www.radvanice.ostrava.cz | e‑mail: [email protected]  internetová televize: rab.tvova.cz
Statutární město Ostrava
Informační měsíčník občanů městského obvodu
Radvanice a Bartovice
RaB NOVINY
zdarmaROČNÍK XX | listopad 2012
Jan Přeučil učil děti správně mluvit, dvakrát vyprodal sál
Další známá osobnost navštívila Radvanice
a Bartovice. Do Společenského domu
v Ostravě-Bartovicích zavítalo ve dnech
17. a 18. října 2012 divadlo Evy Hruškové
a Jana Přeučila s klasickou pohádkou Šípková
Růženka.
Jednalo se o rodinnou pohádku Jiřího
Chalupy a Jaromíra Klempíře pro nejmenší
děti s mnoha písničkami a krásnými loutkami.
Autorem scénáře a textů k písničkám je známý
televizní dramaturg a autor několika pohádek
Jiří Chalupa.
Děti dostaly krátkou lekci ze správné mluvy
od Jana Přeučila, zatančily si na plese, děvčátka
si zahrála na sudičky, všichni společně pomohli
hodnému zahradníkovi, aby přemohl stoletý
(Pokračování na straně 2)
Jak probíhají práce bytového domu na Třanovského ulici
Jak se bránit proti kouři z lokálních
topenišť ve vašem okolí?
S přibývajícím podzimem nastává doba
pálení listí, topení v kamnech a podobně, což
má velmi nepříjemný průvodní jev – místa
s nedýchatelným ovzduším. Česká legislativa
jasně stanoví, že v topeništích lze spalovat
pouze paliva a paliva jsou legislativou vcelku
jasně definována. Odpady spalovat nelze
s výjimkou specializovaných zařízení, kterými
jsou spalovny odpadů, pro něž platí velmi specifické podmínky a jsou velmi bedlivě monitorovány.
Jak se bránit proti kouři z lokálních topenišť
ve vašem okolí? V případě, že se jedná o zdroj
umístěný v rodinném domě, bytu, stavbě pro
individuální rekreaci nebo pro podnikatelskou
činnost a tedy pravděpodobně o tzv. malý stacionární zdroj, obraťte se na odbor ochrany životního prostředí ostravského magistrátu, který
je oprávněn provést měření tmavosti kouřové
vlečky. Oznámení doložte pokud možno údaji
a podklady v dostatečném rozsahu.
V období od loňského října do letošního
března provedli pracovníci odboru ochrany
Jan Přeučil učil…
(Pokračování ze strany 1)
spánek i nebezpečné trní. Kouzelné loutky
stvořila Šárka Váchová, autorka Večerníčků
a známého dětského televizního pořadu
Kostičky. Pohádka byla plná krásných písniček
od hudebního skladatele Jaromíra Klempíře.
První představení částečně podpořilo grantem statutární město Ostrava, městský obvod
Radvanice a Bartovice. Bylo však ihned vyprodáno a zájem z dalších mateřských i základních
škol trval. Chtěli jsme uspokojit všechny děti,
které se na pohádku těšily, proto jsme domluvili s herci druhé představení.
Pana Přeučila s paní Hruškovou po představení přivítal na radnici místostarosta Ing. Štěpán
Košťál a pozval je na krátkou prohlídku městského obvodu spolu s obědem. Oběma hercům
se u nás velmi líbilo a nabídli nám pro děti další
krásné představení pohádky – Čert a Káča, kterou uvedeme v příštím roce.
Ing. Kateřina Tomanová
RaB noviny 2
životního prostředí ostravského magistrátu
celkem 1 664 kontrol lokálních topenišť
provozovaných občany. Protože zákon zatím
neumožňuje provádět kontroly i v obydlích
občanů, kontroloři pouze vizuálně hodnotí
tmavost kouře vycházejícího z komínů.
Pozorování může být doplněno měřením, jehož
postup odpovídá metodice měření stanovené
v příloze č. 3 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší. Toto měření provádí dvojice
pozorovatelů a je založeno na porovnání tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm
Ringelmannovy stupnice. Tmavost zbarvení
kouřové vlečky přibližně odpovídá koncentraci
sazí, popílku a jiných částic. Rozlišuje se šest
Ringelmannových stupňů, přičemž při spalování paliv nesmí být odcházející kouř tmavší
než 2. stupeň.
Kontroloři zjistili 12 případů vyšší tmavosti
kouře, ve dvou případech byly výsledky měření
předány úřadům městských obvodů k zahájení
přestupkového řízení. Z každé kontroly se
pořizuje fotodokumentace a protokol, pokud
se měří kouřová vlečka, tak ještě protokol
o měření. Na kontroly prováděné v minulé
topné sezóně budou jistě navazovat i kontroly
v tomto zimním období.
Měli bychom si uvědomit, že nezodpovědným přístupem k lokálnímu vytápění si přece
sami poškozujeme své zdraví a zdraví našich
dětí, ničíme životní prostředí, znečišťujeme
ovzduší.
Pavla Kolářová, odbor SŘDaŽP
Jak jsme volili
do krajského zastupitelstva
Nadprůměrná účast
voličů doprovázela
krajské volby v našem
městském obvodu.
K volebním urnám zde
přišlo 35,36 procenta
oprávněných voličů.
V celé Ostravě volilo
celkem 33,84 procenta
voličů. Největší volební zisky získala ČSSD
(27,36 procenta) a KSČM (25,39 procenta).
Třetí skončili Nezávislí (10,78 procenta), na
čtvrtém místě se umístila ODS (8,81 procenta)
a pětiprocentní hranici v obci překonala ještě
KDU-ČSL (5,25 procenta).
Na dalších místech skončili SPOZ (3,55 procenta), TOP 09 + STAN (3,22 procenta), DSSS
+ SPE (3,06 procenta), SZ (2,57), Piráti (2,07),
KSČ (1,31 procenta), SBB+SDŽ (1,25 procenta)
a Protest (1,03). Další strany, které se ucházely
o přízeň voličů, získaly pod jedno procento hlasů.
V krajském zastupitelstvu zasedne také
starostka městského obvodu Mgr. Šárka
Tekielová, která od voličů získala 1 390 prefe(RED)
renčních hlasů.
Výstava dýní potěšila
Že se blíží zima a svátek Všech svatých,
potvrdila tradiční výstava dýní, která se
po dva dny konala v prostorách ZO ČZS
v Ostravě-Radvanicích. Pořádali ji zahrádkáři, kteří se postarali o pěknou výzdobu
místnosti, a děti z místních základních škol,
které za pomoci svých učitelek dýně vydlabaly a upravily podle své fantazie. Na stolech pak návštěvníci mohli obdivovat třeba
sovu, čtenáře Radvanických a bartovických
novin nebo skřítky. Tvůrci nějhezčích dýní
(sed)
pak byli odměněni. Fotografie najdete na poslední straně
Pozor při žádostech o výpis z rejstříku trestů
Přinášíme informace k problematice chybějícího rodného příjmení na nových občanských
průkazech.
Žadatel s novým občanským průkazem,
který žádá o výpis z rejstříku trestů, musí doložit své rodné příjmení, např. rodným listem
nebo výpisem z evidence obyvatel z matriky.
Výpis z rejstříku trestů NELZE vydat osobě,
u které je i na první pohled evidentní, že u ní ke
změně rodného příjmení nedošlo nebo nemohlo
dojít (např. tedy u: mladistvé osoby či osoby
s vyznačeným rodinným stavem „svobodná/ý“
v OP).
Jedná se o požadavek Rejstříku trestů a ve
formuláři CzechPOINT je tento údaj stále
povinný a jako takový musí být relevantně
ověřen.
Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV
Křišťálový kamínek letos
získala Eva Stošková
V rámci jubilejního 20. ročníku Evropských
dnů handicapu byla 3. října sedmi českým osobnostem předána v Domě kultury města Ostravy
už posedmé prestižní ocenění Křišťálový
kamínek. Byla mezi nimi i obyvatelka našeho
městského obvodu Radvanice a Bartovice Eva
Stošková.
Evu Stoškovou navrhla na ocenění rada
městského obvodu za neúnavnou práci, kterou
vykonává v Základní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami v Ostravě­­
‑Radvanicích.
Držitelům Křišťálových kamínků 2012
přišli poděkovat hudebníci a zpěváci Trigon
Bandu, studenti Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě, závěrečné vystoupení
patřilo kapele Teamate z Lidové konzervatoře
a Múzické školy a ostravským filharmonikům,
kteří společně zazpívali písně legendárních
Beatles.
Paní Evu Stoškovou nyní rada městského
obvodu navrhla na ocenění Seniora roku, které
(sed)
uděluje ostravský magistrát.
QQ Eva Stošková při předání ocenění v Domě
kultury města Ostravy. Foto: Zuzana Sedláčková
OSTRAVA a.s. a komunikaci ul. Vrchlického
firma ALPINE Bau CZ s.r.o. Oprava bude
zahájena v měsíci říjnu a ukončena v měsíci listopadu tohoto roku.
Druhý transfer ve výši 780 tisíc. Kč půjde na
rozšíření ul. U Lípy v Radvanicích. Rozšíření
bude zajišťováno na základě výběrového řízení,
které je v současné době ukončeno a městský
obvod uzavřel smlouvu o dílo s vybraným
uchazečem. Rozšíření ulice U Lípy bude
provádět firma ALPINE Bau CZ s.r.o. a bylo
zahájeno v měsíci říjnu a ukončeno bude
v měsíci listopadu tohoto roku.
Ing. Hana Dlouhá, vedoucí odboru MBaI
Ing. Dagmar Hrnčárková, odbor MBaI
Rekonstrukce chodníku
podél ulice Čapkova
V měsíci říjnu zahájil městský obvod
Radvanice a Bartovice realizaci stavby
„Rekonstrukce chodníku podél ulice
Čapkova v Ostravě­‑Radvanicích“. Stavbu na
základě výběrového řízení provádí firma KR
OSTRAVA a.s.
Rekonstrukce chodníku probíhá ve dvou
úsecích, a to v úseku mezi ulicí Těšínskou
a Rokycanovou v délce 450 m a v úseku mezi
ulicemi Rokycanova a Kobrova. V rámci
rekonstrukce bude sejmuta stávající živičná
vrstva, budou osazeny nové obruby s převýšením nad úroveň vozovky, provedení nové
konstrukce chodníku s povrchem ze zámkové
dlažby a bezbariérové úpravy. V rámci stavby
muselo dojít k dočasnému přemístění autobusové zastávky U Káňů (směr LDN) v termínu
od 18. 10. do 24. 10., a to o cca 80 m po směru
jízdy za křižovatku ulic Čapkova a Kobrova.
Výbor ZO ČZS Radvanice zve všechny
zájemce na instruktáž zdobení adventních
věnců pod odborným vedením paní Hany
Bártové, která se bude konat 29. listopadu 2012
ve spolkové místnosti zahrádkářů od 17.00
hodin. Přineste si ozdoby tradiční i netradiční.
Na vaši hojnou účast se těší radvaničtí zahrádMiroslava Pěčková
káři.
Bartovické
vinobraní
Celoplošná oprava místních
komunikací v městském obvodě
Městskému obvodu, na základě žádosti
o finanční prostředky a za podpory zastupitele
statutárního města Ostravy Bc. Aleše Boháče,
byly poskytnuty dva transfery na celoplošnou
opravu místních komunikací v městském
obvodě Radvanice a Bartovice.
První transfer ve výši 1,42 milionu Kč
se týká komunikací na ul. Dopravní, ul.
V Osadě, ul. Vrchlického v Radvanicích a ul.
K Pískovně v Bartovicích. Oprava bude zajišťována na základě výběrového řízení, které je
v současné době ukončeno, a městský obvod
uzavřel smlouvy o dílo s vybranými uchazeči.
Opravu komunikací ul. Dopravní, ul. V Osadě,
ul. K Pískovně bude provádět firma KR
Příprava na advent
V sobotu 20. října proběhlo za krásného
slunečného počasí před Společenským domem
v Ostravě-Bartovicích první Bartovické vinobraní. Program zahájily dopoledne děti z MŠ
Ještěrka s poutavým tanečkem tučňáčků. Před
polednem zazpívali studenti ZUŠ v Ostravě
písně Voskovce a Wericha. Následně pak celé
odpoledne bavila návštěvníky cimbálová
muzika, která tradičně k vinobraní patří.
Stánky vybízely k nákupu nejrůznějších
vinných produktů, ale mohli jsme se zahřát
i horkou medovinou. K ochutnávce patřily
také dobroty z grilu, trdelníky, bramborové
placky nebo obyčejný párek s hořčicí. Pro děti
byly připraveny pouťové atrakce a jistě spousty
návštěvníků potěšila tombola s okamžitými
výhrami. Zajímavá byla nabídka výrobků zdravotně postižených osob z chráněných dílen.
Celkové náklady na realizaci jsou ve výši
2 000 tis. Kč a stavba je financována z rozpočtu statutárního města Ostravy.
Ing. Věra Raisová,
vedoucí odboru SŘDaŽP Celý kolorit vinobraní doplnili dva malíři,
kteří portrétovali návštěvníky. Za symbolické
vstupné 20 Kč vinobraní navštívila přibližně
stovka lidí, kteří se dobře bavili do večerních
hodin.
Text a foto: Ing. Kateřina Tomanová
QQ Takto vypadal chodník před opravou.
Na chodníku se nyní pracuje. Hotov by měl být
16. listopadu. Foto: Jan Maceček
3 RaB noviny
Z jednání místní samosprávy
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 42. schůzi dne
26. 9. 2012:
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy na
věcný dar ve výši 2 100 Kč s dárcem Jiřím
Krzywoněm,
- schválila nominaci Evy Stoškové na V. ročník ankety SENIOR ROKU za městský
obvod Radvanice a Bartovice,
- rozhodla o poskytnutí finančního daru
ve výši 10 000 Kč Ostravské univerzitě
v Ostravě na vydání publikace „Ostravské
dělnické kolonie II“,
- vyslovila souhlas se záměrem Ministerstva
životního prostředí „Ekologizace kotlů K8,
K9, K10 teplárny AMEO za účelem snížení
emisí Nox včetně instalací nových hořáků“,
- rozhodla o pořadí nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební
práce na realizaci akce pod názvem
„Rekonstrukce chodníku podél ul. Čapkova
v Ostravě-Radvanicích“, o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo
č. S 0453/2012/SŘDaŽP za cenu nejvýše
přípustnou 1 587 269,74 Kč bez DPH, 1904
723,69 Kč včetně DPH se zhotovitelem:
obchodní společnost: KR OSTRAVA
a.s., sídlo: Ostrava, Slívova 1946/7, IČ:
25890981, DIČ: CZ25890981,
- rozhodla o pořadí nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření
smlouvy o dílo č. 458/2012/MBaI s vybraným uchazečem na realizaci akce pod
názvem „Rozšíření ulice U Lípy v Ostravě­
‑Radvanicích – 2. část“ za cenu nejvýše
přípustnou 499 044 Kč bez DPH, 598 853
Kč včetně DPH se zhotovitelem: obchodní
společnost ALPINE Bau CZ s.r.o., sídlo:
Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, závod
Ostrava, IČ: 45192286, DIČ: CZ45192286,
- rozhodla o uzavírání smluv o nájmu hrobového místa v objektu hřbitov Ostrava­
‑Radvanice a hřbitov Ostrava­‑Bartovice,
a) v řádném termínu, dle přílohy, b) s bezesmluvním užíváním (zpětně max. 3 roky),
v případě, že nájemce s předmětem nájmu prokazatelně disponoval, dle přílohy materiálu,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách, pod názvem „Celoplošná oprava
komunikace ul. Vrchlického“ a zaslání
písemné výzvy k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce zájemcům v rozsahu a za
podmínek dle příloh materiálu, a jmenovala
komisi pro otevírání obálek s nabídkami,
- rozhodla o zadání veřejné zakázky na služby
pod názvem „Provedení zimní údržby
místních komunikací a ploch na území
městského obvodu Radvanice a Bartovice“,
formou zjednodušeného podlimitního řízení
dle zákona o veřejných zakázkách, a zaslání
písemné výzvy zájemcům k podání nabídek
na dodavatele služby v rozsahu a za podmínek dle příloh materiálu, a jmenovala komisi
pro otevírání obálek s nabídkami.
Rada městského obvodu Radvanice
a Bartovice na své 43. schůzi dne
10. 10. 2012:
- rozhodla o uzavření darovací smlouvy
č. S 0481/2012/SŘDaŽP na finanční
příspěvek ve výši 258 008 Kč na projekt
„Relaxační park aktivního stárnutí“ s dárcem ArcelorMittal Ostrava a.s.,
- vyslovila souhlas se zpracovaným investičním záměrem v rámci projektové přípravy
pro stavbu pod názvem „Dům s pečovatelskou službou Ostrava­‑Bartovice II“, dle
předloženého materiálu,
- rozhodla o poskytnutí finančního daru ve
výši 10 000 Kč Římskokatolické farnosti
Ostrava – Radvanice na podporu činnosti
hudebního a divadelního souboru farnosti,
- rozhodla o pořadí nabídek na realizaci veřejné
zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci pod názvem
„Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ,
ul. Trnkovecká 867/55 v Ostravě – Radvanicích,
dle zákona o veřejných zakázkách a o výběru
nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy
o dílo č. S 0484/2012/MBaI s vybraným uchazečem za cenu nejvýše přípustnou 3 052 821
Kč bez DPH, 3 663 385 Kč včetně DPH se
zhotovitelem: obchodní společnost: BDSTAV
MORAVA s.r.o., sídlo: Bruzovice 88, IČ:
26807947, DIČ: CZ26807947,
- rozhodla o pořadí nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební
práce dle zákona o veřejných zakázkách
a o výběru nejvhodnější nabídky a o uzavření smlouvy o dílo č. 486/2012/MBaI
s vybraným uchazečem na realizaci
akce pod názvem „Celoplošná oprava
komunikace ul. Vrchlického“ v Ostravě­
‑Radvanicích za cenu nejvýše přípustnou
588 240,86 Kč bez DPH, 705 889,03 Kč
s DPH se zhotovitelem: obchodní společnost: ALPINE Bau CZ s.r.o., sídlo: Valašské
Meziříčí, Jiráskova 613/13, závod Ostrava,
IČ: 45192286, DIČ: CZ45192286.
Mgr. Luboš Niessner,
vedoucí odboru OaVV
Akce knihovny
 Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen nejaktivnějším dětem účastnících se projektu
pondělí 5. 11. | od 14.00 hodin
 Listopadové pranostiky
soutěž pro děti v doplňování pranostik
listopad | během půjčování
 Zvíře ze ZOO Ostrava
výstava prací dětí z přírodovědného
kroužku při ZŠ Vrchlického
listopad | během půjčování
 Knižní skřítci
výtvarná dílna pro děti
výroba skřítků a strašidel z kuličkové modelíny
pondělí 12. 11. | 13.00–16.00
 Jahody pro Popelku
aneb S autorkou o všeličem
beseda s ostravskou autorkou knihy Jahody
pro Popelku …
středa 21. 11. | od 16.00 hodin
 KLUB SLUNÍČEK
 Hrátky se zvířátky
setkání s dětmi z MŠ Slunečnice
beseda s výtvarnou dílnou
listopad | v dopoledních hodinách
[email protected], 599 522 211
Kruhový objezd na
křižovatce zkrásněl
Rekonstrukce elektroinstalace
na ZŠ Trnkovecká
Městský obvod, v souvislosti s provedenou
kontrolou stavu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a požární ochrany budovy základní
školy, požádal o poskytnutí finančního transferu
z rozpočtu statutárního města Ostravy, neboť
dle písemné zprávy se ukázalo, že je nutné řešit
ohrožující stav elektroinstalace. Za podpory
zastupitele statutárního města Ostravy Bc.
RaB noviny 4
Aleše Boháče byl městskému obvodu poskytnut
transfer ve výši 5,5 mil. Kč. Na základě této
skutečnosti byla zpracována projektová dokumentace elektroinstalace a provedeno výběrové
řízení na zhotovitele nové elektroinstalace. Po
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem firmou BDSTAV MORAVA s.r.o. bude následně
provedeno předání a převzetí stavby a zahájena
v měsíci listopadu kompletní rekonstrukce elektroinstalace s předpokladem ukončení v prosinci
tohoto roku.
Ing. Dagmar Hrnčárková, odborMBaI
Řidiči i cestující projíždějící kruhovým
objezdem na křižovatce ulic Těšínské,
Lihovarské a Čapkové v Radvanicích si v říjnovém slunci mohli povšimnout, že ostrůvek
uprostřed něj zkrásněl. Byl upraven tak, že
vynikla kamínková mozaika se stromkem čínské třešně. Zkulturnění Těšínské ulice je součástí estetizace obce, na kterou přispěl dotací
(sed)
také ArcelorMittal. Foto: Zuzana Sedláčková
Kominictví Milan Lukáš najdete v Radvanicích
V dnešním dílu, ve kterém představujeme
firmy, které podnikají v našem městském
obvodu, se podíváme do Radvanic. Mezi vilkami na Radvanické ulici stojí dům, v němž
sídlí Kominictví Milan Lukáš.
nové komíny podle nejmodernějších poznatků
a technologií, provádí frézování a vložkování komínů, opravuje a rekonstruuje zdivo
a nadstřešní části objektů. Kominictví Milana
Lukáše dělá revizi stavu kouřových cest, měří
emise a samozřejmě čistí komíny, což je základ
této řemeslné živnosti.
Ve své firmě dává Milan Lukáš práci 15
lidem. Část z nich pracuje v kominictví, další
při zednických úpravách. Přiznává, stejně jako
mnozí podnikatelé, že najít dobrého zaměstnance je problém. „Začíná to už přístupem
k práci. Mladí nic neumí, nechtějí se nic učit,
a ti staří jdou do důchodu. Přesto ale existují
výjimky,“ vysvětluje Milan Lukáš a dodává, že
seriál
Jeho majitel Milan Lukáš začínal v roce
1990 v kominické firmě, poté pracoval ve stavebnictví, udělal si rekvalifikační kurz a kolem
roku 1994 se dal na dráhu poskytovatele
kominických služeb. „Začínal jsem jako skoro
každý, tedy doma, kolem roku 2001 jsme se
přestěhovali sem do tohoto objektu,“ vzpomíná
Milan Lukáš. Dnes už mu tento dům říká pane,
protože společnost RPG, která jej vlastnila, mu
objekt v letošním roce prodala. „Takže jsem
konečně ve svém,“ dodává spokojeně majitel
kominictví.
Na otázku, zda bylo těžké začít podnikat,
odpovídá podobně jako jiní. „To ani nebylo tak
těžké, spíše je těžké v tom pokračovat. Všichni
by chtěli všechno zadarmo, pokud možno
za nejnižší možnou cenu. A to prostě nejde,“
vysvětluje a dodává, že lidé kominickou práci
podceňují. Raději podle něj dají na rady kamarádů-zedníků, kteří je utvrzují, že to tak stačí.
Milan Lukáš ale tvrdí, že to nejsou všichni,
odhaduje, že takových, co nedodržují literu
zákona a na svůj majetek nedbají, je tak jedna
třetina. Že se jim to může v budoucnu vymstít,
je jasné.
Radvanická firma dělá všechny práce
týkající se komínů. Opravuje staré a staví
představujeme podnikatele
v obvodu
Kominictví Milan Lukáš
Radvanická 238, Ostrava­‑Radvanice
tel.: 596 23 23 23, tel.: 608 918 917
[email protected]
www.kominy-strechy.eu
SMS jízdenky
v Ostravě
u něj od roku 1997 pracuje jeho první zaměstnanec, revizní technik pan Kraus. „Bez spolupráce s ním si chod firmy vůbec nedovedu
představit.“
Systém vzdělávání kominíků se mu ale
v této republice nelíbí. Kritizuje hlavně to, že
si lidé udělají měsíční kurz, dostanou hned živnostenské oprávnění a jsou z nich „kominíci“,
kteří posuzují komíny. Přitom je to řemeslo
jako každé jiné, které se musí člověk naučit.
„Co takoví lidé mohou umět? Nic, to je jasné.
Jen nám kazí pověst,“ zlobí se Milan Lukáš.
Koncert vážné hudby na radnici
Říjnový koncert vážné hudby se konal
v úterý 23. 10. od 17 hodin v obřadní síni radnice
městského obvodu. Paní starostka Mgr. Šárka
Tekielová mile přivítala všechny návštěvníky
a předala slovo MgA. Jiřímu Bystroňovi, který
Jako jeden z mála učí také dorůstající generaci kominíků. „Máme na firmě dva učně ze
školy v Havířově, kteří u nás mají praxi,“ říká
a přiznává, že starat se o ně je pro zaměstnance
firmy docela obtížné. Zato ale poznají, jak
vypadá kominické řemeslo ve skutečnosti.
Jedním z těch dvou chlapců-praktikantů je
i jeho syn. „Jsem rád, že jsem ho nemusel přemlouvat a že bude pokračovat v mé práci,“ míní
Milan Lukáš.
PaedDr. Zuzana Sedláčková
představil nejen vystupující
studenty Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, ale
krátce pohovořil i o autorech
jednotlivých skladeb. Říjnový
koncert se nesl v duchu spojení
klarinetu a klavíru s malým
bonusem na závěr, kdy klavíristka Lucie Langerová svou hru
na klavír doplnila i zpěvem. Na
listopadovém koncertu, který
se uskuteční v úterý 20. 11., se
můžete těšit na skladby určené
pro smyčcové nástroje s klavírním doprovodem.
Budeme se na vás těšit.
Text a foto: Jan Maceček,
odbor OaVV
Dopravní podnik Ostrava, a.s., zavádí od
1. listopadu 2012 nový, bezpečnější způsob
prodeje SMS jízdenek. Nově budou cestující
objednávat SMS jízdenky pouze použitím
jediného telefonního čísla a druh objednávané jízdenky rozliší tvarem textu zprávy.
K tomuto kroku přistupuje Dopravní
podnik Ostrava s cílem zjednodušit systém
prodeje SMS jízdenek a připravit jej na další
rozvoj. Cestující si budou nově objednávat
SMS jízdenky zasláním požadavku na nové
telefonní číslo 902 06. Toto telefonní číslo
bude stejné pro oba stávající typy SMS jízdenek, které nabízíme. Nové budou také tvary
textu SMS zprávy – text pro dospělé bude
DPO70 a text zlevněné pro děti, psy a zavazadla bude DPO70Z.
Nový způsob objednávání umožní cestujícím poslat požadavek na SMS jízdenku
pomocí běžné SMS dle svého aktuálního
tarifu operátora. Samotné zpoplatnění SMS
jízdenky proběhne až zasláním jízdenky
na mobilní telefon cestujícího, který zaslal
svůj požadavek. Tím se zamezí i odečítání
částky za SMS jízdenku v případě, že cestující omylem zašle požadavek ve špatném
tvaru.
Původní telefonní čísla pro objednávání
SMS jízdenek budou v platnosti do konce
roku 2012, což znamená, že od 1. listopadu do 31. prosince 2012 bude cestujícím
umožněno nakupovat SMS jízdenky oběma
způsoby.
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
5 RaB noviny
Kalendář
udál o s t í
Oslavili krásné jubileum
v měsíci listopad
Během
půjčování
Během
půjčování
1.11.
16.00
5.11.
14:00
7.11.
15:00
12.11.
13:0016:00
13.11.
15:00
13.11.
15.00
14.11.
15:00
14.11.
15.00
15.11.
16.00
16.11.
14.00
20.11.
15:00
21.11.
15.00
21.11.
16:00
23.11.
17:00
27.11.
15:10
28.11.
15.00
29.11.
16:00
Odpolední
hodiny
Pobočka KMO v RadvanicíchListopadové pranostiky – soutěž
pro děti
Pobočka KMO v Radvanicíchzvíře ze Zoo Ostrava – výstava
prací dětí z přírodovědného
kroužku
KD Bartovice – Podzimní
rozjímání
Pobočka KMO v RadvanicíchSlavnostní vyhlášení výsledkůpředání cen nejaktivnějším
dětem účastnících se projektu
45. schůze Rady MěOb RaB –
kancelář starostky
Pobočka KMO v Radvanicích
–výtvarná dílna pro děti, výroba
skřítků a strašidel z kuličkové
modelíny
KD při DPS Bartovice –
Posezení u kávy
Komise školství, mládeže
a sportu – zasedací místnost
Kulturní komise – zasedací
místnost
Komise sociální– obřadní síň
úřadu
KD Bartovice – Posezení po
sv. Martinu
KD Radvanice – Jubilanti KD 2.
pololetí 2012
ZO SPCCH – výborová schůze
46. schůze Rady MěOb RaB –
kancelář starostky
Pobočka KMO v RadvanicíchJahody pro Popelku – beseda
s autorkou knihy Ing. Kateřinou
Tomanovou o všeličem
ČSV ZO Radvanice - členská
schůze
KD při DPS Bartovice –
Tombola
Komise životního prostředí –
zasedací místnost
KD Bartovice – Předadventní
zábava s loterii
Pobočka KMO v RadvanicíchHrátky se zvířátky – setkání s dětmi
z MŠ Slunečnice
Upozornění
občanům
Upozorňujeme občany, že v pondělí
31. prosince 2012 bude Úřad městského
obvodu Radvanice a Bartovice z technických důvodů uzavřen.
Ing. Renáta Spěváková, vedoucí odboru FaR
RaB noviny 6
QQ Jaromír Koblížek, 85 let
QQ Anna Rumanová, 91 let
V měsíci říjnu oslavili své krásné životní
jubileum v úžasné zdravotní i osobní pohodě
devadesát jedna let paní Anna Rumanová
a osmdesát pět let pan Jaromír Koblížek.
Jubilantům, dlouholetým obyvatelům našeho
městského obvodu, osobně pogratuloval místostarosta pan Ing. Štěpán Košťál, matrikářka
Marcela Bartková a zastupující asistentka Jana
Štefanová. Do dalších let oslavencům přejeme
pevné zdraví, životní elán, stálé zdraví a dobrou
náladu.
Bc. Šárka Krkošková, odbor OaVV
Foto: Jana Štefanová,
Marcela Bartková
Vítání
našich občánků
V sobotu dne 27. října 2012 slavnostně
Rodiče, jejich nejbližší a přátelé se
přivítala v obřadní síni radnice v Radvanicích
zastupitelka městského obvodu MUDr. Eva
Šuláková a matrikářka
Bc. Šárka Krkošková nově
narozené občánky naší obce.
Každé z dětí obdrželo upomínkový list s věnováním paní
zastupitelky, říkanky, ručně
vyrobeného medvídka se stuhou
kolem krku s nápisem „Rabík“,
které nám dodaly chráněné
dílny asociace Trigon, a maminka květinu.
Našim nejmenším si připravily milé vystoupení
děti z Mateřské školy Za Ještěrkou v OstravěRadvanicích pod vedením paní učitelky Marcely
Krystyjánové a Marcely Římánkové.
nenechali odradit deštivým počasím, přijali pozvání na slavnostní vítání občánků
milé Laurinky, Aničky,
Karolínky, Terezky, milého
Ríši, Matyáška, Dominika
a Bruna. Příjemnou slavnostní atmosféru celého
obřadu zachytila naše
internetová televize a je ke
zhlédnutí prostřednictvím
internetových stránek
Radvanic a Bartovic nebo na adrese www.
tvova.cz.
Bc. Šárka Krkošková, referent odboru OaVV
Foto: Zuzana Sedláčková
Další fotografie najdete na poslední straně
Místo Superscholu přispěje radnice na divadlo
Přestože jsme v předminulých RaB novinách informovali o konání už páté hudební přehlídky Radvanického Superscholu, nakonec se
akce z důvodu malého zájmu schol z okolí neuskutečnila. Tuto akci formou vyhlášení dotace
a grantu podpořil také náš obvod. Protože se
akce nekonala, farnost musela dotaci vrátit.
O peníze ale Římskokatolická farnost Ostrava­
‑Radvanice nepřijde, protože rada městského
obvodu rozhodla, že poskytne finanční dar ve
výši 10 000 korun na podporu činnosti hudeb(sed)
ního a divadelního souboru farnosti. Naši jubilanti v listopadu 2012
Blahopřejeme!
Gojová Malvína, Šamalová Hana, Pifková Jana, Baba Štefan, Illésová Vladimíra,
Habiňák Josef, Fírková Helena, Pečmanová Miroslava, Vidlář Stanislav, Kapusciaková Dáša,
Skýbová Marie, Ščerbová Jarmila, Pavlínková Marie, Žáčková Lucia, Vajdáková Helena,
Sedláček Josef, Stařičná Anežka, Sztwiertnia František, Sovová Božena, Hankusová Alžběta,
Sadovský Otokar, Sýkorová Marie
Všem jmenovaným přejeme hodně zdraví a osobní pohody!
Jména oslavenců v této společenské rubrice zveřejňujeme bez jejich předchozího souhlasu. Pokud si občan
zveřejnění nebude přát, je tento požadavek nutno uplatnit u redakční rady nebo zaslat na adresu úřadu
nejpozději do uzávěrky RaB novin, tj. do 15. dne v měsíci. Jelikož v informačním systému evidence obyvatel nelze
zjistit, jaké tituly či vědecké hodnosti občan získal, uvádíme zde pouze příjmení a jméno oslavence.
Čas ubíhá a nevrátí, co vzal,
jen vzpomínky zůstanou v srdcích dál.
Dne 13. října 2012 uplynulo 8 let od
úmrtí naší dcery
Dagmar Adamusové,
která by 6. listopadu 2012 oslavila
44. narozeniny.
S láskou vzpomínají rodiče Alena a Jan
Ulenfeldovi a bratr Aleš s rodinou.
Dne 21. 11. 21012 si připomeneme třetí
smutné výročí úmrtí
paní
Drahomíry Klimkové.
Odešla, ale v srdcích těch, kteří ji měli rádi,
zůstala.
Všem, kteří na ní v dobrém vzpomenou,
děkuje sestra Anna, dcery Marie, Hana
a syn Jaromír s rodinami a neteř Dana.
Dotlouklo srdce tvé znavené, odešlo na věčnost
spát.
Přesto tu zůstane s námi v našich vzpomínkách.
Ve věku nedožitých 73 let dne 7. 10. 2012 utichlo
vzácně laskavé srdce mé manželky, maminky,
sestry, babičky, prababičky, tety, švagrové
Libušky Kafnové,
roz. Prymusové.
Manžel, dcery Hana a Eva s rodinou. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
Dne 2. listopadu vzpomínám 1. výročí
úmrtí mé matky, paní
Anny Tobiášové
z Ostravy-Radvanic.
Kdož jste ji znali a měli rádi, věnujte tichou
vzpomínku.
Syn Radim, sestra Alena s rodinou, sousedky
paní Bubeníčková, paní Kaimová,
paní Sasínová.
Co zase vymyslí v knihovně?
Dne 10. 10. 2012 se dožila paní
Marie Lembasová
90 let. Hodně zdraví
a spokojenosti do
dalších let přeje
dcera Anička,
synové Zdeněk
a Vašek s rodinami,
vnučky Renáta,
Zdeňka, Kateřina
s rodinami a vnuk Martin.
Chystá se
Zumba-maratón
Už od sedmi let jsem velká čtenářka a radvanickou knihovnu navštěvuji pravidelně.
Nejtlustší kniha, kterou jsem zatím přečetla,
byla knížka „Čarodějnice školou povinné“.
Velkou radost mi udělala akce, na kterou jsme
byli pozváni do naší knihovny s mladšími
dětmi z družiny. Jednalo se o besedu s autorkou
dětských knížek paní Zuzanou Pospíšilovou,
která několik let bydlela v Radvanicích.
Doma už máme od ní tři knihy:
„Hádanky“, „O beruškách a broučcích“
a „Školní strašidýlko“. Hádanky už jsem si
přečetla, ale Strašidýlko zatím čte sestřička
Kačka. V knihovně mají 17 jejích knížek a my
jsme s dětmi v družině zkoušeli celý měsíc
hádat její hádanky. Byla to legrace, zejména
pro mladší děti. Přesmyčky a hádanky byly
moc hezké, mou sestru z druhé třídy to velice
nadchlo.
Michaela Rašková, žákyně IV. A třídy ZŠ
Vrchlického
Poněkud mne mrzí, že děti si raději zapnou
pohádku v televizi nebo film na DVD než by si
něco přečetly. Také jako vychovatelka zjišťuji,
že rodiče dětem čtou stále méně pohádky na
dobrou noc. Přitom právě četba vytváří dítěti
v hlavičce vlastní představy a rozvíjí fantazii.
Trošku jsem se obávala, jestli hlavně kluci
vydrží hodinku sedět a poslouchat četbu. Paní
autorka však zapojila děti do legračních her
se slovíčky, hádaly nové hádanky, přesmyčky
apod.
Děti byly velice nadšené a já ještě více.
Věřím, že každému z nich už maminky musejí
shánět některou z pestrých knih této obdivuhodné paní spisovatelky.
Naše skvělá knihovna pořád vymýšlí akce
pro děti. Už jsme vyráběli leporelo s pohádkou,
povídali si o knihách a teď zase budeme něco
vyrábět o knize.
Lenka Laštuvková, vedoucí vychovatelka školní
družiny ZŠ Vrchlického
Řadu měsíců probíhá ve Společenském
domě v Ostravě-Bartovicích každé úterý od
18.30 hodin zumba pod vedením paní Ivany
Pawlasové. Protáhnutí těla za svižné moderní
hudby si dopřávají ženy i muži z našeho městského obvodu, ale i z Šenova nebo Havířova.
Zumba se těší velké oblibě, proto paní
Pawlasová zorganizovala akci s názvem DUO
Zumba-maratón s tombolou, která proběhne
v sobotu 24. listopadu od 17 do 19 hodin. Jak
už název napovídá, bude možné se věnovat
tanci déle než jednu klasickou hodinu a přitom
bude možné vyhrát zajímavé ceny v tombole.
Vstupné v předprodeji na hodinách zumby dne
11. 11. (neděle od 18.30 hodin) a 20. 11. (úterý
od 18.30 hodin) bude za 150 Kč. V den konání
akce bude vstupné za 170 Kč.
Ing. Kateřina Tomanová
7 RaB noviny
Jubilejní 5. ročník Radvanické drakiády se opět vydařil
Jak se již stalo tradicí, tak i v letošním
roce uspořádal náš městský obvod Radvanice
a Bartovice společně se Sborem dobrovolných
hasičů v Radvanicích drakiádu.
Jednalo se již o pátý jubilejní ročník, nad
kterým si vzala patronát sama starostka našeho
městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová. Účast
byla opět velmi vysoká, počasí se vydařilo a vítr
žádného závodníka nezklamal. V letošním
roce se zaregistrovalo celkem 93 soutěžících
v pouštění draků a 25 účastníků v malování
draků na cestu. Rovněž byla vyhlášena soutěž
v malování draků v našich školách a školkách.
Výsledky jsou následující:
Výsledky v kategorii malování draků na
cestu, ul. Pastrňákova:
Kategorie mladších dětí:
1. místo – Liana Kubíčková
2. místo – Aneta Gavroňová
3. místo – Tereza Benešová
Kategorie starších dětí:
1. místo – Ondřej Sasín
2. místo – Pavlína Slívová
3. místo – David Balcárek
Základní škola Ostrava-Radvanice,
Vrchlického 5, kategorie mladších dětí:
1. místo – Petr Červenka, 1. A
2. místo – Dominik Chlubna, 2. A
3. místo – Barbora Červenková, 3. A
Kategorie starších dětí:
1. místo – Kristýna Zimerová, 7. A
2. místo – Daniel Syslo, 7. A
3. místo – Pavlína Slívová, 6. A
různých automobilů ve stánku modelářů, jízdu
na koních městské policie nebo jízdu na závodní
sajdkáře závodníka naší obce pana Richarda
Bílého a také střelbu ze vzduchové pistole.
Kromě toho byly pro děti připraveny sportovní
hry, které organizovaly dorostenky Sboru dobrovolných hasičů v Radvanicích pod vedením
vedoucího Jakuba Léva.
Děti, které se zaregistrovaly do soutěže,
dostaly grilovanou klobásu a pro všechny
přítomné byly připraveny pečené brambory
a čaj zdarma, které zajistili členové hasičského
sboru. Nacházel se zde také prodejní stánek,
který zajistil náš Sbor dobrovolných hasičů v
Radvanicích.
Předsedkyní hodnotící komise byla starostka
našeho městského obvodu Mgr. Šárka Tekielová.
Ostatními členy hodnotící komise byli Bc. Aleš
Boháč, paní Martina Böhmová a paní Milada
Ptošková, členka Sboru dobrovolných hasičů
ve Václavovicích a členka Okresního sdružení
hasičů Ostrava, která společně se svým manželem Františkem Ptoškem pomáhá s organizací
Radvanické drakiády pravidelně. Vyhodnocení
a ceny předali starostka městského obvodu
Mgr. Šárka Tekielová a Bc. Aleš Boháč.
Děkujeme sponzorům v čele s městským
obvodem Radvanice a Bartovice, který poskytl
pro tuto akci grant, a cukrářství Aknel, které
do soutěže dodalo hlavní cenu – dort v podobě
draka. Taktéž děkujeme rodičům, dětem,
mladým hasičům Sboru dobrovolných hasičů
Havířov­‑město a Muglinov za účast na této
podařené akci.
Pavel Šebesta,
starosta SDH Radvanice
Byla vyhlášena také soutěž pro okolní
hasičské sbory a jejich kolektivy mladých
hasičů. Za Sbor dobrovolných hasičů v OstravěRadvanicích se umístil na druhém místě Filip
Pecháček.
V průběhu drakiády probíhal doprovodný
program, v rámci kterého si mohly děti prohlédnout i vyzkoušet hasičskou techniku, modely
Josef Alois Náhlovský pokřtí knihu
Základní škola Ostrava-Radvanice,
Trnkovecká 867/55, kategorie mladších
dětí:
1. místo: Míša Čechová, 2. třída
2. místo: Teo Lička, 1. třída
3. místo: Gabriela Blažková, 4. třída
RaB noviny 8
Jak už jsme avizovali v minulém vydání RaB novin, dne
13. listopadu 2012 navštíví náš
Společenský dům v Ostravě­
‑Bartovicích známý komik
Josef Alois Náhlovský. Poprvé
v Ostravě bude k vidění jeho
Besídka se šaškem.
Tentokrát však program
obohatí další kulturní událostí.
Bude kmotrem druhé knížky
spisovatelky Kateřiny Tomanové
Jahody pro Popelku II aneb Hon na
zajíce. Diváci se tak budou moci
v rámci představení přímo účastnit
veřejného křtu knížky s veselým
doprovodným programem a drobným občerstvením. Vstupenky na
Besídku se šaškem jsou v předprodeji společenského domu za 200 Kč
každý všední den od 8 do 16 hodin.
Rezervace na tel. 734 136 655 nebo
e-mailem na kulturak.bartovice@
(red)
email.cz.
Výlet do Zoologické zahrady v Lešné
Sláv nazdar výletu, výletu, výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme tady.
Sluníčko nám svítilo, svítilo, svítilo,
nám se v Zoo líbilo, líbilo se.
Tak si zpívaly děti z MŠ Za Ještěrkou, když
se v úterý 25. 9. vracely z celodenního výletu
ze ZOO Lešná, který mohli podniknout díky
sponzorskému daru pana Varyše. Toho dne
ráno v 7.30 hodin jsme se všichni sešli v naší
školce. Děti s batůžky na zádech už netrpělivě
vyhlížely autobusy. Přijely dva a byly nádherné,
každý jsme si našli svou sedačku a už se jelo.
Páni řidiči s námi jeli opatrně a podle předpisů
a za dvě hodinky jsme byli na místě.
Když jsme vystoupili z autobusu, na dětech
bylo vidět, jak moc už se těší na všechna ta
zvířátka. Počasí nám přálo, byl nádherný slunečný den. Po vstupu do zoo jsme se rozdělili
a Myšky i Berušky si zvolily svou cestu tak,
aby si to všechny děti užily. Hned na začátku
jsme všichni viděli lachtany, třída Myšek viděla
i jejich krmení, při němž předváděli různé akrobatické prvky. Nadšení v očích měly všechny
děti v Tropické hale, kde jim nad hlavami skákaly opice a v korunách stromů létali exotičtí
ptáci. Tučňáci byli roztomilí a dětem se od nich
nechtělo odejít, i krmení slonů bylo poučné. Také
ostatní zvířátka byla krásná a stálo za to se na
ně jít podívat. Děti ze třídy Myšek zvládly i průlezky a vláček, který je dovezl až k východu. Na
parkovišti už nás čekaly autobusy a odvezly nás
Výstava Život na zahradě
Naše třída dostala pozvání od pana
Hofbruckera, který je ve svazu zahrádkářů,
na výstavu: „Život na zahradě“. Ta se konala
na výstavišti Černá louka ve dnech 5.–7. 10.
Účastníci vystavovali různé odrůdy jablek,
hrušek, hroznových vín, ořechů, paprik, rajčat
a dýní. Nechyběly ani rostliny. Mohli jsme si
tam zakoupit různé výrobky od včelařů, např.
med, svíčky ze včelího vosku atd. Někteří
si nazdobili perníčky, které si mohli nechat.
Chlapci si vyzkoušeli všechny druhy medu
a pak je hodnotili, aby včelaři zjistili, který med
je nejlepší. Pro všechny návštěvníky byla připravena soutěž v hodu šipkou na terč. Výherci
dostali létající talíř, balón nebo hrnek. Výstava
se konala už devátým rokem a naši zahrádkáři
z Radvanic se jí účastnili. Vystavovali jablka
a cukety. Výstava se všem líbila.
Klára Nosková,
žákyně VII. A třídy ZŠ Vrchlického
Podzimní draci
Ve škole jsme 12. 10. vyráběli draky. Bylo
to zábavné a taky těžké, ale nás to bavilo.
Každý si vyráběl draka, jaký se mu líbil.
Někteří vyrobili draka, který představoval
postavičku z počítačové hry Minecraft, jiní si
vyrobili draky dle své fantazie. Všem se moc
povedly a nejvíce Pavlíně Slívové. Pak jsme
také kreslili draky, ať už ty, které pouštíme,
nebo postavičky z pohádek. Naše výkresy soutěžily v soutěži městského obvodu Radvanice
a Bartovice a Sboru dobrovolných hasičů
Radvanice. V této soutěži se nejvíce líbil drak
Pavlíny Slívové, která vyhrála třetí místo ve
starší kategorii.
Alice Štrochová, Pavlína Slívová a Julie Hilová
žákyně VI. A třídy ZŠ Vrchlického,
zase až k naší mateřské škole, kde na své děti už
netrpělivě čekali rodiče. Dětem se výlet moc líbil
a pořádně si ho užily.
Paní ředitelka Táňa Krumniklová, celý
kolektiv MŠ a všechny děti děkují panu
Varyšovi za sponzorský dar, díky kterému
jsme mohli jet na tento krásný výlet.
Marcela Krystyjanová, Michaela Stiborová
Tajemný svět
Ekvádoru a Galapág
V pátek 5. 10. jsme byli společně
s naší třídou a třídou VIII. A na projekci
o Ekvádoru a Galapágách. Tato akce se
konala v kině Luna v Ostravě-Zábřehu. Na
této projekci jsme se dozvěděli o zajímavostech tamější krajiny a zvycích obyvatelstva,
které tam žije.
Projekce obsahovala velkou spoustu
fotek, ale také i velké množství videí. Jedna
tamější zvyklost mě tedy opravdu překvapila.
Specialitkou Ekvádoru jsou totiž pečená
morčata. Obyvatelstvo je zde velice křesťansky založeno, mohli jsme se o tom přesvědčit
např. na Velikonočních slavnostech, na
kterých lidé podstupovali stejné mučení jako
kdysi Ježíš Kristus. Tato projekce mě hodně
bavila, protože byla velice zajímavá a hlavně
poučná. Podobné akce se konají každý rok
a jako příští bude prezentován Madagaskar.
Na takové akci byla naše třída už potřetí.
Poprvé jsme byli na promítání o Česku
a podruhé o Číně. Bylo to vždycky super.
Silvie Závodná,
žákyně IX. A třídy ZŠ Vrchlického
Uzávěrka příštího
čísla: 18. 11. 2012
9 RaB noviny
PROGRAM
SPOLEČENSKÉHO DOMU V OSTRAVĚ-BARTOVICÍCH listopad 2012
1.
Čtvrtek ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.
2.
Pátek
HALLOWEEN – KARAOKE PÁRTY
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.
3.
Sobota
Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.
4.
Neděle
Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.
5.
Pondělí Výukové semináře
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.
6.
Úterý
ZUMBA
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál.
Cena 60 Kč.
7.
Středa
ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.
8.
Čtvrtek ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.
9.
Pátek
RETRO PÁRTY
Retro oblečení, retro hudba, retro zábava. Klub
BARAK, 21:00 hodin, vstup zdarma.
10.
Sobota
Výukové semináře
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.
11.
Neděle
ZUMBA
Zumbíme výjimečně v neděli! V 18:30 hodin, hlavní
sál. Cena 60 Kč.
12.
Pondělí ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.
13.
Úterý
BESÍDKA SE ŠAŠKEM – Josef Alois Náhlovský
Show známého komika s hosty Zdeňkem Vrbou
a Ivou Hajnovou, 18:00 hodin, sál.
Křest knížky Jahody pro Popelku II – prodej
a autogramiáda v předsálí.
14.
Středa
ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.
15.
Čtvrtek ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.
16.
Pátek
KARAOKE PÁRTY
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.
17.
Sobota
Program Klubu BARAK
Víkendová akce v nově otevřeném Klubu BARAK.
Od 18:00 hodin, vstup zdarma.
18.
Neděle
Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.
19.
Pondělí ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.
20.
Úterý
ZUMBA
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál.
Cena 60 Kč.
21.
Středa
Výukové semináře
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.
22.
Čtvrtek Výukové semináře
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.
23.
Pátek
OLDIES PARTY
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.
24.
Sobota
DUO ZUMBA MARATON S TOMBOLOU
Dvě hodiny zumby, od 17:00 do 19:00 hodin, hlavní
sál, cena 170 Kč.
25.
Neděle
Víkendové výukové kurzy – tvůrčí psaní
Výuka od 9 do 16 hodin.
26.
Pondělí ZE ČTENÁŘE SPISOVATELEM
Motivační projekt pro začínající spisovatele – laiky
i odborníky. Napište si svou vlastní knihu pro osobní
či komerční účely. Pomůžeme ji vydat.
27.
Úterý
ZUMBA
Opět zumbíme! V 18:30 hodin, hlavní sál.
Cena 60 Kč.
28.
Středa
Výukové semináře
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.
29.
Čtvrtek Výukové semináře
Výuka od 9:00 do 16:00 hodin.
30.
Pátek
KARAOKE PÁRTY
Nový Klub BARAK. Od 21:00 hodin, vstup zdarma.
Změna programu vyhrazena. Provozní doba pondělí–pátek od 8:00 do 16:30 hodin.
Informace: tel. 603 142 068, e-mail: [email protected], www.kulturakbartovice.cz, na facebooku: Společenský dům v Ostravě-Bartovicích. Jsme chráněným pracovištěm pro osoby se zdravotním postižením. Statutární město Ostrava
nás podpořilo dotací ze svého rozpočtu. Podporuje nás městský obvod Radvanice
a Bartovice.
VÝLOV RYBNÍKU
PRODEJ ŽIVÝCH RYB
(kapr, amur, tolstolobik, štika, candát, sumec a jiné)
Výlov a prodej: 17. 11. 2012 od 8.00 do 16.00 hod.
Prodej: 18. 11. 2012 od 8.00 do 16.00 hod.
Naproti mlýnu v Šenově – ul. U Rybníků (pod ČSAD). Ryby
zabíjíme, kucháme a stahujeme.
Prodej ryb v listopadu dle telefonické domluvy.
V prosinci prodej denně od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Tel.: 739 522 911
Noc venku 2012
Chcete si vyzkoušet, jaké to je spát na ulici? Přijďte 22. listopadu
do kostela sv. Václav v Ostravě a podpoříte tímto lidi bez domova.
Jako vstupné jsou totiž vybírány potraviny v minimální hodnotě 50
korun (instantní polévky, cukr, čaj). Sbírka bude věnována na zimní
provoz zařízení sociálních služeb pro lidi bez domova v Ostravě. Akce
začne v 18 hodin večer a potrvá do 6 hodin do rána druhého dne. (sed)
KOMINICTVÍ RADOVAN
•
•
•
•
Radovan Polakovič, IČO: 74447971,
tel.: 605 379 799,
e-mail: [email protected]
Nabízím Vám:
Pravidelnou kontrolu spalinových cest dle vyhlášky
č. 91/2010 Sb. se zprávou o provedení kontroly
Čištění komínů a kouřovodů
Vložkování komínů (na tuhá, kapalná i plynná paliva)
nerezovými vložkami
Opravy komínů (např. sanace komínových hlav)
Zánik dvora Antonín
v Bartovicích
dostal jméno „Plodina“. K obchodu byl připojen
i sklad se stáčírnou Přerovského piva.
Zřízením těchto živností získali občané
V dávných časech stával v Dolních
Dolních Bartovic všestranně vyhovující
Bartovicích za řekou Lučinou dvůr Antonín.
nákupní středisko a také mnoho pracovních
V letech 1927–1928, kdy byla provedena parmíst. V roce 1950 byly všechny živnosti znácelace pozemků hraběte Larische-Mönnicha,
rodněny. Plodina byla pronajata Zemědělskému
odkoupil jednu část tohoto dvora
nákupnímu středisku se sídlem ve
řezník a uzenář Alois Klimeš.
Okénko do Frýdku-Místku, pozemek rodiny
Druhá část byla prodána Aloisi
Klimešů převzal ZEMSTA a později
starých časů Inženýrské a průmyslové stavby
Mikeskovi z Kunčic a posléze
byla převzata jeho zetěm
(IPS). Existence dvora Antonín
Vladimírem Coufalem. Spolumajitelem se stal
zůstala zachována pouze v archivních materiái Vladimírův bratr Ludvík Coufal.
lech a v rodinných kronikách.
Podle kroniky pana Vladimíra Klimeše, řezníka
Alois Klimeš se okamžitě pustil do přez Radvanic, sepsala Dagmar Joklová.
stavby. Zboural kovárnu a kolárnu a nově
postavil řeznicko-uzenářskou prodejnu. V ní
zahájil prodej již v září 1928. Dolní Bartovice
však nebyly do roku 1932 eletrifikovány,
a proto byla k prodejně v roce 1929 postavena
ledovna na maso. Led sekali na svých rybnících
bartovičtí sedláci a dojížděli pro zásoby i na
rybník Košťálovský. Kusy ledu vozili na saních
a povozech, sesypávali do sklepení, kde byl
pomocníky roztloukáván palicemi. Vedle řeznictví zřídil Alois Klimeš i pekařství a holičství
dámské i pánské. Pekařství si jako filiálku pronajal šenovský pekař Leopold Kozel a holičství
mistr nůžek Šimuňák.
QQ Pohled od řeky Lučiny na dnes už neexistující
Majitelé Ludvík a Vladimír Coufalovi na
dvůr Antonín (1963). Foto z knihy Radvanice
své části otevřeli obchod se smíšeným zbožím,
a Bartovice v letopisech a obrazech.
krmivy a plodinami, a proto jejich obchod
Blíží se Mikuláš
Policie zve na
bezplatný kurz
pro veřejnost
Městská policie Ostrava zve na poslední
z letošních bezplatných kurzů, které pořádá
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se
ve středu 28. listopadu od 16.00 hodin. Místem
konání bude Krajské bezpečnostní centrum
Moravskoslezského kraje na Nemocniční ulici.
Listopadové téma setkání s občany nese
název Správné chování při mimořádných
situacích. Hovořit se bude o tom, jak se chovat
a jak správně postupovat při povodních, zemětřesení, únicích nebezpečných látek nebo při
hromadných dopravních nehodách apod.
Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků kurzu.
Připomínáme, že je vhodné si s sebou
přinést sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany), popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po
sebeobraně). Sportovní obuv není třeba, výuka
základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na
žíněnkách.
Bližší informace rádi poskytneme na tel.
599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím
[email protected]
Není potřeba se předem na kurz přihlašovat.
Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava



• 
• 
• 
•

•


•


•



Vážení občané, městský obvod Vám letos nabízí možnost zajištění služeb Čerta a Mikuláše, kteří by v případě Vašeho zájmu mohli
společně s anděly navštívit i Vaši domácnost. Tuto možnost nabízíme ve dnech 6. 12. odpoledne a 7. 12. v průběhu celého dne. Pokud
máte o tuto službu zájem, je potřeba se nahlásit e-mailem na adrese
[email protected], případně na tel. 599 416 122. V
žádosti, prosím, uveďte Vaše jméno, adresu, telefonický kontakt, jména a věk dětí. Tato akce je vhodná spíše pro děti menší, ideálně do
10 let. Termín podávání přihlášek je do pátku 23.11.2012.
Mgr. Šárka Tekielová, starostka
•

•

•

•








Výstava vyřezávaných dýní
šípková růženka
Vítání občánků na radnici
drakiáda
RaB‑Noviny • Vydavatel: statutární město Ostrava – městský obvod Radvanice a Bartovice, sídlo: Těšínská 281, 716 00 Ostrava, IČ: 00845451 • Povoleno
Ministerstvem kultury pod registračním číslem: MK ČR E‑1774 • listopad 2012 • Redakční rada: Mgr. Šárka Tekielová (předseda), Bc. A. Boháč, D. Joklová,
Ing. Š. Košťál, L. Laštuvková, Mgr. K. Zdražilová, PaedDr. Z. Sedláčková, J. Semecký l Redakce v sídle vydavatele – tel.: 599 416 100, e‑mail: [email protected],
[email protected], [email protected], www.radvanice.ostrava.cz • Sazba a tisk: REPRONIS, Teslova 2, 702 00 Ostrava • Redakce si vyhra‑
zuje právo na redakční úpravy příspěvků (krácení). • Otištěné příspěvky nemusí odpovídat mínění redakce.
Download

listOpad 2012 - Radvanice a Bartovice