úterý 9. 9. 2014
9.00 – 10.00 registrace
(v místě konání konference)
15.30–16.00 přestávka
předsedající: ж. ж. варбот, r. eckert
16.00–16.15 Johannes Reinhart
Nové a obnovené staroslověnské etymologie
10.30 – 11.00 přestávka
16.15–16.30 Микола П. Антропаў
Рэцэпцыя «Etymologického slovníku jazyka
staroslověnského» у «Этымалагiчным
слоўнiку беларускай мовы»
předsedající: ј. грковић-мејџор, j. reinhart
16.30–16.45 Jасмина Грковић-Меjџор
On the semantic development of OCS *blǫd-
10.00 – 10.30 zahájení
11.00–11.15 Любовь В. Куркина
Этимологические заметки
на полях «Этимологического словаря
старославянского языка»
11.15–11.30 Александар Лома
Вила – олицетворенное неистовство,
или что-то другое?
11.30–11.45 Жанна Ж. Варбот
Снова о напрасном
11.45–12.00 Rainer Eckert
Das altkirchenslawische Komparativphrasem
‹sъbьrati sę na kogo› jako vrani na sokolъ
12.00–12.15 Светлана М. Толстая
Ст.-слав. êë#òâà на общеславянском фоне
12.15–12.30 Alenka Šivic-Dular
K problematiki glagolov na -ne-/-nǫ-ti
v slovanskih jezikih
12.30–12.50 diskuse
13.00 oběd
předsedající: a. šivic-dular, а. лома
14.00–14.15 Corinna Leschber
Aslav. burja aus indoeuropäischer
und paläolinguistischer Sicht
14.15–14.30 Марта Бјелетић
Проблем хронолошке стратификациjе
речи словенског порекла у jеднотомном
етимолошком речнику српског jезика
14.30–14.45 Metka Furlan
Etimologija slovenskega moren ‘mlačen’
in ruskega morno ‘vroče, toplo’
14.45–15.00 Václav Blažek
„Řeka“ a „písek“ ve slovanském
a indoevropském kontextu
15.00–15.15 Sorin Paliga
The Pre-Indo-European Issue Revisited.
The Old Slavic Heritage and Its Survival
15.15–15.30 diskuse
16.45–17.00 Miroslav Vepřek
Prefix *( j)ьz- jako součást lexikálních
bohemismů ve staroslověnštině?
17.00–17.15 Mariola Jakubowicz
Wyrazy złożone w scs. i ich stosunek
do oryginałów greckich. Wybrane przykłady
17.15–17.30 Tatiana Loikova-Nasenko
Позиция местоимения ñ# в предложении
в сопоставлении с современными
славянскими языками
17.30–17.45 diskuse
18.00 raut (menza masarykovy
univerzity, moravské nám. 9)
středa 10. 9. 2014
předsedající: л. в. куркина, u. theissen
9.00–9.15 Jiří Rejzek
Mylná homonymie v etymologii
9.15–9.30 Снежана Петровић
Serbian savest ‘conscience’ and
svest ‘consciousness’ – Slavic Layers
in the Standard Serbian Language Lexicon
9.30–9.45 Елка Jачева-Улчар
Семантичката вредност на коренската морфема
гал- во апелативниот и ономастичкиот
фонд на македонскиот jазик
9.45–10.00 diskuse
10.00–10.30 přestávka
předsedající: m. furlan, j. rejzek
10.30–10.45 Bogumił Ostrowski
Wykorzystanie danych staro-cerkiewno-słowiańskich
i rusko-cerkiewnych w etymologicznych słownikach
języków słowiańskich
10.45–11.00 Martina Chromá
Nářek ve staroslověnštině
11.00–11.15 Václav Čermák
Problematika vyjadřování potratu
ve staroslověnštině
11.15–11.30 Piotr Sobotka
Staroslověnská epistemická slovesa
(s kmenem -věd- a -zn- v opozici k -mysl’- a -mьn-)
– jejich význam a etymologie
11.30–11.45 diskuse
11.30–11.45 Jadwiga Waniakowa
Etymologiczny słownik polskich
gwarowych nazw roślin – opis projektu
11.45–12.00 Маjа Калезић
Common Slavic word-base *česin Slavic phytonymy
12.00–12.20 diskuse
12.30 oběd
předsedající: х. дейкова, j. waniakowa
12.00 oběd
12.55 odjezd na výlet
(„po stopách našich slovanských předků“)
21.30 návrat do brna
čtvrtek 11. 9. 2014
předsedající: с. м. толстая, м. п. антропаў
9.00–9.15 Елена Л. Березович
Из новых полевых находок: русские
лексические и топонимические дериваты
двух праславянских глаголов
9.15–9.30 Христина Дейкова
Славянските продължители на
праславянския отгласен ред *tur-/*tъr-/*tyr9.30–9.45 Сергей А. Мызников
О некоторых прибалтийско-финских
лексемах в общеславянском контексте
9.45–10.00 Aušra Rimkutė
Славянские заимствования в литовских
катехизисах 1800–1882 года
10.00–10.15 Igors Koškins
Этимолого-семантическая реконструкция
древнейших славизмов лaтышского языка
и данные старославянского языка
10.15–10.30 diskuse
10.30–11.00 přestávka
předsedající: е. л. березович, с. а. мызников
11.00–11.15 Ulrich Theißen
Gesundheit vom Sinai – zur Bedeutung, Motivation
und Kontinuität altbulgarischer Phytonyme
11.15–11.30 Václav Blažek – Ilona Janyšková
Slovanský „tis“ – věčně zelený
problém slovanské etymologie?
13.30–13.45 Petr Nejedlý
Ke dvěma vyjádřením negativního
duševního stavu (nenávist, strach)
13.45–14.00 Milada Homolková – Štěpán Šimek
Adjektiva se sufixem *-kъ
ve staroslověnštině a staré češtině
14.00–14.15 Petr Nejedlý – Miloslava Vajdlová
K sémantickému posunu
‘úder’ → ‘zbytečné nebo nevážné mluvení’
14.15–14.30 Tatiana Lekova
Още веднъж за името Варна
14.30–14.45 Александра Гецовска
Етимолошки осврт на сесловенската
лексема „човек“
14.45–15.00 diskuse
15.00–15.30 přestávka
předsedající: м. бjелетић, m. jakubowicz
15.30–16.00 …a na závěr „brněnský blok“
V. Boček
Poznámky k přejímání interjekcí
I. Janyšková
Historie etymologického výzkumu staroslověnštiny
H. Karlíková
Závist ve staroslověnštině
P. Valčáková
K některým staroslověnským názvům dutých měr
B. Vykypěl
Staroslověnská etymologie a indoevropeistika
16.00–16.15 diskuse
16.15–16.30 zakončení konference
17.00 večeře
18.00 zasedání členů etymologické komise
při mezinárodním komitétu slavistů
seznam účastníků
Mezinárodní vědeckou konferenci
pořádá etymologické oddělení Ústavu
pro jazyk český Akademie věd České
republiky, v. v. i., za finanční podpory
Grantové agentury České republiky
(grant č. 13-17435S: Etymologický slovník
jazyka staroslověnského: završení
generačního projektu) a pod záštitou
předsedy Akademie věd České republiky
prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c.,
a hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Michala Haška.
Konference se koná pod patronací
Českého komitétu slavistů.
Místo konání konference:
Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity,
Ústav matematiky a statistiky,
Kotlářská 2, Brno
Délka vystoupení: 15 minut
Organizátorky konference:
Ilona Janyšková
Helena Karlíková (vedoucí oddělení)
etymologické oddělení
Ústav pro jazyk český av čr, v. v. i.
Veveří 97, 602 00 Brno, Česká republika
Tel. a fax: 00420-549216872
E-mail: [email protected]
Sponzor:
Vinselekt Michlovský, a. s.
Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc.
www.michlovsky.com
Микола П. Антропаў
Bělorusko | [email protected]
Елена Л. Березович
Rusko | [email protected]
Aleš Bičan
Česká republika | [email protected]
Марта Бjелетић
Srbsko | [email protected]
Václav Blažek
Česká republika | [email protected]
Vít Boček
Česká republika | [email protected]
Václav Čermák
Česká republika | [email protected]
Христина Дейкова
Bulharsko | [email protected]
Rainer Eckert
Německo | [email protected]
Metka Furlan
Slovinsko | [email protected]
Александра Гецовска
Makedonie | [email protected]
Jасмина Грковић-Меjџор
Srbsko | [email protected]
Milada Homolková
Česká republika | [email protected]
Martina Chromá
Česká republika | [email protected]
Елка Jачева-Улчар
Makedonie | [email protected]
Martina Jamborová
Česká republika | [email protected]
Mariola Jakubowicz
Polsko | [email protected]
Ilona Janyšková
Česká republika | [email protected]
Маjа Калезић
Srbsko | [email protected]
Helena Karlíková
Česká republika | [email protected]
Igors Koškins
Lotyšsko | [email protected]
Любовь В. Куркина
Rusko | [email protected]
Tatiana Lekova
Itálie | [email protected]
Corinna Leschber
Německo | [email protected]
Tatiana Loikova-Nasenko
Česká republika | [email protected]
Александар Лома
Srbsko | [email protected]
Petr Malčík
Česká republika | [email protected]
Сергей А. Мызников
Rusko | [email protected]
Petr Nejedlý
Česká republika | [email protected]
Bogumił Ostrowski
Polsko | [email protected]
Sorin Paliga
Rumunsko | [email protected]
Снежана Петровић
Srbsko | [email protected]
Szymon Pogwizd
Polsko | [email protected]
Markéta Pytlíková
Česká republika | [email protected]
Johannes Reinhart
Rakousko | [email protected]
Jiří Rejzek
Česká republika | jiri.rejzek@ff.cuni.cz
Aušra Rimkutė
Litva | [email protected]
Piotr Sobotka
Polsko | [email protected]
Andrea Svobodová
Česká republika | [email protected]
Žofie Šarapatková
Česká republika | [email protected]
Štěpán Šimek
Česká republika | [email protected]
Alenka Šivic-Dular
Slovinsko | [email protected]
Ulrich Theißen
Rakousko | [email protected]
Светлана М. Толстая
Rusko | [email protected]
Miloslava Vajdlová
Česká republika | [email protected]
Pavla Valčáková
Česká republika | [email protected]
Жанна Ж. Варбот
Rusko | [email protected]
Miroslav Vepřek
Česká republika | [email protected]
Jana Villnow Komárková
Česká republika | [email protected]
Kateřina Voleková
Česká republika | [email protected]
Bohumil Vykypěl
Česká republika | [email protected]
Jadwiga Waniakowa
Polsko | [email protected]
Etymologické
symposion
Brno 2014
Etymologický výzkum
staroslověnštiny:
z perspektivy
slovanské,
indoevropské
i obecně
lingvistické
Brno, 9.– 11. září 2014
Etymologické oddělení
Ústav pro jazyk český
Akademie věd
České republiky, v. v. i.
Download

středa 10. 9. 2014 čtvrtek 11. 9. 2014 úterý 9. 9. 2014