žáky a studenty oboru AZT a DZT:
•
Eclipse firma Henry Scheine
•
Projekt „Úspěšný zubní technik“, zaštiťuje AKADEMIE ZT. Projekt je financován
z evropských fondů. Cílem je zvýšení a prohloubení odborných znalostí absolventů oboru
ZT a možnost snadnějšího pracovního uplatnění v oboru ZT.
Projektu se účastní 5 absolventů oboru DZT (DZT 2011/2012), kteří vyhověli kritériím pro
přijetí. Maximální počet účastníků z celé republiky byl stanoven na 10 míst. Nejen zájem
o další odborné vzdělávání, ale i velmi dobrá úroveň odborných znalostí zajistila našim
studentům pět míst z celkového počtu deseti míst.
•
Projekt „Škola roku“ určený žákům oboru AZT
V první fázi projektu proběhlo pod záštitou firmy INTERDENT a záštitou Komory
zubních techniků odborné školení učitelů odborného vyučování ZT. Školení se konalo ve
školicím středisku firmy INTERDENT ve Slovinsku. Účastníkem tohoto kurzu byl za naši
školu Bc. Pavel Ingr, DiS.
Druhá fáze probíhala v příslušných školách. Pro práci na projektu bylo vybráno 8 žáků 3.
ročníku AZT. Nejlepší výrobek byl odeslán na Komoru ZT, kde v měsíci září proběhne
vyhodnocení. Projekt bude ukončen slavnostním vyhlášením výsledků na letošní výstavě
Pragodent.
Odborné exkurze na odborných pracovištích:
•
Zubní laboratoř Ludmily Raušalové, zubní laboratoř Lenky Šancové
•
SINTEO (zubní laboratoř Rybkova), zubní laboratoř Jedovnice
•
Zubní laboratoř Ireny Wiczerzykové
•
Zubní laboratoř stomatologické kliniky U Sv. Anny
•
Anatomické muzeum – kampus MU
Mgr. Blanka Pekárková, vedoucí oboru AZT a DZT
29
Zhodnocení činnosti oboru diplomovaný farmaceutický asistent
Předmětová komise se sešla celkem čtyřikrát, častěji se konaly neoficiální, avšak operativní
konzultace o nastalých problémech.
Vyučujícími odborných předmětů byly aktualizovány a vytvářeny odborné vzdělávací texty a
prezentace, aby byla zajištěna odpovídající kvalita výuky v odborných předmětech, kde nejsou
pro studenty VOŠ dostupné studijní materiály.
Vyučující PK se podíleli na přípravě edukačního týdne pro studenty 1. a 2. ročníku. Tento
týden byl využit k uspořádání odborných exkurzí a přednášek, jejichž cílem bylo rozšíření a
prohloubení odborných znalostí studentů.
Vyučující odborných předmětů byli zapojeni do 3 projektů :
•
UNIV 2 KRAJE - V rámci tohoto projektu byl vyučujícími připraven kurz celoživotního
vzdělávání pro zdravotní sestry na téma Aplikační formy léčiv.
•
Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových
informací na středních zdravotnických školách
V rámci projektu
byly vyučujícími připraveny
elektronické výukové materiály
z farmakologie pro obor zdravotní asistent.
•
Klinická hodnocení a farmakologie pro 3. tisíciletí – multimodální edukační
platforma PharmAround
V rámci projektu se dvě vyučující oboru DFA účastnily modulového kurzu „Životní
cyklus léčiv“, který proběhl v období od února do června 2012.
Získané poznatky byly využity k inovaci výukových materiálů (přednášky, učební texty,
prezentace ) v předmětu lékárenství a farmakologie.
PharmDr. Irena Sládková, vedoucí oboru DFA
Zhodnocení činnosti oboru laboratorní asistent a diplomovaný zdravotní laborant
Vyučující se zabývali obsahovou změnou zkoušky z teoretických odborných předmětů
absolutoria. Poprvé byla zařazena mikrobiologie místo imunohematologie a byly pro ni
vytvořeny nové otázky.
Řešili problematiku zaměstnávání a využitelnosti studentů oboru laboratorní asistent a
diplomovaný zdravotní laborant. Na pracoviště, kam chodí studenti školy na praxi, byl
odeslán dotazník, který se zabýval zaměstnáváním a využitelností studentů LAS, VOŠ a
bakalářské formy studia oboru zdravotní laborant. Dotazník vyhodnotil nejlépe studenty VOŠ.
MVDr. Petr Mráz, vedoucí oboru LAS a DZL
30
Hodnocení činnosti předmětové komise přírodovědných předmětů
1. ŠVP
Pro obory SŠ – AZT, MAS, NAS, OCO, ZIS a LAS – byly vypracovány ŠVP.
Od 1. září 2011 začala výuka podle nových ŠVP na oborech NAS, OCO a LAS.
PK na obou pracovištích hodnotila plnění tematických plánů, jejich aktualizaci a zařazení
průřezových témat do výuky.
2. Přijímací zkoušky
Vyučující přírodovědných předmětů se podíleli na vypracování testů z přírodopisu a chemie
pro obory SŠ a testů z biologie a chemie pro přijímací zkoušky oborů VOŠ.
3. Odborné vzdělávání učitelů
Učitelé se během roku zúčastnili množství vzdělávacích akcí:
•
přednášky „Chemie pro ochranu obyvatelstva“ a „Chemie ve službách ochrany a
obrany země“
•
semináře „Chemie pro nejlepší aneb vzděláváme talenty“
•
semináře „Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství“
•
školení Moodle 2.3 – Projekt MU
•
semináře „Geometrie na SŠ“ a „Demonstrační pokusy z chemie na SŠ“
4. Přírodovědné projekty a exkurze
Učitelé se podíleli na vypracování pracovních listů v rámci projektu MIŠK z matematiky,
chemie a IKT.
V květnu se uskutečnil projektový den v rámci projektu Zdravá škola, jehož součástí byla i
exkurze do blízkého okolí školy spojená s výkladem a praktickým nácvikem fotografování,
nazvaná „Svět fyziky kolem nás“. Také byl uskutečněn mezipředmětový projekt ANJ a IKT
"Brno – different points of view".
RNDr. Zdeňka Sedláčková
31
Hodnocení činnosti předmětové komise humanitních předmětů
Humanitní předměty integrují jazyky, společenské vědy (dějepis, občanská nauka, základy
společenských věd, psychologie) a podporují celkovou kulturní, společenskou, historickou i
zeměpisnou orientaci žáků. Právě v této problematice vidíme značné rezervy. Žákům často
činí problém obecná orientace, látku se učí pouze povrchně, nikoliv s trvalým výsledkem.
Důsledkem je to, že při souhrnném opakování nemají ustálený základní přehled. Příčinou
tohoto stavu je kromě jiného i nezájem žáků o dění kolem, o četbu a kulturu vůbec. Z toho
důvodu se vyučující při výkladu i kontrole znalostí snaží o co největší propojení souvislostí,
podobností i odlišností různých jevů.
V letošním školním roce byla výuka (především v českém jazyce a literatuře) ještě více
soustředěna na kultivaci ústního vyjadřování žáků, což vyžaduje velice zdlouhavou
a trpělivou práci. Konstatujeme, že úroveň vědomostí a znalostí žáků ze ZŠ je rok co rok nižší.
Vzhledem k tomu se musí vyučující ve stále větší míře věnovat základnímu gramatickému
učivu, s jehož podrobným probíráním už se na střední škole nepočítá. Časový deficit se pak
zákonitě projevuje při výuce literatury. V žádném z prvních ročníků se nepodařilo dobrat
plánované učivo.
V současné době mají všechny vyučující certifikáty hodnotitelů PUP ústní MZ. Certifikáty pro
písemnou MZ, získané v loňském školním roce, nebyly akceptovány CERMATEM, slohové
práce našich žáků hodnotili externí zaměstnanci CERMATU. Pouze 3 práce (pracoviště
Merhautova) byly hodnoceny nedostatečně.
Velmi kladně můžeme hodnotit relativně vysoký zájem o divadelní představení, zajišťovaná
PhDr. Horákovou. Během školního roku se žáci 4. ročníků zúčastnili kulturněhistorické
exkurze do Prahy.
Ve větší míře byly rozvíjeny mezipředmětové vztahy v rámci projektové výuky převážně se
zaměřením na průřezová témata Občan v demokratické společnosti a Člověk a životní
prostředí.
V rámci PT ODS
proběhly na pracovišti Merhautova tematické dny 50. léta
v Československu (beseda s panem Miroslavem Kasáčkem) a V utrpení a boji (brněnští Židé
v osudových
momentech 20. století), v rámci PT ČŽP celá
řada projektů. Rovněž zde
proběhla beseda Bible v kostce s Mgr. Krchňákem, jíž se zúčastnili žáci prvních ročníků.
32
Na pracovišti Lipová byla realizována přednáška pro třetí ročníky o poruchách potravy
(centrum Anabell Brno) a přednáška pro druhé ročníky s tématem Domácí násilí
(Magdalenium). Žáci prvních ročníků se zúčastnili přednášky o kyberšikaně pořádané
Městskou policií Brno.
Rezervy, problémy a úkoly na příští školní rok:
Stále se pouze v omezené míře daří získávat žáky k účasti v soutěžích a projektech. Nadále
přetrvává problém při výuce dějepisu – snaha podle pokynů dramaticky omezit časovou dotaci
určenou pro učivo pravěku a starověku a navýšit ji při výuce poválečných dějin naráží na
relativně velký zájem žáků právě o tato starší období, při jejichž výuce je snáze možné je
motivovat k zájmu o předmět.Vyučující OBN konstatují, že neustále roste rozsah učiva, a to
neúměrně k časové dotaci tohoto předmětu.
Je třeba vytvořit nové pracovní listy k titulům doplněným do školního kánonu četby k
maturitní zkoušce. Vyučující se soustředí na častější využívání nových učebních metod při
výuce. Je nutné hledat způsob, jak řešit až alarmující velmi nízkou připravenost žáků ze ZŠ,
týkající se především písemného a ústního projevu.
Mgr. Luďka Richtrová
33
Školská rada
Na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, pracuje na škole
školská rada.
