Databaze partnerských institucí ČR
Název organizace
Centrum dopravního
výzkumu, v.v.i.
Adresa
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Kontaktní osoba
Mgr. Roman Ličbinský,
[email protected],
549 429 371
CENTR GROUP, a.s
Na Strži 1702/65, 140 00
Praha 4
ČEMAT trading, spol. s
r.o.
Čs. armády 184, Bohumín,
735 81
Dalkia Česká republika,
a.s.
ul. Svobody 5, 735 06
Karviná - Doly
Dr. Zoltán Bedeč
[email protected]
731 425 533
Bc. Tom Gabrhel
[email protected]
605 200 218
Bc. Dana Závorková
[email protected]
597 451 219
Edwards, s.r.o.
Jana Sigmunda 300, 783
49 Lutín
ENVIFORM a.s.
Závodní 814, PSČ 739 61
Třinec
ERGOWORK s.r.o.
Raichlova 2659/2, Praha
5, 155 00
HP-Pelzer s.r.o.
Na Rovince 922, hala 22
Alena Komolá
[email protected]
acuum.com
+420 734 787 980
Monika Stošková, Ing.
[email protected],
558532672
RNDr. Mgr. Petr Adolf
Skřehot, Ph.D.
[email protected]
777 828 865
Marek Fajkoš
Popis praxí, stáží, exkurzí
Stáže studentů na CDV v různé délce trvání
-krátkodobé průřezové – seznámení
studenta s činností CDV v různých
oblastech působnosti (viz. příloha oblasti
výzkumu a náplň činnosti CDV)
-dlouhodobější –
o
spolupráce se studenty na
konkrétních projektech z oblasti
jejich zájmu
o
vedení bakalářských, diplomových
a doktorských prací studentů
odborníky z CDV
o
spolupráce s dalšími členy
řešitelského týmu projektu při
podávání návrhů projektů do
vyhlašovaných veřejných soutěží
o
pořadatelství seminářů z různých
odborných oblastí ve spojitosti
s dopravou
-možnosti realizace přednášek odborníků
CDV na seminářích a konferencích
Praxe a stáže na objektech, řízená praxe
na objektech
Práce na téma bezpečnost manipulace
v provozu
Seznámení se s problematiku zdaňování
zaměstnaneckých benefitů z pohledu
zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k
daňovým odvodům a platbám pojistného,
možnosti daňové optimalizace při
poskytování zaměstnaneckých benefitů
v praxi
Možnost vedení a konzultace bakalářské
práce
Studenti se budou podílet na vybudování
nového experního pracoviště pro
sledování psychické a fyzické zátěže
v pracovním procesu vč. praktických
měření.
Výkon činnosti požární hlídky, provádění
dozoru při hromadných společenských
akcích, školení stánkařů, kontrolní činnost
při realizaci staveb apod.
Zpracování a aktualizace časového snímku,
72000 Ostrava
HZS Moravskoslezského
kraje
Výškovická 40, Ostrava Zábřeh, 700 30
IHAS s. r. o.
Borovského 262/98, 734
01 Karviná-Ráj
IPO SECURITY s.r.o.
Kalvodova 816/8, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory
Libor Pindur - IBEX
Hasičská 52 ,OstravaHrabůvka
NEW ELTOM Ostrava,
s.r.o.
Čujkovova 30, 700 30
Ostrava Zábřeh
Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska –
Ústřední hasičská škola
Jánské Koupele
STARLIFT, s.r.o.
Moravice 135, 74901
Vítkov
Čs. armády 184, Bohumín,
735 81
[email protected] vyhodnocení rizik pracoviště, vyhodnocení
737273197
ergonomie pracovního místa, hodnocení
lokální svalové zátěže, podíl na
navrhování, realizaci nápravných opatření,
stanovení standardů 5S na základě 5S
workshopu
V. Nezval
Podílení se na zpracování informací
Rešerše požárních modelů v návaznosti na
praktické aplikace (PRE)
Podíl na analýze zahraničních statistických
údajů souvisejících s požáry a jejich
možném využití v oblasti výkonu státního
požárního dozoru
Podpora odborné přípravy jednotek PO
v prostředí internetu (IZS)
Elektronická kniha technických prostředků
ve výbavě jednotek PO (IZS)
Výukový program pro požární prevenci na
bázi e-learningu.
Rozbor problematiky CNG, LPG, vodík či
jiných alternativních paliv, tzn. příprava
podkladů a různých dílčích rozborů, analýz,
vyhledávání materiálů, sbírání
zahraničních zkušeností, informace o
mimořádných událostech ve světě,
způsoby likvidace mimořádných událostí v
případě požáru u těchto alternativních
paliv, zjišťování celosvětových trendů,
informace z již proběhlých mezinárodních
konferencí atp.
Ing. Tadeáš Podstawka,
Zpracovaní materiálu – problematika
Ph.D.,
spojená s nebezpečím výbuchu
595 170 708
Práce v laboratoři, stanovování mezí
596 111 085
výbušnosti
Ing. Jaroslav Pasek,
Návrhy na zlepšení dosavadních postupů
[email protected],
vedení ostrahy průmyslových podniků
596693607
Libor Pindur
Adm. činnost spojená s provozem a
724200958
správou společnosti
(směrnice,int.pokyny,BOZP,PO,www.,podk
lady market.)
Činnost spojená s provozem PCO, EZS, EPS,
CCTV a zásahové jednotky
Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D. Zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a
[email protected] ochrany zdraví při práci pro subjekty
.cz;
různého zaměření a velikosti
596 743 933; 777 580 804
Ing. Jan Karger,
Praxe při zabezpečení výuky a praktického
[email protected],
výcviku při Letní škole instruktorů
724037338
(vzdělávací akce pro nové vedoucí mládeže
kolektivů mladých hasičů)
Kateřina Křístková
Komplexně zpracovaná analýza jako
[email protected] prezentace, možný návrh řešení
t.cz
jednotlivých problematik popř. návrh
603 577 543
změn vedoucích k zefektivnění
TLP, spol. s r.o.
Bělocerkevská 16, 100
00 Praha 10
Bc. Miroslav Dítě
[email protected]
603 148 025
TPO-servis spol. s r.o.
Melč č.101
Vojtěch Seidler
[email protected]
tel. 608447999
Vítkovice HTB, a.s.
Ruská 2887/101, 706 02
Ostrava – Vítkovice
Ing. Martin Žák
605 275 990
VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7, Ostrava
– Radvanice, 716 07
Ing. Robert Pilař,
[email protected],
+420 724 323 525
Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9, 116 52
Praha 1
Zdravotní ústav se sídlem
v Ostravě
Partyzánské náměsí 7,
Ostrava, PSČ 702 00
RNDr. Stanislav Malý
[email protected]
221015863
Ing. Karel Lach, CSc.
[email protected], mobil:
604 203 768
požadovaných výsledků.
Komplexní servis v oblasti průmyslové
bezpečnosti
Havarijní a krizové řízení
Vývoj informačních systémů
Řízení podnikových rizik
Praktická činnost přímo v terénu,audit
příslušných oblastí činností se zaměřením
na BOZP či PO,praktické ověření v praxi
pro diplomovou práci
Seznámení se s provozem VTKCylinders,
zabezpečením provozu a BOZP
Zpracování provozní dokumentace
v oblasti bezpečnosti práce a požární
ochrany pro konkrétní právní subjekty.
Stínování bezpečnostních manažerů.
Zaškolení/praxe na pracovní pozici
zkušebního technika, odborného garanta
Zkušební laboratoře č. 1025 akreditované
ČIA (proudění, prašnost, hluk, vibrace).
Stipendijní smlouva, možnost diplomové
práce
Výzkumné zprávy, analýzy, studie
,protokoly z měření, zprávy z cest apod.
Praxe/stáž, zpracování podkladů pro
doktorské a diplomové práce, spolupráce
při zpracování námětů pro publikace na
konferencích a v odborném tisku
Download

Databáze partnerských institucí