Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Brno, Merhautova 15
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
ŠKOLY
školní rok 2010/2011
pracoviště Merhautova 15
pracoviště Lipová 18
Září 2011
1
Obsah
Základní údaje o škole
str. 3
Přehled oborů vzdělání SZŠ a VOŠZ
str. 4
Problematika oborů vzdělání na škole
str. 6
Údaje o počtu žáků a studentů
str. 8
Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií
str. 10
Výsledky vzdělávání a kázeňské přestupky na SZŠ
str. 13
Údaje o přijímacím řízení
str. 15
Celkový přehled personální situace
str. 16
Přehled vyučujících
str. 17
Přehled dalších zaměstnanců školy
str. 19
Školská rada
str. 20
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
str. 21
Přehled smluvně zajištěných školních pracovišť
str. 28
Výčet aktivit a prezentace školy na veřejnosti
str. 32
Projekty školy
str. 36
Zhodnocení dalších aktivit školy
str. 40
Zhodnocení práce výchovných poradců a preventistů
str. 48
Výroční zpráva Domova mládeže při SZŠ a VOŠZ
str. 53
Údaje o výsledcích inspekční činnosti
str. 58
Záměry školy, orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje
str. 59
Spolupráce s odborovými organizacemi
str. 60
Závěr
str. 61
PŘÍLOHY
Zpráva o činnosti školy
str. 64
2
Základní údaje o škole
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15
je státní škola s právní subjektivitou.
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
00 638 005
Identifikátor zařízení:
600 019 861
Sídlo:
Merhautova 15, 613 00 Brno
Lipová 18, 602 00 Brno (odloučené pracoviště)
URL:
http://www.szsmerh.cz
e-mail:
[email protected]
Zřizovatel školy:
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
zřizovací listina č.j. 98/40 ze dne 16. 6. 2005 ve znění
dodatku č.1 č.j. 85/2 ze dne 23. února 2006
a dodatku č. 2 č.j. 140/36 ze dne 17. září 2009
Ředitelka školy:
RNDr. Milada Odstrčilová,
Bydliště: Milady Horákové 7, 602 00 Brno
Školy a školská zařízení, jejichž činnost škola vykonává:
Střední zdravotnická škola, Merhautova 15
IZO
110 030 478
Vyšší odborná škola zdravotnická, Merhautova 15
IZO
110 030 486
Domov mládeže, Lipová 16
IZO
110 009 576
Školní jídelna, Lipová 16
IZO
110 250 028
Celková kapacita Střední zdravotnické školy je 700 žáků.
Celková kapacita Vyšší odborné školy zdravotnické je 490 studentů.
Celková kapacita Domova mládeže je 128 žáků.
Celková kapacita školní jídelny je 380 stravovaných.
3
Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2010/2011
Střední zdravotnická škola
53-41-M
53-41-M/008
Ošetřovatelství
Nutriční asistent
53-44-M
53-44-M/006
Technik ve zdravotnictví
Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
53-43-M
53-43-M/005
Laborant ve zdravotnictví
Laboratorní asistent
Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 33 428/2004-21.
69-41-L
69-41-L/02
Osobní služby
Masér sportovní a rekondiční
Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod. č.j. 25 195/2008-21.
53-44-M
53-44-M/007
53-44-M/03
Technik ve zdravotnictví
Asistent zubního technika
Asistent zubního technika
dobíhající obor
Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 27 134/2009-21
Jedná se o čtyřleté obory v denní formě vzdělávání ukončené maturitní zkouškou.
53-41-J
53-41-J/004
Ošetřovatelství
Zubní instrumentářka
Obor vzdělání je zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 33 428/2004-21.
Jedná se o dvouletý obor v denní formě vzdělávání ukončený závěrečnou zkouškou.
4
Vyšší odborná škola zdravotnická
53-41-N/4.
53-41-N/41
Diplomovaný nutriční terapeut
Diplomovaný nutriční terapeut
Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 18 324/2006-21
53-41-N/3.
53-41-N/31
Diplomovaná dentální hygienistka
Diplomovaná dentální hygienistka
Obor vzdělání zařazen do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 2912/2008-21.
53-44-N
53-44-N/002
Technik ve zdravotnictví
Diplomovaný zubní technik
dobíhající obor
53-43-N
53-43-N/003
53-43-N/004
Laborant ve zdravotnictví
Diplomovaný zdravotní laborant
Diplomovaný farmaceutický asistent
dobíhající obor
dobíhající obor
53-44-/N1.
53-44-/N11
Diplomovaný zubní technik
Diplomovaný zubní technik
53-43-N/2.
53-43-N/21
Diplomovaný zdravotní laborant
Diplomovaný zdravotní laborant
53-43-N/1.
53-43-N/11
Diplomovaný farmaceutický asistent
Diplomovaný farmaceutický asistent
39-43-N/..
39-43-N/01
Diplomovaný oční optik
Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 25 195/2008-21
39-43-N/..
39-43-N/01
Diplomovaný oční optik
dálková forma vzdělávání
Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
53-41-N/4.
53-41-N/41
Diplomovaný nutriční terapeut
Diplomovaný nutriční terapeut
dálková forma vzdělávání
Výše uvedené obory jsou zařazeny do rejstříku škol MŠMT pod č.j. 25 195/2008-21
Všechny uvedené obory jsou tříleté ukončené absolutoriem
5
Problematika oborů vzdělání ve školním roce 2010/2011
Střední zdravotnická škola
Ve školním roce 2010/2011 vzděláváme již druhým rokem dle ŠVP na oboru masér sportovní
a rekondiční. V červnu 2011 jsme dokončili zpracování 2. verze ŠVP tohoto oboru.
Oproti původnímu plánu jsme nezačali vzdělávat dle ŠVP asistent zubního technika.
ŠVP pro tento obor máme zpracován a připraven, vzdělávat dle něj začneme od září 2012.
Zpracovali jsme ŠVP oboru nutriční asistent, oční optik, laboratorní asistent a zubní
instrumentářka, které jsou připraveny ke schválení.
Plán vzdělávání dle nových ŠVP:
Obor vzdělání:
Masér sportovní a rekondiční
Termín
od 1. září 2009
inovace od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem
Asistent zubního technika
od 1.září.2012
Nutriční asistent
od 1. září 2011
Oční optik
od 1. září 2011
Laboratorní asistent
od 1. září 2011
Zubní instrumentářka
od 1. září 2011
V průběhu školního roku probíhala školení vyučujících ke zpracovávání ŠVP:
- Nové metody a formy práce
- Hodnocení a sebehodnocení žáků
Pravidelně jsou pedagogům nabízena školení realizovaná v rámci SSŠ a NIDV v Brně.
Realizační tým vyučujících průběžně vytváří metodický návod jak implementovat průřezová
témata do jednotlivých vyučovacích předmětů. Byly zařazeny kapitoly z oblasti úvodu do
světa práce a ochrany člověka za mimořádných situací.
vypracovala Mgr. Blanka Dočkalová
koordinátor ŠVP
6
Vyšší odborná škola zdravotnická
Ve školním roce 2010/2011 bylo zahájeno vzdělávání v dálkových formách oborů
diplomovaný nutriční terapeut a diplomovaný oční optik. V následujícím školním roce
plánujeme zahájit vzdělávání v dálkové formě oboru diplomovaný zdravotní laborant
a od září 2012 taktéž v dálkové formě oboru diplomovaný farmaceutický asistent.
V letošním školním roce poprvé konali absolutorium studenti vzdělávající se v akreditovaném
programu diplomovaná dentální hygienistka.
Přehled akreditovaných vzdělávacích programů na vyšší odborné škole zdravotnické:
Název vzdělávacího programu
Kód
Forma
Diplomovaná dentální hygienistka
53–41–N/31
denní
Diplomovaný nutriční terapeut
53–41–N/41
denní
Diplomovaný zubní technik
53-44-N/11
denní
Diplomovaný oční optik
39-43-N/01
denní
Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11
denní
Diplomovaný zdravotní laborant
53-43-N/21
denní
Diplomovaný oční optik
39-43-N/01
dálková
Diplomovaný nutriční terapeut
53–41–N/41
dálková
Diplomovaný farmaceutický asistent
53-43-N/11
dálková
Diplomovaný zdravotní laborant
53-43-N/21
dálková
bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka
Platnost akreditace jednotlivých vzdělávacích programů:
do 31. prosince 2015
diplomovaný nutriční terapeut v denní i dálkové formě vzdělávání
diplomovaná dentální hygienistka v denní formě vzdělávání
diplomovaný zubní technik v denní formě vzdělávání
diplomovaný farmaceutický asistent v denní formě vzdělávání
diplomovaný zdravotní laborant v denní formě vzdělává
do 31. srpna 2016
diplomovaný farmaceutický asistent v dálkové formě vzdělávání
diplomovaný zdravotní laborant v dálkové formě vzdělávání
diplomovaný oční optik v denní i dálkové formě vzdělávání
7
Údaje o počtu žáků a studentů ve školním roce 2010/2011
Čtyřleté obory vzdělání střední zdravotnické školy
Ročník
1.
2.
3.
4.
celkem
denní vzdělávání
Počet tříd
Počet žáků
6
6
5
5
22
165
157
118
115
555
Dvouleté obory vzdělání střední zdravotnické školy
denní vzdělávání
Ročník
Počet tříd
Počet žáků
1
12
1.
1
5
2.
2
17
celkem
Obory vzdělání vyšší odborné školy zdravotnické
denní vzdělávání
Ročník
Počet skupin
Počet studentů
5
130
1.
7
126
2.
5
89
3.
17
345
celkem
jiné formy vzdělávání
Počet tříd
Počet žáků
-
-
jiné formy vzdělávání
Počet tříd
Počet žáků
-
jiné formy vzdělávání
Počet skupin
Počet studentů
2
44
2
44
Údaje o počtu žáků a studentů v dalších součástech školy
Domov mládeže
Sídlo
Celková kapacita
Počet ubytovaných
Počet ložnic
Počet studoven
Školní jídelna - počet zapsaných strávníků
Žáků školy
Žáků jiných škol
Pracovníků školy
Cizích strávníků
Celkem
Lipová 16
128
128
54
1
340
40
79
14
473
8
Porovnání stavu žáků SZŠ a studentů VOŠZ v posledních třech letech
SZŠ 573
SZŠ 547
SZŠ 572
600
500
VOŠZ 389
400
VOŠZ 328
VOŠZ 291
300
200
100
0
2008/2009
2009/2010
2010/2011
Kapacita školy je i v tomto školním roce naplňována a navzdory demografickému poklesu je
stav stabilizovaný na střední i vyšší škole. Zájem o vzdělávání stále převyšuje možnosti přijetí
do zvoleného oboru. Na střední škole zůstavá počet žáků zhruba stejný. Na vyšší škole je znát
mírný nárůst, který je způsobený otevřením dálkové formy vzdělávání u oborů diplomovaný
oční optik a diplomovaný nutriční terapeut.
9
Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek na SZŠ
Výsledky maturitních zkoušek na střední zdravotnické škole
Počet žáků konajících
zkoušku
Prospěli s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni ke
zkoušce
denní forma
116
12
97
7
1
ostatní formy
-
-
-
-
-
116
12
97
7
1
celkem
Výsledky maturitních zkoušek v jednotlivých oborech SZŠ
Počet žáků
konajících zkoušku
Prospěli s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni ke
zkoušce
Oční technik
24
3
20
1
0
Nutriční asistent
23
0
22
1
0
Asistent zubního technika
22
4
17
1
0
Laboratorní asistent
47
6
37
4
1
Výsledky závěrečných zkoušek na střední zdravotnické škole
Počet žáků
konajících zkoušku
Prospěli s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni ke
zkoušce
5
3
2
0
0
Zubní instrumentářka
Výsledky absolutorií na VOŠZ
Výsledky absolutorií na vyšší odborné škole zdravotnické
Počet studentů
konajících zkoušku
Prospěli s
vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni
ke zkoušce
denní forma
84
42
41
1
5
ostatní formy
0
0
0
0
0
celkem
84
42
41
1
5
Výsledky absolutorií v jednotlivých oborech VOŠZ
Počet studentů
Prospěli s
konajících
vyznamenáním
zkoušku
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni ke
zkoušce
Diplomovaný zubní technik
18
6
12
0
0
Diplomovaný nutriční terapeut
18
8
10
0
2
Diplomovaný farmaceutický asistent
19
9
10
0
3
Diplomovaný zdravotní laborant
13
4
8
1
0
Diplomovaná dentální hygienistka
16
15
1
0
0
10
Zhodnocení státní maturitní zkoušky
pracoviště Merhautova
V jarním termínu konalo maturitní zkoušku 68 žáků, 1 žákyně nebyla k maturitě připuštěna.
Všichni žáci konali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a výběrově z cizího jazyka
nebo z matematiky. Předmět ANJ si zvolilo 36 žáků, NEJ 12 žáků a MAT 20 žáků.
U povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky volili všichni žáci základní úroveň.
Vyšší úroveň si zvolila jedna žákyně z MAT a jeden žák z ANJ u nepovinných zkoušek.
S vyznamenáním prospělo 6 žáků, 47 prospělo a 15 žáků neprospělo.
TŘÍDA
CELKEM
ANJ
NEJ
MAT
PROSPĚLI
S VYZNAM
PROSPĚLI
NEPROSPĚLI
AZT 4
NAS 4
OCT 4
Celkem
22
23
23
68
12
14
10
36
3
4
5
12
7
5
8
20
4
0
2
6
14
16
17
47
4
7
4
15
Neprospěli
TŘÍDA
CJL
ANJ
NEJ
MAT
KLV
VLV
PRT
STP
TOP
AZT 4
NAS 4
OCT 4
Celkem
0
0
2
2
0
2
1
3
0
1
1
2
1
2
2
5
0
2
0
2
0
1
0
1
1
0
0
1
3
0
0
3
0
0
0
0
V jarním termínu neprospělo z jednoho předmětu 11 žáků, ze dvou předmětů neprospěli 4 žáci.
Neprospěli z CJL – 2
Neprospěli z ANJ – 3
Neprospěli z NEJ – 2
Neprospěli z MAT – 5
Neprospěli z odborného předmětu – 6
Z celkového počtu maturujících žáků ve společné části
maturitní zkoušky neprospělo
v jarním termínu 10 žáků, tedy 6,8 %.
Přehled maturitních zkoušek po podzimním termínu maturitní zkoušky
TŘÍDA
CELKEM
ANJ
NEJ
MAT
PROSPĚLO
S VYZNAM.