Během měsíce května 2012 proběhly volby a na základě výsledků voleb
a rozhodnutí zřizovatele má školská rada následující složení:
Členové jmenovaní zřizovatelem školy:
-
Mgr. Zdeňka Tůmová, členka Rady městské části Brno - sever
-
Ing. Petr Hladík, člen Zastupitelstva městské části Brno - sever
-
Jarmila Kouřilová, členka Zastupitelstva města Brna
Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků SZŠ:
-
Ing. Břetislav Sedláček, předseda,
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
-
PaedDr. Alois Bradáč,
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Členové zvolení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků:
-
Michal Češek, žák 3. ročníku obor LAS
-
Vojtěch Matal, žák 2. ročníku obor NAS
Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků VOŠZ:
-
Mgr. Blanka Dočkalová,
vyučující odborných předmětů oboru diplomovaný oční optik
Členové zvolení ze zástupců studentů:
-
Petra Havlíková, studentka 1. ročníku oboru DFA
Ve školním roce 2011/2012 zasedala školská rada SZŠ a VOŠZ celkem dvakrát. Na
zasedáních, která proběhla v říjnu, byl projednán a schválen jednací řád školské rady, výroční
zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011, školní řády obou pracovišť školy a DM,
pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na SZŠ i VOŠZ.
Na květnových zasedáních byl projednán rozpočet školy na rok 2012, technické problémy na
pracovišti Merhautova - rekonstrukce rozvodu vody v nové budově, členové byli seznámeni
s výsledky kontrolní činnosti, byl jim představen plán počtu přijímaných žáků a studentů
v jednotlivých oborech vzdělávání na školní rok 2012/2013, stav přípravy státních maturit a
celková koncepce rozvoje školy.
V průběhu roku školská rada nemusela řešit žádné stížnosti a připomínky.
34
Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2011/2012
pracoviště Merhautova
Jméno
MUDr. Jana Balharová
Bc. Vojtěch Blaho
Název vzdělávání, semináře, školení
Organizace
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Školení MEDPED - certifikát
Zdravý životní styl ve školách z pohledu
bezpečnosti
FSpS MU
Inovace zimních výcvikových kurzů
FSpS MU
Prevence úrazů pádové techniky
FSpS MU
Bezpečně a hravě na in – line bruslích
FSpS MU
Zdravotní aspekt plavání. Bezpečnost.
MU, FSpS
Atletika na ZŠ a SŠ
MU, FSpS
PaedDr. Alois Bradáč
Školení MEDPED - certifikát
Mgr. Renáta Čechová
Konzultační seminář pro předsedy
zkušebních maturitních komisí
NIDV
Klasifikace ve zvláštních případech
J. K. marketing
Pedagogické studium
NIDV, Brno
Zdravý životní styl ve školách z pohledu
bezpečnosti
FSS MU
Inovace zimních výcvikových kurzů
FSS MU
Kompetence k efektivní komunikaci
RPIC-VIP s.r.o. Ostrava
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
RPIC-VIP s.r.o. Ostrava
Opta – přednášky – asférická optika
SČOO Veletrhy Brno
Kompetence pro život - workshop
RPIC-VIP s.r.o. Ostrava
Školení BOZP elektrospotřebiče
J. K. Marketing s.r.o.
Kariérové poradenství UNIV 2
NÚV
Bc. Lucie Daňková
Mgr. Blanka Dočkalová
Školení MEDPED - certifikát
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Selfmonitoring,co může ovlivnit glykémii? ČDS, Brno
Mgr. Jana Eliášová
Bc. Eva Halamíčková
Eva Horáková, Dis.
17. postgraduální diabetologický seminář
ČDS, Brno
48. diabetologické dny v Luhačovicích
ČDS, Luhačovice
Kariérové poradenství
NUOV Praha
Andragogika – tit. Mgr.
Univ. J.A.Komenského
Bezpečná výživa, změny při zpracování
potravin
VŠ chemicko-technologická
Praha, fa potravinářské a
biochemické technologie
Moodle
MU
SZZ
PdF MU
35
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky PUP
MZ (SPU - O)
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky PUP
PhDr. Vladimíra Horáková MZ (TP, ZP, SP, SPU - O)
Školení MEDPED - certifikát
Mgr. Ivana Houšková
NIDV, Cermat
NIDV, Cermat
Setkání latinářů
FF MU Brno
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Projekt „Na hřišti i na vodě být s dětmi
vždy v pohodě“
FSS MU
Opta – odborné přednášky
Veletrhy Brno
Odborná přednáška
ESSILOR
Školení o PO a BOZP pro vedoucí
zaměstnance
J.K Marketing s.r.o
Školení odborné způsobilosti v
elektrotechnice
J.K Marketing s.r.o
Studium MU – učitelství pro SŠ a ZŠ
Zahraniční školení v rámci soutěže Škola
roku
Pavel Ingr, DiS.
Mgr. Renáta Ireinová
Mgr. Iveta Kalhousová
Bc. Adriana Koudelková
Interdent, s.r.o.
Odborná přednáška - Zpracování materiálu
Eclipse
Školení odborné způsobilosti v
elektrotechnice
J.K Marketing s.r.o
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Školení MEDPED - certifikát
Konzultační seminář pro školní maturitní
komisaře
NIDV Brno
Seminář Malnutrice
MOU, FN USA
Konference ČAS
ČAS
Marketing a management ve školství
UP Olomouc
Exkurze do optického závodu firmy
Rodenstock
Mgr. Pavel Kříž
Mgr. Andrea Křížová
Školení - Metody vyšetření na štěrbinové Johnson Vision Care
lampě
Institute, Jakub Vrba
Metoda MKH prezentace OPTA 2012
BVV
Anizometropie z pohledu očního optika a
optometristy
Aktivní účast na
přednášce BVV
17. postgraduální diabetologický seminář
Brno
ČDS
6. celostátní seminář – nemoci
ČIMS – FN Plzeň
36
kardiovaskulární
Výživa, součást životosprávy
ČAS
XII. Motilitní sympozium - střeva
ČGS ĽS JEP
Kariérové poradenství UNIV 2
NÚV
Marie Martiňáková
Celostátní kongres nutričních terapeutů
ČAS
Mgr. Michal Mašlaň
E-learning a prezenčni školeni k ústní části
MŠMT
státní MZ ANJ a ANJ PUP
Mgr. Jana Merglová
Mgr. Hana Michelfeitová,
DiS.
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Školení BOZP elektrospotřebiče
J. K. Marketing s.r.o.
Opta – přednášky – asférická optika
SČOO Veletrhy Brno
ECLIPSE – světlem polymer. pryskyřice
Henry Schein, p. Krejčí
Školení BOZ
J. K. Marketing s.r.o.
Ukončení studia SZZ – Mgr.
MU
PhDr. Karla Miloševičová
Školení MEDPED - certifikát
Bc. Ladislav Najman
Školení BOZP elektrospotřebiče
J. K. Marketing s.r.o.
Kompetence pro život - workshop
RPIC-VIP s.r.o. Ostrava
Mgr. Kateřina Novotná
RNDr. Milada Odstrčilová
Mgr. Eva Pažourková
Mgr. Blanka Pekárková
Mgr. Luďka Richtrová
Školení MEDPED - certifikát
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Zdravý životní styl ve školách z pohledu
bezpečnosti
FSS MU
Konference ředitelů zdravotnických škol
MŠMT
Projekt EU - peníze školám
NIDV
Nová maturita – hodnotitel ústní zkoušky
(anglický jazyk)
CERMAT Praha
Povinnosti vyplývající z chemické
legislativy ve školství
SPŠCh Brno
Lessons up your sleeve (metodický
seminář pro učitele angličtiny)
ILC Brno
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
ECLIPSE – světlem polymer. pryskyřice
Henry Schein, p. Krejčí
Školení BOZ
J. K. Marketing s.r.o.
Konzultační seminář pro předsedy
zkušebních MK
NIDV
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Školení MEDPED - certifikát
Mgr. Helena Řezníčková
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Ing. Břetislav Sedláček
Snowboarding na zimním výcvikovém
kurzu
FSS MU
37
PhDr. Radmila Sumová
Mgr. Jan Svoboda
Marie Svobodová
Mgr. Pavla Šumberová
Mgr. Veronika Šušmáková
Eva Valášková
Mgr. Kateřina Veselá
Ivan Žižlavský
Kompetence k efektivní komunikaci
RPIC-VIP s.r.o. Ostrava
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
RPIC-VIP s.r.o. Ostrava
Trendy v ICT – setkání koordinátorů
Středisko školám
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Školení MEDPED - certifikát
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Zdravý životní styl ve školách z pohledu
bezpečnosti
FSpS MU
Inovace zimních výcvikových kurzů
FSpS MU
Snowboarding na zimním výcvikovém
kurzu
FSpS MU
Prevence zranění v míčových hrách
FSpS MU
Kurz – Nebojme se gymnastiky
FSpS MU
Prevence úrazů výukou pádových technik
FSpS MU
ECLIPSE – světlem polymer. pryskyřice
Henry Schein, p. Krejčí
Školení BOZ
J. K. Marketing s.r.o.
Ukončení studia SZZ – Bc.
MU
Školení MEDPED - certifikát
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
Zkvalitnění výuky AJ na ZŠ a SŠ v JMK
SSŠ Brno
Školení MEDPED - certifikát
Metodicko- didaktický seminář ANJ
ILC Řípská Brno
Komunikativní dovednosti pedagogů
Synerg s.r.o.
ECLIPSE – světlem polymer. pryskyřice
Henry Schein, p. Krejčí
Školení BOZ
J. K. Marketing s.r.o.
Mentoring
SSŠ Hybešova Brno
Koučovací přístup v práci pedagoga
SSŠ Hybešova Brno
Konference – cesta rozvoje SŠ v JMK,
nebezpečí sociálních sítí
SSŠ Hybešova Brno
ECLIPSE – světlem polymer. pryskyřice
Henry Schein, p. Krejčí
Školení BOZ
J. K. Marketing s.r.o.
38
Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2011/2012
pracoviště Lipová
Jméno
PharmDr. Balšíková Jana
Mgr. Bašová Markéta
Mgr. Fischerová Pavla
Název vzdělávání, semináře, školení
Organizace
Pedagogické projektování
Vliv léčiv na řízení
Hodnotitel maturitní zkoušky ANJ
NUOV
OSL ČLK Brno.
