ROSA
Zpravodaj Rosic ka
Říjen 2011
Informace pro občany Babic . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informace pro občany Kratochvilky . . . . . . . . . . . . .
Slovo starosty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výpis usnesení rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Než zapálíte podzimní ohníčky . . . . . . . . . . . . . . .
Společenská kronika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzpomínky na Rosice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komunitní plánování – Domovinka, Domov pro seniory
Právnická poradna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změny o kontrolách a vymetání komínů . . . . . . . . .
Kalendárium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zveme vás do knihovny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dny dědictví tentokrát v bývalé sklárně . . . . . . . . . .
Zahájení školního roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Báječné prázdniny, Krásná škola v Rosicích . . . . . . . .
David Šír o sobě a o Felixi Holzmannovi . . . . . . . . . .
Provoz koupaliště – sezona 2011 . . . . . . . . . . . . . .
Sběrné středisko odpadů před dokončením . . . . . . .
Co přináší říjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co nového v SVČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turisťák nejen o turistice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amatérské kuželky, Cobra Cup . . . . . . . . . . . . . . .
Kuželkářské léto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sokolové se vrátili ze světové gymnaestrády . . . . . .
Zumba v ZKC pokračuje, Mažoretky v Beskydech . . .
Program kina Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kulturní přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROSA
ROSA – Zpravodaj Rosicka
MK ČR E 19459
Tiskne se pro město Rosice
a obce Kratochvilka a Babice
Vydává Kulturní informační centrum Rosice
Říjen 2011.
Šéfredaktor: Lukáš Volánek.
Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.4
.6
.8
.9
12
14
16
18
20
22
24
27
28
33
34
36
40
41
42
43
48
51
52
54
55
56
57
58
Vážení čtenáři!
Děkuji za pozornost i přispěvatelskou píli. S rostoucím
počtem aktivit ve městě přibývá i příspěvků do zpravodaje.
Redakční rada je proto nucena
některé příspěvky posouvat
do dalších čísel, byť byly dodány do uzávěrky. Z Rosy se
stává regulérní magazín, který
se v tiskárně téměř nevleze do
sešívačky.
Dvacet osm stránek se během
pěti let rozrostlo na sedmdesát
dva ačkoli rozpočtovaná částka
na výrobu zůstává konstantní.
Aktuální texty se v předstihu
objevují na www.kic.rosice.cz
v sekci reportáže, vaše názory
a připomínky plní i blog starosty a od listopadu vyhradíme
prostor na webu KICu právě
těm rozsáhlejším článkům,
které přetečou.
S Rosou to bude stejné jako
s podzimními dny. Díky internetu bude stejně dlouhá, i když
se vám možná bude zdát kratší.
Lukáš Volánek
šéfredaktor
Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte
na adresu redakce:
Kulturní informační centrum Rosice
Palackého nám. 45, 665 01 Rosice,
e-mail: inzerce@kic.rosice.cz,
www.kic.rosice.cz, www.rosice.cz,
inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová,
tel.: 546 492 196, v kanceláři KIC, naproti radnici
po–pá 9.00–12.30 hod., 13.00–17.00 hod.
Uzávěrka vždy 10. den v měsíci.
Distribuce Rosy: Šárka Vokounová tel.: 721 831 626
Cena 10 Kč
Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: 603 475 701
Titulní strana: Nové nádraží v Babicích Foto: Lukáš Volánek
ROSA 10/2011
3
editorial
Z OBSAHU
obec Babice
INFORMACE PRO OBČANY BABIC
Z BABIC DO BABIC
PŘEHLED USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic
konaného dne 14. 8. 2011 na OÚ v Babicích u Rosic
Zastupitelstvo obce Babice
u Rosic
Schvaluje
a) smlouvu č. 10071973 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní
prostředí ve výši 224 933 Kč na
akci „Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce zdroje
vytápění kulturního domu Babice u Rosic”,
b) smlouvu
o
úvěru
č. 0215062479 s Českou spořitelnou, a.s. Výše úvěru činí
1 000 000 Kč,
c) obecně závaznou vyhlášku
obce Babice u Rosic č. 3/2011
o místních poplatcích,
d) rozpočtové opatření č. 4/2011,
e) uzavření smlouvy o dílo
s firmou MUKOV s.r.o. na
dodávku herních prvků na
dětské hřiště do Mateřské
školy v Babicích u Rosic.
Bere na vědomí
a) rozhodnutí
o
poskytnutí
dotace
na
akci
„CZ.1.02/3.1.00/10.08966
Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce zdroje
vytápění kulturního domu
Babice u Rosic” – poskytovatel Ministerstvo životního
prostředí Praha,
b) zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Babice
u Rosic za rok 2011 ze dne
10. 8. 2011. Při tomto dílčím
přezkoumání hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
c) informace starosty obce
o činnosti organizací, jichž je
obec Babice u Rosic členem
(Mikroregion Kahan, RÚŽ
o.p.s., KTS Ekologie s.r.o.,
Energoregion 2020, Svazek
vodovodů a kanalizací Ivančice),
d) informace starosty obce
o průběhu investičních akcí
v r. 2011.
Pověřil
a) starostu obce Vladimíra
Blažejovského zastupováním obce Babice u Rosic na
jednáních Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice po
celou dobu jeho funkčního
období.
SVĚTLUŠKY ZAZÁŘILY I V BABICÍCH
Když si zadáte do Google
Babice u Rosic, objevíte informace o malé obci v okrese Brno-venkov. Žádné supermísto
pro pořádání dobročinné sbírky. Zvlášť pokud se na návsi
4
ROSA 10/2011
nehemží celebrity šoubyznysu. Pro občanské sdružení
Babičáci, které uspořádalo
9. 9. 2011 akci „Den, kdy září
světlušky v Babicích”, se stali
VIP hosty všichni účastníci.
Mohli si vyzkoušet například
čichové, sluchové a hmatové
pexeso, Braillovo písmo nebo
zjistit, jak těžké je nalít vodu
do hrnku, na který pořádně
nevidíte.
Vybraná částka 4 102 Kč byla
vložena na konto Světlušky
99999 99999/0100. Výše částky,
kterou jsme mohli přispět, více
než stovka spokojeně vypadajících účastníků a chvílemi ohlušující pískot dárkových píšťalek byl odměnou pro všechny,
kteří se podíleli na přípravách.
Odvážné děti večer prošli ještě
cestu po světýlkách. Děkujeme těm, kteří přišli, kteří přispěli i těm, kteří přispějí z pohodlí domova zasláním DMS
SVETLUSKA na číslo 87777
(cena jedné DMS je 30 Kč).
Doufáme, že jsme přinesli paprsek světla nejen zrakově postiženým, pro které Nadační
fond Českého rozhlasu sbírku
organizuje, ale i každému, kdo
se přišel podívat.
Hana Svobodová
za o.s. Babičáci
ROSA 10/2011
5
obec Kratochvilka
INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY
INFORMACE O KONÁNÍ VOLEB
V OBCI KRATOCHVILKA
Dne 22. 10. 2011 se v naší obci uskuteční mimořádné volby do obecního zastupitelstva. Své
kandidátní listiny podala celkem čtyři sdružení:
Za obec krásnější
Za rozvoj obce
Pro obec přátelskou
Změna pro Kratochvilku 2011
Jak již z názvů sdružení jasně vyplývá, všechna deklarují svou snahu rozvíjet naši obec a starat
se o její občany. Proto bychom vás všechny rádi vyzvali, abyste přišli volit a dali tak najevo, koho
si ve vedení své obce přejete.
Alice Vašáková
KONEC PRÁZDNIN NA
KRATOCHVILCE
Začátek prázdnin oslavovat
netřeba. Všichni se na něj těší,
všichni ho vítají, všichni si ho
užívají. Děti ze zcela pochopi-
Foto: Luděk Klouček
6
ROSA 10/2011
telných důvodů a dospělí asi
proto, že ani je nebaví dohlížet na úkoly a popohánět děti
k učení. No a také je přece čekají ty sladké dovolené…
S koncem prázdnin je to jiné.
Ten je dobré si trošku zpříjemnit, oživit, užít. Na Kratochvilce se to letos docela povedlo.
Místní nadšenci uspořádali dvě
akce jednu – dětskou a jednu
sportovní.
V pátek 26. 8. přijely za dětmi
„Tetiny” Matylda a Klotylda.
Osvědčené představení, které
děti vtáhne do děje a zaručeně je pobaví, se povedlo i tentokrát. Na akci podle očitých
svědků dorazilo kolem třiceti
dětí. Bavily se a užily si to. Díky
pořádajícímu SDH Kratochvilka se vlastně koncem prázdnin
prosmály a probavily.
V sobotu pak vypukl na místním hřišti tradiční nohejbalový
turnaj, který pořádá TJ Družstevník Kratochvilka. Byl to již
šestý ročník a účast tomu odpovídala. O vítězství bojovalo
šestnáct tříčlenných družstev
z Kratochvilky, Oslavan, Zbýšova a Neslovic. Ti, kdo zrovna
nebojovali, pilně doplňovali tekutiny, počasí k tomu vybízelo.
Pro hladové bylo připraveno
pečené maso nebo tradiční párek v rohlíku.
První místo nakonec vybojoval tým Spící Obr z Oslavan,
druhé místo obsadil smíšený
oslavansko-kratochvilský tým
Sem Tam Ťuk a třetí pozici vybojoval Vines Neslovice.
Po odehrání turnaje zábava pokračovala bez ohledu na
nepřízeň počasí do pozdních
nočních hodin. I dospělí si tak
konec léta užívali.
Na závěr je třeba poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu
těchto akcí. Speciální dík patří
sponzorům a také všem občanům, kteří je svou účastí podpořili a dali jim smysl.
Podklady, foto a text:
Luděk Klouček, Jana Nedomová,
Lenka Šmídková, Alice Vašáková
ROSA 10/2011
7
z radnice
SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři, když jsem začínal psát příspěvky do Rosy, netušil jsem, že čas letí tak rychle,
že sotva odevzdám do tisku jeden, už mi bude pomalu připomínáno, že bych měl poslat další.
Jsou snad ty měsíce stále kratší?
Obdivuji tvůrce televizních seriálů a pravidelných pořadů, kteří
jsou schopni připravovat své pořady týden co týden. A ještě tak,
aby se neopakovali.
Tentokrát dám prostor dvěma tématům – příspěvkům našich občanů, které jsou uvěřejněny na internetu na stránkách
Rosic na „Blogu starosty”.
Nejdiskutovanějším tématem, když nebudu počítat tu
menší slovní přestřelku na začátku mého funkčního období
s místními seniory, je městská
policie (dále jen MP). Neustálá
kritika činnosti strážníků, MP
je pro město drahá, to jsou hlavní myšlenky příspěvků. S pěti
strážníky se toho příliš dokázat
nedá a je jen otázkou, zda MP
rozšířit o další strážníky už jen
proto, aby byla naplněna přání
všímavých občanů, aby ráno
stáli na VŠECH přechodech,
další aby hlídali vjezd do zákazu ke škole, aby byli současně na
Kamínkách, Pod Trojicí, v parku, u kostela i jinde. Víte, když
to čtu, bylo by asi nejjednodušší
MP zrušit. Na přechodech nikdo stát nebude, stěžovat si nebude kde, maximálně u policie
státní. Pozitivní na tom bude,
8
ROSA 10/2011
že město ušetří ročně částku, za
kterou by si mohlo dovolit vybudovat každý rok dětské hřiště, která město potřebuje.
Dalším tématem je špatný
stav některých (co některých,
mnoha!) chodníků ve městě.
Ano, dobrý stav chodníků a komunikací je vždy vizitkou města,
do kterého přijedete. V Rosicích
se návštěvník vrací nejméně do
padesátých let minulého století.
Každý rok se nějaká částka na
opravy vyčleňuje, ale je to pořád málo. Za poslední roky byly
investice do oprav či budování
nových minimální. Je ale zajímavé to, že těch pár opravených
chodníků, zhotovených ze zámkové dlažby, je zničeno. Každý
občan chce parkovat PŘÍMO
před svým domem a myslí si, že
na to má NÁROK. (Mimochodem, na toto slovo začínám mít
po návštěvách některých našich
spoluobčanů na radnici alergii.) Dopravní předpisy nikoho
nazajímají, popeláři ať jezdí,
kudy chtějí. A oni musí a jezdí
přes chodníky, aby vůbec projeli. Není to tak dlouho, co jsem
se ze soboty na neděli kolem
třetí ráno vracel z cest a zkusil
si cvičně projet Rosice, abych
věděl, jak se parkuje. Neprojel
jsem. Na Kollárově ulici jsem se
zasekl a musel vycouvat. Škoda,
že nejezdím tankem. V plánu je
oprava chodníku na Dobrovského ulici. Uvidíme, jak dlouho vydrží opravený.
Dnešní dvě témata byla asi
pro většinu z vás nudná. Ale
cítil jsem tak trochu povinnost
seznámit s nimi víc občanů.
Uvítám, když mi pošlete náměty na řešení, když se zapojíte do
diskuze, ať již v Rose, nebo na
mém blogu na internetu.
Ale nebyl bych to já, abych
neskončil alespoň s malým
úsměvem. Na své krátké dovolené na ostrově Rhodos, když
jsem s domácími ve stínu cypřišů v úžasné pohodě popíjel
Ouzo (nebo to byla Metaxa?),
ptal jsem se, jak oni, obyčejní
lidé, vidí krizi, do které se jejich země dostala. Jejich odpověď byla docela úsměvná, pro
mne překvapující, ale přesně
vystihující jejich mentalitu:
„Krize? Tady u nás? Ta je přece v Řecku!” Prostě platí: „Hic
Rhodus, hic salta!” Je krásné
naplňovat odkaz předků.
Pěkný začátek podzimu
všem přeje
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta
VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 21/2011
konané dne 23. 8. 2011 v 08.00 hodin na MěÚ Rosice
Rada města Rosice na svém jednání dne 23. 8. 2011 přijala toto
usnesení:
1. Doporučuje
a) zastupitelstvu
odkoupení
pozemků p. č. 72, 73, 74/1,
61/13, 75/1 a 74/3 v k. ú. Rosice za částku 2 000 Kč/m2.
2. Souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o dílo
na dodávku prací a služeb
„Přezkoumání hospodaření
města Rosice za rok 2011”
mezi městem Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice a společností TOP AUDITING s. r. o., Kotlářská
931/53, 602 00 Brno,
b) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Rosice, Palackého nám. 13,
665 01 Rosice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera
2151/6, 37049 České Budějovice, jejímž předmětem je
umístění nového kabelového vedení NN na pozemku
města p. 2487/2 v k. ú. Rosice, jednorázová úhrada činí
1 300 Kč bez DPH,
c) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Rosice, Palackého nám. 13,
665 01 Rosice a E.ON Dis-
tribuce, a. s., F. A. Gerstnera
2151/6, 37049 České Budějovice, jejímž předmětem je
umístění nového zemního
kabelového vedení NN v délce trasy 115bm na pozemcích
města p. č. 610/112, 610/7,
610/105, 610/207, 610/120,
610/117 v k. ú. Rosice, jednorázová úhrada činí 7 000 Kč
bez DPH po zapracování připomínek,
d) s
uzavřením
smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi
městem Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
a společností Telefónica
Czech Republic, a. s., Za
Brumlovkou 266/2, 140 22
Praha, jejímž předmětem
je umístění podzemního
komunikačního
vedení,
obchod KIK na pozemku
města p. č. 610/10 v k. ú.
Rosice, jednorázová úhrada činí 1 000 Kč bez DPH,
e) s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem
Rosice, Palackého nám. 13,
665 01 Rosice a společností
Telefónica Czech Republic,
a. s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha, jejímž předmětem je umístění podzemního komunikačního vedení,
„Zastávka, lokalita Nivky, 18
RD” na pozemcích města
p. č. 5307/9, 5307/1, 5307/8,
5307/10, 5307/11, 5307/12,
5307/16, 5307/14, 5307/15
a 5303 v k. ú. Rosice po zapracování připomínek,
f) s pronájmem části pozemku
p. č. 2587/2 o výměře 18 m2
p. Jiřímu Tesařovi, 665 01
Rosice za cenu 105 Kč/m2/
rok na dobu neurčitou,
g) s pronájmem části pozemku a s uzavřením nájemní
smlouvy mezi městem Rosice,
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice a p. Františkem Bartlem,
665 01 Rosice na nebytový
prostor č. 12 na pozemku p. č.
810/9 o výměře 96 m2 za účelem užívání jako dílna a s uzavřením nájemní smlouvy na
část pozemku p. č. st. 2587/1
o výměře 50 m2 za účelem
parkování motorového vozidla v areálu bývalé sklárny na
dobu určitou od 1. 9. 2011 do
30. 11. 2011 za celkovou cenu
14 175 Kč,
h) s
uzavřením
smlouvy
č. 05/12660 mezi městem
Rosice, Palackého nám. 13,
665 01 Rosice a Vodárenskou akciovou společností, a.
s. Soběšická 820/156, 638 00
Brno na dodávku vody a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací – odběrné
místo MŠ Smetanova,
i) s
uzavřením
smlouvy
č. 05/12660 mezi městem
ROSA 10/2011
9
z radnice
Rosice, Palackého nám. 13,
665 01 Rosice a Vodárenskou
akciovou společností, a. s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno
na dodávku vody a odvádění odpadních vod veřejnou
kanalizací – odběrné místo
Sběrné středisko odpadů,
j) s uzavřením smlouvy o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku
ČR-ÚZSVM mezi městem
Rosice, Palackého nám. 13,
665 01 Rosice a ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha
2 v rámci stavby „Cyklostezka Rosice u Brna – napojení
na silnici č. III/00216”.
3. Schvaluje
4. Rozhodla
a) výběr dodavatele a přiděluje
zakázku na opravu střechy
jižního křídla zámku firmě Karel Skokan, Růžová
276, 664 84 Babice u Rosic, IČ 44034164 a souhlasí
s podepsáním smlouvy na
provedení prací v hodnotě
2 109 492 Kč vč. DPH s tím,
že dílo bude realizováno ve
dvou etapách v letech 2011
a 2012,
b) výměnu sklepních oken na
akci „Stavební úpravy –snížení spotřeby energie na vytápění bytového domu Kaštanová 1161/1162 a 1163/1164,
Rosice – Kamínky”.
a) o pořízení služby „Hromadné
podání žádostí o vyjádření
k existenci inženýrských sítí”
od společnosti Hrdlička, spol.
s r. o., Beroun, Tetín 45 v ceně
Kč 34 000 za nasazení a Kč
1 200 ročně za provoz (ceny
bez DPH) na dobu 5 let.
5. Bere na vědomí
a) informaci ředitele Rosických
TS o provozu koupaliště.
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta
Ing. František Brim
Lukáš Volánek, DiS.
ověřovatelé
VÝPIS USNESENÍ RADY Č. 22/2011
konané dne 6. 9. 2011 v 08.00 hodin na MěÚ Rosice
k tomu, že na pozemku je
umístěn funkční kanalizační řad.
Rada města Rosice na svém
jednání dne 6. 9. 2011 přijala
toto usnesení:
1. Nedoporučuje
2. Doporučuje
a) prodej pozemku p. č. 2380/2
v k. ú. Rosice vzhledem
a) prodej části pozemku p. č.
2487/1 s podmínkou, že
NALEZENÉ VĚCI
na území města Rosice:
Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na
tel. č. 546 492 111, osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu,
budova zámku, Žerotínovo nám. 1.
Datum nálezu:
Nalezené věci:
Místo nálezu
5. 8. 2011
Čtyřpramenný kabel
na ulici Trávníky
16. 8. 2011
Dámské dioptrické brýle
na Komenského náměstí
10
ROSA 10/2011
kupující bude vlastníkem
nemovitostí na pozemku
p. č. 706,
b) zastupitelstvu výměnu části pozemku p. č. 679/181
ve vlastnictví města Rosice
a p. č. 679/182 v soukromém
vlastnictví,
c) zastupitelstvu
uvolnění
p. Vladislava Nedvěda,
665 01 Rosice z funkce
člena kontrolního výboru
zastupitelstva a jmenování p. Oldřicha Karmazína,
665 01 Rosice do uvolněné
funkce,
d) zastupitelstvu zřídit výbor
pro hospodaření s majetkem
města.
3. Přiděluje
a) na základě výběrového řízení zakázku na stavební
práce akce „Rekonstrukce
střešního pláště bytového
domu Kaštanová 1161/1162
a 1163/1164, Rosice – Kamínky” firmě VAŠSTAV, s r. o.,
Staňkova 18, 602 00 Brno
a schvaluje smlouvu o dílo na
částku 1 442 714 Kč vč. DPH.
4. Souhlasí
a) s pronájmem nebytového
prostoru č. 6 o výměře 39 m2
na části pozemku p. č. st.
810/12 v areálu bývalé sklárny p. Jiřímu Nejedlému,
665 01 Rosice za účelem garážování za cenu 105 Kč/m2/
rok, na dobu neurčitou,
b) s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Rosice, Palackého
nám. 13, 665 01 Rosice a JMP
Net, s. r. o., Plynárenská
499/1, 657 02 Rosice, jejímž
předmětem je právo zřídit
a provozovat plynárenské
zařízení a právo vstupovat
a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku města p. č. 3463 v k.
ú. Rosice, jednorázová úhrada činí 1 100 Kč bez DPH, po
zapracování připomínek,
c) s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Rosice, Palackého
nám. 13, 665 01 Rosice a JMP
Net, s. r. o., Plynárenská
499/1, 657 02 Rosice, jejímž
předmětem je právo zřídit
a provozovat plynárenské
zařízení a právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se
zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek na
pozemcích města p. č. 2393,
2496, 3455/5, 3459/1, 3459/2,
3460, 3461/1, 3463, 3486/2,
3497/1 a 3517/2 v k. ú. Rosice,
jednorázová úhrada činí Kč
45 644 bez DPH, po zapracování připomínek,
d) jako zřizovatel Základní
školy Rosice s vyhlášením
volna ředitele školy ve dnech
18. 11. 2011, 22. 12. 2011,
30. 4. 2012 a 7. 5. 2012.
5. Schvaluje
a) uzavření
Smlouvy
č. 1007/4334 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí, podepsané zástupcem Státního
fondu životního prostředí
ČR dne 22. 8. 2011.
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta
Ing. Petr Klíma
Ing. Zdeněk Švihálek
ověřovatelé
ROSA 10/2011
11
informace MěÚ
NEŽ ZAPÁLÍTE PODZIMNÍ OHNÍČKY
Asi každý zažil situaci, kdy
mu sobotní vycházku Rosicemi znepříjemnil štiplavý dým
linoucí se ze sadů a zahrad. To
se zahrádkáři zbavují spalováním rostlinných zbytků, jako
jsou ořezané větve, listí, nať,
tráva a plevel. Podle zákona
o ochraně ovzduší je povoleno
v otevřených ohništích spalovat
pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály, pokud
nejsou kontaminovány chemickými látkami. Podstatné je ono
slůvko „suché”, protože v období
ranních mlh a podzimních plískanic zůstanou hromádky rostlinných zbytků suché zřídkakdy.
Při nedokonalém spalování
vlhké, chladné a neprovzdušněné kopky vznikne hustý dým,
obsahující zejména zvýšené
množství vodní páry, sazí, popílku, oxidu uhelnatého a dehtu.
12
ROSA 10/2011
Tímto způsobem se dá poměrně
spolehlivě zamořit široké okolí.
A obtěžování kouřem může být
přestupkem, za který hrozí pokuta od 500 Kč do 150 000 Kč.
V Rosicích je navíc spalování
suchých rostlinných zbytků omezeno obecně závaznou vyhláškou
na úterý a středu (po celý den)
a na sobotu od 17 hodin. Ani dodržení uvedených dnů a relativní
suchost spalovaného materiálu
však neznamená, že vaši sousedé
nebudou vaším pálením dotčeni.
Než svou hromádku větví zapálíte, dobře zvažte, jaké jsou klimatické a rozptylové podmínky,
kam fouká vítr a co zrovna vaši
sousedé dělají. Nikoho nepotěší,
když musí v poledním horku zavřít všechna okna v domě, když
mu soused vyudí velké prádlo
nebo mu zasype na balkonu popílkem dítě v kočárku.
Spalování suchých rostlinných zbytků by mělo být až
tou poslední možností, jak
naložit s biologicky rozložitelným materiálem ze zahrady. Přijatelnějším způsobem
je ho zkompostovat a využít
jako hnojivo. Pouze v případě
napadení rostlin škůdci nebo
plísněmi je spálení vhodnější
metodou. Kdo nemůže z jakéhokoliv důvodu rostlinný
materiál kompostovat, může
jej odevzdat ve Sběrném středisku odpadů, Mrštíkova
1332, jako objemný komunální odpad. Věřte, že podzimní ohníčky působí poetičtěji
na Ladových obrázcích, než
v městské zástavbě Rosic.
RNDr. Dalibor Kolčava
Městský úřad Rosice,
odbor životního prostředí
společenská kronika
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
MĚSTA ROSICE
Už nikdy nezavolá
nepohladí, nepomůže,
neporadí.
Prázdný je domov,
smutno je v něm,
chybíš nám všem.
11. října 2011 vzpomeneme první smutné výročí,
co nás navždy opustil
pan Alois Zejda.
S láskou vzpomínají manželka Dagmar,
dcera Petra a syn Pavel s rodinou.
Dne 14. října by se
paní Emilie Matoušková
dožila 65 let. 15. května
tomu bylo 20 let, co nás
navždy opustila. Stále
vzpomíná Jirka, rodina
Jeřábkova a Matouškova.
12. října 2011 tomu bude
15 let co zemřel můj
milovaný manžel
pan Jan Saleta.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte se mnou.
S láskou vzpomíná
manželka a sourozenci
s rodinami.
Jedno srdce
na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou je
vzbudit chtěli,
neozve se vícekrát.
Utichlo, zmlklo,
šlo už spát.
Dne 16. října tomu budou 3 roky, co nás
opustil manžel, tatínek a dědeček
Čas běží,
jen vzpomínky zůstávají.
Dne 18. října 2011 uplyne
5 let od úmrtí mého
manžela
Ladislava Hofbruckera.
Stále vzpomíná manželka
Věra, syn Jiří s rodinou,
syn Ladislav s rodinou.
pan Josef Chrobák.
Stále vzpomínají manželka a děti.
Dne 19. října uplyne 5 let
od úmrtí mého manžela,
tatínka, dědečka
a pradědečka
pana
Bohumila Kratochvíla.
S láskou vzpomíná
manželka Marie a celá
rodina.
14
ROSA 10/2011
Nad hlavou ti stromy šumí,
jen ten, kdo měl rád, ten porozumí.
Dne 26. října uplyne 9 let, co nás navždy
opustila naše maminka, babička,
prababička
paní Anežka Pospíšilová.
Dne 24. prosince by se dožila 90 let. S úctou
a láskou vzpomínají syn Ludvík s manželkou, dcera Alena, vnoučata Martina, Jana
s rodinou, Luděk, Radek. Přátelé a známí,
prosím, vzpomeňte s námi.
Nic z toho dobrého
a krásného, cos učinil,
se neztratí,
všechno zůstane.
Dne 3. listopadu 2011 by
se dožil 100 let tanínek,
dědeček a pradědeček
pan Josef Lacina.
S úctou a láskou vzpomínají dcera Lola,
synové Josef a Ivan s rodinami.
Ráno, když slunce zemi
navštívilo,
tvoje srdce se navždy
zastavilo.
To, že čas rány hojí,
je jen pouhé zdání,
stále zůstává v srdci bolest
a tiché vzpomínání.
Dne 29. října vzpomeneme 6. smutné
výročí, co nás navždy opustil náš manžel,
tatínek, dědeček
pan Jan Valeš.
Dne 12. prosince by se dožil 67 let. S láskou
a vděčností vzpomíná manželka Alena,
dcera Jana s manželem, syn Radek, vnuci
Martin, Petr. Přátelé a známí, prosím,
vzpomeňte s námi.
Děkuji občanům
Kratochvilky, spolužákům a všem známým,
kteří se přišli rozloučit
s panem
Josefem Hájkem
za projevy soustrasti
a květinové dary.
Jménem Rodiny Hájkovy a Vošterovy
manželka
Děkujeme všem občanům, kteří navštívili ve středu 21. září 2011 v KD Cristal benefiční
vystoupení uměleckého souboru Ondráš. Vybrané dobrovolné vstupné ve výši 5 631 Kč bude
poukázáno na dovybavení domova pro dožití válečných veteránů druhé světové války.
Lukáš Volánek
místostarosta
ROSA 10/2011
15
z vašich dopisů
VZPOMÍNKY NA ROSICE
Moje maminka, která se narodila v Rosicích před 92 lety
a žila tam až do své dospělosti,
se tam ráda vrací. Teď alespoň
1 x za rok na setkání s hrstkou
bývalých spolužáků (jednou
z nich je i pí Anička Fojtová –
rosická čtenářka století) a navštívit hroby svých předků. Je
také dlouholetou odběratelkou
Rosy a živě se zajímá o veškerý
život v Rosicích. Sleduje úspěchy žáků i rosických sportovců, dění na rosické radnici,
zajímavosti z kultury. Těší se
z nově opraveného zámeckého
komplexu i nově otevřeného
Zámeckého kulturního centra.
A srovnává Rosice tehdy, Rosice jejich mladých let, a Rosice
dnes. A vzpomíná…
Ve 20. a 30. letech minulého století byly Rosice opravdu
jiné než dnes. Ale vzpomínky
16
ROSA 10/2011
na dětství jsou vždycky ty nejhezčí. Jak pravidelně cvičívala
v rosické Sokolovně a jaké bylo
tehdy obrovské zapálení a nadšení pro sokolskou myšlenku.
Jak ráda docházela s ostatními
na zkoušky pěveckého sdružení
Křížkovský, které s láskou a odborně vedl p. Vladimír Malacka.
Vzpomíná také, jaké byly tenkrát poštovní služby. Poštovní
zásilky, dopisy i balíky vozíval
z pošty k vlakům na nádraží,
tuší, že pan Drápal, na plochém
vozíku, ve kterém byl zapřažen
oslík. Pro ně, děti, to byla tenkrát velká atrakce. A jezdíval
prý v Rosicích také hodně dlouho. A protože v Rosicích bylo
hodně statků a zemědělských
usedlostí s mnoha kusy dobytka, byl ve městě obecní pasák
(pastýř). Byl to p. Kolesa bytem
někde v Úvoze. Chodíval přes
celé Rosice s dobytkem na pastvu někam pod Oboru a z každé
usedlosti se připojoval dobytek
a poslušně ho následoval. A při
cestě z pastvy, což každého překvapovalo, kravičky samy poznaly své „domovy”, postupně
se odpojovaly a odkráčely do
svých příbytků. Každou sobotu majitelé domů zametali
a uklízeli. Před svým domem
směrem k silnici. Byla to povinnost i nutnost. A děti vydatně
pomáhaly. Byly vedeny k práci,
skromnosti a pokoře. Vzpomínky na dětství a mládí zůstávají. Lze si jen přát, aby i dnešní
mládež tak pěkně a s láskou na
dětství vzpomínala.
Vzpomínala Františka Nováková
rozená Machatá (1919)
bytem v Bohumíně
Dagmar Sitková
Nerudova 973
Bohumín
z vašich dopisů
DENNÍ STACIONÁŘ
Vážení občané,
v prvním pololetí letošního
roku byli někteří z vás osloveni
našimi aktivisty, kteří zajišťovali průzkum zájmu o otevření
denního stacionáře Domovinka. Průzkum byl v posledních
dvou letech prováděn již podruhé a jeho cílem bylo zjistit skutečný zájem o otevření
této služby. Komunitní plán
zpracovaný pro region města
Rosic má tuto sociální službu
zahrnutu ve svých opatřeních
jako žádanou a její zavedení je
technicky i personálně možné.
Opakovaný průzkum nám ale
opět potvrdil, že zájem by byl
pouze, pokud by tato služba
byla poskytována bezplatně,
nebo za cenu nižší, než je cena
kalkulovaných nákladů.
Záměr zřídit denní stacionář však v Komunitním plánu ponecháváme a průzkum
budeme po dvou letech znovu
opakovat vzhledem ke změnám v systému vyplácení sociálních dávek a příspěvků
na péči, které se připravují od
příštího roku. Ve světle těchto
změn, které ještě nejsou schváleny a o kterých vás budeme
průběžně informovat, může
dojít ke zvýšení zájmů příjemců příspěvku na péči i o tento
druh služby.
Další významnou skutečností, kterou jsme v prvém
pololetí letošního roku do Komunitního plánu zapracovali,
je zřízení Domova pro seniory ve Zbýšově. Město Zbýšov
spolu se soukromým investorem požádalo o zařazení rekonstrukce penzionu Pamir
do Komunitního plánu jako
jednoho z opatření pro rozšíření služby poskytované nyní
v našem okolí pouze Domo-
vem pro seniory v Zastávce.
Kapacita nového domova pro
seniory by měla přinést rozšíření nabídky této služby o dalších 84 lůžek. Nový domov
pro seniory by také poskytoval celou škálu dalších sociálních služeb, včetně terénní
pečovatelské služby i služby
denního stacionáře. Bližší informace naleznete v textu aktualizovaného Komunitního
plánu, který je zveřejněn na
webových stránkách našeho
města v sekci komunitní plánování, podsekci dokumenty
s názvem Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb pro
obce správního obvodu MěÚ
Rosice.
Milena Hrdličková
Za komunitní plánování
DOMOV PRO SENIORY ZASTÁVKA
SPORTOVNÍ 432, ZASTÁVKA U BRNA
u příležitosti vyhlášení Týdne sociálních služeb, zve všechny zájemce o prohlídku
zařízení, na Den otevřených dveří, který se koná ve středu,
dne 12. 10. 2011 v době od 9.00 do 16.00 hod.
18
ROSA 10/2011
právnická poradna
PRÁVNICKÁ PORADNA
Dotaz:
Tři měsíce po rozvodu manželství se mi narodilo dítě. Po
jeho narození jsem se vdala za jeho biologického otce. V rodném listě dítěte je ale zapsán můj bývalý manžel, a já jsem si
myslela, že poté, co se provdám za nového manžela, bude tento
v rodném listě automaticky uveden jako skutečný otec. Nestalo se tak. Synovi budou 4 měsíce a ráda bych vše uvedla do pořádku, aby v rodném listě dítěte byl zapsán jeho skutečný otec
– můj současný manžel. Na matrice mi řekli, že o tom musí
rozhodnout soud. Je to pravda?
Kateřina P., Ivančice
Odpověď:
Na matrice vás informovali
správně. O změně otcovství
může v současné době opravdu rozhodnout pouze soud.
Matkou dítěte je dle zákona
o rodině vždy žena, která dítě
porodila. K určení otcovství
jsou zákonem stanoveny tři
vyvratitelné domněnky, jejichž pořadí je závazné.
První domněnka otcovství
svědčí manželu matky, pokud
se dítě narodí v době od uzavření manželství do uplynutí
300. dne od zániku manželství. Narodí-li se dítě ženě
znovu provdané, považuje se
za otce manžel pozdější, i když
se dítě narodilo před uplynutím 300. dne poté, kdy zaniklo
dřívější manželství. Podmínkou je, že při narození dítěte
musí být žena znovu provdaná za jiného muže, což se ve
vašem případě nestalo, neboť
vaše dítě se narodilo před uza-
20
ROSA 10/2011
vřením nového sňatku. Proto
se na váš případ vztahuje první zákonná domněnka otcovství, svědčící vašemu bývalému manželovi.
Druhá a třetí domněnka otcovství platí pro neprovdanou
matku. Podle druhé domněnky se za otce považuje muž,
jehož otcovství bylo učiněno
souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem
nebo soudem.
Nedošlo-li k určení otcovství
na základě předchozích dvou
domněnek, může dítě matka
i muž, který o sobě tvrdí, že je
otcem dítěte, navrhnout, aby
otcovství určil soud. Dle třetí
domněnky se za otce považuje
muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo
do narození dítěte méně než
180 a více než 300 dnů. Je-li dítě
počato umělým oplodněním,
považuje se za otcem muž, který
k umělému oplodnění ženy dal
§
souhlas, pokud by se neprokázalo, že žena otěhotněla jinak.
Všechny tři domněnky
otcovství jsou vyvratitelné.
Manžel může do 6 měsíců ode
dne, kdy se dozví, že se jeho
manželce narodilo dítě, popřít
u soudu, že je jeho otcem.
Ve vašem případě se narodilo dítě do 300 dnů od rozvodu manželství a jiný muž, váš
současný manžel o sobě tvrdí,
že je otcem dítěte. Otcovství
bývalého manžela lze proto
považovat za vyloučené též na
základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto
muže. Prohlášení musí být ale
učiněno v řízení o popření otcovství u soudu.
Také matka může do 6 měsíců od narození dítěte popřít,
že otcem dítěte je její manžel.
Délka popěrné lhůty je pro
matku i muže stejná, rozdílný je počátek jejího běhu.
U matky počíná lhůta běžet
dnem narození dítěte, u manžela dnem, kdy se dozví, že se
manželce dítě narodilo, což
může být i později. Otcovství
k dítěti narozenému v době
mezi 180. dnem a 300. dnem
od umělého oplodňování, vykonaného se souhlasem manžela matky, lze popřít pouze
tehdy, jestli by manžel prokázal, že matka dítěte otěhotněla
jinak.
Pokud uplynula lhůta stanovená pro popření otcovství
jedním z rodičů, může návrh
na popření otcovství podat již
jen nejvyšší státní zástupce
pouze v případě, vyžadujeli to zájem dítěte. Jde o zcela
výjimečné oprávnění státního orgánu, které lze aplikovat pouze za přesně stanovených podmínek bez časového
omezení.
Vzhledem k tomu, že vaše
dítě se narodilo v době do
uplynutí 300 dnů od rozvodu
manželství a jiný muž o sobě
tvrdí, že je jeho otcem, nezbývá než zahájit řízení o popření
otcovství na Okresním soudě
Brno-venkov a v rámci tohoto řízení provést souhlasné
prohlášení vás, jako matky,
vašeho bývalého a současného
manžela o otcovství k dítěti.
JUDr. Petronela Sojková
advokátka
Brněnská 555, Rosice
Tel.: 546 413 003
judrsojkova@gmail.com
ROSA 10/2011
21
z vašich dopisů
ZMĚNY O KONTROLÁCH
A VYMETÁNÍ KOMÍNŮ
Většina z vás ví, že nastaly
změny o kontrolách a vymetání
spalinových cest (komínů). Od
1. 1. 2011 vešla v platnost Sbírka zákonů č. 91/2010 příloha
č. 2 k nařízení vlády č. 31/2010
Sb. Ze zákona si můžete komín
vymetat a kontrolovat sami.
Jednou za rok byste si měli objednat kominíka, který by zkontroloval, jak se staráte o komín,
a vystavil by vysvědčení o kontrole. Tato zpráva má platnost
toho kalendářního roku, kdy
byla vydána. Když kominík
najde závadu, která ohrožuje
bezpečnost a zdraví, do zprávy
napíše dobu odstranění. Když
závada nebude odstraněna, nahlásí se na stavební úřad, a ten
vám nařídí dobu odstranění.
A když ani v tomto případě závadu neodstraníte, hlásí se to
na hasičský zbor. Tam už hrozí
vysoké sankce.
Když máte jistotu, že komín
udržujete v pořádku a kominíka si neobjednáte, nic vám za to
nehrozí. V případě, že od komína vyhoříte nebo vznikne jiná
škoda a budou muset zasahovat
hasiči, musíte se prokázat zprávou o kontrole. Když ji nemáte,
hrozí vám pokuta až 25 000 Kč
a veškeré výdaje s tím spojené.
Také pojišťovna se bude zajímat
o zprávu od kominíka. Nepředložíte-li, pojišťovna vám neproplatí plnou část z pojistky.
22
ROSA 10/2011
Lhůty kontrol a čištění:
Spalinová cesta na plyn
kontrol a čištění 1 x ročně
Tuhá paliva – celoroční
provoz 3x ročně
Tuhá paliva – sezónní
provoz 2x ročně
Komín zděný (nevyvložkovaný) na plynná paliva
– lhůty kontrol a čištění
se řídí lhůtami na pevná
paliva.
Ze zákona byste si měli kominíka objednat. Máte tak jistotu,
že přijde pravý kominík. Když
už přijde kominík bez ohlášení
a vy chcete kontrolu komínu,
vyžadujte vyuční listy, živnostenský list nebo občanský průkaz. Pak nechte zkontrolovat jen
komíny, které jsou v provozu.
Když jeho služby nechcete, mů-
žet odmítnout, protože nebyl
objednaný. V našem městě Rosice se pohybují kominíci a informují o tom, že mají přidělené
Rosice a občané jsou povinni je
pustit na kontrolu, jinak budou
platit pokutu. Můžu vás ujistit,
že vám lžou. Nic na tom není
pravda. Slušný a poctivý kominík zůstává na svém rajóně, kde
ho lidé dobře znají.
Když jste nespokojeni s kominíkem, který se vás snaží
zastrašit, že ho musíte pustit do
svého příbytku, můžete se obrátit na živnostenský úřad nebo
českou obchodní inspekci.
Mám dost informací od vás
občanů, že kominík vyhrožoval velkou pokutou. A že to
nahlásí. Není to pravda. Tyto
okolnosti mě donutily i vás informovat, jak se zachovat k neohlášenému kominíkovi.
S pozdravem František Soudek
kominický mistr
tel.: 721 257 424
z historie
KALENDÁRIUM
V tomto kalendáriu vzpomeneme 130. výročí narození a 50. výročí úmrtí
akademického malíře Františka Svobody a 90. výročí narození a první výročí úmrtí lékaře a loutkáře MUDr. Miloše Blahy
Akademický malíř
FRANTIŠEK SVOBODA
(1881–1961)
V letošním roce vzpomínáme
130. výročí narození a 50. výročí úmrtí akademického malíře
Františka Svobody, který zůstává pamětníkům známější jako
rosický portrétní fotograf. Narodil se v Rosicích dne 19. září
1881 na Trávníkách č.p. 64 jako
v pořadí třetí syn hostinského
Františka Svobody a jeho manželky Josefy, roz. Sekerové. Výtvarné nadání nemělo zprvu na
jeho vzdělávání žádný vliv. Po
ukončení chlapecké měšťanské
školy v Rosicích studoval v Brně
na C. K. české státní průmyslové škole, tj. na dnešní Střední
průmyslové škole a Vyšší odborné škole technické, kterou
absolvoval v r. 1900. Závěrečné vysvědčení jej opravňovalo
k samostatnému provozování
zámečnické živnosti.
Technicky vzdělaný mladý muž se po škole vydal na
zkušenou do Vídně. Zde byl
zaměstnán v letech 1902–1905
v atelieru českého fotografa Aloise Váchy, což později
dokládal, aby sám získal živnostenské oprávnění k fotografování. Pravděpodobně zde
24
ROSA 10/2011
vlastní fotografie okolo 1950
začal uplatňovat vedle svých
technických znalostí i výtvarné schopnosti. V roce 1905
úspěšně složil přijímací zkoušku na Akademii výtvarných
umění ve Vídni, kde studoval
první 3 roky ve všeobecném
ateliéru prof. Georga Niemanna (1841–1912). V této době
vytvořil podobu současného
městského znaku, který byl Rosicím udělen a slovně popsán
v roce 1907 při jejich povýšení
na město. V letech 1908–1913
pokračoval ve studiu ve speciálním ateliéru portrétní malby
u prof. Kazimierze Pochwalského (1855–1940).
Každoročně byl akademií
hodnocen jako žák velmi nadaný, pilný a snaživý. To se
potvrdilo získáním neobyčejně významné zakázky. V roce
1910 namaloval portrét „Jeho
c. k. apoštolského Majestátu”
pro Veterinární vysokou školu ve Vídni. Šlo o kopii portrétu císaře Františka Josefa
I. od tehdy nejvýznamnějšího
portrétisty evropských panovníků Heinricha von Angeliho
(1840–1925). Uvedený obraz
namaloval na objednávku rakouského ministerstva školství
a kultury, kterou zprostředkoval rektor akademie, a honorář
činil tehdy skvělých 1000 K.
Po ukončení vídeňské akademie, která byla toho času
považována za jednu z nejkonzervativnějších
uměleckých
škol, ovládl František Svoboda
suverénně malířské řemeslo.
V rakouské metropoli dával hodiny kreslení a stal se žádaným
portrétistou. Zpodobnil zde
mj. majitelku nejpřednějšího
hotelu Sacher paní Annu Sachrovou (1859–1930). Ačkoliv je
dnes v tomto hotelu nostalgicky zařízený Restaurant Anna
Sacher, ve kterém je pověšeno
hned několik portrétů této legendární majitelky, obraz od
Františka Svobody se zde (podle sdělení současných majitelů)
nenachází.
Úspěšně se rozvíjející uměleckou dráhu Františka Svobody přervala 1. světová válka, ve
které bojoval na italské frontě.
Po návratu do samostatného
Československa a do maloměstského a převážně dělnic-
kého prostředí Rosic se jako
malíř ocitl téměř bez zakázek.
Rozhodl se proto prosadit se
jako fotograf. Již předtím pořídil pro rosickou farnost reprodukce nejstarší fotografie
Rosic z roku 1880 ve velikosti
30x39 cm. V roce 1909 si zakoupil ve Vídni přenosný promítací přístroj Adler s elektrickou obloukovou lampou
a v Rosicích získal povolení
k provozování kinematografických představení v hostinci
u Svobodů. Filmy pak promítal
i v okolních obcích.
Bydlel v domě č.p. 217 v ulici
Nad Školami, který získal po
své matce. V roce 1921 se oženil s Marií, rozenou Sedlákovou, z manželství vzešly 2 dcery: Vlasta (nar. 1921, provdaná
Muchová) a Marta (nar. 1924,
provdaná Zoufalá). František
Svoboda si přístavbou svého
domu v roce 1924 pořídil pracovnu nazvanou „atelier s čekárnou”. Zde provozoval fotografickou živnost až do svého
posledního dne 17. 8. 1961. Po
jeho smrti část fotografického
vybavení odkoupil další rosický fotograf Josef Smělík. Z vídeňského portrétního malíře
se v Rosicích stal portrétní fotograf, který vedle podobenek
zhotovoval skupinové fotografie pro rosickou školu, farnost
a spolky (např. tabla členů
Občanské záložny). Zachytil
i několik dokumentárních pohledů na Rosice.
Obrazy pak maloval pouze
příležitostně a převážně pro
okruh svých blízkých a přátel.
Výjimkou byla objednávka
okresního hejtmana dr. Kreitla, aby namaloval pro Okresní
úřad v Brně portrét prezidenta Masaryka sedícího v křesle
(v životní velikosti) a menší
portrét premiéra Beneše za
honorář 10 000 Kč. Osud těchto dvou obrazů není znám, ale
šlo s největší pravděpodobností
o malbu podle fotografií. Většinu dochovaných děl tvoří portréty, případně výseky krajin
a žánrové obrazy. Práce Františka Svobody jsou vzácné a na
trhu s uměním se vůbec nevyskytují. Nacházejí se v pozůstalostech někdejších rosických
podnikatelů a obchodníků.
Jsou namalovány realistickým
stylem a decentním štětcovým
rukopisem.
Akademickému malíři Františku Svobodovi byla za jeho
života věnovaná jen velmi malá
pozornost veřejnosti. Pomineme-li zmínku Josefa Janeleho z roku 1907, kdy byl
v publikaci „Město Rosice
– nástin dějepisný a statistický” jmenován mezi
významnými
rodáky
a označen jako „posluchač
vídeňské akademie a nadějný malíř”, byl letošní
dvojnásobný jubilant zařazen pouze do Nového
slovníku
československých výtvarných umělců
Dr. Prokopa Tomana. Zde
je uvedeno jeho studium
na vídeňské akademii
a informace, že portréto-
val mnoho významných osob
ve Vídni a na Moravě. Není
známo, že by měl samostatnou
výstavu svých obrazů.
Dodnes tak mnohé dlužíme malíři, který byl nejen významným rosickým rodákem
(a zřejmě jediným rosickým
akademickým malířem), ale
který zde zároveň prožil téměř
celý svůj život. V něm se musel,
možná bolestivě, rozhodnout
mezi řemeslem spíše technickým než uměleckým a živit se
více jako fotograf než malíř.
Na svůj pomník si však nechal
vytesat nápis „Fr. Svoboda –
akademický malíř”. Svatý Petr
mu zajisté přichystal ta nejlepší
plátna, barvy a štětce.
Za poskytnuté životopisné
údaje a fotografie děkuji paní
Vlastě Muchové a panu Jiřímu
Muchovi.
Dalibor Kolčava
Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska
Portrét mladé ženy (olej okolo 1920)
ROSA 10/2011
25
z historie
KALENDÁRIUM
MUDR. MILOŠ BLAHA
™ narodil se 5. října 1921 v Rosicích
™ v roce 1950 vystudoval medicínu na MU v Brně
™ po ukončení studia nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice v Třebíči, kde pracoval až do důchodu
™ v roce 1957 společně se skupinou zdravotníků založil soubor
Zdravíčko
™ s Jiřím Zvěřinou byl u zrodu krajské přehlídky Třebíčské
loutkářské jaro
™ v roce 1970 obdržel Zlatý odznak Josefa Skupy
™ o 2 roky později získal cenu za režii na pohádce Tygřík Petřík a v roce 1975 čestné uznání Ministerstva kultury
™ v roce 1981 mu na 30. Loutkářské Chrudimi ministr kultury
udělil medaili za zásluhy o české amatérské loutkářství
™ v roce 1996 následovala cena Matěje Kopeckého a v roce
2007 cena Josefa Kajetána Tyla
™ zemřel 31. října 2010 v Třebíči ve věku 89 let
S loutkami se Miloš Blaha
setkal poprvé v loutkovém divadle rosického Sokola. V roce
1950 absolvoval internátní
loutkařské školení ve Štiříně,
které bylo vedeno tehdejšími
loutkařskými legendami. O devět let později požádal primář
chirurgického oddělení třebíčské nemocnice doktora Blahu,
aby vymyslel něco pro potěšení
a rozptýlení nemocných dětí.
Spolu s dalšími zdravotníky
založil doktor Blaha soubor
Zdravíčko. První hry, které
hráli pouze pracovníci nemocnice, měly zdravotnický námět
– např. O zlé babě Žloutence.
26
ROSA 10/2011
Později v souboru vystupovali
i nezdravotníci.
Nejdříve hráli s maňásky,
později přešli k loutkám a od
70. let vodili herci loutky před
paravánem.
Se svými hrami, jejichž autorem byl hlavně Miloš Blaha,
vystupovali nejen v nemocnici, ale vyjížděli také za diváky
i mimo region. V roce 1972 se
soubor poprvé zúčastnil přehlídky loutkařů v Chrudimi.
Později cestoval i do zahraničí – do Rakouska, Německa,
bývalé Jugoslávie a Maďarska.
Několikrát se představil v nedělním televizním programu,
poprvé v roce 1972 s pohádkou
Tygřík Petřík. Dnes hraje pod
názvem 3+1 Zdravíčko.
Za poskytnutí materiálů a fotografií děkuji manželce doktora Blahy paní Aleně Blahové.
Jarmila Helsnerová
Tradiční celorepublikovou akci zvanou Týden knihoven si v Rosicích připomeneme (a nejen symbolicky) také letos – pro čtenáře i širokovou veřejnost jsme připravili bohatý říjnový program:
Týden knihoven
X 3. 10.–31. 10. – Knihy, grafi ky a šperky… výstava úspěšné mladé výtvarnice Ivy Krupicové.
Také letos vyrazíme za dětmi do rosických MŠ s hezkými knížkami, povídáním, zpíváním a taky
řáděním...
X 4. 10. Čtení pro děti v MŠ Pampeliška
X 5. 10. Čtení pro děti v MŠ Smetanova
X 6. 10. Čtení pro děti v MŠ Zámecká
X 5. 10. od 18 hodin – Facky z Marsu – autorské čtení knihy fejetonů Pavla Tomeše (spolutvůrce
pořadu Na mikrofon – nejúspěšnější brněnské stand-up comedy)
X 11. 10. od 10.00 – Legrácky v knihovně (pro nejmenší děti a jejich rodiče) – kvůli Týdnu knihoven se tentokrát legrácky uskuteční ne první, ale až druhé říjnové úterý – téma je samozřejmě
podzimní :)
X 12. 10. od 18 hodin – Léčivé tělové svíce a jejich použití v domácí léčbě (beseda s Jaroslavou
Kouřilovou)
X 19. 10. od 18 hodin – Cestovatelská středa – Skotsko – romantická, ponurá, divoká krajina –
nádherné pobřeží, starobylá města i vesnice a lidé... Jací jsou vlastně obyvatelé Skotska? To vše
a mnohé další vám prozradí cestovatel Dušan Hauser.
TÝDEN KNIHOVEN
(týden o čtení, čtenářích, knihách, knihovnách)
…tentokrát trochu guerillově, protože mile a laskavě už jsme vás zvali mockrát…
„Vážený pane, žádáte mne
o radu. Přečetl jsem si rukopis
Vašeho románu a mohu Vám
odpovědně říci: Jezte víc ryb! Obsahují fosfor, který podle mínění
lékařů napomáhá rozvoji inteligence. Soudím, že by Vám stačily
dvě velryby střední velikosti.”
S pozdravem
Mark Twain
„Volům leží knihy
v žaludku.”
Gabriel Laub
„Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si
váží knih, váží si zároveň své
duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou
literaturu.”
Karel Čapek
Tentokrát nenapíšu nic, řekli to za mne lépe druzí. Duševní potrava je duševní potrava.
Jdu si dát rybu, do ruky zbraň
a budu se vyhýbat volům… Vy
se však nevyhýbejte knihovně,
přijďte kdykoliv, nejen v Týdnu knihoven.
Monika Rovná
ROSA 10/2011
27
zveme vás do knihovny
ZVEME VÁS DO KNIHOVNY
www.knihovna.rosice.cz
ŘÍJEN 2011
www.knihovnarosice.wz.cz
KIC informuje
DNY DĚDICTVÍ TENTOKRÁT
V BÝVALÉ SKLÁRNĚ
V sobotu 10. září uspořádalo
Kulturní informační centrum
Rosice v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví prohlídku
areálu bývalé sklárny. Sklárnu
zvolilo proto, aby připomnělo
90. výročí první tavby, která se
uskutečnila v březnu 1921. Sešlo se více než 50 zájemců, kteří
si nejprve prohlédli minivýsta-
Foto: Pavel Musil
vu fotografií. Poté celým areálem všechny provedli manželé
Humpolíčkovi. Poutavý výklad
o historii sklárny a druzích výrobků doplnila paní Humpolíčková názornými ukázkami.
Pro některé účastníky, většinou bývalé zaměstnance, byl
pohled na současný tristní stav
budov velice bolestný.
Poté část zúčastněných zamířila na výstavu rosického
skla, která byla nedávno zpřístupněna na zámku. Zde si
prohlédli většinu z toho, co se
v Rosicích vyrábělo. Sady sklenic, mísy, podnosy a vázy byly
rozmístěny ve vitrinách podle
vzorů a barev. Tuto expozici
je možné navštívit i nadále,
protože zde bude umístěna
dlouhodobě.
Děkujeme Správě zámku Rosice za spolupráci a manželům
Humpolíčkovým za zajímavý
výklad.
Jarmila Helsnerová
Kulturní informační centrum Rosice pořádá 26. listopaduu 201
2011
11
ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ
ÁNOČNÍ VÍD
VÍDNĚ
DNĚ
Ě
Odjezd v 7.30 hod.
z autobusové zastávky
Trávníky a Brněnská
Cena za dopravu 300 Kč,
zdravotní pojištění:
dospělí 22 Kč a děti do 15 let 16 Kč
Závazné přihlášky v kanceláři KIC
28
ROSA 10/2011
V letošním školním roce
nastoupilo do Základní školy Rosice celkem 70 děvčat
a chlapců, kteří budou pracovat ve třech prvních třídách. Slavnostního zahájení
školního roku se zúčastnily
děti se svými rodiči a blízkými. Pozdravit je přišel také
pan starosta Mgr. Jaroslav
Světlík, pan místostostarosta
Ing. Petr Klíma. Atmosféra prvního dne byla srdečná a uvolněná. Děti dostaly
krásné pomůcky, učebnice,
ale i sladké dárky od pana
starosty a místostarosty.
Všem dětem přejeme, aby
se jim ve škole dařilo, aby ve
škole našly hodně kamarádů.
Rodičům přejeme hodně trpělivosti a pochopení pro svoje
prvňáčky.
Nový školní rok zahájila
i školní družina. Jsou otevřena
3 oddělení s počtem 96 žáků.
Školní družinu budou v letošním školním roce navštěvovat
žáci 1.–3. tříd. Pro velký počet zájemců nebyli přijati žáci
4. a 5. tříd. Několik náhradníků
čeká na přijetí i z tříd nižších.
Celým školním rokem bude
prolínat téma: „Báječný svět
večerníčků.” Zaměříme se
nejen na fi lmovou tvorbu, ale
i na práci režie, kameramana,
animátora, hudebních skladatelů atd. Školní družina má své
webové stránky: www.zsrosice.eu, kolonka: Školní družina. Dozvíte se na nich něco
o práci ŠD a uskutečněných
činnostech Je tu i fotogalerie,
která mapuje naše společné
akce: karnevaly, divadla, výlety atd. V průběhu školního
roku vás budeme i nadále informovat o své činnosti v časopise ROSA. Věříme, že se
bude vašim dětem u nás líbit,
že si každý najde oblast, která
ho zaujme a že i vy rodiče budete spokojeni.
Vedení ZŠ Rosice a Vychovatelky ŠD
Foto: archiv ZŠ Rosice
ROSA 10/2011
33
ze školství
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU 2011–2012
ze školství
BÁJEČNÉ PRÁZDNINY
Letošní prázdniny jsem celé
procestoval. Byl jsem u babičky
v Oslavanech, u tety v Omicích
a v největším aquaparku v Evropě, který leží šedesát kilometrů před Berlínem. Také jsem
sjížděl se strejdou Leošem Baťův kanál. Ale nejvíc se mi líbilo, když jsme sjížděli Ohři. Vy-
pluli jsme z Chebu, projížděli
jsme krásnou přírodou a viděli
hodně jezů. Hodně z nich jsme
i propluli. Každý večer jsme
přespali v jiném kempu. V Karlových Varech nám ukradli
pádla, a tak jsme si museli půjčit
jiná. Taky jsme se byli podívat
na gotickém hradě Loket. Moc
PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITEK
O prázdninách jsem zažila
spoustu dobrodružství. Byla
jsem na táboře na Slovensku,
kde jsem si našla nové kamarády. S babičkou a dědou jsme
navštívili westernové městečko
v Boskovicích. Stanovala jsem
s rodinou na Slovensku v Těrchové, kde se mi líbila krásná
příroda a poznala jsem Jánošíkův kraj. Nejvíce se mi líbilo
v Maďarsku u Balatonu. Užila
se mi tam líbilo. Poslední den
jsme se šli najíst do krásně zařízené restaurace. Najedli jsme se
a vypluli. Tři minuty po vyplutí
jsme se převrátili a utopili dva
mobily. Přespali jsme v kempu
a jeli domů. Na lodi jsme za celý
týden ujeli 104 kilometrů. Moc
se těším na další prázdniny.
Jiří Rožnovský 5.A
jsem si tam spoustu koupání a sluníčka. Kousek od naší
pláže byl rybářský můstek, ze
kterého jsem naučila maminku
skákat do vody. Navštívila jsem
termální lázně, kde byla spousta atrakcí a tobogánů.
Nikola Švancarová 5.A
KRÁSNÁ ŠKOLA V ROSICÍCH
Vážení! Chtěla bych se podělit o příjemný zážitek z Rosic: Krásná škola v Rosicích
Druhá zářijová sobota
byla dnem setkání rodáků,
ročník 1933. Příchod do příjemného prostředí restaurace
Rozsocháč volil každý podle
svých možností. Těm z nás,
kteří volili cestu vlakem,
se nabízel pěkný pohled od
Obory na zámek a novotou
svítící školu. Za sebe mohu
říci, že jsem Pod Zahrádkami neodolala a prošla v těsné
34
ROSA 10/2011
blízkosti kolem škol. Byla
jsem uchvácena. Tak krásné
školní budovy Rosice mají
– jsou jako z cukru! Kéž by
stejným způsobem byl opraven též Rahnův dům, spolu
s opraveným zámkem by
vzniklo malebné prostředí
Žerotínova náměstí. (Snad
vandalové – sprejeři krásu
nezničí). Umím si představit, že citlivou úpravou by
vynikla i architektura domu
č. 14 (bývalé knihařství
p. Řezníka). Snad i v kašně by
mohla stříkat voda! Tak jako
v jiných městech a vesnicích
jsou domy a veřejné prostory
udržované i zanedbané, je
tomu tak i v Rosicích.
Ale školu mají Rosice
opravdu krásnou. Myslím, že
se každý rodák při návštěvě
Rosic rád pokochá zvelebením budov a míst, která náš
život poznamenala.
S pozdravem
Miluše Krejčová
Družstevní 4509, Zlín
KIC informuje
DAVID ŠÍR
O SOBĚ A O FELIXI HOLZMANNOVI
V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
(záznam rozhovorů s redaktory lokálních časopisů)
Býval jsem velmi zvláštní dítě.
Kreslil jsem si ve svém pokojíčku
obrázky a u toho na starém magneťáku poslouchal stále dokola
kazetu s názvem Šplechty Felixe
Holzmanna. Dodnes si pamatuji, jakou měla barvu. Byla žlutá,
s černobílým portrétem pána
v brýlích, ten byl orámovaný
modrým kruhem.
Už jako dítě jste si zamiloval
tohoto komika?
Ano. Tehdejší hitparády mě
moc nezajímaly, neřídil jsem se
tím, co bylo zrovna IN. Místo
hudebních skupin jsem raději
poslouchal české mluvené slovo. Felix Holzmann se pro mne
stal nejen velkým uměleckým
vzorem, ale přímo nepostradatelným kamarádem. Už tenkrát
jsem si dal za cíl, že se s tímhle
pánem jednou musím osobně setkat. Znal jsem všechny
scénky zpaměti, a právě proto,
že jsem je poslouchal pořád dokola, přirostla mi jeho komika
neoddělitelně k srdci.
Proč právě Felix Holzmann?
Miloval jsem i humor jiných
českých mistrů, jako byli třeba
pánové Šimek a Grossmann, ale
až s léty jsem pochopil, že scénky Felixe Holzmanna nejsou
narozdíl od Návštěvních dnů
tvořeny pro intelektuály. Člověk
nepotřebuje vysokou školu, aby
36
ROSA 10/2011
panu Holzmannovi porozuměl
a aby se smál, svůj nezaměnitelný styl předával obyčejným lidem. Proto jeho odkaz považuji
za národní poklad, jehož živé
provedení nám všem nesmírně
chybí.
Prožil jste patnáct let
v Jihoafrické republice,
před pěti lety jste se vrátil
do vlasti, jaké byly vaše
„začátky” v Česku?
Rok po promoci jsem začal
všemožně usilovat o zahájení
mé vysněné a vytoužené herecké kariéry. Jako dvaadvacetiletý
kluk jsem se ocitl v Praze, kromě jednoho kufru jsem neměl
vůbec nic, a kromě svého kamaráda režiséra Zdeňka Trošky
jsem tu neznal nikoho. Nastěhoval jsem se do příšerného podnájmu, do ulice Ve Smečkách,
blízko Václavského náměstí.
Vzhledem k tomu, že anglicky
umím líp než česky a v angličtině také přemýšlím, začal jsem
se živit vyučováním světového
jazyka. Můj první rok ve vlasti
nehýřil růžovými barvami, ale
jedna zkušenost k nezaplacení
v něm přece jen byla. Vzhledem
k tomu, že jsem neměl ani televizi a ani stolní lampičku, trávil jsem téměř všechny večery
v různých pražských divadlech,
pomalu jsem získával nové kon-
takty a na představení chodíval
třikrát do týdne.
Co bylo dál?
Maličký podnájem byl sice
ubohý, ale měl přímo luxusní
adresu. Ve Smečkách totiž sídlí i Činoherní klub. Měl jsem
tu čest, seznámit se s Ivankou
Chýlkovou, která mě přijala pod svá křídla a pozvala na
všechna představení, v nichž
tehdy hrála. Tohle divadlo jsem
si od prvního pohledu a prvního uměleckého zážitku nadevše
zamiloval a zcela jednoznačně
usoudil, že tohle je to, po čem
jsem toužil, tohle je divadlo, na
které jsem čekal, a tohle je profese, kterou jsem si vysnil.
Jak jste se dostal na prkna,
která znamenají svět?
Krátce na to jsem se seznámil
s režisérem Ladislavem Smočkem, který je pro mne jednoznačně největší česká žijící divadelní legenda. Rozhodl jsem se,
že s tímhle člověkem musím jednou spolupracovat, a vyvinul celoroční snahu a námahu, aby mě
obsadil do jakékoliv role. Nějakou dobu jsem se mu připomínal
a neúnavně navštěvoval všechny
jím režírovaná představení. Po
čase jsem se dozvěděl, že pan
Smoček chystá a zrovna obsazuje novou hru. Okamžitě jsem
si o ní zjistil všechny dostupné
informace, lítal po knihovnách,
vypůjčil si materiály o autorovi
a sehnal i scénář. Jedna role mi
sedla přímo na tělo, tak jsem se ji
během následujícího dne a noci
našprtal. Takto vyzbrojen jsem
poprosil pana režiséra o osob-
KIC informuje
ní schůzku a vychrlil na něho
své čerstvě získané vědomosti.
Nejdříve se na mne nevěřícně
díval, pak mi ale vyhýbavě oznámil, že o postavě žáka má jinou
představu… Víc jsem dělat nemohl, odcházel jsem zklamaný,
ale s pocitem dobře vykonané
práce. Dodnes se mě kolegové
z branže ptají, jak jsem dokázal, že si mě pan Smoček vybral
zrovna do prestižního Činoherního klubu. Zcela popravdě odpovídám: „On si mě nevybral,
já si vybral jeho.” A ono to tak
skutečně bylo. Jednoho dne mi
ředitel Činoherního klubu, pan
Procházka, zavolal a řekl: „Pan
Smoček to s vámi přece jenom
zkusí.” Nejkrásnější věta, jakou
jsem tady v Praze slyšel!
Takže pan režisér změnil svůj
názor?
Myslím, že ano, a myslím že
ocenil moji snahu. Byl jsem obsazen do hry od dalšího z českých
velikánů Milana Kundery – Ptákovina. Při první zkoušce se mě
pan režisér zeptal: „Víte, proč
jsem vám tu roli dal?” Odpověděl jsem, že nevím, a on na to:
„Protože jste ji tak strašně chtěl
a protože jste pro ni tolik udělal.
Myslím, že by bylo nespravedlivé vám ji nedat.” Tímhle mě jednoznačně ujistil, že není vždy na
škodu být jiný než ostatní. Sedět
v rohu, mlčet a čekat, až si mě
někdy někdo všimne, je nesmysl. Pokud člověk po něčem touží
a věří svým schopnostem, musí
si o to umět říct, pokud chce něčeho docílit, musí se o to hodně
a hodně sám přičinit.
38
ROSA 10/2011
A jak jste se dostal „zpět”
ke svému vzoru Felixi
Holzmannovi?
Když jsem se v Praze trochu
víc zabydlel, přiletěl za mnou můj
táta. Tehdy mě napadlo natočit
si jen tak pro sebe jednu scénku
Felixe Holzmanna. Sehnal jsem
si pověstné brejličky, legendární
tralaláček, v sekáči po kouskách
objevoval neodmyslitelný kostým s kabátem a pruhovaným
tričkem. Hodně lidí mi říká, že
mám docela talent na hlasové
imitace, cizojazyčné přízvuky
a řečnické dialekty. Zajímalo mě
tedy, jak bych vypadal, kdybych
svého milovaného komika z dětství napodobil a obšvihnul scénku přesně tak, jak ji kdysi hrál on
sám. Scénku jsme s tátou natočili a po sestříhání jsem ji poslat do
ankety na internetovém super.
cz. Většina diváků můj pokus
ohodnotila kladně, dokonce mi
jeden cizí pán nabídl, zda bych
v jeho produkci nechtěl s takovým představením vystupovat.
Začal jsem o tom uvažovat, ale
on se už neozval, a tak jsem na
celý nápad zapomněl.
A uplynuly další tři roky…
…a já si konečně založil svůj
youtube a starou nahrávku na
něj umístil. Pár dní nato mi asi
ve dvě v noci volala kamarádka
(herečka), že viděla moje video.
Prý proč si z tohohle neudělám
celovečerní zájezdovku a nejezdím s ní po městech? Tyhle legendární Holzmannovy scénky
zná každý zpaměti, každý je má
buď na CD, LP nebo DVD, může
si je kdykoliv z jakéhokoliv nosi-
če pustit, ale nikdy nikdo je už
nemůže vidět na jevišti LIVE
v živém provedení. Proto jsem se
rozhodl znovu po létech vzkřísit
nesmrtelné dílo jednoho z našich nejoblíbenějších komiků.
Jak vypadá vaše divadelní
představení Felix Holzmann
Včera, dnes a zítra. Na co se
mohou diváci těšit?
Obsahuje to nejlepší z jeho
celoživotní produkce. Felix
Holzmann napsal za svoji uměleckou kariéru několik desítek
individuelních scének, z nichž
některé se staly doslova legendami. Je častým zvykem, že se po
celém světě obnovují známá díla
velkých umělců pod názvem
REVIVAL, ale téměř ve všech
případech se jedná o hudbu, nikoliv o mluvené slovo. Myslím,
že zatím ještě nikdy nikdo nepřišel s celovečerním pořadem
populárního komika. Představení Včera, dnes a zítra připravuji
víc než půl roku a snad osud sám
napomohl tomu, že jeho veřejná
premiéra a vůbec první zájezd se
uskuteční 13. 9. 2011. Pan Holzmann nás totiž v tento den přesně před devíti lety opustil.
Velmi si vážím příležitosti
využít vzpomínkových divadelních večerů a celoročně je věnovat nastávajícímu kulatému jubileu – desátému výročí úmrtí
pana Holzmanna. Vzpomeneme je přesně za rok od zahájení
zájezdového představení.
Více na stránkách www.davidsir.
com, které budou spuštěny
v nejbližších dnech.
informace
PROVOZ KOUPALIŠTĚ – SEZONA 2011
Naše stařičké koupaliště
„vydrželo“ další sezonu. Díky
úsilí zaměstnanců Rosických
technických služeb se podařilo
v měsíci květnu obnovit provoz
opravdu chátrajícího zařízení.
Koupaliště jako takové se
dá rozdělit na dvě části – bazén a strojovnu. Bazén se po
vypuštění a vyčištění znovu,
tak jako před každou sezonou,
opatřil novým nátěrem. Nelze
tímto nátěrem ovšem ošetřit
všechna místa z důvodu prosakování spodní vody přes
dilatační spáry. I po stavební
stránce bazén chátrá a odpadávající kusy betonu nepůsobí
zrovna lákavě.
Druhou částí, tou horší, je
strojovna. Zde se z důvodu
stáří projevila koroze a ocelové potrubí včetně uzavíracích
ventilů jsou natolik poškozené,
Rozbor hospodaření
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření
Počet návštěvníků koupaliště
2007
2008
Květen
–
93
Červen
1559
2373
Červenec
6665
3317
Srpen
2717
1872
Září
–
–
CELKEM
10941
7655
že voda proniká na několika
místech. Zub času si vybral
svoji daň. Voda s příměsí chloru a ostatních chemikálií používaných k čištění, pracuje proti
nám. Rekonstrukce strojovny
je pro další provoz městského
koupaliště již nevyhnutelná.
656 937 Kč
245 500 Kč
-411 437 Kč
2009
–
405
4635
4931
34
10005
2010
–
–
7499
1224
–
8723
2011
–
390
3042
4495
–
7927
Doufáme, že se v rozpočtu
města najdou finanční prostředky k opravě technologické
části, aby sezona 2012 proběhla alespoň tak, jako ta letošní.
Jaroslav Koblížek
ředitel TS
Komise pro životní prostředí pořádá dne 22. října 2011 akci ke Dni stromů
VYSAZOVÁNÍ ZELENĚ V ROSICÍCH
Prosíme občany, kteří by byli ochotni věnovat menší stromky či keře k ozelenění a zvelebení
Rosic, aby je přivezli dne 22. 10. 2011 mezi 9–10 hodinou k dětskému hřišti na Kamínkách.
™ při vysazování uvítáme každou pomocnou ruku
™ budeme rádi, zapojí-li se do práce i vaše děti
™ potřebné nářadí prosím vezměte s sebou
™ předpokládané ukončení akce kolem 13 hodiny
Jedná se o první etapu výsadeb ve městě. Na jaře budeme pokračovat v jiné části Rosic.
Informace podá: paní Jaroslava Burešová, tel.: 776 120 654
V případě deště bude akce přesunuta na jiný termín.
40
ROSA 10/2011
investiční akce
SBĚRNÉ STŘEDISKO ODPADŮ
PŘED DOKONČENÍM
Ještě v letošním kalendářním roce bude v Rosicích dokončena
realizace nového Sběrného střediska odpadů. Jedna z největších
investičních akcí tohoto roku pokryje potřeby nejen obyvatel našeho města.
„Sběrné středisko odpadů
bude sloužit podle podmínek
žádosti o dotaci pro obyvatele
obcí Rosice, Babice, Říčany,
Tetčice, Kratochvilka, Lukovany, Vysoké Popovice, Zakřany
a Neslovice,” osvětluje 1. místostarosta Rosic Petr Klíma,
do jehož gesce výstavba dvora
spadá.
Jaký je současný stav v odpadovém hospodářství rosického regionu? Na území města
Rosic bylo na ulici Mrštíkova
provozováno do 30. června
2008 zařízení „Výkupna odpadů A.S.A. spol. s r. o, kde byly
vykupovány odpady od fyzických osob i podnikatelů. Na
základě nájemní smlouvy provozovala na stejné adrese v Rosicích fi rma AVE CZ své zařízení Sběrné středisko odpadů
Rosice, kdy byly bezplatně sbírány jiné druhy odpadů. Poté,
co ukončila na ulici Mrštíkova
svoji činnost výkupna A.S.A.,
přestala zajišťovat sběr i fi rma
AVE CZ. V Rosicích dále sídlí
na adrese 1. května 722 zařízení „Sběrný dvůr V+V služby s.
r. o.”, které ovšem přijímá za
úplatu pouze odpady od podnikajících fyzických a právnických osob.
„Už v roce 2008 jsme dali
žádost na výstavbu nového
sběrného dvora, ale povedlo se
nám ji získat až v roce 2010,”
říká místostarosta Klíma.
Nový sběrný dvůr roste opět
na ulici Mrštíkova a navazuje
tak na předchozí dvůr. Celková projektovaná plocha SSO
(Sběrné středisko odpadů) je
2 212 m2 a celková projektovaná kapacita je 630 tun odpadů
za rok.
SSO bude vybírat od fyzických osob všechny nebezpečné
komunální odpady, v omezeném množství stavební a demoliční odpady, vytříděné složky
komunálního odpadu (papír,
plasty, kovy, sklo), biologicky
rozložitelný odpad a zároveň
bude sloužit i ke zpětnému odběru elektrozařízení.
Stavbu nyní dokončuje fi rma Strabag a. s., stavba má být
hotova do konce září a o měsíc
později by mělo být dodáno
technologické vybavení. „Zatím nejsme schopni přesně říct,
jestli otevřeme SSO hned od
1. listopadu,” tvrdí místostarosta Klíma. Provozovatelem
SSO budou Rosické technické
služby, které musí zajistit pracovníka do sběrného dvora
a další náležitosti, spojené se
samotným provozem.
Jaké budou náklady? Zatím
jsou jasně vyčíslitelné náklady na stavbu ve výši více než
sedmi milionů korun. Z toho
5,7 milionů je dotace z Evropského fondu soudržnosti,
334 tisíc dotace z českého Státního fondu životního prostředí
a něco přes milion jsou vlastní
zdroje města Rosice.
„Zatím je těžké odhadnout,
jaké budou provozní náklady.
Jisté je, že budeme od občanů
brát a třídit, jak se říká, skoro
vše. Středisko na to bude vybaveno podle nejmodernějších
ekologických požadavků,” zakončuje pan místostarosta informační blok o novém Sběrném středisku odpadů.
Jan Hrabálek
ROSA 10/2011
41
pro celou rodinu
CO PŘINÁŠÍ ŘÍJEN
Pozdně letní září se nám přehouplo do podzimního října.
Listy na stromech se nám začínají měnit před očima, z větviček na nás červeně pomrkávají
šípky a jeřabiny. Příroda nám
dává všeho plnými doušky.
Modré švestky, sladké hrozny,
šťavnatá jablka či baňaté hrušky. Nejen pro nás jsou určené
poklady podzimu. Lesklé pupíky kaštanů nebo oválky žaludů předesílají pochutnání pro
zvířátka. A právě o nich nejen
tento měsíc uslyšíme.
Než ale prozradím více, vrátím se k aktivitám v Kašpárkově. Právě tam došlo k malým
změnám a ty bych vám ráda
představila.
Aktuálně:
Pilates (úterý 20–21 hod.) zrušeno za strany lektorky!
Hrátky s nemluvňátky (pro děti 10–18 měs.) přesunuty na úterý 9.00–9.45 hod., zahájení 4. 10. 2011
Cvičení v tělocvičně ZŠ každé úterý od 4. 10. 2011 v 15.30–16.30 hod.; pro všechny děti
Měsíc říjen:
Výtvarná dílnička 13. 10. 2011 od 18 hod., pletení pedikových zvonečků nejen na stromeček,
cena 90 Kč (v ceně materiál a forma na zvoneček, která vám zůstává pro další tvoření doma),
vzhledem k nákupu materiálu se prosím přihlašte do 9. 10. na email: lucien.n@centrum.cz nebo
tel.: 775097519 – sms.
Uspávání zvířátek 22. 10. 2011 od 17.30 hod.; podvečerní procházka za zvířátky, světýlky plná
tajemna a zážitků; akce proběhne v zámeckém parku; v případě špatného počasí se akce nekoná!
Nedělní divadélko pro nejmenší 30. 10. 2011 v 10 hod. v sále ZKC; 30 Kč za dítě/ členové MC Kašpárkov zdarma
Mámy pro mámy 31. 10. 2011 od 17 hod.; pomoc rodinám v nelehké životní situaci; přijďte vyrobit
něco užitečného, co potěší mámy a táty předčasně narozených dětí
A ještě jednou zvířátka. Na prosinec pro vás připravujeme odpolední vycházku se zdobením stromečku pro zvířátka. Proto, prosím, sbírejte kaštany, žaludy a jiné dobrůtky pro zvířátka, ať jim můžeme nazdobit stromeček vskutku „k nakousnutí”.
Najdete nás v Zámekém kulturním centru – pravé křídlo zámku. Další informace a aktuality
na webu www.kasparkov.cz, facebookovém profi lu Mateřské centrum Kašpárkov nebo na telefoním čísle 603 927 145. Dotazy zasílejte na kasparkov.rosice@seznam.cz.
Lucie Švecová
MC Kašpárkov
42
ROSA 10/2011
Rezervace, informace a přihlášky na tel.: 511 112 140-5, mob.: 603 834 762,
e-mail:info@svcrosice.cz. , www.svcrosice.cz
najdete nás v severním křídle ZÁMKU v Rosicích, Žerotínovo nám. 1
OHLÉDNUTÍ
DETEKTIVNÍ TÁBOR
6. 8.–13. 8. 2011 jsme byli na
táboře v Nesměři. Hned po příjezdu jsme se vybalili, ubytovali do chatek a odešli na oběd.
První den byl spíš uvolněnější
a seznamovací. Od druhého
dne jsme už prožívali nabitý
a zajímavý program s detektivní tématikou.
Byli jsme rozděleni do čtyř
týmů, jejichž názvy jsme si
sami vytvořili: Mentalisti, Detektivní berušky, Modří tygři
a Žlutí panteři. Každý tým měl
svého vedoucího a instruktora.
Během týdne jsme si vyzkoušeli
mnoho her a sportů, překonávali překážky a luštili různé záhady. Také jsme například navštívili Velké Meziříčí, kde pro
nás byl vytvořený kvíz, v kterém jsme měli o městě zjišťovat
spoustu zajímavostí. Nesmím
zapomenout ani na přednášku
policistů, táborák, velké casino
připravené na poslední večer
anebo na ranní výsadek, kdy
nás v 5 ráno vedoucí odvedli kus za tábor a my se do něj
měli nepozorovaně sami nebo
ve dvojicích vrátit. Dva nejlepší zážitky z tábora? To pro mě
asi byla diskotéka a strašidelná noční hra. I když na táboře
pršelo, vedoucí vždy vymysleli
něco, co by nás zabavilo. Ať už
jsme běhali v pláštěnkách, nebo
měli nějakou výtvarnou dílnu,
ve které jsme se například zúčastnili soutěže „Noviny a my”,
malovali na sklo, modelovali
z marcipánu a své výrobky pak
snědli. Na konci tábora proběhlo vyhodnocení „celotáborovky”, kde na prvním místě skončily moje Detektivní berušky.
Na táboře jsme byli spokojeni jak s jídlem, tak s vedoucími.
Ráda bych jela znova, protože
tahle parta, pro mě byla zatím
nejlepší.
Katka Lánská, 13 let
účastnice tábora
ROSA 10/2011
43
co nového v SVČ
CO NOVÉHO V SVČ ROSICE
co nového v SVČ
VÁLKA BAREV
S mým bráškou jsem byla na
příměstském táboře Válka barev, který se konal v polovině
srpna. Tábor byl super a vedoucí Terka, Zuzka, Kristýna
a Barča byly úplně jako naše
kamarádky. První den nás rozdělily do čtyř barevných týmů.
Každý dostal šátek v týmové
barvě, který si mohl vyzdobit
a který jsme pak celý týden
používali.
S táborem jsme navštívili
aquapark v Kohoutovicích,
zábavnou halu Bongo v Brně,
rosické koupaliště a zvířecí
farmu. Poslední den jsme dostali super odměny a originální odznáček na připnutí s logem tábora. Každý den jsme
chodili na oběd do restaurace
na FC Slovan Rosice, kde vařili moc dobře.
Tenhle tábor byl nejlepší
ze všech a příští rok, doufám,
budu chodit zase.
Terezka Košecová, 13 let
účastnice tábora
DEN PRO DĚTI
Těšili jste se do školy? Tak
to jsme rádi, protože zahájení
školního roku je pro všechny
významnou událostí. Pro zvýraznění její důležitosti jsme pro
vás připravili Den pro děti, na
nějž jste přišli v hojném počtu
i s rodiči, sourozenci, babičkami a dědečky.
V letošním roce se nám podařilo pro vás zajistit cirkus
LeGrando, kde jste se mohli
seznámit s některými cirkusovými disciplínami, jako je
fakírství (leh na hřebové podložce), roztáčení talířů na tyčce a balancování na různých
předmětech a balanční pásce.
Také jsme pro vás připravili
vystoupení aerobiku, kung–fu,
44
ROSA 10/2011
mažoretek, sportovní gymnastiky, úpolových sportů a žonglérů. Mohli jste si vyzkoušet
vybavení, které používají kluci
v Military klubu a dozvědět se
něco o jejich činnosti, seznámit
se s hlínou a činností výtvarných kroužků Duha, Toulavá
kočka, Ateliéru pro teenagery
a podívat se na koně, se který-
mi se budete setkávat v nově
otevřeném kroužku Jezdectví
a zahrát si hry, se kterými se
setkáte v Klubáčku. Také jste
se mohli na místě informovat
o všech kroužcích, které pro vás
v letošním roce středisko volného času připravilo.
Pohodovou atmosféru doplnily trampolína, skákací hrad,
balónky, cukrová vata, sladkosti a občerstvení.
K tomu, aby Den pro děti
proběhl tak, jak jsme si představovali, pomohlo nejen hezké
počasí, ale i město Rosice, které
přispělo na cirkus LeGrando,
a firma OVM, jež darovala finanční příspěvek na trampolínu. Ve výčtu nesmí chybět účast
vedoucích kroužků, vystupujících, kteří si pro vás připravili
zajímavá vystoupení, a také pomocníků z řad instruktorů.
Den pro děti skončil a my už
začínáme přemýšlet, jaký program pro vás připravit na příští
rok, aby se vám líbil alespoň
tak jako letošní.
Přejeme vám v novém školním roce hezké známky, spoustu nových vědomostí, které si
ze školy odneste do budoucího
života.
DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY
Ve středu 7. 9. 2011 se u nás
v Rosicích, a ostatních městech
v České republiky, konala akce
Den, kdy svítí Světlušky. Ve škole byly z 9. tříd vybrány 4 dvojice, které v daný den už od 7.30
stály u městského úřadu, Tesca,
Penny marketu, Lidlu a vybíraly peněžní příspěvky pro nadaci, která za ně kupuje pomůcky
pro nevidomé. Za určitou částku mohli dárci dostat píšťalku
s logem Světlušky, náramek svítící ve tmě nebo kuličkovou hru
s logem.
Jako Světlušky nás překvapilo, že mnoho lidí pouze darovalo peníze a nic za to nechtěli.
Také jsme od občanů vyslechly,
že věří pouze nadaci Světluška a že jinde se bojí přispívat,
kvůli různým podvodníkům.
Mile nás překvapilo, že se v Rosicích najde tolik lidí, kteří jsou
schopni obětovat nějakou tu
korunku pro dobrou věc.
Za Světlušky moc děkujeme
panu řediteli a učitelkám naší
školy, že nás uvolnili z vyučování, abychom mohli pomoct dobré věci. A samozřejmě děkujeme SVČ za skvělou
organizaci.
Světluška Tereza Wagnerová
sbírka 2011
Světluška je tradiční sbírkový
projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Společně s patronkou Anetou Langerovou
svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým a pomáhá jim
Těšíme se na vás ve vašich
volných chvílích v kroužcích,
při akcích a v době veškerých
prázdnin ve středisku volného času. Kroužky můžete navštěvovat nejen v Rosicích, ale
i v Tetčicích, Říčanech, Zbraslavi, Ostrovačicích a Veverských Knínicích.
Mirka Murycová
pedagog volného času
na jejich cestě k samostatnosti.
V letošním 9. ročníku se zapojilo do Dne, kdy svítí Světlušky, 349 měst v ČR. S výší
příspěvku za město Rosice vás
po obdržení údajů budeme
informovat.
Děkuji za spolupráci ZŠ Rosice, Mgr. Elišce Špačkové
a Světluškám: Tereze Wagnerové, Tereze Pokorné, Michaele
Svobodové, Simoně Klímové,
Dominice Führlingerové, Nikole Wenzelové, Adéle Ryglové
a Nikole Mořkovské.
Mgr. Jitka Mičánková
ředitelka SVČ
ROSA 10/2011
45
co nového v SVČ
POZVÁNKA
8. 10. 2011 Dýňobraní
Sál ZKC v Rosicích 9.00–12.00 hod. Program pro děti: výtvarné dílny s dýňovou
tematikou, soutěže. Program pro rodiče:
ochutnávka jídel z dýní, jóga, relaxační
kreslení, poradna pro výživu. Vstupné:
30 Kč za osobu. S sebou dýně, dlabátka
a přírodní materiály.
8. 10. 2011 Halloweenská párty
Do klubu na diskotéku tě rodiče nepustí,
ale nechce se ti páteční večer trávit doma?
Určitě přijď na velkou párty, kterou pořádáme v sále ZKC. Startujeme v 19.00, konec ve 22.00 hodin.
Připraveny jsou soutěže, občerstvení a jako host vystoupí rosický raper Scorpio! Vstupné 20 Kč.
4. 11. 2011 Rosickou nocí
Pátý ročník noční šifrovací hry. Odstartujeme v pátek v 17.00 z klubu Suterén. Troufáte si bloudit
nočním městem a luštit tajenky a šifry? Pokud je vám víc než 12 let, může se váš tříčlenný tým hlásit
na emailu bresticova@svcrosice.cz nebo osobě v kanceláři SVČ. Startovné za jednotlivce je 30 Kč.
Hrajeme o putovní pohár a další krásné ceny! Nezapomeňte si baterku, teplé oblečení, odvahu
a mobil! Předpokládaný konec kolem 22 hod.
26.–27. 10. 2011 Podzimní prázdniny
X Příměstský tábor s přespáním v SVČ
Hry, soutěže, stavění stanů, orientace v terénu, morseovka, uzly, vše, co potřebujete
při pobytu v přírodě. V případě hezkého počasí opékání špekáčků. Je nutné se
nahlásit předem! Cena 250 Kč a zahrnuje
celodenní stravu, pitný režim, program.
S sebou: spacáky a karimatky.
Těší se Mirka Murycová!
X Výjezdovka do Mikulova
Pojeďte si s námi užít „podzimky” a navštívit jedno z nejhezčích moravských měst Mikulov. Pro všechny od 10 let. Je nutné se nahlásit
předem!
Cena 490 Kč zahrnuje ubytování v DDM Mikulov, jízdné, stravu, soutěže, pedagogický dozor,
zdravotníka.
Těší se na vás Zuzka a Bára!
46
ROSA 10/2011
pro volný čas
TURISŤÁK NEJEN
O TURISTICE
První schůzku jsme uspořádali ve čtvrtek 8. září a pořádně jsme
do toho šlápli. Přišlo nás sice méně, ale o to víc byli všichni plni
očekávání a nadšení, takže se nezalekli ani deštivého počasí
a podařilo se jim na vrchol Mount Everestu vztyčit expediční vlaječku. A to byl teprve začátek. Co nás vlastně letos s Turisťákem
všechno čeká?
Letošní rok pro vaše děti
chystáme spoustu nových, ale
i starých věcí. Zahrají si nespočet zajímavých her, vyzkouší si
několik netradičních aktivit,
občas se i proběhnou. Hlavně si
při tom všem užijí horu zábavy
a legrace. A než se pojede v létě
na tábor, ani si nevšimnou, že
se toho i hodně naučili. Pokud
chcete vědět víc, můžete se in-
48
ROSA 10/2011
spirovat na našem webu www.
turistak.cz tím, co jsme dělali
v letech předchozích.
Nebojte se, rozhodně vaše
děti nechceme vystrašit samým
chozením. Snažíme se dětem
splnit jejich přání a ukázat jim
spoustu nových a potřebných
věcí. Ať už je to spaní v podzámčí nebo rozdělání ohně.
Na schůzkách, které pořádá-
me každý čtvrtek od 16.30 do
18.00, většinou hrajeme různé
hry zaměřené na spolupráci,
postřeh, běhání, někdy i oddych a mnohé další. K naší činnosti patří bezesporu i výlety,
ať už jednodenní, nebo víkendové. Na jednodenních výletech chodíme na lezeckou stěnu nebo opékáme buřty. A na
víkendovém vyrazíme většinou
na chatu, prohlédneme si tamní rozhlednu, zříceninu nebo
jinou zajímavost, a jinak chystáme pro děti od rána až do
noci zábavné programy.
Pokud vás tohle všechno
zaujalo, nebojte se a přijďte se
přesvědčit.
Za vedoucí a instruktory
Turisťáku
Míša Staňková
sport
AMATÉRSKÉ KUŽELKY, COBRA CUP
V termínu 5.–9. 9. 2011 se
konal již 13. ročník turnaje
COBRA Cup vypsaného pro
amatérské hráče z řad veřejnosti bez omezení věku i pohlaví.
Pověrčiví by asi řekli, že právě
ta třináctka může za to, že se
letošního ročníku zúčastnilo
„jen” 26 družstev. My v klubu
však věříme, že se jedná o souhru náhod a v dalším ročníku
to bude zase 35 a více družstev,
jak jsme zvyklí.
Turnaj pořádáme ve spolupráci s dlouholetým partnerem Jaroslavem Brázdou a jeho
firmou Cobra. Jelikož se jedná
o výrobce a prodejce čalouněného nábytku, bylo hlavní cenou pro jednotlivce čalouněné
pohupovací křeslo. Tahle hodnotná cena je tradičně slosovatelná ze všech účastníků tur-
naje. Dáváme tak stejnou šanci
všem. Těm, kteří hrají kuželky
častěji, i těm, kteří přijdou třeba poprvé. Letos si z Rosic tuhle cenu odvezl Jiří Chaloupka
z družstva Brněnské želvy. Pro
větší šanci pro účastníky jsme
zařadili i druhou slosovatelnou
cenu. Letos to byla pětilitrová
láhev vína a vyhrála ji Jana Nedvědová z týmu Basketky Rosice. Blahopřejeme a děkujeme za
účast. Podrobné výsledky najdete na klubových stránkách
www.kuzelkyrosice.cz
Turnaj Cobra Cup je vždy
pro většinu hráčů rozehrávkou před dlouhodobou amatérskou soutěží KLA (kuželkářská liga amatérů), kterou
pořádá náš klub v naší kuželně. Do ročníku 2011–2012 se
přihlásilo 19 družstev. Dle mi-
nulých ročníků jsou rozděleni
do 1. a 2. ligy.
V 1. KLA startují tato družstva: Basket Rosice, Dufaspol
Rosice, Kaťák Troubsko, Brněnské Želvy, Srkla Ivančice,
Dobelice „A” , Cobra Zastávka,
Vinohrady, Alpa camp Ostrovačice, ČOVAS Ivančice, Ve
2. KLA startují tato družstva:
Sokolíci Dobelice, Pijonýrky
Dobelice, Startech Říčany, Soosedi&kol. Rosice, Kralice, Tescan Brno, Kulatá Želešice, Brno
Bohunice, Pojišťovna Brno.
Všem zúčastněným přejeme
hodně úspěchů.
Za KK Slovan Rosice
Pavel Mecerod
Předseda klubu
PRONÁJEM PRO VEŘEJNOST
Kuželkářské dráhy
Otevírací hodiny pro pronájem drah
Pondělí, středa, pátek
17.00–22.00 hod.
Sobota
18.00–24.00 hod.
Neděle
15.00–20.00 hod
z Po domluvě lze i v jiném termínu, nutno
rezervovat předem.
z Nutné čisté přezůvky! Nejlépe sportovní
obuv se světlou podrážkou.
Cena za pronájem drah (od 1. 1. 2011)
4 dráhy (celá kuželna)
550 Kč/hod.
3 dráhy
450 Kč/hod.
2 dráhy
300 Kč/hod.
1 dráha
150 Kč/hod.
Kontaktní osoby pro dráhy:
z Kuželna – klubový bar (od 17 hod.):
777 705 049
z Mecerod Pavel (předseda klubu):
724 040 499
ROSA 10/2011
51
sport
KUŽELKÁŘSKÉ LÉTO 2011
Kuželkářská
mistrovská
sezóna 2010–2011 skončila
koncem dubna. Musím ještě
jednou připomenout, že úspěšně, hlavně zásluhou našeho
„A” družstva. To totiž vyhrálo
3. Českou kuželkářskou ligu
a postoupilo do 2. ligy. Je to
další historický úspěch rosických kuželek.
Odpočinek od kuželek však
netrval dlouho. I přes léto jsme
pořádali spoustu akcí na domácí kuželně i jinde.
Koncem května jsme byli na
přátelské návštěvě v Německu
a na domácí kuželně se souběžně rozjížděla již tradiční
série čtyř turnajů pod názvem
Rosický letní pohár. Letos se
zúčastnilo rekordních 44 čtyř-
52
ROSA 10/2011
členných družstev z celé České republiky. Mezi družstvy
se zvučnými jmény kuželkářů
dokázalo využít domácího prostředí a zvítězit domácí družstvo Axman Team.
Další letní akcí, která navazovala, byl 5. ročník turnaje
jednotlivců pod názvem Memoriál Vlastimila Meceroda.
Poslední srpnový víkend
jsme hostili na rosické kuželně rakouské přátele z družstva
Otis Vídeň. V pohodové náladě
přehráli své soupeře domácí
hráčky i hráči.
Začátek mistrovských soutěží se blížil, a tak tréninková
aktivita našich členů nabírala
na obrátkách jak na kuželně,
tak třeba na hřišti vedle kužel-
ny při fotbálku, nohejbalu nebo
tenisu.
Hrála se přípravná utkání
doma i venku s Jičínem, Třebíčí a Židenicemi. Nižší soutěže
pak doma s družstvy Ořechova
a Bosonoh, které mají rosickou
kuželnu jako domácí v mistrovských utkání Krajského
přeboru.
Všechny zmíněné akce sloužily kuželkářům jako příprava
na novou sezónu, která se rozběhla v polovině září. Rozpisy
utkání a jiné informace včetně
pronájmu kuželny, hřiště i klubového baru pro různé akce
nejdete na klubových stránkách www.kuzelkyrosice.cz.
Těšíme se na své příznivce
při setkání v rosické kuželně.
Pavel Mecerod
Předseda KK Slovan Rosice
sport
FOTBAL
Podzimní kolo fotbalové soutěže je v plném proudu. Všechna mužstva se naplno vrhla do
mistrovských zápasů. A nutno
podotknout, že si zatím vedou
skvěle.
Nejtěžší pozici má samozřejmě ,,ÁČKO“. Uspět v této povětšinou profesionální soutěži,
jako ryzí amatéři, s mužstvy
s rozpočtem nad 20 milionu
Kč, je opravdu nadlidské úsilí.
Informuji vás o tom hlavně
z důvodu, abyste si uvědomili,
že každý vypocený bod stojí
naše hráče nesmírnou dřinu
a snahu.
54
ROSA 10/2011
Vždycky jsem si myslela,
že slovo fanoušek je od slova
fandit. Velká většina těchto
skvělých lidí, kteří chodí a podporují naše fotbalisty, se podílí nemalou měrou na jejich
výsledcích.
Najdou se však i tací, kteří
umí jen kritizovat. Konstruktivní kritiku každý rozumný
člověk uzná a přemýšlí o ní. Ale
musím říct, když jsem si přečetla některé (a teď mi promiňte
ten příměr „sprostosti”) v příspěvcích na facebooku, bylo mi
do pláče. Je mi jasné, že to píší
„fanoušci”, kteří vůbec fotbalu
nerozumí, sami nic nedokázali a své sebevědomí si zvyšují
urážkami a hrubostmi.
Je to nedůstojné a nespravedlivé vůči hráčům, kteří pro
fotbal dělají vše. Já jsem naopak
na ně velice hrdá. Jsou rovnocennými soupeři svým profesionálním protihráčům.
A ať už skončí na kterémkoliv místě tabulky, třetí liga
v Rosicích bude navždy zapsána do historie města i celé naší
země.
Já našim fotbalistům ze srdce
děkuji a rovněž tak i všem věrným fanouškům.
Za FC Slovan Rosice
Dana Prokešová.
SOKOLOVÉ SE VRÁTILI
ZE SVĚTOVÉ GYMNAESTRÁDY V LAUSANNE
Ve dnech 10.–16. 7. 2011 se ve švýcarském Lausanne, na břehu
Ženevského jezera, konala XIV. světová gymnaestráda (WG),
nejvýznamnější akce komise Gymnastika pro všechny. WG vytváří příležitost pro mezinárodní nesoutěžní předvedení desítek
pohybových skladeb. Zúčastnilo se jí více než 20 tisíc cvičenců
z 53 zemí celého světa.
Naše česká výprava patřila
mezi nejpočetnější. Devítistovka našich cvičenců se představila ve třech pódiových a dvou
hromadných skladbách. Naše
„sokolské“ skladby byly hromadná s názvem Kontrasty
a pódiová Křížem-krážem.
Mimo ČOS tvořila českou výpravu, zastřešovanou Českou
gymnastickou federací, Česká
asociace sportu pro všechny
a Česká asociace univerzitního
sportu.
Z naší, rosické jednoty, si
gymnaestrádu užívalo při cvičení velmi úspěšné skladby Křížem-krážem 5 sester a 1 bratr.
Gymnaestrádní týden byl
opravdu náročný. Po secvičné
a generálce v Praze v sobotu
9. července jsme kolonou 18 autobusů přes noc přejeli do Švýcarska. Bydleli jsme ve školách
a místní lidé nás velice vlídně
přijali a po celou dobu se o nás
vzorně starali. Nádhernou
atmosféru mělo nedělní slavnostní zahájení, které proběhlo odpoledne na olympijském
stadionu. Od pondělí do pátku
absolvovala naše skupina 5 oficiálních vystoupení na pódi-
ích v areálu konání WG i na
pódiích umístěných na Lausannských náměstích. V úterý
jsme zkrácenou verzi skladby
předvedli na pódiu divadla
v městečku Epalinges v rámci programu, který připravila
výprava ČR pro místní občany.
Zájem o tento program předčil
očekávání a ne všichni zájemci
se do hlediště vešli.
Ve volném čase jsme pak absolvovali výšlapy do okolních
kopců, výlety lanovkou, plavbu
lodí po Ženevském jezeře, návštěvu úžasného Olympijského
muzea, výlet do francouzského
městečka Evianu.
Za čtyři roky se těšíme opět
na shledanou na XV. světové
gymnaestrádě ve finských Helsinkách, kde jistě navážeme
na úspěchy našich minulých
skladeb obohacené o inspirace
načerpané v Lausanne.
Eva Dudová
ROSA 10/2011
55
sport
ZUMBA V ZKC POKRAČUJE
Po prázdninovém ,,odpočinkovém” rozvrhu se můžete
opět těšit na své oblíbené lekce
zumby v ZKC v plném rozsahu.
I když s několika obměnami.
Pondělky budou vyhrazeny
cvičenkách (i cvičencům), kteří
si chtějí dát do těla o trošku víc
než obvykle. Od října totiž zavádíme lekce posilovací zumby.
Tyto lekce budou zameřeny na
posilovací cviky, taneční sestavy budou rychlejší a budeme
též cvičit se zátěží. Ovšem nebojte se, pořád to bude zumba,
jen trošku náročnější, nicméně
zapojit se mohou i začátečníci,
kteří se nebojí rychlejšího tempa. Na tyhle hodiny si s sebou
berte karimatky či jiné podložky, lehké činky nebo 0,5l pet
lahve a ručník. Začínáme od
října, každé pondělí v 19hod.
Cena: 55 Kč/hod. Držitelé permanentek 50 Kč.
Středy budou již zaběhnuté
lekce na 90 min. Cena: 70 Kč.
Začátek v 18 hod.
Čtvrtky ,,pojedeme” klasické
hodinové lekce zumby, které bez
problémů zvládnou jak pokročilí, tak začátečníci. Hodina probíhá od 19 hod. Cena: 50 Kč.
Dětská zumba začíná pravi-
MAŽORETKY V BESKYDECH
Letos jsme se s mažoretkami
vydaly v termínu 6.–13. srpna
2011 na soustředění do Čeladné
v Beskydech. Na rozdíl od minulých let, kdy jsme jezdily na
soustředění do Chorvatska, jsme
daly přednost České republice.
Bydlely jsme v horském hotelu Čeladěnka uprostřed krásné
přírody. Po příjezdu a krátkém
odpočinku jsme šly trénovat.
Hned první den jsme začaly
hrát dobrodružnou hru, ve které jsme celý týden řešily různé
úkoly. Cílem bylo najít podklad.
V hledání pokladu nám bránili
zlí piráti, ale my jsme nad nimi
nakonec zvítězily a poklad jsme
našly. Kromě toho jsme hrály
56
ROSA 10/2011
spoustu dalších skvělých her.
Hry byly originální a zábavné.
Celý týden jsme měly o zábavu
postaráno.
Samozřejmě jsme celý týden
nehrály jen hry. Také jsme hodně trénovaly, proto jsme snad
zase o něco šikovnější. Začaly
jsme zde cvičit nový soutěžní pochod. Vyrobily jsme si zde také
svá vlastní trička. Moc se nám
povedly. Některé večery jsme
mívaly diskotéky a některé jsme
seděly v kroužku a povídaly si
o zlepšení našeho kolektivu nebo
hrály hry, při kterých se neběhá.
Jeden večer jsme měly táborák.
Založily jsme si kroniku, do které
jsme každý den psaly o předchá-
delně každý pátek od 7. října
a to vždy v 16 hod. Cena: 30 Kč.
Nutno předem ohlásit!!!
Další lekce vedeme každé
úterý v 19 hod v sále Hornického domu Zbýšov a pátek
v 19 hod v sále Obecního úřadu
na Kratochvilce.
Pokud chcete chodit pravidelně, máte možnost zakoupit
si výhodnou permanentku na
12 vstupů za 500 Kč. Permanentka pro děti říjen-prosinec
250 Kč.
Kontakt na tel.: 608 603 597
nebo emailu:zkczumba@seznam.cz
Na viděnou a ,,cvičenou“ se těší lektorka
Lucie Žaludová
zejícím dni. Vypravily jsme se
také na výlet do Frenštátu pod
Radhoštěm. Na výlet jely jen některé holky, protože některé z nás
chytly jednodenní virus, a tak
musely zůstat na hotelu. Měly
jsme tam možnost cvičit venku
i uvnitř, také jsme měly možnost
se vykoupat ve venkovním bazénu. V něm jsme se ale koupaly jen
jednou, protože ostatní dny byla
zima a nebo pršelo.
I přes chladnější počasí jsme
si celý týden moc užily. Budeme
rády, když se k nám přidají další holky, budou s námi trénovat, vystupovat, soutěžit a zažijí
s námi třeba i další takovéhle
skvělé soustředění.
Michaela Matiková
Tereza Hlavoňová
Download

Říjen 2011 - ROSA