KRONIKA JIMRAMOVA
2012
Rok 2012
Česká ekonomika byla v roce 2012 ještě v recesi. Poklesla o 1,1 procenta. Ekonomicky
stagnovala téměř celá Evropa. Koncem roku bylo v ČR více než 545 tisíc nezaměstnaných, což
bylo 9,36 % z ekonomicky činných obyvatelů. Kraj Vysočina měl nezaměstnaných 10,42 %.
Evropská unie řešila opět zadlužení hlavně Řecka a Španělska.
V USA se po prezidentských volbách stal Barack Obama prezidentem na další období.
V Rusku byl po čtyřech letech prezidentování Dmitrije Medveděva zvolen prezidentem opět
Vladimír Putin.
Překvapivé rozhodnutí přišlo ze Švédska: Nobelova cena míru byla udělena Evropské
unii.
Vláda ČR přečkala další rok vládnutí, i když prošla několika krizovými obdobími. Několik
ministrů bylo odvoláno, nebo sami odstoupili. Po aféře s úplatky Víta Bárty několik členů strany
Věci veřejné ze strany vystoupilo. Založili platformu LIDEM (Karolina Peake)a nahradili Věci
veřejné v koaliční vládě.
Bylo prošetřováno několik korupčních afér. Největší byla odhalena v květnu. Hejtman
středních Čech a poslanec ČSSS David Rath byl zatčen pro podezření z přijímání úplatků.
21. dubna byla v Praze protivládní demonstrace, největší snad od listopadu 1989.
Zúčastnilo se jí 100 tisíc demonstrantů.
V tomto roce rostly ceny potravin, nejvíce brambor, masa a vajec. Zdražily také pohonné
hmoty.
V září se objevila metanolová hrozba. Na otravu metylalkoholem zemřelo 39 lidí a další
desítky lidí byly léčeny v nemocnici. Někteří odcházeli z léčení s trvalými zdravotními následky.
Metanol byl v pančovaných alkoholických nápojích, které byly nelegálně dány do obchodů
hlavně na severu Moravy. V našem kraji závadný alkohol objeven nebyl. Aby se podařilo oddělit
závadné lihoviny od nezávadných, vyhlásil ministr zdravotnictví na určitou dobu zákaz prodeje
alkoholu.
Čeští tenisté dosáhli velkého sportovního úspěchu , když v obou soutěžích družstev
vyhráli: muži Davisův pohár a ženy Pohár federace (Fed Cup). Nejlepším sportovcem roku byla
stanovena olympijská vítězka z Londýna, oštěpařka Špotáková.
13. října se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev. Skončily úspěchem levice
(ČSSD a KSČM).
Volební účast v celé republice byla 36,89%. ČSSD získala 23,58% hlasů, KSČM 20,43%,
ODS 12,28%, KDU-ČSL 5,82%, TOP + starostové a nezávislí 6,63%.V kraji Vysočina byla
volební účast největší v republice – 41,05% voličů. Nejvíce hlasů získala ČSSD 29,26% hlasů,
(17 mandátů), KSČM 19,57%, (11 mandátů), KDU-ČSL 12,33% (7 mandátů), ODS 10,29% (5
mandátů). Hejtmanem byl zastupitelstvem zvolen MUDr. Jiří Běhounek, desetičlenná rada je
jednobarevná – z členů ČSSD.
V Jimramově byla volební účast 40,71% - v 1. okrsku 38,79%, v 2. 46,98%. Výsledky
hlasování jsou v příloze.
60
Volby do
zastupitelstva
kraje
OD 22/12
KRONIKA JIMRAMOVA
2012
Levice uspěla i při volbách do Senátu (třetina). Poprvé získala ústavní většinu 49 hlasů.
V kraji Vysočina se senátní volby nekonaly.
Události v obci
K 31. prosinci 2012 žilo v Jimramově celkem 1190 trvale přihlášených osob.
Počty obyvatel v jednotlivých obcích a částech:
Obec
Ženy
Muži
Celkem
Jimramov
374
339
686
Benátky
104
114
218
Sedliště
54
58
112
Trhonice
37
45
82
Ubušín
44
48
92
586
604
1190
Obyvatelstvo
Narodilo se celkem 12 dětí, z toho 7 dívek a 5 chlapců. Rodičům z Jimramova se
narodilo 7 dětí (jedna dvojčata), z Benátek 3 děti, z Ubušína 1 a ze Sedlišť 1 dítě. V Trhonicích
žádný nový občánek nepřibyl.
Zemřelo celkem 9 osob. V Jimramově zemřeli: Jindřich Vápeník, nar. 1930, Padělek 272
(jako výborný fotograf přispíval i do příloh kroniky), Marie Pohořelá, 1928, NJK 19, Jarmila
Ciková, 1938, Říční 206, Hedvika Dostálová, 1925, Domky 223 a Václav Kadlec, 1948, U Kaple
212. V Sedlištích zemřela Josefa Tobiášová,1932, č.p. 20, v Trhonicích Božena
Ehrenbergerová, 1928, č.p. 11 a v Ubušíně Olga Dvořáková, 1943, č.p. 11 a Josef Boháč,
1934, č.p. 11.