CERMAT
Zdravý životní styl ve školách
MU FSS, Brno
Inovace zimních výcvikových kurzů
MU FSS, Brno
Atletika na ZŠ a SŠ
MU FSS, Brno
Nebojme se gymnastiky
MU FSS, Brno
Mgr. Herberová Květoslava Školní maturitní komisař (zkoušky)
CERMAT
Mgr. Horáčková Marcela
Geometrie na SŠ
MU Brno
ELT SIGNPOSTS 2011
MU PF , Brno
Mgr. Krejčí Jana
RNDr. Lojdová Eva
RNDr. Sedláčková Zdeňka
Mgr. Sedláková Dana
Konzultační seminář k ústní zkoušce ANJ NIDV,CERMAT
Express Way of Secondary Learning
INFOA
Evoluční změny v anglické gramatice
Konzultační seminář pro školní maturitní
komisaře
Chemická legislativa
Chemie pro nejlepší aneb vzděláváme
talenty
Chemické demonstrační pokusy
MŠMT
Studium pedagogiky
NIDV, pracoviště Brno
ATACHE -institut
komplexního vzdělávání
První pomoc- zásady a novinky
PharmDr. Sládková Irena
NIDV Brno
SPŠCH Brno
SVČ Lužánky, Brno
MU PřF, Brno
Preklinický a klinický výzkum a vývoj
nových léčiv
Registrace léčivých přípravků
Stanovování cen a úhrad léčivých
přípravků
Farmakovigilance a bezpečnost léčiv
Reklama na léčivé přípravky a klinické
studie
MU Brno- přednášky v
rámci projektu
PharmAround
První pomoc- zásady a novinky
ATACHE -institut
komplexního vzdělávání
Preklinický a klinický výzkum a vývoj
nových léčiv
Registrace léčivých přípravků
PharmDr. Hana Stehlíková
Stanovování cen a úhrad léčivých
přípravků
Farmakovigilance a bezpečnost léčiv
Reklama na léčivé přípravky a klinické
studie
MU Brno - přednášky v
rámci projektu
PharmAround
39
Mgr. Suchánek Ivo
Zdravý styl ve školách
MU FSS Brno
Odborná příprava preventistů PO
J. Kocian
Českomoravská
vzdělávací s.r.o.
Stížnosti a jejich řešení
Mgr. Šusterová Ilona
Povinnosti vyplývající z chemické
legislativy ve školství
SPŠCH Brno
Zhodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
za školní rok 2011/12
Ve školním roce 2011/2012 tvořilo největší podíl vzdělávání směřující k rozšíření odbornosti
pedagogických pracovníků a pokračovala účast na školeních ke státní maturitě. Vedoucí
oborových komisí zajišťovali odborná školení a přednášky pro vyučující oboru, např. oční
optik, nutriční asistent, farmaceutický asistent. Řada školení se týkala vzdělávání v oblasti
chemie, tělesné výchovy a sportu, cizích jazyků a bezpečnosti.
Velký počet vyučujících pracoviště Merhautova získal certifikát za absolvovaná školení, ale
především za aktivní vlastní samostanou práci v projektu, který byl zaměřen na oblast
metodologické podpory při práci se žáky v rámci projektu MEDPED, který realizovala MěSOŠ
Klobouky.
V rámci projektu MIŠK se vyučující pracoviště Merhautova účastnili školení s názvem
Komunikativní dovednosti pedagoga.
Vyučující odborných předmětů absolvovali školení v oblasti bezpečnosti práce k obsluze
elektrických přístrojů.
40
Přehled smluvně zajištěných pracovišť praktického vyučování
ve školním roce 2011/2012
Zařízení
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
Pracoviště medicíny dospělého
věku, Jihlavská 20, Brno
smlouva
Obor
DNT
XA/0793/05/RE NAS
ze dne
18.září 2005
Pracoviště dětské medicíny,
Černopolní 9, Brno
Fakultní nemocnice U Sv. Anny
Brno, Pekařská 53
Pracoviště
Interní hepatogastroenterologická
klinika
Oddělení léčebné výživy
Klinika geriatrie
DZL
Transfúzní oddělení a krevní banka
DNT
NAS
Mléčná kuchyně
Poradna fenylketonurie
DZT
ZIS
Stomatologická klinika
Obezitologie
DNTN Diabetologické centrum
Tsm/2009/039/H AS
Oddílenská nutriční terapeutka
a
ze dne
DOT Oční klinika
24. února 2009
DZL
LAS
DZL
LAS
DZL
Masarykův onkologický ústav,
Žlutý kopec 7, Brno
Nemocnice Milosrdných bratří,
Polní 3, Brno
562/10/M
ze dne
26. srpna 2010
846/06
ze dne
6. října 2006
Domov pro seniory
Nopova 96
615 00 Brno
480/09/M
ze dne
5. srpna 2009
Oddělení klinické biochemie
Oddělení klinické hematologie
LAS
DZL
Mikrobiologický ústav
DNT
NAS
Oddělení
621/93
NAS
ze dne
DNT
2. července 1993
DZL
Vojenská nemocnice Brno,
Zábrdovická 3
636 00 Brno
Ústav imunologie a alergologie
NAS
DZT
DNT
NAS
Stravovací provoz
Oddělení klinické biochemie
Stravovací provoz
Stravovací provoz
41
RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o.
Bratislavská 2
604 70 Brno
27/07
ze dne
19. ledna 2007
Soukromá stomatologická
ordinace,
MUDr. Jarošová Miroslava
Vranovská 40, Brno
246/05
ze dne
19. října 2005
DZL
Laboratoř, školní pracoviště DZL
ZIS
Školní pracoviště pro ZIS
Soukromá stomatologická
ordinace, MUDr. Filipi Růžena
Anenská 28, Brno
760/06
ze dne
3. října 2006
ZIS
Školní pracoviště pro ZIS
Stomatologická ordinace,
MUDr. Novotný Pavel,
Horova 28, Brno
531/07/M
ze dne
5. září 2007
ZIS
Školní pracoviště pro ZIS
Lada Dubanská, DiS.
Mariánské náměstí 8,
Znojmo
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Sylva Fikáčková
Přízová 14
Brno-Trnitá
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Iveta Hrubešová
Palackého tř. 191
537 01 Chrudim III
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
stomatologické centrum
ALDENTA, s.r.o.,
Bratří Čapků 14, 602 00 Brno
MUDr. Jitka Kovářová
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Jan Pokorný
A.Dvořáka 4
Blansko
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
DDH
ZIS
Školní pracoviště DDH a ZIS
MUDr. Pavel Weiss
Banskobystrická 657/131
621 00 Brno-Řečkovice
MUDr. Petr Augustin, Ph.D.
Makovského náměstí 2
616 00 Brno-Žabovřesky
1209/12/M
DDH
ZIS
Školní pracoviště DDH a ZIS
Stomatologické centrum K 11
Karáskovo nám. 11
615 00 Brno - Židenice
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
42
MDDr. Karel Padrta
Durďákova 11
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Soňa Menšíková
Jungmannova 1172/2
Kyjov 697 01
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Hana Sedláčková
Brněnská 361
664 82 Říčany
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr.Vojtěch Babič
Bayerova 15
602 00 Brno
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Veronika Matejová
Stomatologická ordinace
9. května 94
Zbýšov u Brna 664 11
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Ladislav Lang
Tovární 14
66902 Znojmo
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Ivo Marek, Ph.D.
tř.1.máje 3414
Břeclav 690 02
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Vladimíra Pruklová
Erbenová 4
Hodonín 695 03
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Cetl Jan
Durďáková 11
613 00 Brno
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Milan Sedláček
Lozíbky 69
614 00 Brno
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Jan Šmídek
Palackého náměstí 32
59231 Nové Město na Moravě
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Michaela Krzyžanková
Bayerova 53
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
Brno - Černá Pole, 613 00
43
MUDr. Yvona Kostelková
Janouškova 4
Brno
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Tomáš Cacek
Trstěnice u Litomyšle
569 57
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
Mudr. Renata Ermisová
T.G.Masaryka 602
Frýdek-Místek, 738 01
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Michaela Košinová,
Langrova 4
Brno-Slatina
1209/12/M
DDH
Školní pracoviště DDH
Ve školním roce 2011/2012 naše škola opět spolupracovala se zdravotnickými zařízeními
v městě Brně ve formě praktického vyučovaní našich žáků a studentů. Následně v těchto
zařízeních probíhala i souvislá odborná praxe.
Jako každoročně pokračovala spolupráce s Fakultní nemocnicí Brno (pracoviště medicíny
dospělého věku v Bohunicích a pracoviště dětské medicíny v Černých Polích) a Fakultní
nemocnicí U Svaté Anny v Brně. Dlouholetou spolupráci máme také s dalšími nemocnicemi,
jako jsou Vojenská nemocnice Brno, Nemocnice milosrdných bratří nebo Masarykův
onkologický ústav. Ve školním roce 2011/2012 došlo k ukončení spolupráce s Úrazovou
nemocnicí Brno.
Kromě nemocnic spolupracujeme se soukromými laboratořemi, ve kterých probíhá praktické
vyučování zdravotních laborantů, a se soukromými zubními ordinacemi pro výuku zubních
instrumentářek. V letošním školním roce pokračuje spolupráce se zubními ordinacemi, kde
byla zřízena školní pracoviště pro studentky oboru dentální hygienistka.
Výše uvedený přehled školních pracovišť se týká pouze pravidelného praktického vyučování.
Pro potřeby souvislé odborné praxe jsou uzavírány další smlouvy se zdravotnickými
zařízeními, zubními a zdravotními laboratořemi, lékárnami a očními optikami po celé ČR
v místě bydliště žáků a studentů. Ve školním roce 2011/2012 poprvé probíhala souvislá
odborná praxe žáků oboru masér sportovní a rekondiční.
Počet zařízení, kde se uskutečňovala odborná praxe, přesahuje číslo 270. Zabezpečit odbornou
praxi pro naše žáky a studenty je stále náročnější, neboť zdravotnická zařízení se chovají tržně
a požadují finanční ohodnocení.
44
Projekty školy
V rámci mezinárodních projektů „Do světa“ pokračovala spolupráce s partnerskou školou
Lycée Technique et Professionnel Privé Saint – André v Ottange ve Francii. Projekt je
zaměřen na realizaci týdenních výměnných pobytů studentů a pedagogického doprovodu oboru
vzdělání oční optik za účelem srovnání vzdělávání v tomto oboru na obou školách.
Na podzim 2011 se vybraní studenti a pedagogové oboru OCT a DOP zúčastnili setkání se
studenty partnerské školy ve Francii. V rámci absolvovaného programu se mohli seznámit
v modelových situacích s probíhající výukou. Úkoly teoretické i praktické povahy byly řešeny
vždy společně zvolenou francouzskou a českou dvojicí studentů.
Již čtvrtým rokem je naše škola zařazena do sítě Zdravých škol. Projekt Zdravá škola vznikl
za finanční podpory Jihomoravského kraje a tvoří společně s kurikulem základní myšlenkový
rámec školy. Jeho úkolem je směřovat školu jako vzdělávací a výchovný subjekt k dosažení
strategických cílů, jako jsou udržet se a být v popředí na trhu středních a vyšších škol,
vzdělávat a vychovávat moderními metodami, s moderními pomůckami, v motivujícím
prostředí, s partnerskou komunikací a v duchu týmové spolupráce. Dále má vést žáky
a studenty v rámci environmentální výchovy k recyklaci použitých materiálů formou sběru
elektro odpadu, baterií, plastových lahví apod.
