JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01 Opava
[email protected]
www.marcelaurbanova.cz
____________________________________________________________________________________________
NOVÉ TRESTNÍ ŘÍZENÍ
V současné době je vedeno Policií ČR, útvarem odhalování korupce a finanční kriminality SKPV,
Expozitura Brno, Obilní trh 3, 611 00 Brno, pod č.j. OKFK-232-1170/TČ-2011-252402 trestní
stíhání proti osobám Ing. Viktor Sedláček, Michal Vavřík, Mgr. Dušan Chaloupka (likvidátor
EDBUSY a.s. „v likvidaci) a Luděk Kučera pro zločin podílnictví dle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 4
písm. b) trestního zákoníku, kterého se jmenovaní dopustili tím, že se měli podílet na vyvedení
finančních prostředků z účtů společnosti EDBUSY a.s. ...........
Shora uvedené má souvislost s již pravomocně ukončenou trestní věcí obž. Ing. Martina Žouželky
a Lukáše Přibyla, která je vedena u Krajského soudu v Brně, pod č.j. 10 T 1/2010.
Okresní soud Brno - venkov rozhodl v usnesení č.j. 1 Nt 520/2013 ze dne 22.4.2013 o tom, že
poškození svá práva v tomto shora uvedeném trestním řízení mohou uplatňovat pouze
prostřednictvím zmocněnce, kterého si sami zvolí.
Návrh postupu a další dokumenty naleznete v dalších příspěvcích.
V Opavě dne 23.7.2013
S pozdravem
JUDr. Marcela Urbanová
www.marcelaurbanova.cz
www.marcelaurbanova.cz
Download

nové trestní řízení - okfk-232-1170/tč-2011-252402