Z trvalého pobytu se odhlásilo 30 osob a přihlásilo se 23 osoby. Z tohoto přehledu
vyjímám, že: Do domu v Dolní č.p. 3 se trvale přihlásila rodina Rabinova. Manželé Veselých
z Benátek č.p. 3 se odstěhovali do Prahy a domek prodávají. Domek na Borovnické 156
manželé Horákovi začali využívat jen rekreačně. K trvalému pobytu se přihlásili v Brně. Rodina
vietnamského prodejce Tran Van Duc a Jaroslavy Horvátové s třemi dětmi se odstěhovala do
České Třebové. Do Poličky se odstěhoval z fary evangelický farář Tomáš Jirků s manželkou.
V tomto roce bylo v Jimramově uzavřeno 11 sňatků, z toho 6 církevních. Zajímavost se
stala 1. září v Sedlištích: Konaly se zde v ten den 3 svatby: Jany Ohlídalové s Michalem
Benešem, Jitky Fajmonové s Jaromírem Bukáčkem a Nikoly Tobiášové s Petrem Fňukalem.
Městys hospodařil s příjmy 54,334 mil. Kč a vydáním 52,937 mil. Kč. Tyto vysoké částky
byly způsobeny výstavbou kanalizace, na kterou obec dostala dotaci Ministerstva zemědělství
ČR 36,251 mil. Kč. Daňové příjmy činily 9,672 mil. Kč, příjmy z dotací vedle kanalizace ještě
2,681 mil. Kč (na veřejně prospěšné práce, státní správu, DPS, školu, volby, kompostéry,
hasiče, památky, chodník u zámku).
Zajímavou dotaci (25 tis. Kč) získala obec z dotačního programu Kraje Vysočina
„Bioodpady 2012“na zakoupení plastových kompostérů. Občané, kteří si dotované
kompostéry pořídili, udělali další krok ke zlepšení třídění domovních odpadů..
Letos nebyly uzavřeny nové půjčky. Obec splácela úvěr u České spořitelny a dvě
hypotéky.
Jimramov obdržel od ministerstva kultury dotaci 200 tisíc Kč z Programu regenerace
Městských památkových zón. Dotace byla přidělena rodině Belcrediů na opravu fasády domu
č.p. 29 Christianeum. Celková hodnota oprav byla 514 300 Kč.
Z krajského Programu obnovy venkova získal městys dotaci 107 tisíc Kč na opravu
chodníku od č. p. 66 k zámku a úpravu plochy před zámkem. Obec investovala do této akce
146 560 Kč. Práci provedli pracovníci firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r.o.
61
Hospodaření
Opravy
v památkové
zóně
KRONIKA JIMRAMOVA
2012
Hlavní stavební akcí v Jimramově bylo rozšíření kanalizace. O dotaci na tuto akci pro rok
2012 je psáno výše. V roce 2011 již dostal městys dotaci od ministerstva zemědělství 195 tisíc
Kč a na rok 2013 se počítá s dotací 0,955 mil. Kč. Celková výše dotace má být 37,402 mil. Kč.
Celkové náklady akce jsou plánovány na 46.752.000,-Kč bez DPH. Chybějící částku zajistí
městys z rozpočtů let 2012 a 2013 a pomocí bankovního úvěru 8 miliónů korun. Další výdaje
padly na projekty, stavební a autorský dozor, archeologický výzkum atd.
Cílem stavby je napojit na stávající kanalizaci části obce, které ještě s ní propojeny
nebyly, a vybudování kanalizace v Sedlištích, aby byla odpadní voda stokami odváděna do
rozšířené čističky.
Letos práce probíhaly postupně na Benátkách V Potokách (větev J), na Padělku (větev
R1), v Sedlištích (A), na Borovnické ulici (E), Žabárně (C a D), U Fryšávky (E) a po obou
stranách Mostní ulice (G a H). Kanalizační potrubí bylo letos usazeno téměř ve všech částech a
připravovaly se přečerpávací stanice. Nejtěžší byly výkopové práce na Borovnické ulici, kde byl
pod vozovkou velmi tvrdý skalnatý podklad. Silnice na Borovnici byla uzavřena, ale ještě letos
byla upravena a opatřena povrchem z asfaltové drti. Do původního, ne-li lepšího stavu byly
vráceny všechny rozkopané komunikace (i v Sedlištích). Nové kanalizační potrubí dvakrát
přechází Svratku (pod Sedlištěmi a u Žabárny)a třikrát Fryšávku. Pod silnicí na Sedlišťské
stavebníci prováděli protlaky pod vozovkou pro vybudování přípojek z jednotlivých domů. Nově
vybudované stoky budou připojeny na stávající kanalizaci: za DPS č.p. 27 východní strana
Mostní ulice, v zahradě za radnicí (č.p. 39) západní strana Mostní ulice a část náměstí, za
zámkem větve z Žabárny (+ Sedliště a Sedlišťská), z ulice U Fryšávky a Borovnické a také část
Padělka. Na Benátkách je připojení z ulice V Potokách u č.p. 59. Aby po připojení nových částí
kanalizace byla kapacita čističky odpadních vod dostatečná, byly prováděny rozsáhlé práce na
úpravě ČOV - výstavba nových nádrží a zařízení. Dodavatelem stavebních prací je firma VHS
Brno.
Stavební úpravy se prováděly letos i ve škole. Prostory mateřské školy byly v tomto
roce upraveny tak, aby vyhovovaly novým hygienickým normám a zvýšenému zájmu rodičů
umístit zde své děti. Byla tak zvýšena kapacita školky, a proto v příštím školním roce bude
možné do školky přijmout 65 dětí. Náklady činily 130 tisíc Kč.
