SPOJENÁ ŠKOLA SV. VINCENTA DE PAUL
Bachova 4, 821 03 Bratislava
s organizačnými zložkami
GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA
PLÁN PRÁCE
na školský rok 2013/2014
V Bratislave dňa : 2.9. 2013
riaditeľ školy
Personálne obsadenie školy
Mgr. Andrea Janočková
Mgr. Eva Antalíková
Mgr. Mariana Bodnárová
Mgr. Monika Janetová
Mgr. Zuzana Harichová
Mgr. Zuzana Tehlárová
riaditeľka
zástupkyň pre MŠ
zástupkyňa pre 1. stupeň
zástupkyňa pre ŠKD
zástupkyňa pre 2. stupeň
zástupkyňa pre 3. stupeň
BIO, TSV
MŠ
1. stupeň
ŠKD
RIN, ANJ
MAT, FYZ
trieda
I.C
III.B
I.B
I.A
II.C
II.B
IV.B
II.D
III.C
IV.C
IV.A
II.A
I.D
III.A
aprobácia
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
1. stupeň
RIN
Triednictvo: 1. stupeň
meno
Mgr. Martina Bistová
Monika Haršányová
Mgr. Renata Horváthová
Mgr. Alena Chamillová
Mgr. Ema Jediná
Mgr. Libuša Kostelková
Mgr. Marianna Macková
Oľga Mináriková
Mgr. Lucia Mrocková
Mgr. Peter Nemec
Mgr. Jana Pavluvčíková
Mgr. Alena Rausová
Mgr. Martina Stankovičová
Mgr. Katarína Žigová
Mgr. Valéria Jašková
Triednictvo 2. stupeň
meno
Mgr. Michal Angyal
Mgr. Katarína Brezániová
Mgr. Ivana Cesneková
Paeddr.. Eva Ďuricová
RNDr. Monika Hrušovská
Mgr. Ludmila Kmeťová
Mgr. Zuzana Mezeiová
Mgr. Valéria Vrábelová
trieda
IX.A
VI.A
V.C
V.A
IX.B
VIII.A
VII.A
V.B
aprobácia
DEJ, NOS, OBV
SJL, NEJ, RIN
SJL, DEJ
GEO, BIO
BIO, MAT
VYV, UMK, VYU
RIN, NEJ
MAT, GEO
Triednictvo 3. stupeň
meno
Mgr. Štefánia Brédová
Mgr. Judita Drančáková
Mgr. Eva Hodorovská
Mgr. Oľga Janáčová
Mgr. Ľubomíra Jurčová
Mgr. Monika Krajčíková
Ing. Adriana Miklová
PhDr. Helena Mrocková
Mgr. Rozália Zuskinová
trieda
IV.OA
III.OA
IV.GA
VII.OA
VI.OA
III.GA
VII.OB
I.OA
II.OA
aprobácia
MAT, FYZ
BIO, ANJ
SJL, ANJ
GEO, TSV
CHEM, RIN
SJL, RIN
MAT, CHEM
SPJ, ANJ
NEJ
trieda
V.A,B,C
II.OA
VI.OA
VII.OA,B
I.OA, II.OA
VI.A, VIII.A
VII.A, IX.B
školský kaplán
IV.OA
III.OA
III.GA, IV.GA
IX.A
aprobácia
TSV
MAT, FYZ
NEJ
TSV
SJL, RIN
MAT, RIN
OBN, DEJ, NOS
RIN
ANJ, SJL
MAT, TECH
TSV
SJL, RIN
Pomocní triedni učitelia
meno
Mgr. Mária Bizoňová
Štefánia Floreková
PaedDr. Anna Hellingerová
Mgr. Miroslav Holocsi
Mgr. Mária Marková
Mgr. Miriam Oravcová
Mgr. Rudolf Pažík
Mgr. Peter Šaradin
PaedDr. Ivan Štancel
Mgr. Mária Švantnerová
Mgr. Iveta Švecová
PaedDr. Adriana Vajčiová
Vedúci PK a MZ
Mgr. Alena Rausová, vedúca MZ pre 1. stupeň
Mgr. Mária Bizoňová, vedúca PK pre TSV, VYV, HUV, UMK
Mgr. Judita Drančáková, vedúca PK pre cudzie jazyky
Mgr. Monika Krajčíková, vedúca PK pre SJL, DEJ a NOS
Ing. Adriana Miklová, vedúca PK pre prírodovedné predmety
PaedDr. Adriana Vajčiová, vedúca PK pre RIN
Mgr. Valéria Vrábelová, vedúca PK pre MAT, FYZ, INF, TECH
Iné funkcie
Mgr. Michal Angyal, koordinátor pre manželstvo a rodičovstvo
Mgr. Marianna Macková, vedúca kabinetu ANJ pre 1. stupeň
Mgr. Lucia Mrocková, vedúca kabinetu pre 3. a 4. ročník
Mgr. Štefánia Brédová, vedúca kabinetu FYZ
Mgr. Katarína Brezániová, žiacka knižnica
PaedDr. Eva Ďuricová, koordinátor protidrogovej prevencie a pre ľudské práva
Mgr. Judita Drančáková, koordinátor projektu Koménius
PaedDr. Anna Hellingerová, vedúca kabinetu NEJ
Mgr. Eva Hodorovská, vedúca kabinetu ANJ
RNDr. Monika Hrušovská, vedúca kabinetu BIO, koordinátor pre environmentálnu
výchovu
Mgr. Oľga Janáčová, vedúca kabinetu GEO
Mgr. Ľubomíra Jurčová, vedúca kabinetu CHEM
Mgr. Ľudmila Kmeťová, vedúca kabinetu VYV, podporný pedagóg pre prácu so začlenenými
žiakmi
Mgr. Monika Krajčíková, vedúca kabinetu SJL
Mgr. Marianna Macková, distribúcia časopisov
Mgr. Zuzana Mezeiová, vedúca kabinetu HUV,
Ing. Adriana Miklová, vedúca kabinetu MAT
Mgr. Helena Mrocková, vedúca kabinetu SPJ
Mgr. Peter Nemec, správca počítačových miestností
Mgr. Jana Pavluvčíková, učiteľská knižnica
Mgr. Rudolf Pažík, vedúci kabinetu DEJ, sklad učebníc pre ZŠ
Mgr. Alena Rausová, vedúca kabinetu pre 1. a 2. ročník ZŠ, koordinátor spolupráce s firmou
RAJO
Mgr. Magdaléna Satková, vedúca kabinetu pre ŠKD
Mgr. Martina Stankovičová, žiacka knižnica pre 1. stupeň
Mgr. Iveta Švecová, výchovný poradca, vedúca kabinetu TSV
PaedDr. Adriana Vajčiová, vedúca kabinetu RIN
Mgr. Rozália Zuskinová, sklad učebníc pre GYM
Východiská pre tvorbu Plánu práce školy na školský rok 2013/2014:
a o zmene a doplnení neskorších predpisov,
Vyhláška 224/2011 Z.z.o základnej škole
Vyhláška 282/2009 Z.z. o stredných školách
-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v školskom roku 2012/2013,
– organizačné pokyny na školský rok 2013/2014,
Motto: „ Kristova láska nás podnecuje.“(2 Kor 5,14)
PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
DUCHOVNÁ FORMÁCIA ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV
PLÁN STAROSTLIVOSTI a) O ZDRAVIE ŽIAKOV
b) O ZDRAVIE A ODBORNÝ RAST ZAMESTNANCOV
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE ÚLOHY
ZVYŠOVANIE KVALITY A EFEKTÍVNOSTI VYUČOVACIEHO PROCESU
PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY
RIADIACA PRÁCA
ROZŠIROVANIE A PREHLBOVANIE SPOLUPRÁCE ŠKOLY S OSTATNÝMI
VÝCHOVNÝMI ČINITEĽMI
I. DUCHOVNÁ FORMÁCIA ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV
1/ Formácia morálneho a duchovného života všetkých pracovníkov, žiakov i spoločenstva
rodičov.
Z: vedenie školy, všetci zamestnanci
T: počas celého školského roka
2/ Kresťanský postoj k sebe samému.
- Učiteľ považuje svoju profesiu za povolanie, teda za celoživotnú úlohu, pre ktorú ho
povolal Boh a chce ju preto vykonávať poctivo a zodpovedne. Výchovu a vyučovanie
chceme chápať ako službu deťom.
Z: všetci pedagogickí a výchovní
pracovníci, spolupráca s farským
spoločenstvom
T: počas celého školského roka
3/ Kresťanský postoj učiteľa k žiakom a rodičom.
- Prehĺbovať kontakty s rodičmi, zaujímať sa o rodinné zázemie dieťaťa spoznávaním
vzťahov rodič - dieťa.
Z: všetci pedagogickí a výchovní
pracovníci v spolupráci s farským
spoločentsvom
T: počas celého školského roka
4/ Kresťanský postoj ku kolegom.
- Snažiť sa uznať, oceniť schopnosti a prácu všetkých kolegov, vedieť prijať pravdu o sebe
a kritiku.
Z: všetci pracovníci školy
T: počas celého školského roka
5/ Organizácia duchovných obnov pre žiakov (krížová cesta, púť do Marianky)
Z: učitelia RIN, vedenie školy
T: pôstne obdobie, adventné obdobie
6/ Školský kaplán organizuje raz ročne duchovné cvičenia a pravidelné duchovné obnovy
pedagogického zboru, minimálne štyri razy do roka.
Z: školský kaplán Mgr. Peter Šaradin
T: počas celého školského roka
7/ Pri uskutočňovaní a odovzdávaní vnútorného obsahu výchovy a vzdelávania využívať
pamätné dni, významné výročia, cirkevné sviatky (rozpracované v mesačných plánoch).
Z: všetci pracovníci školy
T: počas celého školského roka
II. PLÁN STAROSTLIVOSTI
a) O ZDRAVIE ŽIAKOV
1/ Starostlivosť o zdravie žiakov
Z: všetci zamestnanci
T: počas celého školského roka
2/ Realizovať v škole aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu –
Svetový deň výživy (16.10.), Svetový deň mlieka (3.5. v spolupráci firmou Syry Kiri,
pokračovať v projekte Školské ovocie)
Z: všetci
pracovníci školy, Mgr. M. Bodnárová
T: počas celého školského roka
3/ Výchovu zamerať na ochranu zdravia, spoločnosti a prírody. Ciele a úlohy ochrany
človeka a prírody realizovať vo vybraných predmetoch, didaktických hrách a účelových
cvičeniach.
Z: všetci pracovníci školy
T: počas celého školského roka
4/ Viesť žiakov k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v škole i mimo
školy, k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky, upozorňovať na nebezpečenstvo pri ceste
do školy i zo školy v spolupráci s dopravnou políciou.
Z: všetci pracovníci školy
T: počas celého školského roka
5/ Monitorovať fyzickú aktivitu detí, vrátane žiakov so zdravotným oslabením
Z: učitelia TSV, TEV
T: počas celého školského roka
6/ Zamerať sa na cieľavedomé telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie detí, čím
prispejeme k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.
Z: učitelia TSV, TEV, vedúci krúžkov
pohybových aktivít
T: počas celého školského roka
7/ Pokračovať v programe pre zdravú výživu a podporu pitia mlieka v spolupráci s firmou
Rajo.
Z: tajomníčka školy, Mgr. Alena Rausová
T: počas celého školského roka
8/ Venovať pozornosť športovému vyžitiu žiakov v mimovyučovacom čase, spolupracovať
so spoločenstvom Saleziánov a skautským združením.
Z: RŠ, vedúci MZ a PK
T: počas celého školského roka
9/ Pre žiakov 1. až 4. ročníka zorganizovať raz za rok Didaktické hry.
Z: všetci učitelia 1. stupňa
T: v prvý júnový týždeň
10/ Pre žiakov 2. stupňa gymnázia zorganizovať jesenné a jarné branné cvičenie.
Z: učitelia TSV
T: prvý jesenný týždeň 2013 a marec alebo apríl 2014
11/ Pre žiakov 3. ročníka gymnázia a pre žiakov 7.OA a 7.OB zorganizovať Kurz ochrany
života a zdravia počas 3 dní.
Z: p. Bizoňová a triedni učitelia příslušných tried
T: prvý jesenný týždeň 2013
b) O ZDRAVIE A ODBORNÝ RAST ZAMESTNANCOV
1/ Bezpečnosť pri práci
Z: vedenie školy, všetci zamestnanci
T: počas celého školského roka
2/ Vytvárať priaznivé podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov - I.
kval. skúška, ŠIŠ, II. kval. skúška, funkčné štúdium,
Z: RŠ,
T: počas celého školského roka
3/ Dbať o odborný rast pedagogických pracovníkov, ich ďalšie vzdelávanie prostredníctvom
metodických orgánov školy, ŠS Ba II, MCMB a DŠÚ.
Z: RŠ
T: počas celého školského roka
III. VÝCHOVNO –VZDELÁVACIE ÚLOHY
1/Zamerať sa na aktívne vytváranie a osvojovanie trvalých vedomostí, tvorivé myslenie,
uplatňovanie získaných vedomostí pri riešení praktických úloh.
Z: všetci pedagogickí pracovníci
T: počas celého školského roka
2/ V činnosti ŠKD uplatňovať a riadiť sa výchovným plánom ŠKD.
Z: vychovávatelia ŠKD
T: počas celého školského roka
3/ Talentovaných žiakov zapájať do súťaží - MO,FO,BiO, GO, ChO, Pytagoriády.
Z: vyučujúci príslušných predmetov
T: podľa vypísaných termínov
4/Umožniť žiakom realizovať sa prejavom na verejnosti cez školskú akadémiu k 20. výročiu
založenia školy, na súťažiach, výstavách prác najlepších výtvarníkov, výstavkách literárnych,
slohových i ručných prác.
Z: Mgr. M. Stankovičová, vyučujúci
príslušných predmetov
T: podľa vypísaných termínov
5/ Zapojiť sa do vedomostnej súťaže SOČ v jednotlivých predmetoch
Z: vyučujúci príslušných predmetov,
RNDr. M. Hrušovská
T: podľa vypísaných termínov
6/ Zorganizovať zahraničné poznávacie zájazdy.
Z: Ing. A. Miklová
T: počas celého školského roka
7/ Dôsledne si všímať písomný prejav žiakov, úpravu zošitov, estetickú úpravu násteniek,
úpravu zovňajšku, pracovného prostredia - rozpracovať v plánoch MZ, PK.
Z: všetci pedagogickí pracovníci,
vedúci PK a MZ
T: počas celého školského roka
8/ Naďalej pokračovať v činnosti školskej rady a zapájať ich do života školy.
Z: Mgr. Z. Tehlárová
T: počas celého školského roka
9/ V rámci organizovania podujatí k Medzinárodnému týždňu vzdelávania, Týždňu
slovenských knižníc a Dňa detskej knihy prehĺbime spoluprácu s najbližšou verejnou
knižnicou.
Z: MZ 1. stupňa
T: počas celého školského roka
10/ Zorganizovať tradičné plesy pre žiakov.
Z: Mgr. A. Miklová,
T: podľa vypísaného termínu
IV. ZVYŠOVANIE KVALITY A EFEKTÍVNOSTI VYUČOVACIEHO PROCESU
1/ Skvalitňovanie a organizácia vyučovacieho procesu
Z: všetci zamestnanci
T: počas celého školského roka
2/ Pokračovať v snahe o získanie potrebných pomôcok pre zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu.
Z: vedenie školy, zástupcovia rodičov
T: v priebehu šk. roka
3/ Za pomoci projektov zveľadiť areál školy a prispieť tak k skvalitňovaniu života žiakov
našej školy, ale aj širokého okolia.
Z: všetci zamestnanci
T: podľa vypísaného termínu
4/ Venovať pozornosť vyučovacej hodine - sledovať aj štruktúru, spätosť a nadväznosť
jednotlivých častí hodiny, striedanie typu vyučovacích hodín, samostatnosť a tvorivú prácu
žiakov na hodine, aplikáciu osvojených vedomostí, overenie získaných vedomostí v závere
vyučovacej hodiny - spätná väzba.
Z: vedenie školy, všetci pedagogickí pracovníci
T: počas celého školského roka
5/ Sledovať celkovú organizátorskú prácu učiteľa počas vyučovacej hodiny, využívanie
metód, hodnotenie výsledkov žiakov.
Z: vedenie školy
T: počas celého školského roka
4/ Sledovať zaťaženosť žiaka - zadávať primerané množstvo domácich úloh, uplatňovať
vnútornú i vonkajšiu diferenciáciu, koordinovať písomné práce.
Z: vedúci PK, MZ, všetci
pedagogickí pracovníci
T: počas celého školského roka
5/ Mimoriadnu pozornosť venovať zvládnutiu techniky čítania, algoritmov numerického
počítania - sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie v rozsahu predpísanom osnovami.
Z: vyučujúci 1. - 4.roč.
T: úloha trvalá
6/ Venovať zvýšenú starostlivosť zaostávajúcim žiakom.
Z: vedenie školy, všetci
pedagogickí pracovníci
T: počas celého školského roka v
priebehu šk. roku
7/ Triedni učitelia v spolupráci s podporným pedagógom zabezpečovať psychologické
vyšetrenie žiakov.
Z: triedni učitelia, podporný pedagóg –
Mgr. Ľudmila Kmeťová,
vedenie školy
T: podľa potreby
8/ Pri vyučovaní cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym metodám a formám
výučby, eliminovať memorovanie a sústrediť sa na rozvoj jazykových kompetencií.
Z: vyučujúci cudzích jazykov
T: počas celého školského roka
V. PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY:
Obsah vnútroškolskej kontroly:
1. Dodržiavanie pracovného poriadku školy.
2. Dodržiavanie platných právnych predpisov.
3. Dodržiavanie vnútorného poriadku žiakmi školy.
4. Dodržiavanie zásad Bezpečnosti pri práci a Požiarnej ochrany.
5. Dodržiavanie pracovných náplní.
6. Kontrola školskej dokumentácie.
7. Sledovať pedagogickú, odbornú, metodickú pripravenosť učiteľov a vychovávateľov
vo vyučovacom procese.
8. Všímať si spoluprácu pedagogických pracovníkov s rodičmi.
9. Účinnosť kontroly školy zvyšovať konkrétne formulovanými závermi a kontrolou
odstránenia zistených nedostatkov.
10. Sledovať uplatnenie zásad hodnotenia a klasifikácie.
11. Zefektívniť činnosť metodických orgánov, zamerať sa na skvalitňovanie činnosti učiteľov
vo výchovno-vzdelávacom procese a monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov
žiakov.
Formy vnútroškolskej kontroly:
1. Hospitácie vedenia školy.
2. Hospitácie vedúcich MZ a PK.
3. Kontrolné testy zadané RŠ alebo vedúcim MZ a PK.
4. Písomné previerky a ich rozbory.
5. Účasť na zasadnutiach MZ a PK.
6. Po hospitácii viesť rozhovory s jednotlivcami alebo skupinou v rámci MZ a PK.
7. Rozbor kontrolných testov.
8. Viesť prehľad o vykonaných hospitáciách.
9. Vstupné previerky z MAT a SJL.
Oblasť hospodárskeho zabezpečenia:
1. Hospodárenie s finančnými prostriedkami, čerpanie rozpočtu podľa položiek.
2. Dodržiavanie platných právnych predpisov, vyhlášok, smerníc, nariadení a pokynov
v oblasti hospodárenia, prevádzky a iných odborných činností, vrátane vnútorných predpisov
školy.
3. Dôraz na vytvorenie podmienok pre plynulý chod školy (čistota, hygiena, teplo, stravovacie
návyky...).
4. Inventarizácia školského majetku.
Za výkon vnútroškolskej kontroly sú zodpovední:
- riaditeľ školy
- pedagogickí zástupcovia školy
- ekonóm školy
- vedúci MZ a PK.
Zverejnenie záverov vnútroškolskej kontroly:
- priebežne na pedagogických radách, pracovných poradách, gremiálnych poradách,
zasadnutiach MZ a PK, triednych aktívoch a triednických hodinách
- komplexne pri koncoročnom vyhodnotení plnenia plánu kontroly na škole.
VI. RIADIACA PRÁCA:
1/ Pedagogické porady.
Z: riaditeľ školy
T: podľa organizácie školského roka
2/ Gremiálne porady riaditeľa školy.
Z: riaditeľ školy
T: podľa potreby
3/ Poučenie žiakov o BOZP, o školskom poriadku, vnútornom poriadku školy so zápisom v
triednej knihe.
Z: triedni učitelia
T: 3.9.2013
VII. ROZŠIROVANIE A PREHLBOVANIE
OSTATNÝMI VÝCHOVNÝMI ČINITEĽMI:
SPOLUPRÁCE
1/ Pri plnení tejto úlohy rešpektovať prvoradú povinnosť a
dieťaťa.
ŠKOLY
S
úlohu rodičov pri výchove
a/ spolupráca rodičov pri riešení výchovných problémov
b/ spolupráca rodičov pri vedení záujmových krúžkov, pri organizovaní mimoškolských
akcií, organizácii spoločných športových (turnaj) a kultúrnych podujatí (ples)
2/ spolupráca s OZ Vincentinum
3/ spolupráca s Radou školy
4/ spolupráca s Rímskokatolíckym farským úradom BA – Ružinov.
5/ spolupráca s AŠÚ BA
6/ spolupráca s MÚ BA – Ružinov
7/ spolupráca so ZUŠ sv. Cecílie
Zoznam príloh:
Príloha č. 1: Organizácia školského roka
Príloha č. 2: Plán práce vedúcej MZ
Príloha č. 3: Plán práce vedúcej PK pre cudzie jazyky
Príloha č. 4: Plán práce vedúcej PK pre výchovy
Príloha č. 5: Plán práce vedúcej PK pre MAT, FYZ, INF, TECH
Príloha č. 6: Plán práce vedúcej predmetovej komisie pre prírodné vedy
Príloha č. 7: Plán práce vedúcej predmetovej komisie pre RIN
Príloha č. 8: Plán práce vedúcej predmetovej komisie pre SJL, DEJ a OBN
Príloha č. 9: Plán práce koordinátora pre prácu so začlenenými žiakmi
Príloha č. 10: Plán práce koordinátora pre protidrogovú prevenciu
Príloha č. 11: Plán práce koordinátora pre environmentálnu výchovu
Príloha č. 1: Organizácia školského roka
I. polrok:
sa začína - 1. septembra 2013 (nedeľa)
vyučovanie sa začína 2. septembra 2013 (pondelok)
končí sa 31. januára 2014 (piatok)
II. polrok:
sa začína - 4. februára 2014 (utorok)
vyučovanie sa končí 27. júna 2014 (piatok)
Prázdniny:
Prázdniny
Jesenné
Vianočné
Polročné
Jarné
Veľkonočné
Letné
Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
29. október 2013
(utorok)
20. december 2013
(piatok)
31. január 2014
(piatok)
21. február 2014
(piatok)
16. apríl 2014
(streda)
27. jún 2014
(piatok)
Termín prázdnin
30. október –
1.november 2013
23. december 2013–
7. január 2014
3. február 2014
(pondelok)
24. február –
28. február 2014
17. apríl – 22. apríl
2014
30. jún – 29. august
2014
Riaditeľské voľno:
V čase duchovných cvičení pre pedagógov a mimoriadnych situácií
Zápis do 1. ročníka:
7. a 8. februára 2014 (piatok a sobota)
Maturita 2014:
Externá časť:
slovenský jazyk a literatúra – 18. marec 2014 (utorok)
anglický jazyk, nemecký jazyk – 19. marec 2014 (streda)
matematika – 20. marec 2014 (štvrtok)
Testovanie – 9-2014:
12. marca 2014 (streda)
25. marec 2014 (náhradný termín)
Klasifikačné porady:
štvrťročná - 11. novembra 2013 (pondelok)
polročná – 27. januára 2014 (pondelok)
trištvrťročná - 14. apríla 2014 (pondelok)
koncoročná – pre 4. ročník 4-ročného gymnázia – 7. mája 2014 (streda)
Začiatok
vyučovania po
prázdninách
4. november 2013
(pondelok)
8. január 2014
(streda)
4. február 2014
(utorok)
3. marec 2014
(pondelok)
23. apríl 2014
(streda)
2. september 2014
(utorok)
pre ostatné ročníky - 23. júna 2014 (pondelok)
Pracovné porady:
podľa potreby
Duchovné cvičenia:
Jar 2014
Duchovné obnovy pre žiakov:
vianočná, veľkonočná
krížová cesta: Marianka- pútnické miesto - pôstne obdobie
Ďalšie porady:
26. augusta 2013 (pondelok) o 10.00 - úvodná pracovná porada
december 2013 - školenie pracovníkov BOZP, PO
Gremiálna porada riaditeľa školy: 1 x týždenne (streda)
Porady riaditeľov katolíckych škôl na ABÚ:
Pracovné porady sa uskutočnia podľa potreby a budú vopred oznámené.
Zasadnutia PK a MZ:
september - aktualizácia úloh školského roka
november - zasadnutie
február - hodnotenie 1. polroka
jún - príprava úväzkov, plánov, zhodnotenie školského roka
Akadémie, sviatky
19. jún 2014- Slávnostná akadémia k 20. výročiu založenia školy
Deň učiteľov
Rodičovské združenie:
9. septembra 2013 (pondelok) - triedne aktívy
11. novembra 2013 (pondelok) - konzultačný deň
13. januára 2014 (pondelok) - triedne aktívy
14. apríla 2014 (pondelok) - konzultačný deň
9. júna 2014 (pondelok) - triedne aktívy
Cirkevné sviatky a sviatky slávené zriaďovateľom:
2. september 2013 (pondelok) - Veni Sancte
27. september 2013 (piatok) – sv. Vincent de Paul
29. máj 2014 (štvrtok) - Nanebovstúpenie Pána
19. jún 2014 (štvrtok) - Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie Telo)
27. jún 2014 (piatok) - Te Deum
Poznámka: V prípade, že cirkevný sviatok je v deň školského vyučovania, škola ho slávi
bohoslužbou o 8.30 hod. v kostole sv. Vincenta de Paul a ďalším spoločným školským
programom.
Akcie podľa organizačných zložiek školy:
1/ ZŠ
1.stupeň:
- „Tematické dni“- ovocia, zeleniny, oranžový, modrý deň , Deň mlieka, Deň Zeme
- Boj proti hladu- september 2013
- Súťaž s pánom Smietkom- zber papiera a plastov
- Kinderiáda- október 2013
- Bienále 2013
- „Cypriánovo krídlo“ – súťaž v plastovom modelárstve – máj 2014
- Deň otvorených dverí pre MŠ a pre záujemcov o 1. r. ZŠ – január 2014
- Tehlička pre misie (pôstne obdobie)
- Krížová cesta (pôstne obdobie)
- návšteva knižnice – marec 2014
- prvé sväté prijímanie – máj 2014
- Vincentínska olympiáda – 2. jún 2014 (pondelok)
- návšteva ZOO spojená so zberom plastov – jún 2014
- návšteva dopravného ihriska
- návšteva SND a bábkového divadla - podľa ponuky
- Vypni telku, zapni seba- podľa námetov eRko-HKSD
ŠKD:
- „Pasovanie prvákov“- september 2013
- návšteva obyvateľov domova dôchodcov – október, november 2013
- plavecký výcvik pre 1.- 2. roč. – september 2013
- korčuľovanie pre 1.- 2. roč. – november 2013
- predvianočný jarmok – december 2013
- vianočné besiedky pre 1.- 4.roč.- december 2013
- školský karneval 1.- 4. roč. – január, február 2014
- lyžiarsky výcvik pre 1.- 4. roč. - január, február 2014 (podľa snehových podmienok)
- návšteva Bibiány a knižnice - marec 2014
- beseda s vydavateľom kníh
- reťaz priateľstva so študentmi SOŠ pre telesne postihnutých z Mokrohájskej
- beseda s požiarnikmi - apríl 2014
- akcie organizované Ružinovským športovým klubom - apríl 2014
- návšteva Slovenského národného múzea - podľa ponuky
- kultúrny program ku Dňu matiek – máj 2014
- prvé sv. prijímanie - máj, jún 2014
- „Deň radosti“ – športovo-zábavné popoludnie – jún 2014
- Noc v škole pre 1.- 2.r. ZŠ – máj 2014
- zábavno- športové popoludnie pre škôlkárov- máj, jún 2014
2. stupeň:
- Viedeň - návšteva technického múzea, vianočných trhov - december 2013
- divadelné predstavenie z ANJ - podľa ponuky
- Boj proti hladu – september 2013 (zodpovední katechéti)
- jesenný matboj - október 2013
- Komparo - november 2013
- Tehlička pre misie (pôstne obdobie)
- okresné kolá: MO, FO, Pytagoriáda, GEO, TSV - január, marec, apríl 2014
- rozlúčka deviatakov – jún 2014
- púť Marianka - 14.6.2014
- výchovné koncerty - počas konania okresných kôl súťaží prebiehajúcich na našej škole
- florbalová noc
- l. športový deň - 27. 9. 2013
- 2. športový deň - máj 2014
- Ružinovská športová liga žiakov - futbal, florbal, vybíjaná, tenis
- Majstrovstvá okresu - podľa výberu
- 3 celoročné súťaže: Športová trieda roka, Lovci bobrov, Bežecká liga
- športová akcia: „Piatok v Eláne“
2/ 8-ročné gymnázium:
- pasovanie primanov – október 2013
- zájazd do Londýna - október 2013
- Ondrejský ples: 29.11.2013 (piatok)
- študijný pobyt na škole v Španielsku - marec 2014
- študijný pobyt Španielov na našej škole - máj 2014
- prijímacia skúška do prímy – 1. úplný májový týždeň (termín spresníme)
- odovzdanie návrhov úloh prijímacieho konania do 3.5.2014
- zverejnenie pravidiel prijímacieho konania – do 28.3.2014
- odoslanie pozvánok na prijímaciu skúšku do 25.4.2014
- organizácia prijímacieho konania (harmonogram, učitelia, miestnosti) - 2.5.2014
- program pre triedy a učiteľov na dni prijímacieho konania bude určený najneskôr 2.5.2014
- zasadnutie prijímacej komisie a zverejnenie výsledkov najneskôr 9.5.2014
- odoslanie rozhodnutí o prijatí resp. neprijatí do 16.5.2014
- Boj proti hladu - september 2013
- Tehlička pre misie (pôstne obdobie)
- farebné dni
- lekárska prednáška: „Zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl“
3/ 4-ročné gymnázium:
- beseda s lekárom na tému: „Bioetika“- september 2013
- Boj proti hladu- september 2013
- Ekotopfilm: 7.- 11. 10. 2013
- vedecká cukráreň
- noc výskumníkov
- stužková slávnosť 4.GA – p. uč. Hodorovská – 8.11.2013 (piatok)
- podujatia v rámci týždňa vedy: 11.- 19. 11. 2013
- Ondrejský ples: 29. novembra 2013 (piatok)
- Tehlička pre misie (pôstne obdobie)
- Deň narcisov - apríl 2014
- majáles – máj 2014
- SOČ – podľa harmonogramu
- lekárska prednáška: „Zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl“
Maturitné skúšky:
Ústna časť:
20. mája a 21. mája 2014
Príloha č. 2: Plán práce metodického združenia pre 1. stupeň ZŠ
Vypracovala: Mgr. Alena Rausová, vedúca MZ
I. SEPTEMBER
1. Plán práce MZ vyplýva z úloh Plánu práce školy
Kontrola dokumentácie triednych učiteľov (TK, KH, katalógové listy, rozvrh hodín, ČTP pre
jednotlivé ročníky – prepracovať, doplniť, upraviť– s titulnými stranami na šk.rok 2013/2014
podľa Školského vzdelávacieho programu), kontrola dotácie jednotlivých predmetov ŠkVP
podľa ročníkov.
zodp.: 1.roč. R.Horváthová
2.roč. E.Jediná
3.roč. L.Mrocková
4.roč. J.Pavluvčíková
termín kontroly dotácie jednotlivých
predmetov ŠVP do : 9.9.2013
termín úpravy ČTP do:15.9.2013
Všetci triedni učitelia
termín kontroly dokum.do : 15.9.2013
prvácki tr.uč. do: 15.9.2013
2. Informácie o kabinetoch
1.- 2.ročník:
3.- 4.ročník:
Žiacka knižnica:
Učiteľská knižnica:
knižnica AJ pre 1.stupeň
zodp. A Rausová
zodp. L. Mrocková
zodp. E.Jediná
zodp. J.Pavluvčíková
zodp. M.Macková
3. Časopisy
2.ročník časopis Vrabček
3.ročník časopis Rebrík
4.ročník časopis Slniečko
časopis Funy English (AJ)
zodp. M. Macková
4. Vstupné previerky
pre 2.- 4.ročník uskutočniť jednotne v prvý októbrový týždeň ( do 4.10.) podľa ročníkov:
Klasifikácia gramatickej časti a matematiky podľa tabuľky. Diktáty podľa prijatej stupnice.
Počet chýb
0–1
2–4
5–7
8 – 10
11 a viac
Za priebeh previerok zodpovedá:
Známka
1
2
3
4
5
2. ročník
3. ročník
E. Jediná
L.Mrocková
4. ročník
(koniec šk.roka) 1.ročník
Pripraviť aj bodovanie písomných prác.
J.Pavluvčíková
R.Horváthová
5. Podpora talentovaných žiakov prípravou a účasťou v súťažiach.
Literárne: A slovo bolo u Boha
Slovom o Tvojej láske
Hviezdoslavov Kubín
zodp. M. Stankovičová, L.Kostelková, M.Macková, M.Bistová, K.Žigová
b)
Matematické:
Matematická olympiáda (4.roč.) zodp. M. Haršányová
Pytagoriáda 2.roč
zodp. E.Jediná
(3.roč.)
zodp. M. Haršányová
(4.roč.)
zodp. P.Nemec
Klokanko (2.roč)
(podľa záujmu) zodp. E.Jediná
Klokan
zodp. M. Haršányová, P. Nemec
iBobor
zodp.P.Nemec
Maksíks
(podľa záujmu) zodp. E.Jediná
a)
Hudobné: Slávik Slovenska ( 1.-4.ročník)
zodp. L.Kostelková, K.Žigová, L.Mrocková
c)
Výtvarné:
d)
(1.- 4. ročník)
zodp. O. Mináriková, J.Pavluvčíková
Športové: Kinderiáda,
McDonald´s eur.futbal. súťaž
Športom za duševné zdravie detí
zodp. P.Nemec
zodp.L.Mrocková
zodp.M.Bodnárová
Mimoškolské aktivity:
kultúrne aktivity – návšteva SND, bábkové divadlo, Bibiana výstava, návšteva knižnice, filmových predstavení (podľa ponuky), ZOO, exkurzia do
ÚĽUV-u, exkurzia hasiči, dopravné ihrisko, Krížová cesta (3.-4.ročník), koncoročné výlety
– podľa ročníkov, Bienále ilustrácii 6.9. – 25.10. 2013
Na 1.stupni rozbiehame separovanie odpadu – v triedach sa bude separovať papier od
ostatného odpadu.
zodp. triedni učitelia
6. Zvyšovanie odbornosti pedagogických pracovníkov
Účasť učiteľov na školeniach podľa ponuky MC. Pravidelne sledovať pedagogické periodiká,
odbornú literatúru, internetové stránky za účelom samovzdelávania.
Inovačné funkčnéštúdium - p.zást. Bodnárová
aktualizačné - L.Kostelková
1.atestácia – Bistová, Macková
7. Spolupráca učiteľov so špeciálnym pedagógom a školským psychológom
- pri riešení žiakov s poruchami učenia a správania – p. uč. L.Kmeťová, PhDr.
E.Žalondeková, pdg. – psych. poradňa – nám. SNP
8. Pripravované akcie v septembri:
- zapojenie triednych učiteľov, rodičov a žiakov do aktivít misijného týždňa: pečenie
a predávanie medovníkov charitatívnej zbierky – Boj proti hladu, spolupráca s uč.RIN,
s.Katarínou
- Bienále ilustrácii 6.9. – 25.10. 2013
- Tematické dni – medzipredmetové vzťahy :
„Svetový deň zdravej výživy“ - M.Macková
„Deň Zeme“- V.Chamillová,
„Vypni telku...“ - zodp. A.Rausová
tr.učitelia (zapojenie a aktivity)
zápisnica : Kostelková
II. OKTÓBER
- Kinderiáda
- návšteva dopravného ihriska
zodp. P. Nemec a uč. TEV
III. NOVEMBER
- návšteva cintorínov
zodp. 3.- 4.roč
- návšteva bábkového divadla
1.- 2.roč.
- spolupracovať s MŠ Spojenej školy sv.Vincenta de Paul na Chlumeckého ul., organizovať
spoločné podujatia a vzájomné návštevy.
IV. DECEMBER
- triedne vianočné besiedky
- predstavenie v SND – 2.- 4. ročník podľa ponuky
V. JANUÁR
1. Príprava zápisu do 1. ročníka v šk.roku 2014/15 (7. -8.2.2014)
2. Spolupráca s MŠ MŠ na ul. Exnárova, Zimná, Západná
zodp. O. Mináriková
MŠ Bancíková, MŠ Nevädzová
zodp. M. Bodnárová
MŠ SŠ sv. Vincenta de Paul
zodp.A.Rausová
3. Návšteva detí z MŠ na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul zodp.M .Bodnárová
tr.uč.1.roč
4. Deň otvorených dverí pre rodičov
zodp. tr. učitelia
5. Vyhodnotenie 1.polroka:
- polročné zhodnotenie žiakov – 1.ročník
- polročné previerky 2. – 4.ročník
- vyhodnotenie súťaží a mimoškolských aktivít
6. Informácie zo školení
zápisnica: Stankovičová
VI. FEBRUÁR
- zápis do 1.ročníka v školskom roku 2014/2015
VII. MAREC
- návšteva knižnice na Bachovej ulici spojená s besedou o knihách
zodp. O.Mináriková
- pôstne obdobie – Krížová cesta
zodp. (tr.uč. 3.-4.r)
- Tehlička pre misie
zodp. tr.učitelia
VIII. APRÍL
- exkurzie do historického centra Bratislavy, hasičskej stanice
zodp. tr. učitelia
- „Deň Zeme“
zodp. Rausová
IX. MÁJ
- prvé sv. prijímanie žiakov 3.ročníka - spolupráca tr. učiteľov so s.Katarínou, ŠKD, rodičmi
- príprava na Vincentínsku olympiádu
zodp.p.zást. M.Bodnárová
(zápisnica : Žigová)
- „Vypni telku, zapni seba“ podľa námetov eRko-HKSD zodp. Rausová (príprava) ,
tr.učitelia (realizácia)
- príprava Slávnostnej akadémie
tr.učitelia
- „Cypriánovo krídlo“- súťaž v plastovom modelárstve
zodp. R. Pažík
X. JÚN
- „Vincentínska“ olympiáda
- Slávnostná akadémia k 20.výročiu založenia školy
- vyhodnotenie výstupných previerok
- vyhodnotenie súťaží a mimoškolských aktivít
- informácie zo školení
- analýza školského roka, vyhodnotenie práce MZ, návrhy na zlepšenie práce
- príprava a realizácia školských výletov pre 1. – 4.ročník
- rôzne
zápisnica : Bistová
Príloha č. 3: Plán práce vedúcej predmetovej komisie pre cudzie jazyky – ANJ, NEJ, SPJ
Vypracovala: Mgr. Judita Drančáková, vedúca PK
Zloženie predmetovej komisie:
Anglický jazyk: Mgr. Martina Bistová, Mgr. Judita Drančáková, Mgr. Zuzana Harichová,
Mgr. Eva Hodorovská, Mgr. Mariana Macková, Mgr. Martina Stankovičová, Mgr. Iveta
Švecová, PaeDr. Ivan Štancel
Nemecký jazyk: PaeDr. Anna Hellingerová, Mgr. Rozália Zuskinová, Mgr. Zuzana
Mezeiová
Španielský jazyk: PhDr. Helena Mrocková
Hlavné úlohy PK cudzích jazykov pre školský rok 2013/2014:
1. Napĺňanie výchovno – vzdelávacích cieľov v jednotlivých cudzích jazykoch na
základe učebných osnov a vzdelávacích štandardov, pričom sa bude postupovať podľa
schválených časovo-tematických plánov
2. Vypracovanie ŠkVP a časovo-tematických plánov z cudzích jazykov:
Anglický jazyk: 3. roč. ZŠ, kvarta, sexta a septima osemročného gymnázia
Nemecký jazyk: 4. roč. 4- roč. G, sexta, septima
Španielský jazyk: prima, sekunda, sexta, septima
podľa školského zákona č. 245, ktoré sú aj súčasťou školského vzdelávacieho
programu. V rámci týchto osnov budeme pracovať aj na prierezových témach
(Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti) ako aj na celoškolskom medzipredmetovom projekte
3. Podpora nadaných žiakov a študentov organizovaním olympiád a recitačných
súťaží
4. Individuálny prístup k žiakom a študentom so špecifickými poruchami učenia, aby
mali čo najviac možností rozvíjať svoje vedomosti a schopnosti, v prípade potreby aj
žiakom a študentom so sklonmi k šikanovaniu, drogovej závislosti, ako aj tím, ktorí sú
obeťami šikanovania
5. Formovanie kultúrneho povedomia žiakov a študentov, rozvoj etických a morálnych
princípov, poukázanie na rôzne závislosti a ich negatívnych dôsledkov ako aj ich
prevencia, zvyšovanie pozitívneho postoja k životnému prostrediu prostredníctvom
diskusií, projektovej práce, prezentácií príp. divadelných predstavení
Čiastkové úlohy členov PK:
1.
2.
3.
4.
Vedenie PK: Mgr. Judita Drančáková
Vedenie kabinetu ŠJ: PhDr. Helena Mrocková
Vedenie kabinetu AJ I. stupeň ZŠ: Mgr. Mariana Macková
Vedenie kabinetu AJ II. stupeň ZŠ a gymnázia: Mgr. Eva Hodorovská
5. Vedenie kabinetu NJ: PaeDr. Anna Hellingerová
Organizovanie súťaží:
Olympiády
Olympiáda ANJ
5., 6., 7. + 8 roč. G – Drančáková, Hodorovská, Štancel
8.,9. + 8 roč. G – Drančáková, Hodorovská, Štancel
8 roč. G + 4 roč. G – Drančáková, Hodorovská, Štancel
Olympiáda NEJ – 8 roč. a 4 roč. G - Zuskinová, Hellingerová
Olympiáda ŠPJ - 8 roč. G – Mrocková
Shakespeare´s Memory - recitačná súťaž (marec-apríl) – Drančáková, Hodorovská,
Štancel
Súťaž v prednese poézie a prózy Karpatských Nemcov – Zuskinová
Anglická žiacka knižnica – Štancel
Divadelné predstavenia - Drančáková, Hodorovská, Štancel
Krúžok ruského jazyka - Zuskinová
Časopisy Hello, Friendship, Hurra – Zuskinová
Objednávanie učebníc – Drančáková, Mrocková, Hellingerová
Plán činnosti PK:
Termíny zasadnutí:
1. zasadnutie PK: august 2013
2. zasadnutie PK: november 2013
3. zasadnutie PK: február 2014
4. zasadnutie PK: jún 2014
Termíny suťaží a akcii: olympiády z cudzích jazykov (školské kolá) sa uskutočnia v prvej
polovici decembra, recitačná súťaž v marci - apríli, Funny Day v júni, divadelné predstavenia
podľa ponuky
Plán profesijného rastu:
Vyučujúci sa budú zúčastňovať školení organizovaných MPC MB, seminárov
organizovaných OUP a CUP a iných podľa svojho záujmu
Príloha č. 4: Plán práce vedúcej predmetovej komisie pre výchovy – TSV, HUV, VYV,
UMK, VYU
Vypracovala: Mgr. Mária Bizoňová, vedúca PK
August 2013 – 1. PK
1. Členovia PK
2. Kontrola plnenia uznesení zo šk.r. 2012/13
3. Prerokovanie „Školského poriadku“
4. Návrhy k „Organizácii školského roka“
5. Prerokovanie “Školského vzdelávacieho programu“ a jeho doplnenie
6. Krúžky, projekty, akcie
7. Požiadavky na OZ Vincentínum
8. Rôzne
9. Uznesenia
November 2013 – 2. PK
1. Kontrola uznesení
2. Nové POP
3. Plnenie tematických plánov
4. Semináre, školenia, nové metodiky a ŠVP
5. Krúžky, projekty, akcie
6. Delenie financií z OZ Vincentínum, nákup pomôcok
7. Rôzne
8. Uznesenia
Február 2014 – 3.PK
1. Kontrola uznesení
2. Vyhodnotenie prvého polroka a plnenie tematických plánov
3. Prierezové témy a ŠVP
4. Krúžky, projekty, akcie
5. Vzdelávanie pedagógov
6. Rôzne
7. Uznesenia
Jún, júl 2014 – 4. PK
1. Kontrola uznesení
2. Vyhodnotenie druhého polroka a plnenie tematických plánov
3. Zhodnotenie kurzov v TSV
4. Zhodnotenie práce krúžkov, výstupy z projektov a akcií
5. Vyúčtovanie pre OZ Vincentínum a nové požiadavky do kabinetných zbierok
6. Tvorba vyhodnocovacej správy PK a návrhy pre nasledujúci šk.r.
7. Rôzne
8. Uznesenia
V šk.r. 2013/2014 budeme naďalej hodnotiť žiakov na telesnej výchove známkami podľa
metodických pokynov.
Príloha č. 5: Plán práce vedúcej predmetovej komisie pre MAT, FYZ, INF, TECH
Vypravovala: Mgr. Valéria Vrábelová, vedúca PK
Obsahuje :
1. Zloženie predmetovej komisie
2. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, vyhodnotenie matematických
a fyzikálnych súťaží z predchádzajúceho škol.roku
3. Hlavné úlohy PK M-F-Inf.-Tchv-Svet práce vyplývajúce z POP MŠ SR a Školského
vzdelávacieho programu na šk.r.2013/2014
4. Ďalšie čiastkové úlohy členov PK M-F-Inf. na šk.r.2013/2014
5. Plán činnosti :
a/ harmonogram zasadnutí
b/ kontrola a hodnotenie vedomostí žiakov
c/ plán hospitačnej činnosti
d/ plán otvorených-komentovaných hodín
e/ plán celoživot.vzdelávania členov PK M-F-InfTech.v.-Svet práce
Prílohy : 1. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho
procesu,vyhodnotenie matematických a fyzikálnych súťaží
z predchádzajúceho škol.roku
2. Platné učebnice, ŠkVP,vzdelávacie štandardy z M,F,Inf.,Tech.v.Svet práce.
3. Plán exkurzií
4. Systém bodového hodnotenia vedomostí v matematike a vo fyzike
v G a OG
1. Zloženie predmetovej komisie :
Mgr.Valéria Vrábelová - apr. M-Z , ved.PK,
Mgr.Mária Švantnerová - apr.M-Tchv,
Mgr.Zuzana Tehlárová - apr.M-F,
Štefánia Floreková
- apr.M-F
Ing.Adriana Miklová - apr.M-Ch
Mgr.Štefánia Bredová - apr.M -F
Mgr.Monika Hrušovská –apr. M-Bi
sr.Petra
- apr. M-Inf.
Mgr. Rudolf Pažík
- apr.D-NOS
M-V.A,B
M-III.OA
M-3.GA,1.OA,2.OA
F -2.OA, 1.OA
M-6.OA,7.OA,B, VIII.A
M-4.OA, VII.A,F-VI. A,VII.A,VIII.A, 6.OA,
7.OA,B,4.OA , cvič. z F-6.OA
M – IX.A,B
M- V.C,VI.A, Inf. –V.A,B, C,VI.A,
I.OA,II.OA,6.OA
Tech.-VIII.A,2.OA, 3.OA
Mgr. Peter Nemec
Mgr. Michal Angyal
- apr. Inf.
- apr.Hist.-Filoz.
Inf. –VII.OA,B
Inf.- V.A,B,C,VI.A
Príloha č. 5.1 Hlavné úlohy PK MAT, FYZ, INF, TECH vyplývajúce z POP MŠ SR,
Hlavných úloh školy a Škol. vzdelávacieho programu
Úloha č.1 : Zapájať nadané a talentované deti z M , F, Inf. a Tech. do súťaží a olympiád,
podporovaných MŠ SR, prispievať tak k zviditeľňovaniu školy navonok
Úloha č.2 : Zvyšovať metodickú úroveň vyučovania využívaním progresívnych metód
a foriem práce vedúce k tvorivosti a aktivite žiakov, k využívaniu informácií
z IKT
Úloha č.3 : Využívať PC učebne ,tak aby slúžila na vyučovanie rôznych
predmetov s využitím dostupného didaktického softwearu
Úloha č.4 : Zúčastňovať sa jednorázových odborno-,metodických prednášok z M ,F
pre pedagógov organizovaných MPS- Ševčenkova, MŠ,....
Úloha č.5 : Dopĺňať kabinetné zbierky z M a F novými učebnými pomôckami a najnovšou
literatúrou podľa ponuky a finančných možností školy
Úloha č.6 : Aktualizovať a dotvoriť tézy k maturitnej skúške z M a z F
Úloha č.7 : Zapájať sa do akcií organizovaných MPC a z finanč.fondov EÚ v rámci
projektu Ďalšieho celoživotného vzdelávania pedagogických pracovníkov,
hlavne v oblasti digit. technológií ,environment.vzdelania,výchovy
k manželstvu,k občianstvu, v obl.prevencie proti šikanovaniu a prevencie
proti drogovej závislosti, ako i k novému Školskému zákonu,...
Úloha č. 8 : Pokračovať v bodovom systéme hodnotenia v matematike a fyzike v OG a G
Úloha č.9 : Zapojiť žiakov na škole do okresného kola MO – kat. 5-9, FO kat. E a F
a iných súťaží / Pytagoriáda, Matem. klokan, Maks, Matboj,.../
Úloha č.10 : Prekontrolovať ŠkVP z matematiky, fyziky , informatiky
a tech.vých. v súlade so ŠVP, hlavne počty hodín
Úloha č.11: Mimoriadnu pozornosť venovať talentovaným žiakom, žiakom 9.ročníka
pri príprave na Monitor, žiakom so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími
potrebami , v prípade potreby i žiakom a študentom so sklonmi
k šikanovaniu, respektíve k drogovej závislosti
Príloha č. 5.2 - Ďalšie čiastkové úlohy členov PK MAT, FYZ, INF, TECH
1. Vypracovať časovo-tematické plány z MAT, FYZ, IINF a TECH v súlade
so ŠkVP /Z: všetci vyuč., T: do 15.9./
2. Pre talentovaných žiakov vytvoriť a viesť krúžky MO a FO
/Z:: vyuč. M a F v jednotl. roč.podľa záujmu žiakov ,T: do 30.9. /
3. Pravidelne hodnotiť a preverovať vedomosti žiakov,zabezpečiť správnu realizáciu
klasifikačného poriadku , zjednotiť kritériá zavedením Bodového hodnotenia žiakov
v M a vo F v OG a v G, žiakov so špecifickými poruchami učenia hodnotiť podľa
osobitných Metodických pokynov / Z: všetci vyuč., T: priebežne/
4. Na vyuč. hod. dodržiavať zásady primeranosti, postupnosti, vytvárať dostatočný priestor
na osvojovanie a upevňovanie učiva /Z: všetci vyuč., T: priebežne/
5. V matematike písať jednotné štvrťročné pís.práce v jednom termíne, výsledky
vyhodnotiť,porovnať s požiadavkami Štandardov,prijať účinné opatrenia /Z: všetci
vyuč. M, T: celý šk.r./
6. Spolupracovať s MZ 1. stupňa v oblasti metodiky matematiky /Z: vyuč. M v 5.roč.,
T: priebežne/
7. Pokračovať v popularizácii M a F na školskej nástenke / Z: Floreková, sr. Petra
T: priebežne/
8. Zapojiť žiakov a študentov do celobratislavskej matematickej súťaži Jesenný matboj
/ Z: Vrábelová,Floreková, Miklová T:október/
9. Organizovať odborné exkurzie pre žiakov a študentov /Z: všetci vyučujúci,
T: priebežne/
10. Dopĺňať kabinetné zbierky z M a F /Z: Miklová,Vrábelová,Bredová,
T: priebežne/
11. Písať zápisnice zo zasadnutí PK / Z:Vrábelová, T: priebežne/
12. Dopracovať resp. prekontrolovať tézy k maturitným skúškam z M a F a predložiť
ved.školy /Z : Tehlárová, Bredová, T: 30.3. /
13. Na zasadnutiach PK informovať o zaujímavostiach z časopisu Matematika,fyzika
a informatika / Z: Floreková, T : priebežne /
14. Informovať o prednáškach o nových formách práce a inovačných metódach vo
vyučovaní M podľa nového Škol.zákona, vedúce k tvorivosti a aktivite žiakov
a študentov / Z. Miklová,Vrábelová,T: podľa ponuky MPC /
15. Využívať didaktický softwér vo vyučovacom procese /Z: všetci vyuč., T: priebežne /
16. Informovať rodičov žiakov 1.OA o kritériach bodového hodnotenia v matematike a
vo fyzike /Z: Floreková T : september – RZ /
17. Organizovať korešp.seminár MAKS, i Bobor,súťaž FLL / Z : sr.Petra,Nemec T :
priebežne /
18. Zorganizovať na škole medzinárodnú súťaž Matem. klokan / Z : Vrábelová,Floreková,
T : marec 2013 /
19. Zorganizovať školské kolo Pytagoriády / Z : Miklová ,T : podľa harmonogramu
Iuventy /
20. Pripraviť žiakov a študentov na postup do vyšších kôl MO a FO / Z :všetci vyučujúci,
T: podľa harmonogramu súťaží /
21. Pripraviť testy pre ziakov k prijímacím skúškam do OG / Z: všetci vyuč. po 4 príklady
T: apríl 2013/
22. Zorganizovať regionálne kolo FO / Z: Floreková, T: podľa harmonogramu Iuventy/
23. Zorganizovať súťaž Plastiková šou /Z: Pažík, T: január 2014/
Príloha č. 5.3 - Plán činnosti :
a/ harmonogram činnosti:
1. zasadnutie : 1. Úvod
2. Základné pedag. dokumenty
3. Hlavné úlohy PK – návrh Plánu
4. Rôzne - diskusia
5. Uznesenie
6. Záver
2. zasadnutie :
1. Úvod
2. Kontrola uznesenia
3. Vyhodnotenie štvrťročných pís. prác - opatrenia
4. Nové formy a prostriedky vo vyučovaní M, F, Inf.,Tech.,
odb. exkurzie
5.Informácie z metod.stretnutí, z odb.liter.,časopisov
6.Rôzne, diskusia
7.Uznesenie - záver
3. zasadnutie : 1. Úvod
2. Kontrola uznesenia
3. Vyhodnotenie 2. štvrťročných pís.prác - opatrenia
4. Hodnotenie dosiahnutých výsledkov za I.polrok
5. Príprava žiakov do region. súťaží, na maturitné skúšky,
príprava region.kola FO na škole, Matem. klokan,
6. Inovačné metódy v M- podľa harmonogramu MPS- inform.
7. Rôzne-diskusia
8. Uznesenie – záver
4. zasadnutie : 1. Úvod
2. Kontrola uznesenia
3. Hodnotenie vých-vyuč.výsledkov za 2.polrok
4. Vyhodnotenie súťaží
5. Vyhodnotenie činnosti PK
6. Návrhy do ďalšieho šk.roka
7. Záver
b/ kontrola a hodnotenie vedomostí :
Vo všetkých ročníkoch sa vedomosti a zručnosti v M na ZŠ budú v tomto šk.roku
hodnotiť klasicky – známkou , v OG a G sa budú hodnotiť bodmi v priebehu polroka
a na konci polroka sa prepočítajú cez %-ovú stupnicu na známku . Žiaci i rodičia budú
oboznámení s kritériami na 1. RZ . /viď Príloha č.4/.
Kontrola vedomostí bude prebiehať formou jednotných písomných prác napísaných
v jednotnom termíne a vyhodnotených podľa jednotných kritérií ku dňu :
15.novembra - 1.pís.práca
15.januára
- 2.pís. práca
15.apríla
- 3.pís.práca
15.júna
- 4.pís.práca
Výsledky budú vyhodnotené na zasadnutiach a priložené písomne / Z: všetci vyučujúci,
T: štvrťročne /
c/ plán vzájomných hospitácií :
Každý vyučujúci si určí jednu vzájomnú hospitáciu v každom polroku, na predmete
svojej aprobácie v závislosti od zostaveného rozvrhu hodín, s cieľom vzájomného
odovzdávania si skúseností.
d/ plán otvorených , komentovaných hodín ( ukážka videozáznamov z vyuč.hodín ):
2.polrok
F
I.OA
odučí Floreková
resp. pripraví komentovanú hodinu na
zvolenú tému
e/ plán celoživotného vzdelávania pedagógov :
Inštruktáž k MO
Inštruktáž k FO
Školenie k maturitnej skúške z M,F
Jednorázové podujatia z odb.predm.
Šoltésové dni
Modernizácia vzdelávacieho procesu
Ďalšie akcie podľa ponuky PMC.
podľa ponuky MPC
podľa ponuky MPC
podľa ponuky MPC
podľa ponuky MPC
december
priebežne
Floreková,Vrábelová
Floreková,Brédová
Brédová
všetci vyuč.
Floreková,Bredová
Miklová
Príloha č. 5.4 - Platné učebnice, učebné osnovy, štandardy z matematiky pre gymnáziá
Zbynek Kubáček: Matematika pre 2.ročník gymnázií -1.časť- schválené MŠ SR CD – 200931913/30869-1:912 dňa 2.sept.2009 ako učebnicu Matematiky pre 2.ročník gymnázií
Oldrich Odvarka a kol.: Matematika pre 1.roč.gymnázia – Funkcie I – schválené MŠ SSR
dňa 10.5.1988 pod poradovým číslom 3895/1988 – 21 ako 1.vydanie učebnice pre 1.ročník
gymnázia
Jozef Smida : Matematika pre 1.roč.gymnázia – Algebra,Rovnice a nerovnice – schválené MŠ
SSR dňa 14.4.1983 pod poradovým číslom 5131/1983 – 21 ako 1.vydanie učebnice
pre 1.ročník gymnázia
Oldrich Odvarka a kol.: Matematika pre 2.roč.gymnázia – Funkcie II – schválené MŠ SSR
dňa 13.6.1984 pod poradovým číslom 6304/1984 -21 ako 2.vydanie učebnice pre 2.ročník
gymnázia
J.Šedivý : Matematika pre 3.roč.gymnázia – Analyt.geometria lineárnych útvarov
Jan Houska a kol.: Cvičenia z matematiky pre 3.roč.gymnázia
Jozef Smida : Matematika pre 4.roč.gymnázia – Komplexné čísla
Svetlana Bednárová : Zbierka úloh z matematiky pre 4.roč.gymnázií a SOŠ
Medek, Sivošová : Zbierka úloh z deskriptívnej geometrie pre 4.roč.gymnázia
M.Hanula a kol. : Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z matematiky
pre gymnázium – štvorročné štúdium, vydané v ŠPÚ, máj 2001
Školský vzdelávací program z matematiky schválený Pedagogickou radou dňa 27.8.2012.
Vzdelávací štandard z matematiky schválený MŠ SR dňa 30.6.2008.
Poznámka: študenti študujúci v OG budú používať tie isté učebnice matematiky
ako žiaci ZŠ
V Bratislave 5.septembra 2013.
Vypracovala: Mgr.Valéria Vrábelová
ved.PK M-F-Inf.-Tech.
Príloha č. 5.5 - Platné učebnice , štandardy z fyziky pre gymnázia
Koubek a kol. : Fyzika pre 1.ročník gymnázií -1.časť- schválené MŠ SR dňa 29.júla 2009
pod č. CD-2009-30303/27719-1:912 ako učebnicu Fyziky pre 1.ročník gymnázií,
1.vydanie 2009
Demkin a kol. : Fyzika pre 2.ročník gymnázií a 6.ročník gymnázií s osemročným štúdiom,
1.vydanie 2010 –schválené MŠ SR -2829/2010-919 zo dňa 2.marca 2010 ako učebnicu
Fyziky pre 2.ročník gymnázií a 6.ročník gymnázií s osemročným štúdiom
E.Tomanová a kol. : Zbierka úloh z fyziky pre gymnázia – I.časť – schválené MŠ SSR dňa
8.1.1986 pod poradovým číslom 13276/1986 – 21 ako učebnicu pre 1.a 2.ročník gymnázia,
2.vydanie 1989
V.Koubek a kol. : Zbierka úloh z fyziky pre gymnázia – II.časť – schválené MŠ SSR dňa
