JABOK
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ
A TEOLOGICKÁ
www.jabok.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE
ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2
TELEFON: 211 222 440 (sekretariát)
211 222 404 (studijní oddělení)
E-MAIL: [email protected]
WEB: http://www.jabok.cz/
IČO: 45769621

církevní škola

založena Salesiánskou provincií Praha (řádný člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci)

vzdělává a připravuje pro praxi sociální pracovníky, sociální pedagogy a pastorační pracovníky
NÁZEV ŠKOLY


odvozen z počátečních písmen jmen J. Boska a J. A. Komenského, v jejichž duchu se nese výuka
a celkové poslání školy
připomínka biblického příběhu o zápasu Jákoba s Bohem u potoka Jabok (Gn 32, 23-33)
POSLÁNÍ





zřizovatel Jaboku: Salesiáni Dona Boska (řeholní společnost katolické církve s celosvětovou
působností, jejímž posláním je výchova mládeže)
cíle Jaboku: vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti, případně
církevní pastoraci (přednostně pro mládež zdravotně nebo sociálně ohroženou)
výchovné působení školy - založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném
stylu
studijní program pro všechny bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu
společenství
katolická, ekumenicky otevřená škola pro všechny lidi dobré vůle
STUDIUM
ZÁKLADNÍ INFORMACE O STUDIU





vysokoškolský systém výuky i klasifikace (přednášky a semináře, zkoušky, klasifikované zápočty
a zápočty, seminární práce a absolventské práce)
důraz na samostatnou práci
povinná účast na výuce v prezenční formě v 1. semestru ve všech předmětech, od 2. semestru
podle typu výuky
v kombinovaném studiu jsou od 1. ročníku povinné pouze semináře a cvičení
dohoda mezi Jabokem a ETF UK - spolupráce při uskutečňování bakalářského studijního programu
Pastorační a sociální práce (titul Bc.)
CÍL STUDIA



připravit studenty k samostatnému odbornému jednání v oblasti sociální práce a sociální
pedagogiky na základě vědeckých poznatků a metod (odborné předměty a praxe)
vzdělávat studenty ke kvalifikovanému jednání v pastorační oblasti
studium přispívá k celostnímu osobnímu rozvoji studentů v rámci křesťanských hodnot
(teologické předměty, výuka v oblasti výchov a jazyků)
STUDIJNÍ OBORY
Obor vzdělávání vyšší odborné školy
Bakalářský studijní obor ETF UK
OBOR VZDĚLÁNÍ:
75-32-N/02 Sociální práce a sociální pedagogika
STUDIJNÍ OBOR:
Pastorační a sociální práce
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:
Sociální pedagogika a teologie



studium výrazně zaměřeno na praxi
3 oblasti: sociálně pedagogická, filosofickoteologická a praktická
titul Dis.




možnost absolvovat studium samostatně (po
přijetí na ETF UK) nebo zároveň s oborem
Sociální pedagogika a teologie
titul Bc.
většinu vyučovacích předmětů přednáší učitelé
Jaboku
za organizaci studia je zodpovědné studijní
oddělení ETF UK (úzká spolupráce se studijním
oddělením Jaboku)
DÉLKA A FORMA STUDIA
DÉLKA

3 roky (ukončení absolutoriem)

absolvent se stává diplomovaným specialistou (Dis.) v oboru sociální práce a sociální pedagogika
FORMA


prezenční i kombinovaná
kombinované studium probíhá formou přednášek, konzultací a zkoušek v úterý od 17.00 do
20.15, případně o sobotách
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA




Absolvent Jaboku může kvalifikovaně vykonávat přímou pedagogickou činnost jako vychovatel nebo
pedagog volného času podle § 16c a 17c zákona č. 563/2004 Sb. ve všech druzích školských zařízení (§ 7
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.) a jako asistent pedagoga podle § 20b zákona č. 563/2004 Sb ve všech
školách, které vzdělávají děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 odst. 9 zákona č.
561/2004 Sb.).
Absolvent Jaboku může dále kvalifikovaně vykonávat profesi sociálního pracovníka podle § 109 a § 110 odst.
4a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve všech typech zařízení sociálních služeb (§ 34 zákona č.
108/2006 Sb.). Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení
sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství,
analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících
služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální
rehabilitace.
Absolvent Jaboku také může kvalifikovaně vykonávat práci pastoračního asistenta ve farnostech, sborech a
školských nebo sociálních zařízeních různých křesťanských církví.
Absolvent Jaboku může ve všech uvedených zařízeních vykonávat také projektovou, administrativní, příp.
řídící činnost, stejně jako práci s veřejností včetně komunikace se zahraničními partnery alespoň v jednom
cizím jazyce.
PRAXE

praxe sociálně pedagogická a pastorační

rozsah: 600 hodin

30% celkového rozsahu výuky

převážně v jednotýdenních až čtyřtýdenních blocích v zařazení pro různé věkové a sociální skupiny
dětí, mládeže i dospělých

v kombinovaném studiu podle zvláštních pravidel

na různých místech budoucího působení studentů

praxe v zahraničí (podmínka: dostatečná znalost cizího jazyka)

FORMY: bloková informativní, bloková specializační, prázdninová, průběžná, praxe k absolutoriu
PRO STUDENTY S HANDICAPEM
PRO OSOBY NA VOZÍKU

bezbariérový vstup do školy a celé přízemí (tzn. studovna, šatna, velká a malá aula)

bezbariérové WC

bezbariérové ubytování na koleji
PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

počítač s hlasovým výstupem ve studovně
OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

tyto osoby zde úspěšně studují, speciálními pomůckami pro tuto skupinu škola ale vybavena není
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
předpokladem přijetí je řádně vykonaná maturitní zkouška
přihlášky se podávají od 1. února do 30. dubna 2014 elektronickou formou na
informačním systému Jabok: http://is.jabok.cz
poplatek za přijímací řízení činí 400 Kč
přijímací řízení se koná v červnu a v srpnu 2014
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
POŽADAVKY

vyplněná internetová přihláška

pohovor zkoumající motivaci, všeobecný rozhled a názorové zakotvení uchazeče/čky

příslušnost k nějaké církvi není podmínkou přijetí, nicméně kandidát/ka musí souhlasit
s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty
SLUŽBY PRO STUDENTY
UBYTOVÁNÍ
KNIHOVNA
NADAČNÍ FOND JANUA JABOK
DUCHOVNÍ SLUŽBY
SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
TUTORSTVÍ
SLUŽBY PRO STUDENTY
UBYTOVÁNÍ


vlastní studentská ubytovna s kapacitou pro 40 osob
ostatní mimopražští studenti bydlí v jiných domovech mládeže či na
privátech

cena: 1 500 Kč/osoba/měsíc

kontakt: Anna Voleková – tel.: 211 222 407, e-mail: [email protected]
SLUŽBY PRO STUDENTY
KNIHOVNA

knihovna s ohledem na potřeby studia na Jaboku zaměřena na sociálně
pedagogické a teologicko-filosofické obory

cca 25 tisíc knih, časopisů a dalších typů dokumentů

veřejně přístupný katalog (informace o knihách)

přístup k zahraničním databázím a elektronickým zdrojům

elektronické dokumenty upravené do podoby přístupné čtenářům se
zrakovým postižením

veřejná knihovna registrovaná Ministerstvem kultury

slouží také studentům všech škol i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti

k dispozici počítače s internetem a WIFI připojení

http://knihovna.jabok.cz/
SLUŽBY PRO STUDENTY
NADAČNÍ FOND
JANUA JABOK

dílo solidarity kruhu přátel Jaboku pro podporu studentů v nouzi

poskytuje studentům podle svých možností finanční sociální podporu

kontakt: Anna Voleková – tel.: 211 222 406, e-mail: [email protected]
SLUŽBY PRO STUDENTY
DUCHOVNÍ
SLUŽBY



nabídka duchovního rozhovoru či doprovázení, bohoslužeb a svátostí,
biblických a meditačních sekání, duchovních obnov apod.
školní kaplan: Ladislav Heryán – tel.: 211 222 424 nebo 731 600 063,
e-mail: [email protected]
Ladislav Heryán je k dispozici k rozhovoru každou středu od 8.30 do 18.00
(vyjma hodin výuky) v kabinetě a ve čtvrtek od 20.00 v klubu, případně
kdykoliv po domluvě přes telefon, e-mail nebo Facebook
SLUŽBY PRO STUDENTY
SOCIÁLNÍ
A OBČANSKÉ
PORADENSTVÍ




poradenství poskytuje škola ve spolupráci s Občanskou poradnou o.s.
Společnou cestou, Spytihněvova 4, Praha 2 Nusle
kontakt: PaedDr. Marie Vorlová – tel.: 211 222 437,
e-mail: [email protected]
sociální poradenství nabízí studentům informace o možnostech, jak mohou
řešit nepříznivé sociální situace, popř. zprostředkování dalších odborných
služeb
Občanská poradna o.s. Společnou cestou nabízí odborné právní poradenství
zaměřené např. na sociální zabezpečení a sociální dávky, pracovně právní
vztahy, rodinné vztahy atd.
SLUŽBY PRO STUDENTY
ŠKOLNÍ
PSYCHOLOG




Mgr. Lucie Hubertová – tel.: 211 222 425, mobil: 604 637 446,
e-mail: [email protected]
nabízí studentům pomoc zejména při problémech s adaptací na studium,
dále v oblasti partnerských, přátelských, rodinných vztahů, v oblasti
prožívání, zvládání náročných situací (např. problémy v komunikaci
s učiteli, s klienty na praxi, nejistota, deprese, tréma při ústním zkoušení,
problémy ve vztazích s rodiči aj.)
psycholog může v případě potřeby pomoci zprostředkovat psychiatrickou
pomoc
konzultační hodiny jsou upřesněny na nástěnce ve 2. patře, objednávání
osobně, telefonicky či e-mailem
SLUŽBY PRO STUDENTY
TUTORSTVÍ


cíl: usnadnit každému začínajícímu studentovi/studentce 1. ročníku Jaboku
orientaci ve studijních povinnostech a možnostech a nabídnout pomoc při
řešení náročných studijních či osobních situací
bližší informace studenti získají v 1. týdnu výuky
VOLNÝ ČAS
ČAJOVNA
STUDENTSKÝ KLUB
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
TĚLOCVIČNA
FILMOVÝ KLUB
VOLNÝ ČAS



Čajovna - pro milovníky nápoje vonícího dálkami a k posezení s přáteli v klidném, pohodovém
prostředí
Studentský klub Vzducholoď - neformální setkávání studentů, zaměstnanců, ale i jiných
návštěvníků, koncerty, posezení s přáteli
Hudební zkušebna - nabídka místnosti a základní aparatury pro zkoušky a koncerty kapel
i jednotlivců z řad studentů Jaboku

Tělocvična - výuka a volnočasové aktivity studentů i zaměstnanců

Filmový klub
TRADIČNÍ AKCE
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
ZAHRADNÍ SLAVNOST
PARNÍK
VÁNOČNÍ HVĚZDA
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
JABOCKÝ PLES
CYKLOJÍZDA
Zahájení školního roku
Zahradní slavnost
Parník
Vánoční hvězda
Den otevřených dveří
Jabocký ples
Cyklojízda
CDV ( CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ)
škola Jabok je akreditována u MŠMT ČR jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků (DVPP) a u MPSV ČR jako zařízení pro další vzdělávání sociálních pracovníků
a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách
cílová skupina: učitelé, vychovatelé, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách,
pastorační pracovníci a všichni ostatní, kteří si chtějí rozšířit a doplnit vzdělání
vzdělávání probíhá buď v prostorách VOŠ Jabok na Praze 2 nebo přímo v organizacích
(tzv. kurzy na klíč)
CDV
KVALIFIKAČNÍ
KURZY

Pedagog volného času, vychovatel, asistent pedagoga (120 hod.)

Pedagog – vedoucí zájmových kroužků (42 hod.)

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na pečovatelství (200 hod.)

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na aktivizační a výchovné
techniky (200 hod.)
CDV
KURZY DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ PRO
PEDAGOGY
A SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍKY















Angličtina pro sociální pracovníky
Aplikace rodinného práva v praxi sociálního pracovníka
Biblické inspirace pro sociální práci
Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých
Etika pro sociální práci
Internet pro sociální pracovníky
Jednoduché, na přípravu a prostor nenáročné hry
Komunikace s nemotivovaným klientem
Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
Multikulturní přístupy v sociální práci
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
Němčina pro sociální pracovníky
Plánování předmětu etická výchova
CDV
KURZY DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ PRO
PEDAGOGY
A SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍKY













Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích
Práce se vztahy dětí ve třídě, v dětské skupině
Prevence syndromu vyhoření prostřednictvím rozvoje osobních, profesních a sociálních
kompetencí
Radikální a extremistická hnutí v ČR a ve světě
Reminiscence – využití vzpomínek při práci se seniory
Rozvoj poznávacích funkcí pomocí programu FIE (Metoda instrumentálního obohacování
podle R. Feuersteina)
Sociální zabezpečení v kontextu sociální práce s rodinou
Specifika práce se seniorem s demencí
Vedení poradenských rozhovorů s dětmi a dospívajícími
Využití principů zážitkové pedagogiky při indoorové výuce ZSV a při práci s mládeží
Vztah mezi klientem a pomáhajícím
Vztah práva a etiky v každodenní praxi
Základy mediace pro sociální pracovníky
PROSTORY ŠKOLY
AULA
UČEBNY
KAPLE
KNIHOVNA
UBYTOVNA
Aula
Učebny
Ubytovna
Knihovna
Kolej
ODBORNÁ ČINNOST
PROJEKTY
KONFERENCE
PUBLIKACE
ODBORNÁ ČINNOST
PROJEKTY,
KONFERENCE
GRANTOVÉ PROJEKTY


Inovace studijního programu pastorační a sociální práce ETF UK
Lidská práva lidí s postižením, smrtelně nemocných a umírajících na pozadí
nacistického programu eutanasie

Využití zážitkové pedagogiky v sociální práci

Metody práce s mládeží ohroženou sociálním vyloučením

…
KONFERENCE

Konference Sociální práce a teologie dvacet let dialogu
ODBORNÁ ČINNOST
PUBLIKACE


publikace vydávané VOŠ Jabok lze objednat v sekretariátu školy
studenti Jaboku a ETF UK si mohou publikace zakoupit za studentské ceny
přímo v knihovně Jaboku
FAIRTRADOVÁ ŠKOLA
Cílem kampaně Fairtradové školy je osvěta v oblasti fair trade, odpovědné spotřeby
a globálních souvislostí výroby. Kampaň školám umožňuje ukázat témata z výuky v
praxi a reálně přispět ke zlepšování kvality života lidí v rozvojových zemích.
Pravidelný prodej fairtradových produktů probíhá každý čtvrtek ve studentském
klubu Vzducholoď. Všichni návštěvníci klubu tak mají možnost koupit si kávu, čaj,
čokolády, kakao nebo třeba marmeládu. Během školní výuky je prodeji vyhrazena
přestávka, kdy studenti dávají přednost čokoládovým tyčinkám, mátovým
bombónům či bio sušenkám.
ZELENÁ ŠKOLA
Jabok je zapojen také do projektu Zelená škola, který se týká recyklace
elektroodpadu.
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Studijní oddělení Jaboku
Studijní oddělení ETF UK
Bc. Ilona Dohnalová
Mgr. Václav Lněnička
 tel.: 211 222 405
 e-mail: [email protected]

tel.: 211 222 404

e-mail: [email protected]

úřední hodiny:
PO, ST, ČT: 9.00 – 12.00,
ÚT: 14.00 – 17.00

úřední hodiny:
Jabok – ÚT: 15.00 – 17.00,
ST: 12.30 – 14.30,
ČT: 9.00 – 11.00
Černá 9 – PO, ST: 8.30 – 11.00,
ČT: 13.00 – 15.00
KONTAKTY
SEKRETARIÁT:
Anna Hradilková

tel.: 211 222 440

e-maily: [email protected]
[email protected]
JAK SE K NÁM DOSTANETE?


MHD: tramvaje č. 4, 16, 10, 22 ze stanic metra Karlovo náměstí (trasa B) nebo I.P. Pavlova
(trasa C) do zastávky Štěpánská
pěšky: cca 10 min. od stanic metra Karlovo náměstí (trasa B) nebo I.P. Pavlova (trasa C)
PARKOVÁNÍ

modrá zóna

v parkovacích automatech lze platit pouze mincemi

modrá zóna - vyhrazena pro obyvatele Prahy 2 - NEPARKUJTE!

oranžová zóna - placení pomocí automatu, maximálně 2 hodiny - pouze mince 10, 20, 50 Kč

zelená zóna - placení pomocí automatu, maximálně 6 hodin - pouze mince 10, 20, 50 Kč
NAŠI PARTNEŘI
DĚKUJEME ZA POZORNOST
www.jabok.cz
Download

knihovna