Ve školní jídelně byla letos za 56.717,- Kč vyměněna okna u kuchyně a kanceláře za
lepší (vakuová).
Byla zrušena šatna s drátěnými boxy tříd v nové budově. Žáci druhého stupně dostali do
užívání zamykatelné žákovské skříňky a šatna mohla být pro všechny žáky soustředěna do
jedné velké místnosti (bývalé tělocvičny). Uvolněná místnost bude po úpravě použita jako
učebna. K zakoupení skříněk byl využit výtěžek (27 tisíc Kč) ze společného plesu obce a školy.
Další opravy se dočkala silnice č. 357 ke Strachujovu. Krajská správa silnic letos zajistila
opravu opěrné zdi nad řekou u č. p. 251 na jižním okraji Jimramova. Zeď byla v havarijním
stavu. Od poloviny července pracovníci firmy M-SILNICE Pardubice denně pilně pracovali a
výsledek na konci listopadu je možné hodnotit jako zdařilý. Stará zeď byla odstraněna,
postavena nová železobetonová, která byla obložena zdí kamennou. Po dobu prací do 15. října
byl úsek silnice mezi Jimramovem a Strachujovem uzavřen a doprava byla odchýlena přes
Lísek, autobusová přes Ubušín a Ubušínek (Unčín). Stavbu prováděla a. s. M-SILNICE
Pardubice.
Úprava silnice dál k mostku přes Věcovský potok byla pro nedořešený odkup sousedních
pozemků opět odložena.
62
Rozšíření
kanalizace
OD 1-3/12
Úpravy ve
škole
Oprava
silnice ke
Strachujovu
OD 6,7/12
KRONIKA JIMRAMOVA
2012
Společnost E-on pokračovala v rekonstrukci rozvodů elektřiny. Letos byly rozvody
venkovního vedení od trafostanice u hasičské zbrojnice k zámku a k Panské ulici nahrazeny
kabelovými, podzemními. Byly odstraněny i některé sloupy elektrického vedení. Současně s
kabely elektrického vedení byl do výkopů uložen kabel i pro veřejné osvětlení. Náklady na
uložení vedení veřejného osvětlení do země ve výše uvedené oblasti činí 93.340,-Kč včetně
DPH – podílí se městys.
Na konci Panské ulice u Sola byl vyřazen z provozu starý most přes Fryšávku. Vozovka
traverzového mostu se uprostřed propadala a hrozilo nebezpečí nejen pro vozidla, ale i pro
chodce.
Rekonstrukce
rozvodů
elektřiny
Městys přijal dar Českobratrské církve evangelické – pozemek, na kterém je evangelický
2
hřbitov (správa hřbitova je již dávno věcí obce) o výměře 2125 m .
V Říční ulici začali manželé Jiří a Jana Boháčovi užívat novostavbu rodinného domku č.p.
119, kterou postavili po demolici starého.
Soukromé
stavby
Vietnamský prodejce ukončil v polovině roku prodej oděvů, galanterie a obuvi v poschodí
nákupního střediska. S krátkými přestávkami trval po celý rok provoz pohostinství Panský dům.
Od září do ledna 2013 měl v části Panského domu prodejnu potravin – Večerka – další
vietnamský podnikatel.
Podnikání
Kultura
Ve výstavní síni U Jana se uskutečnily tyto výstavy:
11.5. - 21.5.2012 výstava soutěžních kreseb žáků ZŠ na téma Památky očima
mladých. Soutěž probíhala v ZŠ pod patronátem Úřadu městyse.
5.7. - 20.7. výstava obrazů Jiřího Kincla
22.7. - 3.8.2012 výstava obrazů Jana Čiháka
5.8. - 17.8.2012 výstava obrazů Lenky Havlíkové
19.8. - 31.8.2012 výstava kreseb k festivalu Otevřeno (Palme, zvaný Fumas)
1.12. - 5.12.2012 Vánoční prodejní výstava
Sousedské posezení u sokolovny se konalo 18. srpna. Kulturní komise městyse
připravila bohatý program: vystoupeni skupiny historizujícího folkrocku Quanti Minoris,
Divadlo plyšového medvídka z Brna s představením pro děti a folková skupina Bokomara. O
občerstvení se tentokrát starali členové rybářského spolku.
Výstavy
ZPR 3/2012
Sousedské
posezení
Plesy byly jen tři: myslivecký, společný ples ZŠ a městyse (výtěžek použit na šatnové
skříňky) a farní ples (římskokatolická farnost).
23. ročník festivalu Otevřeno Jimramov 24. až 26. srpna měl průběh podobný minulým
festivalům. V pátek zajistily hudební program kapely Oben ohne Orchestra, Ležérně a vleže,
Metropolice, Caktus Showband a tradičně Jericho. V sobotu v Bludníku vystupovaly skupiny
Koza na útěku, Rabies, The Partisan, PPLP, Karel Kříž a Tomáš Vtípil, Kyx orchestra,
Vobezdud, Zrní, The Spankers, Ty Syčáci. Nedělní koncert v evangelickém kostele zajistil
instrumentální sbor Musica malinconica předvedením pozdně renesančních a raně
barokních skladeb. Brněnské divadlo Dno uvedlo v sobotu dramatický program představení Svět podle Fagi. V pátek se konala výstava s besedou na téma Squaty a
autonomní centra.V sobotu mohli návštěvníci v sokolovně uvidět filmy Ovoce stromů
rajských jíme režisérky Věry Chytilové a britsko-americký film Big Lebowski .
Pořadatel festivalu Klub Sluníčko-Unijazz byl při vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina
2013 za oceněn za festival Otevřeno 2012 oceněn 2. místem (20 tisíc Kč) v kategorii
Kulturní aktivita. Anketu pořádá Kraj Vysočina a hlasuje v ní veřejnost. Ze 7448 hlasů získal
festival 377.
63
Otevřeno 2012
OD 10/12
Ocenění
festivalu
KRONIKA JIMRAMOVA
2012
Po jedenácti letech se v Bystrém opět sešly 23. 8. 2012 delegace vesnic z celé
Evropy na setkání zemí Kultury Evropského venkova (poprvé v roce 2001). Od čtvrtka 23. 8.
do neděle 26. 8. 2012 pořadatelé připravili pro účastníky i veřejnost bohatý kulturní program,
besedy, tanec, filmová představení, společné bohoslužby, turistiku. Jimramov pomohl
bysterským tím, že zajistil ubytování v soukromí pro německou delegaci. V Jimramově si
také němečtí hosté prohlédli Síň rodáků a při vycházce po Jimramově využili
audioprůvodce. Tlumočnicí jim byla paní Reina Raaschová (č.p. 256).
Dny Evropského
dědictví
ZPR 4/2012
V březnu byla ve škole velmi zajímavá beseda o amerických národních parcích
s cestovatelem Karlem Kocůrkem.
Archeologické oddělení Moravského zemského muzea ve spolupráci s internetovým
magazínem Žďárské vrchy uspořádalo 29. září další Den otevřených dveří na hradě
Skály. Vedoucí archeologického výzkumu Ludvík Belcredi se svými pomocníky přivítal letos
435 návštěvníků. Součástí akce bylo i obléhání hradu s výstřely z děla.
OD 14/12
28. října uspořádala Iveta Machová v sokolovně koncert populárních písní Duety.
Kulturní komise uspořádala většinou pro děti: lampionový průvod s uspáváním
Broučků (26. 10.), dětskou merendu v sokolovně (24. 11.) a slavnostní rozsvěcení
vánočního stromku na náměstí (2. 12.).
Dioráma Svatba Broučků opustilo na čas výstavní síň U Jana. Bylo převezeno do
Plzně, kde na něm nejprve pracovali restaurátoři Západočeského muzea a pak bylo
vystaveno na výstavě ke stému výročí narození Jiřího Trnky v plzeňském Muzeu loutek.
Vedoucí Muzea loutek pro novináře uvedla: "Mnoho se o osudech tohoto Trnkova díla
nevědělo. Byla to skutečně tak trochu záhada. Dioráma bylo vytvořeno na objednávku pro
světovou výstavu a také zaplaceno, ale přišla válka, byl zřízen Protektorát Čechy a Morava,
naše účast na výstavě zrušena a vše se začalo likvidovat. Přitom v tomto okamžiku byla v
New Yorku již polovina exponátů a expozice se stavěla, neboť začátek výstavy se blížil.
Zahájena měla být 30. dubna 1939, ale dioráma v New Yorku ještě v té době chybělo.
Zůstalo již tedy v Čechách a dokonce bylo vystaveno, a to v roce 1940
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze na výstavě s názvem Malíř naděluje dětem. Ještě v
roce 1958 mělo být dioráma umístěno na výstavě v Bruselu, ale že se tento záměr opravdu
uskutečnil, není zatím žádný důkaz. Pak přešlo do rukou Českobratrské církve evangelické,
která jej zapůjčila do Jimramova. A odtud jsme si jej půjčili my" (příloha Plzeňský kraj MF
Dnes 25. června 2012). Dioráma se do Jimramova vrátí až v roce 3013. Muzeum na oplátku
do Jimramova půjčilo loutky Broučků z televizních Večerníků.
ZPR 5/2012
OD 15-17/12
Síň rodáků
Dioráma
Svatba
Broučků
Paní Mirka Procházková, která nejčastěji provádí Síní rodáků, dostala letos od
sdružení Novoměstsko pěkného pomocníka: soupravu 10 kusů audioprůvodců
Jimramovem. Turisté si je půjčit, podle přiložené mapy projít sami Jimramovem a na
vybraných místech poslechnout ze sluchátek namluvený komentář (v češtině, němčině nebo
angličtině). Místa jsou označena orientačními tabulkami.
Audioprůvodce
Jimramovem
Turisté – sběratelé turistických známek - mohou i v Jimramově uspokojit svoji
sběratelskou vášeň. V Bistru paní Šípošové je k dostání nejen známka Jimramova č. 1111s
Broučkem, ale i hradu Skály č. 432.
Turistické
známky
OD13/12
OD 12/12
64
KRONIKA JIMRAMOVA
2012
Městys se letos připojil k 3. ročníku občanské iniciativy „Za vyvěšení moravské
vlajky“, kterou pořádá Moravská národní obec - občanským sdružením příznivců historie,
kultury a tradic Moravy. Ve státní svátek 5. července byla na radnici poprvé vyvěšena kromě
státní vlajky i moravská žluto- červená vlajka. Při sčítání lidu a domů v roce 2011 se
v Jimramově přihlásilo k moravské národnosti 57 lidí, 47 v roce 2001 a 175 v roce 1991.
ZPR 3/2012
Vyvěšení
moravské
vlajky
OD 9/12
Sociální komise pořádala 12. prosince 2012 ve spolupráci se školou tradiční Vánoční
besídku pro starší občany Jimramova, Benátek, Sedlišť, Trhonic a Ubušína.
Pro seniory starší 62 let byl letos v rámci grantového programu „Senioři komunikují“
zorganizován v pracovně ve škole počítačový kurz.
Společný zájezd důchodců zamířil v září tentokrát do Třeboně. Účastníci navštívili
památkovou zónu, zámek, pivovar Bohemia Regent, Schwarzenberskou hrobku, pluli lodí po
největším českém rybníku Rožmberku.
V DPS došlo ke změně pečovatelek. Místo Bohumily Jiříčkové nastoupila nová
pečovatelka Markéta Peňázová . Pracuje zde s paní Ester Trnovou. Pečovatelky kromě
základní činnosti v DPS zajišťují také dovoz obědů pro důchodce ze školní jídelny do DPS, ale i
do domácností.
Ve školním roce 2011/2012 školu navštěvovalo 150 žáků ZŠ v 8 třídách, 50 dětí
navštěvovalo MŠ a 60 dětí bylo zařazeno do dvou oddělení školní družiny.
Ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP, který vypracovali učitelé školy.
Mateřská škola pracovala podle vlastního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání.
V dubnu byly nové volby školské rady. Pracují v ní Pavel Kalášek a Mgr. Petr Chládek
(za zastupitelstvo), Zdena Bradáčová a Jiřina Konvalinková (za rodiče) a Ludmila Teplá a Sylva
Totušková (ped. pracovníci). Předsedou školské komise je Ludmila Teplá.
Škola se zúčastnila testování vědomostí žáků firmou SCIO. Testování Stonožka 3 ve třetí
třídě ukázalo dobré znalosti ve třídě – výsledek lepší než 80 procent zúčastněných škol,
v matematice dokonce třída patřila do 10 procent nejúspěšnějších. V 9. třídě (Stonožka 9) škola
dosáhla lepšího průměru (lepší než 60 procent zúčastněných tříd).
V testování Gepard dosáhli žáci 5. a 9. třídy průměrného výsledku (nadprůměru v Aj 5. tř.
a Čj 9. tř.).
V soutěžích velmi dobře reprezentovala školu žákyně I. Kakačová, která byla úspěšným
řešitelem okresních kol olympiád Čj, dějepisu (2. až 3. místo, 9. v kraji), zeměpisu a soutěže
Poznej Vysočinu. 1. místo získal kolektiv žáků 7. třídy ve výtvarné soutěži Železáren Štěpánov
nad Svratkou – dílo J. Trnky.
Škola připravila tak jako v minulých letech akce pro veřejnost: kurzy keramiky, adventní
dílničky, vánoční besídku, vánoční jarmark, den otevřených dveří, velikonoční dílničky, karneval,
besídku ke Svátku matek, školní akademii, pomoc při úklidu veř. prostranství, sběr starého
papíru atd.
12. ledna se uskutečnilo setkání s profesorem Petrem Piťhou, katolickým pedagogem
a knězem, v letech 1992 – 1994 ministrem školství. V Dalečíně se zúčastnil v katolickém
kostele bohoslužeb se Mší svatou a v Jimramově byl hostem evangelické církve. V Karafiátově
síni vedl přednášku na téma: Svatí Cyril a Metoděj – doba, význam a poslání jejich příchodu na
Velkou Moravu před 1150 roky.
65
Akce pro
důchodce
OD 11,18/12
ZPR 4/12
Základní a
mateřská
škola
Církve
KRONIKA JIMRAMOVA
2012
V pátek 6. a v sobotu 7. ledna se opět uskutečnila Tříkrálová sbírka. Prostřednictvím
malých zpěváčků bylo vybráno pro potřeby České katolické charity v Jimramově 19.315,- Kč a
v Sedlištích 4.891,- Kč.
O tříkrálovém víkendu byl v katolickém kostele koncert vánočních melodií orchestru
z Bystřice n. P.
Dne 17. května 2012 zemřel v Římě kněz brněnské diecéze ThDr. Josef Laštovica.
Poslední rozloučení s Mons. Laštovicou se uskutečnilo v pátek 25. května v brněnské katedrále
sv. Petra a Pavla a v sobotu 26. května v kostele Narození Panny Marie v rodném Jimramově.
Jeho přáním bylo, aby byl poté uložen na místním hřbitově.
ThDr. Josef Laštovica se narodil 1. listopadu 1925 v Jimramově. Na Velehradě a v Brně
studoval gymnázium, které v roce 1954 ukončil maturitou. Začal studovat Lékařskou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně, ale po třetím ročníku byl z politických důvodů vyloučen a poslán
jako pomocný dělník do strojíren. V roce 1949 byl nucen emigrovat do Německa, protože v
rodné vlasti mu hrozilo zatčení. Odtud odešel o rok později do Říma studovat bohosloví a 3.
července 1955 zde přijal kněžské svěcení. V letech 1955-1956 působil jako prefekt v Papežské
koleji Nepomucenum, později jako sekretář Pastoračního ústavu Lateránské univerzity. V roce
1962 obhájil doktorát teologie. V období let 1963-1968 byl generálním sekretářem Lateránské
univerzity a od roku 1968 do roku 1992 pracoval na Kongregaci pro zasvěcený život. Působil
rovněž v diplomatických službách Vatikánu.
Po pádu totalitního režimu zahájil v naší zemi aktivní přednáškovou činnost v oblasti
bioetiky (etika nakládání s lidským životem), byl jmenován postulátorem kauzy blahořečení
boromejky Matky Vojtěchy Hasmandové.
Dne 5. prosince 2007 udělil Mons. Laštovicovi brněnský biskup Vojtěch Cikrle medaili
sv. Petra a Pavla za obětavou a nezištnou kněžskou i diplomatickou službu ve prospěch naší
země. (Tiskové středisko České biskupské konference, 18. 5. 2012, http://tisk.cirkev,cz).
Po jednadvaceti letech ukončil v červenci působení ve sboru Českobratrské církve
evangelické v Jimramově farář Mgr. Tomáš Jirků. Odešel do důchodu a spolu s manželkou se
odstěhovali do Poličky. Uvolněná fara byla prázdná. Administrace se ujal poličský farář Mgr. Jiří
Tengler, kazatelkou byla stanovena také jeho manželka Ida Tenglerová – na částečný úvazek,
protože byla na mateřské dovolené. P. farář Jirků jako důchodce vypomáhal ve sboru
v Olešnici, kde kazatelka Olga Smrčková je také na mateřské dovolené. Ve funkci vedení
poličského seniorátu vystřídal Mgr. Jirků farář z Krucemburku Marek Váňa. Jimramovský sbor
Českobratrské církve evangelické patří do poličského seniorátu spolu s českými sbory Polička,
Hlinsko, Telecí, Borová u Poličky, Proseč, Raná u Hlinska, Krucemburk a Krouna. Volba
stálého faráře se uskuteční v příštím roce.
ZPR 1/2012
Josef
Laštovica
Změna
faráře
ČBCE
V Austráli zemřel jeden z majitelů jimramovského zámku Hugo Belcredi (nar. 1923). Od
roku 1948 žil v emigraci a po převzetí majetku jezdíval v létě do Jimramova. 8. září byly jeho
ostatky uloženy do jimramovské rodinné hrobky. Při obřadu byla rovněž do hrobky uložena urna
se zpopelněnými ostatky jeho bratra Egberta (1938), který zemřel 31. 8. 2012 v Rakousku.
Pozn.: Celé příjmení zesnulého je Andrian Belcredi).
Sport
Muži fotbalového oddílu Sokol Jimramov hráli v sezóně 2011- 2012 soutěž okresního
přeboru 3. třídy. Obsadili v tabulce 14 účastníků 11. místo.
66
Kopaná
KRONIKA JIMRAMOVA
2012
Z 26 utkání družstvo 8 vyhrálo, 4 hrálo nerozhodně, ostatní prohrálo. Získalo 28 bodů.
Skóre 46 : 76. Soutěž vyhrál SK Rožná (59 bodů). Vedoucím družstva byl Jaroslav Pajkr,
trenérem Pavel Borovský.
Starší dorost obsadil v tabulce okresního přeboru 6. místo (11 účastníků). Z 20 utkání
družstvo 9 vyhrálo a jednou remizovalo. Dorostenci získali 28 bodů, skóre 65 : 77. Soutěž
vyhrála Svratka. Trénoval Jiří Hanuš, vedl Jaroslav Pajkr.
Přípravka byla opět úspěšná. Obsadila 2. místo (40 bodů), o jeden bod za vítěznou
Svratkou. Právě s tímto družstvem prohráli 0: 1 v rozhodujícím utkání v posledním kole. Na
domácí půdě s tímto družstvem remizovali 1 : 1. Ostatní utkání vyhráli a vstřelili osmi soupeřům
celkem 120 branek při 16 obdržených. Adam Bureš byl nejlepším střelcem soutěže - 56
branek, velmi úspěšný byl i Vít Vraspír, který vstřelil soupeřům 28 branek. Soutěž se hrála ve
dvou skupinách Naše družstvo bylo nakonec vyhodnoceno jako 4. nejlepší z obou skupin.
Družstvo vedli Hana Krejčí (vedoucí)a Pavel Krejčí (trenér).
Zastupitelstvo městyse rozhodlo o realizaci opravy střechy kabin na fotbalovém hřišti v
Jimramově v celkové ceně 73912,-Kč. Na tuto akci bude využita dotace z fondu Vysočiny
"Sportoviště 2012" ve výši 22.000,-Kč.
Příznivci sportu v Sedlištích uspořádali i letos několik akcí:
V sobotu 11.2.2012 se v Sedlištích konal tradiční, v pořadí již 9. závod v
motoskijöringu. Všichni zúčastnění, ať závodníci nebo diváci, si užili napínavých a
dramatických soubojů a obdivovali jezdecké umění motoristů i lyžařů. To vše za nádherného
mrazivého počasí.
Dne 8. září 2012 za příjemného letního počasí proběhl tradiční turnaj v malé kopané.
15. září 2012 se konal na náročné, podmáčené trati kolem Sedlišť II. ročník závodu
MTB zařazený do Poháru Českomoravské vrchoviny. Vynikající úroveň závodu, jak sportovní,
tak i organizační, zajistil sehraný tým organizátorů.
Sportovní akce
v Sedlištích
OD 19,20/12
Letos se stalo několik událostí, při kterých musela zasahovat jednotka jimramovských
Hasiči
hasičů. 2. února v noci hasiči pomáhali při likvidaci požáru rekreační chalupy v Borovnici.
Zásah byl náročný, protože byl silný mráz pod -20 °C.
16. března 2012 v 03,16 hod. byl oznámen požár garáže a dílny v Hliníku u p. Satorie. OD 21/12
Požár likvidovaly jednotky SDH Jimramov, HZS Bystřice n. Pern., HZS Polička a SDH Dalečín.
Hasičům ztěžovalo práci množství různého materiálu, který produkoval hustý dým. Hrozilo také
nebezpečí výbuchu uskladněných tlakových lahví.
25. února hrozila záplava z řeky Svratky při zástavě ker. Hasiči chtěli povolat pomoc
Povodí Moravy s těžkou technikou. Řeka se pak ale uvolnila sama. 29. února byla použita
technika při uvolňování ker u mostku u „Kolotoče“ na Fryšávce (č.p. 183).
3. července jimramovská jednotka spolupracovala se záchrannou službou při dopravě
zraněné osoby pod Prosičkou. Členové jednotky pomohli vynést zraněnou z balvanů a
přenést ji k sanitce. Zraněná byla pak vrtulníkem záchranné služby, který byl připraven na hřišti
v Jimramově, přepravena k nemocničnímu ošetření.
Okrsková soutěž byla tentokrát v sobotu odpoledne 27. května v Ubušíně. Zvítězilo
družstvo SDH Jimramov před Ubušínem, Javorkem, Borovnicí, Novým Jimramovem,
Trhonicemi a Sedlištěmi.
67
KRONIKA JIMRAMOVA
2012
Požární útok předvedlo i družstvo žen z Borovnice a dorostenci ze Sedlišť. Kategorii
starších žáků vyhráli ze sedmi družstev mladí hasiči z Ubušína, v kategorii mladších soutěžilo
jen družstvo Jimramova.
Jimramovská zásahová jednotka bývá často volána k odstraňování překážek na silnici
(padlé stromy, větve). Proto její členové absolvovali školení obsluhy motorových pil.
Hasičský záchranný sbor Vysočiny volal jednotku i ke cvičením záchranného sboru: DPS
Jimramov, sportovní areál Vysočina N. Město.
Přístavba hasičské zbrojnice v Trhonicích pokračovala i v letošním roce. Nové
zastřešení provedla firma Františka Vojty ze Sedlišť. Při přestavbě byla zvětšena společenská
místnost, vyměněna okna. V suterénu vznikl přístřešek s posezením. Stavební práce prováděli
hlavně pracovníci obce. Trhonice tak získaly lepší zázemí pro společenská setkávání. Letošní
náklady na stavbu činily 173 tisíce Kč.
Pro plánovanou přestavbu hasičské zbrojnice v Jimramově je již připraven projekt (za
27,5 tisíce Kč). Městys nechal z kulatiny z obecních lesů vyrobit řezivo na vazbu. Pořez stál 105
tisíc Kč.
Sbor dobrovolných hasičů v Ubušíně byl příkladně aktivní nejen při přípravě okrskové
soutěže a nácviku družstva, ale i při péči o své mladé hasiče. Za podpory zastupitelstva
městyse pořídil mládeži výstroj, uspořádal zájezd do ZOO Dvůr Králové. V této sezóně se
mladí hasiči z Ubušína úspěšně zúčastňovali tzv. Dětské hasičské ligy venkovských SDH.
Členové Moravského rybářského svazu využívali letos k rybolovu a soutěžím hlavně
rybník Nový v Bukáčkově koutě a rybník v Dalečíně. Jimramovský byl zatím ještě v klidu
zarybňován. Jimramovské družstvo rybářů se zúčastnilo tzv. Regionálního rybářského
turnaje družstev na rybnících v Litomyšli, Lanškrouně, Poličce, Jimramově, ČeskéTřebové a
Vysokém Mýtě. Bylo úspěšné – obsadilo celkově 2. místo.
Prosincový turnaj tarokové hry měl 48 účastníků. Zvítězil Dalibor Botko z Kunštátu , 7.
byl Ladislav Nykodým z Unčína. Z členů jimramovského klubu byli nejlepší Miroslav Uhlíř a
František Vetešník na 14. a 15. místě. V soutěži Grand Prix Vysočiny byl jako nejlepší hráč
vyhodnocen brněnský Svatopluk Kouřílek. Umístění hráčů Klubu Jimramov: M. Uhlíř 5., Josef
Kovář 7., František Vetešník 8., Oldřich Pakosta 24. a Jiří Kovář 39.
Počasí
Rok 2012 byl teplotně nadprůměrný. Srážkově byl průměrný, ale v naší oblasti pršelo
méně než jinde v republice. Proto také měly obce v okolí koncem roku potíže se
zásobováním pitnou vodou. Vodu museli dovážet do Strachujova a také do Ubušína. I
vodovod naší místní části Domky, který není propojen s hlavním vodovodem, měl malý stav
a studna byla doplňována vodou z cisterny. Cisterna Agromeranu vozila vodu z Jimramova
pro svůj trhonický kravín.
V lednu se teploty udržovaly kolem nuly, až koncem měsíce klesly noční teploty pod 10 stupňů, 31. ledna -17. Sníh začal trochu padat až po 15. lednu.
V první polovině února pořádně přituhlo: 3. února ráno -25°C, 6. února odpoledne 13°C. Větší příděl sněhu přišel z oblak 15. a 16. února, ale po oteplení 23. února ho většina
roztála. Zvýšila se hladina řeky a odtoku bránily uvolněné kry. Byla vyhlášena pohotovost,
ale bariéry ledu se posléze samy uvolnily. Na Fryšávce kry ohrožovaly mostek u „Kolotoče“
68
Hasiči
Rybáři
Tarokový
klub
OD 4,5/12
KRONIKA JIMRAMOVA
2012
( č.p. 183). Musel zasáhnout povolaný bagr. Díky výraznému oteplení na konci měsíce
meteorologové zaznamenali jeden z největších rozdílů mezi nejnižší a nejvyšší únorovou
teplotou na území ČR v historii- 55,1°C. (6. února -39,4 °C v lokalitě Jezerní slať a 29. února
bylo v Plzni - Bolevci naměřeno +15,7 °C).V Jimramově naměřila stanice Povodí Moravy u
Fryšávky 6. února – 22°C ráno a -13 °C odpoledne a 29. února ráno 5° a odpoledne 7°C.
V březnu mrzlo jen v ranních hodinách (7. března -9 stupňů C). Odpolední teploty
vystoupily v druhé polovině měsíce nad 15°C , 17. a 28. března dokonce dosáhly 19°C.
Poslední sníh roztál 15. března.
V první polovině dubna se už zase ochladilo. Nejchladnější ráno bylo 9. dubna (-7),
ranní mrazíky byly ještě 18. a 23. dubna. 20. dubna přišla bouřka. Koncem měsíce
dosahovaly odpolední teploty 25 a více stupňů. 29. dubna v noci bylo teplo 15 stupňů!
Vysoké odpolední teploty pokračovaly i v květnu. Ke zvratu došlo 15. května: ráno
jsem naměřil 15°C a odpoledne jen 12, v dalších dnech byly místy přízemní mrazíky. Mráz
18. května poškodil již odkvetlé zárodky plodů ovocných stromů. Proto se letos moc ovoce
neurodilo. Zbytek května už zase provázelo pěkné letní počasí.
Červen byl téměř celý letní. Od 16. do 21. panovala vedra kolem 30 stupňů odpoledne
a nad 15° ráno. 6. června pozorovali astronomové zvláštní jev - přechod Venuše přes
Slunce. Úkaz se prý bude opakovat až v roce 2117.
Ještě větší vedra (nad 30°) přišla v prvním a posledním týdnu července. Na začátku
měsíce se objevily místní bouřky.
Na začátku srpna sdělovací prostředky hlásily z různých oblastí republiky přívalové
bouřky. Jimramovu se vyhnuly, srážek bylo v naší lokalitě málo. Srpen byl nejteplejším
měsícem roku. Meteorologové zaznamenávali teplotní rekordy. V Jimramově hlásila stanice
u Fryšávky nejvyšší teplotu roku 20. srpna: 35°C. V ten den byl zaznamenán teplotní rekord
40,4° v Dobřichovicích u Prahy.
V září bylo pěkné podzimní počasí, postupně se ochlazovalo. 7. září jsem zaznamenal
první přízemní mrazík, rovněž i 23. září. 13. září celý den pršelo a se sousedy jsme se
shodli, že to asi byl největší déšť roku (32 mm).
Hezký slunečný den jsem zaznamenal 6. října (odpoledne 22°C). Slunečno bylo i
kolem 20. října po ranních mlhách. Problémy nastaly v průmyslových oblastech v nížinách,
kde inverze zavinila zhoršení čistoty ovzduší. První sníh padal 27. října a pak až 29.
listopadu.
V listopadu se dostala teplota na 10 stupňů jen dvakrát, ale mrazy se vyskytly jen
ojediněle. Opakovalo se inverzní počasí – ráno mlhy, které se někdy rozplynuly.
S nástupem prosince začala zima s mrazy a sněhem. Nejchladněji bylo 6. až 9.
prosince (9. ráno -17°C). Majitelé lyžařských vleků v té době uměle zasněžovali svahy
sjezdovek, aby mohli před Vánocemi vleky zprovoznit (začali 15.). Přírodního sněhu bylo
málo – jen do 20 cm nového. Brzy přišla obleva a přírodní sníh pomalu mizel. Vánoce
zdobily jen zbytky zmrzlého přírodního sněhu.
69
KRONIKA JIMRAMOVA
2012
Jimramovský zpravodaj vyšel pětkrát. K přečtení doporučuji zvláště tyto články:
V čísle 1:
Vzpomínky na herce Bořivoje Navrátila (Josef Dobiáš),
Tříkrálová sbírka (Pavel Vybíhal),
Vývoj zdravotní péče v Jimramově (Josef Dobiáš),
Jak jsem studoval – příspěvek čtenáře Cyrila Koudely.
V čísle 2:
Historie poštovnictví na Vysočině,
Jimramov ve filatelistických cennostech (Josef Dobiáš).
V čísle 3:
Výtvarná soutěž „Památky očima mladých“ (Miroslava Procházková) ,
Jimramov v dílech výtvarníků (Josef Dobiáš),
Moravská vlajka.
V čísle 4:
Plukovník Adolf Matějů – ubušínský rodák (Josef Dobiáš),
Senioři komunikují (Josef Dobiáš),
Kultura evropského venkova Bystré.
V čísle 5:
Pomístní názvy na Jimramovsku (Josef Dobiáš),
Uspávání broučků (Jana Boháčová).
Zpravodaje jsou součástí přílohy kroniky.
70
Download

Rok 2012 - Kronika Jimramova