PROSPĚLO
NEPROSPĚLI
AZT 4
NAS 4
OCT 4
Celkem
22
23
24
69
12
14
11
37
3
4
5
12
7
5
8
20
4
0
3
7
17
22
20
59
1
1
1
3
Při podzimním termínu maturitní zkoušky neuspěly 2 žákyně z MAT, 1 žák z předmětu NEJ.
11
Zhodnocení státní maturitní zkoušky
pracoviště Lipová
V jarním termínu konalo maturitní zkoušku 43 žáků, 2 žáci nebyli k maturitě připuštěni.
Z předmětu ANJ maturovalo 20 žáků, z NEJ 1 žákyně a z MAT 22 žáků. S vyznamenáním
prospělo 6 žáků, 28 prospělo a 9 žáků neprospělo.
Všichni žáci volili základní úroveň společné části maturitní zkoušky.
TŘÍDA
CELKEM
ANJ
NEJ
MAT
PROSPĚLI
S VYZNAM
PROSPĚLI
NEPROSPĚLI
LAS 4A
LAS 4B
24
19
12
8
0
1
12
10
4
2
13
15
7
2
Celkem
43
20
1
22
6
28
9
TŘÍDA
CJL
ANJ
NEJ
MAT
KLB
HTS
PMZ
LAS 4A
LAS 4B
1
1
0
0
0
0
4
0
1
1
2
1
0
0
Celkem
2
0
0
4
2
3
0
Neprospěli
V jarním termínu neprospělo z jednoho předmětu 7 žáků, ze dvou předmětů neprospěli 2 žáci.
Neprospěli z CJL – 2
Neprospěli z ANJ – 0
Neprospěli z NEJ – 0
Neprospěli z MAT – 4
Neprospěli z odborného předmětu – 4 (z toho 1 žákyně ze 2 předmětů)
Z celkového počtu maturujících žáků ve společné části státní maturitní zkoušky neprospělo
v jarním termínu 6 žáků, tedy 2,58 %.
Přehled maturitních zkoušek po podzimním termínu maturitní zkoušky
TŘÍDA
CELKEM
ANJ
NEJ
MAT
PROSPĚLO
S VYZNAM.
PROSPĚLO
NEPROSPĚLI
LAS 4A
LAS 4B
25
20
13
8
0
1
12
11
4
2
19
17
2
1
Celkem
45
21
1
22
6
36
3
Při podzimním termínu maturitní zkoušky neuspěla 1 žákyně z MAT, 1 žákyně z odborného
předmětu a 1 žák z více předmětů.
12
Výsledky vzdělávání na SZŠ za školní rok 2010/2011
Pracoviště Merhautova
Třída
Počet
žáků
Průměrná
známka
Nejlepší
průměr
Nejhorší
průměr
Marie Svobodová
AZT 1
30
1,8
1,13
2,8
Pavel Ingr, Dis.
AZT 2
22
1,8
1,33
2,73
Mgr. Pavla Šumberová
AZT 3
22
1,95
1,25
3,08
Mgr. Blanka Pekárková
AZT 4
22
2,11
1,27
3,27
PhDr. Karla Miloševičová
NAS 1
23
2,62
1,36
3,69
Mgr. Helena Řezníčková
NAS 2
23
2,44
1,38
3,56
Renáta Loukotová
NAS 3
23
2,24
1,09
3
Eva Horáková, Dis.
NAS 4
23
2,5
1,27
3,27
Mgr. Ivana Houšková
OCT 1
22
2,4
1,5
3,08
Mgr. Veronika Šušmáková
OCT 2
28
2,39
1,2
3,73
Mgr. Luďka Richtrová
OCT 3
21
2,3
1,13
3,6
Mgr. Dana Vyplašilová
OCT 4
24
2,69
1,2
3,53
RNDr. Jaroslav Odstrčil
MAS 1
27
2,67
1,33
3,8
PhDr. Vladimíra Horáková
MAS 2
24
2,65
1,27
3,5
Mgr. Renáta Ireinová
ZIS 1
12
1,6
1
2,4
Mgr. Renáta Ireinová
ZIS 2
5
1,86
1,5
2,25
Třída
Počet
žáků
Průměrná
známka
Nejlepší
průměr
Nejhorší
průměr
Mgr. Pavla Fischerová
LAS 1A
30
2,13
1
3,79
Mgr. Jolana Darmopilová
LAS 1B
28
2,36
1,29
3,36
RNDr. Zdeňka Sedláčková
LAS 2A
30
2,33
1,12
3,44
Mgr. Ivo Suchánek
LAS 2B
30
2,04
1
3,67
Mgr. Jana Krejčí
LAS 3A
25
1,89
1
2,94
Mgr. Eva Smutná
LAS 3B
27
2,33
1
3,13
Mgr. Eva Dobrovolná
LAS 4A
26
2,04
1,14
3,36
Mgr. Ilona Šusterová
LAS 4B
20
2,03
1
3,07
Třídní učitel
Pracoviště Lipová
Třídní učitel
13
Zhodnocení výsledků vzdělávání
Náhradní nebo opravnou zkoušku na střední škole konalo celkem 19 žáků z pracoviště
Merhautova a 9 žáků z pracoviště Lipová. Žáci s nejhoršími výsledky zanechali vzdělávání,
přestoupili na jinou školu, případně jim bylo povoleno opakování ročníku.
Problematika integrovaných žáků
Ve 2. ročníku oboru asistent zubního technika jsou evidovány 2 sluchově postižené žákyně,
z toho jedna těžce. Ze strany vyučujících je pro ně zajištěn individální přístup a jsou pro ně
zpracovávány odborné texty. U dalších žáků jsou zohledňovány, a to zejména v jazycích
a matematice, obtíže dyslektické a dysgrafické.
Kázeňské přestupky na SZŠ za školní rok 2010/2011
1.
čtvrtletí
2.
čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
celkem
Ředitelská důtka
0
0
3
2
5
Druhý stupeň z chování
0
1
2
0
3
Třetí stupeň z chování
0
0
1
0
1
Třetí stupeň z chování
a podmínečné vyloučení
0
0
1
0
1
Důtka třídního učitele
0
0
8
0
8
1.
čtvrtletí
2.
čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
celkem
Ředitelská důtka
0
1
1
0
2
Druhý stupeň z chování
0
0
0
0
0
Třetí stupeň z chování
0
0
1
0
1
Třetí stupeň z chování
a podmínečné vyloučení
0
0
0
0
0
Důtka třídního učitele
3
2
0
2
7
Pracoviště Merhautova
Pracoviště Lipová
14
Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012
Přijímací řízení proběhlo do denních i dálkových forem těchto oborů vzdělání
Obor vzdělání
Kód
Název
1.kolo - počet
další kola - počet
Celkem počet
přihlášených
zúčastněných
přijatých
přihlášených
zúčastněných
přijatých
přijatých
nepřijatých
53-43-M/01 Laboratorní asistent
142
132
83
16
16
11
94 (60)
54
69-42-M/01 Oční optik
82
81
42
6
6
5
47 (29)
40
53-41-M/02 Nutriční asistent
101
96
38
19
18
14
52 (30)
62
69-41-L/02
Masér sportovní a rekondiční
89
83
40
16
15
7
47 (29)
51
53-41-J/01
Zubní instrumentářka
17
15
15
9
9
9
24 (19)
0
53-43-N/21
Diplomovaný zdravotní laborant
31
19
19
28
22
20
39 (30)
2
53-43-N/11
Diplomovaný farmaceutický asistent
51
33
32
29
19
17
49 (40)
3
53-44-N/11
Diplomovaný zubní technik
52
33
20
18
12
6
26 (20)
19
53- 41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut
57
36
30
16
13
9
39 (30)
10
53- 41-N/31 Diplomovaná dentální hygienistka
49
39
30
4
3
2
32 (25)
10
26
22
19
10
9
5
24 (20)
7
697
589
368
171
142
105
473 (332)
258
53-43-N/21
Diplomovaný zdravotní laborant dálková forma
celkem
Poznámka: údaje v závorce udávají počet odevzdaných zápisových lístku na SZŠ nebo počet zapsaných studentů na VOŠZ.
15
Celkový přehled personální situace
Počty pracovníků školy v přepočteném počtu
Útvar
Funkce
Počet na SŠ
ředitel
interní učitel
zástupce ředitele
asistent pedagoga
vychovatel
celkem
Pedagogičtí pracovníci
0,5
41,7
2
0
5,9
50,1
21,4
Nepedagogičtí pracovníci
Počet na
VOŠ
0,5
25
2
0
0
27,5
15,3
Kvalifikace a aprobovanost
Učitelé na SŠ
Odborná kvalifikace v %
100
Aprobovanost v %
98
Věkové složení pedagogických pracovníků
Věk
do 35 let
35 - 50 let
nad 50 let
důchodci
Celkem
Muži
Ženy
4
6
5
2
17
7
33
11
9
60
PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH - údaje o pracovnících školy
fyzický počet
výchovný
poradce
školní metodik
prevence
2
3
věková struktura
35 - 50 let
nad 50 let
důchodci
kvalifikace,
specializace
dosažené
vzdělání
aprobacepedagogika
semináře
v pedag. centru
VŠ
1
1
0
VŠ
2
1
0
Počet členů pedagogického sboru školy se celkově pohybuje v rozmezí 70 - 80 vyučujících. Někteří
z nich pracují na částečný úvazek. Odbornou výuku zabezpečují i externí vyučující v počtu 80-90.
Pedagogičtí pracovníci působí na střední škole a na vyšší odborné škole. Vyučující jsou seskupeni
podle svých aprobací do předmětových a oborových komisí. Vedoucí předmětových komisí, vedoucí
praktického vyučování, třídní učitelé a vedoucí studijních skupin mají ve škole významné postavení.
Vedení školy soustavně pečuje o pedagogickou a odbornou kvalifikaci svých pracovníků. Až na malé
výjimky jsou vyučující plně kvalifikovaní. Učitelé se dále vzdělávají, většinou v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, ale také v seminářích, kurzech a školeních zaměřených
nejen na jejich kvalifikaci (aprobaci), ale i na nové trendy ve vzdělávání žáků.
Škola průběžně naplňuje svůj základní strategický cíl – vybudovat silnou, konkurenceschopnou
a vysoce kvalitní víceúrovňovou a multidisciplinární odbornou školu.
16
Seznam interních zaměstnanců
Vyučující ve školním roce 2010/2011
Titul
MUDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
MUDr.
Bc.
DiS.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
DiS.
Mgr.
MVDr.
Mgr.
Bc.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr
Mgr.
RNDr.
PhDr.
Bc.
PhDr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
ing.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Příjmení
Andrášková
Balharová
Böhmová
Čechová
Dočkalová
Eliášová
Fialová
Halamíčková
Horáková
Horáková
Houšková
Hrůza
Huták
Ingr
Ireinová
Kadlecová
Kalhousová
Koudelková
Krejčířová
Křížová
Kříž
Loukotová
Mašlaň
Merglová
Mičánková
Miloševičová
Najman
Nováčková
Novotná
Odstrčil
Odstrčilíková
Odstrčilová
Pažourková
Pekárková
Remešová
Richtrová
Řezníčková
Sedláček
Sumová
Svoboda
Svobodová
Široká
Šudomová
Šumberová
Šušmáková
Valášková
Vyplašilová
Zouharová
Žižlavský
Jméno
Věra
Jana
Růžena
Renáta
Blanka
Jana
Zuzana
Eva
Eva
Vladimíra
Ivana
Antonín
Jan
Pavel
Renáta
Petra
Iveta
Adriana
Petra
Andrea
Pavel
Renáta
Michal
Jana
Eva
Karla
Ladislav
Světluše
Kateřina
Jaroslav
Andrea
Milada
Eva
Blanka
Milada
Luďka
Helena
Břetislav
Radmila
Jan
Marie
Helena
Sylva
Pavla
Veronika
Eva
Dana
Zuzana
Ivan
pracoviště Merhautova
Vzdělání
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VOŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VOŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
SŠ
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
17
Vyučující ve školním roce 2010/2011
Titul
PharmDr.
Ing.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
ing.
Mgr.
MUDr.
Mgr.
MUDr.
Mgr.
RNDr.
MVDr.
RNDr.
Mgr.
PhDr.
RNDr.
Mgr.
PharmDr.
Mgr.
PharmDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Příjmení
Balšíková
Bínová
Bradáč
Darmopilová
Dobrovolná
Fischerová
Herberová
Hladíková
Hlaváček
Horáčková
Kachlíková
Kalábová
Kotzianová
Krejčí
Lojdová
Mráz
Nezbeda
Nováková
Ondroušková
Sedláčková
Sedláková
Sládková
Smutná
Stehlíková
Suchánek
Štipák
Šusterová
Zelinka
pracoviště Lipová
Jméno
Jana
Monika
Alois
Jolana
Eva
Pavla
Květoslava
Lenka
Jan
Marcela
Dagmar
Jarmila
Milena
Jana
Eva
Petr
Pavel
Markéta
Hana
Zdeňka
Dana
Irena
Eva
Hana
Ivo
Jindřich
Ilona
Jan
Vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
vyučující odborných předmětů
Jméno
Eva
Hana
Marie
Jarmila
Eva
Ivona
Jana
Alexandra
Miroslava
Růžena
Vzdělání
SŠ
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ
Pracovní funkce
pomocná vychovatelka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
pomocná vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
pomocná vychovatelka
vychovatelka
Vychovatelky DM
Titul
Příjmení
Coufalová
Ing.
Hamšíková
Houšková
PhDr.
Jimramovská
Králíková
Mgr.
Paděrová
Pazderová
PaedDr. Quittová
Skalníková
Svobodová
18
Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Merhautova
Příjmení
Bavlnková
Čermáková
Górecká
Házová
Holata
Holešovský
Hudaň
Kotková
Langová
Najmanová
Němcová
Pazderová
Rašovská
Skalická
Ševčíková
Šmerdová
Šumberová
Šuráňová
Votavová
Zeman
Jméno
Marie
Helena
Michaela
Marie
Vítězslav
Jiří
Petr
Šárka
Jana
Hana
Naděžda
Iva
Marie
Hana
Miluše
Lenka
Zdena
Zita
Jitka
Emil
Vzdělání
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VOŠ
SŠ
Pracovní zařazení
vrátná
studijní referentka
účetní
účetní
školník, údržbář
vrátný
školník, údržbář
asistentka
uklízečka
sekretářka
uklízečka
účetní
uklízečka
studijní referentka
uklízečka
uklízečka
asistentka
účetní
knihovnice
správce sítě
Technicko hospodářští pracovníci a asistenti pracoviště Lipová
Příjmení
Brodová
Dofková
Gajdová
Hašková Ing.