Opět jsme se zaměřili na vzdělávání a výchovu moderními metodami, s moderními
pomůckami, v motivujícím prostředí, s partnerskou komunikací a v duchu týmové spolupráce.
Novým tématem bylo navázání spolupráce se základní školou, jež je také součástí sítě
Zdravých škol. Třídění a recyklace odpadů se stala běžnou rutinou a náhradní způsob školního
stravování se také zaběhl a funguje bez problémů. Opět byl tentokrát v polovině měsíce května
uspořádán Týden pro zdraví, programově organizovaný týden s tématy zdravého životního
stylu, podporující aplikaci znalostí odborných i všeobecných do praktického využití.
Hlavním tématem tentokrát byl Projektový den pro co nejširší spektrum předmětů
a mezipředmětové vztahy. Závěr týdne byl věnován návštěvě žáků základní školy Salmova
(Blansko), jejíž náplní bylo interaktivní představení oborů naší školy tak, aby si žáci
z návštěvy odnesli co nejvíce zážitků a konkrétnější představu o studiu na naší odborné škole.
Tato akce měla velmi pozitivní ohlas jak od žáků, tak jejich rodičů. V programu Týdne pro
zdraví samozřejmě nechyběly sportovní aktivity, volejbal, ringo, zumba a osvědčený výlet na
kolečkových bruslích.
45
Výlet na kolečkových bruslích
Zumba v tělocvičně školy
Návštěva žáků ZŠ Salmova Blansko
46
Škola je zapojena do dalších projektů v rámci MŠMT, NUOV a Jihomoravského kraje.
V oblasti vyššího odborného vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR se jedná o projekt
„Modernizace a inovace vzdělávacího programu diplomovaná dentální hygienistka“. Projekt
je realizován jako individuální projekt, jehož cílem je zkvalitnění procesu odborného
vzdělávání studentů dentální hygieny v souladu s rostoucími požadavky profesního sektoru.
Inovace spočívá v zavedení e-learningových kurzů do vzdělávání. Projekt zahrnuje vzdělávání
pedagogických pracovníků školy včetně odborníků z praxe ve zpracovávání e-learningových
kurzů. Součástí projektu jsou aktivity spočívající ve spolupráci s odbornou veřejností, které
zajistí vazbu na potřeby profesního sektoru a umožní studentům vzdělávání v souladu s
nejnovějšími poznatky z oboru dentální hygieny. Projekt bude ukončen v prosinci 2012.
V rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji a v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za finanční podpory ESF
a státního rozpočtu ČR byl realizován projekt „Modernizace a implementace školního
kurikula“, jehož cílem bylo zvýšení kvality všeobecného a odborného vzdělávání žáků se
zaměřením na rozvoj klíčových a odborných kompetencí a na vzdělávání v oblasti průřezových
témat. V rámci projektu byl zpracován metodický a pracovní materiál a realizovány tematické
dny. Projekt zahrnoval vzdělávání učitelů orientované na zavádění nových metod a forem
pedagogické práce s cílem zlepšit dovednosti umožňující učitelům efektivně se podílet na
inovaci školního kurikula a zvýšit dovednosti vyučujících v oblasti začleňování průřezových
témat. Projekt přinesl zlepšení materiálních a technických podmínek s využitím moderní
didaktické a výpočetní techniky ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Projekt
byl ukončen v červnu 2012.
Vyučující pracoviště Merhautova byli zapojeni do projektu MEDPED, který realizovala SOŠ
Klobouky u Brna. Projekt byl zaměřen na metodologickou podporu v oblasti práce se žáky.
47
Škola byla zapojena do společného projektu Masarykovy univerzity a tří brněnských středních
zdravotnických škol s názvem „Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních
medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách“. V rámci projektu
byl vytvořen dlouhodobě udržitelný systém podpory výuky využívající moderní aplikace při
zpracování medicínských obrazových informací. V rámci projektu vznikly elektronické
výukové materiály v podobě e-learningu. Projekt byl ukončen v červnu 2012.
Dalším projektem je „UNIV 2 Kraje“, který je realizován jako individuální národní projekt
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného
vzdělávání. Opět je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky. Cílem
zapojení do projektu je proměna střední školy v centrum celoživotního učení. Realizujeme
programy pro další vzdělávání dospělých. Naše škola se rozhodla poskytovat veřejnosti
programy zaměřené na dietní stravování ve státních zařízeních, jako jsou školky, školy, veřejné
jídelny a jiné veřejné instituce, na rozšíření vzdělání pracovníků v oblasti přípravy stravy podle
zásad správné výživy a léčebné výživy s důrazem na výživu při onemocnění trávicího traktu.
Druhý kurz je zaměřen na rozšíření cílových vědomostí o zásadách správné aplikace lékových
forem a jejich uchovávání. V rámci projektu je připravován kurz celoživotního vzdělávání pro
zdravotní sestry na téma aplikační formy léčiv.
Vyučující oboru DFA jsou zapojeni do projektu „Klinická hodnocení a farmakologie pro třetí
tisíciletí – multimodální edukační platforma PharmAround“. Projekt spočívá v možnosti
rozšířit odborné znalosti z oblasti vývoje a klinického hodnocení léčiv, registrace léčiv,
farmakovigilance, farmakoekonomiky a biostatistiky. Základem projektu je přednášková
činnost týkající se jmenovaných oblastí, organizace stáží a exkurzí na odděleních klinického
hodnocení léčiv ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a u našich významných výrobců léčiv.
Škola je zapojena do projektu „Bioškoly“, který spočívá především v zavádění biopotravin do
školní jídelny.
48
Zhodnocení dalších aktivit školy
Ve školním roce 2011/2012 se nám opět dařilo zorganizovat pro žáky a studenty velké
množství mimoškolních aktivit, z nichž některé mají již několikaletou tradici.
Seznamovací kurzy
Již osmým rokem byly na začátku září pro žáky prvních ročníků střední školy zorganizovány
seznamovací kurzy. Žáci tříd NAS 1, OCO 1 a MAS 1 prožili několik dní v rekreačním
středisku Hodonín u Kunštátu a třída LAS 1 v Křižanově. Smyslem těchto akcí je vytvořit
první třídní vazby žáků ještě před tím, než společně zasednou do školních lavic. Programové
složení aktivit seznamovacího kurzu je v převážné míře zaměřeno na spolupráci v týmu,
komunikaci, rozvoj sebepoznání atd. Opět se potvrdilo, že adaptace žáků je velmi důležitá pro
budování zdravých vztahů mezi žáky a pedagogy.
49
V rámci celého školního roku pak byly pro
žáky realizovány sportovně zaměřené kurzy
a aktivity. Mezi tradiční akce patří především
sportovně relaxační kurz v Itálii ve středisku
Martinsicuro, pořádaný pro žáky 2. ročníků
střední školy vždy na začátku září. Pro velký
zájem z řad žáků je tento kurz již několikátý
rok pořádán ve dvou turnusech.
V červnu se žáci 2. ročníků pracoviště Lipová každoročně účastní sportovně-turistického
kurzu v Moravci na Vysočině.
V zimním období jsme pro žáky 1. ročníků SZŠ zorganizovali lyžařské výcvikové kurzy
tradičně v Ostružné.
50
Kromě sportovních aktivit nabízela škola žákům také různé kulturní akce, jakými byly např.
kulturně poznávací exkurze žáků čtvrtých ročníků střední školy v Praze nebo celoroční
návštěvy koncertů a různých filmových a divadelních představení.
Významnou kulturní akcí se stal V. školní
ples, který v únoru 2012 zorganizovala naše
škola ve spolupráci s Klubem přátel školy.
Ples se opět konal v kulturním domě Rubín.
Plesu se zúčastnili jak žáci střední školy,
studenti vyšší školy všech oborů, tak
i vyučující školy, z nichž někteří pomáhali
s organizací. Žáci se aktivně podíleli na
předtančení a vystoupení v programu plesu.
Ve školním roce 2011/2012 měli žáci a studenti jednotlivých oborů možnost navštívit celou
řadu dalších mimoškolních aktivit, které přispívají k rozšíření poznatků odborného vzdělání.
Byly to především různé odborné přednášky, výstavy a exkurze.
Mezi nejdůležitější akce můžeme zařadit mezinárodní dentální veletrh Pragodent, kterého se
zúčastnili žáci, studenti a pedagogové oborů asistent zubního technika, diplomovaný zubní
technik a diplomovaná dentální hygienistka.
Dalším významným veletrhem je mezinárodní veletrh optiky a optometrie Opta 2012, který
každoročně navštěvují studenti i vyučující oboru oční technik a diplomovaný oční optik.
V rámci tohoto veletrhu je pořádán Kongres učitelů optiky a optometrie pro východní Evropu,
jehož odborných přednášek se účastní vyučující oboru. Odborné přednášky jsou zastřešovány
Společenstvem českých očních optiků a optometristů.
Žáci a studenti oboru nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut měli možnost účastnit
se veletrhu Salima Brno. Žáci oboru masér sportovní a rekondiční každoročně navštěvují
veletrh Medical Fair. Studenti oboru diplomovaný farmaceutický asistent navštívili např.
závod Teva Pharmaceuticals CR, farmaceutické muzeum v Kuksu, lékarenský velkoobchod
Phoenix nebo botanickou zahradu MU Brno.
Také v tomto školním roce se studenti školy zapojili do řady projektů a programů. Příkladem
jsou studentky oboru diplomovaná dentální hygienistka, které jsou už třetím rokem aktivně
zapojeny do projektu s názvem „Zdravý zoubek“, jenž spočívá v edukační činnosti v oblasti
péče o dutinu ústní pro děti a žáky v několika MŠ a ZŠ ve městě Brně.
51
Naše škola je registrovaná v síti „M.R.K.E.V“, což je metodika a realizace komplexní
ekologické výchovy. V rámci tohoto projektu odebíráme časopis „Bedrník“, časopis pro
ekogramotnost, který slouží nejen vyučujícím biologie, ale i žákům.
V rámci environmentální výchovy je na škole organizována separace odpadů, žáci jsou
vedeni ke snížení množství používaných plastových obalů, seznamují se s ekonomickými
i ekologickými dopady používání balené vody. Na chodbách školy jsou umístěny nádoby
na plastové lahve, papír, elektroodpad, baterie apod. Zapojili jsme se do soutěže Ekohraní.
Environmentální výchova patří neodmyslitelně ke vzdělávání na naší střední škole. Vyučuje se
v předmětech NAP, BIO, FYZ, CHE, ale i v CJL a OBN. Žáci jsou prostřednictvím nástěnky,
ale i různých výstavek seznamováni s aktuální situací v přírodě.
Účast žáků a studentů v soutěžích
Podstatnou část mimoškolních aktivit školy představovaly v uplynulém školním roce také
různé soutěže a olympiády, které se mezi žáky setkaly s velkým zájmem.
Můžeme zmínit mezinárodní soutěž zubních techniků, která je pořádána v rámci
mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent. Naši žáci se této soutěže úspěšně účastní
každým rokem. Na podzim roku 2011 se studentka 3. ročníku oboru diplomovaný zubní
technik Monika Peléšková umístila na 6. místě. Každoročně se uskutečňují školní kola
mezinárodních soutěží Matematický a Přírodovědný klokan a olympiády z českého jazyka.
Žáci oboru laboratorní asistent se opět účastnili chemické olympiády Studentlab.
Charitativní a dobročinné akce
V celoroční práci školy jsme věnovali mimořádnou pozornost akcím, při kterých se žáci
postupně zapojili do realizace různých humanitárních a charitativních sbírek pro zdravotnictví
a handicapované či postižené občany. Žáci třídy NAS 1 se zúčastnili sbírky Bílá pastelka, při
které vybrali částku 12 162 Kč. Dvojice žákyň této třídy dokonce vybrala třetí nejvyšší částku
v celé republice. K dalším dobročinným aktivitách školy patřil také Sluníčkový den,
realizovaný třídou OCO 1, a Svátek s Emilem za účasti třídy MAS 1. V předvánočním období
jsme ve spolupráci s Domovem mládeže Lipová uskutečnili kulturní vystoupení v denním
stacionáři pro seniory na ulici Lipová. S velikonočním vystoupením navštívili žáci třídy NAS 1
Domov pokojného stáří v Kamenné ulici. Studenti LAS 2B se zúčastnili sbírky Srdíčkový den
pro občanské sdružení Život dětem. Studenti LAS 2A byli zapojeni do sbírky Český den proti
rakovině, organizované Ligou rakoviny Praha, a 10 studentek z DM se aktivně zapojilo do
sbírky pro klub „DIANA“ (Sdružení onkologicky nemocných a přátel).
52
Dále ze života školy
Již osmým rokem působí ve škole Studentská rada školy sdružující zástupce všech tříd
a studijních skupin, kteří se pravidelně scházejí a diskutují o aktuálních problémech ve škole.
Své podněty řeší s ředitelkou školy. Schůzky probíhají jednou za 6 týdnů.
Se školou několik let úzce spolupracuje obecně prospěšná společnost pod názvem Klub přátel
školy. Finanční prostředky této společnosti slouží žákům a studentům ze sociálně slabého
prostředí. Klub přátel školy též poskytuje finanční příspěvky na závěrečné zkoušky studentů
(maturity, absolutoria) nebo na činnost sportovních a jazykových kroužků, na realizaci turnajů
a nákup odměn pro žáky za vzornou reprezentaci školy. Taktéž přispívá na odborné exkurze a
ve spolupráci se školou pořádá každý rok ples školy.
Ke státnímu svátku Dne boje za svobodu a demokracii jsme jako každý rok uskutečnili setkání
našich nejlepších žáků a studentů s vedením školy, a to na obou pracovištích. Setkání
předcházel tematicky zaměřený program prezentovaný školním rozhlasem. Při této příležitosti
byli ohodnoceni žáci a studenti, kteří dosahují velmi dobrých výsledků v prospěchu, ale také
žáci, kteří se umístili v různých soutěžích na předních místech nebo jiným způsobem
reprezentovali školu.
Čtvrtým rokem využíváme elektronický informační systém SAS. Žáci a jejich zákonní
zástupci mají možnost se po obdržení hesla seznámit ze svého domova s výsledky vzdělávání
žáka. Systém pohovorových dnů pořádaných dvakrát ročně zůstává stále zachován. Dochází
tak k lepší komunikaci mezi učiteli a žáky i jejich rodiči. Spolupráce školy s rodiči je oblast,
které je potřeba se neustále věnovat, rozvíjet ji a zlepšovat. Aktuální informace o dění na naší
škole lze najít na našich webových stránkách.
Absolventi školy jsou tradičně slavnostně
vyřazováni. Jde vždy o velmi důležitou událost
v životě školy. Ve školním roce 2011/2012
bylo slavnostní vyřazení absolventů vyšší
školy poprvé uspořádáno mimo budovu školy,
a to v reprezentativních prostorách zámečku
Mitrovských v Brně.
Pro snadnější uplatnění našich žáků v rámci EU pro všechny maturující ročníky
zabezpečujeme v jazyce anglickém či německém europassy. Pro absolventy vyšší školy
zpracováváme europassy jako dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce.
53
Spolupráce s profesními organizacemi
Důležitou součástí života školy je spolupráce s profesními organizacemi a výrobními podniky.
Kromě zdravotnických zařízení, nemocnic, laboratoří, zubních ordinací a očních optik, kam
naši studenti chodí na praxi, musíme na oboru oční technik a diplomovaný oční optik ocenit
spolupráci se Společenstvem českých optiků a optometristů, firmami Essilor, Rodenstock,
Zeiss, Omega-optix, Optika Čivice, Hoya, Danae, Geodis, Sagitta. Na oboru asistent zubního
technika a diplomovaný zubní technik můžeme jmenovat firmy MKM Systém-Megadental,
Krbec Dent s.r.o. a firmu Bredent. Co se týče oboru diplomovaná dentální hygienistka, jsou to
firmy Profimed, Maria Odéen, Gaba (Elmex, Meridol), Colgate, Herbadent.
Spolupráce s firmami a výrobními podniky spočívá především v organizaci odborných školení,
přednášek a exkurzí.
Hodnocení školy na veřejnosti
Pochvalné hodnocení se týkalo studentů školy, kteří připravili projekt Zdravý zoubek, přičemž
byla oceněna hlavně kreativita žáků a jejich komunikativní schopnosti. Vysokého ocenění se
dostalo i studentům školy, kteří připravují program o zdravé výživě pro děti v mateřských a
základních školách. Oceněna byla hlavně jejich obětavost a trpělivost. Velmi dobře byli žáci
školy hodnoceni i zaměstnanci nemocnic, a to v souvislosti s připravovanými programy pro
dospělé – diapřednášky.
Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy
Hlavní účel a předmět činnosti SZŠ a VOŠZ – vzdělávání a výchova – je vymezen zákonem
č. 561/2004 Sb., § 57 (SOŠ) a § 92 (VOŠ), o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy.
Doplňkové činnosti školy:
1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
2. Pronájem nebytových prostor - učeben a tělocvičny.
3. Ubytovací služby především o vedlejších a hlavních prázdninách mimo provoz DM.
4. Hostinská činnost – stravování cizích strávníků.
54
Zhodnocení práce výchovného poradce
pracoviště Merhautova
1. Udržování kontaktů s Mgr. Dvořáčkovou ze SPC Novoměstská, Brno a SPC Ivančice
ohledně integrace sluchově postižených studentek oboru asistent zubního technika.
Příslušnými vyučujícími byly vytvořeny individuální vzdělávací plány, které byly
schváleny a zkonzultovány s pedagogickým centrem a zákonnými zástupci. Proběhly dvě
osobní konzultace s Mgr. Dvořáčkovou ohledně hodnocení studentek a jejich integrace pro
příští školní rok.
2.
Na žádost zákonných zástupců studentek ohledně problémů v českém jazyce byly
uskutečněny konzultace výchovné poradkyně, ředitelství školy, vyučující předmětu,
třídního učitele a Mgr. Dvořáčkové ze SPC Novoměstská. Byla domluvena opatření ke
zlepšení prospěchu a vztahů v tomto předmětu.
3. Pomoc při výběru další školy (kariérové poradenství), možnosti pokračování v dalším
vzdělávání nebo uplatnění v praxi: neustálý přísun informací ohledně dalšího
pomaturitního studia na VŠ a VOŠ, v různých kurzech. Byla zveřejněna vzdělávací
nabídka středních a vyšších odborných škol na www.infoabsolvent.cz.
4. Výchovné, vzdělávací a osobní problémy - individuální pohovory výchovného poradce se
žákyněmi SOŠ i VOŠZ (zejména ve třídách AZT 3 a MAS 3). Podíl na evaluaci školy
v rámci výchovného poradenství.
5. V rámci kontroly České školní inspekce proběhl pohovor výchovné poradkyně
s inspektorkou mající na starosti tuto problematiku. Nebyly shledány nedostatky v práci
výchovné poradkyně.
6. Všechny potřebné informace byly sděleny prostřednictvím výchovného poradce a
prostřednictvím nástěnky s potřebnými údaji. Byl tak umožněn přístup k informacím o
vzdělávacích příležitostech, odkazy na webové stránky vysokoškolských institucí, databáze
odborného vzdělávání.
7. Informace a účast žáků na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus, který se koná každoročně v Brně.
8. Sledování studentů se speciálními poruchami učení - byla doplněna
soupiska žáků
s vadami a poruchami učení. Žáci 3. a 4. ročníků (PUP) byli upozorněni na nutnost
objednání a vyšetření v příslušné pedagogické poradně ohledně generálky a následné státní
maturitní zkoušky – možnost navýšení časové dotace u didaktického testu a písemné
zkoušky. Vyučující českého jazyka, cizích jazyků a matematiky vyplňují dotazník pro žáky
s SPU poslaný PPP.
55
9. Spolupráce
s ředitelstvím
školy,
třídními
učiteli,
pedagogicko-psychologickými
poradnami, speciálním pedagogickým centrem.
10. Stanovení termínů konzultačních hodin.
11. Dále v rámci výchovného poradenství proběhla účast na pracovním semináři – lektor Mgr.
Libor Mikulášek – ředitel PPP – „Metodické vedení výchovných poradců středních škol“.
12. Byly navázány dobré kontakty na základě pochopení a porozumění problémům žáků.
PhDr. Radmila Sumová, výchovná poradkyně
Zhodnocení práce výchovného poradce
pracoviště Lipová
Ve školním roce 2011/2012 bylo na našem pracovišti evidováno patnáct studentů se
zdravotním znevýhodněním (nikdo nepožádal o přizpůsobení podmínek pro konání maturitní
zkoušky). V úzké spolupráci - výchovný poradce – třídní učitel – učitel – ředitelství školy bylo dosaženo optimálního individuálního přístupu k specifickým potřebám těchto žáků.
V oblasti prevence a správného využití volného času bylo využito celoročně stálé
nástěnky výchovného poradce, kde byli studenti seznámeni s aktuálními tématy, např. jak
postupovat v těžkých životních situacích, šikana ve škole i v rodině, drogová závislost, násilí
v rodině aj. Dále byli studenti informováni o jazykových kurzech, přípravných kurzech pro
studium na VŠ a VOŠ. Podařilo se aktivně zapojit studenty, jednak do kroužků (sportovní,
fotografický), ale i do jiných činností (návštěva kina, divadla, přednášek, kulturních,
sportovních akcí).
V oblasti profesní orientace byli studenti pravidelně informováni o dalším
pomaturitním vzdělávání na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Na nástěnce
byly umístěny údaje o jednotlivých vysokoškolských institucích, přehledy vysokých škol
(Učitelské noviny , časopis StudentIn ), propagační materiály a dny otevřených dveří vysokých
škol, ukázky přijímacích zkoušek, informace o studiu v zahraničí. Studenti čtvrtých ročníků
navštívili veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus.
V oblasti výchovného poradenství po celý školní rok probíhaly individuální pohovory
se studenty i s rodiči, a to i mimo konzultační hodiny. Převážně byly řešeny otázky dalšího
pomaturitního studia, ale také studijní i osobní problémy žáků.
V oblasti vzdělání a výchovy byli bedlivě monitorováni žáci se slabým prospěchem,
velkou absencí a kázeňskými přestupky. Také bylo pozorováno chování žáků mimo školu.
56
Studenti, kteří měli zdravotní znevýhodnění, vykazovali průměrný prospěch.
Výchovný poradce pravidelně udržoval kontakt s ostatními pedagogickými i psychologickými
poradnami i středisky.
Většina naplánovaných akcí měla mezi studenty dobrý ohlas a jejich informovanost
o školách, studijních a pracovních příležitostech byla velmi dobrá.
V budoucnu je potřeba zlepšit spolupráci s ostatními vyučujícími při řešení kázeňských
a studijních problémů.
Mgr. Ivo Suchánek, výchovný poradce
Hodnocení minimálního preventivního programu
pracoviště Lipová a DM
–
během školního roku se vyskytl jediný zjištěný problém bulimie (S.K. LAS 1A), který
vyžadoval odborné a speciální řešení (spolupráce s matkou a odborníky z ANABELL) –
řešeno na DM, metodik prevence za školu informován
– ve škole byl řešen případ mentální anorexie (M. K. LAS 4B), řešeno s odborníky a jeden
případ osobního domácího problému s otcem alkoholikem (K.H. LAS 4A), konzultace
s odborníky, poskytnutí rad
–
uskutečnil se seznamovací kurz pro 1. ročníky
–
uskutečnil se sportovní kurz pro 2. ročníky
–
fungovaly schránky důvěry – bez
řešení závažných problémů – v tomto roce
neobsahovaly téměř nic podstatného (většina dotazů a připomínek se týkala stravy a
ubytování), řešení osobních problémů se přesunulo do individuální komunikace
s vychovatelkami nebo s metodičkou prevence
–
po celý rok probíhala spolupráce s rodiči
–
ve škole i v DM byly podporovány volnočasové aktivity žáků, fungovala řada kroužků
–
po celý rok byly žákyně vedeny ke zdravému životnímu stylu, dlouhodobě se nám nedaří
omezit kouření žáků, kontrolováno, postihováno, hovory v hodinách, práce s žáky
–
průběžně byly řešeny všechny studijní i kázeňské problémy
--
probíhala pravidelná spolupráce s Poradenským centrem
–
pravidelná spolupráce byla také s Denním stacionářem Domovinkou (opakovaná kulturní
vystoupení žákyň z DM)
57
–
žáci se zúčastnili mnoha charitativních akcí (Květinový den apod.)
– spolupráce s vedením školy, pedagogy a domovem mládeže byla velmi dobrá
– v únoru 2012 – beseda pro žáky 3. ročníků o problémech s příjmem potravy – Anabell
Brno
– v dubnu 2012 – beseda pro žáky 2. ročníků o domácím násilí – Magdalenium Brno
– v květnu 2012 – beseda pro žáky 1. ročníků o kyberšikaně – Městská policie Brno
Na DM také:
– anonymní anketa – Alkohol a drogy – 1. ročníky (výsledky: z celkového počtu počtu 34
respondentek okusilo cigaretu 23, dosud 10, alkohol 26, dosud 7, marihuanu 10,
dosud 1, vodní dýmku 1) – práce byla zaměřena na odbourávání těchto jevů formou
zapojení děvčat do zájmových kroužků, pomocí článků v časopise TILIA, besed na
daná témata a individuálních či skupinových diskusí
– na DM práce s žáky na téma moje charakteristika a sebehodnocení - 2. a 3. ročníky –
výsledky: je potřeba podpořit zdravé sebevědomí žákyň, jejich orientaci v každodenní
konfrontaci různorodých projevů skupin i jednotlivců a vytvořit a upevnit jejich pocity
kolektivní sounáležitosti i individuality, tolerance a vzájemné úcty (totéž platí i
v chování na půdě školy, v rámci rodin a jinde)
– práce v časopise domova mládeže TILIA
(články s tematikou prevence sociálně
patologických jevů, zajímavostí a vlastních zkušeností)
– proběhly besedy: s gynekoložkou (MUDr. Šárkou Kutálkovou), beseda Jak se chytře
učit (s psychologem PhDr. Milanem Hájkem), v rámci skupin besedy o škodlivosti
kouření a dalších návykových látek, o anorexii a bulimii, šikaně a kyberšikaně,
o společenském chování
– žákyně DM navštívily se svými vychovatelkami celkem 5 divadelních představení
– žákyně 1.roč. z vlastní iniciativy nastudovaly a několikrát uvedly pohádku Princezna ze
mlejna (pro děvčata z DM, pro děti z MŠ Vinařská, pro spolužáky ke Dni dětí a pro
seniory v Denním stacionáři Domovinka)
– žáci byli vedeni k přiměřené asertivitě v rámci každodenního působení skupinových
vychovatelek na děvčata ubytovaná v DM
Vypracovaly: Jarmila Jimramovská a Jolana Darmopilová
58
Hodnocení minimálního preventivního programu
pracoviště Merhautova
Ve škole pracuje tým pracovníků: metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitelé,
vedení školy, který se snaží každodenním působením předcházet nežádoucím jevům. Naše
škola se snaží vytvářet optimální podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů, aby se
stala bezpečným místem pro efektivní vzdělávání. Výsledkem naší práce a velkou předností
naší školy je příjemné klima, hezké vztahy mezi učiteli a žáky a od toho se odvíjející vztahy
mezi spolužáky.
Důraz klademe na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času,
na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na morální formaci. MPP navazuje na práci
a poznatky z minulých let.
Protidrogové problematice a výchově ke zdraví jsou již tradičně věnována speciální
témata ve vyučovacích hodinách předmětů výchova ke zdraví a základy veřejného
zdravotnictví, první pomoc, biologie a somatologie.
Kromě toho, že žáci obdrželi propagační informační materiály, byly další aktuální
informace pravidelně vyvěšovány na studentské nástěnce.
Škola se již tradičně aktivně podílela na akcích pro handicapované a nemocné – Bílá
pastelka, Světluška, Svátek s Emilem, Sluníčkový den, Srdíčkový den.
Trvale spolupracujeme s následujícími institucemi: Spondea, sdružení Podané ruce,
PPP Sládkova, Městská policie Brno, Státní zdravotní ústav, Domov důchodců v Kamenné
ulici a občanské sdružení Anabell.
Seznamovací kurzy pro první ročníky, které považujeme za důležité pro formaci vztahů
v nově vznikajících třídních kolektivech, se nám opět podařilo úspěšně zrealizovat. Odezva ze
strany studentů i rodičů byla velmi pozitivní.
Díky důsledným pedagogickým kontrolám a sankčnímu systému, zakotvenému ve
vnitřním řádu školy, se částečně daří omezit kouření v okolí školy. Úplně vymýtit tento nešvar
se nám však nedaří.
Stále hrozí nebezpečí kyberšikany, protože dnešní mládež komunikuje hlavně
prostřednictvím počítače. I v této oblasti se občas setkáváme s drobnými přestupky.
V minulém roce jsme zaznamenali zvýšený nárůst zameškaných hodin u některých
žáků. Spolupráce s některými rodiči vázne, protože tuto absenci, která je často záškoláctvím,
omlouvají. Proto se chceme zaměřit na efektivnější komunikaci s rodiči a věříme, že i tento
problém brzy vyřešíme.
Mgr. Helena Řezníčková, školní metodik prevence
59
Výroční zpráva o činnosti Domova mládeže
pracoviště Lipová 16, Brno
Obecné údaje
Sídlo domova mládeže
Počet odloučených pracovišť
Počet ložnic
- z toho třílůžkových
- z toho dvoulůžkových
- z toho jednolůžkových
Počet studoven
Lipová 16, 602 00 Brno
0
54
23
28
3
1
Počet ubytovaných
Pracoviště
Počátek školního roku
Konec školního roku
Chlapci
Dívky
Celkem
Chlapci
Dívky
Celkem
Lipová 16
0
128
128
0
98
98
Celkový průměr ubytovaných:
124
Počet ubytovaných na konci školního roku je evidován bez žákyň maturitních ročníků, které
ukončily ubytování dříve z důvodu maturity, a bez žákyň 3. ročníku, které ukončily ubytování
v měsíci červnu z důvodu odborné praxe v místě bydliště.
V domově mládeže je vyčleněn jeden jednolůžkový pokoj jako izolační místnost (tzv.
marodka).
Přehled o ubytovaných k 1. 9. 2011
Typ školy
Žáci SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15
Žáci jiných škol
SŠ zřizované krajem
SŠ jiného zřizovatele
VOŠ
VŠ
Jiné
Celkem
Počet
123
5
0
0
0
0
128
Cílem mimoškolní výchovy v domově mládeže ve školním roce 2011/12 bylo zkvalitnění
přípravy na vyučování a zlepšení estetické úrovně pokojů ubytovaných žákyň.
60
Kapacita domova mládeže, což je 128 lůžek, byla na začátku školního roku plně obsazena.
Vedle žákyň, které byly opětovně ubytovány, bylo přijato 37 žákyň z řad I. ročníků – obor
LAS 27 žákyň, obor OCO 6 žákyň, obor MAS 3 žákyně a obor NAS 1 žákyně. V průběhu
školního roku 3 žákyně převážně z důvodu dojíždění nebo ukončení školy vystoupily a 2
žákyně nastoupily. Celkem byly v domově ubytovány žákyně I. – IV. ročníku oboru LAS,
AZT, NAS, OCT, MAS, ZIS a 5 žákyň z jiných škol. Byly rozděleny do 5 výchovných skupin.
V letošním školním roce činnost domova mládeže opět vycházela ze Školního vzdělávacího
programu, který jsme při práci v DM využívaly již druhým rokem.
Vlastní náplň mimoškolní výchovné činnosti sestávala z přípravy žákyň na vyučování,
každodenní výchovné činnosti ve skupinách, ze zájmové činnosti a z jednorázových akcí
organizovaných vychovatelkami.
Výchovná činnost plnila stanovené klíčové kompetence dle měsíčních plánů. Průběžně byla
aktualizována o úkoly vycházející z momentální potřebné situace a ze závěrů porad
vychovatelek.
V zájmové oblasti jsme se snažily nabídnout děvčatům činnosti, které je zajímaly, ale podařilo
se nám nabídnout jim také něco nového. Vhodným způsobem jsme se snažily žákyně k těmto
činnostem motivovat. aby se jich rády zúčastňovaly.
Vzdělávací činnost:
Kurz základů znakové řeči:
Probíhal po většinu školního roku (do dubna 2012). Na začátku se přihlásilo 20 děvčat
převážně ze 3. ročníku, ukončilo 10. Děvčata se naučila základní znaky k deseti tématům,
otázky, jednoduché rozhovory. Seznámila se v malých exkurzech s historií a kulturou
neslyšících, s fungováním a organizací Unie neslyšících v Brně a naučila se porozumět
základům přístupu k neslyšícím v praktickém životě.
V rámci kurzu žákyně nacvičily jednu vánoční koledu a předvedly ji na společné vánoční
večeři.
V rámci kurzu proběhla 19.12.2011 návštěva divadelního představení profesionálního
divadla Neslyším „Volá Hollywood“.
Kurz hry na kytaru pro začátečníky:
Kroužek byl podmíněn vlastní kytarou, což je finančně náročnější, proto bylo zájemců málo,
jen dvě žákyně. Kroužek se scházel podle jejich zájmu a každá lekce byla připravována
individuálně podle jejich schopností. Na jednotlivých písních se naučily nové akordy, způsoby
doprovodu apod.
61
Kulturní činnost:
Již po několik let patří k oblíbeným aktivitám návštěvy divadel – v letošním školním roce bylo
žákyním nabídnuto 6 divadelních představení, kterých se zúčastnilo přes 200 studentek.
Září: Čarodějky z Eastwicku
Říjen: Kráska a zvíře
Leden: Jekyll a Hyde
Únor: Jazz Side Story
Březen: Zkrocení zlé ženy
Květen: Jméno růže
K tradičním kulturním akcím, které byly v letošním školním roce opět uskutečněny, se řadí
Mikulášská besídka, na jejíž přípravě i realizaci se podílela sama děvčata a z které vznikla
bohatá fotodokumentace.
Hudebně-dramatická činnost:
Práce kroužku vycházela z tradičních hudebních a pěveckých vystoupení v domově mládeže a
v Denním stacionáři pro seniory. Byly uplatňovány metody podporující vlastní iniciativu,
originalitu a seberealizaci jedince.
Říjen:
Hudební a pěvecké vystoupení v denním stacionáři v Lipové ulici – 16 žákyň
Hudební odpoledne v DM – 15 žákyň 1. a 2. ročníku
Prosinec:
Vystoupení v DM na společné vánoční večeři – 20 žákyň
Předvánoční vystoupení v denním stacionáři pro seniory v Lipové ulici – 15 žákyň
Březen:
Pěvecké a hudební vystoupení, přátelské posezení pro seniory v klubovně DM – 20 žákyň.
Duben, červen:
Divadelní představení pro žákyně DM, denní stacionář seniorů, mateřskou školu a žáky
1. a 2. ročníku SZŠ – Princezna ze mlejna v nastudování žákyň 1. ročníku
Sportovní činnost:
V oblasti sportovních aktivit se v uplynulém školním roce uskutečnilo několik bowlingových
turnajů, podzimní návštěva minigolfu a vánoční a jarní turnaj ve stolním tenisu.
62
Klub výtvarné výchovy:
Září: Suché vazby, výzdoba DM
Batikování - II.ročník
Říjen: Výzdoba DM obrazy A. Daňkové LAS 2A
Listopad: Batikování - II.ročník
Výzdoba DM adventní tematikou - I.ročník
Příprava mikulášských balíčků
Prosinec: Výroba skleněných přívěšků a vánočních dárků
Leden: Výroba šperků do tomboly na školní ples
Březen: Kurz modelování z fimo hmoty, výroba šperků
Výzdoba DM velikonoční tematikou
Duben: Kurz modelování z fimo hmoty, výroba šperků
Červen: Výroba triček technikou razítkování
Prevence sociálně patologických jevů, zdravotní oblast:
Anketa pro I. ročník – Drogy a jiné závislosti – říjen 2011
Besedy – Mezilidské vztahy, tolerance, šikana - anketa
Nebezpečí internetu, kyberšikana – test
Anorexie a Složení mé stravy
Pracovní návyky, společenské chování na pracovišti
Sebehodnocení - anketa
Moje zdraví
Ekologické aktivity:
V rámci environmentální výchovy se děvčata po celý školní rok starala o květiny v DM,
i nadále probíhal v domově sběr PET lahví, suchého pečiva a baterií. Žákyně byly vedeny
k šetrnému zacházení se svěřeným majetkem a k udržování čistého a estetického prostředí
jednak v domově a jednak v jeho okolí. Podle potřeby byly uskutečněny brigády na úklid okolí
domova mládeže.
Besedy:
Říjen: Beseda s MUDr. Šárkou Kutálkovou - gynekoložkou
Beseda - barevná typologie pro I. a II. ročník
Listopad: Beseda na téma Moje zdraví
63
Prosinec: Beseda o významu vánočních svátků
Leden: Beseda s PhDr. Milanem Hájkem na téma „Jak se chytře učit“. Dvouhodinové
interaktivní besedy se zúčastnilo 20 děvčat 1. a 2. ročníku. Pracovalo se ve skupinách,
zpětná vazba byla velice pozitivní.
Beseda o anorexii a bulimii
Březen: Beseda o škodlivosti návykových látek
Červen: Beseda o kyberšikaně, bezpečnost o prázdninách
Návštěva kulturních akcí:
Září: Návštěva výstavy Floristika a oděvnictví – Letohrádek Mitrovských
Říjen: Návštěva výstavy skleněných objektů Bořka Šípka na Špilberku
Březen: Návštěva literárního večera v Mahenově památníku
Duben: Návštěva brněnského podzemí - zúčastnilo se 12 děvčat
Červen: Návštěva vily Tugendhat
Skupinové akce:
V průběhu školního roku byly realizovány pravidelně každý měsíc skupinové schůzky, v rámci
kterých probíhaly různé besedy na aktuální téma, děvčata se dozvídala o plánovaných akcích,
probíraly se studijní problémy, eventuálně vztahové problémy ve skupině, úklid pokojů apod.
Různé:
Časopis TILIA:
V uplynulém školním roce byl v Domově mládeže tak jako v letech minulých vydáván časopis
TILIA, který byl založen před více než 20 lety. Od té doby časopis vychází bez přerušení 1x za
dva měsíce, tj. 5x za školní rok.
V redakční radě pracují děvčata ubytovaná v DM Lipová pod vedením vychovatelky
(v současné době pod vedením paní vychovatelky Jarmily Jimramovské) a do časopisu
přispívají jak děvčata, tak vychovatelky. O grafickou podobu se v uplynulých letech starala
Jaroslava Nehřivá a podle potřeby další děvčata, která přispívají svými kresbami. S vytištěním
časopisu pomáhá asistentka paní Švestková.
Časopis nemá pevně stanovené rubriky, avšak v každém čísle lze v současné době najít články
s tematikami:
64
1) Co se děje nebo událo v DM (akce DM, návštěvy divadelních představení, kulturní
vystoupení apod.)
2) Zajímavé články o zdraví
3) Historie Brna, historie obecně
4) Tematika zabývající se sociálně patologickými jevy
5) Zajímavé akce školy (např. seznamovací kurzy, ples školy)
6) Volné tréma – co děvčata zajímá, co je trápí apod.
7) Různé zábavné kvízy
8) Seznam děvčat, které mají v daném období narozeniny spolu s přáním
Další akce:
Září: Prohlídka města Brna, důležitých dopravních uzlů, důležitých budov (I.ročník)
Listopad: Soutěž v podzimní výzdobě pokojů o „Zlatou dýni“ - ocenění 3 nejlepších pokojů
Den otevřených dveří – skupinové návštěvy rodičů budoucích žákyň školy a DM,
poskytování základních informací o DM
Pečení a zdobení mikulášských perníčků
Prosinec: Autorská výstava šperků Katky Drbálkové
Vánoční jarmark – prodej drobných rukodělných výrobků, šperků, dárků
Leden: Den otevřených dveří – skupinové návštěvy rodičů budoucích žákyň školy a DM
– poskytování základních informací o DM
Únor: Podílení se na organizaci školního plesu - příprava občerstvení, zajištění předtančení,
zajištění fotografky, provoz šatny, hudební vystoupení Denisy Machovcové
Duben: Velikonoční jarmark – prodej velikonočního drobného zboží, šperků
Společné posezení u táboráku na rozloučení s maturantkami třídy LAS 4A
Květen: Zapojení do akce ,,Liga proti Rakovině“/II.ročník
Červen: Vycházka do přírody
Evaluace:
V měsíci září byla opět provedena formou jednoduchého dotazníku anonymní anketa mezi
žákyněmi nastupujícího I. ročníku – byly zjišťovány první dojmy z nového prostředí a
ubytování v domově mládeže. Nejlépe byla hodnocena komunikace se skupinovou
vychovatelkou, dostatek informací a komunikace s ostatními vychovatelkami. Nejhůře byla
z řad žákyň I. ročníku hodnocena strava, sociální zařízení a vybavení pokojů DM.
65
Opět po roce v měsíci červnu proběhlo podobné anonymní hodnocení u všech ubytovaných
žákyň. Zde byly nejlépe hodnoceny vztahy se spolubydlícími na pokoji, komunikace se
skupinovou vychovatelkou a dostatek informací. Jednoznačně nejhůře bylo hodnoceno sociální
zařízení, pestrost stravy a vybavení pokoje a DM.
Pochvaly, přestupky:
Z výchovného hlediska hodnotíme uplynulý školní rok pozitivně.
Nebyly zaznamenány žádné vážné kázeňské přestupky nebo provinění. Jednalo se pouze o
drobné kázeňské přestupky, jako např. pozdní příchod z vycházek nebo drobné porušení
vnitřního řádu. Všechny tyto záležitosti byly vyřešeny na úrovni skupinové nebo vedoucí
vychovatelky.
Zlepšení materiálního vybavení:
V letošním školním roce se podařilo vyřešit ke spokojenosti všech ubytovaných problémy
s připojením wi-fi. Síť byla na jednotlivých patrech posílena, takže ubytovaným žákyním již
nevznikají problémy s připojením a poruchami sítě. Všechny pokoje žákyň byly vybaveny
novými příjemnými přehozy na válendy, na chodby v domově byla pořízena křesílka se stolky
a lampičkami, některé pokoje byly vybaveny novým stropním osvětlením, lampičkami
a židlemi. Také bylo pořízeno barevné ložní povlečení na lůžkoviny. Ve spolupráci s Klubem
přátel byla zakoupena videokamera a ke konci školního roku také klávesy pro potřeby zájmové
činnosti v DM. V průběhu prázdnin byly na pokoje dokoupeny chybějící nové lůžkoviny.
Přesto z anonymních dotazníků mezi ubytovanými žákyněmi vyplývá, že nejsou spokojeny
s úrovní sociálního zařízení v domově. Tímto směrem by se mělo zaměřit vylepšování
prostředí v domově mládeže v budoucnu. Kompletní rekonstrukce sociálního zařízení by byla
opravdu potřebná.
V současné době zůstává stále žádoucí obnova nátěrů dveří do společných sociálních zařízení
(WC,
sprchy,
umývárny,
kuchyňky),
obnova
omyvatelných
nátěrů
v kuchyňkách
a umývárnách. Stále zůstává hodně pokojů, kde je třeba nahradit již nevyhovující centrální
stropní osvětlení.
Byly bychom moc rády, pokud by se nám podařilo alespoň některé věci vylepšit ke
spokojenosti ubytovaných.
Ing. Hana Hamšíková – vedoucí vychovatelka DM
66
Údaje o výsledcích inspekční činnosti
ČŠI ve dnech 28. - 29. února a 1.- 2. března 2012 hodnotila podmínky, průběh a výsledky
vzdělávání ve SOŠ dle školského zákona, dále hodnotila naplnění ŠVP a soulad s právními
předpisy.
Nebyly shledány žádné závady.
Oblastní inspektorát práce Jm kraje provedl kontrolu 11. května 2012.
Kontrola byla zaměřena na plnění povinnosti zajištění bezpečnosti práce a provozu
technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů
o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízeních.
Výsledky kontroly - bez nápravných nařízení.
Poskytování informací podle zákona č. 176/2006 Sb. v platném znění,
o svobodném přístupu k informacím
Počet podaných žádostí o informace:
35
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
0
Opis podstatných částí každého rozsudku:
0
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
0
67
Záměry školy, orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15
poskytuje střední odborné vzdělání zakončené maturitou, vyšší odborné vzdělání zakončené
absolutoriem a dvouleté odborné vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou.
Ve všech úrovních vzdělávání studovalo v daném školním roce 1064 žáků a studentů.
Pokládáme za nutné udržet i s novými obory stávající kapacitu školy. Škola průběžně naplňuje
své strategické cíle, a to vybudovat silnou, konkurenceschopnou a kvalitní školu.
Absolventi školy mají dobré uplatnění na trhu práce. Velký zájem je o absolventy VOŠ jako
o diplomované specialisty, kteří vedle vysoké úrovně teoretických a praktických znalostí
mohou nabídnout zkušenosti z praxe i kvalitní znalost odborného cizího jazyka. Celkem 76
absolventů našlo uplatnění v oboru.
Řada absolventů střední školy se hlásí na vysoké školy nebo VOŠ a jsou velmi úspěšní
zejména v přijímacím řízení na školy zdravotnického či přírodovědného zaměření.
Uplatnění absolventů - školní rok 2011/2012
Střední zdravotnická škola
zaměstnání
v oboru
zaměstnání
mimo obor
studium
VŠ
studium
VOŠ
jiné
Laboratorní asistent
4
5
11
18
13
Asistent zubního technika
2
0
0
16
4
Nutriční asistent
1
0
5
3
6
Oční technik
4
2
4
8
3
zaměstnání
v oboru
zaměstnání
mimo obor
studium
VŠ
studium
VOŠ
jiné
Diplomovaný nutriční asistent
9
6
6
0
2
Diplomovaný zubní technik
12
0
4
1
3
Diplomovaný farmaceutický asistent
17
0
1
0
3
Diplomovaný zdravotní laborant
10
0
0
0
2
Diplomovaná dentální hygienistka
20
0
2
0
0
Diplomovaný oční optik
8
4
1
1
0
Obor vzdělání
Vyšší odborná škola zdravotnická
Obor vzdělání
68
Hlavním úkolem školy je poskytovat odborné střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší
odborné vzdělání pro výkon zdravotnických povolání v nelékařských oborech, které splňují
požadavky v rámci EU. Koncepce výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů klade
důraz na rozvoj a utváření klíčových kompetencí se zaměřením na rozvoj profesních
dovedností žáků a studentů.
Činnost školy vychází z plánu činnosti školy pro školní rok, který kromě obecných úkolů
vymezuje cíle a úkoly ve všech oblastech činnosti školy. Pedagogové využijí závěry a opatření
z hodnocení ČŠI. Úkolem všech pracovníků školy je zabezpečit řádné fungování školy
v souladu s platnými právními předpisy, resortními předpisy, směrnicemi, pokyny a
instrukcemi zřizovatele.
Mezi hlavní úkoly ve výchovně vzdělávacím procesu patří požadavky, které jsou zaměřeny na
utváření kompetencí k učení, zkvalitňování výuky cizích jazyků, zvyšování informovanosti ve
všech oblastech vzdělání a environmentální výchovy. Nadále je třeba zvyšovat u žáků
a studentů zájem o kontinuální vzdělávání, zlepšovat a vytvářet příznivé klima ve třídě i
studijní skupině, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů při vzdělávání.
V rámci rozvoje specifických cílů je potřebné přispívat ke zvýšení prestiže povolání
zdravotnických pracovníků a připravit na výkon povolání, dbát na etický kodex
zdravotnického pracovníka, čestnost, upřímnost, pravdomluvnost, ohleduplnost, zásadovost.
V rámci preventivních programů je žádoucí posilovat zdravý životní styl a zdravé sebevědomí
spoluobčanů.
Spolupráce s odborovými organizacemi
Ve škole působí dvě odborové organizace - na každém pracovišti zvlášť. Spolupráce s těmito
organizacemi je velmi přínosná. Je vyhotovena jedna společná kolektivní smlouva, která je
prostřednictvím dodatků průběžně inovována a doplňována. Tato kolektivní smlouva mimo
jiné upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a odbory, postup při vyřizování stížností
zaměstnanců, pracovně právní nároky a podmínky zaměstnanců, platové a sociální podmínky,
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Odborové organizace jsou průběžně informovány o perspektivách rozvoje školy, o úspěších
i rezervách, o personálním zabezpečení výuky na další školní rok, shodné stanovisko se
projevuje i při vzniku a ukončování pracovních poměrů. Kladem vzájemné spolupráce jsou
setkání se seniory a akce pořádané pro všechny zaměstnance školy.
69
Závěr
SZŠ a VOŠZ úspěšně dokončila další náročný školní rok. Splnili jsme všechny důležité stanovené
úkoly.
Škola musela také ve školním roce 2011/2012 řešit celou řadu nesnadných úkolů. Ke klidné práci,
plánování a rozvoji školy jistě nepřispívá neustálá snaha ministerstva zdravotnictví zrušit
zdravotnické obory vyšší odborné školy.
V uplynulém školním roce jsme se snažili o naplnění našeho dlouhodobého cíle, kterým je
udržení vysoké kvality vzdělávání.
Studijní výsledky žáků školy nevybočují z trendu minulých let. Úroveň vědomostí a dovedností
žáků přicházejících ze základních škol má snižující se tendenci a vlivem demografické křivky
nastupují do prvního ročníku střední školy žáci méně nadaní.
Sestupnou tendenci má také motivace žáků a studentů ke vzdělávání, k překonávání těžkostí
a překážek. Žáci a studenti nevyváženě přistupují více ke svým právům, kterých se domáhají,
než ke svým povinnostem. Všichni vyučující silnou motivací, osobním příkladem, pečlivou
přípravou a vhodně volenými vyučovacími metodami přece jen zaznamenali ve druhém
pololetí zvýšenou aktivitu žáků, snahu rozšířit své znalosti. Nadaní žáci a studenti byli
zapojováni do středoškolské odborné činnosti, olympiád, do projektů. Tím se podařilo naplnit
odborný růst žáků a studentů.
Postupně je naplňován dlouhodobý koncepční záměr školy stát se centrem celoživotního
vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech. Dokladem toho je získání akreditace pro kurz
zubních instrumentářek. První běh kurzu byl připraven na srpen 2012, ale z důvodu malého zájmu
byl přeložen. V rámci projektu UNIV Kraje 2 jsme realizovali 3 pilotní kurzy, o které byl velký
zájem.
Naším cílem je šířit dobré jméno školy na veřejnosti tak, abychom obstáli v zostřujících se
konkurenčních podmínkách v době nepříznivého demografického vývoje, abychom obhájili
své postavení v regionu. Myslím, že tento cíl se nám daří naplnit, dle statistik jsme jednou ze
sedmi nejžádanějších škol v Jihomoravském kraji a zájem uchazečů značně překročil nabídku
volných míst v jednotlivých oborech vzdělání.
Škola má k tomu vytvořeny předpoklady. K jejím silným stránkám patří:
- výlučnost vzdělávací nabídky, velikost
- velmi dobrá uplatnitelnost absolventů na trhu práce
- tým kvalitních interních i externích učitelů
70
- materiální vybavení (odborné laboratoře, učebny, moderní počítačové učebny, běžné učebny
vybavené projekční a výpočetní technikou)
- kvalitní ubytovací a stravovací kapacity
- zázemí fakultních nemocnic a dalších zdravotnických i nezdravotnických zařízení
- mezinárodní spolupráce se středními školami ve Francii, na Slovensku a v Srbsku
- intenzivní zapojení do projektové činnosti
Jak z podrobnějšího čtení Výroční zprávy vyplývá, byl školní rok 2011/2012 úspěšný. Děkuji proto
všem pracovníkům školy, kteří spoluprací a svým osobním nasazením k tomuto úspěchu a dalšímu
posílení dobrého jména školy přispěli.
RNDr. Milada Odstrčilová
ředitelka školy
71
Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy.
Datum zpracování výroční zprávy: 30. 9. 2012
Datum projednání na poradě zaměstnanců školy:
9. 10. 2012 – pracoviště Lipová
10. 10. 2012 – pracoviště Merhautova
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 byla projednána a schválena:
Školskou radou dne: 23. října 2012
…………………………….
podpis předsedy
72
Download

Výroční zpráva 11/12 - SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova