Střední škola Pohoda s.r.o.
Na Vinici 2244, 412 01 Litoměřice
Tel./fax: 416 797 334, 416 732 728, [email protected]
www.soupohoda.com
VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
za školní rok 2011/2012
podle §10 odst. 3, Školského zákona,
a podle § 7, vyhlášky č. 225/2009 Sb. v platném znění, kterou
se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a
vlastního hodnocení školy
Zprávu zpracovala zástupkyně ředitelky:
Mgr. Bc. Ladislava Lišková
Za správnost uvedených údajů
zodpovídá ředitelka školy:
Mgr. Bc. Hana Simonová
Září 2012
Zpráva o činnosti školy byla předána na Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Dne 10.10.2012
Zprávu o činnosti školy schválila:
1) Rada školy dne 4.10.2012 ve složení:
pí. Jaroslava Simonová
……………………………………………….
Mgr. Bc. Ladislava Lišková
……………………………………………….
pí. Radomíra Kvasničková
……………………………………………….
2) Valná hromada školy dne 1.10.2012 ve složení:
pí. Jaroslava Simonová
………………………………………………
Mgr. Bc. Hana Simonová
………………………………………………
Rodičům a studentům byla Zpráva o činnosti školy předložena
dne 10.10.2012.
2
OBSAH:
Základní údaje o škole
 Název, sídlo
 Registrace v obchodním rejstříku
 IČO, REDIZO, ÚČTY
 Zřízení školy, poslední platné rozhodnutí
 Zřizovatel a jednatel školy
 Pedagogické vedení školy
 Dálkový přístup
 Školská rada
 Charakteristika školy
6-8
Přehled oborů vzdělání
 Seznam oborů
 Počty žáků
 Školné, zápisné
 Motivační odměny
10-11
Časový průběh a organizace školního roku ve škole
 Pedagogické rady, porady, předmětové komise
 Maturitní a závěrečné zkoušky
 Dny otevřených dveří
 Preventivní programy a přednášky
 BOZP, PO
 Přijímací řízení
12-14
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 Seznam pracovníků školy, jejich funkce,
kvalifikace , ped.praxe
 Organizační uspořádání školy
15-17
Údaje o přijímacím řízení
 Kritéria přijímacího řízení
 Organizace akcí k volbě povolání
17-20
Učební osnovy, plány, rámcové vzdělávací programy,
21-42
školní vzdělávací program
 Přehled učebních dokumentů jednotlivých oborů,
osnov odborných i všeobecných předmětů
a jejich platnost
 Učební plány vydané MŠMT ČR
3
 Učební plány upravené školou
 Rámcové vzdělávací programy
 Školní vzdělávací program
Výsledky vzdělávání žáků
 Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech
 Přehled výsledků závěrečných zkoušek
 Přehled výsledků maturitních zkoušek
43-45
Prevence sociálně patologických jevů ve škole
46-47
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 Přehled účasti a absolvování kurzů, školení
a přednášek pedagogickými pracovníky
48-49
Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti
 Akce školy – obor Kosmetička
 Akce školy – obor Kadeřník, kadeřnice
 Akce školy – obor Kuchař-číšník a Cukrář-výroba
 Akce školy
 Další akce pořádané školou
50-53
Časový průběh a organizace školního roku na domově mládeže 54-55
 Hodnocení činnosti DM
 Kulturně-společenská činnost
 Prevence sociálně-patologických vlivů
 Sportovní činnost
 Akce s vychovatelkami
 Ostatní činnost
Údaje o zapojení školy do rozvojových
a mezinárodních programů
56
Údaje o vypracování marketingového plánu školy
56
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení
56
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
57
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
4
při plnění úkolů ve vzdělávání
58
Přehled pedagogických dokumentů vedených školou
59
Poskytování informací ve školním roce
59
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
60-68
Zápis ze Školské rady Střední školy Pohoda s.r.o
ze dne 1.10.2009
69-70
Kopie posledních platných rozhodnutí o zařazení do sítě škol
71-87
Základní údaje o hospodaření školy
88
5
Základní údaje o škole
 Název, sídlo:
Střední škola Pohoda s.r.o.
Na Vinici 2244, Litoměřice
 Odloučené pracoviště: Žižkova 2/866, Litoměřice
(Domov mládeže, učebny odborného výcviku)
 IČO: 250 220 16
 Identifikátor školy (REDIZO): 600 010 902
 Čísla účtů: KB Litoměřice 273776140207/0100 (dotační)
KB Litoměřice 195912750237/0100 (nedotační)
 Registrace v obchodním rejstříku:
Krajským soud v Ústí nad Labem dne 23. 6. 1997
pod spisovou značkou, oddíl C, vložka 12516
Poslední změna zápisu dne 30.3.2011 s účinností od 1.9.2011
 Datum zřízení školy:
Činnost školy byla povolena s platností od 1.9.1997 dne
21.10.1996 pod č.j. 4980/96-01-98 rozhodnutím MŠMT
o zařazení školy do sítě škol MŠMT ČR
 Poslední platné zařazení do sítě škol
Podle rozhodnutí MŠMT ČR č.j.28 10/SMT/2010/8 ze dne
14.12.2010 zařazení školní jídelny,č.j. MSMT – 28207/2012-25
ze dne 25.6.2012 vyřazení oboru.
 Zřizovatel školy:
Pí. Jaroslava Simonová
Mgr. Bc. Hana Simonová
 Jednatel školy:
Mgr. Bc. Hana Simonová
Pí. Jaroslava Simonová
 Pedagogické vedení školy:
Ředitelka – Mgr. Bc. Hana Simonová
Zástupkyně ředitelky – Mgr. Bc. Ladislava Lišková
Mgr. Jitka Schusterová
 Dálkový přístup
www.soupohoda.com
6
[email protected], [email protected],
[email protected]
 Školská rada
Školská rada byla zřízena na základě §167, zákona
č.561/2004Sb. O předškolním, základní, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zřizovatel školy stanovil počet členů školské rady na 3
a vydal její volební řád.
Volby do školské rady proběhly v roce 2011.
Zřizovatelem školy byla jmenována pí. Jaroslava Simonová,
pedagogickým sborem byla zvolena Mgr. Bc. Ladislava
Lišková a z řad zákonných zástupců a zletilých žáků byla v
roce 2012 prostřednictvím portálu škola online, zvolena byla
paní Radomíra Kvasničková.
 Charakteristika školy
Naše škola vstoupila do novodobé historie školství v Litoměřicích
v roce 1997. Jedná se o školu soukromou, která je řádně akreditována a
je zařazena do sítě škol MŠMT ČR. Specializuje se především na obory
GASTRONOMIE a SLUŽEB.
Součástí školy jsou obory kuchařské a cukrářské práce – obory E
(od 1.9.2010 RVP Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba),
které jsou určeny především pro absolventy základních škol speciálních.
Žáci se připravují na jednoduché práce při přípravě surovin, jejich
skladování apod. Naši absolventi učebních oborů E získají po úspěšném
ukončení studia v daném učebním oboru znalosti a schopnosti potřebné
k vykonávání středně složité práce v uvedených odvětvích.
Úspěšní absolventi učebních oborů H mají možnost se na naší
škole ucházet o nástavbové studium v oboru Podnikání (denní a dálková
forma studia) a Podnikání - vlasová kosmetika (denní studium). Zde si
mohou zvýšit své vzdělání, které vytváří předpoklady k získání
kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.
Od 1. ledna 2006 se struktura školy změnila na ,,Střední školu“, což
bylo změněno i v rozhodnutí o zařazení do sítě škol.
Od roku 2004 škola vlastní Domov mládeže s kapacitou 70 –ti
lůžek, ul.Žižkova 2, Litoměřice, kde jsou ubytováváni žáci jak naší, tak i
dalších škol. Získáním Domova mládeže se škole otevřelo širší pole
působnosti, zároveň si tím vybudovala pevnější pozici na trhu a také si
zajistila kvalitnější formu nabídky v náborovém řízení.
Odbornému výcviku se žáci učí jednak na cvičných pracovištích
školy jako je cvičná kuchyně a cukrárna a dále pak je odborný výcvik
zajištěn u vysoce renomovaných firem jako je Gastronomické centrum
7
Pohoda, Pizzerie Pohoda, cukrárna V. John, apod. Tyto firmy pak
nabízejí žákům po vyučení i pracovní uplatnění.
Naše škola je aktivním členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Na
jaře 2005 nám byla prezidentem AKC ČR udělena bronzová medaile
Magdaleny Dobromily Rettigové, na jaře 2009 byla prezidentem AKC ČR
udělena stříbrná medaile Magdaleny Dobromily Rettigové .
Každý školní rok se škola zúčastňuje prestižních soutěží jako je
např. Gastrohradec, kde jsme již získali řadu pěkných ocenění.
V kategorii cukrář získávali i v minulých letech naši žáci bronzové
medaile za soutěžní dorty. Ve školním roce 2011/2012 získali naši žáci
báječné první místo za dort s názvem „ DARY BOHA POSEIDONA“.
Oceněni byli diplomy a pohárem. V kategorii kuchař byli naši žáci
v minulých letech úspěšnější, většinou získávali stříbrné medaile.
V letošním školním roce 2011/2012 přivezli diplom za osmiporcovou mísu
s názvem „POHODA“.
Studentky oboru kosmetické služby a kadeřník se zúčastnily klání
Kalibr Cup 2012 v Lanškrouně na téma Samba. Zde žákyně získaly
3.místo v Nail-Artu a postoupily do dalších soutěžích konaných v Praze,
kde na ně čekalo místo první - Juniorská mistrině ČR v nail-artu –
technika 2D.
Děvčata oboru - Kadeřnice získaly 3. místo a tudíž postoupily na
finále do Prahy.
Dále se také pečlivě chystaly na soutěž v Litoměřicích – Zlatý hřeben
2012 s tématem „Temperamentní samba – Karneval“. Děvčata soutěžila
v kategoriích: Nail-Art, Extravagantní účes a Make-Up. Z celkem 9ti
medailových pozic získala 5 ocenění a pohárů a to v nail-artu ( 2.,3. místo
a nemedailové 4. místo), v Make-Upu (1.,3.místo a nemedailové 4.místo).
V kadeřnickém klání za extravagantní účes získaly děvčata pohár za
3.místo.
Od jara 2005 se škola stala členem Sdružení soukromých škol
Čech, Moravy a Slezska.
Koncem školního roku 2006/2007 najela škola na zkušební provoz
internetového portálu ,,Škola on – line“, který byl plně uveden v činnost
v roce 2007/2008, kde se celkově osvědčil, a proto se škola rozhodla jej
využívat i v dalších letech.
O co se v projektu jedná? Projekt Škola On Line slouží pro
zlepšení komunikace mezi školou, jejími žáky a jejich rodiči. Škola On
Line slouží jako tzv. elektronický studijní průkaz. Učitelé školy žákům
ukládají na webové stránky www.skolaonline.cz jejich dosažené
výsledky, docházku, pořádané akce, změny v rozvrhu. Vedení školy
zadává připravované akce školy a jiné užitečné informace. Žák nebo jeho
zákonný zástupce má tedy ucelené informace o prospěchu, docházce a
o novinkách školy a to odkudkoliv z celého světa jen díky internetu. Tento
projekt umožňuje, aby každý rodič měl okamžitý přístup k hodnocení
8
svého syna/dcery, ale i dalším údajům, jako je např. docházka do školy
nebo aktuální počet omluvených a neomluvených hodin. Zákonný
zástupce i student má dále přístup k informacím školy, a to nejen k
informacím, které vydává škola, ale i k informacím, které rozesílá třídní
učitel nebo některý jiný z učitelů, v neposlední řadě i užitečné informace
o dění ve školství, i informace vydané MŠMT ČR. V těchto informacích
může zák. zástupce např. nalézt informace o různých termínech
vydaných MŠMT ČR, termíny školních aktivit např. školních výletů,
exkurzí, aj. Všechny informace o docházce a hodnocení si může nechat
žák i zákonný zástupce také zasílat prostřednictvím SMS na svůj mobilní
telefon.
Díky tomuto systému se podařilo mírně zlepšit docházku žáků,
zlepšila se též komunikace se zákonnými zástupci, kteří se v minulých
letech neúčastnili třídních schůzek.
V současné době se nejvíce využívají dalších funkce a možnosti
SOL-např. omlouvání žáků, komunikace učitelů se zákonnými zástupci
přes emailové adresy. Zároveň tento portál velmi často využívá vedení
školy pro interní informace a komunikaci s ostatní pedagogickými
pracovníky.
Vzhledem k instalaci interaktivních dataprojektorů je portál
využívaný také jako zdroj výukových materiálů, které mohou učitelé, ale
především žáci využívat nejen v teoretické výuce, ale i doma k procvičení
učiva z výukových zdrojů.
9
Přehled oborů vzdělání, ve kterých škola zajišťovala ve šk.roce
2011/12 výuku.
 Seznam oborů
29-54-H/01
65-51-H/01
69-51-H/01
69-53-H/01
29-54-E/003
29-51-E/01
65-52-E/001
65-51-E/01
64-41-L/524
69-41-L/502
69-41-L/004
69-41-L/01
cukrář
kuchař-číšník
kadeřník
rekondiční a sportovní masér
cukrářské práce (3.ročník)
potravinářská výroba
kuchařské práce (3.ročník)
stravovací a ubytovací služby
podnikání (nástavbový obor)
vlasová kosmetika (nástavbový obor)
kosmetička (maturitní obor) (4.ročník)
kosmetické služby (maturitní obor)
 Počty žáků
V následující tabulce je uveden přehled počtu žáků v učebních
oborech na začátku školního roku k 30.9.2011 a na jeho konci
k 30.6.2012.
3.roč.
k.30.9.
8
18
11
12
19
2.roč.
k.30.9
.
12
19
10
3
18
14
-
-
6
8
-
7
7
-
8
6
6
10
4
-
8
1
CELKEM
114
Domov mládeže - ubytovaných
-
kód
69-41-L/004
69-41-L/01
64-41-L/524
64-41-L/51
64-41-L/524
64-41-L/51
69-41-L/502
69-51-H/01
69-53-H/01
65-51-H/01
29-54-H/01
65-52-E/001
65-51-E/01
29-54-E/003
29-51-E/01
obor
kosmetička
kosmetické služby
podnikání
podnikání
podnikání (dálkové)
podnikání (dálkové)
vlasová kosmetika
kadeřník
rekondiční a sportovní
masér
kuchař-číšník
cukrář
kuchařské práce
stravovací a ubytovací
služby
cukrářské práce
potravinářská výroba
1.roč.
k 30.9.
10
4. roč.
k 30.9
.
9
-
CELKEM
30.9
CELKEM
30.6.
9
31
19
18
20
11
15
61
9
31
17
14
20
13
11
57
14
10
-
21
21
6
23
21
6
14
11
6
-
6
9
6
9
81
71
9
275
258
-
-
-
55
47
11
10
24
 Školné, zápisné
Školné – učební obory H
učební obor kuchař-číšník
nástavbové obory
studijní obor KOS
učební obory E
– 800,-Kč/ školní měsíc
- ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ
– 900,-Kč/školní měsíc
- 900,-Kč/školní měsíc
– ŽÁDNÉ ŠKOLNÉ
Zápisné - platí každý žák školy jednorázově 1000,-Kč
Motivační odměny
V rámci odborného výcviku jsou motivační odměny hrazeny žákům
pracovišti OV v naturáliích, to je u většiny firem formou bezplatných
obědů, u cvičné cukrárny – zákusky.
Nejlepší žáci jsou motivováni odměnami jako je např. bezplatná účast na
exkluzivních odborných seminářích, např. vyřezávání melounů, tvorba
cukrářských ozdob z karamelu, akce pořádané AKC, semináře a školení
firmy BES, Wella, Prima Vera, apod.
Pro obory kadeřnice a kosmetička jsou pořádány odborné semináře firem
jejichž kosmetiku a výrobky používá škola na odborném výcviku a
zároveň je mohou žáci využít i pro vlastní činnost. Tyto semináře hradí
škola.
Škola též poskytuje bezplatně prostory pro pořádání různých školení, kde
žáci získají osvědčení, která využijí pro svou budoucí kariéru v oboru.
Každé pololetí vybere pedagogická rada 20-25 žáků, kteří jsou za své
výsledky, účasti na soutěžích, reprezentaci školy, odměněni hezkou
knihou, případně praktickou pomůckou vhodnou pro svůj obor.

11
Časový průběh a organizace školního roku ve škole
 Pedagogické rady, porady, předmětové komise
Datum
25.8.2011
25.8.2011
31.8.2011
14.9.2011
18.10.2011
16.11.2011
16.11.2011
25.11.2011
14.12.2011
11.1.2012
25.1.2012
25.1.2012
22.2.2012
14.3.2012
26.3.2012
18.4.2012
23.4.2012
23.5.2012
20.6.2012
26.6.2012
Den
Čtvrtek
Středa
Středa
Středa
Pondělí
Středa
Středa
Pátek
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Středa
Pondělí
Středa
Pondělí
Středa
Středa
Úterý
Akce
Zahajovací porada
Předmětová komise
Pedagogická porada
Pedagogická porada
Pedagogická porada
Pedagogická porada
Pedagogická rada-1.čtvrtletí
Předmětová komise
Pedagogická porada
Pedagogická porada
Předmětová komise
Pedagogická rada-2.čtvrtletí
Pedagogická porada
Pedagogická porada
Předmětová komise
Pedagogická rada-3.čtvrtletí
Pedagogická rada – maturity
Pedagogická rada – závěrečné zkoušky
Pedagogická rada-4.čtvrtletí
Předmětová komise
 Maturitní a závěrečné zkoušky
Datum
Den
Úterý
úterý
Středa
Čtvrtek
Středa
Čtvrtek
Pondělí
Akce
6.9.2011
Závěr.zkoušky oprav. a náhrad. termín-pís. část
6.9.2011
Maturitní oprav. a náhrad. termín – prakt.část
7.9.2011
Závěr.zkoušky oprav. a náhrad. termín-prakt. část
8.9.2011
Maturitní oprav. a náhrad. termín-ústní část
14.9.2011
Závěr.zkoušky oprav. a náhrad. termín-ústní část
15.9.2011
Maturitní oprav. a náhrad. termín- pís.část
16.4.2012
Profilová část MZ – II.N-P (Úč, MM, Ek, Chp,PR) a
IV.KOS (Mat, Zdr, Kos)
17.4.2012 Úterý
IV.KOS - Praktická zkouška z OV
16.5.-18.5.2012 Středa-pátek II.N-P – Podnikatelský záměr s obhajobou
16.5.2012 Středa
Ústní část MZ - Nj
16.5.-18.5.2012 Středa-pátek Ústní část MZ - Čj
17.5.2012 Čtvrtek
Ústní část MZ - Aj
2.5. -14.5.2012 StředaDidaktické testy a písemné práce
pondělí
12
1.6.2012 Pátek
4.6-5.6.2012 Pondělí
Úterý
12.6.2012 Úterý
13.6.2012 Středa
14.6.2012 čtvrtek
Závěrečné zkoušky-písemná část
Záv.zk.-prakt.část CV, KP, KČ, KA, CP
Záv.zk.-prakt.část CV, KP, KČ, KA, CP
Záv.zkouška-ústní část CV, KP, KČ, KA, CP
Záv.zkouška-ústní část CV, KP, KČ, KA, CP
Slavnostní předávání výučních listů od 12:00
 Dny otevřených dveří
15.12.2011
12.1.2012
Čtvrtek
Čtvrtek
 Preventivní programy a přednášky
Datum
Říjen
Říjen
Říjen
Listopad
Listopad
Listopad
Prosinec
Leden
Březen
Duben
Červen
Den
12.10.2011
17.10.2011
21.10.2011
1.11.2011
16.11.2011
25.11.2011
15.12.2011
17.1.2012
20.3.2012
23.4.2012
5.6.2012
Akce
Návštěva K- centra v Litoměřicích
Přednáška protidrogového preventisty
Návštěva Policie ČR-prevence
Hospodářská kriminalita – Policie ČR
Návštěva Hygienické stanice Litoměřice
Trestné činy, domácí násilí-Policie ČR
Návštěva Hygienické stanice Litoměřice
Návštěva K-centra v Litoměřicích
Návštěva K-centra v Litoměřicích
Přednáška gynekologa pro dívky
Prevence šikany a její rozpoznání
 BOZP, PO
Datum
2.9.2011
6.10.2011
11.10.2011
10.5.2012
15.5.2012
Den
pátek
čtvrtek
úterý
čtvrtek
úterý
Akce
Školení BOZP a PO žáků v teorii i OV, školení učitelů
Cvičný požární poplach- lichý týden
Cvičný požární poplach- sudý týden
Cvičný požární poplach- lichý týden
Cvičný požární poplach- sudý týden
 Přijímací řízení
Datum
do 15.3.2012
do 21.3.2012
23.4.2012
4.5.2012
do 24.4.2012
Den
čtvrtek
středa
pondělí
pátek
úterý
Akce
Přijímání přihlášek do studia
Přijímání přihlášek do nástavbového studia
1.kolo přijímacího řízení
1.kolo přijímacího řízení pro nástavbové studium
Rozeslat rozhodnutí o přijetí pro učební obry
13
4.5.2012
10.5.2012
do 14.5.2012
30.8.2012
31.8.2012
čtvrtek
čtvrtek
pondělí
čtvrtek
pátek
Rozhodnutí o přijetí pro nástavbová studia
2.kolo přijímacího řízení (i pro nástavbové studium)
Rozhodnutí o přijetí v 2.kole přijímacího řízení
3. kolo přijímacího řízení (i pro nástavbové studium)
Rozhodnutí o přijetí v 3.kole přijímacího řízení
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
 Seznam pracovníků školy, jejich funkce
Stálí zaměstnanci
Mgr. Bc. Simonová Hana
Mgr. Bc. Lišková Ladislava
Mgr. Jitka Schusterová
Dianišková Jitka
Dubovický Miroslav
Pácl Milan
Ing. Karel Simon
Bc. Liška Josef
Jungrová Jana
Moudrý Marek
Bc.Kaňová Michaela
Ing.Slunečková Alena
Oupicová Ilona
Ing. Bařtipánová Eva
Slabochová Dana
Fejfárková Štěpánka
Ing. Šťovíčková Světlana
Mazáčková Jana
Dobšová Dagmar
Kolářová Renata
Svobodová Antonie
Kubešová Monika
Paťchová Eliška
Dušková Alena
Pincová Kateřina
Smékalová Iva
Kratochvílová Lenka
Kovářová Judith
Musilová Milena
Obleserová Zdeňka
funkce
ředitelka
zást.ředitelky
zást.ředitelky
účetní
správce budovy školy
správce budovy školy
učitel
učitel,ved.učitel OV
správce ICT
učitel, vychovatel
správce DM
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka
uklizečka DM
uklizečka školy
učitelka OV
učitelka OV
učitelka OV
učitelka OV
učitelka OV
učitelka + učitelka OV
učitelka OV
učitelka OV
Externí pracovníci
Mgr. Zubáková Věra
Kuželová Marie
Krausová Dagmar
Bc. Lišková Lucie
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
Bc. Kolář René
14
Bc. Mojžíš Miroslav
Mgr. Ksandrová Jana
Mgr. Jánský Tomáš
učitel
učitelka
učitel
15
 Organizační uspořádání Střední školy Pohoda s.r.o.
Mgr. Bc. Hana Simonová
Jaroslava Simonová
zřizovatelka a jednatelka
jednatelka a ředitelka
Mgr. Bc. L. Lišková, Mgr. J. Schusterová
zástupci ředitelky
ÚSEK
TEORETICKÉHO
VYUČOVÁNÍ
Mgr. Zubáková Věra
Jungrová Jana
Kuželová Marie
Bc. Kolář René
Oupicová Ilona
Ing. Simon Karel
Bc. Liška Josef
Krausová Dagmar
Ing. Bařtipánová Eva
Mgr. Ksandrová Jana
Slabochová Dana
Kaňová Michaela
Ing. Slunečková Alena
Fejfárková Štěpánka
Ing. Šťovíčková Světlana
Bc. Lišková Lucie
Bc. Mojžíš Miloslav
Moudrý Marek
Kovářová Judith
ÚSEK
PRAKTICKÉHO
VYUČOVÁNÍ
DOMOV
MLÁDEŽE
Bc. Josef Liška
Bc. René Kolář
vedoucí vychovatel
vedoucí učitel OV
Pracoviště
praktického
vyučování
Dáša Dobšová
vychovatelka
PROVOZNÍ
ÚSEK
Dubovický M.,
Pácl M.
Správce a údržba
budovy školy
Bc. René Kolář
správce Domova
mládeže
Renáta Kolářová
vychovatelka
Kubečková
Monika
Svobodová
Antonie
Jana Mazáčková
vychovatelka
uklizečka školy
uklizečka DM
16
EKONOMICKÝ
ÚSEK
Jitka Dianišková
účetní
Organizační uspořádání úseku praktického vyučování
Mgr. Bc. Ladislava Lišková
zástupkyně ředitelky
Smluvní pracoviště
odborné praxe
Bc. Josef Liška
vedoucí učitel OV
Gastronomické centrum Pohoda
s.r.o.
Pracoviště Na Vinici
Cukrárna a pekařství John
Instruktor OV : Vladimír Maňas
Instruktor OV: Iveta Cvrčková, Radka Kotrbová
Pracoviště Žižkova
Vedoucí pracoviště : Zdeňka Obleserová
Pracoviště Johnson
Vedoucí pracoviště : Dagmar Pošíková
Domov mládeže
Pracoviště kadeřnictví
Učitel OV : Alena Dušková,Kateřina
Pincová, Ivana Smékalová
Pracoviště kosmetika
Pizzerie Pohoda s.r.o.
Učitel OV : Lenka Kratochvílová,
Judith Kovářová
Vedoucí pracoviště : Bc. Jitka Dubovická
Pracoviště masérna
Učitel OV: Milena Musilová
Kadeřnictví Česká Lípa
Studio S Litoměřice
Vedoucí pracoviště : Eva Součková
Vedoucí pracoviště : Ing.Světlana
Šťovíčková
17
Tento organizační řád a organizační uspořádání Střední školy Pohoda s.r.o. je závazný pro
všechny pracovníky školy a vstupuje v platnost dnem 1. září 2012
V Litoměřicích dne 28.8.2011
18
Údaje o přijímacím řízení
ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13
64-41-L/51
Podnikání
65-51-E/01
29-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
Potravinářská výroba
69-41-L/01
65-51-H/01
29-54-H/01
69-51-H/01
69-53-H/01
69-41-L/02
65-42-M/02
Kosmetické služby
Kuchař-číšník
Cukrář
Kadeřník
Rekondiční a sportovní masér
Masér sportovní a rekondiční
Management cestovního ruchu
Za průběh přijímacího řízení zodpovídá:
Ředitelka školy:
Zástupkyně ředitelky :
Mgr. Bc. Hana Simonová
Mgr.Bc. Ladislava Lišková
Stravovací a ubytovací služby a Potravinářská výroba
Pro žáky těchto oborů nebyly vypsány přijímací zkoušky, žáci byli
přijímáni na základě podané přihlášky ve vypsaných termínech.
Rozhodnutí o přijetí bylo zasíláno dne 23.4.2012, a následně vždy do
třech dnů od druhého a třetího kola přijímacího řízení.
1.kolo – přijímacího řízení
Uzávěrka podaných přihlášek
Rozhodnutí o přijetí zasláno
Uzávěrka podaných přihlášek pro nástavbové obory
Rozhodnutí o přijetí zasláno
15.3.2012
23.4.2012
21.3.2012
4.5.2012
Ředitelka školy rozhodla o možnosti konání:
2.kola – přijímacího řízení
Uzávěrka podaných přihlášek
Uzávěrka podaných přihlášek pro nástavbové obory
17
10.5.2012
10.5.2012
Rozhodnutí o přijetí žáka bylo zasláno do třech dnů od konání
přijímacího řízení.
Ředitelka školy rozhodla o možnosti konání:
3.kola – přijímacího řízení
Uzávěrka podaných přihlášek
Uzávěrka podaných přihlášek pro nástavbové obory
Rozhodnutí o přijetí bylo vydáno 31.8.2012.
18
31.8.2012
31.8.2012
ORGANIZACE AKCÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2011/2012
Dny otevřených dveří:
15.12.2011
12.1.2012
- návštěva školy byla možná vždy od 8-16.hod.
- návštěva školy byla možná i po telefonické domluvě
mimo domluvené termíny
Kalendář akcí k volbě povolání:
Škola 2011
10.10. - 12.10.2011
Kulturní dům Litoměřice
Vzdělávání 2011
21.10.2011
Mělník
Educa
20.10. - 22.10.2011
Liberec
Výstava vzdělání
8.11. – 9.11.2011
Chomutov
Burza škol
9.11. – 10.11.2011
Česká Lípa a okolí
Sokrates 2011
13.11.-14.11.2011
Most
Vzdělání 2011
10.11.-11.11.2011
Ústí nad Labem
Vzdělání 2011
24.11.2011
Žatec
Šance 2011
25.11.-28.11.2011
Teplice
Škola 2011
6.-7.12.2011
Děčín
16.11.2011
rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků ZŠ
Praktická Mělník, sraz-14:30
p. Lišková
15.11.2011
rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků
v Roudnici nad Labem – Karla Jeřábka - 15.00 – sraz ve
sborovně školy
p. Lišková
10.11.2011
rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků
19
v Roudnici nad Labem – Školní ul. - 15:30 – sraz ve
sborovně školy
p. Simon
16.11.2011
rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků
v Roudnici nad Labem – Jungmannova ul.- 16.00
– sraz ve sborovně školy
p. Simon
24.11.2011
rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků
v Lovosicích, ZŠ A.Baráka, Sady pionýrů 361/4
16.00-17.30
p. Schusterová
24.11.2011
rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků
v Terezíně
16:00 – sraz v jídelně
p..Bařtipánová
15.11.2011
rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků
v Mělníku 15.00 – sraz ve sborovně školy
p. Lišková
2.12.2011
rodičovské schůzky pro žáky vycházejících ročníků
ve Štětí -Školní 15.00 – sraz ve sborovně školy
p.
Schusterová
22.11.20101
13.1.2012
Schusterová
13.1.2012
Den otevřených dveří pro ZvŠ – Lovosice
Den otev. dveří pro ZvŠ – Litoměřice
p.
p. Lišková
Den otevřených dveří pro ZvŠ – Úštěk
p. Lišková
Propagace oborů kosmetička a kadeřnice v rámci projektu:
Na Střední škole SČMSD v Žatci, Hošťálkovo nám., proběhli v rámci
propagace učebních oborů přehlídky, které navštěvovali žáci základních
škol. Naše škola prezentovala tyto obory:
obor Kosmetické služby a obor Kadeřník
20
Učební osnovy, plány, rámcové vzdělávací programy, školní
vzdělávací program
 Přehled učebních dokumentů jednotlivých oborů, osnov
odborných i všeobecných předmětů a jejich platnost
Střední škola
Učební dokumenty učebních oborů, odborné předměty:
KKOV
RVP
ŠVP
číslo jednací
schválen platnost
o
od
29-54-H/01
65-51-H/01
65-51-H/01
69-51-H/01
69-53-H/01
Cukrář
Kuchař-číšník
Kuchař-číšník
Kadeřník
Rekondiční a
sportovní masér
Stravovací a
ubytovací služby
Stravovací a
ubytovací služby
Potravinářská
výroba
Potravinářská
výroba
Podnikání
Kosmetické služby
Cukrář
Kuchař-číšník
Kuchař-číšník
Kadeřník
Rekondiční a
sportovní masér
Kuchařské práce
29-54-H/01/2009
65-51-H/01/2009
65-51-H/01/2010
69-51-H/01/2009
69-53-H/01/2011
9.4.2009
9.4.2009
23.5.2010
9.4.2009
28.5.2010
Kuchařské práce
65-51-E/01/2010 25.5.2010 1.9.2010
Cukrářské práce
29-51-E/01/2011 23.4.2011 1.9. 2011
Cukrářské práce
29-51-E/01/2010 25.5.2010 1.9.2010
Podnikání
Kosmetička
64-41-L/51/2011
69-41-L/01/2009
65-51-E/01
65-51-E/01
29-51-E/01
29-51-E/01
64-41-L/51
64-41-L/01
21
1.9.2009
1.9.2009
1.9.2010
1.9.2009
1.9.2011
65-51-E/01/2011 23.4.2011 1.9.2011
28.4.2011 1.9.2011
9.4.2009 1.9.2009
Nástavbové studium
Učební dokumenty studijních oborů, odborné předměty
KKOV
64-41-L/524
69-41-L/502
studijní obor
Podnikání
Vlasová kosmetika
číslo jednací
21 236/2004-23
21 877/95-23
schváleno
14.7.2004
4.7.1995
platnost od
1.9.2005
1.9.1995
Všeobecně vzdělávací předměty:
předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Základy přírodních
věd
Tělesná výchova
Práce s počítačem
číslo jednací
25625/99-22
27670/99-22
18396/2002-23
23094/99-22
23093/99-22
schváleno
19.7.1999
3.9.1999
29.4.2002
14.6.1999
14.6.1999
platnost od
1.9.1999
1.9.2000
1.9.2002
1.9.1999
1.9.1999
18049/91-21
9.7.1991
1.9.1991
19891/96-50
25776/2000-23
23.5.1996
23.8.2000
1.9.1996
1.9.2000
Kosmetička
Učební dokumenty studijních oborů, odborné předměty
KKOV
69-41-L/004
studijní obor
Kosmetička
číslo jednací
18 903/01-23
schváleno
4.6.2001
platnost od
1.9.2002
Všeobecně vzdělávací předměty-dobíhající obor
předmět
Český jazyk
Cizí jazyk
Občanská nauka
číslo jednací
25 625/99-22
27 669/99-22
18 396/2002-23
schváleno
19.7.1999
3.9.1999
29.4.2002
22
platnost od
1.9.1999
1.9.2000
1.9.2002
Dějepis
Matematika
Chemie
Fyzika
Práce s počítačem
Tělesná výchova
Základy ekologie
23 094/99-22
21 307/2000-22
23 853/2002-23
23 212/98-23/230
25 875/98-23
19 891/96-50
23 212/98-23/230
14.6.1999
14.6.2000
25.7.2002
21.7.1998
7.9.1998
23.5.1996
21.7.1998
1.9.1999
1.9.2000
1.9.2002
1.9.1998
1.9.1999
1.9.1996
1.9.1998
Učební dokumenty učebních oborů, odborné předměty:
KKOV
65-52-E/001
29-54-E/003
učební obor
Kuchařské
práce
Cukrářské
práce
číslo jednací
schváleno
platnost od
24018/2001-24
30.8.2001
1.9.2002
24017/2001-24
30.8.2001
1.9.2002
Všeobecně vzdělávací předměty:
předmět
Český jazyk
Matematika
Občanská nauka
Tělesná výchova
číslo jednací
33848/99-24
33848/99-24
33848/99-24
33848/99-24
schváleno
1.12.1999
1.12.1999
1.12.1999
1.12.1999
23
platnost od
1.9.2000
1.9.2000
1.9.2000
1.9.2000
 Učební plány upravené školou – dobíhajících oborů
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů
64-41-L/524 PODNIKÁNÍ
dle učebních dokumentů čj. 21 236/04-23 s účinností od 1.9.2010 počínaje 1.ročníkem
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
A. povinné vyučovací předměty
a) základní předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Základy přírodních věd
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika podniku
Účetnictví
Písemná a elektronická komunikace
Právo
Management a marketing
Psychologie
Chod podniku
b) výběrové
Disponibilní hodiny pro všeobecně
vzdělávací předměty
Disponibilní hodiny pro odborné
předměty
2.
celkem
Učební
plán
obecný
Doporučený
uč.plán
úprava
Doporučený
uč.plán
úprava
Doporučený
uč.plán
55-57
6
6
1
2
5
3
4
3
6
6
2-4
3
4
2
2
9-11
3-5
31
3
3
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
-
30+(2)
3
4*
1*
2
3
2
1
3
3
2
2
2
2
2
3
2*
26
3
3
1
3
2
1
3
3
2
1
2
2
7
3
57
6
6
1
2
5
3
4
3
6
6
4
3
4
2
2
9
3
4-6
2
27+(4)
3
4*
1
2
3
2
2
3
3
2
2*
2
2*
0
6
1*
(1CJ)
5*
(1CJ,1ON)
Podnikatelská rizika
Cestovní ruch
Celkem
66
 VYUŽITÍ DISPONIBILNÍCH HODIN
33
24
1*
(1PR)
4
1
33
33
6
(1PR, 2PS,
2CR)
2
33
66
UČEBNÍ PLÁN od 1.9.2011 počínaje 1.ročníkem
studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů
6941L/502 Vlasová kosmetika
dle učebních dokumentů čj. 21 877/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
l.
2.
l0-l2
l0-11
2
2
3-4
3-4
l
l
2-3
2
2
2
3-5 (4)
4-5(4)
A. Všeobecně vzdělávací předměty
l. Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Matematika
Tělesná výchova
2. Volitelné předměty
Fyzika
2 (l)-4 (l) 1 hod. 2.roč
Chemie
2 (l)-4 (l) 2 hod.2.roč.
Konverzace v cizím jazyku (Cizí jazyk k MZ)
l-2 hod.2.roč.
Základy práva
2 hod.1.roč.
Obsluha osobních počítačů (Práce s počítačem)
2 hod.1.roč.
B. Odborné předměty
l. Povinné předměty
l4-l8 (14)
l3-l8 (13)
Vlasová kosmetika
2
2-3
Zdravověda
l
-
Užité výtvarnictví
2
2
Psychologie
2
2
l-2
l-2
2
2
Praxe
4-8 (4)
4-8 (4)
2. Volitelné předměty
0-4 (2)
0-5 (2)
2
2
30-33 (32)
30-33
Základy podnikání
Účetnictví
Cvičení z českého jazyka a literatury
Celkem
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů
6941L/502 Vlasová kosmetika
dle učebních dokumentů čj. 21 877/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem
25
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
l.
2.
l0-l2
l0-11
2
2
3-4
3-4
l
l
2-3
2
2
2
3-5
4-5
A. Všeobecně vzdělávací předměty
l. Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Matematika
Tělesná výchova
2. Volitelné předměty
Fyzika
2 (l)-4 (l) 1 hod. 2.roč
Chemie
2 (l)-4 (l) 2 hod.2.roč.
Konverzace v cizím jazyku
l-2
Základy práva
(cca2) 1.roč. 2hod.
Obsluha osobních počítačů
1roč.1hod,
(cca2)
2.roč.1 hod.
B. Odborné předměty
l. Povinné předměty
l4-l8 (16)
l3-l8 (16)
Vlasová kosmetika
2
2-3
Zdravověda
l
-
Užité výtvarnictví
2
2
Psychologie
2
2
l-2
l-2
2
2
Praxe
4-8 (6)
4-8 (7)
2. Volitelné předměty
0-4 (2)
0-5 (2)
Český jazyk – slohová cvičení
1
1
Účetnictví - cvičení
1
1
30-33
30-33
Základy podnikání
Účetnictví
Celkem
26
UČEBNÍ PLÁN
studijního oboru
69-41-L/004 KOSMETIČKA
dle učebních dokumentů čj. 18 903/01-23 s účinností od 1.9.2002 počínaje 1.ročníkem
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročník
Ročník
1.
Učeb
ní
Doporuče
plán
ný uč.plán
obecn
ý
A. povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Chemie
Fyzika
Základy ekologie
Práce s počítačem
Psychologie
Společenská výchova
Estetická a výtvarná výchova
Tělesná výchova
Ekonomika
Zdravověda
Kosmetika
Materiály
Odborný výcvik
Celkem
10
12,5
3
2
8
8
1
1
4
2
1
3
8
4
8
9
3
44,5
132
2.
3.
úprava
Doporuče
ný uč.plán
úprava
Doporuče
ný uč.plán
úpra
va
Doporuče
ný uč.plán
3
3
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
6
33
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
14
33
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
14
33
2
3
1
2
2
2
2
2
2
1
14
33
2
3
1
2
2
2
2
2
2
1
14
33
3
3,5
2
2
1
2
2
2
3
2
10,5
33
3
3
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
6
33
ú
1
UČEBNÍ PLÁN
učebního oboru
65-52-E/001 KUCHAŘSKÉ PRÁCE
dle učebních dokumentů čj. 24 018/2001-24 s platností od 1.9.2002 počínaje 1.ročníkem
ázvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
2.
27
3.
cel
učovací předměty
edměty
literatura
hova
ova
živa
dů
výpočty
ik
ředměty
Učební
plán
obecný
Doporučený
uč.plán A
3
3
3
5-6
4-6
2
2
2
8-10
60
2-5
1
1
1
2
2
1
3
18
3
95-99
32
ačem
úprava
Doporučený
uč.plán A
úprava
Doporučený uč.plán
A
úprava
Doporučen
uč.plán A
1
1
1
2
2
1
3
18
2*
1
1
31*
1
1
1
2
1
1
1
1
3
21
33
1
1
1
2
1
1
1
1
3
21
33
1
1
1
2
2
1
1
2
21
1
33
1
1
1
2
2
1
1
2
21
0*
32*
3
3
3
6
5
2
2
2
8
60
4
98
UČEBNÍ PLÁN
učebního oboru
29-54-E/003 CUKRÁŘSKÉ PRÁCE
dle učebních dokumentů čj. 24 017/2001-24 s platností od 1.9.2002 počínaje 1.ročníkem
ázvy vyučovacích předmětů
yučovací předměty
ředměty
a literatura
chova
ova
slení
du
výpočty
vik
předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.
Učební
plán
obecný
Doporučený
uč.plán A
3
3
3
5-6
4-6
2
2
2
8-10
60
2-5
1
1
1
2
2
1
1
1
2
18
2
95-99
32
ačem
2.
3.
cel
úprava
Doporučený
uč.plán A
úprava
Doporučený uč.plán
A
úprava
1
1
1
2
2
1
1
1
2
18
2
1
1
31*
1
1
1
2
1
1
1
1
3
21
33
1
1
1
2
1
1
1
1
3
21
33
1
1
1
2
2
4
21
1
33
1
1
1
2
2
4
21
0*
32
28
Doporuče
uč.plán A
3
3
3
6
5
2
2
2
9
60
3
98
 Školní vzdělávací program
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání :
64-41-L/51
Název ŠVP :
Podnikání
Dosažený stupeň vzdělání :
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia :
2 roky, denní studium
Platnost ŠVP :
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
1.ročník
2.ročník
Celkem
Cvičení z českého jazyka a literatury
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Psychologie
Občanský základ
19
2
2
4
1
3
2
2
2
1
17
2
2
4
1
2
2
2
2
0
36
4
4
8
2
5
4
4
4
1
B.Předměty specializace
Základy podnikání
Ekonomika
Písemná a elektronická komunikace
Účetnictví
Účetnictví v praxi
Základy práva
Marketing a management
Podnikání v praxi
13
1
2
2
2
2
2
2
0
13
1
2
2
2
2
0
2
2
26
2
4
4
4
4
2
4
2
C.Volitelné předměty (dle výběru MZ)
Matematika X Cizí jazyk
0
0
2
2
2
2
Celkem
32
32
64
A.Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Předmět odborná praxe je zařazen do 1.ročníku v rozsahu 4 týdny. Odborná praxe se organizuje v
souladu s platnými právními předpisy.
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Seznamovací kurz (ad.1)
Lyžařsko-turistický kurz (ad.2)
Cyklistický kurz (ad.2)
Dny týdnu Pohody (ad.3)
Odborná praxe
1.ročník
33
0,5
1
1
4
29
2.ročník
30
1
1
0
Časová rezerva
Celkem týdnů
0,5
40
5
37
Ad.1. Každý školní rok je pro první ročníky pořádán třídenní seznamovací kurz. Probíhá dle situace v 1. nebo 2.
týdnu září. Spočívá ve vycestování celé třídy s třídním učitelem na předem zajištěné místo (v minulých letech
především kemp Chabařovice, či kemp Osečná). Je zaměřen na vytvoření dobrého třídního kolektivu, na
stmelení kolektivu, na vzájemné respektování se a umění pomáhat si. K tomuto účelu jsou využívány především
komunikační hry zaměřené na vzájemné poznávání. V tomto kurzu je z velké části uplatněno průřezové téma
„Občan v demokratické společnosti“
Ad.2. Každý školní rok bude pořádán lyžařsko-turistický kurz a cyklistický kurz. Kurzy jsou navrženy do
prvního a druhého ročníku. Vzhledem k sociálním podmínkám našich studentů budou tyto kurzy nepovinné a
v případě neobsazenosti plánovanými ročníky budou doplněny žáky z jiných tříd, případně oborů.
Ad.3.V průběhu každého školního roku budou pořádány dny týdnu Pohody. Jedná se o pět výchovně
vzdělávacích dnů a účastní se jich žáci celé školy:
1.
2.
3.
4.
5.
Název „Dnu Pohody“
ekologický den
den sociálně-patologických jevů
kulturně-státní den
den zdraví a bezpečnosti
sportovně-odborný den
Předpokládaný měsíc konání
září
listopad
únor
květen
červen
V těchto „dnech“ je kladen především důraz na aplikaci teoretických znalostí do praktického života
z oblastí: výchovy ke zdraví, ekologie, společenských věd a všech průřezových témat.
Organizací jednotlivých dnů jsou pověřováni konkrétní pedagogičtí pracovníci, kteří vypracují
harmonogram činností, úkolů, testů a delegují kolegy ke spolupráci a k pomoci s organizací.
30
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání :
65-51-H/01 Kuchař-číšník
Název ŠVP :
Kuchař-číšník
Dosažený stupeň vzdělání :
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia :
3 roky, denní studium
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.
Platnost ŠVP:
1.9.2009
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
A.Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika
Výchova ke zdraví
Práce s počítačem
Ekonomika
B.Předměty specializace
Cizí jazyk druhý
Komunikace pomocí ICT
Suroviny a výživa
Technologie
Potraviny a výživa
Počet týdenních vyučovacích hodin
1.ročník
2.ročník
3.ročník
Celkem
10
1,5
2
1,5
1
1
1
1
1
5,5
1,5
0
1
1
0
10
1,5
2
1,5
1
1
1
1
1
6
1,5
0,5
0
1,5
1
9
2
2
1
1
1
1
0
1
5,5
1
0,5
0
1,5
1
29
5
6
4
3
3
3
2
3
17
4
1
1
4
2
31
Stolničení
Vybavení provozoven
1
1
1,5
0
1,5
0
4
1
Celkem hodiny ve škole
15,5
16
14,5
46
Odborný výcvik
15
17,5
17,5
50
Celkem
30,5
33,5
32
96
1.ročník
33
1
1
8
40
2.ročník
33
1
1
5
40
3.ročník
33
1
6
40
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Lyžařsko-turistický kurz (ad.1)
Cyklistický kurz (ad.1)
Dny týdnu Pohody (ad.2)
Časová rezerva
Celkem týdnů
32
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání :
29-54-H/01 Cukrář
Název ŠVP :
Cukrář
Dosažený stupeň vzdělání :
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia :
3 roky, denní studium
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.
Datum platnosti:
od 1.9.2009
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
A.Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika
Výchova ke zdraví
Práce s počítačem
Ekonomika
B.Předměty specializace
Suroviny a výživa
Suroviny
Technologie
Vybavení provozoven
Odborné kreslení
1.ročník
10
1,5
2
1,5
1
1
1
1
1
6
1
0
3
1
1
2.ročník
10
1,5
2
1,5
1
1
1
1
1
5
0
2
3
0
0
3.ročník
9
2
2
1
1
1
1
0
1
6
0
3
3
0
0
Celkem
29
5
6
4
3
3
3
2
3
16
1
5
9
1
1
Celkem hodiny ve škole
16
15
15
46
Odborný výcvik
15
17,5
17,5
50
Celkem
31
32,5
32,5
96
1.ročník
33
1
1
8
40
2.ročník
33
1
1
5
40
3.ročník
33
1
6
40
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Lyžařsko-turistický kurz (ad.1)
Cyklistický kurz (ad.1)
Dny týdnu Pohody (ad.2)
Časová rezerva
Celkem týdnů
33
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání :
69-51-H/01, Kadeřník
Název ŠVP :
Kadeřník
Dosažený stupeň vzdělání :
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia :
3 roky, denní studium
Platnost ŠVP :
od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
1.ročník
2.ročník
3.ročník
Celkem
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika
Výchova ke zdraví
Práce s počítačem
Ekonomika
B.Předměty specializace
Technologie
Zdravověda
Materiály
Výtvarná výchova
Komunikace ve službách
10
1,5
2
1,5
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
0
10
1,5
2
1,5
1
1
1
1
1
5,5
2
1
1,5
1
0
9
2
2
1
1
1
1
0
1
6,5
2
1
1,5
1
1
29
5
6
4
3
3
3
2
3
17
6
3
4
3
1
Celkem hodiny ve škole
15
15,5
15,5
46
Odborný výcvik
15
17,5
17,5
50
Celkem
30
33
33
96
1.ročník
33
1
1
5
40
2.ročník
33
1
1
5
40
3.ročník
33
1
6
40
A.Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Lyžařsko-turistický kurz (ad.1)
Cyklistický kurz (ad.1)
Dny týdnu Pohody (ad.2)
Časová rezerva
Celkem týdnů
UČEBNÍ PLÁN
34
Kód a název oboru vzdělání :
69-53-H/01, Rekondiční a sportovní masér
Název ŠVP :
Rekondiční a sportovní masér
Dosažený stupeň vzdělání :
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání:
3 roky, denní studium
Platnost ŠVP :
od 1.9.2011 počínaje 1. ročníkem
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
1.ročník
2.ročník
3.ročník
Celkem
10
1,5
2
1,5
1
1
1
1
1
7
3
1
2
1
10
1,5
2
1,5
1
1
1
1
1
5
2
1
2
0
9
2
2
1
1
1
1
0
1
5
2
1
2
0
29
5
6
4
3
3
3
2
3
17
7
3
6
1
17
15
14
46
Odborný výcvik
15
17,5
17,5
50
Celkem
32
32,5
31,5
96
1.ročník
33
0,5
1
1
4,5
40
2.ročník
33
1
1
5
40
3.ročník
33
1
6
40
A.Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
Ekonomika
B.Předměty specializace
Masérství
Rekondice a regenerace
Zdravověda
První pomoc
Celkem hodiny ve škole
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Seznamovací kurz (ad.1)
Lyžařsko-turistický kurz (ad.2)
Cyklistický kurz (ad.2)
Dny týdnu Pohody (ad.3)
Časová rezerva
Celkem týdnů
Ad.1. Každý školní rok je pro první ročníky pořádán třídenní seznamovací kurz. Probíhá dle situace v 1. nebo 2.
týdnu září. Spočívá ve vycestování celé třídy s třídním učitelem na předem zajištěné místo (v minulých letech
především kemp Chabařovice, či kemp Osečná). Je zaměřen na vytvoření dobrého třídního kolektivu, na
stmelení kolektivu, na vzájemné respektování se a umění pomáhat si. K tomuto účelu jsou využívány především
35
komunikační hry zaměřené na vzájemné poznávání. V tomto kurzu je z velké části uplatněno průřezové téma
„Občan v demokratické společnosti“
Ad.2. Každý školní rok bude pořádán lyžařsko-turistický kurz a cyklistický kurz. Kurzy jsou navrženy do
prvního a druhého ročníku. Vzhledem k sociálním podmínkám našich studentů budou tyto kurzy nepovinné a
v případě neobsazenosti plánovanými ročníky budou doplněny žáky z jiných tříd, případně oborů.
Ad.3.V průběhu každého školního roku budou pořádány dny týdnu Pohody. Jedná se o pět výchovně
vzdělávacích dnů a účastní se jich žáci celé školy:
1.
2.
3.
4.
5.
Název „Dnu Pohody“
ekologický den
den sociálně-patologických jevů
kulturně-státní den
den zdraví a bezpečnosti
sportovně-odborný den
Předpokládaný měsíc konání
září
listopad
únor
květen
červen
V těchto „dnech“ je kladen především důraz na aplikaci teoretických znalostí do praktického života
z oblastí: výchovy ke zdraví, ekologie, společenských věd a všech průřezových témat.
Organizací jednotlivých dnů jsou pověřováni konkrétní pedagogičtí pracovníci, kteří vypracují
harmonogram činností, úkolů, testů a delegují kolegy ke spolupráci a k pomoci s organizací.
36
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání :
69-41-L/01 Kosmetické služby
Název ŠVP :
Kosmetička
Dosažený stupeň vzdělání :
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia :
4 roky, denní studium
Školní vzdělávací program je určen pro dívky.
Platnost ŠVP
od 1.9.2009 počínaje 1.ročníky.
Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
Celkem
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk 1.
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika
Vzdělání pro zdraví
Práce s počítačem
Ekonomika
17
2
3
3
2
2
2
2
1
13
2
2
1
2
2
2
1
1
13
2
3
1
2
2
2
0
1
12
3
3
1
0
2
2
0
1
45
9
11
6
6
8
8
3
4
B.Předměty specializace
Cizí jazyk 2.
Zdravověda
Materiály
Kosmetika
Výtvarná výchova
Komunikace
7
2
1
0
2
2
0
7
1
2
1
2
1
0
7
1
2
2
2
0
0
8
1
2
2
2
0
1
29
5
7
5
8
3
1
Celkem hodiny ve škole
24
20
20
20
84
Odborný výcvik
6
14
14
10
44
Celkem
30
34
34
30
128
A.Základní vyučovací předměty
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Lyžařsko-turistický kurz (ad.1)
Cyklistický kurz (ad.1)
Dny týdnu Pohody (ad.2)
Časová rezerva
Celkem týdnů
1.ročník
33
1
1
5
40
2.ročník
33
1
1
5
40
37
3.ročník
33
1
6
40
4.ročník
30
1
6
37
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání :
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Název ŠVP :
Kuchařské práce
Dosažený stupeň vzdělání :
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia :
3 roky, denní studium
Platnost ŠVP:
od 1.9.2010
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
A.Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Občanská výchova
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
B.Předměty specializace
Chování pracovníků ve službách
Potraviny a výživa
Stolničení
Technologie
Zařízení závodů
Základy anglického jazyka
Celkem hodiny ve škole
1.ročník
6
1
1
1
2
1
6
1
2
0
2
1
0
12
2.ročník
6
1
1
1
2
1
6
1
2
1
2
0
0
12
3.ročník
6
1
1
1
2
1
6
1
1
1
2
0
1
12
Celkem
18
3
3
3
6
3
18
3
5
2
6
1
1
36
Odborný výcvik
18
21
21
60
Celkem
30
33
33
96
1.ročník
33
1
1
8
40
2.ročník
33
1
1
5
40
3.ročník
33
1
6
40
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Lyžařsko-turistický kurz (ad.1)
Cyklistický kurz (ad.1)
Dny týdnu Pohody (ad.2)
Časová rezerva
Celkem týdnů
Ad.1. Každý školní rok bude pořádán lyžařsko-turistický kurz a cyklistický kurz. Kurzy jsou navrženy do
prvního a druhého ročníku. Vzhledem k sociálním podmínkám našich studentů budou tyto kurzy nepovinné a
v případě neobsazenosti plánovanými ročníky budou doplněny žáky z jiných tříd, případně oborů.
Ad.2.V průběhu každého školního roku budou pořádány dny týdnu Pohody. Jedná se o pět výchovně
vzdělávacích dnů a účastní se jich žáci celé školy:
38
1.
2.
3.
4.
5.
Název „Dnu Pohody“
ekologický den
den sociálně-patologických jevů
kulturně-státní den
den zdraví a bezpečnosti
sportovně-odborný den
Předpokládaný měsíc konání
září
listopad
únor
květen
červen
V těchto „dnech“ je kladen především důraz na aplikaci teoretických znalostí do praktického života
z oblastí: výchovy ke zdraví, ekologie, společenských věd a všech průřezových témat.
Organizací jednotlivých dnů jsou pověřováni konkrétní pedagogičtí pracovníci, kteří vypracují
harmonogram činností, úkolů, testů a delegují kolegy ke spolupráci a k pomoci s organizací.
39
UČEBNÍ PLÁN
Kód a název oboru vzdělání :
29-51-E/01 Potravinářská výroba
Název ŠVP :
Cukrářské práce
Dosažený stupeň vzdělání :
střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia :
3 roky, denní studium
Platnost ŠVP:
od 1.9.2010
Školní vzdělávací program je určen pro dívky i chlapce.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
A.Základní vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Občanská výchova
Matematika
Tělesná výchova
Práce s počítačem
B.Předměty specializace
Základy potravinářské výroby
Potraviny a výživa
Suroviny
Technologie
Zařízení závodů
Odborné kreslení
Základy anglického jazyka
Celkem hodiny ve škole
1.ročník
6
1
1
1
2
1
6
1
1
1
2
1
0
0
12
2.ročník
6
1
1
1
2
1
6
0
1
2
2
0
1
0
12
3.ročník
6
1
1
1
2
1
6
0
0
2
2
0
1
1
12
Celkem
18
3
3
3
6
3
18
1
2
5
6
1
2
1
36
Odborný výcvik
18
21
21
60
Celkem
30
33
33
96
1.ročník
33
1
1
8
40
2.ročník
33
1
1
5
40
3.ročník
33
1
6
40
Přehled využití týdnů ve školním roce
Činnost
Vyučování dle rozpisu učiva
Lyžařsko-turistický kurz (ad.1)
Cyklistický kurz (ad.1)
Dny týdnu Pohody (ad.2)
Časová rezerva
Celkem týdnů
Ad.1. Každý školní rok bude pořádán lyžařsko-turistický kurz a cyklistický kurz. Kurzy jsou navrženy do
prvního a druhého ročníku. Vzhledem k sociálním podmínkám našich studentů budou tyto kurzy nepovinné a
v případě neobsazenosti plánovanými ročníky budou doplněny žáky z jiných tříd, případně oborů.
Ad.2.V průběhu každého školního roku budou pořádány dny týdnu Pohody. Jedná se o pět výchovně
vzdělávacích dnů a účastní se jich žáci celé školy:
40
1.
2.
3.
4.
5.
Název „Dnu Pohody“
ekologický den
den sociálně-patologických jevů
kulturně-státní den
den zdraví a bezpečnosti
sportovně-odborný den
Předpokládaný měsíc konání
září
listopad
únor
květen
červen
V těchto „dnech“ je kladen především důraz na aplikaci teoretických znalostí do praktického života
z oblastí: výchovy ke zdraví, ekologie, společenských věd a všech průřezových témat.
Organizací jednotlivých dnů jsou pověřováni konkrétní pedagogičtí pracovníci, kteří vypracují
harmonogram činností, úkolů, testů a delegují kolegy ke spolupráci a k pomoci s organizací.
41
 Rámcové vzdělávací programy
Pro školní rok 2009/2010 byly MŠMT ČR vydány vzdělávací programy
pro obory: 69-41-L/01 Kosmetické služby
65-51-H/01 Kuchař-číšník
29-54-H/01 Cukrář
69-51-H/01 Kadeřník
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
Pro školní rok 2010/2011 byly MŠMT ČR vydány vzdělávací programy
pro obory: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
29-51E/01 Potravinářská výroba
 Školní vzdělávací program
Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka výše jmenovaných oborů H
a L dle platných ŠVP schválených ředitelkou školy. Dále pro obory E
probíhala výuka pouze v prvních a druhých ročnících. Při aplikaci ŠVP do
výuky byla koordinátorkou ŠVP jmenována Mgr. Bc. Ladislava Lišková a
Mgr. Jitka Schusterová.
42
Výsledky vzdělávání žáků
 Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech
Vysvětlivky:
Čj
M
Ek
Pp
OV
On
Ov
Tv
Sur
Tech
Pv
Vv
Třída
I.KP
II.KP
III.KP
I.CP
II.CP
III.CP
I.KČ
II.KČ
III.KČ
I.CV
II.CV
III.CV
I.KA
II.KA
III.KA
I.RSM
I.KOS
II.KOS
III.KOS
IV.KOS
I.NV
I.N
II.N
II.NV
český jazyk
matematika
ekonomika
práce s počítačem
odborný výcvik
občanská nauka
občanská výchova
tělesná výchova
suroviny
technologie
potraviny a výživa
výtvarná výchova
Celkový průměr
2,27
2,20
2,03
1,87
1,70
2,55
2,08
2,27
2,33
1,88
1,89
1,70
2,10
1,95
1,90
2,03
2,03
1,84
2,13
2,22
1,96
2,09
2,18
2,46
Nejlepší průměr
z předmětu
Pp-1,25
Pp,Chpr-1,0
OV-1,2
Pp-1,14
OK,Ov,Čj-1,0
OV-1,25
Ek-1,14
Ek-1,0
Ek-1,2
OK,Ek-1,0
OV-1,0
ZSV-1,0
Ek,Tv-1,0
Pp,Ek-1,0
Vv-1,0
Pp-1,0
Pp,Ek-1,0
VV,TV,Pp-1,0
Tv-1,0
Sv,Tv-1,0
ZP,Zdr-1,0
Pp-1,0
Pp -1
Zpod-1
Nejhorší průměr
z předmětu
Tech-3,0
PV-4,0
M-2,67
Zpod-2,80
Tech,PV-3,0
Sur-3,75
M-3,17
Nj,Čj-3,67
PV-3,8
Aj,Čj-3
Aj-3,17
Nj-2,67
Čj-3,0
M-2,75
M-3,19
M-3,0
Aj,M-2,63
Mat-2,77
M-3,50
M-3,75
Aj-4,25
Aj-4,13
M-4,24
M-4,33
Průměrný počet
zameš. hodin
216,3
141,0
122,3
230,9
117,0
106,0
192,4
135,6
172,0
136,3
163,8
84,3
140,5
179,6
119,0
135,2
92,8
189,0
170,0
87,4
81,6
85,8
83,8
31,3
Přehled výsledků klasifikace
43
 Přehled výsledků závěrečných zkoušek
Kuchař – číšník
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni k ZZ
Celkem žáků v oboru
Červen 2012
Cukrář
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni k ZZ
Celkem žáků v oboru
Červen 2012
Kadeřník
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni k ZZ
Celkem žáků v oboru
Červen 2012
Kuchařské práce
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni k ZZ
Celkem žáků v oboru
Červen 2012
Cukrářské práce
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni k ZZ
Celkem žáků v oboru
Červen 2012
0
7
0
2
9
2
4
0
0
6
1
19
0
2
22
2
4
0
0
6
1
3
0
2
6
Přehled výsledků maturitních zkoušek
Podnikání
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni k MZ
Celkem žáků v oboru
Červen 2012
Vlasová kosmetika
Červen 2012
0
14
3
2
19
44
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni k MZ
Celkem žáků v oboru
0
2
0
1
3
Kosmetička
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni k MZ
Celkem žáků v oboru
Červen 2012
Podnikání (dálkové)
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nepřipuštěni k MZ
Celkem žáků v oboru
Červen 2012
0
7
0
2
9
0
8
0
2
10
45
Prevence sociálně patologických jevů ve škole
Zpráva o činnosti výchovné poradkyně a metodičky prevence
-----------------------------------------------------------------------------------------šk. rok 2011 / 2012 – akce navazují na plán činnosti
Září :
Říjen :
- od prvního týdne probíhají u nových ročníků / ve spolupráci s třídními učiteli/
monitoringy – zařazení žáků do klimatu školy a vytváření kolektivů
27.9.2011 - PČR – přednáška pro 1.KA – prevence patologických jevů
- 7.10.2011 – Vězeňská služba Litoměřice – přednáška pro 2N, 1N, 4 KOS
- Návštěva K centra
-12.10.2011 : třídy I. KP, I. CP
-21.10.2011 : třídy I .KČ , I. CV
- 17.10.2011 – Přednáška protidrogového preventisty
- 21.10 2011 – Návštěva Policie ČR – preventivní program – 2N
Listopad :
-
spolupráce s třídními učiteli a vyhledávání slabých žáků / ve
spolupráci s třídními učiteli/ a individuální práce s nimi
1.11.2011 – Policie ČR – Hospodářská kriminalita – 2N, 4KOS
16.11.2011 – Hygienická stanice Ltm
25.11.2011 – Policie ČR – trestné činy a domácí násilí – KP,CP
Prosinec :
- 15.12.2011 – přednáška AIDS pro I.N, II.N, III. a IV.KOS
-15.12.2011 – návštěva Hygienické stanice Ltm
- monitoring třídních kolektivů
Leden :
- 12.1.2012 Přednáška pro žáky : Prevence rakoviny prsu - II.KČ, III.KČ,
III.KOS
- 17.1.2012 – K-Centrum Ltm
- 18.1.2012 PČR - 1N – přednáška o hospodářské kriminalitě
- 26.1.2012 Přednáška pro žáky : Prevence rakoviny prsu - II. CP, III. CP, I.N
- plošně : příprava žáků na VŠ – po maturitě.
Únor :
- prevence mezi žáky na téma : šikana ve škole a její prevence – plošně pro
všechny žáky školy, mezipředmětově využito některých hodin ZSV a OV.
Březen :
- 6.3.2012 – PČR – přednáška pro II.N, IV.KOS - hospodářská kriminalita
- 20.3.2012 – K-Centrum Ltm
- 26.3.2012 – prodej srdíček pro nadaci Naše dítě - I. N, III. KOS
- 29.3.2012. – Den školy – patologické jevy
Duben :
46
- plošně pro celou školu od 14.4. do 22.4. – příprava na budoucí povolání
- zaměření na jednotlivé ročníky a obory
- 19.+20.4.2012 – PČR – v rámci prevence sociálně-patologických jevů – „Drogy
ne“ celá škola
- 23.4.2012 – návštěva gynekologa – akce pro dívky
Květen :
- plošně pro žáky končících ročníků
- SOU, OU – přednáška na téma Kde a jak najdu uplatnění na trhu práce ?
- Nástavbové obory a kosmetičky – Co budu dělat po maturitě ?
Červen :
- monitoring velmi slabých žáků a práce s nimi – ve spolupráci s třídním
učitelem
- akce PČR – v rámci ,,Hledáme drogu“ – ukázky hledání omamných látek
s využitím cvičených psů
- „Šikaně ne ! „ – diskuze výchovného preventisty
47
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Přehled účasti a absolvování kurzů, školení a přednášek pedagogickými pracovníky
Ve školním roce 2011/2012 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili následujících akcí:

UK FHS – Studium humanitní vzdělanosti – bakalářské studium
J. Jungrová

UK – Pedagogická fakulta – Výchova ke zdraví – základy společenských věd
D. Slabochová

VŠ- UJEP – Podniková ekonomika a management – magisterské studium
Bc. L. Lišková, Bc. M. Mojžíš

VŠ – UJEP – bakalářské studium oboru Speciální pedagogika
Kaňová Michaela

VŠ – UJEP –studium DPS pro učitele
Bc. Eva Bařtipánová

VŠ – UJEP –studium DPS pro učitele OV
pí. Iva Smékalová

VŠ – UJEP – magisterské studium oboru Český jazyk a literatura jednooborová
Pí. Štěpánka Fejfárková

VŠ – UJEP – filozofická fakulta – katedra germanistiky
pí. Ilona Oupicová

Seminář- Kapradí 2011 – ekologické středisko Sever
Ing. Alena Slunéčková

Semináře k Novým maturitám – zadavatel, hodnotitel a školní maturitní komisař
Mgr. Jana Ksandrová, Ing. Eva Bařtipánová

Odborný seminář – Staročeská kuchyně
pí. Krausová Dagmar, Bc. Liška Josef, Bc. Kaňová Michaela, Ing. Eva
Bařtipánová

Odborný seminář – Zahraniční kuchyně
pí. Krausová Dagmar, Bc. Liška Josef

Dny zdraví
Ing. Alena Slunečková

Odborný seminář chemie a fyziky – PF UJEP Ústí nad Labem
Ing. Alena Slunéčková

Odborný seminář – BES – střihy, barvy – V. Spálenský, E. Nováková
48
pí. Alena Dušková, pí. Iva Smékalová, pí. Kateřina Pincová

Seminář – Nail Art
pí. Judith Kovářová

Soutěž – Freestyle, Nair Art Tip - Box
pí. Judith Kovářová
Interní školení SŠ Pohoda:
1) Moderní metody ve vyučování – Mgr. Bc. Hana Simonová
2) Sociálně – patologické jevy – Ing. Světlana Šťovíčková
3) Gogole dokumenty – J. Jungrová
2) Interní školení ICT 3 – Liška Josef
49
Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti
o Akce školy - obor „Kosmetička“
Akce Zahrada Čech
23.9.2011
Studentky 2. a 3. ročníků oboru Kosmetička prezentovaly školu na výstavě Zahrada
Čech líčily zde své modelky na téma ,,Extravagance“. Pracovaly v týmech
s kadeřnicemi a vznikla tak kadeřnicko-kosmetická show.
Kosmeticko kadeřnický veletrh
19.10.2011
Pro velký zájem i v tomto školním roce studentky 1. ročníku navštívily pražský veletrh
La Bella Dona, kde shlédly prezentaci různých kosmetických výrobků a pomůcek
prezentovaných firem. Veletrh byl spojen s možností nákupu.
Náborové akce
____ 13.10.- 9.12.2011
Kosmetičky a kadeřnice prezentovaly školu na náborových akcích v různých městech
Ústeckého kraje. Děvčata tam předváděla své umění líčení.
Školní soutěž „Zlatý štětec“
14.12.2011
Mezinárodní soutěži v Lanškrouně předcházela školní kosmetická soutěž „Zlatý
štětec“. Vítězky této soutěže byly vyslány prezentovat naši školu do Lanškrouna.
Mikuláš v MŠ – Větrník a Beruška
6.12.2011
Žákyně připravili pro děti v MŠ mikulášské scénky, připravili pro děti růžky a nalíčili
děti jako malé čertíky a andělíčky.
Pohádka v MŠ
15.12.2011
Žákyně si pro děti před vánocemi připravili pohádku O Budulínkovi, vytvořili pro pro
sebe i děti masky, nalíčili je do pohádkových postav a namaskovali děti i jako kulisy
z pohádky.
Soutěž ,,Kalibr cup“
9.2.2012
Vítězky školní soutěže „Zlatý štětec“ se zúčastnily mezinárodní soutěže v Lanškrouně
na téma:,,Na vlnách luxusu“. Soutěžily zde v kategoriích „Nail-art“ a „Líčení“. Naše
děvčata obsadila třetí a devatenácté místo v Make-upu, v Nail-artu osadily
Zlatý hřeben- Samba
16.5.2012
V tomto roce se opět i kosmetičky mohly zúčastnit soutěže na Kolibě na Zahradě
Čech, tentokrát na téma „Temperamentní samba - karneval“. Obsadily první,třetí a
čtvrté místo.
V nail-artu vybojovaly druhé, třetí a čtvrté místo.
o Akce školy - obor „Kadeřník“
50
Zahrada Čech
21.9.2011
1.,2. a 3. ročníky kadeřnic se prezentovali na výstavišti Zahrada Čech.Téma
předváděcí akce „Extravagance“. Studentky si připravily modely, které představovaly
Veletrh La Bella Dona
19.10.2011
Studentky 3. ročníků navštívily pražský veletrh La Bella Dona, kde shlédly módní
střihy a večerní účesy. Veletrh byl spojen s možností nákupu kadeřnického nářadí a
pomůcky za výhodné ceny.
Náborové akce
__
13.10.- 9.12.2011
Obor kadeřník, kadeřnice spolupracovali na náborových akcích, kde jsme navštívili
města: Litoměřice, Most, Chomutov, Louny, Žatec, Teplice, Ústí nad Labem, Česká
Lípa a další. Prezentovali základy kadeřnické praxe, žehlení vlasů, foukanou
ondulaci, kulmování i stříhání – předváděli svým budoucím kamarádům, proč si zvolit
právě tento obor.
Zlatý hřeben
14.12.2011
Vedení školy vyhlásilo školní soutěž na téma „Na vlnách luxusu“. Soutěžilo se o
zajímavé ceny a zároveň o vyslání na mezinárodní soutěž do Lanškrouna.
Mikuláš v MŠ – Větrník a Beruška
6.12.2011
Žákyně tohoto oboru vytvořili účesy čertů nejen u sebe a žákyň oboru kosmetička, ale
vytvářely čertíky především u dětí z MŠ.
Pohádka v MŠ
20.12.2011
Kadeřnice si ve spolupráci s oborem Cukrář připravili pro děti pohádku „ O
Smolíčkovi“, vyrobili si mnoho dekorací a děti jim poté pomáhaly se zdobením.
Mezinárodní soutěž
10.2.2012
Vítězky školní soutěže naší školy se zúčastnily mezinárodní soutěže v Kalibr Cupu
v Lanškrouně na téma „Na vlnách luxusu“. Získaly zde páté místo.
Kurz nail-art
24.3.-25.3.2012
Naše škola uskutečnila v rámci svých dalších aktivit studentkám obor kadeřnic
absolvovat kurs ,,Nehtovou modeláž“.
Show BESS
26.3.2012
Škola ve spolupráce s firmou Wella připravila pro naše žáky školení na výrobky, které
naše škola používá pro práci s veřejností. Na školení firmy Wella byli naši studenti
vybráni jako modely.
Zlatý hřeben- Temperamentní samba - karneval
4.5.2012
Studentky naší školy se zúčastnily soutěže „Zlatý Hřeben“, téma „Temperamentní
samba - karneval“. která se konala v Litoměřicích na Kolibě na Zahradě Čech. Této
soutěže se účastnily 1. 2. i 3.ročníky. Děvčata si sama na toto téma vymyslela
oblečení, líčení i účesy. Obsadila třetí místo.
o Akce školy - obor „Kuchař-číšník a Cukrář-výroba“
Akce Zahrada Čech
září 2011
51
V polovině září 2011 se konala výstava Zahrada Čech. SŠ Pohoda se zde
prezentovala uměním svých žáků. Studenti s oboru kuchař-číšník předváděli
flambování palačinek či umělecké vykrajování obrazců do cuket a dýní.Cukrářky zase
zaujaly návštěvníky zdobením dortů a perníčků a modelováním figurek z marcipánu.
Náborové akce
10.10.- 12.10.2011
V polovině října se v Litoměřicích v kulturním domě konala akce-Škola 2011, kde se
již několik let prezentují školy našeho kraje.Zde žáci oboru kuchař-číšník zakládají 2
slavnostní tabule a předvádí ukázky flambování, žáci oboru cukrář-dohotovují
cukrářské výrobky a tvoří ozdoby z modelovací hmoty.
Školní soutěž „O zlatou metličku“ a „Zlatou vařečku“
29.2.2012
V loňském roce naše škola pořádala jako každý rok soutěž „O zlatou vařečku“, která
je určena pro žáky kuchařských oborů a soutěž „O zlatou metličku“ určenou pro
obory cukrář-výroba. Vítězové soutěže mimo hodnotných cen získali nominaci na
celostátní gastronomickou soutěž GastroHradec 2012.
Mezinárodní soutěž GastroHradec 2012
19.4.2011
Vítězové školního kola byli vysláni prezentovat své umění na mezinárodní soutěž
v gastronomii do Hradce Králové. Žákyně Zuzana Gluckseligová soutěžila v kategorii
cukrář-junior se slavnostními dorty „Dary boha Poseidona“ a byla oceněna zlatou
medailí. Součástí je i výkroj dortu, skládající se alespoň ze sedmi vrstev.
V kategorii kuchař-číšník-junior soutěžila Jitka Stará s osmiporcovou slavnostní
mísou „Pohoda“ , která byla oceněna diplomem. V letošním roce poprvé byla soutěž
doplněna o dva inovativní hlavní pokrmy. Pro naše žáky to byla velká profesní
zkušenost, měli možnost vidět zde mistry svého řemesla..
Baristický kurz – základní kurz
květen 2011
Žáci oborů KČ a KP dobrovolně absolvovali týdenní kurz základů baristického umění.
o Akce školy
Seznamovací kurz Úštěk, výletní loď Porta Bohemika
září 2011
V září pořádá naše škola seznamovací kurzy, které přispívají k projektu „Škola plná
pohody“. Cílem těchto seznamovacích kurzů je usnadnit žákům přechod na třetí
stupeň – střední školu, seznámit se se svými spolužáky a upevnit s nimi kamarádské
vztahy, navázat komunikaci mezi sebou a novou třídní učitelkou, ale i vedením školy.
Nemalou úlohu hrají pravidla vzájemných vztahů, především prevence šikany a
dalších patologických jevů
Náborové akce školy
13.10.- 8.12.2011
Škola se účastnila třídenní výstavy škol „Škola 2011“, kde se prezentovala poměrně
rozsáhlou expozicí včetně velkoplošné videoprezentace.
Zúčastnila se také místních náborových akcí pořádaných jednotlivými školami v
ústeckém regionu.
Nadační akce
52
Škola již několik let pomáhá různým nadacím, které se zabývají pomocí zejména
dětem v jejich těžké zdravotní a životní situaci. Většinou spolupracujeme s nadací
Naše dítě, s nadací OSŽD, s Diecezí Litoměřice..
Ve školním roce 2011/2012 se naše škola podílela na těchto dobročinných akcích:
Podzim 2011 Dobročinná akce – prodej žlutých srdíček ,,Život dětem“
Jaro 2012
Dobročinná akce - prodej žlutých srdíček ,,Život dětem“
Jaro 2012
Dobročinná akce – fond SIDUS – podpora potřebných a
nemocných
Tyto akce jsou školou pořádány žáky nástavbových oborů v rámci předmětu
Management a marketing oboru Podnikání. Účelem není jen prodej co největšího
množství produktu, ale i seznamování s prací manažerů.
Výtěžek sbírky je vždy zaslán po skončení akce příslušné nadaci spolu s ostatním
materiálem, který jsme od této společnosti obdrželi.
Další akce pořádané školou
 Ochutnávky výrobků studené kuchyně probíhali také na v Litoměřicích
pravidelně pořádaném „Běhu Naděje“ (dříve Běh Terryho Foxe).
 Ochutnávka výrobků studené kuchyně našich žáků probíhala i v rámci akce
„Dny zdraví“ pořádané městem Litoměřice. Široká veřejnost zde měla možnost
seznámit se s alternativním i inovativním způsobem výroby např. pomazánek
atd.
Hodnocení činnosti na DM školní rok 2011-2012
Ve školním roce 2011-2012 byly pořádány akce pro žáky s vychovatelkou (výlety,
návštěvy kulturních a společenských zařízení, poznávací vycházky po městě a okolí,
ukázky ručních prací pro zručné zájemce). V rámci výchovné činnosti probíhaly s
žáky besedy s vychovatelkami, a to vždy na aktuální téma sociálně - patologických
jevů.
Za dobrovolnou činnost žáků na DM , úklidy kolem DM, péče o zahradu DM, natírání
laviček atd. dostávají žáci mimořádné osobní volno, udělené vychovatelkami a
vedoucím vychovatelem DM. Za měsíční vyhodnocování nejlepších pokojů v úklidu
byli žáci odměňováni ručně šitou kabelkou, na jejíž výrobě se někteří z nich podíleli.
Toto odměňování motivovalo žáky k soutěživosti o nejlépe uklizený pokoj.
53
Žáci mají na DM k dispozici různé sportovní pomůcky a přístroje (rotoped, stepper,
stolní tenis, míče, atd.) které jsou po celý rok využívány. Součástí vybavení DM je
klavír, který je také často žáky využíván.
Denně se žáci připravují na vyučování, jsou vedeni k třídění odpadu a udržování
pořádku na pokojích, společenských místnostech i v okolí DM.
V tomto školním roce rovněž proběhlo školení BOZP a PO, které je pro žáky povinné.
Pravidelně se uskutečňovaly schůzky vychovatelek s výchovnými skupinami a podle
potřeby schůzky všech ubytovaných s vychovatelkami a vedením DM.
Zájmová činnost žáků ubytovaných na DM
Kulturní a společenská činnost:
Půjčování knih z knihovny DM
Půjčovna DVD a VHS
Společenské hry
Internet na společenských místnostech
Poznávací procházky po městě
Návštěva historických sklepů města
Návštěva kina „Máj“
Návštěva čajovny „Hóra“
Výstava „Zahrada Čech“
Návštěva vánočních trhů
Rozsvěcení vánočního stromku
Vánoční výzdoby na DM
Slavnostní večeře a rozloučení se starým rokem
Vánoční výstava v DDM Rozmarýn
Velikonoční výstava v DDM Rozmarýn
Návštěva koncertu skupiny „Mandrage“
Návštěva výstavy v Galerii LTM
Aktualizace nástěnky: téma „Život na DM“
denně dle zájmu
denně dle zájmu
denně dle zájmu
denně
1.9.,4.9.,5.9.,6.9.11
22.11.2011
průběžně
průběžně
18.9.11,4.4.12
6.12.,13.12.2011
6.12.2011
1.12.,12.12.,13.12.2011
20.12.2011
15.12.2011
3.4.2012
3.4.2012
17.4.2012
12.12.2011
Prevence sociálně-patologických jevů – besedy:
Besedy s vychovatelkami:
„Začlenění nových žáků do kolektivu“
„Důležitost šetření energiemi a třídění odpadu“
„Soužití a vzájemná tolerance žáků na DM“
„Tradice vánočních svátků“
„Základní zásady slušného chování“
„Přátelství a rodina“
„Rasismus, šikana“
„Vztah člověka k přírodě“
„Povinnost poskytování první pomoci“
54
22.9.2011
17.10.2011
8.11,22.11.2011
6.12.2011
3.1. 2012
9.2.2012
8.3.2012
2.4.2012
3.5.2012
Sportovní činnost:
Míčové hry v areálu DM
Stolní tenis na DM
Rotoped, stepper
Bruslení IN-LINE (dráha u Labe)
průběžně dle počasí
průběžně dle počasí
denně
22.9.11, 1.3.,6.3.,21.3.12
12.4.,8.5.,10.5.,4.6.,24.6.
25.6.12
individuálně
individuálně
14.11.,11.12.11, 5.1.12
9.2.,27.2.,28.2.12
26.1.,30.1.2012
24.10.,23.11.2011
průběžně dle počasí
průběžně dle počasí
denně dle zájmu
4.1.2011
7.11.,10.11.,15.11.,
8.12.2011, 20.2.,26.2.,
6.3.,22.3.,26.3.,10.4.,
13.6.,14.6.,21.6.12
Taneční kroužek
Hokejový trénink
Bruslení na zimním stadionu
Jóga
Bowling
Badminton
Líný tenis
Běhání v parku
Sáňkování
Posilovna, solárium
Plavecký bazén v Ltm
15.11.,15.12.2011
3.1.,5.1.,17.1.,26.1.2012
5.3.,21.3.,27.3.,28.3.,
17.4.,13.5., 6.6. 12
Koupaliště v Ltm
20.5.,22.5.,24.5.2012
6.6.,18.6.,19.6.12
Akce s vychovatelkami :
Ruční práce: výroba boxu z kartonu a látky
výroba a zdobení květináčů /plast+papír/
aranžování květin – výzdoba DM
výroba kytiček z papíru /Kusudama/
korálkování
výroba vánoční dekorace z papíru
výroba adventních věnců
výroba vánočních svícnů
malování na textil
malování na hedvábí
výroba gelových svíček
technika pletení
ubrousková technika
ukázka zhotovení střihu na kalhoty
55
22.9.2011
27.9.,3.10.,3.11.,6.11.,
1.12.,20.2.,17.5. 2012
17.10.2011
31.10.2011
29.11.2011
13.11.2011
22.11.2011
18.12.2011
18.12.2011
29.11.2011
29.11.2011
3.1.2012
29.1.,5.3.2012
20.2.2012
výroba ozdoby do účesu
velikonoční výzdoba DM
sázení květin
výuka techniky šití
náramky přátelství
závěsná dekorace
nátěry starých květináčů
Turistika:
22.3.2012
29.3.2012
19.4.2012
17.5.2012
14.5., 12.6.2012
14.6.2012
5.6.2012
Výlet na Mostnou horu
28.11.,6.3.,20.3.,26.3.,
28.3.,26.4.,
2.5.,15.5.2012
Výlet na Kočku
13.10.,8.3.,17.4.,
23.4.2.5.,15.5.,24.5.2012
Výlet na Radobýl
15.3.,10.6.,14.6.,19.6.12
Rozhledna „Kalich“
22.9.2011
Prohlídka města – vyhlídková věž
6.10.2011
Procházka k Labi „Porta Bohemica“
22.3.2012
Prohlídka „Dómského vrchu“, Katedrála sv. Štěpána 13.5.2012
Ostatní činnost :
Práce na zahradě DM
Grilování ve dvoře DM
Péče o zahradu a okolí DM
Natírání laviček ve dvoře DM
Požární cvičení
průběžně dle potřeby
3.5.,31.5., 19.6.2012
průběžně dle potřeby
24.4., 25.4.2012
12.6.2012
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
V letošním školním roce 2011/2012 se naše škola do těchto programů
nezapojila, vzhledem k velké časové tísni a velkému zatížení administrativou (tvorba
ŠVP pro nové obory, „nové maturity“ a nové maturitní zkoušky, odesílání matriky,
KEVIS apod. Vedení školy věnovalo hodně času také organizaci a modernizaci v
nové budově školy, v které prvním rokem škola začala fungovat. V tomto školním
roce probíhala modernizace ve vybavení nové budovy školy. Škola značně
zefektivnila výuku i tím, že poskytla žákům i učitelům mnohem lepší zázemí než
budova předchozí.
Údaje o vypracování marketingového plánu školy
Ve školním roce 2011 došlo k upravení dlouhodobého marketingového plánu
rozvoje školy, který vznikl na základě sebehodnocení již v předchozím školním
roce.Tento plán se daří plnit dle nastavených cílů. Podařilo se dovybavit učebny
interaktivními dataprojektory a zároveň vyučující dotvořili další výukové materiály což
značně oživilo výuku a zvedlo i zájem žáků o zvolený obor a výuku jako celek.
56
Střední škola Pohoda má velmi dobře vypracovanou SWOT analýzu – vytyčeny
silné a slabé stránky a tím má jasně zformulovanou svou strategii pro budoucnost.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Střední škola Pohoda má za sebou úspěšně první roky, kdy se snaží zabývat
otázkou z oblasti nových výrazných prvků rozvoje společnosti, směřovat k tzv. „učící
se společnosti“. Podnětem, který přivedl celoživotní učení do naší školy, byl zájem
zlepšit zaměstnatelnost a adaptabilitu občanů se zřetelem k vysoké úrovni
nezaměstnanosti, jež nejvíce postihla osoby s nižší kvalifikací.
To se neobejde bez potřeby získání nových znalostí a dovedností, bez dalšího
učení. Úspěšné celoživotní učení bude zřejmě v brzké době klíčovým momentem pro
zaměstnatelnost jedince a pro vybudování spokojeného a produktivního rozvoje
života v Litoměřicích.
Naším cílem je co nejtěsněji spolupracovat s Úřadem práce v Litoměřicích
a příští školní rok nabídnout ještě vetší možnost rekvalifikačních kurzů z oblasti našich
učebních oborů pro výše uvedené občany, zároveň nabídnout i rekvalifikační kurzy z
nabídky a z možností vyučujících na naší škole. V současné době jsme zrealizovali
rekvalifikační kurz „Manikúra – modelář nehtů“. Pro příští školní rok chystáme otevření
rekvalifikačních kurzů z oblasti masérství.
Celoživotní učení na naší škole pro další školní roky bude směřováno na
odborné vzdělávání pro občany, kteří mají k učení pozitivní postoj, budou jej chápat
jako potřebu, jako nedílnou součást našeho dalšího života. Lze to dobře
dokumentovat na faktu, že nejvyšší míra dlouhodobé nezaměstnanosti je u skupin
osob, které získaly během svého základního vzdělávání nižší stupeň kvalifikace,
školu brzy opustily s průměrnými či podprůměrnými studijními výsledky, ale bohužel
také s velmi slabými studijními návyky. Řada z nich se nedokáže úspěšně
rekvalifikovat, protože se neumí a ani nechtějí dále učit.
Dalším významným prvkem podpory rozvoje celoživotního vzdělávání Střední
školy Pohoda je snaha o trvalé zlepšování metod a podmínek vyučování a učení se.
V maximální možné míře využíváme různých metod a forem studia, které umožňují,
aby se ucházející se žák mohl učit nezávisle na místě a čase, podle svých
individuálních schopností a aktuálních podmínek svého života. Profesní role učitele
se proto musí při vzdělávání dospělých osob zásadně změnit. Učitelé nemohou být
„vykladači obsahu a mentory“, ale musí se přeměnit v rádce, tutory, kteří
zprostředkují odbornou i pedagogickou pomoc a podporu studujícímu, odpovídající
jeho momentálním potřebám. Musí se naučit podporovat aktivní učení, používat
metody otevřeného a participujícího učení, rozvíjet individuální přístup k učícímu se
jedinci. Proto i v tomto školním roce proběhl seminář jak pro začínající tak i ostatní
kantory, který byl zaměřený na zvýšení kreativity v rámci výuky.
V uplynulých letech (září 2009 – červen 2011) se škola pokusila pomocí
multimediálnosti, která znamená využití všech dostupných technických prostředků,
kterými lze prezentovat učivo, průběžně komunikovat se studujícími, kontrolovat
průběžně studijní pokroky a případně i realizovat závěrečné ověření – zkoušení
57
pomocí ICT. Škola vytvořila učební materiály, které vyučující používají pro vzdělávání
výše uváděných osob.
V minulém školním roce probíhala dále výuka v oboru Podnikání formou
dálkového studia – pro další vzdělávání dospělých osob. Naším cílem bylo umožnit
vzdělávání osobám, které se z objektivních příčin nemohou účastnit klasického
denního studia, studují při plném vytížením jak pracovním, rodinném tak i
společenském. Výuka je soustředěna do několikahodinových bloků a učitelé se snaží
do těchto bloků vměstnat co největší množství obsahu, který považují za nezbytně
nutný studujícím osobně vyložit.
Další pomoc je směřována i našim žákyním na mateřské dovolené, či opět
pracujícím osobám umožňujeme individuální studium, jež je založeno na výuce a
konzultacích umožňujících pružně sestavovat obsahy jednotlivých předmětů a
možnostech poměrně snadno rozvrhnout obsah i rozsah učiva podle příslušných
osnov. Toto tempo bude odpovídat učebním dovednostem a schopnostem a
reflektovat aktuální časové možnosti studujícího, které se navíc mohou v průběhu
studia celého vzdělávacího kurzu nebo programu měnit.
Údaje o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků mimořádně nadaných
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhalo na Střední
škole Pohoda s.r.o. podle platné legislativy.
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami jsou
osoby zdravotně
postižené, zdravotně znevýhodněné nebo sociálně znevýhodněné (viz 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů).
Ve škole se vzdělávali žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie,
dysgrafie,…). Všichni žáci byli integrováni do běžných tříd a byli vzděláváni podle
platného vzdělávacího programu.
Práce s žáky s poruchami učení a chování spočívala především ve volbě
vhodných metod a forem učení, v respektování druhu poruchy při hodnocení, ve
stanovení individuálního tempa a jiných podpůrných činností. Nejvhodnější přístup byl
konzultován s výchovným poradcem a případně s pedagogicko-psychologickou
poradnou.
Práce s žáky se sociálním znevýhodněním spočívala především v jejich
motivaci k učení a ve volbě vhodného výchovného postupu. V těchto případech byla
nutná těsná spolupráce výchovného poradce, třídních učitelů, případně rodičů a
sociálních institucí.
Žáci z Dětských domovů, z Domů na půl cesty, aj. azylových domů byli od veškerých
poplatků za vzdělávání osvobozeni.
Práce s žáky se zdravotním znevýhodněním nebo postižením spočívala především v
jejich motivaci k učení a ve volbě vhodného výchovného postupu.
Žáci mimořádně nadaní pouze v některých oblastech byli též integrováni do
běžných tříd a jejich podpora spočívala v individuálním přístupu. Ve výuce těchto
58
žáků byli využívány náročnější metody a postupy, problémové a projektové
vyučování, samostudium, práci s informačními a komunikačními technologiemi.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Střední škola Pohoda s.r.o. se ve školním roce 2011/2012 zapojila do projektu
z cizích zdrojů. Jednalo se o projekt „EU peníze středním školám“, který měl za cíl
usnadnit středním školám čerpání peněz z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost.
Škola sepsala projektový záměr, sestavila svůj projekt z předem definovaných
šablon a pokud splní a dodrží i všechny formální požadavky, získá do konce roku
všechny finanční prostředky na zakoupení vybavení IT do školy.
Škola zpracovala v minulém školním roce učební materiály, které sama využije
pro vlastní výuku. Většina těchto výukových prezentací byla již i prezentována.
Materiály zároveň poskytla MŠMT k prezentaci.
Škola zpracovala podle počtu žáků 6 šablon pro odborné předměty jednotlivých
oborů a 2 šablony na cizí jazyk.
V současné době je škola vlastníkem dvou budov a do budoucna se pokusí
získat finanční prostředky z evropských fondů a z programu „Zelená úsporám“.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
V současné době Střední škola Pohoda s.r.o. spolupracuje s mnoha
organizacemi v Litoměřicích, v blízkém okolí a Ústeckém kraji.
Střední škola Pohoda - vedení školy a vedoucí učitel OV – zajišťovali výuku
odborného výcviku s organizacemi, kterými byly v roce 2011/2012 např. Pizzerie
Litoměřice, cukrárna John Lovosice, kadeřnictví Česká Lípa atd.
Nejdůležitější a nejlepší spolupráce je s naším zřizovatelem – paní Jaroslavou
Simonovou a Gastronomickým centrem Pohoda s.r.o.
Všichni výše jmenovaní nám vychází vstříc při řádném vedení žáků, pomáhají při
pořádání odborných školeních, umožňují nám pravidelnou exkurzi do provozů, apod.
Škola je aktivním členem Asociace kuchařů a cukrářů, ve spolupráci
s ostatními pořádá odborná školení pro obory kuchař-číšník a cukrář. Za svou
spolupráci získala před čtyřmi lety bronzovou medaili M.D.Rettigové a ve školním
roce 2009/2010 byla předsedou AKC škole udělena medaile stříbrná..
Navázali jsme též spolupráci se společností Výstavy s.r.o., Litoměřice .
Jednak při hlavních akcích výstaviště , dále dobrovolné akce pro kulturní zpestření
dalších pořádaných akcí města - a to především různých show v podání kadeřnic či
kosmetiček,ale také kuchařů i cukrářů apod.
59
Obě tyto spolupráce zajišťuje p. Josef Liška.
Pro letošní školní rok je v plánu školy navázat kontakt se Sdružením
kosmetiček a kadeřnic a stát se jejím aktivním členem.
Střední škola Pohoda si je vědoma své společenské odpovědnosti, která
vyplývá z jejího postavení a významnou část svého času v rámci marketingu a
managementu věnuje na podporu veřejně prospěšných a charitativních projektů.
Dlouhodobě se věnuje podpoře aktivit v oblasti pomoci dětem – UNICEF, ,,Život
dětem“. Nedílnou součástí se staly sbírky pro Červenou stužku - ,, Mašlička“,
Tříkrálová sbírka, Píšťalka a v poslední době i Fond Sidus pro podporu nemocných a
potřebných.
Tyto akce byly uskutečňovány pod vedením p. učitelky Ing. Světlany Šťovíčkové.
Škola samozřejmě vede žáky k enviromentální výchově a to propagací a
podporou ekologie, podpory utváření krajiny a péče o ní. Pomáhá přispívat k ochraně
životního prostředí formou zapojení do projektu Recyklohraní. Zástupce zajišťující
tuto činnost je Ing. Alena Slunečková.
Spolupráci s těmito organizacemi škola využívá i při tvorbě ŠVP, využívá je
jako podklad při diskuzích a při rozhodování o dalším vývoji školy. V souvislosti
s tvorbou ŠVP a jeho doplňováním se zvyšuje počet sociálních partnerů, dochází
k rozšíření rozsahu a forem spolupráce.
Střední škola Pohoda má již v praxi mnoho absolventů, kteří mají ke škole
nějaký vztah a mohou se za kvalitu školy „zaručit“, mají proto zájem o spolupráci a
nabízí škole sami spolupráci, např. při zajišťování praxí, konání přednášek a školení.
Další spolupráce jsou i přednášky a školení, odborné exkurze, předvádění
nových i starých technik a materiálů pro obory kadeřník a kosmetička, kuchař číšník a
cukrář, doplněné praktickými ukázkami od dodavatelských firem (např. Bess, Zopas,
Wella, Nowaco, firma Fiala, Prima Vera, apod.).
Střední škola Pohoda vítá přínosné spolupráce nejen s organizacemi, ale i se
školami, zapojuje se do aktivit, které sama vymýšlí a snaží se jednotlivé partnery
zainteresovat do navazování spolupráce.
Přehled pedagogických dokumentů vedených školou
Třídní knihy – formou Škola on-line
Kniha zápisů ped.porad, ped.rad, předmětových komisí
Evidence vysvědčení, výučních listů, vysvědčení o ZZ a MZ
Školská rada – zápisy, plán
Plán práce výchovného poradce
Plán práce protidrogového preventisty
Knihy zápisů výchovného poradce a protidrogového preventisty
Kniha zápisů z porad domova mládeže
Zápisy ze skupinových schůzek na domově mládeže
Učební dokumenty jednotlivých oborů, RVP a ŠVP pro jednotlivé obory, učební
osnovy, učební plány vydané MŠMT ČR, učební plány upravené školou
Tématické plány pro jednotlivé předměty a obory studia
Katalogy a katalogové listy jednotlivých tříd a žáků – písemně i formou Škola on-line
Exkurze tříd – plán a plnění
Bodový motivační systém pro jednotlivé třídy
DVPP – plán a plnění
Rozvrh školy – tříd, učeben, učitelů
Plán práce školy
60
Řády školy
- pracovní pro zaměstnance
- organizační
- provozní školy i domova mládeže
- školní
- klasifikační
- archivační a skartační
- pracoviště odborného výcviku
- vnitřní řád domova mládeže + režim dne
- provozní řády pro veřejnost – obor kadeřník, kosmetička
- provozní řády odborných učeben
Kniha odeslané a přijaté pošty
Kniha úrazů
Deníky odborného výcviku a Evidenční listy žáků odborného výcviku
Tématické plány odborného výcviku
Měsíční rozpisy žáků na pracovištích odborného výcviku
Osobní spisy, denní záznamy, deníky vých.skupin žáků ubytovaných na domově
mládeže
Poskytování informací ve školním roce
Poskytování informací se řídí zákonem106/1999 Sb. v platném znění, O
svobodném přístupu k informacím.
V období školního roku 2011/12 nebyla na naší škole podána žádná žádost o
poskytnutí informací.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Zápis z prvního zasedání Školské rady
při Střední škole Pohoda s.r.o., které se konalo dne 4. 10. 2012 v
ředitelně střední školy od 17.00 hodin.
Prezence: zvolení členové školské rady + ředitelka školy
Program:
1.Přivítání, seznámení s programem schůzky
2.Volby z řad zákonných zástupců nebo zletilých žáků
3.Náplň práce školské rady a její kompetence dle § 167 a 168
školského zákona
4.Schválení Výroční zprávy školy za rok 2011/2012
5.Schválení Školního a klasifikačního řádu
6.Schválení plánu práce na školní rok 2012/2013
7.Projekt IT ve škole, školení
8.Termíny konzultačních hodin všech vyučujících
9.Dotazy, diskuze
10.Závěr
11.Zápis
ad 1
Všechny účastníky přivítala ředitelka školy Mgr. Bc. Hana
Simonová, současně připomněla koho zastupují. Členy školské rady
jsou: Jaroslava Simonová za zřizovatele, Mgr. Bc. Ladislava Lišková
z řad pedagogického sboru a členka z řad zákonných zástupců pí.
Radomíra Kvasničková. Školská rada se dohodla, že bude pracovat ve
stejném složení jako v minulých letech: předsedkyně – p.Jaroslava
Simonová, místopředsedkyně Mgr. Bc. Ladislava Lišková a nový člen
z řad zákonných zástupců a zletilých žáků pí Radomíra Kvasničková
ad 2
Ředitelka školy seznámila s budoucími plány školy, s dalšími
plánovanými investicemi – vybavení do učeben, vybavení nového oboru
Masér sportovní a rekondiční a obor Management cestovního ruchu.
Škola v letošním roce bude v rámci prezentací spolupracovat s
úřady práce v jednotlivých regionech a zapojí se do projektu propagace
na podporu učebních oborů. První prezentace proběhnou již od října , na
prezentacích se budou prezentovat všechny obory Střední školy Pohoda
s.r.o.
ad 3
70
Ředitelka školy připomněla všem přítomným náplň práce a
kompetence školské rady, stanovenými v § 167 a 168 zákona č.
561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předsedkyní školské rady byl předložen plán ŠR na letošní školní
rok 2012/2013.
ad 4
Ředitelka školy předložila všem členům ŠR k připomínkování
Výroční zprávu školy za minulý školní rok 2011/2012.
Školská rada jednohlasně a bez připomínek schválila Výroční
zprávu školy za rok 2011/2012.
ad 5-6
Ředitelka školy dále předložila návrh Plánu práce školy na rok
2012/2013, Školní řád a Klasifikační řád, který je nedílnou součástí
Školního řádu. Zároveň byl školské radě předložen i Motivační bodový
systém spolu s návrhy odměn pro žáky.
Školská rada jednohlasně a bez připomínek schválila Školní a
Klasifikační řád,
Plán práce školy pro školní rok 2012/2013.
Ředitelka školy také připomněla, že žáci všech oborů H se od
1.9.2011 budou vzdělávat podle nových vzdělávacích plánů – ŠVP. (KČ,
CV, KA, RSM), dále všichni žáci oborů KP, CP, se také vzdělávají podle
nových ŠVP pod názvem Stravovací a ubytovací služby, Potravinářská
výroba. Nově se od 1.9.2011 vyučují i žáci nástavbových oborů
Podnikání a to jak v denním tak i v dálkovém studiu. Obory Kosmetické
služby, MCR,MAS se vzdělávají také podle nových RVP.
ad 7
Ředitelka školy seznámila přítomné se zapojením školy do projektu
„EU peníze středním školám“, který má za cíl usnadnit středním školám
čerpání peněz z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Škola sepsala projektový záměr, sestavila svůj
projekt z předem definovaných šablon a pokud splní a dodrží i všechny
formální požadavky, získá do konce roku všechny finanční prostředky na
zakoupení vybavení IT do školy.
Škola zpracovala v minulém školním roce učební materiály, které
sama využije pro vlastní výuku. Většina těchto výukových prezentací byla
již i prezentována. Materiály zároveň poskytla MŠMT k prezentaci.
Škola zpracovala podle počtu žáků 6 šablon pro odborné předměty
jednotlivých oborů a 2 šablony na cizí jazyk.
ad 8
71
Na školské radě byly předloženy konzultační hodiny pedagogických
pracovníků pro školní rok 2012/2013.
Konzultační hodiny byly vypsány pro vedení školy, výchovného
poradce a ostatní pedagogické pracovníky. Tyto budou vyvěšeny na
informační nástěnce při vstupu do budovy, na www.soupohoda.com, na
portálu SOL pro zákonné zástupce.
ad 9
V diskuzi se projednávaly státní maturity, výsledky naší školy a
zároveň se diskutovalo o celostátních problémech. Zároveň byl zmíněn i
návrh na letošní maturitní zkoušky. I letos budou moci žáci vybírat z
možnosti maturovat z cizího jazyka a nebo matematiky.
Školská rada se dohodla, že nejvhodnější termín a čas pro další
schůzky školské rady bude čtvrtek okolo 17.00 hodin. Další termín
schůzky je předběžně v plánu stanoven na duben 2013. Za ověřovatelku
prvního zápisu z ustavující schůze byla zvolena Mgr.Bc. L. Lišková. Zápis
z prvního zasedání sepíše Mgr. Bc. L.Lišková, ověří ředitelka školy Mgr.
Bc. Hana Simonová.
ad 10
Předsedkyně školské rady první zasedání školské rady v 18.20
hodin ukončila a všem poděkovala za jejich účast.
ad 11
Školská rada na svém prvním zasedání, konaném dne 4.10.2012:
schvaluje:
Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2011/12
Školní řád, Klasifikační řád, Plán práce, - pro školní rok 2012/2013
bere na vědomí: všechny body projednané na prvním zasedání,
ukládá:
místopředsedkyni vyhotovit zápis z 1. zasedání.
Zapsala dne 4. 10. 2012
Zápis ověřila dne 4.10.2012
72
Mgr. Bc.Ladislava Lišková
Mgr.Bc.Hana Simonová
Podpisy členů školské rady:
Kopie posledních platných rozhodnutí o zařazení do sítě škol
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení
ve školním roce 2011/2012
Škola (ŠZ): Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, 412 01 Litoměřice
ř.
v Kč
Ukazatel
1. Poskytnutá dotace
15 026 164,00
2. Použitá dotace, v tom:
3. Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem
15 026 164,00
9 172 929,00
4.
v tom: a) platy
8 258 340,00
5.
b) OON
914 589,00
6. Odvody na zákonné pojistné
7. Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom:
3 056 772,00
2 796 463,00
8.
učebnice a učební pomůcky
9.
nákup vody, paliv, energie
10.
služby pošt
11.
služby telekomunikací
12.
DVPP
39 980,00
13.
programové vybavení
74 178,00
14.
nájemné*
15.
opravy a udržování
16.
cestovné
0,00
17.
výdaje spojené s rehabilitací (u spec.škol. a zařízení)
0,00
18.
ostatní, jiné
287 047,00
1 340 869,35
0,00
113 259,91
0,00
685 903,00
255 225,74
19. Rozdíl ř. 1-2
0,00
*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1.1997
Vypracoval:Jitka Dianišková
Schválil:Mgr. Hana
Simonová
Datum: 5. 10. 2012
Telefon:776 607 552
91
Download

SOUKROMÉ SOU, OU A U LITOMĚŘICE, S