Hladká
Chrastilová
Jílková
Komínková Bc.
Kovařík
Krejčí
Kozlová
Lažková
Menclová
Mičínová
Močičková
Musil
Nedomová
Pilátová
Péťová
Růčka
Suchánková
Škůrková
Švestková
Zedníčková
Jméno
Iveta
Jana
Růžena
Lenka
Hana
Marie
Alena
Jitka
Karel
Vladimír
Eva
Jana
Jarmila
Marie
Jana
Josef
Eva
Jiřina
Gabriela
Pavel
Marie
Anna
Milena
Danuše
SŠ
VŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
Pracovní zařazení
pomocná kuchařka
vedoucí kuchařka
asistentka
správkyně, ekonomka
opravářka pracovních oděvů
vrátná
kuchařka
personální oddělení
vrátný
údržbář
uklízečka
studijní referentka
kuchařka
uklízečka
uklízečka
vrátnice DM
pokladní-referentka
referentka stravovacího provozu
vrátná DM
údržbář DM
pomocná kuchařka
studijní referentka
asistentka
vrátná školy
19
Školská rada
Dle ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 pracují na škole dvě školské rady. Školská rada
při SZŠ a Školská rada při VOŠZ. Volby se konaly na naší škole 24. září 2008.
Z důvodu absolvování členky rady Terezy Janečkové, žákyně 4. ročníku oboru LAS, se v září
2010 konaly doplňkové volby. Složení školských rad je nyní následující:
Školská rada při střední zdravotnické škole
Členové jmenovaní zřizovatelem školy:
-
Mgr. Zdeňka Tůmová
Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků:
-
Mgr. Jolana Darmopilová, vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
-
PaedDr. Alois Bradáč, předseda
vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů
Členové zvolení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků:
-
Mgr. Oldřich Brož, otec žáka oboru zubní technik
-
Michal Češek, žák třídy LAS 2A
Školská rada při vyšší odborné škole zdravotnické
Členové jmenovaní zřizovatelem školy:
-
Mgr. Zdeňka Tůmová
Členové zvolení z řad pedagogických pracovníků:
-
Mgr. Andrea Křížová, předseda
vyučující odborných předmětů oboru diplomovaný nutriční terapeut
Členové zvolení ze zástupců studentů:
-
Petra Kuběnová, studentka 3. ročníku oboru diplomovaná dentální hygienistka
Ve školním roce 2010/2011 zasedaly školské rady SZŠ a VOŠZ celkem dvakrát. Na
zasedáních, která proběhla v říjnu, byly projednány a schváleny jednací řády školských rad,
výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, školní řády obou pracovišť školy
a DM, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání na SZŠ i VOŠZ, technické problémy na
pracovišti Merhautova - rekonstrukce kotelny. Na květnových zasedáních byl projednán
rozpočet školy na rok 2011, členové obou rad byli seznámeni s výsledky kontrolní činnosti,
byl jim představen plán počtu přijímaných žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělávání
na školní rok 2011/2012 a 2012/2013, stav přípravy státních maturit a celková koncepce
rozvoje školy. V průběhu roku školské rady nemusely řešit žádné stížnosti a připomínky.
20
Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2010/2011
pracoviště Merhautova
Jméno
MUDr. Jana Balharová
PaedDr. Alois Bradáč
Název vzdělávání, semináře, školení
Organizace
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
Potravinové doplňky ve výživě
MUDr. P. Mašek
Proti šikaně
MP Brno
Zadavatel maturitních zkoušek
CERMAT
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Nové technologie v léčbě
hypersenzitivního dentinu
Mgr. L. Trchalíková
fa Colgate
Odborný seminář oboru DDH
Mgr. Renáta Čechová
Orální péče
Mgr. Z Matoušů fa
GABA
Úloha zubní pasty v prevenci zubního
kazu
Mgr. L. Trchalíková
fa Colgate
Využití RTG a digitalizace v zubní
ordinaci
Bc. M. Belanec fa JPS
Ústní vody a jejich význam
Bc. Budagová fa JaJ
Co očekává zubní lékař od zubního
technika
MUDr. Weiss
Minimální intervence, produkty fy GC
Ing I. Kučerová fa GC
Účinek léčivých bylin v dutině ústní
MUDr. M. Karas
fa Herbadent
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Seminář Třídní kniha
MěSOŠ Klobouky u Brna
Seminář Výukový cíl
MěSOŠ Klobouky u Brna
Seminář Proč ztrácíme energii
MěSOŠ Klobouky u Brna
Seminář Od výkladu ke zprostředkování
informací
MěSOŠ Klobouky u Brna
Seminář Hodnocení a sebehodnocení žáka MěSOŠ Klobouky u Brna
Mgr. Blanka Dočkalová
Koordinátor ŠVP - studium k výkonu
spec. činnosti
NIDV Křížová 22, Brno
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
Školní maturitní komisař - e-lerningový
kurz
Školní maturitní komisař - prezenční kurz NIDV Křížová 22, Brno
Gramotnosti na SOŠ
SSŠ Brno, Hybešova
Individuální čočky
fa Zeiss
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
21
Novinky v léčbě DM 2. typ
Mgr. Jana Eliášová
Bc. Eva Halamíčková
ČAS
Profesní odborová unie
XVI. Postgraduální diabetické sympozium
zdravotnických
Brno
pracovníků
XI. Motilitní sympozium
ČLK
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Kvalifikovaný lektor vzdělávání
dospělých
UNIV 2 KRAJE
VŠ UJAK Andragogika
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Výživa u onemocnění ledvin
Výživa při rozsáhlých resekcích střeva
Eva Horáková, Dis.
Kvalifikovaný lektor vzdělávání
dospělých
UNIV 2 KRAJE
XVI. Postgraduální diabetické sympozium Profesní odborová unie
Brno
zdravot. pracovníků
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
PhDr. Vladimíra Horáková Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Kurz pro hodnotitele CJL MZ
CERMAT
Efektivní výuka - seminář
projekt MU
Veletrh OPTA 2011 - přednášky
Mgr. Ivana Houšková
Pavel Ingr, DiS.
Zadavatel maturitních zkoušek pro žáky s
CERMAT
PUP
Vizuální terapie, právní předpisy v oční
optice
Ing. Vymyslický
Individuální čočky
fa Zeiss
Zavádění efektivních metod výuky
s využitím digitálních medicínských
obrazových informací na SZŠ
projekt MU
Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace
MUDr. Pavel Weiss
Účinek léčivých bylin v dutině ústní
MUDr. M. Karas fa
Herbadent
Zadavatel maturitních zkoušek pro žáky s
CERMAT
PUP
Mgr. Renáta Ireinová
Školení MEDPED
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Libor Kyncl
Mgr. Robert Čapek
22
MVDr. Petra Kadlecová
E-learningový kurz
projekt DDH
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Školní maturitní komisař - e-lerningový
kurz
Mgr. Iveta Kalhousová
Bc. Adriana Koudelková
Školní maturitní komisař - prezenční kurz NIDV Křížová 22, Brno
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Ústní vody a jejich význam
Bc. Budagová fa JaJ
Mezinárodní konference NT a NA
ČAS, Praha
UNIV 2 KRAJE - školení lektor ve VD
UJEP Olomouc
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Kombinované studium - Kapitoly z
Bc. Petra Krejčířová evropské vzdělanosti, Systém výzkumu a
Borkovcová
vývoje v ČR a EU pro andragogy
Univerzita J.A.K. Praha
Kongres Optometrie Olomouc
1. Studentská konference Optometrie MU,
Brno
Kongres Optometrie OPTOfest 2010,
Olomouc
Mgr. Pavel Kříž
Exkurze ve výrobním závodě fy
Rodenstock
Přednášky pro oční optiky
Veletrh OPTA 2011 Brno
Exkurze ve výrobním závodě fy Sagitta
Odborné přednášky studentům optometrie MU Brno
Odborné přednášky studentům optometrie Ing. Vymyslický
Mgr. Andrea Křížová
Renáta Loukotová
Mgr. Michal Mašlaň
XI. Motilitní sympozium
ČLK
Kvalifikovaný lektor vzdělávání
dospělých
UNIV 2 KRAJE
Profesní odborová unie
XVI. Postgraduální diabetické sympozium
zdravotnických
Brno
pracovníků
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Veletrh OPTA 2011 Brno
Mgr. Jana Merglová
Vizuální terapie, právní předpisy v oční
optice
Ing. Vymyslický
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
23
PhDr. Karla Miloševičová
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
Prezenční seminář vzděl. programu pro
hodnotitele CJL
NIDV, CERMAT
Seminář Efektivní výuka
projekt MU
Veletrh OPTA 2011 Brno
Bc. Ladislav Najman
PhDr. Světluše Nováčková
Mgr. Kateřina Novotná
RNDr. Jaroslav Odstrčil
RNDr. Milada Odstrčilová
Mgr. Eva Pažourková
Mgr. Blanka Pekárková
Mgr. Luďka Richtrová
Vizuální terapie, právní předpisy v oční
optice
Ing. Vymyslický
Centrování speciálních čoček
fa Zeiss
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Zadavatel maturitních zkoušek
CERMAT
E-learning pro hodnotitele státní maturitní
CERMAT
zkoušky
Prezenční seminář ke státní MZ
CERMAT
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ
CERMAT
E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ
CERMAT
Seminář Školní řád
SSŠ Brno
Seminář pro ved. prac. škol - organizační
příprava MZ
CERMAT
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Ukončení studia oboru DNT
SZŠ a VOŠZ Merhautova
Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu
Mendelova univerzita Bo
Zadavatel maturitních zkoušek
CERMAT
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Právní předpisy pro ředitele škol
Konference ředitelů SZŠ a VOŠZ
NCONZO Brno
Státní maturitní zkouška v otázkách
MŠMT Praha
Školení BOZ a PO
KÚ JmK
Laboratorní práce na střední škole
MU Brno
Zavádění efektivních metod výuky
s využitím digitálních medicínských
obrazových informací na SZŠ
projekt MU
Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace
MUDr. Pavel Weiss
Účinek léčivých bylin v dutině ústní
fa Herbadent
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ
CERMAT
E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ
CERMAT
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
24
Setkání protidrogových preventistů
Mgr. Helena Řezníčková
Ing. Břetislav Sedláček
Kyberšikana
PPP + Městská policie Bo
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Zadavatel maturitních zkoušek
CERMAT
Kyberšikana
PPP + Městská policie Bo
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Zadavatel maturitních zkoušek
CERMAT
E-learning pro hodnotitele státní maturitní
CERMAT
zkoušky
Prezenční seminář ke státní maturitní
zkoušce
CERMAT
Kouzelná hra se slovy
Nakladatelství Hueber
Zavádění efektivních metod výuky
s využitím digitálních medicínských
obrazových informací na SZŠ
projekt MU
Příběhy v německém jazce
Nakladatelství Hueber
E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ
CERMAT
E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ
CERMAT
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Mgr. Jan Svoboda
Tělopraha
FTVS UK Praha
Marie Svobodová
Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace
MUDr. Pavel Weiss
Školení MEDPED
Mgr. Libor Kyncl
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Prezenční školení hodnotitele ÚZ - vyšší
úroveň
CERMAT
Setkání vyučujících ANJ zdr. škol
SZŠ Hradec Králové
E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ
CERMAT
E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ
CERMAT
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
Efektivní spolupráce zubní laboratoř ordinace
MUDr. Pavel Weiss
Účinek léčivých bylin v dutině ústní
MUDr. Karas, Herbadent
PhDr. Radmila Sumová
Mgr. Pavla Šumberová
Mgr. Veronika Šušmáková
Eva Valášková
Laboratorní zpracování dentálních slitin - časopis Slévarenství a
odb. článek
VUT
Mgr. Dana Vyplašilová
E-learning pro hodnotitele PP MZ
CERMAT
E-learning pro hodnotitele ÚZ MZ
CERMAT
25
Prezenční kurz pro hodnotitele PP MZ
CERMAT
Prezenční kurz pro hodnotitele ÚZ MZ
CERMAT
E-learning pro hodnotitele PP PUP MZ
CERMAT
E-learning pro hodnotitele ÚZ PUP MZ
CERMAT
Výuka teenagerů s učebnicí deutsch.com
Bc. Zuzana Zouharová
Studium pedagogiky
SSŠ Brno, Hybešova 15
Ergonomie práce, přednáška - aktivní
účast
Prešovská univerzita v
Prešově
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Mgr. Robert Čapek
zpracovala Mgr. Iveta Kalhousová
Další vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2010/2011
pracoviště Lipová
Jméno
PharmDr. Balšíková Jana
Mgr. Darmopilová Jolana
Mgr. Dobrovolná Eva
Mgr. Fischerová Pavla
Název vzdělávání, semináře, školení
SMZ – zadavatel
Lektor vzdělávání dospělých
Hodnocení a sebehodnocení
Kyberšikana
Hodnotitel písemné práce pro žáky
s PUP MZ-CJL
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP
MZ -CJL
Hodnotitel písemné práce pro žáky
s PUP MZ-cizí jazyk
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP
MZ – cizí jazyk
Školní maturitní komisař (zkoušky)
KONEV- environmentální výchova
Mgr. Herberová Květoslava Školní maturitní komisař (zkoušky)
Mgr. Horáčková Marcela
Mgr. Krejčí Jana
Organizace
CERMAT
UP Olomouc
Vzd. pro konkurences.
PPP Brno
CERMAT
CERMAT
CERMAT
CERMAT
CERMAT
Lipka Brno
CERMAT
Instruktor lyžování (doškol. kurz)
SSŠ Brno
Školní maturitní komisař (zkoušky)
CERMAT
Hodnocení gramotnosti na SOŠ
Region. konzul.centrum
Make-believe reality
INFOA
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP
CERMAT
MZ –cizí jazyk
Hodnotitel písemné práce pro žáky
CERMAT
s PUP MZ-cizí jazyk
Preparing students for maturita exam
Macmillan
26
RNDr. Lojdová Eva
Školní maturitní komisař (zkoušky)
Mgr. Nováková Markéta
Hodnotitel písemné práce pro žáky
CERMAT
s PUP MZ-cizí jazyk
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP
CERMAT
MZ – cizí jazyk
PhDr. Ondroušková Hana
PharmDr. Sládková Irena
Mgr. Smutná Eva
Mgr. Suchánek Ivo
CERMAT
Hodnotitel písemné práce, něm. jazyk
CERMAT
Hodnotitel ústní zkoušky, něm. jazyk
CERMAT
Lektor vzdělávání dospělých
UP Olomouc
Farmakoterapie, epilepsie, roztroušená
skleróza – odb. přednášky
Spolek farmaceutů Brno a
ČLK
Hodnotitel písemné práce – něm. jazyk
CERMAT
Hodnotitel ústní zkoušky – něm. jazyk
CERMAT
Hodnotitel písemné práce pro žáky
s PUP MZ
CERMAT
Zadavatel MZ
CERMAT
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
CERMAT
zpracovala RNDr. Eva Lojdová
Zhodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
za školní rok 2010/2011
Ve školním roce 2010/2011 tvořilo největší podíl dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků školení ke státní maturitě. Celkem bylo vyškoleno: 12 zadavatelů, 13 hodnotitelů
a 5 školních komisařů, z toho 8 hodnotitelů a zadavatelů pro žáky s PUP. Vyučující prošli
e-learningovým kurzem a následně prezenčním školením. Po složení závěrečného testu získali
certifikát.
Vyučující oboru nutriční asistent a nutriční terapeut se účastnili školení v rámci projektu
UNIV 2 kraje a získali titul „Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých“.
Velký počet vyučujících pracoviště Merhautova absolvoval školení v oblasti metodologické
podpory při práci se žáky v rámci projektu MEDPED, který realizuje MěSOŠ Klobouky.
27
Přehled smluvně zajištěných pracovišť praktického vyučování
ve školním roce 2010/2011
Zařízení
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
Pracoviště medicíny dospělého
věku, Jihlavská 20, Brno
smlouva
XA/0793/05/RE
ze dne
18.září 2005
Pracoviště dětské medicíny,
Černopolní 9, Brno
Fakultní nemocnice U Sv. Anny
Brno, Pekařská 53
Obor
Pracoviště
DNT
NAS
Interní hepatogastroenterologická klinika,
Oddělení léčebné výživy
Klinika geriatrie
DZL
Transfúzní oddělení a krevní banka
DNT
NAS
Mléčná kuchyně
Poradna fenylketonurie
DZT
ZIS
Stomatologická klinika
DNT
Tsm/2009/039/Ha NAS
ze dne
24. února 2009 DOT
DZL
LAS
DZL
LAS
DZL
Masarykův onkologický ústav,
Žlutý kopec 7, Brno
562/10/M
ze dne
26. srpna 2010
Nemocnice Milosrdných bratří,
Polní 3, Brno
621/93
ze dne
2. července 1993
Úrazová nemocnice,
Ponávka 6,
602 00 Brno
Vojenská nemocnice Brno,
Zábrdovická 3
636 00 Brno
659/92
ze dne
9.července 1992
846/06
ze dne
6. října 2006
Obezitologie
Diabetologické centrum
Oddílenská nutriční terapeutka
Oční klinika
Ústav imunologie a alergologie
Oddělení klinické biochemie
Oddělení klinické hematologie
LAS
DZL
Mikrobiologický ústav
DNT
NAS
Oddělení
NAS
DNT
Stravovací provoz
DZL
Oddělení klinické biochemie
NAS
DZT
Stravovací provoz
NAS
DZT
Stravovací provoz
28
RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o.
Bratislavská 2
604 70 Brno
27/07
ze dne
19. ledna 2007
Soukromá stomatologická
ordinace, MUDr. Jarošová
Miroslava
Vranovská 40, Brno
246/05
ze dne
19. října 2005
DZL
Laboratoř
ZIS
školní pracoviště pro ZIS
Soukromá stomatologická
ordinace, MUDr. Filipi Růžena
Anenská 28, Brno
760/06
ze dne
3. října 2006
ZIS
školní pracoviště pro ZIS
Stomatologická ordinace,
MUDr. Novotný Pavel,
Horova 28, Brno
531/07/M
ze dne
5. září 2007
ZIS
školní pracoviště pro ZIS
Domov pro seniory
Noppova 96
615 00 Brno
480/09/M
ze dne
5. srpna 2009
DNT
NAS
Stravovací provoz
Základní škola a Mateřská škola
Pramínek, o.p.s.
Heyrovského 13, Brno 635 00
494/09/M
ze dne
17. srpna 2009
DNT
NAS
Stravovací provoz
683/09/M
DNT
NAS
Stravovací provoz
MUDr. Martin Mikšovský
Komenského 182
280 00 Kolín 4
DDH
Školní pracoviště DDH
Stomatologie-Brno
Soběšická 2
614 00 Brno
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Pavel Weiss
Banskobystrická 657/131
621 00 Brno-Řečkovice
DDH
ZIS
Školní pracoviště DDH a ZIS
MUDr. Petr Augustin, Ph.D.
Makovského náměstí 2
616 00 Brno-Žabovřesky
DDH
ZIS
Školní pracoviště DDH a ZIS
Základní škola
Lidická 6a
602 00 Brno
29
MUDr. Agata Mohammad
Oldřichovice 787
739 61 Třinec
DDH
Školní pracoviště DDH
Stomatologické centrum
MUDr. Ivo Marek, Ph.D.
Tř. 1. máje 3414
690 02 Břeclav
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Pavel Kořínek
Pekařská 84
602 00 Brno
DDH
Školní pracoviště DDH
Dentalmedica
Petra Krejčířová, DiS.
Žampachova 3, 613 00 Brno
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Mariana Bárová
Palackého třída 124
612 00 Brno-Královo Pole
DDH
Školní pracoviště DDH
Privátní stomatologická
ordinace MUDr. Ing. Tomáš
Halabala, Janouškova 4
613 00 Brno
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Jiří Jedlička
Palackého třída 1802/129
612 00 Brno-Královo Pole
DDH
Školní pracoviště DDH
Vila dentálního zdraví
Boskovice
MUDr. Martin Chatrný
Lidická 8, 680 01 Boskovice
DDH
Školní pracoviště DDH
MUDr. Irena Plášková
Lipov 32
696 72 Lipov
DDH
Školní pracoviště DDH
Klinika čelistní a obličejové
chirurgie Medifis
MUDr. Viktor Slíva
Sv. Čecha 699, 760 01 Zlín
DDH
Školní pracoviště DDH
30
Ve školním roce 2010/2011 naše škola opět spolupracovala se zdravotnickými zařízeními
v městě Brně ve formě praktického vyučovaní našich žáků a studentů. Následně v těchto
zařízeních probíhala i souvislá odborná praxe.
Jako každoročně pokračovala spolupráce s Fakultní nemocnicí Brno (pracoviště medicíny
dospělého věku v Bohunicích a pracoviště dětské medicíny v Černých Polích) a Fakultní
nemocnicí U Svaté Anny v Brně. Dlouholetou spolupráci máme také s dalšími nemocnicemi,
jako jsou Vojenská nemocnice Brno, Úrazová nemocnice Brno, Nemocnice milosrdných
bratří nebo Masarykův onkologický ústav.
Kromě nemocnic spolupracujeme se soukromými laboratořemi, ve kterých probíhá praktické
vyučování zdravotních laborantů, a se soukromými zubními ordinacemi pro výuku zubních
instrumentářek. V letošním školním roce byla nově zřízena školní pracoviště pro studentky
oboru dentální hygienistka.
Výše uvedený přehled školních pracovišť se týká pouze pravidelného praktického vyučování.
Pro potřeby souvislé odborné praxe jsou uzavírány další smlouvy se zdravotnickými
zařízeními, zubními a zdravotními laboratořemi a očními optikami po celé ČR v místě
bydliště žáků a studentů. Počet těchto zařízení přesahuje číslo 250. Zabezpečit odbornou praxi
pro naše žáky a studenty je stále náročnější, neboť zdravotnická zařízení se chovají tržně
a požadují finanční ohodnocení.
31
Výčet aktivit a prezentace školy na veřejnosti
Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
- spolupráce s Lycée St. André ve Francii v rámci projektu „Do světa“ - studenti a vyučující oboru OCT a DOP
Mimoškolní aktivity
- projekt Zdravá škola – „Týden pro zdraví „ spojený se sportovním Dnem dětí
- seznamovací kurzy pro 1. ročníky SZŠ ve sportovně rekreačním střediscích Křižanov, Kutiny a Březová
- sportovní kurz pro 2. ročníky SZŠ ve sportovně rekreačním středisku v Itálii a na Moravci
- lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky SZŠ v Ostružné a v rakouském Kitzsteinhornu
- poznávací zájezd do Anglie spojený s výukou cizího jazyka, poznávací zájezd do Vídně
- kulturně historická exkurze 4. ročníků SZŠ do Prahy
- kurz znakové řeči, fotografický kroužek, sportovní kroužek
- odborné exkurze studentů oboru DDH: Parodontologické dny
- odborné přednášky oboru DDH: Nové technologie v léčbě hypersenzitivního dentinu, Ústní vody a jejich význam a další
- odborné exkurze studentů oboru NAS a DNT: Lázně Luhačovice, pekárny v Brně, Vojenská nemocnice Brno
- odborné přednášky oboru NAS a DNT: Nutriční diagnostika, Nutriční problematika při MA a B, Malnutrice a možnosti jejího řešení
- odborné exkurze studentů oboru OCT a DOP: katedra optometrie UP Olomouc, firma Sagitta Bratislava
- odborná školení oboru OCT a DOP: Marketing – reklamace, Novinky v refrakční chirurgii, Kontaktní čočky, Vizuální optometrie
- odborné exkurze studentů oboru AZT a DZT: soukromé laboratoře Sokop a Sedláček – užití skeneru ve stomatologii, FN USA Brno
- odborná školení oboru DZT: Zubní laboratoř 3. tisíciletí - MUDr. Weiss
- účast na mezinárodním veletrhu OPTA Brno 2011 – obor OCT a DOP
- účast na mezinárodním veletrhu Pragodent 2010 – obor AZT, DZT a DDH
- účast na veletrhu Salima Brno, Medical Fair Brno – obor NAS a DNT
- odborné exkurze studentů DFA: Kuks – muzeum lékárenství, výrobní prostory společnosti TEVA
- odborné přednášky oboru DFA: homeopatie a péče o dutinu ústní
- Studentlab – obor LAS a DZL
32
Mimoškolní aktivity
- přednášky: S tebou o tobě, Poruchy příjmu potravy – Anabell
- exkurze: Městský soud Brno-venkov, Botanická zahrada, RZP – brněnská záchranná služba
- exkurze: Anatomické muzeum, Technické muzeum, Muzeum J.G. Mendela, knihovna Jiřího Mahena
- interaktivní divadelní představení souboru THEVO (Forumtheater für junge Leute) z Norimberka
- návštěvy filmových představení: Piráti na vlnách, Habermanův mlýn
- tematické dny: Z dávných dob brněnského podzemí, Výstava léčivých bylin, Krajem pohádky Máje
- tematické dny: Uplatnění na trhu práce – pro žáky 4. ročníků
- tematické dny: Výuka naopak, Týden zdraví
- návštěvy divadelních představení: Hamlet
- výchovný koncert: Písničky hudebních divadel a kabaretů
- přednášky: Pervitin – protidrogová problematika, Drogy nebo aktivita
Účast žáků a studentů školy v soutěžích
- soutěž zubních techniků na mezinárodním stomatologickém veletrhu Pragodent Praha 2010 – 1.a 3. místo Barbara Křivánková
- školní kolo mezinárodní soutěže Matematický klokan
- školní kolo mezinárodní soutěže Přírodovědný klokan
- krajské kolo chemické olympiády
- školní kolo olympiády z českého jazyka
- sportovní soutěže ve futsalu, florbalu a basketbalu v rámci Středoškolských sportovních her
33
Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdružení…)
- LF MU Brno, PdF MU Brno, FF MU Brno, FSS MU Brno, PF UP Olomouc - praxe studentů
- spolupráce s VOŠZ a SZŠ Praha, Alšovo nábřeží - obor oční technik a diplomovaný oční optik
- spolupráce se Společenstvem českých optiků a optometristů - vyučující oboru oční technik a diplomovaný oční optik
- pořádání velikonoční besídky pro obyvatele domova a výroba dárečků - Domov pokojného stáří Kamenná
- pořádání vánoční besídky pro obyvatele domova a výroba dárečků - Domov důchodců
- spolupráce s Centrem denních služeb Lipová – pořady pro klienty ke Dni seniorů
- spolupráce s Diabetologickým a edukačním centrem FN u sv. Anny - obor nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut
- spolupráce se ZŠ v Brně (Lidická, Heyrovského) – edukační činnost - přednášky o výživě
- spolupráce s několika MŠ a ZŠ v Brně – projekt Zdravý zoubek – edukační činnost v oblasti péče o dutinu ústní
- spolupráce s organizací Fórum pro zdraví při SZÚ - v rámci brněnských dnů zdraví účast DFA na jejích akcích
- spolupráce s tanečními školami Starlet, Dynamic, Dagmar
-
Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
- spolupráce s firmami: Essilor, Rodenstock, Zeiss, Omega-optix, Optika Čivice, Hoya, Danae, Geodis, Sagitta – oční optik
- spolupráce s firmami: MKM Systém-Megadental, Krbec Dent s.r.o., Bredent – zubní technik
- spolupráce s firmami: Profimed, Maria Odéen, Gaba (Elmex, Meridol), Colgate, Herbadent – dentální hygienistka
- Johnson&Johnson, Abbott Diabetes Care – nutriční terapeut
Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje
obor diplomovaný nutriční terapeut:
- přednášky pro veřejnost ve spolupráci s Diabetologickým a edukačním centrem FN u sv. Anny v Brně, fi Abbott Care Diabetes, fi Roche
obor diplomovaná dentální hygienistka:
- prezentace a odborná školení firmy JPS
34
Účast žáků a pedagogů na životě obce – charitativní akce
Bílá pastelka
Světluška
Sluníčkový den
Svátek s Emilem
Srdíčkový den
Český den proti rakovině
Strom splněných přání (Diecésní charita Brno)
Velikonoční besídka pro klienty Domova pokojného stáří
Vánoční a velikonoční besídka pro klienty Centra denních služeb Lipová
Vánoční besídka pro klienty Domova důchodců
35
Projekty školy
V rámci mezinárodních projektů „Do světa“ pokračovala spolupráce s partnerskou školou
Lycée Technique et Professionnel Privé Saint – André v Ottange ve Francii. Projekt je
zaměřen na realizaci týdenních výměnných pobytů studentů a pedagogického doprovodu oboru
vzdělání oční optik za účelem srovnání vzdělávání v tomto oboru na obou školách.
