POJEM SVOBODA
VE STARÉ
A STŘEDNÍ ČEŠTINĚ
Miloslava Vajdlová
oddělení vývoje jazyka
ÚJČ AV ČR
[email protected]
1/18
Neb
co jest svoboda? Než motci život
vesti, jak chceš.
Kto pak život vede, jak chce?Jediné
ten, kto jde po věcech spravedlivých.
Hrubý, Překlady
(sborník z r. 1513)
Časová specifikace
období
staročeské:
 od počátku písemného doložení češtiny
do
r. 1500
období
středněčeské
(doba humanistická a barokní):
 1500 –1780
Materiálové zdroje
stč.:
lístkový archiv oddělení vývoje
jazyka ÚJČ AV ČR, v. v. i, Praha
◦ celkem cca 1,8 záznamů (subst. svoboda 255
dokladů)
střdč.:
Lexikální databáze
humanistické
a barokní češtiny2
◦
◦
◦
◦
http://madla.ujc.cas.cz
autoři: Petr Nejedlý a kol., ÚJČ AV ČR
obsahuje cca 780 000 záznamů
vznik v letech 2005–2012
5/18
Novodobé staročeské slovníky
http//vokabular.ujc.cas.cz
 Jan
Gebauer, Slovník staročeský, Praha 1903–
1916, 19702.
 Kol.,
Staročeský slovník (na–při), Praha 1968–
2008.
 Jaromír
Bělič – Adolf Kamiš – Karel Kučera, Malý
staročeský slovník, Praha 1979.
 Kol.,
Elektronický slovník staré češtiny,
http//vokabular.ujc.cas.cz, Praha 2006–
(nedokladový).
8/18
Zásady zpracování
staročeského lexikálního
materiálu
slovní
zásoba jako strukturovaný
systém
důraz
na spojitelnost slova
◦ čtu knihu – čtu dětem pohádku – čtu si
◦ bratr pije vodu – bratr pije (elipsa předm.) –
bratr pije
přístup
(definování slova) z pozice
Staročecha
přístup
jazykový
Přístup z pozice Staročecha;
přístup jazykový
stč.
velblúd ≠ nč. velbloud (Camelus
bactrianus a Camelus dromedarius)
stč.
koba: havran, vrána, kavka,
krkavec
laodicenský
adj.
k Laodicie
(o biskupu ap.) ,laodicenský, mající
působiště ve městě Laodicea‘
Poznámky rázu technického
hvězdička
před slovem signalizuje
slovo rekonstruované (fakticky
nedoložené)
jednoduché
rezavé
v
uvozovky označují význam
písmo značí spojitelnost
hranaté závorce se v rámci dokladu
nachází novočeské, v dobovém
dokladu neobsažené doplnění
K původu slova
existuje
několik různých výkladů
často
se praslovanský výraz svoboda
odvozuje od indoevropského
*suebho-/*suobho- ,příslušník
vlastního rodu (?)‘
alternativní
výklad:
praslovanské svoboda je složenina
obsahující indoevropské komponenty
*sue- ,svůj‘ a *poti- ,pán‘
Pojem svoboda v době staročeské
Neb
co jest svoboda? Než motci život
vesti, jak chceš.
Kto pak život vede, jak chce?Jediné
ten, kto jde po věcech spravedlivých.
Hrubý, Překlady
(sborník z r. 1513)
,svoboda, volnost, nezávislost,
možnost svobodného rozhodování a
jednání‘
též
„svobodu jmieti“ v čem (majetku,
činu ap.), s inf. ap.
 tak
bylo vedlé litery, neb [židovským]
dětem nebylo bráněno, než měly
svobodu, aby šly, s kterými chtěly, buď
s mužmi neb s ženami RokPostA 139a
 ten
má spravedlivě svú svobodu stratiti,
kterýžto moci sobě pójčené zle požívá
BelA 168a
podvýznam ,svoboda, nezávislost,
volná, ničím neomezovaná
šiřitelnost‘
 relig.
reform. čeho (víry)
 [žádáme,]
aby KMt dal svobodu zákonu
božiemu
a slovu jemu, a zvláště o přijímaní těla
božieho
a krve božie všemu lidu křesťanskému
ArchČ
3, 206 (1419)
 svobodě
řádné slova božieho vedlé Písma
svatého i přijímanie těla a krve pána Jezu
Krista na svém sboží nejmá překážeti
[Oldřich z Roznberga] ListářRožmb 1, 121
,nadměrná uvolněnost,
nevázanost, nevázané chování‘
jaká
(veliká), čeho (tělesného života),
k čemu (hřešení)
kudyžkoli
jel [český král] v těch
zemiech, všudy na hospodách byla
veliká svoboda
a ve všem hojnost LetKřiž 36 (1376)
[kniežaty]
svoboda k hřešení má
súžena [býti] MajCarA 5 criminandi
licentia
,příležitost k něčemu,
možnost něčeho‘
k
čemu, s inf. ap.
hledajte
Hospodina …, dokudž jest čas
pokánie, dokudž jest svoboda k slyšení
a přijímanie slova božieho JakBetl 65a
také
který svú ženu zabie, anebo ona
mužě otráví zjevně, takovým jest
zapověděno manželstvie, aby potom
jiný neměli příčiny a svobody k
mordéřství HusManž 115a
,svolení, přivolení, dovolení,
tj. poskytnutí možnosti něco
svobodně realizovat‘
s
již psané paní Elišky dobrú vuolí
a svobodú Tovač 179
,volnost pohybu, v místě
pohybu, pobytu ap.‘
 čeho
(„výjezda“ ap.)
 jako
dítěti hlava trpí spolu s tělem svým
svázaným
a maličko větší svobodu hnutí má nežli tělo
BechNeub 43b
 slíbiv
[Michal] hospodáři na rathúze, by pak
měl svobodu, i odšel jest kradmo KorMan
33b
 Jan
vévoda lužický a Prokop markrabie
moravský
k velikému obecných věcí zlému jeho
,osobní svoboda; stav plných
občanských práv a osobní volnosti‘
byl
ot nich [Římanů] obdařen římskú
svobodú ComestS 402ba libertate
zpuosobil
[Achileides] …, aby všickni
lidé trojánští v službu porobení byli k
své svobodě navráceni TrojK 169a
libertate
dietky
mladé pohanské, jenžto robotě
poddány biechu, kupováše [sv. Václav]
k svobodě PulkR 22b infantiles serviles
libertati
,osvobození, vysvobození,
udělení (osobní) svobody‘
[králi
všeho tvoru] tys všecko [mé]
utěšenie, má [české koruny] svoboda
i zproštěnie Budyš 53
neoklamej
ho [služebníka] v svobodě
BiblPraž Sir 7,23 libertate
,výsada, výhoda‘
s
inf.
proto
mají Hustopečtí svobodu
kámen lámati k potřebám svým
ArchČ 16, 303 (1486)
podvýznam:
,svoboda, výsada, privilegium‘
jur. čí, jaká (zemská), čeho (města
ap.)
,svoboda, výsada, privilegium‘
o
těch svobodách, že králové češčí od
placenie všěch daní ciesařských svobodni
mají býti PulkR 134b
 když
pak potom [Gunhuta] abatyší byla,
mnoho svobody klášteru učinila Půh 171a
libertates
 najjasnějšie
knieže a pán pan Jiří, král
český …, ráčil jest mně ten duom … s
příslušnostmi osvoboditi, list svuoj na to
dáti. Ten pak jistý duom … i s tú svobodú
prodal sem ArchČ 18, 347 (1467)
variantní a synonymní
vyjádření
se
všemi svobodami, s požitky i
užitky
podlé
práv a svobod našich
starodávních
podlé
zápisuov, svobod a
obdarovánie
privilegia
všech
a svobody
a všelikarekých práv, svobod,
,osvobození od něčeho
(zatěžujícího), udělení výsady,
privilegia‘
jaká,
čeho, ot čeho
p.
Lacek slyšav žalobu provedl list krále
Januov na svobody, což se týká toho
zboží jičínského Půh 2, 444 (1415)
král
Jiří měšťanům olomuckým a
brněnským, kteříž pánům zprotivilým
pomáhají, odjímá svobodu ode cla neb
mýta v Pohořelicích, a káže jim je platiti
uroz. Jindřichovi z Kunštátu …, kterýž
věrně se ho přidržel Půh 6, 506 (1467)
,privilegium, listina potvrzující
udělení výsad‘
koho
(krále), na co
kterýžto
duom vysvobodil jest ode
všech poplatkuov, dav jemu na to
svobodu, list svuoj královský ArchČ 18,
333 (1463)
páni
a vládyky … margrabství
[moravského] ukázali sú majestáty a
svobody králův českých a margrabí
moravských i také registra zemská,
kterýchž jsú od staradávna užívali
DeskyZemBrn 77 (1496)
,právo, právní zvyklost, zvl.
zvykové právo (?)‘
řídké
a sporné
král
Václav potomních dání dáti
nemohl proti řádu a svobodám
zemským ArchČ 37/2, 1348 (1454)
aby
král český volen byl tak, jakož od
starodávna bylo, podlé obyčeje, práva
a svobody ArchČ 5, 93
,svobodné (tj. platy a
pracovními povinnostmi
robotou nezatížené) vlastnictví
něčeho‘
 předkové
naši i my po nich ty vinnice smy
v svobodě bez překážky drželi a ižádných
úrokóv jsme z nich neplatili ArchČ 18, 355
(1484)
 [my
král Jiří dovolujeme] tu rychtu …se
všemi … půžitky … aby mohli [Slánští] dále
… prodati, dáti, změniti, zastaviti … pod
purkrecht aneb k svobodě lidem dobrým a
hodným nevysokého řádu CJM 3,464–466
(privilegium krále Jiřího pro město Slaný, jen
opis z 16. st.) ,k dědičnému nájmu nebo do
svobodného vlastnictví‘
,svobodné užívání něčeho
veřejného, obecního ap.‘
jur.
na co („sboží“)
[spor
dvou Matějů: jeden postavil
na obecním pozemku bránu ke své
vinici, druhý říká:]
já nemohl bych svobody i jiní súsedé
mezi puolem a vinnicí jmieti ArchČ 6,
94
,svoboda, obecná, veřejně,
svobodně užívaná půda‘
stč.
jen ojed. m. svobod
všichni
plotové, ješto jě pletú v
vikpildě aneb v poli okolo svobodóv
aneb okolo zelných zahrad PrávoSasM
59a
latinské ekvivalenty
libertas
licentia
částečně
též libertatio
Staročeské adjektivum
svobodný
 (o
cestě, pastvině ap.) ,veřejný, volně
použitelný, určený k volnému
(svobodnému) užívání‘
(o trhu, budově ap.) ,volně přístupný‘
 zlúpili
sú lidi páně [Oldřichovy] … na
svobodné silnici ListářRožmb 2, 202 (1442)
 pohání
p. Pročka …, že mi mé lidi sjímal v
svém městě v Jevíčku na svobodném trhu
Půh 4, 270 (1463)
 chudina
a obyvatelé … mají miesto
svobodné k pastvám nahoře u městečka
,svobodný, nezávislý, mocensky
nepodřízený, nepodléhající někomu výše
postavenému‘
 (o zemi, národu ap.)
 (o člověku) ,osobně svobodný,
neporobený, nepoddaný‘
 poněvadž
onen lid Starého zákona postavil
jest Buoh svobodný, bez pána ChelčLid 56
 psáno
jest, že Abraham dva syny jměl:
jednoho z dievky a druhého z svobodné
BiblOl Gal 4,22 de libera (zpodst.)
 kúpíš
li služebníka Žida, šest let bude slúžiti
tobě, sedmého otdejde svoboden, darmo
BiblPraž Ex 21,2 liber
,svobodný, nezatížený něčím,
prostý něčeho‘
(o
člověku, instituci, nemovitosti ap.)
jur. ,nevázaný poddanskými
povinnostmi‘, (o „sboží“) ,jsoucí ve
svobodném držení‘
zemské
desky [budú] otevřieny …, by
[zemané] … sobě svá svobodná sbožie
mohli v ně klásti ArchČ 37/1, 99 (1431)
,osvobozený, zproštěný, zbavený
něčeho (zatěžujícího); též jur.‘
čeho,
ot čeho
kterýž
koli vinný se utekl k tomu obrazu
[svatého Nikona], byl svoboden od své
viny TrojK 108b
stuol
Kristóv hodovníky své dřieve v
dluhy zavázané, když hodně přistupují
[k svátosti oltářní], ot dluhóv činí
svobodné JakUžit 60
ten svoboda
,hrdina, odvážný, podnikavý,
svobodně (o své vůli) jednající
muž‘
 kněz
Boleslav snažně bohu slúžieše, / a
pro to sě jemu vešde dobřě dějieše. /
Polany pevně pobi / a všie země až do
Krakova doby. / ... / Neb svoboda veliká
bieše, / a pro to čest i sbožie jmějieše
DalV 32,57
varianty: svoboda veliký ~C, svobody
veliké ~Z, svobodný velmi ~P
ten svoboda
Lipolt,
rakúský vévoda, / ten veliký
svoboda, / krále českého sbada / a
uváza sě až do znojemského hrada
DalL 80,12
englický
král poče na jiného
[vybraného účastníka klání] volati:
„Ipolite, ty veliká svobodo, pokus své
síly! Dokudž já jsem žív, budeš v méj
přiezni.“ ŠtilfA 10a
Pojem svoboda v době středněčeské
oproti
době stč. chybějí významy:
,svolení, dovolení‘
,osvobození, vysvobození, udělení
osobní
svobody‘
,svoboda, obecná, veřejně užívaná
půda‘
nové
významy:
,zlá vůle, svévole‘
,sebevědomí, svobodomyslnost,
odvaha‘
,otevřenost (svoboda řečového
,svoboda, volnost, nezávislost,
možnost svobodného rozhodování
a jednání‘
kdo
chce jíti do nebe, nebo do
pekla, má to na svobodě RvačMas
206a
ješto
ty věci [užívání ornátů při
bohuslužbě] jsou na svobodě
zanechány SkálaHist 2, 58
,osvobození, udělení výsady,
privilegia‘
immunitas,
vacatio a muneribus et
oneribus :: svoboda od obecných
břemen a prací VelDict Ppp 2b (1579)
privilegium
:: zvláštní svoboda aneb
obdarování
immunitas :: svoboda od obecných
uřadů
a břemen
impunitas :: svoboda od trestání a
pokuty VelSilva 1483
,právo, právní zvyklost,
zvykové právo‘
podlé
svobod blížností lepší právo
má ke vsi [Markéta] nežli ona
Anežka Drn 69 ,podle příbuznosti‘
,zlá vůle, svévole
(tj. špatné a nadměrné
využívání svobody jednání)‘
vojsko
císařské … města Manteni se
zmocnilo, svou svobodu a
drancování provozovalo BeckPost 3,
177
,sebevědomí,
svobodomyslnost, odvaha‘
jeho
Milosti Královské žádost plná
byla důstojnosti a svobody KronTur 2,
294
císař
podiviv se té svobodě
biskupově [jenž mu zabránil vstoupit
do chrámu] LautPol 544
,otevřenost,
svoboda řečového projevu‘
 čí,
koho v čem (řeči)
 to
ten kardinál uslyšev, svobodú mú nic
nejsa rozhněván, toto řekl jest Hrubý,
Sborník 292b
 abych netoliko předivnou svobodu toho
pobožného muže v mluvení ukázal
CassTrip 256
 utíká
mu svoboda před rozumem
KomMoudr 68
 my s svobodou říci musíme: … BiblVácl
ad Neh 8 (SZ, 1715, 859) ,otevřeně‘
,útočiště, bezpečné, chráněné
místo, azyl (na nedotknutelném
místě)‘
jaká
(kostelní), kde (v kostele)
o
svobodě neb frajdu v kostele
BrikcíPráv 72 (1536)
svoboda,
svobodství, svobodné,
výsadní místo, utočiště; glejt; místo,
kdež jeden sebou bezpečen býti může
a kdež právo nesmí a nemůže ::
asylum, locus profugii VelSilva 1483
okrajové: na svobodu jíti
,přidat se ke vzbouřencům, jít
ke zbojníkům, stát se
zbojníkem‘
když
bejval na Březůvkách [Martin
Panenka], že přišli k němu Černoušek
a Pelíšek z Kudlova a jeho namlúvali,
aby s nimi šel na svobodu
TrestBuchlov 179 (1727)
okrajové: vlastní jméno osobní
do
lejster psávali písaři k takovému
domu: má svobodu, a proto i majitel
slul Svoboda TeplýDěj
Děkuji Vám za pozornost
Download

Pojem SVOBODA ve staré a střední češtině