Prijava za stručni skup Društva privatnih zubnih tehničara Srbije
Kongres „Kompetentnost i estetska stomatologija“
(Popunjavate osvetljena polja. Sa tipkom „Tab“ prelazite iz polja u polje)
15.11.2014.
Datum skupa
*-Prezime i ime: _______________________________________________
*-Broj licence:
Datum izdavanja licence (mesec/godina):
/
*-Regionalni ogranak
Kont. telef.
e-mail:
@
Želim da prisustvujem „Radionici“ pod br.
i
* Obavezno unošenje podataka
-upisivanje regionalnog Ogranka je bitno zbog obavešetenja o učešću na skupu. Važeće skraćenice su:
− za doktore stomatologije-SKS; za članove KMSZTS-e: Ogranak Beograd- OBg, Ogranak Niš- ONi, Ogranak
Vojvodina- OVo, Ogranak Užice- OUe, Ogranak Kragujevac- OKg, Ogranak Kosovo i Metohija- OKiM.
Pravilno popunjena prijava, omogućava ispravnu potvrdu o učešću, preuzimanje potvrde odmah posle skupa i
ažurno obaveštenje Vaše Komore.
Svi Vaši podaci koriste se za olakšanje međusobne komunikacije, ažuriranje Vaših potvrda o učešću, lakšem
obaveštavanju o skupovima u organizaciji DPZTS-e i druge svrhe se neće koristiti.
Sva obaveštenja o skupu možete naći na www.dpzts.org
Prijave slati na e-mail:
[email protected]
Ili
[email protected]
Iznos kotizacija se uplaćuje po srednjem dnevnom kursu € NBS na dan uplate.
Način popunjavanja uplatnice (može i prenosom sa poslovnog računa):
Download

Preuzmi formular za prijavu (.pdf)