5.1.1987 pod poradovým číslom 12408 / 1986 – 21 ako učebnicu pre 3.a 4.ročník gymnázia,
1.vydanie 1988
J.Pišút a kol.: Fyzika pre 4.ročník gymnázia
J.Fuka,V.Frei,O.Lepil : Cvičenia z fyziky
E.Tomanová a kol. : Vzdelávací štandard s exemplifikačnými úlohami z fyziky pre
gymnázium – štvorročné štúdium, vydané ŠPÚ, máj 2001
Vzdelávací štandard z fyziky schválený MŠ SR zo dňa 30.6. 2008.
Školský vzdelávací program z fyziky schválený Pedagogickou radou dňa 27.8.2012.
V Bratislave 5.septembra 2013.
Vypracovala: Mgr.Valéria Vrábelová
ved.PK M-F-Inf.- Tech.
Príloha č. 2 :
Príloha č. 5.6 - Platné učebnice a vzdelávacie štandardy z fyziky pre 2.stupeň ZŠ a OG
Učebnice:
Lapitková a kol. - Fyzika pre 6.ročník ZŠ - 1.vydanie 2010, schválilo MŠ SR pod č.2010193/323-2:912 zo dňa 8.jan. 2010 ako učebnicu Fyziky pre 6.ročník základných škôl
Lapitková a kol. – Fyzika pre 7.ročník ZŠ a 2.roč. gymnázií s osemročným študiím1.vydanie 2010, schválilo MŠVVaŠ SR pod č. 2010 – 200894/48911 : 4 – 919 zo dňa
10. decembra 2010 ako učebnica Fyziky pre 7.ročník základnej školy a 2. roč. gymnázií
s osemročným štúdiom
Bohunek a kol. - Fyzika pre 7.ročník ZŠ 7/A - 2.upravené vydanie2000, schválilo MŠ SR z
8.júna 1990 pod č. 4613/1990 - 20 ako 1.vydanie učebnice F pre 7.ročník
Bohunek a kol. - Fyzika pre 7.ročník ZŠ 7/ B - 2.prepracované vydanie 2000, schválilo MŠ
SR rozhodnutím z 8.júna 1990 pod č. 4613 / 1990 - 20 ako 1.vydanie učebnice F pre 7.ročník
Macháček - Fyzika pre 7.ročník - 1.diel - 5.prepracované vydanie 1999, schválilo MŠ SR
28.júla 1999 rozhodnutím pod č.2844/ 99 - 41 ako alternat. učebnicu F pre 7.ročník
Macháček - Fyzika pre 7.ročník ZŠ - 1.diel - 1.vydanie 1992, schválilo MŠ SR rozhodnutím z
18.marca pod č. 1889 / 1992 - 20 ako 1.vydanie alternat.učebnice F pre 7.ročník
Macháček - Fyzika pre 7.ročník ZŠ - 2.diel - 3.vydanie 1994 ,schválilo MŠ SR rozhodnutím
zo 17.marca 1992 pod č. 1889/ 1992 - 20 ako 1.vydanie altern.učebnice F pre 7.ročník
Janovic a kol. - Fyzika pre 8.ročník ZŠ 8 /A - 2.prepracované vydanie 2001, schválilo MŠ SR
z 8.apríla 1991 pod č. 2673/ 1991 - 20 ako 1.vydanie učebnice pre 8.ročník ZŠ s vyuč.
jazykom slovenským
Janovic a kol. - Fyzika pre 8.ročník ZŠ 8 /B - 2.upravené vydanie 2001,schválilo MŠ SR
8.apríla 1991pod č. 2673 /1991 - 20 ako 1.vydanie učebnice pre 8.ročník ZŠ s vyuč. jazykom
slovenským
Macháček - Fyzika pre 8.ročník - 1.diel -1.vydanie 1993, schválilo MŠ SR rozhodnutím zo
6.apríla 1993 pod č. 1548 / 1993 - 30 ako 1.vydanie alternat.učebnice F pre 8.ročník ZŠ
Macháček - Fyzika pre 8.ročník - 2.diel - 1.vydanie 1993, schválilo MŠ SR rozhodnutím z
20.júla 1993 pod č. 1548 / 1993 - 20 ako 1.vydanie alternat. učebnice F pre 8.ročník ZŠ
Janovic a kol. - Fyzika pre 9.ročník ZŠ - 1.vydanie 2000, schválilo MŠ SR rozhodnutím z
1.augusta 2000 pod č. 2746 / 2000 - 41 ako 1.vydanie učebnice F pre 9.ročník ZŠ
Macháček - Fyzika pre ZŠ 9 - 1.diel - 1.vydanie 2001, schválilo MŠ SR 17.septembra 1999
pod č. 564 / 99 - 41 ako učebnicu pre 9.ročník ZŠ, 1.diel
Macháček - Fyzika pre ZŠ 9 - 2.diel - 1.vydanie 2001, schválilo MŠ SR 5.júna 2000 pod č.
633/ 2000 - 415 ako alternatívnu učebnicu F pre 9.ročník ZŠ, 2.diel
Vzdelávací štandard ku ŠVP schválený MŠ SR dňa 30.6. 2008.
Školský vzdelávací program z Fyziky schválený Pedagogickou radou dňa 27.8.2012.
Príloha č. 5.7 - Platné učebnice, vzdelávacie štandardy z matematiky, ŠkVP
pre 2. stupeň základnej školy a OG
Učebnice:
Žabka, Černek – Matematika pre 5.ročník ZŠ – 1.časť- schválené MŠ SR pod číslom CD2009-29720/29767-7:911 zo dň 21.augusta 2009 ako učebnicu Matematiky pre 5.ročník
základných škôl, 1.vydanie 2009
Žabka, Černek - Matematika pre 5. ročník ZŠ - 2. časť - schválilo MŠ SR 5.februára 2010
pod č. 2010 – 893/3038 – 1:912 ako učebnicu Matematiky pre 5.ročník ZŠ, 1.vydanie 2010
Žabka, Černek- Matematika pre 6.ročník ZŠ a 1.ročník gymnázií s osemročným štúdiom,
1.časť- schválené MŠ SR pod číslom CD- 2009-29720/31177-8:911 zo dňa 21.septembra
2009 ako učebnicu Matematiky pre 6.ročník základných škôl a 1.ročník gymnázií
s osemročným štúdiom, 1.vydanie 2010
Žabka, Černek- Matematika pre 6. ročník základných škôl a 1.ročník gymnázií
s osemročným štúdiom- 2. časť - schválilo MŠ SR 30. novembra 2009 pod č. CD – 2009 –
29820/31177-8:911 ako učebnicu Matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1.ročník gymnázia
s osemročným štúdiom, 1.vydanie 2010
Žabka,Čenek- Matematika pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymnázií s osemročným štúdiom,
1.časť- schválené MŠVVaŠ SR pod číslom 2010-13967/43158:4-919 zo dňa 17.septembra
2010 ako 1. časť učebnice matematiky pre 7.ročník základnej školy a 2.ročník gymnázia
s osemročným štúdiom, 1. vydanie 2010
Žabka, Černek- Matematika pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymnázií s osemročným štúdiom,
2.časť- schválené MŠVVaŠ SR pod číslom 2011-997/5574:4-919 zo dňa 10.februára 2011
ako 2. časť učebnice matematiky pre Žabka, Černek 7.ročník základnej školy a 2.ročník
gymnázia s osemročným štúdiom, 1. vydanie 2011
Žabka,Čenek- Matematika pre 8.ročník ZŠ a 3.ročník gymnázií s osemročným štúdiom,
1.časť- schválené MŠVVaŠ SR pod číslom 2011-6359/18187:4-919 zo dňa 9.augusta 2011
ako 1. časť učebnice matematiky pre 8.ročník základnej školy a 3.ročník gymnázia
s osemročným štúdiom, 1. vydanie 2011
Žabka, Černek- Matematika pre 8.ročník ZŠ a 3.ročník gymnázií s osemročným štúdiom,
2.časť- schválené MŠVVaŠ SR pod číslom 2012-2141/7301:4-919 zo dňa 15.februára 2012
ako 2. časť učebnice matematiky pre 8.ročník základnej školy a 3.ročník gymnázia
s osemročným štúdiom, 1. vydanie 2012
Šedivý a kol. - Matematika pre 7. ročník základných škôl - 1. časť , 1. vydanie 1999 ,
schválilo MŠ SR 8. júla 1998 pod č.2677 / 98 - 44 ako alternatívnu učebnicu matematiky
pre 7. ročník ZŠ, 1. časť
Šedivý a kol. - Matematika pre 7. ročník základných škôl - 2. časť , 1. vydanie 2000 ,
schválené MŠ SR 19. júla 1999 pod č..2845 / 99 - 41 ako alternatívnu učebnicu matematiky
pre 7. ročník ZŠ, 2. časť
Šedivý a kol. - Matematika pre 8. ročník základných škôl - 1. časť , 1. vydanie 2000, schválilo
MŠ SR 12. júna 2000 pod č. 1016 / 2000 - 41 ako alternatívnu učebnicu matematiky pre 8.
ročník ZŠ, 1. časť
Šedivý a kol. - Matematika pre 8. ročník základných škôl - 2. časť - 1. vydanie 2001,
schválilo MŠ SR 8. januára 2001 pod č. 1774 / 2000 - 41 ako alternatívnu učebnicu
matematiky pre 8. ročník ZŠ, 2. časť
Šedivý a kol. - Matematika pre 9. ročník základných škôl,1.časť - schválilo MŠ SR 4. júla
2001 pod číslom 1093 / 2001 - 41 ako učebnicu matematiky pre 9.ročník ZŠ, 1.časť,
1.vydanie 2001
Šedivý a kol. – Matematika pre 9.ročník základných škôl, 2.časť – schválilo MŠ SR 24.apríla
2002 pod číslom 438/2002 – 41 ako učebnicu matematiky pre 9.ročník ZŠ, 2.časť, 1.vydanie
2002
V.Kolbaská – Matematika pre 9.ročník ZŠ,1.časť –schválilo MŠ SR dňa 31.okt.2012 pod
číslom 2012 – 15889/49049: 4-919 jako 1.časť učebnice pre 9.ročník základném školy a
4.ročník gymnázia s osemročným študiím , 1.vydanie 2012
Vzdelávací štandard z matematiky schválený k ŠVP MŠ SR dňa 30.6. 2008.
Školský vzdelávací program z matematiky schválený pedagogickou radou dňa 27.8.2012.
Príloha č. 5.8 - Plán exkurzií a návštevy výstav
MÚZEUM OBCHODU
október
TECHNICKÉ MÚZEUM - Viedeň
november
2. stupeň ZŠ,
OG, G
TÝŽDEŇ VEDY
november
2. a 3.stupeň
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA MFF
máj
2.- 3. stupeň
DOPRAVNÉ MÚZEUM
apríl
VEDECKÁ CUKRÁREŇ
priebežne
NOC VÝSKUMNÍKOV
jeseň
OG a G
CYPRIANOVO KRÍDLO
marec
model. krúžok
PLASTIKOVÁ ZIMA – výstava
január
5. a 6. ročník
PREZENT.ROBOT.KR. FLL
jeseň 2013
robot. krúžok
NA MFF
5.roč.ZŠ
5. a 7. ročník ZŠ
1.- 3. roč.OG, G
Exkurzia pre žiakov reprezentujúcich školu vo vedomostných súťažiach
máj 2014
Príloha č. 5.9 - Bodový systém hodnotenia vedomostí v matematike a vo fyzike na OG a G
1.Podstata bodového hodnotenia
Podstatou bodového hodnotenia vedomostí spočíva v tom, že všetky činnosti sú
hodnotené bodmi, ktoré na konci klasifikačného obdobia budú premenené na známku, podľa
kritérií , ktoré sú uvedené v bode č.3.
2.Povinné činnosti
Za jeden polrok šk. roka je žiak povinný vypracovať :
a/ dve štvrťročné písomné práce – termín je týždeň vopred oznámený, pri rozbore sú žiaci
oboznámení s pridelením bodov za každý jav
b/ kontrolné práce z tematických celkov- termín je určený týždeň vopred, žiaci sú oboznámení
s bodovaním jednotlivých úloh
c/ krátke písomné práce – týkajú sa preberaného učiva , nie sú dopredu oznamované,
ich cieľom je zlepšenie systematickej prípravy žiakov na vyučovanie
d/ polnočné pís.práce –krátka pís.práca, ktorá sa netýka práve preberaného učiva, ale slúži
na preverenie vedomostí, ktoré má žiak vedieť „aj o polnoci“. Píše sa spravidla, keď sú
všetci žiaci v škole.
e/ odpoveď pri tabuli- absolvovať jeden-krát za štvrťrok / spravidla riešenie slovnej úlohy/.
Za odpoveď môže získať maximálne 4 body.
3.Náhrada povinných činností
Ak žiak v čase písania všetkých pís.prác nie je v škole / ospravedlnená neprítomnosť/,
učiteľ mu poskytne aj bez jeho požiadavky náhradný termín, pričom povinná činnosť sa
vykoná mimo riadneho vyučovania.
Ak žiak z dôvodu hospitalizácie,lieč. pobytu,....si nebude môcť doplniť všetky pís.
práce a odpovede, zohľadní sa mu klasifikácia v inom zariadení a body za chýbajúce
odpovede, písomky sa od základu odpočítajú.
4.Bonifikačné body
Za aktivitu, tvorivý prístup žiaka pri riešení úloh, zapájania sa do súťaží, môže
vyučujúci prideliť body, maximálne 10% zo základu.
Za nedôsledný prístup k plneniu si povinností / nevypracované dom. úlohy, slabá
aktivita, nenosenie pomôcok,.../ vyučujúci má právo odobrať žiakovi 1-5 bodov.
Zoznam činností na bonifikačné body:
matematické súťaže/
riešenie nepovinnej úlohy pri pís. práci
netradičné riešenie úlohy
mimoriadne aktívny prístup pri výklade učiva
za riešenie úlohy nad stanovený rámec
Takto získané body sa pripočítavajú/odpočítavajú / k základu bodov, takže žiak môže mať
úspešnosť nad 100 % .
Po skončení 1. a 3. štvrťroka budú rodičia písomne informovaní o úspešnosti žiaka v % aj
s predpokladanou známkou.
5.Hodnotenie
Žiak je v 1. a v 2. polroku hodnotený známkou podľa stupnice :
90 % a viac
89,9 -75 %
74,9 – 50 %
49,9 – 25 %
menej ako 25 %
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
Ak žiak dosiahol počet % pod hranicou lepšej známky cca 3 % , dá sa mu možnosť vylepšiť si
% úspešnosti písomnou prácou z toho tematického celku, v ktorom dosiahol najnižší počet
bodov. Započíta sa mu počet bodov z opakovanej pís. práce.
6.Informácia žiakov a rodičov
So systémom bodového hodnotnia sú žiaci a rodičia oboznámení na začiatku
školského roka. Taktiež pri každej zmene je potrebné žiakov a rodičov včas informovať.
Bonifikačné body:
riešenie náročnej úlohy pri ústnej odpovedi
riešenie nepovinnej úlohy na pís. práci
riešenie nepovinnej dom. úlohy
mimoriadne aktívny prístup pri výklade
Matem. klokan / 50-89b/ 3 b, /90-99 b/ 4 b,
Pytagoriáda, škol.kolo
Pytagoriáda, obvodné kolo
Pytagoriáda, 1.-3.miesto v obvode
MO, dom.kolo
MO, obvodné kolo
MO, obvodné kolo ,1.-3.miesto
1b
1-2 b
1b
1b
/100- 150/ 5b
3b
4b
5b
3b
4b
6b
Príloha č. 6: Plán práce vedúcej predmetovej komisie prírodovedných predmetov
Vypracovala: Ing. Adriana Miklová
Prírodovedné predmety
chémia, biológia, geografia
Plán práce predmetovej komisie vychádza z plánu práce školy, z Pedagogicko –
organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky na školský rok 2013/2014 a zo základných pedagogických dokumentov:

Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej
republike ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Štátneho vzdelávacieho programu pre 3. stupeň v Slovenskej republike ISCED 3 –
vyššie sekundárne vzdelávanie

Tematických výchovno–vzdelávacích plánov jednotlivých prírodovedných predmetov
a IVVP u individuálne začlenených žiakov
Hlavné úlohy v školskom roku 2013/2014
1. Pri vyučovaní postupovať podľa platnej legislatívy, uplatňovať progresívne metódy a
formy práce s využitím IKT.
2. Plniť a dodržiavať obsah ŠVP a ŠkVP.
3. Pridržiavať sa usmernení a odporúčaní POP počas celého školského roka 2013/2014.
4. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov.
5. Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vypracovať
individuálny plán (môže sa dopĺňať postupne), alebo napísať dodatok k tematickému
výchovno-vzdelávaciemu plánu. Pristupovať k týmto žiakom podľa pokynov
vypracovaných PPP.
6. Dodržiavať zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného
v SŠ.
7. Zjednotiť kritériá hodnotenia žiakov:
-
skúšať písomne aj ústne, využívať pochvalu a povzbudenie
známkou sa klasifikujú všetky prírodovedné predmety
-
klasifikačná stupnica : 1 – (na 100-90% zvládnuté učivo), 2 – (89-75%), 3 –
(74-50%), 4 – (49%- 30%), 5 – (29-0%).
8. Naďalej venovať pozornosť výchove k manželstvu a rodičovstvu, aby bola integrálnou
súčasťou výchovy a vzdelávania.
9. Vytvárať podmienky na osvojenie si metód individuálneho štúdia a využívania
rôznych zdrojov informácií v príprave na vyučovanie.
10. Prostredníctvom násteniek sprístupňovať žiakom nové informácie, výsledky súťaží,
prezentovať grafické práce žiakov (geografia, biológia, chémia).
11. V obsahu a metódach vyučovania predmetov podporovať tie, ktoré vytvárajú u
žiakov schopnosti a návyky, samostatne vyhľadávať nové poznatky, včleňovať ich
do svojho poznatkového fondu a využívať ich.
12. Pokračovať v rozvíjaní vedomostí a zručností pri práci s PC.
13. Do tematických plánov pre jednotlivé predmety doplniť prierezové témy: dopravná
výchova, environmentálna výchova, osobný a sociálny rozvoj, ochrana života
a zdravia, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, mediálna výchova, multikultúrna
výchova.
14. Vytvoriť školský vzdelávací program a tematické výchovno-vzdelávacie plány pre
predmety: cvičenia z biológie a cvičenia z chémie.
15. Systematickú pozornosť venovať realizácii koncepcie environmentálnej výchovy,
ochrany života a zdravia, tvorby projektu a prezentačných schopností vo vzdelávacej
oblasti.
16. Do tematických plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy s výchovou v
duchu humanizmu, ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem
diskriminácie, xenofóbie, intolerancie.
17. Využívať vhodné pedagogické metódy a formy práce, aktualizovať učivo.
18. Vedomosti žiakov sledovať aj podľa exemplifikačných úloh.
19. Vyčleniť a upraviť základné učivo pre žiakov s poruchami učenia.
20. Viesť žiakov k humánnosti, k dobrým medziľudským vzťahom.
21. Systematicky zavádzať model THV v prístupe učiteľ - žiak, uplatňovať humanizáciu
a toleranciu vo vzájomnom vzťahu.
22. Osobný rast učiteľov (využívanie internetu pri rozširovaní poznatkov, zdokonalenie
zručnosti pri používaní výpočtovej techniky, prehlbovanie vedomostí v oblasti
pedagogickej diagnostiky, štúdium odbornej literatúry a časopisov a účasť na
seminároch podľa ponuky metodického oddelenia).
23. Skúšať nové metódy a formy vyučovania a ich analýza.
24. Venovať pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti
v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi
všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami, ako vyplýva
z „Dohovoru o právach dieťaťa.“
25. Vo vyučovacom procese využívať také formy a metódy práce, ktoré sú v súlade so
zásadami humanizmu, demokracie, rešpektovania práv dieťaťa, vzájomného spolužitia
rôznych rás a národností a predchádzať všetkým formám diskriminácie, intolerancie
a rasizmu.
26. Riešiť včas slaboprospievajúcich žiakov v spolupráci s triednym učiteľom, pohovorom
s rodičmi, prípadne konzultáciami so žiakmi, ak je o to záujem.
27. Sledovať a ochraňovať žiakov pred nežiadúcimi javmi – záškoláctvo, agresívne
prejavy, šikanovanie, ...
- monitorovať správanie žiakov, hodnotiť atmosféru
v triedach.
28. Pravidelnou klasifikáciou
a systematickej práci.
a hodnotením
v
IZK
viesť
žiakov
k pravidelnej
29. Zorganizovať tematické exkurzie v predmetoch po ročníkoch.
30. Pracovať s talentovanými žiakmi počas celého roka a pripravovať ich na predmetové
olympiády a SOČ.
31. Pracovať počas školského roka v krúžkoch podľa záujmu žiakov.
32. V šk. roku 2013/2014 hodnotiť priebežne činnosť na 4 stretnutiach.
Príloha č.6.1: Zoznam exkurzií, aktivít a ponuka krúžkov PK
Krúžky:
1. medický krúžok,
2. príprava na chemickú olympiádu,
3. praktická príprava na maturitu z chémie,
4. riešenie testov na prijímacie pohovory s chémie,
5. príprava na geografickú olympiádu,
6. pestovateľský krúžok,
Akcie:
1. Ekotopfilm – október;
2. Týždeň vedy – 11. – 17.11.2013;
3. Vedecká cukráreň – mesačne;
4. Deň otvorených dverí SAV, STU, SŠ chemická;
5. Noc výskumníkov;
6. Výstava Flóra;
7. Otvorená interaktívna hodina v Edulabe;
8. Aktuálne akcie podľa ponúk počas roka;
9. Prednášky – prvá pomoc, rozmnožovacia sústava.
Exkurzie:
1. Hvezdáreň Hlohovec, Hurbanovo;
2. Pamiatky UNESCO;
3. ZOO;
4. Veterná elektráreň;
5. Atómová elektráreň a výrobňa Coca-Coly;
6. Výrobňa hostií;
7. Technické múzeum a Dom mora;
8. Čokoládovňa.
Príloha č. 7: Plán vedúcej predmetovej komisie RIN
Vypracovala: PaedDr. Adriana Vajčiová
Obsahuje:
1. Zloženie predmetovej komisie
2. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom šk. roku
3. Hlavné ciele činností v šk. roku 2013/2014
4. Rozdelenie úloh jednotlivým členom predmetovej komisie
5. Plán činností PK – harmonogram zasadnutí
6. Metodicko - odborný rast učiteľov
1. Zloženie predmetovej komisie
Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Adriana Vajčiová (SJL-RIN)
Členovia predmetovej komisie: Mgr. Monika Krajčíková (SJL-RIN)
Mgr. Katarína Brezániová SJL-RIN)
Mgr. Zuzana Mezeiová (NJ-RIN)
Mgr. Miroslava Jurčová (CHEM-RIN)
Mgr. Katarína Jašková (RIN)
Mgr.Zuzana Harichová (ANJ-RIN)
Miriam Oravcová (MAT -RIN)
páter Peter Šaradin (RIN)
2. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v predchádzajúcom šk.
roku
Vyhodnotenie práce bolo realizované v záverečnej správe o činnosti predmetovej komisie
v šk. roku 2012/2013.

pretrváva veľký záujem žiakov a študentov o rozvojové aktivity Boj proti hladu,
Tehlička pre misie, o biblickú olympiádu

pravidelne organizujeme duchovné obnovy

animácia liturgických sviatkov

besedy, pozerania a analýza náboženských filmov

využívanie IKT
3. Hlavné ciele činností v šk. roku 2013/2014

rešpektovať vzdelávací program školy, nové osnovy a časovotematické plány

výchovne využívať liturgické sviatky, filmy a udalosti v živote Cirkvi

rozvíjať zdravý životný štýl (telo, duša, duch)

zapájať žiakov a študentov do rôznych rozvojových aktivít (výchova k solidarite,
zodpovednosti)

pripraviť žiakov a študentov na biblickú olympiádu

rozvíjať duchovný život – duchovné obnovy

vychovávať k úcte, tolerancii, vďačnosti, ekológii

formou besied a debát komunikovať o aktuálnych témach v spoločnosti: šikanovanie,
drogy, alkohol...( Dekalóg, Charta ľudských práv, Dôstojnosť osoby, Kroky k zrelej
osobnosti, Dozrievanie osobnosti, Boh vzťahov, Konflikty vo vzťahoch, Stabilita
vzťahov, 2. roč. SŠ-témy: Človek ako spoločenstvo osôb, Otče náš a môj život, Akej
budúcnosti kráčame v ústrety?, 3. roč. SŠ-témy: Biblia, Nutnosť náboženstva, 4. roč.
SŠ-témy:Desatoro, Sociálna náuka Cirkvi

v čo najväčšej miere využívať veľa obrazového materiálu, DVD, CD, VHS
4. Rozdelenie úloh jednotlivým členom predmetovej komisie
Biblická olympiáda – p.uč. Brezániová
Výtvarná súťaž (Biblia očami detí)– Vajčiová, Brezániová
Rozvojové aktivity: všetci učitelia podľa potreby
Duchovné obnovy, animácia liturgických sviatkov – všetci pedagógovia, podľa potreby
V rámci hodín náboženstva sa všetci pedagógovia snažia rozvíjať v žiakoch a študentoch
toleranciu, zodpovednosť, humanizmus a pripravujú ich na aktívny život v spoločnosti.
5. Plán činností PK – harmonogram zasadnutí
1. zasadnutie: september (plánovanie činností na september-november)
2. zasadnutie: november (kontrola plnenie úloh september-november, plánovanie
činnosti december-február)
3. zasadnutie: február (kontrola a plánovanie činnosti)
4. zasadnutie: jún (kontrola činností, záverečná správa)
6. Metodicko-odborný a duchovný rast učiteľov
Všetci členovia Pk sa budú podľa možností zúčastňovať školení, ktoré napomáhajú ich
profesionálnemu rastu a duchovných obnov a cvičení, ktoré organizuje škola, diecézny
katechetický úrad, školsky dekan.
Príloha č. 8: Plán činnosti vedúcej predmetovej komisie SJL, DEJ a OBN
Vypracovala: Mgr. Monika Krajčíková
1. Zloženie predmetovej komisie
2. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, vyhodnotenie súťaží
z predchádzajúceho školského roka
3. Hlavné a čiastkové úlohy predmetovej komisie na šk. rok 2013/2014
4. Tematické plány na šk. rok 2013/2014
5. Plán činnosti
1. Zloženie predmetovej komisie
o
o
o
o
o
o
o
o
Mgr. Michal Angyal
Mgr. Mária Bizoňová
Mgr. Ivana Cesneková
Mgr. Katarína Brezániová
Mgr. Monika Krajčíková
Mgr. Mária Marková
Mgr. Rudolf Pažík
PaedDr. Adriana Vajčiová
2. Analýza stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, vyhodnotenie súťaží
z predchádzajúceho školského roka
PK zasadala počas školského roka podľa plánu štyrikrát: v auguste 2012, novembri
2012, vo februári 2013 a v júni 2013.
Na začiatku školského roka vyučujúci vypracovali tematické plány v súlade s platnými
učebnými osnovami a štandardmi. Pre 9. ročník ZŠ bol v súlade so štátnym vzdelávacím
programom vypracovaný školský vzdelávací program. Vyučujúci postupovali podľa
tematických plánov, ktoré boli schválené na začiatku školského roka. Pre integrovaných
žiakov boli vypracované individuálne plány. Tematické plány boli splnené.
Žiaci deviateho ročníka ZŠ sa zúčastnili Celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov
ZŠ. Pripravovali sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry a v záujmových útvaroch.
Testovania sa zúčastnilo 10 žiakov.
Priemerný počet bodov školy: 17 (68%)
Priemerný počet bodov v rámci SR: 16,88 (67,51%)
Študenti štvrtého ročníka gymnázia sa zúčastnili maturitnej skúšky. Maturitné zadania
boli vypracované v súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti žiakov.
V predmete slovenský jazyk a literatúra má maturitná skúška tri časti. Externú časť
a písomnú formu internej časti absolvovalo 13 študentov. Priemer školy: 66,6%. Ústnej
formy internej časti sa zúčastnilo 13 študentov, zmaturovali všetci. Z dejepisu maturovali
dvaja študenti, z náuky o spoločnosti maturovalo 10 študentov, všetci zmaturovali.
Žiaci 8.A a 8.B absolvovali Komparo.
Žiaci sa zapojili do rôznych literárnych a recitačných súťaží (... a Slovo bolo u Boha,
Slovom o tvojej láske, Medziriadky, Hviezdoslavov Kubín, Poetická Ľubovňa, Gorazdov
literárny Prešov, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Dejepisná olympiáda).
V rámci PK boli zorganizované rôzne exkurzie, výstavy, divadelné a filmové
predstavenia. Žiaci mali možnosť pracovať v záujmových útvaroch.
3. Hlavné a čiastkové úlohy predmetovej komisie na šk. rok 2013/2014
- Vypracovať tematické plány,
- pripraviť žiakov 9. ročníka ZŠ na Celoplošné testovanie deviatakov a prijímacie skúšky,
žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí majú záujem študovať v osemročnom gymnáziu pripraviť na
prijímacie skúšky do prvého ročníka, študentov 4. ročníka štvorročného gymnázia
pripraviť na maturitnú skúšku,
- pripraviť a zorganizovať školské kolá súťaží podľa aktuálnej ponuky (Olympiáda zo
slovenského jazyka a literatúry, Dejepisná olympiáda, ...a Slovo bolo u Boha, Slovom
o tvojej láske, Hviezdoslavov Kubín a iné),
- skontrolovať maturitné zadania, v prípade potreby ich upraviť alebo prepracovať.
4. Tematické plány na šk. rok 2013/2014
Vyučujúci vypracujú tematické plány v rámci predmetov pre jednotlivé ročníky v súlade
so školským vzdelávacím programom. Podľa týchto plánov budú v školskom roku
postupovať.
Vyučujúci boli oboznámení o individuálnom postupe práce s integrovanými žiakmi. Pre
týchto žiakov vypracujú individuálne plány.
5. Plán činnosti
a. harmonogram zasadnutí PK: v školskom roku 2013/2014 sú plánované štyri
zasadnutia PK: august 2013, november 2013, február 2014, jún 2014
b. Kontrola a hodnotenie vedomostí žiakov
Žiaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry vo všetkých ročníkoch základnej
školy a prvom až štvrtom ročníku osemročného gymnázia napíšu:
o
o
o
o
o
o
o
vstupnú previerku, vstupný diktát
štvrťročnú previerku
polročnú previerku
trištvrteročnú previerku
výstupnú previerku, výstupný diktát
kontrolné diktáty podľa učebných osnov v danom ročníku
slohové práce podľa učebných osnov v danom ročníku
Študenti štvorročného gymnázia v súlade s učebnými osnovami na hodinách SJL
napíšu:



jeden diktát v každom polroku
v 1. – 3. ročníku 2 kontrolné slohové práce
v 4. ročníku prednesú rečnícky prejav
c. Plán profesijného rastu členov PK
Vyučujúci sa zúčastnia školení podľa ponuky metodického centra.
d. Príprava žiakov deviateho ročníka ZŠ na Celoplošné testovanie deviatakov a na
prijímacie skúšky na stredné školy
Príprava študentov štvrtého ročníka gymnázia na maturitnú skúšku
e. Exkurzie, prednášky, besedy, divadelné predstavenia, iné kultúrne aktivity podľa
aktuálnych ponúk
f. Súťaže v prednese poézie a prózy, literárne súťaže, olympiády podľa aktuálnych
ponúk
g. Aktivity zamerané na témy výchova k manželstvu a rodičovstvu, environmentálna
výchova, ochrana zdravia a života, protidrogová prevencia, prevencia sociálnonežiaducich javov, dodržiavanie ľudských práv v duchu kresťanských hodnôt
(rozhovory, slohové práce, články, práca s úryvkami z textov a literárnych diel, ktoré
sa zaoberajú touto problematikou)
h. Záujmové útvary: Príprava na didaktické testovanie 9
Dejepisný krúžok
Príprava na dejepisnú olympiádu
Príloha č. 9: Plán práce koordinátora pre prácu s integrovanými žiakmi
Vypracovala: Mgr. Ľudmila Kmeťová
1. Aktualizovať zoznam integrovaných žiakov/september a priebežne/.
2. Aktualizovať zoznam žiakov so ŠVVP s ľahkými poruchami a obmedzeniami podľa
Metodických pokynov MŠ SR/september a priebežne/.
3. Vytvoriť Výchovnovzdelávací plán Programu a vyplniť Program nových integrovaných
žiakov/ktorí boli schválení na pedagogickej porade/.
4. Poskytnúť pomoc všetkým vyučujúcim a zvlášť novým pedagógom svojou radou
a informovať všetkých vyučujúcich o nových správach a doplnkoch/kedykoľvek/.
5. Učitelia to potvrdia svojim podpisom do "Plánov " Programu pre integráciu , rodičia
/priebežne a do konca októbra/.
6. Správy žiakov so ŠVVP s ľahkými postihnutiami založia triedni učitelia do triednej
agendy a vždy aktuálne informujú Ľ. Kmeťovú.
7. Odovzdať aktuálne zoznamy vedeniu školy/pri každej zmene/.
8. Priebežne sa informovať o výsledkoch a o správaní evidovaných žiakov u vyučujúcich
a triedneho učiteľa.
9. Podporiť pedagógov v edukačnom procese odbornou radou v spolupráci so školskou
psychologičkou, konzultovať, analyzovať a navrhovať riešenia k problematikám.
10.Pri závažnejších problémoch iniciovať stretnutie so špeciálnym pedagógom z
CPPPaP, pripraviť preventívne programy pre žiakov v prípade potreby.
11. Osobne i elektronicky byť v kontakte s každým rodičom integrovaného žiaka,
poskytovať mu pomoc a kooperovať s vyučujúcimi a zainteresovanými odborníkmi.
12. Zvýšenú starostlivosť venovať problematickým žiakom a triedam s vyšším počtom
integrovaných žiakov.
13. Na pedagogických poradách pripraviť podklady a situačne riešiť , či predvídavo
navrhovať optimalizáciu edukacie v tom ktorom predmetu a pod.
14. Pokračovať v tzv. Denníku podporného pedagóga pre efektívnosť komunikácie
/priebežne/.
15. Aktuálne sa zúčastňovať odborných seminároch k problematike žiakov so ŠVVP.
16. Pokračovať v plánovanom i neplánovanom zápise do zoznamu konzultácii so
školskou psychologičkou a žiakom, či rodičom /priebežne/.
17. Pripravovať preventívne a represívne opatrenia v spolupráci s vedením školy,
školskou psychologičkou, ŠPPPap, rodičmi a viesť o tom agendu/elektronická
forma v ikone dokumenty-integrácia/.
18. Uzatvárať a archivovať dokumentáciu žiakov po odchode zo školy , či prestupe
na inú školu.
19. Poskytnúť kópie Programu pri vyžiadaní inými školami kde žiak nastúpil.
20. Spolupracovať s odborníkmi pre stimulačné programy, reedukačné a
iné diagnosticko-rehabilitačné programy.
21. Zvýšenú pozornosť venovať zdravotne postihnutým a zdravotne oslabeným
žiakom.
22. V prípade ťažkostí realizovať hospitácie v danom predmete po dohode s vedením
a vyučujúcim.
23. Byť nápomocná pri profesionálnej orientácii žiakov
24. Spolupracovať pri testovacom Monitore, opravných skúškach a pod.
25. Sledovať problematiku ŠVVP a realizovať v praxi inovačné tendencie,
metodiky a odporúčania, zabezpečiť vhodné a špeciálne pracovné zošity
Príloha č. 10 Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie
Vypracovala: PaedDr. Eva Ďuricová
Na základe Národného programu boja proti drogám a analýzy práce koordinátora
v predchádzajúcom šk. roku sa stanovili pre šk. rok 2013-2014 tieto aktivity :
1. Dlhodobé aktivity :
- vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí podľa ponuky MPC
- koordinovať a metodicky usmerňovať protidrogovú výchovu a činnosť pracovníkov školy
s tým spojenú
- sledovať a hodnotiť vývin žiakov a atmosféru v triedach a v škole, vytvárať atmosféru
podporujúcu pocit bezpečia a motiváciu k učeniu
- pravidelne aktualizovať nástenku venovanú problematike drogových závislostí a prevencie
rasizmu, xenofóbie, extrémiznu a ľudských práv
- venovať sa protidrogovej činnosti na hodinách Prírodopisu, Náboženstva
- na prvom stupni ZŠ využívať publikáciu Claire Raynerovej „ Nenič svoje múdre telo“
2. Krátkodobé aktivity :
September
- oboznámiť sa s plánom koordinácie na pedagogickej rade
- dohodnúť spoluprácu s PK
- informovať rodičov na triednych aktívoch o pláne aktivít
Október
-vytvoriť nástenku s protidrogovou tematikou
-monitoring žiakov a riešenie aktuálnych problémov
November
- zapojiť sa do celoeurópskych aktivít v rámci dňa/týždňa proti
drogám
-príprava materiálov pre rodičov
December
-aktualizácia nástenky a oznamov
-besedy na triednych hodinách
Január - návšteva resocializačného centra
-zdravý životný štýl – aktivita s učiteľom BIO a Náboženstva
Február
-Týždeň boja proti alkoholu / letáky a referáty /
-aktualizácia nástenky
Marec -Prednáška komunity Cenakolo
-riešenie aktuálnych problémov
-beseda so šk. psychológom
Apríl
-Alkohol – skrytý nepriateľ....sledovanie DVD v triedach
-beseda na tému Kriminalita mládeže v spolupráci s PZ BA
Máj
-Svetový deň proti fajčeniu / letáky, referáty /
-Medzinárodný deň boja proti drog. závislosti / letáky, referáty /
Jún
- záverečné vyhodnotenie činnosti na pedagogickej rade školy
Príloha č.11: Plán práce koordinátora pre environmentálnu výchovu
Vypracovala: RNDr. Monika Hrušovská, koordinátorka
Cieľom environmentálnej výchovy žiakov základných a stredných škôl je formovať a
rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré ich uschopnia chrániť a zlepšovať životné prostredie.
Cieľom environmentálnej výchovy na našej škole je zabezpečiť environmentálne poznanie,
formovať environmentálne vedomie a konanie žiakov, formovať a rozvíjať také osobnostné
kvality, na základe ktorých žiaci budú schopní chrániť a zlepšovať životné prostredie.
Plán environmentálnej výchovy vychádza z Koncepcie environmentálnej výchovy
a vzdelávania na základných školách schválenej MŠ SR číslo 4251/97-152 a z Učebných
osnov environmentálnej výchovy pre základné školy číslo 645/1996-15 (Environmentálne
minimum).
Environmentálna výchova je zaradená do tematických plánov vo všetkých predmetoch. Je
potrebné realizovať ju plnením konkrétnych úloh, ktoré budú zacielené na tieto základné
súčasti rozvoja osobnosti žiakov:
5. úroveň vedomostí
6. rozvoj zručností
7. utváranie postojov
Úroveň vedomostí
Žiaci, primerane k svojim vekovým osobitostiam by mali poznať a chápať:
8. prírodné javy a deje v životnom prostredí
9. zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia
10. globálne problémy ľudstva (skleníkový efekt, kyslý dážď, znečisťovanie ovzdušia
atd.)
11. závislosť ľudského života a živobytia na životnom prostredí, dôsledky rozhodnutí
a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia
12. význam efektívnej ochrany a trvale udržateľného stavu životného prostredia
13. opatrenia na ochranu a využívanie životného prostredia
14. základné pojmy ekoslovníka
Rozvoj zručností
Žiaci by mali dokázať najskôr pomocou učiteľa, neskôr aj samostatne získavať, hodnotiť
a využívať informácie. Úlohy environmentálnej výchovy zacielené na rozvoj zručností žiakov
sa týkajú týchto oblastí:
15. komunikatívne zručnosti (vlastný názor)
16. numerické zručnosti
17. študijné zručnosti
18. zručnosti potrebné na riešenie problémov
19. sociálne zručnosti
20. technické zručnosti
Utváranie postojov
Ochrana a zlepšovanie životného prostredia vyžadujú utvárať, formovať a pestovať v žiakoch
najmä tieto postoje a kvality osobnosti:
21. vážiť si životné prostredie
22. starať sa o živé organizmy
23. rešpektovať aj názory iných
24. chápať význam racionálnych argumentov
25. tolerancia a otvorené zmýšľanie
26. otvorenosť novým myšlienkam
Obsah environmentálnej výchovy je spojený s obsahom vzdelávania v týchto
témach učiva:
27. Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte
28. Odlesňovanie
29. Erózia pôdy
30. Racionálne využívanie prírodných zdrojov
31. Znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy
32. Úbytok ozónovej vrstvy
33. Kyslý dážď
34. Skleníkový efekt
35. Spotreba energie
36. Odpad
37. Urbanizácia
38. Populačná explózia
Environmentálna výchova sa v školskom prostredí a jeho najbližšom okolí dotýka
hlavne týchto oblastí:
39. spotreba energie a vykurovanie
40. čistota tried a ostatných miestností
41. areál školy – čistenie, výsadba stromov, krov, kvetov, stavanie búdok pre vtákov
42. kompostovanie organického odpadu
43. spotreba materiálov
44. odpad – separovaný zber, zber papiera, plastových fliaš
Environmentálnu výchovu možno realizovať nasledovnými metódami a formami práce:
45. hry
46. súťaže
47. besedy
48. kvízy
49. zbery
50. ekohry
51. projekty
Environmentálna výchova sa bude opierať aj o environmentálny kalendár svetových dní:
3.10. Svetový deň zvierat
16.10. Svetový deň výživy
22.11. Svetový deň bez fajčenia
22.3. Svetový deň vody
23.3. Svetový meteorologický deň
1.4. Medzinárodný deň vtáctva a začiatok Mesiaca lesov
7.4. Svetový deň zdravia
22.4. Deň Zeme
22.5. Medzinárodný deň biodiverzity
5.6. Svetový deň životného prostredia
8.6. Svetový deň oceánov
26.6. Medzinárodný deň boja proti drogám
Plánované aktivity podporujúce environmentálne vzdelávanie v školskom roku
2013/2014
a) exkurzie a výlety ( Ekotopfilm, exkurzia do hvezdárne, výstava Flóra,… )
b) akcie podporujúce zdravý životný štýl – škola v prírode, športové aktivity
c) účasť učiteľov na školeniach (podľa ponuky)
d) zberové akcie
e) úspora energie, vody (šetrné zaobchádzanie s materiálnym vybavením školy)
f) práca s odbornou literatúrou + využitie výukových programov a internetu
g) zhotovovanie projektov s ekologickou tematikou
Plán environmentálnej výchovy:
September
6. Spoznávanie prírody vo svojom regióne
7. Ochrana životného prostredia
8. Starostlivosť o kvety v kútiku živej prírody triedy a o zeleň v okolí školy
Október
9. Jeseň – zmeny v prírode, stromy, počasie
10. Svetový deň výživy - správne a zdravé stravovanie
11. Podmienky života na Zemi – využívanie prírodných zdrojov, šetrenie / energia, voda,
triedenie odpadu/, negatívne zásahy človeka do prírody
November
12. Starostlivosť o zdravie
13. Obeh vody v prírode – význam vody, znečistenie a ochrana
14. Človek a jeho životné prostredie - ochrana životného prostredia
15. Ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového dedičstva
December
16. Zmeny v prírode – ročné obdobia, Vianoce
17. Neživá príroda /pôda, voda, ovzdušie, nerastné bohatstvo/
18. Čo poskytuje človeku príroda – trvalo udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov
Január
19. Znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy – ako môžu žiaci pomôcť pri ochrane životného
prostredia
20. Zdravie a choroby v súvislosti so znečisťovaním životného prostredia
21. Správna životospráva bez fajčenia a drog
Február
22. Triedenie odpadu – druhy odpadov, problémy likvidácie odpadov
23. Vodstvo, byliny, dreviny - ochrana
24. Ekologické problémy miest
Marec
25. Zmeny v prírode na jar, zvieratá žijúce voľne v prírode
26. Chránené rastliny a živočíchy
27. Svetový deň vody – význam vody, ako šetriť vodou
28. Svetový meteorologický deň
Apríl
29. Mesiac lesov – rastliny a živočíchy lesov, význam lesov, odlesňovanie
30. Svetový deň zdravia - starostlivosť o zdravie, správna životospráva
31. Deň Zeme - pestovanie rastlín, ochrana stromov
Máj
32. Medzinárodný deň biodiverzity – význam a ochrana ekosystémov, negatívne zásahy
človeka do prírody, hľadiská zachovania rozmanitosti života
33. Svetový deň nefajčiarov – ochrana zdravia, negatívne účinky fajčenia
34. Ochrana životného prostredia – chránené územia, rastliny a živočíchy na Slovensku
Jún
35. Svetový deň životného prostredia –ekologické problémy / dažďový prales, kyslý dážď,
skleníkový efekt, ozónová diera, odpad, recyklácia, globálne otepľovanie, .../, ochrana
životného prostredia
36. Deň boja proti drogám – starostlivosť o zdravie, športom proti drogám
Download

Plán práce na školský rok 2013/14