Ve dnech 11. – 15. dubna 2011 se vybraní
studenti a pedagogové této soukromé školy
zúčastnili setkání se žáky a studenty oboru
oční technik
a diplomovaný oční optik na
naší škole. Akce se zúčastnilo celkem 36
studentů z Francie s pedagogickým dozorem,
který tvořila vyučující optického výcviku,
učitelé cizího jazyka a jeden překladatel.
Do připraveného programu se zapojili všichni vyučující oboru oční optik a vedení školy spolu
s paní
ředitelkou.
V rámci
absolvovaného
programu jsme seznámili studenty francouzské
školy v modelových situacích
s probíhající
výukou na oboru oční optik. Úkoly teoretické
i praktické povahy byly řešeny vždy společně
zvolenou
francouzskou
a
českou
dvojicí
studentů. Studenti zjišťovali parametry korekce
očí a zhotovovali specifické korekční pomůcky,
vyhodnocovali centraci brýlí na fokometru, měřili a brousili brýlové čočky ručně i na
automatech, pracovali na opravách brýlových obrub a překládali odborný text v anglickém
nebo německém jazyce. Závěrem vyhodnotili vzájemné zkušenosti v oboru oční optiky.
Vzhledem k tomu, že písemná zadání byla
formulována pouze česky, museli je naši žáci
vysvětlit cizím jazykem. Objevily se jisté
jazykové problémy, ale věříme, že tato skutečnost
bude motivační pobídkou pro zvýšení zájmu
o výuku cizích jazyků. Výměna odborných
zkušeností probíhala ve dvou dnech,
výměna
jazykových znalostí po celý týden.
36
Kromě programu s odborným zaměřením jsme připravili pro Francouze kulturní program
v městě Brně a okolí. Navštívili jsme basiliku na Mendlově náměstí, pivovar Starobrno, hrad
Špilberk, katedrálu na Petrově a Starou radnici. Po společné prohlídce Brna s českými
i francouzskými studenty navštívili studenti po skupinkách brněnské oční optiky.
Velice úspěšná byla prohlídka Sloupsko-šošůvské jeskyně, prohlídka Černé Hory, výlet na
Mohylu Míru a návštěva Technického muzea, kde studenti navštívili sekci pro slabozraké
a účastnili se přednášky o kultuře nevidomých,
v technické dílně si vyzkoušeli fyzikální zákony
v praxi. Poslední den navštívili naše hlavní
město. Společné setkání studentů vyvrcholilo
společenským večerním programem českých
a francouzských studentů. Vytvořila se nová
přátelství a celé setkání bylo velice kladně
hodnoceno francouzskou stranou.
Již třetím rokem jsme zapojeni do projektu Zdravá škola.
Projekt vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje a tvoří společně s kurikulem základní
myšlenkový rámec školy. Jeho úkolem je směřovat školu jako vzdělávací a výchovný subjekt
k dosažení strategických cílů, jako jsou udržet se a být v popředí na trhu středních a vyšších
škol, vzdělávat a vychovávat moderními metodami, s moderními pomůckami, v motivujícím
prostředí, s partnerskou komunikací a v duchu týmové spolupráce. Dále má vést žáky
a studenty v rámci enviromentální výchovy k recyklaci použitých materiálů formou sběru
elektro odpadu, baterií, plastových lahví apod.
V loňském školním roce jsme si za cíl stanovili zkvalitnění nabídky školního stravování,
zajištění pitného režimu a nouzového ohřevu stravy v mikrovlnné troubě.
Opět byl na začátku měsíce června uspořádán Týden zdraví, programově organizovaný týden
s tématy zdravého životního stylu, podporující
aplikaci znalostí odborných i všeobecných do
praktického využití. Týden zdraví byl tentokrát
obohacený programem na správné držení těla,
který zajišťovali žáci oboru masér sportovní a
rekondiční.
V
programu
byly
začleněny
činnosti zaměřené na aktivní poznávání okolí
školy a nechyběly sportovní aktivity, např.
volejbal, výlet na kolečkových bruslích apod.
37
Škola je zapojena do dalších projektů v rámci MŠMT, NUOV a Jihomoravského kraje.
V oblasti vyššího odborného vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR se jedná o projekt
„Modernizace a inovace vzdělávacího programu diplomovaná dentální hygienistka“. Projekt
je realizován jako individuální projekt, jehož cílem je zkvalitnění procesu odborného
vzdělávání studentů dentální hygieny v souladu s rostoucími požadavky profesního sektoru
a s důrazem na zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Inovace spočívá v zavedení
e-learningových kurzů do vzdělávání. Projekt zahrnuje vzdělávání a podporu pedagogických
pracovníků školy včetně odborníků z praxe ve zpracovávání e-learningových kurzů. Součástí
projektu jsou aktivity spočívající ve spolupráci s odbornou veřejností, které zajistí vazbu na
potřeby profesního sektoru a umožní studentům vzdělávání v souladu s nejnovějšími poznatky
z oboru dentální hygieny.
V rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji a v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost za finanční podpory ESF
a státního rozpočtu ČR je realizován projekt „Modernizace a implementace školního
kurikula“, jehož cílem je zvýšení kvality všeobecného a odborného vzdělávání žáků se
zaměřením na rozvoj klíčových a odborných kompetencí a na vzdělávání v oblasti průřezových
témat. V rámci projektu bude zpracován metodický a pracovní materiál a realizovány tematické
dny. Projekt zahrnuje vzdělávání učitelů orientované na zavádění nových metod a forem
pedagogické práce s cílem zlepšit dovednosti umožňující učitelům efektivně se podílet na
inovaci školního kurikula a zvýšit dovednosti vyučujících v oblasti začleňování průřezových
témat. Projekt přinese zlepšení materiálních a technických podmínek s využitím moderní
didaktické a výpočetní techniky ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech.
Vyučující pracoviště Merhautova jsou zapojeni do projektu MEDPED, který realizuje Městská
SOŠ Klobouky u Brna je zaměřen na metodologickou podporu v oblasti práce se žáky.
38
Škola je zapojena do společného projektu Masarykovy univerzity a tří brněnských středních
zdravotnických škol s názvem „Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních
medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách“. V rámci projektu
bude vytvořen dlouhodobě udržitelný systém podpory výuky využívající moderní aplikace při
zpracování medicínských obrazových informací. V rámci projektu budou vznikat elektronické
výukové materiály v podobě e-learningu.
Dalším projektem je „UNIV 2 Kraje“, který je realizován jako individuální národní projekt
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného
vzdělávání. Opět je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky. Cílem zapojení
do projektu je proměna střední školy v centrum celoživotního učení. Realizujeme programy pro
další vzdělávání dospělých. Naše škola se rozhodla poskytovat veřejnosti programy zaměřené
na dietní stravování ve státních zařízeních, jako jsou školky, školy, veřejné jídelny a jiné
veřejné instituce, na rozšíření vzdělání pracovníků v oblasti přípravy stravy podle zásad
správné výživy a léčebné výživy s důrazem na výživu při onemocnění trávicího traktu. Druhý
kurz je zaměřen na rozšíření cílových vědomostí o zásadách správné aplikace lékových forem
a jejich uchovávání. V rámci projektu je připravován kurz celoživotního vzdělávání pro
zdravotní sestry na téma aplikační formy léčiv.
Vyučující oboru DFA se připravují na zapojení do projektu „Klinická hodnocení
a farmakologie pro třetí tisíciletí – multimodální edukační platforma PharmAround“, který se
rozběhne v příštím školním roce. V rámci tohoto projektu získají vyučující možnost rozšířit
svoje znalosti z oblasti vývoje a klinického hodnocení léčiv, registrace léčiv, farmakovigilance,
farmakoekonomiky a biostatistiky. Pro studenty bude připravena přednášková činnost týkající
se jmenovaných oblastí a budou jim umožněny stáže a exkurze na odděleních klinického
hodnocení léčiv ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a u našich významných výrobců léčiv.
Škola je zapojena do projektu „Bioškoly“, který spočívá především v zavádění biopotravin
do školní jídelny.
39
Zhodnocení dalších aktivit školy
Ve školním roce 2010/2011 se nám opět dařilo zorganizovat pro žáky a studenty velké
množství mimoškolních aktivit, z nichž některé mají již několikaletou tradici.
Seznamovací kurzy
Již sedmým rokem byly na začátku září pro žáky prvních ročníků střední školy zorganizovány
seznamovací kurzy. Žáci tříd NAS 1 a OCT 1 prožili několik dní v rekreačním středisku Kutiny,
třída MAS 1 v Březové a třídy LAS 1 a AZT 1 v Křižanově. Smyslem těchto akcí je vytvořit
první třídní vazby žáků ještě před tím, než společně zasednou do školních lavic. Programové
složení aktivit seznamovacího kurzu je v převážné míře zaměřeno na spolupráci v týmu,
komunikaci, rozvoj sebepoznání atd.
Opět se potvrdilo, že adaptace žáků je velmi důležitá pro budování zdravých vztahů mezi žáky
a pedagogy.
Křižanov 2010
Březová 2010
Kutiny 2010
40
V rámci celého školního roku pak byly pro žáky
pořádány sportovně zaměřené kurzy a aktivity.Mezi
tradiční akce patří především sportovní kurz v Itálii
ve středisku Martinsicuro, pořádaný pro žáky
2. ročníků střední školy vždy na začátku září.
V červnu se žáci 2. ročníků pracoviště Lipová
každoročně účastní sportovně-turistického kurzu
v Moravci na Vysočině.
Vzdělávací a poznávací pobyt v Anglii
Ve dnech 2. - 8. října 2010 uspořádala naše škola ve spolupráci s agenturou Seagull vzdělávací
a poznávací pobyt ve Worthingu v jižní Anglii. Pobytu ze účastnilo 45 žáků ze třetích ročníků,
a to jak z pracoviště Merhautova, tak Lipová. Během pobytu žáci absolvovali 16 výukových
hodin v místní jazykové škole, odpoledne pak
navštěvovali významné přírodní i kulturní
památky jižní Anglie. Poslední den pobytu jsme
strávili v Londýně, kde jsme si za vydařeného
počasí
prohlédli
jeho
nejzajímavější
pamětihodnosti. Celý pobyt hodnotíme jako
velice zdařilý, studenti si prohloubili jazykové
znalosti
v přirozeném
prostředí
a
zároveň
poznali nejznámější místa jižní Anglie.
V zimním období jsme pro žáky 1. ročníků SZŠ zorganizovali lyžařské výcvikové kurzy
tradičně v Ostružné a v tomto školním roce poprvé také v rakouském Kitzsteinhornu.
Ostružná 2011
Kitzsteinhorn
41
Kromě sportovních aktivit nabízela škola žákům také různé kulturní akce, jakými byly např.
kulturně poznávací exkurze žáků čtvrtých ročníků SZŠ v Praze nebo celoroční návštěvy
koncertů a různých filmových a divadelních představení. Žáci 3.a 4. ročníků střední školy se
zúčastnili interaktivního divadelního představení souboru THEVO (Forumtheater für junge
Leute) z Norimberka. V prosinci 2010 se žáci střední školy studující německý jazyk zúčastnili
poznávacího zájezdu do Vídně.
V rámci mimoškolní činnosti se pro žáky pořádali zajímavé besedy, např. „Žonglování se
životem“ - beseda o holocaustu s paní Erikou Bezdíčkovou nebo „O bibli“ s panem Michalem
Krchňákem.
Významnou kulturní akcí se stal III. školní
ples, který v únoru 2011 zorganizovala
naše škola ve spolupráci s Klubem přátel
školy. Ples se opět konal v kulturním domě
Rubín. Plesu se zúčastnili jak žáci střední
školy, studenti vyšší školy všech oborů, tak
i vyučující školy, z nichž někteří pomáhali
s organizací. Žáci se aktivně podíleli na
předtančení a vystoupení v programu plesu.
Ve školním roce 2010/2011 měli žáci a studenti jednotlivých oborů možnost navštívit celou
řadu dalších mimoškolních aktivit, které přispívají k rozšíření poznatků odborného vzdělání.
Byly to především různé odborné přednášky, výstavy a exkurze.
Mezi nejdůležitější akce můžeme zařadit mezinárodní dentální veletrh Pragodent, kterého se
zúčastnili žáci, studenti a pedagogové oborů asistent zubního technika, diplomovaný zubní
technik a diplomovaná dentální hygienistka.
Dalším významným veletrhem je mezinárodní veletrh optiky a optometrie Opta 2011, kterého
se každoročně účastní studenti i vyučující oboru oční technik a diplomovaný oční optik.
V rámci tohoto veletrhu je pořádán Kongres učitelů optiky a optometrie pro východní Evropu,
jehož odborných přednášek se účastní vyučující oboru. Odborné přednášky jsou zastřešovány
Společenstvem českých očních optiků a optometristů.
Žáci a studenti oboru nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut se zúčastniliveletrhu
Salima Brno a veletrhu Medical Fair Brno.
42
Vyučující oboru oční technik a diplomovaný oční optik připravili pro své žáky a studenty
odborné exkurze na katedře optometrie UP v Olomouci nebo ve firmě Sagitta v Bratislavě,
přednášky na téma marketing, refrakční chirurgie, kontaktní čočky a vizuální optometrie.
Taktéž na oboru asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik se uskutečnily
prezentace a odborná školení na téma celokeramika, využití skeneru ve stomatologii nebo
zubní laboratoř 3. tisíciletí. Studenti měli možnost navštívit moderně zařízené soukromé zubní
laboratoře a stomatologickou kliniku ve FN U sv. Anny v Brně.
Žáci a studenti oboru nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut se zúčastnili
odborných exkurzí do lázní Luhačovice, pekárny v Brně nebo Vojenské nemocnice Brno.
Pro žáky a studenty byl vytvořen cyklus odborných přednášek na téma: nutriční diagnostika,
nutriční problematika při mentální anorexii a bulimii, malnutrice a možnosti jejího řešení,
školní stravování.
Pro studenty oboru diplomovaná dentální hygienistka byly zorganizováno mnoho odborných
přednášek především v rámci projektu modernizace tohoto vzdělávacího programu na téma
ústní vody a jejich význam, úloha zubní pasty v prevenci zubního kazu, nové technologie
v léčbě hypersenzitivního dentinu, účinek léčivých bylin v dutině ústní a další.
Studenti 1. ročníku oboru diplomovaný farmaceutický asistent navštívili farmaceutické
muzeum v Kuksu, jehož návštěva vedla k prohloubení znalostí z historie lékárenství. Studenti
2. ročníku měli v rámci exkurze možnost nahlédnout do výrobních prostor společnosti TEVA.
Pro studenty 3. ročníku byly zajištěny odborné přednášky na téma homeopatie a péče o dutinu
ústní, kde měli možnost rozšířit si poznatky získané v předmětu výdejní činnost.
Žáci oboru laboratorní asistent a diplomovaný zdravotní laborant se v listopadu 2010 tradičně
aktivně účastnili Studentlabu.
Také v tomto školním roce se studenti školy zapojili
do řady projektů a programů. Příkladem jsou
studentky oboru diplomovaná dentální hygienistka,
které jsou už druhým rokem aktivně zapojeny do
projektu s názvem „Zdravý zoubek“, který spočívá
v edukační činnosti v oblasti péče o dutinu ústní pro
děti a žáky v několika MŠ a ZŠ ve městě Brně.
43
Naše škola je registrovaná v síti „M.R.K.E.V“, což je metodika a realizace komplexní
ekologické výchovy. V rámci tohoto projektu odebíráme časopis „Bedrník“, časopis pro
ekogramotnost, který slouží nejen vyučujícím biologie, ale i žákům.
V rámci environmentální výchovy je na škole organizována separace odpadů, žáci jsou
vedeni ke snížení množství používaných plastových obalů, seznamují se s ekonomickými
i ekologickými dopady používání balené vody. Na chodbách školy jsou umístěny nádoby
na plastové lahve, papír, elektroodpad, baterie apod. Zapojili jsme se do soutěže Ekohraní.
Enviromentální výchova patří neodmyslitelně ke vzdělávání na střední škole. Vyučuje se
v předmětech NAP, BIO, FYZ, CHE, ale i v CJL a OBN. Žáci jsou prostřednictvím nástěnky
seznamováni s aktuální situací v přírodě.
Žáci střední školy se v prosinci 2010 zapojili do projektu „Haiti“ na obnovu vodních zdrojů.
Pod vedením profesionální lektorky probíhá na škole činnost kroužku znakové řeči. Studenti si
uvědomují potřebu zvládat při své budoucí profesi i komunikaci s neslyšícími pacienty.
Účast žáků a studentů v soutěžích
Podstatnou část mimoškolních aktivit školy představovaly v uplynulém školním roce také
různé soutěže a olympiády, které se mezi žáky setkaly s velkým zájmem.
Můžeme zmínit mezinárodní soutěž zubních techniků, která je pořádána v rámci
mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent. Naši žáci se této soutěže úspěšně účastní
každým rokem. Na podzim roku 2010 se žákyně 4. ročníku oboru asistent zubního technika
Barbara Křivánková umístila na 3. místě v mezinárodní časti této soutěže, v české části soutěže
obsadila krásné 1. místo. Každoročně se uskutečňují školní kola mezinárodních soutěží
Matematický a Přírodovědný klokan. Uspořádali jsme také školní kolo olympiády z českého
jazyka. Jako každým rokem se žáci oboru laboratorní asistent účastnili chemické olympiády.
Charitativní a dobročinné akce
V celoroční práci školy jsme věnovali mimořádnou pozornost těmto akcím, kdy se žáci
postupně zapojili do realizace různých humanitárních a charitativních sbírek pro zdravotnictví
a handicapované či postižené občany. Žáci OCT 2 a NAS 2 se zúčastnili 8. ročníku akce
Světluška a vybrali částku 24 821 Kč. Obdrželi písemné poděkování od nadačního fondu.
K dalším dobročinným aktivitách školy patřil také Český den proti rakovině, kdy naši žáci
vybrali částku 23 779,-Kč, Srdíčkový den,
4 038,-Kč, Bílá pastelka, Svátek s Emilem nebo
Sluníčkový den, kdy bylo vybráno 6 353 Kč. V předvánočním období pak žáci pomáhali u
Vánočního stromu splněných přání. Aktivně jsme spolupracovali s Centrem denních služeb
Lipová a některými domovy pro seniory v podobě pořádání kulturních vystoupení.
44
Dále ze života školy
Již osmým rokem působí ve škole Studentská rada školy, jejíž zástupci všech tříd a studijních
skupin se pravidelně scházejí a diskutují o aktuálních problémech ve škole. Své podněty řeší
s ředitelkou školy. Schůzky probíhají jednou za 6 týdnů.
Se školou již několik let úzce spolupracuje obecně prospěšná společnost pod názvem Klub
přátel školy. Finanční prostředky této společnosti slouží žákům a studentům ze sociálně
slabého prostředí. Klub přátel školy též poskytuje finanční příspěvky na závěrečné zkoušky
studentů nebo na činnost sportovních a jazykových kroužků, na realizaci turnajů a nákup
odměn pro žáky za vzornou reprezentaci školy. Taktéž přispívá na odborné exkurze.
Ke státnímu svátku Dne boje za svobodu a demokracii jsme jako každý rok uskutečnili setkání
našich nejlepších žáků a studentů s vedením
školy. Setkání předcházel program prezentovaný
školním
rozhlasem.
Při
této
příležitosti
byli
ohodnoceni žáci a studenti, kteří dosahují velmi
dobrých výsledků v prospěchu, ale také žáci, kteří se
umístili v různých soutěžích na předních místech
nebo jiným způsobem reprezentovali školu.
Již třetím rokem využíváme elektronický informační systém SAS. Žáci a jejich zákonní
zástupci mají možnost se po obdržení hesla seznámit ze svého domova s výsledky vzdělávání
žáka. Systém pohovorových dnů zůstává stále zachován. Došlo tak k lepší komunikaci mezi
učiteli a žáky i jejich rodiči. Spolupráce školy s rodiči je oblast, které je potřeba se neustále
věnovat, rozvíjet ji a zlepšovat. Aktuální informace o dění na naší škole lze najít na našich
webových stránkách. Samozřejmou součástí informačního systému školy jsou třídní schůzky
a konzultace.
Pro snadnější uplatnění našich žáků v rámci EU pro všechny maturující ročníky zabezpečujeme
v jazyce anglickém či německém europassy. Pro absolventy vyšší školy zpracováváme
europassy jako dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. Absolventi školy jsou tradičně
slavnostně vyřazováni, jde vždy o velmi důležitou událost v životě školy.
Na podzim 2010 proběhlo výstupní testování žáků 4. ročníků VEKTOR Modul 4. Žáci byli
testováni v oblasti matematiky, českého jazyka a cizího jazyka. Ve stejném období se naše
škola zapojila i do generálky státní maturitní zkoušky MAG´10.
45
V rámci lyžařských a sportovních kurzů a v rámci třídnických hodin v úvodu školního roku
byla zařazena problematika ochrany člověka za mimořádných situací:
- školení o bezpečnosti práce, seznámení s evakuačními plány školy
- tísňové linky
- co dělat při ohrožení
- varovné signály a činnost po jejich vyhlášení
- první pomoc - zásady první pomoci v případě vzniku mimořádné události
- bezpečnost nejen na silnici
V rámci běžné výuky byla témata této problematiky zařazena ve vyučovacích předmětech OBN
(obecné úlohy státu při ochraně životů a zdraví obyvatel), FYZ (mechanické vlnění - sesuvy
půdy, zemětřesení, gravitační pole - požáry, sesuvy půdy, mechanika tekutin - živelní pohromy,
povodně, zátopy, radiační havárie), CHE (bezpečné zacházení s chemickými látkami,
výbušniny, toxické látky), BCHL z hlediska civilní ochrany (havárie s únikem nebezpečných
látek), PRP (poskytování první pomoci). V rámci lyžařských kurzů (přednáška o nebezpečí hor,
lavinové nebezpečí, zvláštnosti poskytování první pomoci, praktické zvládnutí pohybu
v horském terénu, přesun na běžeckých lyžích).
Ve výchovně vzdělávácím procesu je věnována velká pozornost problematice světa práce.
Kapitoly z oblasti „úvodu do světa práce“ jsou průběžně probírány v předmětech CJL, OBN,
odborných teoretických předmětech a základech společenských věd. Charakter oborů vzdělání
zajišťuje v dostatečné míře kontakt s pracovním prostředím a splňuje rámcově obsah „úvodu do
světa práce“, a to zejména při odborných praxích.
Spolupráce s profesními organizacemi
Důležitou součástí života školy je spolupráce s profesními organizacemi a výrobními podniky.
Kromě zdravotnických zařízení, nemocnic, laboratoří, zubních ordinací a očních optik, kam
naši studenti chodí na praxi, musíme na oboru oční technik a diplomovaný oční optik ocenit
spolupráci se Společenstvem českých optiků a optometristů, firmami Essilor, Rodenstock,
Zeiss, Omega-optix, Optika Čivice, Hoya, Danae, Geodis, Sagitta. Na oboru asistent zubního
technika a diplomovaný zubní technik můžeme jmenovat firmy MKM Systém-Megadental,
Krbec Dent s.r.o. a firmu Bredent. Co se týče oboru diplomovaná dentální hygienistka, jsou to
firmy Profimed, Maria Odéen, Gaba (Elmex, Meridol), Colgate, Herbadent.
Spolupráce s firmami a výrobními podniky spočívá především v organizaci odborných školení,
přednášek a exkurzí. Velmi významnou pomocí je spolupráce při zapůjčení různých přístrojů,
jako v případě firmy Omega Optix.
46
Mimořádné aktivity pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2010/2011 se naši učitelé aktivně podíleli na prezentaci školy svou vědeckou
a výzkumnou činností. Pořádali jsme řadu odborných kurzů – např. odborné prezentace
a školení pro obory nutriční terapeut a dentální hygienistka.
Naši vyučující odborně přednáší v rekvalifikačním kurzu „Poradce pro výživu“ realizovaném
v projektu EU. RNDr. Jaroslav Odstrčil je krajským metodikem kabinetu Člověk a příroda.
Vyučující oboru oční optik soustavně přispívají svou publikační činností do odborného
časopisu Česká oční optika, ve které je členem redakční rady Bc. Ladislav Najman. Současně
uskutečňují odborné přenášky v rámci doškolovacích kurzů pro oční optiky a prezentují
přednášky na LF MU v Brně. V loňském školním roce vyšlo 2. vydání skript Dílenská praxe
očního optika od Bc. Najmana.
Ve spolupráci s Diabetologickým a edukačním centrem FN u sv. Anny v Brně, fi Abbott Care
Diabetes a fi Rochedia vyučující oboru diplomovaný nutriční terapeut a nutriční asistent
zabezpečují odborné konzultace, taktéž uskutečňují přednáškovou činnost v rámci České
diabetologické společnosti, Diabetologiocké asociace ČR nebo Svazu diabetiků. Další
vyučující tohoto oboru pravidelně publikují v odborném časopise Sestra články s tématem
výživy dětí.
Hodnocení školy na veřejnosti
Další pochvalné hodnocení se týkalo studentů školy, kteří připravili projekt Zdravá výživa
a Zdravý zoubek, přičemž byla oceněna hlavně kreativita žáků a jejich komunikativní
schopnosti. Vysokého ocenění se dostalo i studentům školy, kteří připravovali program pro děti
v mateřských školách. Oceněna byla hlavně jejich obětavost a trpělivost. Velmi dobře byli žáci
školy hodnoceni i zaměstnanci nemocnic, a to v souvislosti s připravovanými programy pro
dospělé – diapřednášky.
Doplňková činnost školy
1. Hostinská činnost
2. Ubytovací služby
3. Pronájem nebytových prostor
4. Pronájem samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí a drobného
dlouhodobého hmotného majetku
5. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
47
Zhodnocení práce výchovného poradce
pracoviště Merhautova
1.
Navázání kontaktů s Mgr. Dvořáčkovou ze SPC Novoměstská, Brno a SPC Ivančice
ohledně integrace sluchově postižených studentek oboru asistent zubního technika Barbory
Soldánové a Kateřiny Kubíkové. Příslušnými vyučujícími byly vytvořeny individuální
vzdělávací plány, které byly zkonzultovány s pedagogickým centrem a zákonnými zástupci
a následně schváleny. Proběhly 2 osobní konzultace (září a říjen) s Mgr. Dvořáčkovou
ohledně hodnocení Báry Soldánové a její integrace pro příští školní rok.
2.
Pomoc při výběru další školy, možnosti pokračování v dalším vzdělávání nebo uplatnění
v praxi: neustálý přísun informací ohledně dalšího pomaturitního studia na vysokých
školách a vyšších odborných školách, v různých kurzech.
3.
Výchovné, vzdělávací a osobní problémy - individuální pohovory výchovného poradce
se žákyněmi SOŠ i VOŠZ. Podíl na evaluaci školy v rámci výchovného poradenství.
4.
Všechny potřebné informace byly sděleny prostřednictvím výchovného poradce
a prostřednictvím nástěnky s potřebnými údaji. Byl tak umožněn přístup k informacím
o vzdělávacích příležitostech, odkazy na webové stránky vysokoškolských institucí,
databáze odborného vzdělávání. Informace a účast žáků na Evropském veletrhu
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který se koná každoročně v Brně.
5.
Sledování studentů se speciálními poruchami učení. Byla doplněna
soupiska žáků
s vadami a poruchami učení. Žáci 3. a 4. ročníků (PUP) byli upozorněni na nutnost
objednání a vyšetření v příslušné pedagogické poradně ohledně generálky a následné státní
maturitní zkoušky – možnost navýšení časové dotace u didaktického testu a písemné
zkoušky. Vyučující českého jazyka, cizích jazyků a matematiky vyplňují dotazník pro žáky
s SPU poslaný PPP.
6.
Spolupráce s vedením školy, třídními učiteli, pedagogicko-psychologickými poradnami,
speciálním pedagogickým centrem. Stanovení termínů konzultačních hodin. Byly
navázány dobré kontakty na základě pochopení a porozumění problémům žáků.
7.
V rámci výchovného poradenství proběhla účast ve Středisku služeb školám na Hybešově
ulici v Brně –lektor Mgr.Libor Mikulášek – ředitel PPP – „Jak na individuální vzdělávací
plán pro žáky s SPU „ - za účelem jejich integrace.
PhDr. Radmila Sumová, výchovná poradkyně
48
Zhodnocení práce výchovného poradce
pracoviště Lipová
Ve školním roce 2010/2011 bylo na našem pracovišti evidováno třináct studentů se zdravotním
znevýhodněním (nikdo nepožádal o přizpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky).
V úzké spolupráci - výchovný poradce – třídní učitel – učitel – ředitelství školy - bylo dosaženo
optimálního individuálního přístupu k specifickým potřebám těchto žáků.
V oblasti prevence a správného využití volného času bylo využito celoročně stálé nástěnky
výchovného poradce, kde studenti byli seznámeni s nejaktuálnějšími tématy - např. jak
postupovat v těžkých životních situacích, šikana ve škole i v rodině, drogová závislost , násilí
v rodině aj. Dále byli studenti informováni o jazykových kurzech, přípravných kurzech pro
studium na VŠ a VOŠ. Podařilo se aktivně zapojit studenty, jednak do kroužků (sportovní,
fotografický), ale i do jiných činností (návštěva kina, divadla, přednášek, kulturních
a sportovních akcí).
V oblasti profesní orientace studenti byli pravidelně informováni o dalším pomaturitním
vzdělávání na vyšších odborných školách a na vysokých školách. Na nástěnce byly údaje
o jednotlivých vysokoškolských institucích, přehledy o vysokých školách (Učitelské noviny,
časopis StudentIn), propagační materiály a dny otevřených dveří vysokých škol, ukázky
přijímacích zkoušek, informace o studiu v zahraničí. Studenti čtvrtých ročníků navštívili
veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus.
V oblasti výchovného poradenství po celý školní rok probíhaly individuální pohovory se
studenty i s rodiči, a to i mimo konzultační hodiny. Převážně byly řešeny otázky dalšího
pomaturitního studia, ale také studijní i osobní problémy žáků.
V oblasti vzdělání a výchovy byli bedlivě monitorováni žáci se slabým prospěchem, velkou
absencí a kázeňskými přestupky. Také bylo pozorováno chování žáků i mimo školu. Studenti,
kteří měli zdravotní znevýhodnění, vykazovali průměrný prospěch.
Výchovný poradce pravidelně udržoval kontakt s ostatními pedagogickými i psychologickými
poradnami i středisky. Většina naplánovaných akcí měla mezi studenty dobrý ohlas a jejich
informovanost o školách, studijních a pracovních příležitostech byla velmi dobrá. V budoucnu
je potřeba zlepšit spolupráci s ostatními vyučujícími při řešení kázeňských a studijních
problémů.
Mgr. Ivo Suchánek, výchovný poradce
49
Hodnocení školního roku z hlediska minimálního preventivního programu
pracoviště Merhautova
Naše škola se snaží vytvářet optimální podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů, aby
se stala bezpečným místem pro efektivní vzdělávání.
MPP navazuje na práci a poznatky z minulých let. Důraz je kladen na dostatečnou nabídku
pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na
morální formaci. Již tradičně jsou protidrogové problematice a výchově ke zdraví věnována
speciální témata ve vyučovacích hodinách předmětů výchova ke zdraví a základy veřejného
zdravotnictví, první pomoc a biologie a somatologie.
Kromě toho, že žáci obdrželi propagační informační materiály, tyto a další aktuální informace
byly pravidelně vyvěšovány na studentské nástěnce.
Škola se již tradičně aktivně podílela na akcích pro handicapované a nemocné - Bílá pastelka,
Světluška, Srdíčkový den, Svátek s Emilem,...
Trvale spolupracujeme s institucemi Spondea, se sdružením Podané ruce, PPP Sládkova,
Městskou policií Brno, Státním zdravotním ústavem, Domovem důchodců na Kamenné ulici,
s občanským sdružením Anabell.
Úspěšně se nám daří realizovat seznamovací kurzy pro první ročníky, což považujeme za
důležité pro formaci vztahů v nově vznikajících třídních kolektivech. Odezva ze strany
studentů i rodičů je velmi pozitivní.
Velikou předností naší školy je příjemné klima, hezké vztahy mezi učiteli a žáky a od toho se
odvíjející vztahy mezi spolužáky.
Díky důsledným pedagogickým kontrolám a sankčnímu systému, zakotvenému ve vnitřním
řádu školy, se podařilo částečně omezit kouření v okolí školy.
Uvědomujeme si také hrozící nebezpečí kyberšikany, protože i v této oblasti jsme se setkali s
drobným přestupkem, který se nakonec ukázal spíše činem z nevědomosti, ale přesto byl
potrestán. Nedaří se nám však najít viníky občasného drobného vandalismu, jehož nárůst nás
během uplynulého školního roku překvapil, ale klademe důraz na zvýšený dozor a důsledné
kontroly. Věříme, že zvýšeným dozorem a důsledností kontrol tento problém vyřešíme.
Mgr. Helena Řezníčková, protidrogová preventistka
50
Hodnocení školního roku z hlediska minimálního preventivního programu
Domov mládeže
Během školního roku se nevyskytl žádný problém, který by vyžadoval odborné nebo speciální
řešení.
V oblasti specifické prevence:
•
uskutečnil se seznamovací kurz pro 1. ročníky, sportovní kurz pro 2. ročníky
•
anonymní anketa pro 1. ročníky „alkohol a drogy“ – výsledky: z celkového počtu 46
respondentek okusilo cigaretu 27, dosud 11/ alkohol 37, dosud 11/ marihuanu 11, dosud
3/, lysohlávky 1 – práce zaměřena na odbourávání těchto jevů
•
práce s žáky na téma moje charakteristika a sebehodnocení pro 2. – 4. ročníky
•
práce v časopise domova mládeže TILIA
•
promítání dokumentů s protidrogovou tematikou, beseda o škodlivosti kouření,
alkoholu a drog
•
fungovaly schránky důvěry – bez řešení závažných problémů
•
žákyně DM navštívily se svými vychovatelkami celkem 8 divadelních představení
V oblasti nespecifické prevence:
•
po celý rok probíhala spolupráce s rodiči žákyň
•
ve škole i v DM byly podporovány volnočasové aktivity žáků, fungovala řada kroužků
•
po celý rok byli žáci vedeni ke zdravému životnímu stylu, dlouhodobě se nám nedaří
omezit kouření žáků
•
žáci byli vedeni k přiměřené asertivitě
•
byly průběžně řešeny všechny studijní i kázeňské problémy
•
probíhala pravidelná spolupráce s Poradenským centrem a Denním stacionářem
Domovinkou (opakovaná kulturní vystoupení žákyň z DM)
•
žáci se zúčastnili mnoha charitativních akcí
•
spolupráce s vedením školy, pedagogy a domovem mládeže byla dobrá
Jarmila Jimramovská, metodik prevence sociálně patologických jevů na DM
51
Hodnocení školního roku z hlediska minimálního preventivního programu
pracoviště Lipová
Dařilo se nám žáky zapojovat do řady aktivit mimo přímé vyučování. V rámci nich se nám
dařilo posilovat vztahy mezi nimi (seznamovací a sportovní akce), vztah ke kultuře (návštěvy
divadel a film. představení), soucítění s druhými lidmi (velká řada charitativních akcí).
Podařilo se nám ve škole i na DM zorganizovat několik akcí přímo s protidrogovou tematikou
(přednáška dr. Doudy, promítání dokumentů, besedy se žáky). Dlouhodobě máme zařazenou
tuto problematiku přímo do vyučovacích hodin.
Daří se nám řešit kázeňské problémy, spolupráce učitelů, vychovatelů DM a vedení školy je
dobrá. Daří se nám se žáky pracovat individuálně.
Dlouhodobě se nám nedaří omezit kouření žáků, přestože se tomuto problému věnujeme. Víme,
že k nám většina, zejména dívek, s tímto návykem už přichází. Domníváme se, že by bylo
potřeba změnit postoj rodičů k tomuto problému.
Dlouhodobě se nám také nedaří spolupráce s rodiči na takové úrovni, jakou bychom si přáli.
Toto se ovšem týká jen některých rodičů problémových žáků. Ze strany školy je vždy zájem
o spolupráci s rodiči a škola je v tomto směru velmi aktivní.
Ze strany Centra pro závislosti vítáme dlouhodobou spolupráci. Vyhovuje, pokud se scházíme
dvakrát za školní rok. Především potřebujeme co nejvíce informací a během roku by bylo
nejlepší posílat je emailem. Máme stále zájem o odborné semináře, spíše kratší, raději ve více
termínech.
Jolana Darmopilová, metodik prevence sociálně patologických jevů na škole
52
Výroční zpráva o činnosti Domova mládeže
při SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15
Obecné údaje
Sídlo domova mládeže
Počet odloučených pracovišť
Počet ložnic
- z toho třílůžkových
- z toho dvoulůžkových
- z toho jednolůžkových
Počet studoven
Lipová 16, 602 00 Brno
0
54
23
28
3
1
Počet ubytovaných
Pracoviště
Lipová 16
Počátek školního roku
Chlapci
Dívky
Celkem
0
128
128
Celkový průměr ubytovaných:
Konec školního roku
Chlapci
Dívky
Celkem
0
97
89
123,5
Počet ubytovaných na konci školního roku je evidován bez žákyň maturitních ročníků, které
ukončily ubytování dříve z důvodu maturity, a bez žákyň 3. ročníků, které ukončily ubytování
dříve z důvodu odborné praxe v měsíci červnu v místě bydliště. V domově mládeže je vyčleněn
jeden jednolůžkový pokoj jako izolační místnost (tzv. marodka).
Přehled o ubytovaných k 1. 9. 2010
Typ školy
Žáci SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15
SŠ zřizované krajem
SŠ jiného zřizovatele
Žáci jiných škol
VOŠ
VŠ
Jiné
Celkem
Počet
128
3
0
0
0
0
128
Kapacita domova mládeže, což je 128 lůžek, byla na začátku školního roku plně obsazena.
Vedle žákyň, které byly opětovně ubytovány, bylo přijato 47 žákyň z řad I. ročníků – obor LAS
29 žákyň, obor AZT 12 žákyň, obor OCT 4 žákyně, obor MAS 1 žákyně a 1 žákyně z
gymnázia. V průběhu školního roku 13 žákyň převážně z důvodu dojíždění nebo ukončení
školy vystoupilo a 3 žákyně nastoupily. Celkem byly v domově ubytovány žákyně I. – IV.
ročníku oboru LAS, AZT, NAS, OCT, MAS a 3 žákyně z jiných škol.
Byly rozděleny do 5 výchovných skupin.
53
Pedagogické působení a výchovná činnost v Domově mládeže měla v uplynulém školním roce
za cíl rozvoj žákyň a studentek, osvojování základních společenských hodnot, získávání osobní
samostatnosti, vedení ke vhodnému využívání volného času, rozvoj vzájemné komunikace
a schopnosti týmové práce. Hlavní důraz v organizaci mimoškolní výchovy byl kladen na
pravidelnou přípravu na vyučování a případnou pomoc ze strany skupinové vychovatelky.
Součástí výchovy mimo vyučování byla práce v různých kroužcích, práce vychovatelek ve
výchovných skupinách, zajištění a organizace jednorázových akcí a také dohled na trávení
osobního volna žákyň.
Činnost Domova mládeže se opírala o Školní vzdělávací program, který byl společně na
základě zkušeností z výchovné práce a na základě dostupných podkladů zpracován kolektivem
vychovatelek (pro domovy mládeže není vypracován rámcový vzdělávací program).
Výchovná činnost plnila stanovené klíčové kompetence dle měsíčních plánů. Průběžně byla
aktualizována o úkoly vycházející z momentální potřebné situace a ze závěrů porad
vychovatelek.
V zájmové oblasti jsme se snažily nabídnout děvčatům takové činnosti, které by je zajímaly
a kterých by se rády zúčastňovaly, a vhodným způsobem jsme se snažily je k těmto činnostem
motivovat.
Součástí práce všech vychovatelek byla spolupráce s třídními učiteli a taktéž s rodiči žákyň.
V rámci zajišťovaných volnočasových aktivit domovem mládeže se v průběhu školního roku
uskutečnily nebo byly průběžně uskutečňovány níže uvedené akce:
Kulturní činnost:
Již tradičně patří k oblíbeným návštěvy divadel – v letošním školním roce bylo žákyním
nabídnuto 9 divadelních představení, kterých se zúčastnilo přes 300 studentek.
Listopad: Koločava, Mary Poppins
Leden: Tři sestry
Únor: Škola základ života
Březen: Sugar, Bídníci
Duben: Chicago
Květen: Jméno růže
Červen: Hello Dolly
K již tradičním kulturním akcím, které byly uskutečněny, se řadí Mikulášská besídka, na jejíž
přípravě i realizaci se podílela sama děvčata.
54
Hudebně-dramatická činnost:
Práce kroužku byla zaměřena především na přípravu a realizaci hudebních a pěveckých
vystoupení v DM i mimo něj. Byly uplatňovány metody podporující vlastní iniciativu,
originalitu a seberealizaci jedince.
Říjen: Hudební a pěvecké vystoupení v denním stacionáři na Lipové ulici
Hudební večer v DM
Prosinec: Vystoupení v DM na společné vánoční večeři
Vystoupení s pásmem vánočních písní a koled pro seniory v hotelu Grand Brno
Předvánoční vystoupení v denním stacionáři pro seniory na Lipové ulici
Zábavné předvánoční odpoledne na klubovně v DM
Vystoupení žákyň DM zaměstnancům školy
Duben: Pěvecké a hudební vystoupení v denním stacionáři pro seniory na Lipové ulici
V rámci této činnosti žákyně DM nacvičily a předvedly předtančení na plese školy v únoru.
V prosinci a květnu jsme navštívily také hudební a dramatické vystoupení žáků ZUŠ
Smetanova.
Sportovní činnost
V oblasti sportovní probíhaly v uplynulém školním roce - kroužek volejbalu, stolního tenisu,
bowlingu.
Říjen, listopad, březen, květen – turnaj v bowlingu
Říjen: Turnaj v minigolfu
Listopad: podzimní turnaj ve stolním tenisu
Klub výtvarné výchovy
Činnost výtvarného klubu:
Výroba triček a prostírání razítkovou technikou
Výroba suchých vazeb s použitím proutí – dekorování prostor DM
Výroba přáníček korálkovou technikou
Zdobení perníků k mikulášské nadílce
Výroba vánočních dárečků – svícny, malba na sklo
Výroba skleněných šperků do tomboly na ples školy
Dekorování prostor DM podzimní výzdobou, vánoční výzdobou, jarní a letní tematikou
Ilustrace časopisu Tilia
Za přispění výtvarně zdatných děvčat byla v měsíci dubnu uspořádána v klubovně DM výstava
obrazů.
55
Prevence sociálně patologických jevů, zdravotní oblast:
Anketa pro I. ročník – Drogy a alkohol
Besedy – Mezilidské vztahy, tolerance, šikana - anketa
Nebezpečí internetu, kyberšikana – test
Anorexie a Složení mé stravy
Pracovní návyky, společenské chování na pracovišti
Sebehodnocení - anketa
Moje zdraví
Listopad: Přednáška spojená s besedou - gynekoložka MUDr. Kutálková
Ekologické aktivity
V rámci environmentální výchovy probíhal v domově i nadále sběr PET lahví, suchého pečiva
a baterií. Žákyně byly vedeny k šetrnému zacházení se svěřeným majetkem a k udržování
čistého a estetického prostředí jednak v domově, jednak v jeho okolí.
Různé
Listopad – návštěva výstavy na hradě Špilberk – „Dámská volenka“
Vycházky po Brně s I. ročníky
Efektivní způsob studia – anketa
Besedy o vkusu, barevné typologii a líčení
Společná vánoční večeře s koledami
Připomínání památných dnů a lidových tradic
Skupinové schůzky s besedami
Pravidelné cvičení v posilovně
Evaluace
V měsíci září byla provedena formou jednoduchého dotazníku anonymní anketa mezi
žákyněmi nastupujícího I. ročníku – byly zjišťovány první dojmy z nového prostředí
a ubytování v domově mládeže. Nejlépe byl hodnocen dostatek informací, komunikace
se skupinovou vychovatelkou a ostatními vychovatelkami. Nejhůře hodnoceno bylo vybavení
pokojů DM, poloha domova a úroveň sociálního zařízení.
V měsíci červnu proběhlo podobné anonymní hodnocení u všech ubytovaných žákyň. Zde
byly velmi dobře hodnoceny vztahy se spolubydlícími na pokoji, komunikace se skupinovou
vychovatelkou a dostatek informací.Špatně bylo hodnoceno sociální zařízení, pestrost stravy,
vybavení pokoje a vybavení DM.
V měsíci březnu proběhl v domově mládeže průzkum oblíbenosti zájmové činnosti se snahou
56
zjistit, které okruhy zájmové činnosti by měly být v DM posíleny. Všeobecně byl uváděn
nedostatek volného času u většiny dotázaných. Nejrozšířenější oblastí zájmu byly u většiny
vyhodnoceny schůzky s přáteli, sport, práce na PC a individuální vycházky. Pokud se žákyně
zúčastňovaly zájmových aktivit v DM, byly spokojeny, ovšem ve větší míře uváděly jako
důvod neúčasti na zájmových aktivitách svoji osobní zaneprázdněnost. Pokud by požadovaly
rozšíření nabídky zájmové činnosti, měla by to být oblast sportu.
Pochvaly, přestupky:
Z výchovného hlediska lze uplynulý školní rok hodnotit pozitivně. Za vzornou reprezentaci
školy a DM (účast na hudebních vystoupeních ve stacionáři) byla udělena některým žákyním
pochvala. Nebyly zaznamenány žádné vážné kázeňské přestupky nebo provinění. Jednalo se
pouze o drobné kázeňské přestupky, jako např. podezření z kouření nebo drobné porušování
vnitřního řádu. Všechny tyto záležitosti byly vyřešeny na úrovni skupinové nebo vedoucí
vychovatelky.
Zlepšení materiálního vybavení:
Z hlediska materiálního vybavení byl domov opatřen novými omyvatelnými nátěry na
chodbách a nátěry zábradlí. Ve spolupráci s hospodářským oddělením byly pokoje dovybaveny
novými pracovními stoly. Také byly zakoupeny dvě nové ledničky pro potřeby žákyň.
O jarních prázdninách byly vymalovány pokoje a společné prostory domova mládeže. Ve
spolupráci s Klubem přátel byl zakoupen do posilovny pro potřeby žákyň nový crossový
trenažer. V dalším období bychom chtěli dokoupit ještě chybějící nové lůžkoviny, zakoupit
nové přehozy na lůžka do pokojů, obnovit nátěry dveří do společných sociálních zařízení (WC,
sprchy, umývárny, kuchyňky), obnovit omyvatelné nátěry v kuchyňkách a umývárnách.
Nevhodné je rovněž centrální osvětlení pokojů.
Bohužel oblast materiálního vybavení domova je jednou z nejhůře hodnocených oblastí z řad
ubytovaných žákyň. Byly bychom moc rády, pokud by se nám podařilo alespoň některé věci
vylepšit ke spokojenosti ubytovaných.
Pro příští školní rok se zaměříme hlavně na pravidelnou a účinnou přípravu na vyučování.
Pozornost budeme věnovat studijně slabším žákyním a budeme jim nápomocny při přípravě na
vyučování. Žákyně budeme vhodně motivovat k účasti na zájmových akcí, aby uměly efektivně
a smysluplně využít svůj volný čas. Povedeme je k tomu, aby věnovaly dostatečnou pozornost
úpravě a čistotě na svých pokojích. Mezi staršími a mladšími ročníky budeme vytvářet hezké
vztahy a povedeme je k vzájemné pomoci. Nedílnou součástí naší práce bude taktéž spolupráce
se školou a rodiči.
Ing. Hana Hamšíková – vedoucí vychovatelka DM
57
Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Ve školním roce 2010/2011 Česká školní inspekce zjištovala stav přípravy na státní MZ.
Na oboru pracovištích školy bylo vše v pořádku.
Další inspekce a kontroly:
Krajská hygienická stanice:
•
kontrola hygieny vody ve výukovém bazénu – vše v pořádku
•
stravovací provoz
Kontrola průběhu projektu Zdravý zoubek ze strany autorky projektu.
Poskytování informací podle zákona č. 176/2006 Sb. v platném znění,
o svobodném přístupu k informacím
Počet podaných žádostí o informace:
52
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
5
Opis podstatných částí každého rozsudku:
0
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů:
0
58
Záměry školy, orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15
poskytuje střední odborné vzdělání zakončené maturitou, vyšší odborné vzdělání zakončené
absolutoriem a dvouleté odborné vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou.
Ve všech úrovních vzdělávání studovalo v daném školním roce 961 žáků a studentů.
Pokládáme za nutné udržet i s novými obory stávající kapacitu školy. Škola průběžně naplňuje
své strategické cíle, a to vybudovat silnou, konkurenceschopnou a kvalitní školu.
Absolventi školy mají dobré uplatnění na trhu práce. Velký zájem je o absolventy VOŠ jako
o diplomované specialisty, kteří vedle vysoké úrovně teoretických a praktických znalostí
mohou nabídnout zkušenosti z praxe i kvalitní znalost odborného cizího jazyka.
Řada absolventů střední školy se hlásí na vysoké školy a jsou velmi úspěšní zejména
v přijímacím řízení na školy zdravotnického či přírodovědného zaměření. Celkem 47
absolventů bylo přijato ke studiu na VŠ, 32 absolventů studuje VOŠ a 83 se úspěšně zapojilo
do pracovního procesu.
Uplatnění absolventů - školní rok 2010/2011
Střední zdravotnická škola
zaměstnání
v oboru
zaměstnání
mimo obor
studium
VŠ
studium
VOŠ
jiné
Laboratorní asistent
8
0
20
14
4
Asistent zubního technika
1
1
3
11
5
Nutriční asistent
5
0
14
3
1
Oční technik
9
4
3
1
7
zaměstnání
v oboru
zaměstnání
mimo obor
studium
VŠ
studium
VOŠ
jiné
Diplomovaný nutriční asistent
8
3
2
0
3
Diplomovaný zubní technik
8
3
2
3
2
Diplomovaný farmaceutický asistent
18
0
1
0
0
Diplomovaný zdravotní laborant
10
0
2
0
0
Diplomovaná dentální hygienistka
16
0
0
0
0
Obor vzdělání
Vyšší odborná škola zdravotnická
Obor vzdělání
59
Hlavním úkolem školy je poskytovat odborné střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší
odborné vzdělání pro výkon zdravotnických povolání v nelékařských oborech, které splňují
požadavky v rámci EU. Koncepce výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů klade
důraz na rozvoj a utváření klíčových kompetencí se zaměřením na rozvoj profesních
dovedností žáků a studentů.
Činnost školy vychází z plánu činnosti školy pro školní rok, který kromě obecných úkolů
vymezuje cíle a úkoly ve všech oblastech činnosti školy. Pedagogové využijí závěry a opatření
z hodnocení ČŠI. Úkolem všech pracovníků školy je zabezpečit řádné fungování školy
v souladu s platnými právními předpisy, resortními předpisy, směrnicemi, pokyny
a instrukcemi zřizovatele.
Mezi hlavní úkoly ve výchovně vzdělávacím procesu patří požadavky, které jsou zaměřeny na
utváření kompetencí k učení, zkvalitňování výuky cizích jazyků, zvyšování informovanosti ve
všech oblastech vzdělání a environmentální výchovy. Nadále je třeba zvyšovat u žáků
a studentů zájem o kontinuální vzdělávání, zlepšovat a vytvářet příznivé klima ve třídě i
studijní skupině, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů při vzdělávání.
V rámci rozvoje specifických cílů je potřebné přispívat ke zvýšení prestiže povolání
zdravotnických pracovníků a připravit na výkon povolání, dbát na etický kodex zdravotnického
pracovníka, čestnost, upřímnost, pravdomluvnost, ohleduplnost, zásadovost. V rámci
preventivních programů posilovat zdravý životní styl a zdravé sebevědomí spoluobčanů.
Spolupráce s odborovými organizacemi
Na škole působí dvě odborové organizace - na každém pracovišti zvlášť. Spolupráce s těmito
organizace je velmi přínosná. Je vyhotovena jedna společná kolektivní smlouva, která je
prostřednictvím dodatků průběžně inovována a doplňována. Tato kolektivní smlouva mimo jiné
upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a odbory, postup při vyřizování stížností zaměstnanců,
pracovně právní nároky a podmínky zaměstnanců, platové a sociální podmínky, bezpečnost
a ochranu zdraví při práci.
Odborové organizace jsou průběžně informovány o perspektivách rozvoje školy, o úspěších
i rezervách, o personálním zabezpečení výuky na další školní rok, shodné stanovisko se
projevuje i při přijímání a ukončování pracovních poměrů. Kladem vzájemné spolupráce je
setkávání se seniory a akce pořádané pro všechny zaměstnance školy.
60
Závěr
Ve školním roce 2010/2011 jsme se snažili o naplnění našeho dlouhodobého cíle, kterým je
udržení vysoké kvality vzdělávání. U žáků střední školy se vyučovala cizojazyčná komunikace
a konverzace v jazyce anglickém a v jazyce německém. Z nepovinných předmětů využili žáci
nabídky matematických cvičení jako přípravy pro nové (státní) maturity, případně pro přijímací
zkoušky na vysoké školy, a semináře z anglického jazyka. Studenti vyšší odborné školy si pro
lepší uplatnitelnost vybírali z celé řady volitelných předmětů, které se průběžně mění a odrážejí
očekávané potřeby.
Oblasti, na které jsme se rozhodli zaměřit z minulého školního roku, byly prakticky všechny
naplněny:
- posílili jsme rozvoj klíčových kompetencí v oblastech informační a komunikační technologie,
jazykové komunikace, matematického vzdělávání, v oblasti environmentálního vzdělávání,
uplatnění na trhu práce
- zvýšili jsme kontrolní činnost na úseku docházky do vyučování a dodržování školního řádu
- více jsme informovali rodiče žáků prostřednictvím elektronického informačního systému
- inovovali jsme ŠVP především na oboru masér sporotvní a rekondiční
- dokončili jsme ŠVP dalších oborů
- pokračovali jsme v mezinárodní spolupráci (Francie) a navázali jsme kontakt se slovenskými
školami (Prešov, Banská Bystrica, Košice)
- zapojili jsme se do nového projektu ve spolupráci s MU (obor farmaceutický asistent)
- modernizovali jsme učebny, vybavili další učebny dataprojektory
- začlenili jsme sebehodnocení a sebereflexi do vzdělávacího procesu
- byly vytvořeny nové webové stránky
- rezervy zůstaly v oblasti upevňování společenského postavení pedagoga a v intenzivnější
přípravě žáků na vyučovací jednotky, ve zvýšení zájmu o získávání nových poznatků, i když
klima tříd se potupně zlepšuje
Koncepční záměry oblasti mezinárodní spolupráce:
− zvyšovat jazykové kompetence žáků, studentů a pedagogů,
− podporovat vytváření osobních kontaktů mezi pedagogy a žáky v partnerských školách,
− zprostředkovat informace dalším zájemcům o spolupráci,
− podílet se na výměnných pobytech pedagogů, žáků a studentů,
− pokračovat v projektech zaměřených na vzájemnou spolupráci žáků, studentů a pedagogů v
rámci EU.
61
Škola má vytvořeny předpoklady pro to, aby obstála v narůstající konkurenci vzdělávací
nabídky. K jejím silným stránkám patří:
- výlučnost vzdělávací nabídky, velikost
- velmi dobrá uplatnitelnost absolventů na trhu práce
- tým kvalitních interních i externích učitelů
- materiální vybavení (odborné laboratoře, učebny, moderní počítačové učebny, běžné učebny
vybavené projekční a výpočetní technikou)
- kvalitní ubytovací a stravovací kapacity
- zázemí fakultních nemocnic a dalších zdavotnických i nezdravotnických zařízeních
- mezinárodní spolupráce se středními školami ve Francii a na Slovensku
- intenzivní zapojení do projektové činnosti
RNDr. Milada Odstrčilová
ředitelka školy
62
Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v
platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy.
Datum zpracování výroční zprávy: 30. 9. 2011
Datum projednání na poradě zaměstnanců školy:
4. 10. 2011 – pracoviště Lipová
5. 10. 2011 – pracoviště Merhautova
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 byla projednána a schválena:
Školskou radou SZŠ dne: 25. října 2011
…………………………….
podpis předsedy
Školskou radou VOŠZ dne: 25. října 2011
……………………………
podpis předsedy
63
Download

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola,