Letnany05_10:Sestava 1
5/4/10
7:17 PM
16
Ročník
05
Číslo
Květen
2010
Stránka 1
Letňanské listy
Noviny městské části Praha 18
ZDARMA
AKTUALITY
ZPRAVODAJSTVÍ
KULTURA
SPORT
Prezentace nové pěší
zóny v Letňanech
Volby do Poslanecké
sněmovny se blíží
Vilém Čok zazpívá
na „Letňanech 2010“
V Athletics se hraje
vrcholový florbal
2
Milí čtenáři,
islandská sopka se jménem těžko vyslovitelným i pro místní obyvatele vrhla
na kontinent miliony tun popela, který
sice paralyzoval leteckou dopravu, ale
po dopadu na zem poslouží jako dobré
hnojivo. A tak budeme po žních pojídat české pečivo vzrostlé z islandského
popela. I příroda prochází globalizací.
Nemusíme však spoléhat jen na vzdálené vulkány, odpadu vhodného ke
3
hnojení vyprodukujeme i my velké
množství. Donedávna končil z valné
části nevyužit ve směsném odpadu,
loni dostali majitelé nemovitostí možnost pořídit si sběrné nádoby, do nichž
lze tento materiál odkládat. Letos pak
poprvé přistaví město kontejnery na
bioodpad také pro ty, kterým se vlastní
nádoba nevyplatí. Kdy a kde to bude se
dozvíte uvnitř listu.
Po mnoha odkladech začala přestavba křižovatky Veselské a Kbelské
1
ulice, která se dá nazvat vstupní branou do Letňan. Nešťastné nastavení
světelné signalizace z ní v počátcích
udělalo křižovatku smrti, dnes nestačí stále rostoucímu objemu automobilové dopravy. Prozatím se započatá
rekonstrukce do dopravy příliš neprojeví, ale po prázdninách nastanou
velká omezení.
Na závěr mi dovolte vyjádřit jedno
poděkování. Po dlouhá léta pro nás
připravoval pan Václav Šorel, velký
www.letnany.cz
NÁZOR STAROSTY
6
znalec historie letectví a letňanský
patriot, seriál o letňanských letadlech.
Ten v minulém čísle skončil dílem,
jímž bylo završeno období první
republiky. Panu Šorelovi za jeho vytrvalou a nezištnou spolupráci děkujeme a bude-li mít zájem, rádi budeme
jeho střípky z minulosti přinášet vám,
Letňanským, i v budoucnu.
Hezké čtení.
Tomáš Raška
Kdo
si hraje,
nezlobí
Vážení spoluobčané,
konečně jsme se dočkali opravdového jara. A s ním se přiblížila i plavková sezóna. Je tedy nejvyšší čas
začít sportovat, zkrátka hrát si. To
platí nejen pro děti, ale i pro dospělé všech věkových kategorií.
Na území naší městské části máme
v současné době mnoho nových
sportovišť, o kterých možná nevíte,
že jsou veřejnosti přístupná zcela
zdarma. Takovýmto naposledy zpřístupněným místem je i hřiště
u Základní školy Fryčovická, které je
– stejně jako ostatní hřiště u letňanských škol – v souladu s návštěvním
řádem otevřené pro veřejnost denně
od 16 do 21 hodin. Díky tomu se
počet míst v Letňanech, určených
pro sportovní hrátky, opět zvýšil.
Je obecně známou skutečností,
že zdravý životní styl dospělých
a správný vývoj dětí souvisí především s pohybem. Je pouze na každém z nás, jakou pohybovou aktivitu si vybereme. To, že drtivá
většina nejmladší generace tráví
podstatnou část volného času „dřepěním“ doma u svých počítačů, je
bohužel smutným faktem. A tak
nezbývá nic jiného, než abyste vy,
vážení rodiče, šli svým dětem příkladem. Proto, pokud to počasí
dovolí, si vezměte třeba hned zítra
odpoledne brusle a běžte si spolu
s vašimi dětmi aktivně odpočinout
do letňanského lesoparku. Také si
můžete jít jen tak zaházet na koš na
některém z našich hřišť.
Závěrem mi, milí čtenáři, dovolte,
abych vás upozornil, že moudrost
rčení „Láska kvete v každém věku!“
se samozřejmě týká i lásky ke sportu. Tak proč to alespoň nezkusit…
Přeji vám hezké a aktivní jaro.
Mgr. Ivan Kabický
starosta
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 18
Dosadby zeleně
V roce 2009 byly v Letňanech vytipovány zelené plochy k revitalizaci.
Největší změny se dočká Tupolevova
ulice, kde byla loni na podzim vysázena alej platanů a letos budou okrášleny další dvě části. Do 35 velkoobjemových nádob bude vysázen kultivar
stříbrného javoru. Do podzimu přibudou i okrasné rostliny u zastávky
Fryčovická. Podél ulice Beranových
mezi zastávkou Staré Letňany a Kopřivnickou ulicí byly vysázeny červené
duby. Kvůli snížení hlučnosti a prašnosti bude v nejbližších měsících osázena i protihluková zeď u Kbelské ulice
popínavými rostlinami. Bude to směs
hortenzií a psího vína. Místo po bývalých garážích v Příborské už bylo zavezeno zeminou a vznikne zde psí louka
a parkovací místa.
K dosadbám se vrátíme v samostatném článku v některém z příštích čísel
Letňanských listů.
Zklidňování hlavních komunikací
Nedodržování rychlosti je bohužel
v Letňanech častým jevem. Komise
dopravy v březnu 2010 provedla na
hlavních komunikacích měření rychlosti ručním radarem. Přestože měření
rychlosti probíhalo viditelně, např. na
křižovatce Křivoklátská – Vamberská
u dětského hřiště překročilo povolenou
rychlost 40 km/h 39 procent vozidel,
celkově 5 procent jelo rychleji než 60
km/h. Ještě hůře dopadly komunikace
na okraji Letňan. Na Tupolevově
u zastávky Fryčovická a na Beranových
u zastávky Rychnovská porušily povolenou rychlost dvě třetiny automobilů.
Nejhorší situace byla na přechodech pro
chodce ve Veselské ulici. Tam se předpisů nedrželo dokonce 80 procent řidičů!
Z těchto důvodů městská část dlouhodobě usiluje o zklidňování hlavních
ulic. MČ navrhla změnu dopravního
značení na zbytku Tupolevovy ulice, aby
došlo ke zklidnění komunikace při
zachování průjezdnosti, podobně jako
to bylo provedeno v jižní části u Tesca.
Během roku 2010 zde má být
vyměněn povrch až ke kruhovému
objezdu.
Na Veselské ulici zatím městská část
v polovině dubna 2010 instalovala dva
ukazatele rychlosti s kamerami. Na
straně k magistrále je radar umístěn
před frekventovaným přechodem
u zastávky Krausova, ve směru do Kbel
před přechodem u areálu Activa, kde
často přebíhají chodci mimo přechod.
Výsledek můžete vidět sami: řidiči
začali jezdit pomaleji a Letňany jsou
zase o kousek bezpečnější.
David Kolínský,
zástupce starosty
Letnany05_10:Sestava 1
2
5/4/10
7:17 PM
Stránka 2
05❘2010
AKTUALITY
Letňanské listy
Nová pěší zóna v Letňanech
POZVÁNKA
na veřejnou prezentaci projektu vybudování pěší zóny
v lokalitě mezi PENNY
Marketem a ulicemi
Tupolevova a Rýmařovská
T
i z vás, kteří při svých cestách městskou hromadnou dopravou vystupují na autobusové zastávce Tupolevova,
jdou většinou buď k plaveckému bazénu, nebo směrem opačným, tedy do letňanského sídliště – a právě tato lokalita
s jejím přilehlým územím, konkrétně
oblast mezi PENNY Marketem a ulicemi Tupolevova a Rýmařovská, se bude
projekčně nově řešit.
V této části Letňan je vysoká
kumulace občanů. A s tím souvisí řada
problémů – nedostatečný počet parkovacích míst, komplikované přecházení komunikací a také volně stojící
odpadkové kontejnery. Proto je naším
záměrem přebudovat zmíněnou lokalitu u PENNY Marketu na pěší zónu
s odpočinkovými kouty a novou zelení, kam nebude povolen vjezd motorovým vozidlům. V rámci projektu
tam také budou vybudovány nové
chodníky a postavena krytá kontejnerová stání.
Kdy?
Ve středu 26. května 2010
od 17 hodin
Kde?
V obřadní místnosti Úřadu
městské části Praha 18,
Bechyňská 639, Praha-Letňany
U PENNY Marketu bude vybudována klidová zóna s odpočinkovými kouty a zelení.
V současné době je zmiňovaný projekt nové pěší zóny ve fázi příprav, jeho
realizace je rozdělena na dvě etapy.
Během první etapy, která bude zahájena již letos v průběhu letních prázdnin,
budou vybudována nová parkovací
stání v Rýmařovské ulici. Vzápětí, tedy
na podzim letošního roku, začne
druhá etapa prací.
Protože je naším zájmem vás
o tomto konkrétním projektu nejen
informovat, ale také vás do něj zapojit,
ADINA zahájí koncem roku 2010
Jak jsme zjistili z množství dotazů,
které přišly do redakce i na radnici, zajímá vás, co se staví u PENNY
Marketu a kdo je investorem tohoto projektu. Společnost ADINA –
SVATEBNÍ CENTRUM, s. r. o., tam
buduje další ze svých salonů.
Nové svatební centrum bude snoubencům poskytovat všechny služby
související se svatbou.
Kresba archiv společnosti ADINA
dej svatebních a společenských šatů,
půjčování a prodej pánské společenské
konfekce, prodej veškerého doplňkového sortimentu (bižuterie, závoje,
prádlo apod.), svatebních oznámení,
zásnubních a snubních prstenů a dalších šperků, svatebních a ostatních
kytic, kosmetiky atd. Společnost
ADINA SVATEBNÍ CENTRUM,
s. r. o., je výhradním partnerem společnosti DAVID´S BRIDAL pro ČR
a východní Evropu a zastupuje některé exkluzivní světové značky.
Předpokládaný termín zahájení
provozu salonu je konec roku 2010.
S využitím materiálu společnosti
ADINA-svatební centrum připravila -red-
obsadil 3. místo v soutěži Úřad roku
„Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, obsadil 3. místo v kategorii
Úřady městských částí Prahy – nejlépe
komunikující úřad roku, po 14. místě
v soutěži Město pro byznys v roce
2008 postoupila MČ Praha 18 v roce
2009 na sedmou příčku a v roce 2009
také dosáhla kategorie kvality D místní Agendy 21.
Naplňování první části úvodního
hesla výše uvedenými aktivitami je
v podstatě formování způsobu vnímání
MČ Praha 18 společností. Pro naplně-
ní jeho druhé části je nezbytná účast
veřejnosti na rozvoji a prosperitě. MČ
proto uspořádala 19. dubna fórum
Zdravého města, na němž občané diskutovali ze zástupci městské části
o životním prostředí, zdravotní a sociální oblasti, školství, volném čase a dopravě. Výstupní materiál z akce bude předložen k projednání Zastupitelstvu
městské části Praha 18 v rámci řešení
akčního plánu rozvoje městské části.
Stavíme ptačí budky
šimli jste si, že v posledních letech Staré Návsi nebo v Běloveské ulici. Většina
V
ubývá v Letňanech ptáků? Napří- budek bude určena vrabcům a jiným
klad u vrabců je to dáno tím, že ubývá menším ptákům.
sponzorem ptačí budky. Ta bude opatřena štítkem se jménem dárce. Cena
jedné budky se pohybuje mezi dvěma
až třemi sty korunami.
Pište na adresu úřadu, mailujte na
adresu: [email protected]
remízků, neudržovaných křoví a míst
k hnízdění vůbec. Městská část se rozhodla, že po Letňanech rozmístí ptačí budky,
aby přírodě trochu pomohla. Půjde hlavně o parky se vzrostlými stromy jaký je na
www.letnany.cz
Pokud se chcete do této akce zapojit, můžete hned dvěma způsoby. Za
prvé nám můžete napsat, jakého ptáčka byste rádi uvítali v okolí vašeho
bydliště. A za druhé se můžete stát
Ing. Vladislav Gerhard,
tajemník Úřadu městské části Praha 18
Radek Čermák,
Komise dopravy
a ochrany životního prostředí
RMČ Prahy 18
nové pěší zóny zajímá, a samozřejmě
vznést své připomínky a náměty.
Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Ivan Kabický,
starosta
Křižovatka ulic
Veselská a Kbelská
nozí z nás si toho ani nevšimli,
a to je dobře. Ve čtvrtek 1. 4.
začala další fáze výstavby mimoúrovňové křižovatky Veselské a Kbelské
ulice. Zatím jsou pouze zúženy pruhy,
ale od 1. 10. 2010 je nutné počítat
s tím, že komunikace bude uzavřena.
Odbor dopravy a životního prostředí
včas vytipuje a stanoví objízdnou
trasu a seznámí s ní veřejnost.
Komunikace s veřejností
„Chceme být moderní respektovanou
státní institucí, která bude vždy efektivně, profesionálně a vstřícně vykonávat
veřejnou správu, dostupnou pro všechny
v otevřeném a přívětivém úřadu, který
respektuje rovné příležitosti pro ženy
a muže. Zveme všechny ke spolupráci na
rozvoji zdravých a prosperujících Letňan.“ Toto heslo jsem si kdysi vyvěsil
v kanceláři a po vydání nezbytné interní legislativy jsme toto heslo také začali naplňovat.
Úřad městské části získal a následně
obhájil certifikát ISO 9001:2008,
dovoluji si vás pozvat na jeho prezentaci, která se bude konat ve středu
26. května 2010 od 17 hodin v obřadní místnosti letňanské radnice. Během
prezentace budete mít možnost zeptat
se na to, co vás v souvislosti se stavbou
M
S
vatební centrum ADINA působí
na českém trhu již více než čtrnáct
let. První provozovna byla otevřena
v roce 1996 v okrajové části Prahy 9
v Miškovicích, po dvou letech byl
otevřen salon v Praze-Holešovicích
a o rok později i pobočka na Pankráci.
Letňanská provozovna by měla být
hotova ještě letos. Nyní se dokončuje
hrubá stavba, začínají se budovat rozvody vody, odpadu, topení a elektroinstalace, ve druhém poschodí se dodělávají stropy, příčky a hydroizolace teras.
Nový objekt bude prioritně využíván jako „Svatební centrum“, tzn. že
v něm budou poskytovány veškeré
služby, které jsou vyhledávány budoucími novomanžely, tj. půjčování a pro-
Ilustrace archiv ÚMČ Praha 18
Zajímá Vás, jak se Letňany
budou měnit? Máte vlastní
náměty a připomínky?
Seznamte s nimi vedení
městské části.
Křižovatka je velmi využívána:
vede zde hlavní trasa kamionů mezi
dálnicí D8 a jižní spojkou, proto je
její přestavba rozložena do několika
etap.
Z materiálů a. s. VIS připravil
Radek Čermák,
Komise dopravy
a ochrany životního prostředí
RMČ Prahy 18
Komplexní úklid komunikací
znamujeme, že ve dnech 29. 6.
– 2. 7. 2010, a následně 7. 7.
a 8. 7. 2010, vždy od 7 do 14 hodin
bude probíhat v městské části Praha
18 komplexní úklid komunikací
(blokové čištění). Vždy sedm dnů
před zahájením úklidu budou na
komunikacích rozmístěny přenosné
dopravní značky. Informace o jednotlivých etapách a termínech čištění
budou v dostatečném předstihu zveřejněny na webových stránkách MČ
www.letnany.cz.
Po dobu provádění komplexního
úklidu komunikací bude za asistence
Městské policie zajištěn odtah vozidel
bránících v jejich čištění. Vzhledem k
tomu, že náklady na odtah vozidla
spolu s udělenou pokutou se pohybují okolo 2000 Kč, doporučujeme
majitelům automobilů bedlivě sledo-
O
vat a respektovat dopravní značení
přímo na komunikacích.
Pokud v těchto dnech přesto
nenaleznete své vozidlo na místě, kde
jste je zaparkovali, obraťte se na
Městskou policii, která nabízí několik způsobů jak zjistit kam byl vůz
odtažen. Vždy to bude na parkoviště
Správy služeb Městské policie hl. m.
Prahy – wapové stránky wap.odtahy.mppraha.cz (zde zadáte RZ nebo
SPZ vozidla), linka 156. Seznam
parkovišť s přesným popisem jejich
umístění, telefonickými kontakty
i možností zjistit kam a zda vůbec
bylo vozidlo odtaženo lze nalézt na
webových stránkách Městské police
www.mppraha.cz
Odbor hospodářské správy
a investic ÚMČ Praha 18
ANKETA – ANKETA – ANKETA
Vážení spoluobčané,
na veřejném fóru, které se konalo v pondělí 19. dubna 2010 v prostorách
Kulturního domu Letňanka, se u kulatých stolů diskutovalo o tématech
občan a úřad, životní prostředí, zdravotní a sociální oblast, školství, volný
čas apod. Na základě výsledků hlasování byly definované problémy, které
vás tíží, seřazeny do anketního lístku, který najdete v tomto vydání Letňanských listů.
Vzhledem k tomu, že stojíme o maximální účast občanů na zkvalitňování
života v naší městské části, prosíme vás o spolupráci. Vyplňte anketní lístek a do 31. května 2010 ho předejte k vyhodnocení dle dispozic uvedených na anketním lístku. S výsledky budete seznámeni v Letňanských listech a na www.praha18.cz. Děkuji vám!
Ing. Vladislav Gerhard,
tajemník ÚMČ Praha 18
Letnany05_10:Sestava 1
5/4/10
7:17 PM
Stránka 3
05❘2010
ZPRAVODAJSTVÍ
Letňanské listy
3
Letňanští hasiči oslaví 115. narozeniny
Letos na podzim, přesně 26. září,
oslaví Jednotka sboru dobrovolných hasičů Letňany již 115. výročí svého založení. První čtyřkolovou stříkačku sice letňanská obec
zakoupila už v roce 1892, o tři
roky později ji použila při hašení
rozsáhlých požárů čakovického
cukrovaru a letňanských stavení,
o založení hasičského sboru však
radní rozhodli až v roce 1896.
K
zakládajícím členům sboru patřili vedle starosty Letňan Josefa
Záruby pánové Bohumil Urban,
Václav Kyndl, Antonín Kumštát, Josef
Mašek, Josef Zurinek, Josef Bohuslav,
Václav Škrábek, Václav Žižka, Václav
Benš, Václav Voborník, Bedřich Nepomucký, Antonín Fasora a Tomáš
Králík. Na první valné hromadě, která
se konala v Hostinci u Kumštýřů, byl
starostou zvolen Josef Záruba a velitelem jednotky Bedřich Nepomucký.
V průběhu první světové války byli
prakticky všichni členové jednotky povoláni na frontu. Po jejím skončení byla
činnost sboru obnovena a ve 30. letech
byla zakoupena nová technika – dvoukolová motorová stříkačka a dopravní
vozidlo. U příležitosti 40. výročí založení
sboru byla v roce 1936 předána do užívání nová hasičská zbrojnice.
V době okupace měl sbor neustálou
pohotovost, v době leteckých náletů
byli jeho členové připraveni zasáhnout
ve dne v noci. Těsně před koncem
války, kdy byly Vysočany a okolní aglomerace vystaveny těžkému bombardování, byla zasažena a poničena i budova letňanské hasičské zbrojnice a byla
poškozena obě vozidla, stříkačka
a hadice. Rozsáhlé hasební práce tak
mohly být prováděny pouze starou
stříkačkou z r. 1932.
V roce 1946 oslavil sbor 50. výročí svého založení. V následujících
letech dobrovolní hasiči vykonávali
nejen hasební činnost, ale také se
zapojovali do „budovatelských“ aktivit – například pomáhali při sklizních
a zemědělských kampaních. V této
době došlo k další modernizaci vozového parku – jednotka získala sanitní
vozidlo, požární vozidlo Praga RN,
stříkačku AS 16 a výsuvný žebřík. Od
padesátých let členové sboru cíleně
vychovávali mladou generaci. Jak
starší, tak i mladší hasiči se pravidelně účastnili soutěží. V řadě z nich se
umisťovali na předních místech.
V roce 1976 dokonce dorostenci
v rámci správního obvodu Prahy zvítězili ve své kategorii a postoupili do
městského kola.
V 70. letech se upevnila spolupráce
jednotky s místním národním výborem, díky tomu bylo zakoupeno nové
dopravní požární vozidlo DVS 12.
Volby do poslanecké sněmovny 2010
V
olby do Poslanecké sněmovny PČR se konají 28. a 29. 5.
2010. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 28. 5.
od 14 do 22 hod. a v sobotu 29. 5. od 8 do 14 hod. Hlasovací
lístky budou voličům dodány nejpozději 25. 5. do 16 hod.
V MČ Praha 18 je celkem 12 stálých volebních okrsků (VO):
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
VO číslo 780, ZŠ Fryčovická I, Fryčovická 462
VO číslo 781, ZŠ Fryčovická II, Fryčovická 462
VO číslo 782, ZŠ Fryčovická III,Fryčovická 462
VO 783, ZŠ Tupolevova I, Dobratická 525
VO číslo 784, ZŠ Tupolevova II, Dobratická 525
VO číslo 785, ZŠ Tupolevova III, Dobratická 525
VO 786, ZŠ Rychnovská I, Rychnovská 139
VO číslo 787, ZŠ Rychnovská II, Rychnovská 139
VO číslo 788, ZŠ Rychnovská III, Rychnovská 139
VO číslo 789, Úřad městské části Praha 18, Bechyňská 639
VO číslo 790, Dům s pečovatelskou službou,
Malkovského 603
VO číslo 791, CK, Terezínská 680/109
Voličské průkazy
Dle zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, může volič dle § 6a tohoto zákona požádat o vydání voličského průkazu, a to v případě, že nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Volič
může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (8. února 2010), a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději
7 dnů přede dnem voleb (tj. 21. května 2010) na Úřad MČ
Praha 18, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého
seznamu (tj. 26. května 2010 do 16 hodin). Úřad MČ Praha
18 předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb
(tj. 13. května 2010) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Žádosti o sociální dávky nově
Ú
řad práce hl. m. Prahy rozhodl
z úsporných důvodů, že se nebudou nadále rozesílat formuláře pro řízení o ročních dávkách SSP přídavek na
dítě a pěstounské dávky pro období
(včetně potvrzení o studiu) od 1. října
2010, resp. 1. září 2010.
K tomuto kroku přistoupil Úřad
práce hl. m. Prahy zejména s ohledem
na to, že tyto formuláře jsou dobře
dostupné v úředních hodinách na kterémkoliv pracovišti SSP, a to nejen
v Praze. Formuláře lze také získat na
webu Ministerstva práce a sociálních
věcí www.mpsv.cz, odrážka Státní sociální podpora, Elektronické formuláře.
Pražská pracoviště Vám již při osobním doručení podkladů pro výplatu
čtvrtletních dávek, případně změn
a podání dalších dávek, poskytnou
potřebné formuláře pro nadcházející
období. Tím získáte dostatečně dlouhou
dobu pro jejich vyplnění a potvrzení.
Věříme, že tento úsporný krok
Úřadu práce hl. m. Prahy přijmete
s pochopením a negativně neovlivní
komfort námi poskytovaných služeb.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Jindřich Kuda, v. r.
náměstek ředitele pro oblast SSP
Úřad práce hl. m. Prahy
Ing. Vladislav Gerhard,
tajemník ÚMČ Praha 18
V roce 1978 byla požární zbrojnice
svépomocí opravena. Opravy se
dočkaly interiéry, instalace i exteriér.
Osmdesátá léta byla pro činnost
sboru velmi významná. I s ohledem
k častým výjezdům k požárům a technickým zásahům a účasti na námětových cvičeních byla jednotka za aktivní činnost a vysokou akceschopnost
sboru v únoru 1983 vyznamenána
odznakem „Za příkladnou práci“
a v roce 1988 získala rudou stuhu
s věnováním předsedy ÚV SPO.
„Sametová revoluce“ poznamenala
i činnost letňanských dobrovolných
hasičů. Vlivem změn ve společnosti,
s tím spojeným utlumením výroby
v okolních závodech a snižováním
počtu zaměstnanců, ubylo jednotce
členů a nedařilo se nabrat nové.
Samospráva městské části Praha 18
dokonce zvažovala, zda jednotku SDH
z finančních důvodů nezrušit, techniku neprodat a garáže nevyužít pro
komerční účely. Naštěstí se tak nestalo.
V roce 2002, v průběhu srpnových povodní při zásazích po celé
Praze jednotka dokázala, že to bylo
správné rozhodnutí. Za svou obětavost sbor obdržel stříbrnou medaili
HZS. V následujících letech letňanská radnice podpořila činnost SDH
zakoupením dalšího vybavení, a tak
bylo dosaženo ještě větší akceschopnosti jednotky.
Od roku 2005 do dubna 2010 byla
jednotka povolána k 151 událostem,
z toho bylo 28 požárů (např. požár
Veletržního paláce, tržnice SAPA …)
a 123 technických zásahů (likvidace
následků orkánů EMMA a Kyrill,
likvidace lokálních povodní…), a to
jak na území Letňan, tak mimo ně.
Mezi další akce, kterých se sbor zúčastnil, patří celopražské cvičení Metro
a nácvik stavby protipovodňových
hrází. Od roku 2006 se každoročně
koná soutěž O putovní pohár starosty
Letňan. V roce 2008 sbor získal převodem cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Liaz a v letošním
roce dostal do užívání novou hasičskou
zbrojnici.
Text a foto
archiv redakce a JSDH Letňany
POHÁR STAROSTY LETOS PUTOVAL DO DOUBKU
Letošní, již pátý ročník závodu
hasičské všestrannosti O putovní
pohár starosty Letňan má své vítěze – na třetím a druhém místě se
umístila družstva Zbraslavi, trofej
nejcennější získalo družstvo
z Doubku. Domácí obsadili pěkné 5. místo. Železňákem, tedy
mužem, který v plné polní nejrychleji vyběhl do 14. patra, se stal
Jiří Potměšil z Doubku.
Poděkování za bezproblémový
průběh akce patří nejen organizátorům, členům Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Letňany , ale
také sponzorům: městské části
Praha 18, společnosti AVIA, a. s.,
Základní škole gen. F. Fajtla DFC,
letňanskému pekařství OHEIM
Jednou z disciplín závodu byla
orientace v zakouřeném prostoru.
Foto archiv JSDH Letňany
a společnostem Pugety, Allianz,
Protektory Praha a Flash Barrandov.
-red-
Odbor správních agend po rekonstrukci
druhé polovině března bylo na
V
deset dnů uzavřeno a v souvislosti s novelou zákona o občanských
průkazech zrekonstruováno pracoviště odboru občanských průkazů,
cestovních dokladů a evidence obyvatel.
Nové elektronické občanské průkazy se sice budou vydávat až od 1. 1.
2012, ale vzhledem k tomu, že Úřad
městské části Praha 18 bude pořizovat také fotografie při vydávání ePKP
pro cizince, kterým byl na území
České republiky povolen trvalý nebo
dlouhodobý pobyt, bylo nezbytné
tyto úpravy realizovat již nyní. Zre-
Od konce března pracuje odbor správních
agend v nově upravených prostorách.
Foto Stanislav Mlázovský
konstruované prostory byly vybaveny
další fotokabinou.
Ing. Vladislav Gerhard,
tajemník ÚMČ Praha 18
www.letnany.cz
Letnany05_10:Sestava 1
4
5/4/10
7:17 PM
Stránka 4
05❘2010
INFORMACE
Letňanské listy
MŠ Příborská bude v létě uzavřena
D
INFORMUJE
Mladíci napadli ostrahu
K napadení pracovníka ostrahy vyjížděli městští policisté 28. března
krátce před šestou hodinou odpoledne k supermarketu v Tupolevově
ulici. Strážníci podle vedoucího okrsku Městské policie Praha-Letňany
Petra Brunclíka díky svému včasnému příjezdu na místo zabránili dalším útokům. „Dva útočníci ve věku
čtrnáct a patnáct let svým jednáním
způsobili pracovníkovi ostrahy zranění. Mladíci na ostrahu zaútočili
poté, co žena, kterou doprovázel,
byla zadržena pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku,“
sdělil Brunclík. Násilníky převzala
Policie ČR. Konečné obvinění padne
poté, co bude znám rozsah zranění,
která způsobili.
Lapili muže u černé skládky
ne 31.3. 2010 se konala porada
ředitelů škol a školského zařízení
zřizovaných MČ Praha 18 se zřizovatelem. Ředitelka MŠ Příborská dle § 3
odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání projednala
se zřizovatelem uzavření Mateřské
školy Příborská od 7. 7. do 31. 8.
2010 z důvodu vnitřních rekonstrukcí
budov. Zároveň byly projednány
s řediteli ostatních škol, kteří jsou současně i řediteli mateřských škol, možnosti a podmínky předškolního vzdělávání v jejich mateřských školách.
Tyto školy bohužel nemohou zajistit
PSALO SE PŘED
předškolní vzdělávání v době letních
prázdnin, neboť organizace školního
roku jejich mateřských škol je stejná
jako u škol základních.
Poznámka k § 3 odst.1 vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání: O přerušení
nebo omezení provozu mateřské školy rozhoduje ředitel školy po projednání se zřizovatelem. Současně je stanovena povinnost
řediteli školy oznámit tuto skutečnost
zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce před započetím tohoto omezení nebo přerušení (v případě přerušení nebo omezení
v měsících červenci a srpnu). Vyhláška jasně
ukládá povinnost pouze zveřejnit informaci
TJ Letov Letňany pořádá pro Letňanské a jejich přátele
TENISOVÝ TURNAJ VE DVOUHŘE MUŽŮ A ŽEN
Kde? Sraz v sobotu v 9 hodin
na antukových kurtech TJ Letov,
Třinecká 650, Letňany.
Hrací systém bude zvolen podle počtu
přihlášených, případně bude odehrán
i turnaj čtyřher. Občerstvení zajišťuje Sport
bar Klubovna. Turnaj se koná pod záštitou
radního pro sport MČ Praha 18 a pod heslem:
„...žádná nuda, přátel dost – hrajem tenis pro
radost...“
Přihlášky zasílejte na [email protected]
Všichni jste srdečně zváni k aktivní účasti!
červen
Velhartická – Prachatická
14
11
Vratimovská – Chlebovická
14
11
Běloveská
x
11
Žamberská
14
x
Opočenská
14
11
Místecká – Jablůnkovská
28
25
Bukovecká – Tupolevova
28
25
Ostravská
28
25
Letovská
28
x
Terezínská
x
25
Fryčovická – u školy
14
11
Tvrdého – Rychnovská
28
25
x – kontejner není přistaven
zavážení: pátek od 12.00 hodin
odvoz: sobota bez výměn
Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu v Letňanech
V
e středu 26. 5. 2010 proběhne druhý
mobilní svoz nebezpečného odpadu
v letošním roce na území MČ PrahaLetňany, který zajišťuje hlavní město
Praha pro své obyvatele prostřednictvím
společnosti Pražské služby, a. s. Občané
mají možnost bezplatného odložení
nebezpečného odpadu (rozpouštědla,
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, pesticidy, barvy, tiskařské barvy, lepidla
a pryskyřice, baterie a akumulátory,
oleje, detergenty a odmašťovací přípravky, zářivky, léky, odpad obsahující rtuť
apod.)
Dopolední svoz
Kontakt na redakci
Letňanské listy, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9-Letňany
tel.: 284 028 120, e-mail: [email protected]
Sběr bioodpadu
OZNÁMENÍ
www.letnany.cz
květen
Kdy? 29.–30. května 2010
-teg-
-red-
Jaroslava Šebková,
vedoucí odboru školství,
kultury a tělovýchovy ÚMČ
Stanoviště
Z Letňanských listů z roku 2003 vybral a komentářem doplnil
Martin Halama, radní MČ Praha 18
Na důvěřivost seniorů sázel falešný
doručovatel, který se snažil vnutit
lidem bezcenné balíčky oproti finančnímu obnosu. Past sklapla 12. dubna,
kdy podvodníka odhalil pracovník
ochranné služby České pošty. Přivolané hlídce městské policie se muže
podařilo zadržet přímo na místě činu
v Křivoklátské ulici v Praze 9. Muž
byl předán Policii ČR k dalšímu
vyšetřování.
Podle Harmonogramu deratizačních prací bude v jarní etapě,
ve dnech 14. – 25. června
2010, provedena deratizace
v Lovosické ulici. Zbývající
objekty a plochy městské části
Praha 18 byly zařazeny do podzimní etapy, deratizace zde proběhne ve dnech 1. – 30. září
2010.
26. 5. 2010 od 14 do 16 hod.
se uskuteční před budovou ÚMČ
Praha 18, Bechyňská 639, očkování psů a koček proti vzteklině.
Cena při hromadném očkování je
100 Kč za jedno zvíře. Očkovat
bude MVDr. Norbert Nemes.
Bližší informace poskytne: Olga
Holubová, ekonomický odbor
ÚMČ Praha 18, tel.: 284 028 125,
nebo MVDr. Norbert Nemes,
tel.: 283 922 525
Termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů V–VI 2010
P
Podváděl seniory jako poštovní
doručovatel
V souladu s ustanovením § 57
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů,
bude hlavní město Praha zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech
a na plochách, které vlastní
a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.
na přístupném místě v mateřské škole spolu
s výsledky projednání přerušení či omezení
provozu se zřizovatelem a popř. s možností
zajištění péče o děti podle živnostenského
zákona (tj. místní nabídka placené péče
apod.). Případná pomoc spočívající v koordinaci s provozem ostatních mateřských škol
v okolí je zcela věcí dobrovolné iniciativy
mateřské školy. Jinak je starost o zabezpečení péče o dítě v době přerušení nebo omezení provozu mateřské školy jednoznačně věcí
zákonných zástupců.
7 LETY
řed sedmi lety rada městské části
doporučila zastupitelstvu městské
části schválit finanční zabezpečení
cesty delegace čtyř zástupců MČ Praha
18 do partnerského města Beautor.
Tyto výjezdy, které naší městskou část
stály desetitíce až statisíce korun
z obecní kasy, skončily po minulých
komunálních volbách.
Černá skládka v ulici Za Tratí přilákala 4. dubna dalšího z občanů, jenž
se snažil i přes zákaz zbavit nepotřebných věcí. Ve chvíli, kdy odhazoval použitý stavební materiál, ho
zadržela hlídka strážníků. „Skládka
se neustále rozšiřuje, a proto sem
strážníci chodí často na kontroly.
Muže teď bude vyšetřovat příslušný
správní úřad pro podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému
pořádku,“ konstatoval vedoucí okrsku Městské policie Praha-Letňany
Petr Brunclík.
HROMADNÉ
OČKOVÁNÍ PSŮ
A KOČEK PROTI
VZTEKLINĚ
Sběr bioodpadu
1. ul. Chlebovická (u č. 490 – parkoviště)
8.00–8.20
2. ul. Frýdecká (u č. 436 – u štítového domu)
8.30–8.50
3. ul. Ostravská (u pneuservisu)
9.00–9.20
4. křižovatka ul. Prachatická – Kopřivnická
9.30–9.50
5. křižovatka ul. Krausova – Malkovského
10.00–10.20
6. křižovatka ul. Trutnovská – Choceňská
10.30–10.50
7. ul. Tupolevova (u č. 477 – u hl. parkoviště)
11.00–11.20
8. křižovatka ul. Hořická – Opočenská
11.30–11.50
Odpolední svoz
poř.č.
Stanoviště
Termín přistavení/čas
1
Velhartická x Prachatická
22. 5. 2010/13.00–16.00
1. ul. Chlebovická (u č. 490 – parkoviště)
2
Žamberská x Běloveská
22. 5. 2010/13.00–16.00
2. ul. Frýdecká (u č. 436 – u štítového domu)
15.30–15.50
3
Opočenská x Hořická
22. 5. 2010/13.00–16.00
3. ul. Ostravská (u pneuservisu)
16.00–16.20
4
Tvrdého x Dudkova
22. 5. 2010/13.00–16.00
4. křižovatka ul. Prachatická – Kopřivnická
16.30–16.50
5. křižovatka ul. Krausova – Malkovského
17.00–17.20
6. křižovatka ul. Trutnovská – Choceňská
17.30–17.50
7. ul. Tupolevova (u č. 477 – u hl. parkoviště)
18.00–18.20
8. křižovatka ul. Hořická – Opočenská
18.30–18.50
V
roce 2010 bude za součinnosti
Magistrátu hl.m. Prahy a MČ
Praha 18 organizován sběr bioodpadu
pomocí velkoobjemových kontejnerů.
V tabulce jsou uvedeny termíny a časy
přistavení kontejnerů na jednotlivá
stanoviště.
Služba bude poskytnuta v následujícím režimu:
– VOK bude přistaven v určeném
termínu na max. 3 hodiny,
– po celou dobu odborná obsluha
bude monitorovat jeho naplňování bioodpadem a zodpovídat za
čistotu vysbíraného bioodpadu,
– VOK je určen pouze pro trvale
hlášené občany v Praze.
Druh sbíraného bioodpadu:
– komunální bioodpad (především
ze zahrad: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu;
NE živočišné zbytky).
Kontejnery určené pro sběr bioodpadu nelze v žádném případě využívat
pro sběr objemného odpadu.
Martin Hrádek,
vedoucí OHSI
15.00–15.20
POZVÁNKA NA PIVNÍ FESTIVAL
Od 14. do 31. května t. r. bude v prostorách parkoviště Pražského výstavního areálu probíhat již 3. ročník Pivního festivalu. I v letošním roce budou
moci zájemci ochutnat novinky z oblasti gastronomie i nové tuzemské
i zahraniční druhy piv. Pro malé návštěvníky zde bude připraveno mnoho
zajímavých atrakcí.
-red-
Letnany05_10:Sestava 1
5/4/10
7:17 PM
Stránka 5
05❘2010
KULTURA
Letňanské listy
Festival sborového zpěvu podvanácté
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
L
V ÚNORU SLAVILI
etos již podvanácté se ve dnech
7. 4. až 12. 5. 2010 konal Čakovický
festival sborového zpěvu. Za finančního
přispění městské části Praha 18 ho organizovala Camerata Praha. Akce se
zúčastnilo celkem třináct „cizích“ souborů a místní soubory Kamarádi,
Broučci a Camerata Praha. Koncerty se
konaly v sále MČ Čakovice, v kostele
sv. Rodiny v Řepích, v kostele sv.
Remigia v Čakovicích a v Kulturním
domě Letňanka. Tam v sobotu 25. 4.
vystoupily dětský sbor Fešáci, pěvecký
a taneční soubor Kytice a sbor Kamarádi
pod vedením sbormistryně Veroniky
Dvořákové Žofákové. Na neděli připravili organizátoři z Cameraty Praha pro
děti zábavné odpoledne plné soutěží.
Text a foto
Olaf Deutsch a Václav Dvořáček
94 let
91 let
90 let
85 let
■
■
■
■
■
■
80 let
■
■
■
■
■
■
75 let
■
■
■
■
5
Synek František
Jonášová Marie
Chrudimský Karel
Holubová Marie
Marešová Ludmila
Šikýř František
Filip Oldřich
Kroupová Růžena
Levová Zdeňka
Halaburd František
Zralý Jiří
Kučerová Mária
Neslová Dagmar
Bulík František
Kupský Josef
Krumpholcová Viktorie
Přejeme jubilantům vše nejlepší!
Po skončení oficiální části se děti v Letňance bavily a soutěžily.
LETŇANSKÁ MIMINKA
Děti pobavil klaun Cecilka
a sobotní dopoledne 17. dubna
N
připravil Klub Slunečnice letňanským dětem překvapení v podobě
nefalšovaného Dětského cirkusu.
Klaun Cecilka se dvěma pomocníky
předvedl nejen legrační kousky, ale
také málo vídanou drezúru domácích
koček. Nechyběl ani kouzelník, který
dětem vyčaroval pejska, morče
i nezbytnou holubici. Rozpustilá
Cecilka dětem zatancovala, předvedla
skvělou akrobacii s obručemi a nakonec si všechny děti odnesly na památku zvířátka a kytičky, které si samy
vytvořily z nafukovacích balonků.
Cecilka předvedla i drezúru
domácích mazlíčků.
Aktivní maminky v MŠ Malkovského
J
výjimečná. Maminky, které ji připravily, nejenže napomohly dalšímu využití použitého oblečení a hraček, ale
rozhodly se výtěžek z akce předat jako
sponzorský dar ZŠ Tupolevova.
Celkem bylo škole předáno 3 500
korun. Za ně budou nakoupeny hračky pro novou MŠ v Malkovského
ulici.
Text Olaf Deutsch
POD LETŇANSKOU POKLIČKOU
Dobrý den, milí letňanští labužníci,
dnes si upečeme jednu z nejoblíbenějších bábovek naší rodiny – olejovou bábovku. Kdysi jsem odposlouchala recept na její přípravu od
dvou paní, které stály ve frontě přede mnou. Hned jsem ji doma
vyzkoušela a sklidila velký úspěch. Prý je druhý den ještě
lepší, protože se rozleží, ale to jsme nikdy nevyzkoušeli. Obvykle totiž zmizí bleskovou rychlostí.
Odposlechnutá
olejová
bábovka
Připravte si:
3 vejce ■ 1 vanilkový cukr ■ 1 hrnek
(250 ml) krystalového cukru ■ 1 hrnek
oleje ■ 1 hrnek mléka ■ 2 hrnky polohrubé mouky ■ 1 prášek do pečiva
■ 2 kompotované broskve
■
Postup:
Ušleháme celá vejce s krystalovým
a vanilkovým cukrem (kdo chce mít
bábovku nadýchanější, může ušlehat
Vašík
Buchtele
„L
Text a foto Olaf Deutsch
arní burza dětského a kojeneckého
oblečení, sportovních potřeb a hraček se konala v sobotu 27. března
2010 v budově Základní školy
Tupolevova. Po dohodě s vedením
školy ji zorganizovaly aktivní maminky tříletých mrňat z nové Mateřské
školy Malkovského. Možná si pomyslíte, že taková akce nestojí za zmínku,
v současné době jsou jarní burzy
naprosto běžné. Tahle burza však byla
S autorem
Letňanských letadel
jen žloutky a z bílků
udělat tuhý sníh, ten
odložit a přidat do těsta až nakonec,
chuťově se to na bábovce ale skoro
nepozná, bude i bez sněhu měkká
a šťavnatá). Přidáme hrnek oleje
a mléka, dva hrnky polohrubé
mouky a jeden kypřicí prášek.
(Bábovka bude opravdu lahodná,
pokud nakrájíme na kousky dvě
kompotované broskve a přidáme je
do těsta.) Těsto dáme do velké formy
a pečeme při 180 °C dokud špejle,
vpíchnutá do bábovky, není suchá.
Moc dobrou chuť přeje Evita
[email protected]
etadla a Letňany se staly mým
osudem,” začal Václav Šorel rozhovor, který jsme pro Letňanské listy
pořídili u příležitosti ukončení první
etapy vyprávění o letňanských letadlech. „Ke skutečnému létání v kladenském a později i v letňanském
aeroklubu mě přivedly modely letadel.
A nejen to. Díky zájmu o vše letecké
jsem na přímluvu paní profesorky
Suché dostal umístěnku do Avie, což
pro mne byl v padesátých letech 20.
století malý zázrak. Jako kluk jsem
chtěl být leteckým mechanikem, ale
nakonec to dopadlo úplně jinak. Na
kladenské průmyslovce jsem vystudoval na „hutníka“ a zdálo se, že mé
místo bude u martinské nebo vysoké
pece. Naštěstí v té době Avia potřebovala doplnit stav ve svém metalurgickém oddělení a přijala dva elévy.
Spolužáka a přítele z druhé třídy
„obecné“ Antonína Zelinku a mne.
Byli jsme zelení jako tráva, ale šťastní,
že jsme se dostali do samého středu
leteckého dění. V té době se v Avii rozbíhala výroba dopravních iljušinů a my
jsme s otevřenou pusou poslouchali
výklad našeho prvního šéfa, pana inženýra Musila. Když nás prováděl montážními halami, bylo všude neuvěřitelně čisto a někteří dělníci dokonce
pracovali v bílých pláštích. To vše tak
neuvěřitelně kontrastovalo s prostředím kladenské Poldovky, kam jsme
čtyři roky chodili na praxi. Samozřejmě vše nebylo tak růžové, jak se ze
začátku zdálo. Po čase se z Avie stala
automobilka, přišla rodina, na létání
Adélka
Coufalová
Martina
Coufalová
Václav Šorel (vlevo) při křtu své
encyklopedie letectví.
Kačka
Kuchařová
Foto archiv Václava Šorela
nezbyl čas, a tak jsem začal o letadlech
alespoň psát. Prostor jsem dostal ve
známém dětském časopisu ABC,
později i v nakladatelství Mladá fronta
a Albatros. Stále však cítím velký dluh
k Avii a také k mým Letňanům.
Hlavně ale k lidem, které jsem měl
a naštěstí v mnohých případech stále
mám tu čest znát. Proto jsem také začal
před několika lety přispívat do
Letňanských listů články o letadlech
vyráběných v katastru naší obce.
Povídání o letňanských letadlech ale
není určeno jen pro pamětníky.
Z Letňan se stalo velké město s množstvím nově příchozích lidí a také oni by
měli být hrdi na leteckou historii své
obce,“ uzavírá své vyprávění Václav
Šorel.
Tomáš Raška
Petr
Pomazal
Anička
Siekelová
Antonín
Tejkl
Miminkům přejeme do života
hodně štěstí a rodičům
gratulujeme!
Noc kostelů 2010
J
iž několik let v Praze úspěšně
probíhá Muzejní noc, při které
mají návštěvníci možnost navštívit
různá muzea, která jsou otevřená
do pozdních večerních či nočních
hodin. Navíc má člověk leckde
šanci vidět i to, co běžně k vidění
není.
Letos k tomu přibyla další akce –
Noc kostelů. Ta se bude konat
v pátek 28. května mezi 18. a 24.
hodinou. V té době budou moci
zájemci navštívit přes třicet pražských kostelů. Na mnoha místech
bude připraven i zajímavý program –
komentované prohlídky, koncerty,
autorská čtení, možnost návštěvy jinak
nepřístupných míst (věže, zvony, krypty, varhany). K této akci se připojil i kostel sv. Remigia v Čakovicích. Od 18
hod. do půlnoci bude otevřen k prohlídce i osobnímu ztišení za doprovodu
meditativní hudby. Srdečně zveme.
Kompletní informace o otevřených
kostelech najdete na www.nockostelu.cz.
Text a foto P. Pavel Budský,
farnost Čakovice
www.letnany.cz
Letnany05_10:Sestava 1
6
5/4/10
7:17 PM
Stránka 6
05❘2010
KULTURA/SPORT
Letňanské listy
PŘEDSTAVUJEME ZÁJMOVOU ORGANIZACI
SOUTĚŽE S LETECKOU TEMATIKOU
Vrcholový florbal na dosah ruky
MČ Praha 18 a redakce časopisu ABC
vyhlašuje pro žáky letňanských škol dvě soutěže:
J
e tomu bezmála deset let, co se parta
kamarádů kolem bratrů Nováků
sešla k prvnímu florbalovému tréninku
v letňanské sportovní hale v ulici
Třinecká. Ačkoliv byl tehdy český florbal v plenkách, v Praze již působily
desítky týmů, a tak se v prvním ligovém zápase FBC Apolla událo patrně
nevyhnutelné. Hoši si odnesli od zkušeného SSK Future drtivou porážku
1:25. Hořký start sportovní kariéry jim
však chuť do hraní rozhodně nevzal,
pevné jádro vydrželo dodnes a dál
úspěšně buduje florbalový klub, který
se zařadil k těm největším v severovýchodní části Prahy.
Důležitým skokem kupředu a mezníkem v rozvoji se stal rok 2005, kdy
si čistě mužský oddíl ve vodách pražského florbalu již svoje místo našel.
Blízké vazby s proseckým mládežnickým oddílem FbC Ultima Praha vyvrcholily sloučením obou subjektů, které
se pak přípravě mladých florbalistů
a florbalistek začaly věnovat společně.
Nová kapitola si sama řekla o nový
název. Z Apolla a Ultimy tak vzešlo
„modrobílé“ Athletics Praha.
„Preferuji kombinační a kolektivní
florbal, na který se lidi budou rádi dívat.
Nelíbí se mi individualistické pojetí
jakéhokoliv kolektivního sportu.
Individuality ať si jdou raději hrát tenis.
Pokud hrají kolektivní sport, pak by
mělo být to pojetí kolektivní. Od bran-
O nejlépe nakreslené letadlo vyrobené
letňanskými leteckými podniky
Soutěž se koná u příležitosti odhalení pamětních desek slavným leteckým
konstruktérům Karlu Dlouhému, Janu Vlčkovi a Zdeňku Rubličovi, kteří žili
a pracovali v Letňanech, a k 80. výročí zahájení výstavby závodu Avia
v Letňanech. Proběhne v těchto kategoriích: děti předškolního věku, žáci
prvního stupně ZŠ, žáci druhého stupně ZŠ a studenti do 18 let věku. Obrázky
se jménem autora, označením věku, třídy a školního zařízení musejí být odevzdány do konce května 2010 do sekretariátu zástupců starosty MČ Praha
18. Autoři prvních tří nejlepších prací v každé kategorii získají ceny, které
věnovaly časopis ABC (počítačové hry), Národní technické muzeum, Avia,
a. s., a Letov letecká výroba, a. s. Absolutní vítěz obdrží rádiem řízený
model letadla Cessna.
Druhá, vědomostní soutěž je určena pro žáky druhého stupně
letňanských škol. Jejich úkolem bude odpovědět na tři otázky:
Nejmladší generace má o florbal velký zájem.
káře, až po útočníka – všichni dohromady by měli vytvářet celek,“ shrnuje vlastní i klubovou filozofii trenér mužů
Vladimír Ling. A tento přístup přináší
své ovoce. V letošní sezóně hrají dorostenci nejvyšší ligu v ČR, junioři
postupují do 2. nejvyšší a postupovou
příčku na celorepublikovou úroveň
drží i A tým mužů.
V letňanské sportovní hale se klub
narodil a zůstává jí i nadále věrný.
Dnes zde trénují mládežnické týmy již
od těch nejmladších ročníků. Jak říká
předseda Athletics Bohuslav Novák:
„Je vždy příjemné vidět, jakou mají děti
z pohybu radost. Zvlášť je to zřejmé,
1. Jak se jmenoval první vojenský letoun československé konstrukce, jehož konstruktérem byl ing. Alois Šmolík?
když během prázdnin ožijí na soustředění a letních turnajích.“ O zájmu nejmladší generace svědčí i fakt, že florbal
je vůbec nejrychleji se rozvíjejícím
sportem u nás. Začít je totiž snadné.
Nábory do žákovských kategorií i posilování o zkušenější hráče probíhá
v Athletics neustále. Přijďte se podívat
na zápasy, nechte se strhnout atraktivitou mladého sportu a vstupte s perspektivním klubem do druhého desetiletí. Více informací najdete na
www.athletics.cz.
2. Jaký měla název první československá dolnoplošná stíhačka,
práce inženýrů Beneše a Hajna?
3. Kolik leteckých podniků působilo v katastru Letňan před druhou
světovou válkou?
Odpovědi na otázky se jménem autora, označením věku, třídy a školního
zařízení je třeba do konce května zaslat na adresu: [email protected], nebo
přinést do sekretariátu zástupců starosty.
Výsledky obou soutěží budou zveřejněny v Letňanských listech
a ceny vítězům budou předány 16. června při slavnostním vyhlášení
vítězů v rámci Dne ABC v Základní škole Fryčovická.
Text a foto Pavel Borecký,
Athletics Praha
NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
■
KAZIMÍRKA, o. s.
KNIHOVNA MČ PRAHA 18
Frýdecká 441,
Praha 9-Letňany
Info: L. Kubištová,
Tel.: 776 355 202
E-mail:
[email protected]
www.kazimirka.cz
Rychnovská 651, Praha 9-Letňany
(1. patro objektu Šumperka)
Info: Mgr. Jana Babková
Tel.: 286 921 066
E-mail: [email protected]
Web: knihovna.letnany.cz
Letní dětské tábory
Osvědčené tábory s pestrým
a zábavným pořadem pro děti ve
věku 5–15 let.
■
1. turnus: 1. – 13. 7. 2010
v RS Pařez, Český ráj
2. turnus: 17. – 29. 7. 2010
v RS Latinky, jižní Čechy
■
Příměstský tábor v Letňanech
Od 23. do 27. srpna 2010 bude
probíhat příměstský tábor pro děti
od 5 do 13 let. Tábor zahrnuje
pestrý program, hry, návštěvy
hradů, muzeí, památek, festivalů.
Podrobné informace najdete na
adrese: www.kazimirka.cz. Přihlásit
se lze i telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.
Od úterý 11. května do konce
srpna 2010: GHOST – výstava
fotografky a grafické designérky
Barbory Miklíkové. Fotografická
parafráze na hororové a detektivní
příběhy. Výstavu bude možné
zhlédnout vždy ve výpůjčních hodinách knihovny, VSTUP ZDARMA.
TANEČNÍ SKUPINA SANDRA 96
■
Rekondiční a regenerační centrum
nabízí profesionální péči všem
zájemcům bez rozdílu věku
v oblasti prevence a léčby pohybových obtíží s využitím norského
systému Redcord.
Přehled cvičení najdete na
www.zdravyhokej.cz.
■
■
■
Sportcentrum Avion nabízí tenisovou a badmintonovou školu pro
děti i dospělé, dále výuku šermu.
www.letnany.cz
Rýmařovská 561,
Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba:
JUDr. M. Dvořák
Tel.: 283 922 788
E-mail:
[email protected]
www.kdletnanka.cz
■
13. 5. 2010, 17–21 hodin
Taneční zábava se Staropražskými
heligonkami
■
20. 5. 2010, 19–22 hodin
Country večer – hraje WATSEKA
■
27. 5. 2010, 17–21 hodin
Taneční zábava se Staropražskými
heligonkami
■
Sport agency pořádá pro děti
a pro dospělé tyto kurzy:
Kurzy latinskoamerických
a standardních tanců pro děti
ve věku 6 až 14 let
Rytmika pro děti od 3 do 5 let
bez rodičů
Sportovní taneční klub
Orientální tance a pilates pro ženy
15. 6. 2010 od 20 do 23 hodin
Večerní dílna pro dospělé – SMALT
NA VAŘIČI – výroba ozdob.
Pro velký úspěch opakujeme.
■
Taneční kurzy pro dospělé
V červnu 2010 vystoupí dívky na
Dětském dnu v O2 Žluté lázně.
POZNÁMKA: Na večerní dílny je nutné
se předem objednat.
3. 6. 2010, 19–22 hodin
Country večer – hraje WATSEKA
■
10. 6. 2010, 17–21 hodin
Taneční zábava se Staropražskými
heligonkami
Klub Laky
Beranových 125, Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba: J. Steiner
Tel.: 286 920 117, 603 147 921
E-mail: [email protected]
(neslouží pro rezervace)
www.squashMS.cz
Každý měsíc centrum pořádá
squashový turnaj pro rekreační
hráče.
■
AEROKLUB
PRAHA LETŇANY
Hůlkova 16,
Praha 9-Letňany
Tel.: 286 852 040
E-mail:
[email protected]
www.akletnany.cz
■
27. 5. 2010 od 20 do 23 hodin
Večerní dílna pro dospělé – TEXTILNÍ TECHNIKY 100x jinak. S sebou
dobrou náladu a max. 3 bavlněná
trička (mikiny atp.)
KULTURNÍ DŮM
LETŇANKA
■
SQUASHCENTRUM MODRÝ SVĚT
■
22. 5. 2010 Letňany nejen dětem –
výtvarné dílny: „tvořeníčko“ pro
nejmenší a textilní techniky (voskovky na textil a liner). Zájemci o vlastnoruční výrobou originálního trika si
přinesou světlé bavlněné tričko. Pro
méně zručné budou připraveny
předlohy a tzv. přenosová tužka.
KD Letňanka, zrcadlový
sál – druhé patro
ul. Rýmařovská
Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba:
Mgr. G. Doležalová
Tel.: 777 800 234
E-mail: mgrdolezalovag
@seznam.cz
www.sportagency.wz.cz
Hip-hop, moderní tanec, roztleskávačky, mažoretky, břišní tance, latinskoamerické tance, klasické tance,
aerobic, modeling.
■
SPORTCENTRUM AVION
Tupolevova 710, Praha 9-Letňany
Tel.: 723 140 339
E-mail: [email protected]
www.sportcentrumavion.cz
■
ZŠ Tupolevova 525, Praha 9-Letňany
Kontaktní osoba: Petra Mandová
Tel.: 777 099 304, 602 610 221
[email protected]
ZDRAVÝ HOKEJ
Sportcentrum Avion
Tupolevova 710, Praha 9-Letňany
[email protected]
www.zdravyhokej.cz
Kontaktní osoba: Eva Novotná
Tel.: 775 281 220
Třinecká 350
Praha 9-Letňany
www.klubslunecnice.cz
E-mail:
[email protected]
Tel.: 607 982 793
■
SPORT AGENCY
PRAHA
balu (ročníky 1999, 2000 a 2001)
a do basketbalových přípravek
(ročníky 1997, 1998 a 1999).
KLUB
SLUNEČNICE, o. s.
Aeroklub Letňany sdružuje zájemce o létání na větroních nebo na
sportovních letounech. Více
informací na www.akletnany.cz.
12. 7.–15. 7. 2010 od 10 do 12 hodin
Prázdninové tvoření pro děti od
6 let, které zůstávají v létě doma.
Na každý den bude připravena jiná
výtvarná technika. Děti lze přihlásit
na všechny 4 dny, ale také jednotlivě. Harmonogram technik bude na
webu Klubu Slunečnice, o.s.
Kontaktní osoba:
Jiří Toušek,
Tel.: 604 239 296
E-mail:
[email protected]
www.basketslovanka.cz
Dívčí basketbalový klub stále pořádá nábor do přípravek minibasket-
Cvičení pro ženy
Cvičení rodičů s dětmi
17. 6. 2010, 19–22 hodin
Country večer – hraje WATSEKA
TJ LETOV LETŇANY
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Halama
Sportovní areál
Třinecká 650
Tel.: 603 306 331
E-mail: [email protected]
ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
nám. 25. března 17
Praha-Čakovice,
kontaktní osoba:
P. Pavel Budský
Tel.: 731 626 033
E-mail: [email protected], www.farnostcakovice.wz.cz
19. 7.–30. 7. 2010
Letní Schůdek do školky.
Prázdninový program nejen pro
děti, které mají od září začít navštěvovat MŠ. Více informací na webových stránkách Klubu Slunečnice.
BASKET SLOVANKA
■
■
Kondiční cvičení pro muže
■
■
Bohoslužby v Letňanech se konají
každou neděli od 17 hodin ve společenské místnosti nové hasičské stanice v Toužimské ulici.
Bohoslužby v kostele sv. Remigia
v Čakovicích jsou v neděli od 9 hod.
a dále ve středu, čtvrtek a pátek
od 17 hod.
■
29.–30. května 2010
Tenisový turnaj ve dvouhře mužů
a žen (tenisové kurty TJ Letov,
Třinecká 650)
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V ČR, o. s.
MO Letňany, Vamberská 265,
Praha-Letňany, tel. 283 922 530
kontaktní osoba: N. Kindlmannová
■
22. 5. 2010 Zájezd do Děčína
(návštěva ZOO a zámku)
■
5. 5. 2010 Zájezd na zámek Bouzov
Letnany05_10:Sestava 1
5/4/10
7:17 PM
Stránka 7
VOLNÝ ČAS/INZERCE
05❘2010
Letňanské listy
7
Jarní úklid
v lesíku
N
a základě žádosti městské části
provedli majitelé pozemku úklid
v letňanském lesíku u Kbelské ulice.
Bezdomovci sem za loňský rok nanosili nepořádek v množství zhruba 25 velkých odpadových pytlů, včetně odpadu nebezpečného jako jsou například
staré monitory. Nyní úřad hledá ve
spolupráci s majiteli možnosti, jak
zabránit dalšímu zaneřádění lesíka.
Radek Čermák,
Komise dopravy
a ochrany životního prostředí
RMČ Prahy 18
Kontakt na inzerci
tel.: 261 263 137, 606 809 906
e-mail: [email protected]
NABÍZÍME
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Zpracování daňových
přiznání
Mzdové účetnictví
Poradenství v daňových
záležitostech
Sociální a zdravotní
pojištění
KREACE, s. r. o.,
Jihlavská 70, Praha 4
tel.: 261 263 137, fax: 261 263 138
[email protected]
Na skok v jesličkách
V
Měšicích byly otevřeny nové jesle.
O děti se v příjemném prostředí
starají kvalifikované zdravotní sestřičky
a zkušení pedagogové, podporující psychomotorický vývoj dítěte a poznávací
schopnosti. K tomu napomáhá vlastní
keramická dílna, zahrada, speciální
hračky, cvičení s dětmi, jóga pro jesle,
angličtina a divadla, která přijíždějí za
dětmi do jeslí. Rodičům se nabízí individuální přístup k dítěti a nadstandardní služby. Je například možnost domluvy na nočním nebo víkendovém hlídání
či na dopravě dětí domů.
■ Jazyky hravě – výuka AJ, NJ,
ČJ v Letňanech za zaváděcí
ceny, kurzy pro max. 4 osoby
nebo indiv. výuka,
info na www.jazyky-hrave.cz,
tel.: 739 462 290.
■ www.hubnete.cz/mef
■ Pro zaměstnance bank
a pojištoven sháníme byty
všech velikostí k pronájmu.
Po celé Praze, i nezařízené.
Telefon: 603 194 333.
■ www.ucwrappraha.cz
■ Koupím byt, nebo rod. dům
kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani
vlastnictví nezáleží, může být
i za odstupné – nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva,
služební, podnikový a pod.
Nechám čas na vystěhování,
uhradím za Vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace
atd., vyřídím i právně velmi
komplikované případy, podílová
spoluvlastnictví, stáhnu soudní
výpověď, žalobu atd. Koupím
i nemovitost neoprávněně
obsazenou, s nežádoucím
nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu
a doplatek a pod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel: 222 941 032,
nebo 603 420 013.
■ Sháním garáž pro moto.
V Letňanech, ideálně v okolí
Staré Návsi. Slušnost a ohleduplnost jsou pro mne samozřejmostí. Tel. 732 520 947,
[email protected]
■ NAŠE ZDRAVÍ – Přednášky
každý čtvrtek od 18.30 hodin,
www.klubharmonie.cz
Jako jediné jesle v ČR jsou zařazeny
do projektu BioŠkoly, s využitím bio
potravin a snahou o zdravý a přirozený vývoj dítěte.
■ Instalatérské a zednické
práce výměna kuchyňských
desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
■ Plovoucí podlahy, tapetování, stropní kazety, malířské
práce, levně, rychle, včetně
víkendů.
Tel.: 603 494 330, 603 595 109.
E-mail: [email protected]
■ www.klubharmonie.cz
■ Rád bych koupil byt 1+1
až 3+1 v Praze, v osobním
či družstevním vlastnictví.
Rychlá platba, na stavu bytu
nezáleží. Za vaše nabídky předem děkuji. Tel.: 604 150 450.
■ Bytová jádra, zednické
a obkladačské práce,
malování, plovoucí podlahy.
Škutchan František,
tel.: 720 391 187,
e-mail: [email protected]
■ www.magnetickysperk.cz
■ Provádím malířské, natěračské práce + štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390,
e-mail [email protected]
■ Žaluzie, rolety, sítě, čalounění dveří, shrnovací dveře,
silikon. těsnění. Petříček,
tel.: 606 350 270, 286 884 339.
■ www.cinnostdoma.cz/mef
■ Hledáme menší byt k pronájmu v Praze a okolí pro 2
osoby, nekuřáci bez zvířat,
zařízení na dohodě.
Tel.: 605 845 088, 220 806 245.
■ Nabízíme pronájem dvou
bytů v Praze 9, 1+kk za
8 500Kč a 2+kk za 10 000Kč
vč. popl. Tel.: 777 020 180,
266 706 276.
www.letnany.cz
8
5/4/10
7:17 PM
Stránka 8
05❘2010
INZERCE
Letňanské listy
ELEKTRIKÁŘSKÉ
A STAVEBNÍ PRÁCE
Restaurace V Ohybu
Velká letní zahrádka!
Otevírací doba: po–pá 10.00–23.00, so–ne 11.00–23.00
Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344,
603 801 377, 604 203 243
Letňany-Toužimská 41
tel.: 603 470 370, tel./fax: 283 921 267
VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ
Vyčistíme vaše koberce,
matrace, čalouněný
nábytek, apod.
Pracujeme extraktorem
mokrou cestou – spolehlivě.
Firma Kovář – tel.:732 544 493.
P O D LA HY
KLADENÍ A PRODEJ
PODLAHOVÝCH KRYTIN
Plovoucí podlahy, renovace parket,
linoleum, PVC, koberce, korek...
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
• kvalita • spolehlivost • serióznost
• nízké ceny
přímé spojení z Letňan do Miškovic
(bus 158 – Miškovice, 365 – Radonická)
Bezbariérový přístup,
po dohodě docházím také do bytu.
na vyvažovačce
■ Kontrola a prodej brzdové kapaliny
■ Plnění a desinfekce klimatizací
■ Prodej brzdových desek a kotoučů,
tlumičů pérování, ocelových disků
Sleva pneu
od 25 %,
Sleva disků ocel
a AL. 19 %
■ Prodej a výměna kabinových
(pylových, prachových) filtrů
■ Prodej a montáž výfuků
■ Prodej a opravy pneu všech značek,
AL. disků
Provozovna: Beranových 60, Praha-Letňany
Tel.: 286 920 180, 774 500 115, e-mail: [email protected]
Provozní doba: Po–Pá 800–1700 hod., So + Ne po dohodě
Kosmetika Věra
kosmetické
ošetření ● depilace
● barvení řas, obočí
●
Ošetření DERMIC přístroji
●
●
Tel.: 606 500 867, 283 932 971
fotodepilace ● fotoomlazení
radiofrekvence
Malkovského 598, tel.: 724 755 125
ŠUMAVA
NOVINKA – doživotní garance
na posuvné dveře!
VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice
OTEVŘENO: Po–Pá 14–18 hod.
(5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)
Rekonstrukce koupelen
a kuchyní
MALOVÁNÍ Novotný
Tel.: 606 556 547
www.zednik-praha.cz
Pedikúra – 145 Kč
Masáže – od 60 Kč
■ Moto pneuservis, včetně vyvážení
Staré NOVÉ kadeřnictví
Nabízí
kromě klasických služeb – módních
trendů dámských, pánských a dětských
střihů, také speciální služby – zahušťování vlasů novou technikou BALMAIN
jíž od 100 Kč
Ubytování cena 450 Kč včetně polopenze.
Telefon: 739 046 601, 376 323 410
www.penzionhratky.unas.cz
Na stejné adrese jsme pro Vás otevřeli bazárek
a obchůdek s dětským zbožím
PRIMAMAMINA
montáž a demontáž plastových oken
● instalatérské, elektrikářské a zednické práce
● štukování v panelových bytech
● malířské, lakýrnické práce
● obklady a dlažby
kontakt: 604 899 079, 606 619 435
■ Nejpřesnější vyvažovačka v okolí
PENZION
HRÁTKY
U OBCE SRNÍ
J. Lipták, tel.: 603 142 183
www.podlahyliptak.com
e-mail: [email protected]
●
www.svobodaanejtek.wz.cz
Zaměření a konzultace nezávazně
a ZDARMA. Doprava ZDARMA.
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092
www.skrinevlach.cz
[email protected]
KAREL KREJČÍ
Tel.: 604 616 457
■ Nejkvalitnější pneuservisní vybavení v okolí
Kompletní rekonstrukce bytů,
bytových jader a kuchyní.
Elektroinstalační, zednické,
obkladačské a instalatérské
práce na klíč dle požadavků
kuchyňských studií
a zákazníků
Velký výběr hotových a minutkových jídel!
Šipky, kulečník, jukebox. Nekuřácký salonek – svatby, večírky, rauty.
Opravy chladniček
a mrazniček v bytech.
Pneuservis DAKUMA
PROZANI BAZÁREK
A-STUDIO kosmetika
Nově otevřená prodejna
Centrum zdraví, Místecká 454
DĚTSKÝ SEKÁČEK (0 až 11 let)
OUTLET&NOVÉ ZBOŽÍ, KOMISE
HRAČKY, DÁRKY
Tupolevova 515, Letňany
tel.: 773 650 660, www.PROZANI.cz
NON-STOP odtahová služba
Tel.: 774 706 500
Odtahová služba po Praze 1000 Kč bez DPH,
cizina od 9 Kč/Km bez DPH.
Letnany05_10:Sestava 1
ošetření ultrazvukem očního okolí
a podbradku 150 Kč
● lymfodrenáž obličeje a těla
● sportovní masáže (záda atd.)
● modelace těla ultrazvukem
tel.: 6O4 426 198
●
STŘIH HORKÝMI NŮŽKAMI
JSME JEDINÍ V PRAZE 9
Křivoklátská 527, Letňany
Tel.: 283 92 00 72, mob. 605 913 935
Otevírací doba: Po–Čt: 8.00–19.00
Pá: 8.00–13.00
V pracovní dny s objednávkou i bez.
malování, lakování, tapetování,
štukování, fasády
zaměření zdarma, práce i o víkendu
www.amalnov.cz
e-mail: [email protected]
Veterinární ordinace Letňany MVDr. Norbert Nemes
v rámci zkvalitnění služeb všem majitelům zvířecích miláčků
vám nabízí možnost využít následující služby:
■
■
■
■
Prodej
značkových krmiv
a klinických diet
■
■
■
Označování zvířat mikročipy dle ISO normy a vystavování Pet passportů
Preventivní medicína – vakcinace, problematika vnitřních
i zevních parazitóz, konzultace výživy
Chirurgie
RTG a ultrasonografické vyšetření
Odběry krve a laboratorní vyšetření krve – přímo v ordinaci
Dermatologie-mikroskopické vyšetření kožních seškrabů
Stomatologie – zubní ultrazvuk
Široký sortiment antiparazitárních obojků, postřiků a ampulí.
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER,
bytů a nebytových prostor
■
obklady
dlažby ■ malování ■ štukování
plovoucí podlahy
sádrokartonářské a jiné zednické práce…
■
■
■
Informace na telefonu: 734 404 700
RYCHLE ■ LEVNĚ ■ KVALITNĚ
RYCHLE ■ LEVNĚ ■ KVALITNĚ
Kontakt: Praha 9-Letňany, Šumperská 652 (za lékárnou), tel.: 283 922 525
E-mail: [email protected], www.veterinaletnany.cz
SOUKROMÝ ZEDNÍK
s velkou praxí, nabízí kvalitní
a levné provedení od drobných
prací přes rekonstrukce bytů
a komerčních prostor
po novostavby, včetně
sádrokartonářských prací atd.
Telefon: +420 602 179 176
Letňanské listy. Měsíčník (vychází 11 čísel ročně, kromě července). Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany, IČO 231 321. Registrace – MK ČR E 17461. Redakční rada: předseda – Ing. Tomáš Raška, David Kolínský, Radek Čermák,
Ing. Martin Halama, Olaf Deutsch, Miroslava Remišová. Kontakt na redakci – [email protected], www.praha18.cz. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Neoznačené fotografie jsou
z archivu redakce. Přetisk povolen jen se souhlasem redakce. Příjem inzerce – tel.: 261 263 137, 606 809 906, [email protected] Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Číslo předáno do tisku 4. 5. 2010. Vydáváno v nakladatelské péči Siréna®, spol. s r. o.,
Jihlavská 70, 140 00 Praha 4. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad 9 000 výtisků. Toto číslo vyšlo 10. 5. 2010. Distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ.
Download

Noviny městské části Praha 18