13. mistrovství evropy
atletů-veteránů
v silničním běhu, chůzi a krosu 2013
European veterans athletics championships non-stadia 2013
senioren – europameisterschaften im strasSenlauf, gehen und Crosslauf 2013
24. 5. 2013
10 km chůze
race walk
gehen
10 km silniční běh
road race
strassenrenneN
25. 5. 2013
štafetový kros
cross country relay
staffel-crosslauf
ČESKÁ REPUBLIKA – ÚPICE
23.–26. května 2013
26. 5. 2013
půlmaraton
half marathon
halbmarathon
20–30 km chůze
race walk
gehen
ORGANIZÁTOR / ORGANIZATION/ ORGANISATION
TJ Maratonstav Úpice
Palackého 348
542 32 Úpice
[email protected]
PŘEDSEDNICTVO EVAA / BOARD EVAA / KOMITEE EVAA
Kurt Kaschke (DE) President EVAA / President EVAA / Präsident EVAA
Jerzy Krauze (PL)Více-president EVAA / Vice-PresidentEVAA / Vizepräsident EVAA
Nicola Magio (IT)Technický ředitel / Technical DirectorEVAA / Technischer Direktor EVAA
Jean Thomas (FR) Pokladník EVAA / Treasurer EVAA / Kassierer EVAA
Rene Hondelink (HOL)Sekretář EVAA / Secretary EVAA / Sekretär EVAA
Vesna Repic-Cujic (RS)Manažér pro silniční mistrovství / Road Manager / Manager für Straßen-Meisterschaft
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO / HONORARY BOARD / EHRENMITGLIEDER
Libor Varhaník Předseda ČAS / President CAF / Vorsitzende
Gejza Valent Předseda veteránů ČAS / President Veterans CAF / Veteranvorsitzende
František Fojt Ředitel ČAS / Director CAF / Direktor
Alena GajdůškováMístopředsedkyně senátu ČR / Vice President Senate of Parliament of CR / Vizepräsident des Senats
Vladimír ŠpidlaBývalý Eurokomisař / Eminent Euro-Commissioner / der ehemalige / Eurokommissar
Lubomír FrancHejtman Královéhradeckého kraje / President of the Region Královéhradecký / der Hauptmann des Bezirkes
Dana ZátopkováBývalá reprezentantka / Eminent Sports Personalities of Czech Republic / die ehemalige Repräsentantin
Helena FibingerováBývalá reprezentantka / Eminent Sports Personalities of Czech Republic / die ehemalige Repräsentantin
Jarmila KratochvílováBývalá reprezentantka / Eminent Sports Personalities of Czech Republic / die ehemalige Repräsentantin
Ladislav KořánBývalý reprezentant / Eminent Sports Personalities of Czech Republic / der ehemalige Repräsentant
Zdeněk Špringr Předseda svazku Jestřebí hory / Mayor of Confederation of Communities Jestřebí Mountains / Vorsitzende des
Jestřebí-Gebirge Verein
Eva HylmarováStarostka obce Malé Svatoňovice / Mayor of Malé Svatoňovice / Bürgemeisterin Malé Svatoňovice
Vladimír DiblíkStarosta obce Radvanice / Mayor of Radvanice / Bürgemeister
Pavel DvořáčekStarosta obce Havlovice / Mayor of Havlovice/ Bürgemeister
Jaroslav HůlekStarosta města Úpice / Mayor of Úpice/ Bürgemeister
JURY / JURY / JURY
Vesna Repic-Cujic, František Fojt, Karel Matzner, Zuzana Tůmová, Miroslav Lapka
HLAVNÍ ROZHODČÍ / HEAD JUDGES / RENNENLEITER
Miroslav Lapka – chůze 10, 20, 30 km / Race Walk / Gehen
Zuzana Tůmová – běh na 10 km muži, ženy, kros / Road Race / Rennen
Mirko Jiránek – půlmaraton / Halbmarathon / Half-Marathon
Uvítací zpráva
od předsedy EVAA
Welcome message from
the President of EVAA
Begrüßungswort des Präsidenten
der EVAA
Vážení sportovní přátelé, běžci a chodci.
Město Úpice bude hostit Mistrovství Evropy veteránů v silničním běhu,
chůzi a krosu již potřetí.
Poprvé, bylo atletické rodině dovoleno navštívit
Českou republiku v roce 1993.
O deset let později byli evropští sportovní mistři
do Úpice, do tohoto regionu s bohatou tradicí pozváni podruhé.
Nyní – 2013 – opět deset let uplynulo, a my opět
můžeme být svědky toho, jak město, region, země
a její lidé reprezentují evropskou vetránskou atletiku
s jejich pohostinností.
Pod vedením týmu místního běžeckého klubu „TJ
Maratonstav“, najdou běžci a chodci dobře připravené závodní tratě i veškeré zázemí. Z doprovodných
kulturních akcí si jistě odvezeme příjemné vzpomínky na celou tuto sportovní událost.
Těšíme se na vzrušující závody. Pojďme také navázat nová přátelství a podělit se o náš sport s ostatními.
Přeji organizátorům potěšení a dobrý pocit během
času příprav a všem mnoho úspěchů v soutěžích.
Kurt Kaschke
EVAA prezident
Dear sport friends, runners and walkers.
The city Úpice will host the European Non Stadia
competitions for the third time.
The year 1993 was the first time, when the athletic family was allowed to visit the Czech Republic.
Ten years later the European Masters athletes
where called the second time to Úpice, a region very
rich in tradition.
Now – 2013 – once again ten years have passed,
and once more we are allowed to witness how the
city, the region, the country and the people present
the European Master Athletic with their hospitality.
Under the guidance of the team of the local running club “TJ Maratonstav”, the runners and walkers will find well-prepared competition tracks. And
accompanying the competition we have the chance
to take away with us the impressions of all the traditions and culture of this region.
We look forward to exciting competitions. Let us
exchange friendships among us and let us share our
sport with others.
I wish the organizers pleasure and gratification
during the preparation time and lots of success at
the competitions.
Kurt Kaschke
EVAA President
Liebe Sportfreunde, Läufer und Geher,
zum dritten Mal ist die Stadt Úpice Gastgeber der
Europäischen Non-Stadia Wettkämpfe.
Zum ersten Mal durfte die Leichtathletik Familie
1993 Gast in der Tschechischen Republik sein.
Zehn Jahre später rief Úpice zum zweiten Mal die
Europäischen Master Leichtathleten in die traditionsreiche Region.
Und nun – 2013 - sind ein weiteres Mal zehn Jahre
vergangen und wieder einmal dürfen wir miterleben, wie die Stadt, die Region und das Land und die
Menschen, die Europäische Master Athletik mit ihrer
Gastfreundschaft beschenkt.
Unter der Leitung des Teams des örtlichen Laufvereins TJ Maratonstav werden wir Läufer und Geher
gut vorbereitete Wettkampfstrecken vorfinden. Und
als Begleiter werden wir einen Eindruck der Tradition
und der Kultur der Region mitnehmen.
Freuen wir uns auf spannende Wettbewerbe.
Lassen Sie uns Freundschaften untereinander austauschen und unseren Sport mit anderen teilen.
Den Organisatoren viel Freude bei den Vorbereitungen und ein gutes Gelingen bei den Wettbewerben.
Kurt Kaschke
EVAA Präsident
Uvítací slovo
předsedy Českého
atletického svazu
Welcome from the President
of the Czech Athletic Federation
Begrüßungswort
des ČAS Vorsitzendes
Dear friends in sport,
this European Veterans Athletics Championships
Non-Stadia 2013 will be hosted by the Jestřebí
Mountains region again. I am very pleased that
thanks to this important event in the Czech Republic, many athletic enthusiasts from all over Europe,
for whom is sport passion and lifestyle, will visit our
country.
I admire also the enthusiasm of the organizers,
who got busy, already the third time, with preparation of these Championships with great drive. Their
experience in recent years along with the enthusiasm and creativity will certainly bring to our participants pleasant and peaceful atmosphere to be
able to enjoy their great race. I would like to visit also
all the athletic fans at this important event. It is all
about not only sports, but also a social event that region domestic visitors should not miss. The success of
the European Championships proves that our sport is
interesting, effective and fun for all across generations. Athletic is really sport for all life, let us enjoy its
beauty together.
Libor Varhaník
President of CAF
Geehrte Sportfreunde,
Die Senioren-Europameisterschaft im Straßenlauf, Gehen und Crosslauf wird wieder das Gebiet
Jestřebí-Gebirge, bewirten. Es freut mich sehr, dass
dank diesem bedeutenden Ereignis, viele athletische
Fans ganzen Europa, für die unser Sport eine Leidenschaft und Lebensstil ist, die Tschechische Republik
besuchen.
Ich bewundere die Organisatoren, die sich schon
zum dritten Mal mit großer Begeisterung die EM-Vorbereitung angenommen haben. Ihre Erfahrungen von vorigen Jahren, zusammen mit der Begeisterung und Kreativität, bringen den Teilnehmern
bestimmt angenehme und ruhe Atmosphäre und so
werden alle ihren großen Wettkampf genießen können. Ich möchte gern zu dieser bedeutenden Veranstaltung alle athletische Fans einladen. Es handelt
sich nicht nur um Sportveranstaltungen aber auch
gesellschaftliches Ereignis, das sich die Besucher,
aber auch die Einheimischen, nicht engehen lassen
sollen.
Der Erfolg dieser Europameisterschaft begründet,
dass unser Sport interessant, effektiv und unterhaltsam für alle Generationen, ist. Die Athletik ist
wirklich ein Sport für ganzes Leben, genießen wir
gemeinsam ihre Schönheit.
Libor Varhaník
ČAS Vorsitzende
Vážení
sportovní přátelé,
Mistrovství Evropy
veteránů v silničních bězích, chůzi a krosu bude opět hostit region Jestřebích
hor. Jsem velice rád, že díky této významné události
do České republiky zavítá mnoho atletických nadšenců z celé Evropy, pro které je náš sport vášní a životním stylem.
Obdivuji nadšení organizátorů, kteří se, a to již
potřetí, přípravy šampionátů ujali s velkou vervou.
Jejich zkušenosti z minulých let spolu s nadšením
a kreativitou přinesou účastníkům jistě příjemnou
a klidnou atmosféru a budou si moci užít svůj velký
závod. Rád bych na tuto významnou akci pozval také
atletické fanoušky. Půjde totiž nejen o sportovní, ale
i společenskou událost, kterou by si návštěvníci regionu i domácí neměli nechat ujít. Úspěšnost tohoto
evropského šampionátu dokazuje, že náš sport je
zajímavý, efektivní a zábavný pro všechny napříč generacemi. Atletika je opravdu sportem na celý život,
užívejme si společně jeho krásu.
Libor Varhaník
předseda ČAS
3
Vážení sportovci
a příznivci nejen
běhu do vrchu,
soutěživost je jednou
z nejdůležitějších a nejpřirozenějších vlastností
člověka. Pohání ho kupředu při všech jeho činnostech a provází jeho existenci od samého počátku jeho bytí. Platí to v běžném
a pracovním životě a velkou měrou samozřejmě
ve sportu. Obrovskou předností sportu je však vytváření ideálů a příkladů pro druhé. Všichni ti, kteří soupeří v rámci pravidel fair-play, se stávají pro ostatní
vzorem a motivací – pro mladé ale i pro ty starší,
kteří sportují především kvůli zábavě a relaxaci.
Královéhradecký kraj pod mým vedením sport
podporuje, protože si dobře uvědomuji, jak je důležitý k rozvoji osobnosti každého člověka a jak významným způsobem reprezentuje náš region v Česku
i v zahraničí. Kraj proto každým rokem rozdělí miliony korun na pořádání sportovních akcí pro mládež,
pro postižené, ale dává peníze i na podporu masové
tělovýchovy „pro všechny“ a krajské reprezentační
výběry. Krajské dotace a příspěvky pomáhají jak široce oblíbeným sportům, jako je fotbal či hokej nebo
lyžování, tak i těm, které podobně širokou základnu
nemají.
Odměnou za to jsou na vrcholové úrovni úspěchy
královéhradeckých sportovců na domácí i mezinárodní scéně. Stejně významný přínos ale má i popularizace sportu u všech obyvatel našeho regionu, kteří
mají mnoho možností k tomu, aby se v kraji zapojili
do sportovních klubů, tělovýchovných jednot či organizací a nebo prostě jen po příchodu ze zaměstnání
trávili aktivně svůj volný čas.
Dear athletes and fans
“not only mountain running”
Geehrte Sportler,
nicht nur Berglaufsgünstlinge,
Competitiveness is one of the most important and
most natural characteristics, which drives us forward
and is a part of us since the beginning of existence.
Competitiveness is largely occurred of course in
sports, but in everyday life and work as well. A great
advantage of the sport is to create ideals and good
examples for others. All those who contest under
the rules of fair-play, become a model for others and
motivation for young people but also older, who play
sports mainly for fun and relaxation.
Hradec Kralove Region supports sport, because it
is important for the development of the personality
and significantly represents our region in the Czech
Republic and abroad. Hradec Kralove Region divides every year millions of Czech crowns into sports
events for young people, disabled and also physical
education. Regional grants and subsidies help popular sports such as football, hockey or skiing, but also
less familiar type of sports.
Achievements of athletes from Hradec Králové
Region at the national and international scene are
for us a great reward. The significant benefit has popularization of sport for all inhabitants of our region
who can engage in sports clubs, sports associations
or organizations and actively spend their leisure
time.
Wettbewerb ist eine der wichtigsten und natürlichen
Eigenschaft des Menschen.Treibt ihn vorwäts in all
seinen Aktivitäten und begleitet sein Bestehen vom
Anfang seiner Existenz an.D ies gilt im Alltag und
Arbeit und in einem großen Maß, selbstverständlich
auch im Sport. Ein großer Vorteil des Sports sind,Ideale und gute Beispiele für andere zu schaffen. Alle
diejenigen,die nach den Regeln des Fair-Play wetteifern, sind für andere ein Vorbild und Motivation-für
junge aber auch ältere Leute, die Sport vor allem für
Spaß und Entspannung treiben.
Region Hradec Králové unterstützt unter meiner
Führung Sport, weil wir verständigen, wie es wichtig
für die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit ist,und wie unser Region in der Tschechischen
Republik und im Ausland, auf diese Art und Weise,
represäntiert wird.Der Region verteilt deshalb jedes
Jahr Millionen für Sportveranstaltungen für junge
Menschen, für Behinderten,aber gibt auch finanzielle Unterstützung für Masse Sports „für alle“ und
regionale Teams. Die regionale Dotationen und Beiträge helfen den breiten beliebten Sportarten, wie
Fußball oder Hockey, Skifahren aber auch denen, die
keine ähnlich breite Basis haben.
Die Belohnung dafür sind Spitzenleistungen der
Regionsportler auf nationaler und internationaler
Szene.Ähnlich deutliche Vorteile hat aber auch die
Sportspopularisierung unter allen Bewohnern unserer Region,die viele Möglichkeiten im Region, in
Sportvereinen, Sportverbänden oder Organisationen, sich beteiligt können, oder einfach nach der
Arbeit ihre Freizeit aktiv verbringen.
Lubomír Franc,
President of Hradec Králové Region
Lubomír Franc
Hauptmann der Region Hradec Králové
Lubomír Franc,
hejtman Královéhradeckého kraje
Jsem velice ráda, že mohu
podpořit tak výjimečné
sportovní akce „Mistrovství Evropy veteránů
v silničních bězích, chůzi
a krosu“ a „Mistrovství
světa v běhu do vrchu
veteránů“. Velice se mi
líbí myšlenka, že pro řadu lidí se tyto běžecké závody
staly životním stylem. V dnešní uspěchané době je
s povděkem, že se lidé umějí sportem nejenom bavit
ale také v něm podávat výborné výkony. Tyto běhy
jsou specifické tím, že se jich může zúčastnit široká škála lidí. Patří k těm, které pořád jsou sportem
v tom nejčistším slova smyslu. Přeji všem zúčastněným mnoho nejen sportovních úspěchů a děkuji
pořadatelům za skvělé akce s běhy.
Alena Gajdůšková
1. místopředsedkyně Senátu PČR
I am very glad to support such an exceptional sporting event European Veterans Athletics Championships Non –Stadia and World Masters Mountain
Running Championships. I really like the idea that
for many people, these cross-country races have become a way of life. In this time it is with satisfaction
that people can sport not only for to entertain but
also for giving excellent performances. These events
are specific in that they can attend a wide variety
of people. It belongs to those who are still sport in
its purest sense. I wish everyone many sporting
achievements and thank the organizers for a great
running events.
Alena Gajdůšková
1.Vice-President Senate of Parliament of CR
Ich unterstütze gerne eine derart außergewöhnliche
Sportveranstaltung wie die „Europameisterschaft
der Senioren im Straßenlauf, Gehen und Crosslauf“
und die „Weltmeisterschaft der Senioren im Berglauf“.
Mir gefällt sehr die Tatsache, dass für viele Menschen diese Wettläufe zu einer Art Lebensstil wurden.
In der heutigen unruhigen und hastigen Zeit ist
es beispielhaft, dass die Menschen im Sport nicht
nur Unterhaltung finden, sondern auch zur Leistung
stehen.
Diese Wettläufe sind dadurch spezifisch, dass ein
breites Spektrum von Menschen daran teilnehmen
kann. Diese Aktivität gehört zu jenen, die immer
noch Sport im wahren Sinne des Wortes sind.
Ich wünsche allen Teilnehmenden viele Erfolge
nicht nur sportlicher Art und danke den Veranstalten
für hervorragende Organisation des Wettläufes.
Alena Gajdůšková
1.Vizepräsidentin des Senats des Parlamentes der
Tschechischen Republik
4
Dear friends in sport, dear guests,
Geehrte Sportler, geehrte Gäste,
počátky atletického hnutí
v Úpici zasahují někdy
do roku 1924. Kořením
atletiky byly vždy vytrvalecké běžecké závody. První tradiční závod v Úpici se
běhal na trati Úpice – Havlovice – Libňatov a zpět,
měřil cca 10km. Tento závod byl v roce 1930 nahrazen závodem „Běh Velbabou“, který byl pořádán až
do války. V roce 1950 vznikl „Ratibořický maraton“,
který se stal nejpopulárnějším maratonem v Čechách. Kvůli špatnému povrchu byl v roce 1980 nahrazen okruhovým „Havlovickým maratonem“.
Po otevření hranic v roce 1990 jsme začali pořádat mezinárodní závody, Úpice se stala centrem
běhů do vrchu. Pořádali jsme zde již MS, MSvet. a ME
v běhu do vrchu. Nyní Vás již potřetí zveme na Mistrovství Evropy v silničních bězích, chůzi a krosu. Zjistili jsme, že se někteří z vás vracíte již potřetí.
Slibujeme, že Vám vytvoříme jak sportovní, tak
kulturní atmosféru dnů v Úpici. Věříme, že se k nám
vždy budete rádi vracet, třeba již v srpnu na Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu v Janských
Lázních.
Přejeme Vám hodně sportovních úspěchů.
The beginnings of athletic movement in Úpice interfere until year 1924. Spice of an athletics have always
been long-distance cross country races. The first race
was in the traditional Úpice Run on the track Úpice
- Havlovice - Libňatov and back, measuring about
10km. This race was in 1930 replaced by „Velbaba
Run“, which was organized before the World War
II.. In 1950 origins the „Ratibořice Marathon,“ which
became the most popular marathon in the country.
Due to poor terrain was replaced by circuit “Havlovice Marathon” in 1980 .
After the opening of the borders in 1990, we began to organize international competitions. Úpice
became the center of the mountain running. We
already held here the World Mountain Running
Championships and World and European Masters
Mountain Running Championships. Now we invite you for the third time at the European Veterans
Championships Non-Stadia. We found that some of
you are returning for the third time.
We promise that we will create sports and cultural
atmosphere for you in Úpice.
We believe that you will always be happy to return, perhaps in August 2013 to the World Masters
Mountain Running Championships in Janské Lázně .
We wish you a lot of sports achievements.
Karel Šklíba
předseda organizačního výboru
Karel Šklíba
Chairman of LOC
Der Anfang der athletischen Bewegung in Úpice,
führt schon irgendwann ins Jahr 1924. Als Grundlage der Athletik waren Langstrecken- Wettläufe.
Der erste traditionelle Wettkampf in Úpice lief auf
der Strecke Úpice-Havlovice-Libňatov und zurück.
Dieser Wettkampf wurde im Jahre 1930 als “Lauf
durch Velbaba” ersetzt. Dieser Wettkampf wurde
bis zu dem Anfang des Krieges organisiert.Im Jahre
1950 entstand ”Marathon durch Ratibořice”, was
der populärste Wettkampf in Böhmen war. Wegen
der schlechten Oberfläche wurde es im Jahre 1980
mit einem Umkreis als ”Marathon durch Havlovice”
ersetzt.
Nach der Wende im Jahre 1990, wo die Grenzen
geöffnet wurden, organisierten wir internationale
Wettkämpfe. Úpice wurde ein Berglaufszentrum.
Wir organisierten schon die Weltmeisterschaft,
Weltmeisterschaft und Europameisterschaft im
Berglauf. Jetzt laden wir Sie schon zu dritt zur EM
im Straßenlauf, Gehen und Crosslauf ein. Wir stellten
auch schon fest, dass einige von Ihnen schon zu dritt
zu uns kommen.
Wir versprechen Ihnen, sowie eine sportliche,
auch kulturelle Atmosphäre für alle Tage in Úpice. Wir glauben auch, dass Sie zu uns immer gern
zurückkommen, vielleicht schon im August zur Veteranen Weltmeisterschaft im Berglauf in Janské
Lázně.
Wir wünschen Ihnen viele sportliche Erfolge.
Vážení sportovní
přátelé, vážení
hosté,
Karel Šklíba
Vorsitzende des Organisationskomitee
ORGANIZAČNÍ VÝBOR / LOC COMITTEE / ORGANISATIONSKOMITEE
Ředitel závodu / Chairman/ Rennleiter: Karel Šklíba
Organizační ředitel / Vice-Chairman / Administrationsdirektor: Renata Hájková
Styk se zahraničím / General Coordinator / Internationale Beziehungen: Jitka Lysická, Zuzana Tůmová
Technická komise / Technical Commission / Technische Komission:
Václav Mach, Jindřich Bureš, Pavel Dvořáček, Ladislav Kubeček, Miloš Tohola, Eva Friebelová, Eva Hylmarová, Eva Tůmová, Petr Baudyš, Jiří Tůma, Zdeněk Prokop,
Martin Vašíček, Josef Les, Jaroslav Tylš, Petr Krejcar, Jindřich Linhart
Hospodářská komise / Finance Commission / Ökonomische Komission:
Mirko Jiránek, František Pechek, Jaroslav Mertlík, Zdeněk Moravčík
Programová komise / Cultural Program Commission / Programm Komission:
Zdeněk Špringr, Pavel Bárta
Zdravotní komise / Medical Commission / Gesundheitskomission:
Vlasta Jiránková, Radka Kubečková, MUDr. Pavel Černý, MUDr. Jan Falta
Občerstvovací komise / Catering Commission / Erfrischungskomission:
Jindřich Bureš, Jaroslav Mašek, Jaroslav Řezníček, Jiřina Baudyšová, Eva Friebelová, Kateřina Vašíčková
Dopravní komise / Transport Commission / Verkehrskomission:
Jiří Lanta, Jaroslav Řezníček, Roman Cejzlar
Ubytovací komise / Accommodation Commission / Unterkunftskomission:
Alena Toholová
Kancelář – TIC / TIC-Registration Office / TIC-Rennbüro:
Mirko Jiránek – ředitel TIC / Director of TIC
Zuzana Tůmová, Dana Krejcarová, Jiřina Baudyšová, Miloslava Vraštilová, Šárka Pechková, František Pechek, Eva Friebelová, Iva Tržilová, Jiří Plecháček
5
malé svatoňovice
25. 5. 2013
štafetový kros
cross country relay
staffel-crosslauf
Úpice
24. 5. 2013
10 km silniční běh
road race / strassenrennen
26. 5. 2013
půlmaraton
half marathon / halbmarathon
Malé
Svatoňovice
ÚPICE
Hradec Králové
6
Radvanice
Havlovice
radvanice
24. 5. 2013
10 km chůze
race walk
gehen
havlovice
26. 5. 2013
20, 30 km chůze
race walk
gehen
ÚPICE
PRAHA
7
OTEVŘENÍ TIC / OPENING OF THE TIC / ÖFFNUNGSZEITEN
Čtvrtek / Thursday / Donnerstag:
11:00 – 21:00
Pátek / Friday / Freitag:
07:00 – 20:00
Sobota / Saturday / Samstag:
07:00 – 9:00
13:00 – 20:00
Neděle / Sunday / Sonntag: 06:00 – 8:00
11:00 – 18:00
TIC otevřeno pro všechny závody
pouze v Úpici!
TIC/Registration Office will be opened
only in Úpice for all events of EVACNS 2013
TIC ist für alle Wettkämpfe nur in Úpice geöffnet
Přihláška na štafetový kros v TIC nejdéle v pátek 24. 5. 2013 do 20:00 hod.
The deadline of entry forms to Cross Country Relay will be on Friday May 24th till 8p.m. in the
TIC/Registration Office.
Die Anmeldung für Staffel-Cross im TIC spätestens am Freitag bis 20:00 Uhr
KATEGORIE
AGE GROUPS
ALTERSKLASSENEINTEILUNG
narození M/Ž
age groups M/W
Altersgruppen M/F
3524. 5. 1973 – 2 3. 5. 1978
4024. 5. 1968 – 23. 5. 1973
4524. 5. 1963 – 23. 5. 1968
5024. 5. 1958 – 23. 5. 1963
5524. 5. 1953 – 23. 5. 1958
6024. 5. 1948 – 23. 5. 1953
6524. 5. 1943 – 23. 5. 1948
7024. 5. 1938 – 23. 5. 1943
7524. 5. 1933 – 23. 5. 1938
8024. 5. 1928 – 23. 5. 1933
8524. 5. 1928 a starší
and older / und ältere
KULTURNÍ PROGRAM / CULTURAL PROGRAM / Kulturprogramm
Celý seriál závodů doplňuje kulturní program ve
všech místech regionu. V Radvanicích je doplněn
závod o dětský den s kulturním programem. V Malých Svatoňovicích bude v sobotu po vyhlášení výsledků přivítání
vedoucích výprav starostkou v muzeu. Po celý den bude
probíhat kulturní program „Čapkiána 2013“ a bude možno
navštívit muzeum bratří Čapků.
V Úpici na náměstí bude připraven pro všechny návštěvníky bohatý kulturní program od čtvrtka do neděle.
The entire series of EVACNS 2013 adds cultural
program in all areas of the region. In Radvanice
is supplemented by Children‘s day with competition and
cultural program. There will be official reception for team
leaders in Bří Čapek´s Museum Malé Svatoňovice on Saturday at 3.00p.m.by the Mayor of Malé Svatoňovice. Throughout the day cultural program „Čapkiána 2013 ‚ will be
going on with possibility to visit Bří Čapek´s Museum in
Malé Svatoňovice.
Čtvrtek
14:00otevření občerstvení ve stanech a stáncích
17:00koncert country skupiny „Hvězda jasná“
Thursday May 23rd
2 p.m. Opening refreshments
5 p.m.Open-air Concert of country band „Hvězda jasná“
Pátek
10:00
otevření občerstvení
19:30 slavnostní zahájení Mistrovství Evropy
s kulturním programem
17:00–22:00noc kostelů – možnost prohlídky katolického kostela na náměstí a Husova sboru u di vadla.
17:00Husův sbor – Jonáš a velryba,
příběh proroka Jonáše – vyprávění
17:30–18:30Husův sbor – Jonáš a velryba – výtvarná
dílna s Terezou Komárkovou
18:30–19:00Husův sbor – vernisáž výstavy Karla Čapka
22:00Husův sbor – Trio Libero – harfa, flétna,
viola – koncert klasické hudby studentů
AMU Praha
18:00Katolický kostel na náměstí – noc kostelů
21:00Katolický kostel na náměstí
– mše sloužená v latinském jazyce
21:40Solideo – Církevní hudba minulých století
Friday May 24th
10 a.m. Opening refreshments
5 p.m.–10p.m. Church´s Night-time – free entrance for all to the both of churches in Úpice
5 p.m.Church – Husův sbor – Jonas and the whale-the story telling of the prophet Jonas
(Czech+English)
5.30p.m.–6.30 p.m.Church – Husův sbor – Jonas and the
whale – art-craft workshop
6 p.m.Catholics Church – Ceremony of Church´s
Night-time
6.30 p.m.–7 p.m.Church – Husův sbor Vernisage of
the exhibition Karel Čapek, life and work
7.30p.m. Opening Ceremony of EVACNS 2013
9 p.m.Catholics Church – Holy Mass in Latin
9.40 p.m.Catholics Church – Solideo – Religious music
10 p.m.Church – Husův sbor
– Concert Trio Libero Praha
Sobota
17:00Koncertní vystoupení hudebních skupin
Neděle
18:30Vystoupení skupiny „Průměr 60“
8
Saturday May 25th
5 p.m. Open-air Concerts , Music bands
Sunday May 26th
5.30p.m.Closing Ceremony of EVACNS 2013
6.30 p.m.Open-air Concert of band „Průměr 60“
Alle Wettkämpfe werden mit einem Kulturprogramm in allen Orten der Region ergänzen. In
Radvanice wird der Wettkampf mit dem Kindertag mit
einem Kulturprogramm verbunden. In Malé Svatoňovice
werden alle Gruppenleiter, nach der Bekanntmachung
des Ergebnisses, im Stadtmuseum von der Bürgermeisterin begrüßt. Tagsüber verläuft ein Kulturprogramm “Čapkiána 2013“ und man kann das Brüders Čapek Museum
besuchen. Am Marktplatz in Úpice wird für alle Besucher
ein reiches Kulturprogramm ab Donnerstag bis Sonntag
vorbereitet.
Donnerstag
wird Erfrischerung in Zelten und Kiosks geöffnet
14:00
17:00Konzert Country-Gruppe „Klarer Stern“
Freitag
Erfrischerung wir ab 10:00 Uhr geöffnet
19:30die feierliche EM Eröffnung mit einem
Kulturprogramm
17:00-22:00Kirchennacht – mit der Möglichkeit
die katolische Kirche am Marktplatz und
Hus Chor beim Theater zu besichtigen
17:00Hus Chor-Jonáš und Walfisch-Geschichte des
Propheten Jonáš-
Erzählung
17:30-18:30Hus Chor-Jonáš und Walfisch-Werkstatt der
bildenden Kunst mit Tereza Komárková
18:30-19:00Hus Chor-Vernissage der Karel Čapek Ausstellung-Leben und Werk
22:00Hus Chor –Trio Libero-Harfe, Flöte, Viola-Konzert der klassischen Musik Studenten AMU aus
Prag
21:00in der katolischen Kirche am Marktplatz Gotte
sdienst in Latein
Samstag
17:00Konzert-Musikgruppen
Sonntag
18:30Auftritt der Gruppe „Durchschnitt 60“
JÍZDNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ EVROPY VETERÁNŮ 2013
TIMETABLE – EVACNS 2013 / FAHRPLAN – EVACNS 2013
Trutnov:Hotel Patria – Polská ulice / Polská Street / Polská Strasse
Úpice: TIC / Registration Office / TIC-Rennbüro
Havlovice: Kulturní sál / Cultural Hall / Kulturhaus
Radvanice: Penzion / Pension / Pension
Malé Svatoňovice: Obecní úřad / Municipal Hall / Gemeindeamt
Radvanice
Pátek 24. 5. 2013
Friday May 24th
Freitag, dem 24. 5. 2013
07:30 – Úpice
08:00 - Trutnov
08:30 – Radvanice
16:30 – Radvanice
17:00 – Trutnov
17:30 – Úpice
13:00 – Úpice
13:30 – Trutnov
14:45 – Úpice
15:15 – Trutnov
21:00 – Úpice
21:30 – Trutnov
14:00 – Trutnov
14:30 – Úpice
15:30 – Trutnov
16:00 – Úpice
17:00 – Trutnov
17:30 – Úpice
21:30 – Trutnov
22:00 – Úpice
07:00 – Trutnov
07:30 – Úpice
07:45 – Malé Svatoňovice
16:00 – Malé Svatoňovice
16:15 – Úpice
16:45 – Trutnov
07:30 – Trutnov
08:00 – Úpice
08:15 – Havlovice
16:00 – Havlovice
16:15 – Úpice
16:45 – Trutnov
16:45 – Trutnov
17:15 – Úpice
19:30 – Úpice
20:00 – Trutnov
20:00 – Trutnov
20:30 – Úpice
Úpice
Pátek 24. 5. 2013
Friday May 24th
Freitag, dem 24. 5. 2013
Malé Svatoňovice
Sobota 25. 5. 2013
Saturday May 25th
Samstag, dem 25. 5. 2013
Úpice – Havlovice
Neděle 26. 5. 2013
Sunday May 26th
Sonntag, dem 26. 5. 2013
9
Program / Event Timetable / Programm
Čtvrtek
Thursday
Donnerstag
Pátek
Friday
Freitag
Sobota
Saturday
Samstag
23. 5.
24. 5.
Technická porada / Technical Meeting / Technisches Meeting
10.30
10 km Chůze / Race Walk 10 km / Gehen
12.15
10 km Chůze / Race Walk 10 km / Gehen
15.00
Vyhlášení výsledků chůze / Award Ceremony of Race Walks /Gehen-Siegerung
16.00
10 km Běh / Road Race10 km / Rennen
18.00
10 km Běh / Road Race 10 km/ Rennen
19.30
Zahajovací ceremoniál / Opening Ceremony of EVACNS /
Eröffnungszeremonie
20.30
Vyhlášení výsledků běhu / Award Ceremony of Road Races/
Rennen-Siegerung
9.00
Štafeta kros 3 x 2 km/ CrossCountry Relay 3x2 km / Staffelcross
10.00
Štafeta kros 3 x 2 km/ CrossCountry Relay 3x2 km / Staffelcross
25. 5.
10
Ženy / Women /
Frauen
Muži / Men /
Manner
Ženy / Women /
Frauen
Muži 60+ /
Men 60+ /
Männer 60+
Muži 35-55 /
Men 35-55 /
Männer 35-55
14.00
Vyhlášení výsledků krosu / Award Ceremony of CrossCountry Relays / Staffel-Siegerung
10.00
30 km Chůze / Race Walk 30km / Gehen
10.30
20 km Chůze / Race Walk 20km / Gehen
26. 5.
9.00
Půlmaraton / EVACNS Half-Marathon / Halbmarathon
Radvanice
Úpice
Štafeta kros 3 x 4 km / CrossCountry Relay 3x4 km /Staffelcross
Vyhlášení výsledků chůze / Award Ceremony of Race Walks /
Gehen-Siegerung
Úpice
Ženy / Women /
Frauen
Muži / Men /
Männer
11.00
14.30
Neděle
Sunday
Sonntag
Divadlo A. Jiráska/
A.Jirásek Theatre /
A. Jirásek Theater
Ženy / Women /
Frauen
Muži / Men /
Männer
17.00
Muži / Men /
Männer
Ženy / Women /
Frauen
Muži / Men /
Männer
Malé Svatoňovice
Havlovice
Ženy / Women /
Frauen
Muži / Men /
Männer
Ženy / Women /
Frauen
Muži / Men /
Männer
16.30
Vyhlášení výsledků půlmaratonu/ Award Ceremony of EVACNS
Half-Marathon/Halbmarathon-Siegerung
17.30
Závěrečný ceremoniál / Closing Ceremonyof EVACNS / Abschlusszeremonie
Ženy / Women /
Frauen
Úpice
čn
í
vo
lu
Re
Městský penzion
Pr
ok
op
y
ejn
.H
kého
s
Želiv
park
.A
Dr
aV
eli
ké
h
o
7
Náměstí
T. G. Masa 2
ryka
5
1
Dr. E. Beneše
3
Komen
ova
r
e
lk
Husova
ského
4
ické
b
Tře
C
hl
Vrc
ic
lč
he
ho
o
kéh
ízs
9
rové
J. W. Meze
6
o
h
ké
m
Pod Měste
8
1
Start a cíl
Start/Finish
4
Divadlo A. Jiráska – technický mítink
A. Jirásek Theatre – Technical Meeting
7
TIC – turistické informační centrum
TIC – Registration Office
2
Občerstvovací stanice
Refreshing Station
5
Kostel Svatého Jakuba– latinská mše
Catholics Church (Holy Mass in Latin)
8
3
Ceremoniály
Opening and closing
ceremony of Evacns
6
Kostel Československé církve husitské
Church Husův sbor
Sportovní hala ZŠ Bratří Čapků – šatny
Sporthall of Primary School – Changing
Rooms and Showers
9
Hasiči – doping, ošetřovna
Fire Station – Doping control, Medical Centre
11
Město Úpice
centrum Jestřebích hor – leží
v údolí řeky Úpy v Krkonošském pohdhůří.
Vzniklo v údolí lemovaném lesy a výšinami, střeží ho z kopce Velbaba (481 m n. m.) a Kvíčala
(469 m n. m.). Náleží k němu kdysi samostatná obec Radeč. Úpice vznikla jako strážní osada na odbočce zemské
stezky do Slezska u brodu přes řeku Úpu. Začátkem 14.
století patřila jako správní městečko k vízmburskému
panství pánů z Dubé, kteří Úpici udělili čestná práva včetně práva hrdelního, tržního a vaření piva. Roku 1604 byla
v Úpici postavena první škola. Roku 1625 bylo městečko
postiženo velkým požárem, při němž shořel kostel a domy
na náměstí. Úpici se nevyhnula ani válečná tažení za třicetileté války a války prusko – rakouské. V druhé polovině
19. století zaznamenala Úpice rychlý rozvoj především
textilního průmyslu a stala se jedním z nejprůmyslovějších měst českého severovýchodu.
V současné době má Úpice necelých 6000 obyvatel.
Dlouhodobou tradici zde má ochotnické divadlo, hudba
a sport. Velký význam má zdejší hvězdárna, která nabízí
široké veřejnosti jak pozorování noční oblohy, tak denní
pozorování Slunce s odborným výkladem.
Městem vedou tři značené cyklotrasy a sportovní vyžití
nabízí areál Sparta s nově vybudovaným skateparkem.
S historií města se návštěvníci mohou seznámit na značené Historické naučné stezce. Informační servis zajišťuje
Turistické informační centrum.
Vážení přátelé sportu,
vážení návštěvníci města Úpice
jsem velice rád, že mohu přivítat všechny hosty tak významné události, jakou je Mistrovství Evropy veteránů
v silničním běhu a chůzi. Od roku 1993 je to po šesté, kdy
se koná tak významná sportovní událost v našem městě
a v regionu Jestřebích hor.
V roce 1999 se dohodli starostové 12 obcí o společném
postupu při řešení významných společenských i sportovních událostí. Pro naše město i celý region je velkou ctí, že
Vás můžeme přivítat a být Vašimi hostiteli po celý víkend
běhů v regionu Jestřebí hory.
Věřím, že se Vám bude u nás líbit a přeji Vám mnoho
hodnotných sportovních i kulturních zážitků. Tuto význačnou sportovní akci chápeme i jako společenskou událost,
která přispěje ke vzniku nových přátelství mezi národy
Evropy.
Ing. Jaroslav Hůlek
starosta města Úpice
12
The Town of Úpice
a center of the Jestřebí Mountains – is spread in
the valley of the Úpa River near the Krkonoše Mountains.
It was established in the valley bordered with woods and
hills; it is guarded by Velbaba Hill (481 meters /1578 ft)
and Kvíčala Hill (469 m /1538 ft). Radeč Village which was
individual in the past belongs to Úpice. Úpice originated
as a guard settlement at the turning of the country trail
to Silesia at a ford of the Úpa River. At the beginning of
the 14th century Úpice was a part of Vizmburk manor belonging to the Lords of Dubé. These owners granted some
municipal rights (i.e. right of execution, fair holding and
beer brewing etc.) to Úpice. In 1604 the first school was
built here. In 1625 was the town damaged by a big fire in
which the church and all the houses in and near the square
burnt down. Úpice was not spared of the war-times if the
30-years´ war and the war between Austria and Prussia. In
the second half of the 19th century a quick industrial development of the town started (textile industry), it made
Úpice to be one of the most industrial towns in north-east
Bohemia. Nowadays Úpice has almost six thousand inhabitants. Amateur theatricals keep a long tradition in the
town, as well as music orchestras and different sports.
Well known is a local observatory which offers night and
day sky and the Sun observing with the professional lecturing to the public.
There are three bicycle trails and other sport opportunities are offered at the sports center Sparta with its new
skate park.
With more detailed history of the town visitors can
get acquainted when following a special Historical trail.
Touristic information is available at the Touristic Information Centre.
Dear friends in sport,
dear visitors of the Town of Úpice,
I´m very glad I have the opportunity to welcome all the
guests of the important event, the European Veterans
Athletics Championships Non-Stadia. For the sixth time
such an important event is taking place in our town, in the
region of the Jestřebí Mountains.
In 1999 mayors of 12 municipalities made an agreement concerning mutual cooperation as regards important social and sport events. It is a great honour for our
town and the whole region to welcome you and be your
host for the whole weekend of competitions in the region
of the Jestřebí Mountains.
I believe you will enjoy it and I wish you many sport
and cultural experiences. We take this important sport
event also as an opportunity to improve friendship among
nations of Europe.
Ing. Jaroslav Hůlek
Mayor of Úpice
Die Stadt Úpice
Die Stadt Úpice – das Zentrum des Falkengebirges liegt im Tal des Flusses Úpa im Riesengebirgsvorland.
Die Stadt entstand in einem Tal, von Wäldern und Bergen
eingesäumt und wird von den Bergen Velbaba/48l m
ü.M./und Kvíčala /469 m ü.M/ bewacht.
Zu der Stadt gehört die einst selbstständige Gemeinde Radeč. Úpice entstand als eine Wachsiedlung, an der
Abbiegung der Landstraße nach Schlesien bei dem Furt
über den Fluss Úpa. Am Anfang des 14.Jahrhunderts
gehörte Úpice als Verwaltungsstadt der Wiesenburger-Herrschaft der Herren von Dubé, die der Stadt Úpice zahlreiche Rechte, wie Henkerrecht, Marktrecht und Bierbraurecht gewährten. Im Jahre 1604 wurde in Úpice die erste
Schule gebaut. Im Jahre 1625 wurde das Städtchen von
einem großen Brand betroffen, bei dem die Kirche und
die Häuser auf dem Marktplatz niederbrannten. An Úpice gingen auch die Kriegsereignisse des Dreißigjährigen
und des Preußisch-Österreichischen Krieges nicht vorbei.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verzeichnete
Úpice eine rasche Entwicklung vor allem der Textilindustrie und wurde zu einer der industriereichsten Städte des
böhmischen Nordostens.
Zurzeit hat Úpice knapp 6000 Einwohner. Eine langjährige Tradition haben Laientheater, Musik und Sport.
Sehr wichtig ist auch die hiesige Sternwarte, die der breiten Öffentlichkeit sowohl die Beobachtung des nächtlichen Himmels, als auch die Sonnenbeobachtung am Tage
mit fachkundlicher Erklärung anbietet.
Durch die Stadt führen drei markierte Radwege und
sportliche Erlebnisse bietet auch das Areal Sparta mit dem
neu errichteten Skatepark.
Mit der Geschichte der Stadt können sich die Besucher
auf dem markierten Historischen Lehrpfad bekannt machen. Touristische Informationen sind im Touristischen
Informationszentrum erhältlich.
Sehr geeherte Sportfreunde,
Sehr geeherte Besucher der Stadt úpice
ich bin sehr froh, dass ich alle Gäste bei so einem bedeutenden Ereignis, wie die Europameisterschaft der Veteranen im Straßenlauf und Gehen ist, begrüßen kann.
In unserer Stadt und Region Jestřebí hory ist es seit
dem Jahre 1993 die sechste bedeutende Sportveranstaltung.
Im Jahre 1999 haben sich die Bürgermeister von 12 Gemeinden vereinbart, bei bedeutsamen gesellschaftlichen
Gelegenheiten und Sportveranstaltungen zusammen zu
arbeiten. Für unsere Stadt und die ganze Region ist es eine
große Ehre, dass wir Sie begrüßen können und das ganze
Wochenende bei den Wettkämpfen in unserer Region Ihre
Gastgeber sein können.
Ich bin überzeugt, dass es Ihnen bei uns gefallen wird
und ich wünsche Ihnen angenehme Sport und Kulturerlebnisse. Die wichtige Sportveranstaltung verstehen wir
zugleich als gesellschaftliches Ereignis, bei dem neue
Freundschaften zwischen Völkern Europas enststehen
werden.
Ing. Jaroslav Hůlek
Bürgermeister der Stadt Úpice
Obec Radvanice
Radvanice Village
se nachází na úpatí severovýchodních svahů Jestřebích hor
v nadmořské výšce 521 m n. m..
V současné době žije v obci 1050 obyvatel. Archeologické vykopávky dokládají osídlení v obci již okolo
roku 1300. První písemná zmínka o obci Radvanice
však pochází až z roku 1558.
Život v obci významně ovlivnila těžba černého
uhlí. V dochovaných historických záznamech jsou
první zmínky o těžbě uhlí v Radvanicích zapsány
v roce 1804. Uhlí se po dlouhá léta využívalo jako
palivo v místních textilních továrnách. Rozmach hornictví v Radvanicích nastal po roce 1945. Těžba uhlí
byla v obci ukončena v roce 1994.
V obci Radvanice je mateřská škola, úplná základní škola, ordinace praktického lékaře, stomatologická ordinace, knihovna s veřejným internetem,
pošta. K nákupům slouží dvě prodejny smíšeného
zboží, drogerie a textil. Ze sportovišť v obci najdete
fotbalové hřiště, tenisový a volejbalový kurt, školní
tělocvičnu, posilovnu a moderní lyžařský areál.
Dominantou obce je kulturní památka Kaple sv.Jana Křtitele, která byla postavená v roce 1898 V roce
2000 byla provedena její rozsáhlá oprava. Kaple dnes
slouží také ke kulturním a společenským účelům.
V horní části obce při cestě na železniční nádraží se
nachází památková zóna lidové architektury s řadou
památkově chráněných roubených staveb, dnes převážně rekreačních chalup.
Jsme rádi, že můžeme v roce 2013 přivítat účastníky Mistrovství Evropy veteránů. Závod v chůzi, který
se u nás uskuteční, bude pro obec velkým sportovním a společenským svátkem. Věříme, že se všichni
závodníci a jejich doprovod, rozhodčí a další hosté
budou u nás cítit co nejlépe.
is situated at the foot of the northeastern
slopes of the Jestřebí Mountains in an altitude of 521
m asl. Current population of the village is 1050 inhabitants. Archaeological excavations show settlement
in around 1300. The first written mention of the Radvanice Village however dates to 1558.
Life in the village was significantly influenced by
coal mining. The preserved historical records show
the first mention of coal mining in Radvanice ,written in 1804. Coal was used as fuel in local textile
factories for many years. Mining boom in Radvanice occurred after 1945. Coal mining was stopped in
1994.
There is kindergarten, grammar school, GP surgery, dental surgery, a library with public internet,
and mail in Radvanice. The purchases are two stores
of general merchandise, drugstore and textiles. For
sport there is a football field, tennis and volleyball
courts, school gym and modern ski resort.
Its landmark is the building of St. John the Baptist
Chapel, which was built in 1898, in 2000 was its extensive repair. The chapel is now used also for cultural and social purposes.
In the upper part of the village on the way to the
railway station is monumental zone‘s architecture
with a number of listed timbered buildings, now
mostly holiday cottages.
We are pleased that in 2013 we will welcome participants of the European Veterans Athletics Championships Non-Stadia 2013, which take place in our
country, it will be great for the sport community and
social holiday.
We believe that all athletes and their entourage,
the referee and the other guests will spend a nice
time .
PaedDr. Vladimír Diblík
starosta obce Radvanice
PaedDr. Vladimír Diblík,
Mayor
Gemeinde Radvanice
liegt am nordöstlichen Fuße der Berge
Jestřebí, auf einer Höhe von 521 ü.d.M. Derzeit leben
im Dorf 1500 Einwohner. Archäologische Ausgrabungen zeigen die Besiedlung erst vom Jahre 1558.
Das Leben im Dorf wurde wesentlich durch Kohlebergbau beeinnflusst. In überlebenden historischen
Aufzeichnungen wurden die ersten Erwähnungen
des Bergbaus in Radvanice im Jahre 1804 aufgezeichnet. Die Kohle wurde für viele Jahre in lokalen
Textilfabriken als Brennstoff verwendet. Der Bergbau-Aufschwung in Radvanice trat nach dem Jahre
1945 auf. Kohlebergbau im Dorf wurde im Jahre 1994
beendet.
In Radvanice befindet sich der Kindergarten,die
Grundschule, die Ordination des praktischen Arztes,
die zahnärztliche Ordination, Bibliothek mit öffentlichem Internetzugang, das Postamt.
Zum Einkauf dienen zwei Lebensmittelgeschäfte,
Drogerie und Textilhandel. Von Sportanlagen findet
man hier den Fußballplatz, Tennis- und Volleyballplatz, Schulturnhalle, Fitnessraum und ein modernes Skizentrum.
Im Dorf dominiert ein Kulturdenkmal von der Kapelle des Hl. Johannes des Täufers, die im Jahre 1898
gebaut wurde. Im Jahre 2000 wurde sie ausführlich
renoviert. Die Kapelle dient auch zu kulturellen und
gesellschaftlichen Zwecken.
Im oberen Teil der Ortschaft befindet sich Zone
der Volksarchitektur mit einer Anzahl mit einigen
geschützten Fachwerkhäusern, jetzt meistens Ferienhäuser.
Wir freuen uns, dass wir im Jahre 2013 die Teilnehmer der Senioren-Europameisterschaft begrüßen
können.
Bei uns das realisierte Rennen im Gehen, wird für
die Ortschaft ein großes sport- und gesellschaftliches Fest sein. Wir glauben, dass sich bei uns alle
Wettkämpfer und ihre Begleitung, Schiedsrichter
und alle andere Gäste, wohl fühlen.
PaedDr. Vladimír Diblík
Bürgermeister der Ortschaft Radvanice
13
Obec
Malé Svatoňovice,
lidově zvaná Studánka, leží na úpatí
Jestřebích hor v nadmořské výšce 450 m
n.m., cca 15 km jihovýchodně od bývalého okresního
města Trutnov a cca 3 km severovýchodně od města Úpice v severovýchodním cípu Rtyňsko-svatoňovické kotliny
pod masívem Jestřebích hor. V severní části zasahuje
do CHKO Broumovsko. Obec Malé Svatoňovice a tři další
integrované obce Petrovice, Strážkovice a Odolov leží
na rozloze 676 ha a žije zde 1551 obyvatel.
Městečko má bohatou kulturní a sportovní tradici.
V roce 1890 se v Malých Svatoňovicích narodil spisovatel
a novinář Karel Čapek a na náměstí je od roku 1946 v jeho
rodném domě zřízeno Muzeum bratří Čapků. To tvoří dvě
samostatné expozice – expozice Karla Čapka představuje spisovatelův život, dílo, publikační činnost, osobní
korespondenci, rodinné fotografie. Expozici Josefa Čapka
ve druhém patře tvoří reprezentační soubor dvaceti olejomaleb, unikátní průřez tvorbou Josefa Čapka od počátku
tvorby přes kubistické období až po období protifašistické.
Představena je též grafika, tvorba literární i životopisná
data.
Dominantou náměstí je barokní poutní kostel zasvěcený Sedmi radostem Panny Marie. Kostel dala postavit
v roce 1731 tehdejší majitelka náchodského panství Anna
Marie Viktorie Piccolomini de Aragona na místě jednoduché dřevěné kapličky poblíž studánky provázené pověstí
o zázračné schopnosti uzdravení nemocných.
Atmosféru náměstí a romantickou pověst o studánce
doplňuje procházka Mariánským sadem – lesoparkem
nad náměstím. Byl zbudován v letech 1891–1893 zásluhou Spolku pro zvelebení poutního místa. Marianský sad
tvoří 7 kapliček, křížová cesta se 14 dřevěnými kříži s vyobrazením zastavení Ježíše Krista a Boží hrob uvnitř vyzdobený araukarity (zkamenělé stromy) a sochou – tělem
Krista od řezbáře Suchardy z Nové Paky
K historii obce neoddělitelně patří hornictví. 400 let
dolování připomíná naučná tabule a ukázka bývalé štoly
Kateřina nad náměstím.
Obec i její okolí poskytuje ideální sportovní podmínky
pro běžce i běžecké lyžování.
Návštěvníci Malých Svatoňovic mohou svou procházku
zakončit na vrcholu Jestřebích hor Žaltmanu (739 m n.m.).
Je zde vybudována kovová rozhledna a vidět je do celé
„Krakonošovy zahrady“, která hluboce ovlivnila tvorbu
bratří Čapků.
Těšíme se na všechny, kteří k nám přijedou jako účastníci Mistrovství Evropy veteránů. Máme bohaté zkušenosti z Mistrovství světa v běhu do vrchu v roce 1997,
z Mistrovství Evropy veteránů v roce 2003 i z Mistrovství
Evropy v běhu do vrchu v roce 2006. Pro naši obec to byl
vždy velký sportovní svátek a i tentokrát uděláme vše pro
spokojenost závodníků, jejich doprovod i diváky.
Těšíme se na setkání i na krásné sportovní, kulturní
i společenské zážitky.
Vítejte u nás.
Eva Hylmarová, starostka obce
14
Malé Svatoňovice
village
popularly called Spring (healing spring), located at the
foot of the Jestřebí Mountains (Hawk Hills) at an altitude of 450 m above sea level, about 15 km south-east of
the district main Town Trutnov and approximately 3 km
northeast of the Town Úpice in the northeast corner of
Rtyňsko-svatoňovické basin under the mass Jestřebí
Mountains. In the northern part extends to the PLA Broumovsko.
Malé Svatoňovice and three other integrated community Petrovice Strážkovice and Odolov lies on an area of​​
676 ha and a population of 1551 inhabitants.
The Village has a rich cultural and sporting tradition.
In 1890 in Malé Svatoňovice famous writer and journalist Karel Čapek was born and there is Museum of Čapek
brothers in his birthplace house at the square since 1946.
It consists of two separate exposures – exposures about
Karel Čapek´s life, work, publications, personal correspondence, family photos. Josef Čapek exposure on the
second floor consists of a representative set of twenty oil
paintings, unique profile of the works of Josef Čapek from
the beginning through the creation of Cubist period to the
anti-fascist. There are also presented graphics, creation of
literary and biographical data.
The Village Square is dominated by the Baroque pilgrimage church dedicated to the seven joys of the Virgin
Mary. The church was constructed in 1731 by then owner
of Nachod estate Anna Maria Victoria Piccolomini de Aragon in place of simple wooden chapel near the well guided
legends about the miraculous powers of healing.
Square atmosphere and romantic legend of the Fountain complements walk in the Marian orchard- forest park
above the square. It was built between 1891–1893 due to
the Association for the promotion of pilgrim place. Marian
orchard consists of 7 chapels Calvary pilgrimage with 14
wooden crosses with the image of Jesus Christ stops and
God‘s grave decorated by fossilized araucaria and a statue
- the body of Christ by carver Sucharda from Nova Paka.
The history of the Village are inseparable with mining.
400 years of mining reminds instructional demonstration
boards and former mine Catherine above the square.
The Village and its surroundings provide ideal conditions for sport runners and cross-country skiing.
Visitors to Malé Svatoňovice can finish their walk to
the top of the Jestřebí Mountains Žaltman Hill (739 m).
There is built metal lookout tower with a view on a whole
„Krakonoš Garden“ (Giant Mountains), which profoundly
influenced in the work of Čapek brothers.
We look forward to all those who come to us as participants in the European Veterans Athletics Championships
Non-Stadia 2013. We have a wealth of experience from
the World Mountain Running Championships in 1997, the
European Veterans Championships in 2003 and from the
European Mountain Running Championships.
For our community, it was always a very special event
and also this time we will do everything for the satisfaction of athletes, their entourage and spectators.
We look forward to meeting you and to beautiful
sports, cultural and social experiences.
Welcome.
Eva Hylmarová, Mayor
Die Gemeinschaft
Malé Svatoňovice,
im Volksmund Brünnlein, liegt am Fuße der Berge Jestřebí
auf einer Höhe von 450 m ü.d.M. etwa 15 km südlich der
ehemaligen Kreisstadt Trutnov und etwa 3 km nordöstlich
von der Stadt Úpice in der Ecke der Rtyně-Svatoňovice
Mulde unter den Massen Jestřebí Bergen. Im nördlichen
Teil erstreckt sich die Gemeinschaft in den geschützten
Bereich Broumov.
Die Gemeinschaft Malé Svatoňovice und drei andere
intergrierte Gemeinschaften liegen auf einer Fläche von
676 ha und leben hier 1551 Einwohner.
Das Städtchen Malé Svatoňovice hat eine reiche kulturelle und sportliche Tradition. Im Jahre 189O wurde in
Malé Svatoňovice der Schriftsteller und Journalist Karel
Čapek geboren und auf dem Marktplatz ist seit 1946 in
seinem Elternhaus ein Brüders Čapek Museum.
Es besteht aus zwei getrennten Expositionen-Exposition Karel Čapek stellt sein Leben, Werk, seine Verlagsaktivitäten,persönliche Korespondenz, Familienfotos vor.
Exposition Josef Čapek-befindet sich im zweiten Stock
und bildet eine repräsentativen Satz von 20 Ölbilder,einzigartiges Profil der Werke von Josef Čapek, vom Beginn
der Bildung kubistischen Periode durch, bis zur antifaschistischen Zeit. Vorgestellt ist auch Grafik, literarisches
Schaffen und biographische Daten.
Am Marktplatz dominiert barocke Wallfahrtskirche
Unserer Lieben Frau von den Sieben Freuden gewidmet.
Die Kirche wurde im Jahre 1731 von der ehemaligen
Schloss Náchod Besitzerin Anna Marie Viktorie Piccolomini de Aragona, auf dem Platzeinfacher Holzkapelle unweit
vom Brunnen, gebaut.
Platz Atmosphäre und romantische Legende der Brunnen fügt der Spaziergang durch den Marian Park-Waldpark über dem Marktplatz. Dieser wurde in den Jahren
1891–1893 gebaut. Den Park bilden-7 Kapellen,der Kreurzweg mit 14 Holzkreuzen und mit dem Heilligen Grab mit
versteinerten Bäumen und mit Christ-Statue vom Schnitzer Sucharda aus Nová Paka.
Untrerbarer Teil der Geschichte ist Bergbauwessen.
400 Jahre Bergbau erinnert eine Lehrtafel und ein Muster
der ehemaligen Erdstolle Kateřina über dem Marktplatz.
Das Ort und die Umgebung bieten ideale Bedingungen
für Sport-für Läufer und Langlaufen.
Die Besucher können den Spaziergang am Gipfel der
Jestřebí Berge-am Žaltman (739 m ü.d.M.) beenden. Hier
wurde ein Metall Turm gebaut und man kann den ganzen
„Rübezahl-Garten“besichtigen. Der „Rübezahl – Garten
beinflusste die Arbeit der Brüder Čapek.
Wir freuen uns auf alle, die zu als Teilnehmer zu der Senioren-Europameisterschaft kommen. Wir haben reiche
Erfahrungen von Weltmeisterschaft im Berglauf 1997, Senioren-Europameisterschaft 2003, Europameisterschaft
im Berglauf 2006.
Für unsere Gemeinde war es immer ein ganz besonderes Sportfest und Erlebnis auch diesmal machen wir alles
für die Zufriedenheit der Wettkämpfer und für ihre Begleiter,sowie Zuschauer.
Wir freuen uns auf das Treffen, auf die schönen sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Erfahrungen.
Herzlich willkommen bei uns!
Eva Hylmarová, Bürgemeisterin
Obec Havlovice
leží v Podkrkonoší v malebném údolí podél řeky Úpy na poloviční cestě mezi městy Trutnov
a Náchod. Její rozloha je 874 hektarů
a průměrná nadmořská výška 345 metrů. V současné době žije v obci více než 950 obyvatel.
Počátky obce jsou úzce spjaty s dějinami hradu
Vízmburku. Ten nechal na návrší nad řekou Úpou
postavit ve druhé polovině 13. století bohatý šlechtic
Tas z rodu erbu třmene. První písemná zmínka o obci
pochází až z roku 1545.
Nejstarší památkou je zřícenina hradu Vízmburku, dále pak kamenná zvonička na skále z roku 1745
a několik roubených stavení, z nichž nejstarší je Hejnův statek z roku 1791. Za zmínku stojí zastřešený
dřevěný most přes řeku Úpu a památník obětem I.
a II. světové války s bustou T.G. Masaryka.
V současné době v obci naleznete obecní úřad,
základní a mateřskou školu, prodejnu potravin,
kulturní dům, dvě restaurace, turistickou ubytovnu
a rozsáhlý sportovní areál. V obci aktivně působí 11
spolků, které svým občanům v průběhu celého roku
nabízejí více než čtyři desítky sportovních, kulturních
a společenských aktivit. V roce 2010 byl v délce 24 km
vybudován poznávací okruh „U Nás“. Na 24 informačních tabulích se zájemci mohou seznámit s historií
a současností obce. Bližší informace o obci naleznete
na webových stránkách www.havlovice.cz.
Obec v roce 2007 zvítězila v celostátním kole prestižní soutěže Vesnice roku a v roce 2008 ji osobně
navštívil prezident České republiky pan Václav Klaus.
Jsme velice potěšeni, že naše obec může v roce
2013 již potřetí přivítat účastníky Mistrovství Evropy veteránů v silničním běhu a chůzi. Pro naši obec
je to významná událost. Budeme se snažit připravit
pro závodníky, pro jejich doprovod i pro další hosty
příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit co nejlépe. Byli bychom rádi, kdyby se k nám po závodech
rádi vraceli, tak jak tomu bylo po Mistrovství Evropy
veteránů v silničním běhu a chůzi, které se v naší obci
uskutečnilo v roce 1993 a v roce 2003.
Ing. Pavel Dvořáček
starosta obce
Havlovice Village
is situated in a scenic valley along the Upa
River half way between the Towns of Trutnov and
Nachod. It is 874 ha large and the average altitude is
345 m. In the present time population is 950 people.
The beginnings of the village are closely connected
to the history of the Vizmburk Castle. The castle was
built in the second half of the 13th century by the rich
aristocrat Tas. The first written reference about the
castle comes from the year 1545.
The oldest monument is the ruin of the Vizmburk
Castle , followed by the stone belfry from 1745 and
some wooden houses, the oldest of which is the
farm of Mr. Hejna from 1791. We also cannot forget
the wooden bridge across the Upa River and the monument with the bust of first president T.G. Masaryk
commemorating the victims of the 1st and the 2nd
world war.
In the present time you can find the local authority, kindergarten, elementary school , a shop, the
cultural centre, two pubs, tourist accommodation
and a large sport facility in the village. There are also
eleven clubs which offer inhabitants more than forty
sport, cultural and social activities during the year.
In 2010 the interpretive trail “At Ours’’ was built. As
many as 24 boards provide information about the
history and current time of the village. More information can be found at www.havlovice.cz .
The village was awarded the Best Village of the
Czech Republic in 2007 and it was visited by the
President of Czech Republic Mr. Vaclav Klaus in 2008.
In 2013, for the third time, we are very pleased to
welcome the competitors of the European Veterans
Athletics Championships Non-Stadia . It is a very important event for our village. We will try our best to
prepare transportation and a hospitable setting for
competitors as well as other guests. We will be happy if attendees come back to our village after the
competition, just as it was after the competitions in
1993 and 2003.
Ing. Pavel Dvořáček,
Mayor
Die Gemeinde Havlovice
liegt in einem malerischen Tal längs des
Flusses Upa auf dem halben Weg zwischen den Städten Náchod und Trutnov. Das Dorf ist 874 ha groß
und durchschnittlich 345 m hoch gelegen. Zurzeit
wohnen hier mehr als 950 Bewohner. Der Anfang der
Geschichte der Gemeinde ist eng mit der Geschichte
der Burg Vizmburk verbunden. Diese wurde in der
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts auf der Anhöhe
über dem Fluss Upa von dem reichen Adler Tas erbaut. Die erste schriftliche Erwähnung kommt aus
dem Jahre 1545.
Die älteste Sehenswürdigkeit ist die Burgruine
von Vizmburk, weiter der steinerne Glockenturm
auf dem Felsen aus dem Jahre 1745 und ein paar
Blockhütten, von denen das Bauernhaus von Hejna
aus dem Jahre 1791 am ältesten ist. Es sind auch die
überdachte Holzbrücke über dem Fluss Upa und das
Denkmal für die Opfer des ersten und des zweiten
Weltkrieges mit der Büste von T. G. Masaryk zu erwähnen.
In der Gegenwart findet man in dem Dorf das
Gemeindeamt, den Kindergarten und die Grundschule, ein Lebensmittelgeschäft, das Kulturhaus,
zwei Gaststätten, eine touristische Herberge und ein
umfangreiches Sportareal. In der Gemeinde wirken
11 Bunde, die den Bürgern im Lauf des ganzen Jahres
mehr als vierzig sportliche, kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen anbieten. Im Jahre 2010
wurde der 24 Km lange Lehrpfad „Bei uns“ errichtet.
Auf 24 Informationstafeln kann man die Geschichte
und die Gegenwart der Gemeinde kennenlernen.
Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite
www.havlovice.cz .
Die Gemeinde hat im Jahre 2007 den Dorferneuerungspreis der Tschechischen Republik gewonnen
und im Jahre 2008 wurde sie von dem Staatspräsidenten Herrn Vaclav Klaus besucht.
Es freut uns, dass unsere Gemeinde im Jahre 2013
schon zum dritten Mal Teilnehmer der Europameisterschaft der Veteranen in Straßenlauf und Gehen
willkommen kann. Für unsere Gemeinde ist es ein
bedeutendes Ereignis. Wir werden uns bemühen,
für die Wettkämpfer, ihre Begleitung und für andere
Gäste, eine angenehme Umgebung zu bilden, in der
sie sich am besten fühlen. Wir wären froh, dass sie
sich auch später gern zu uns zurückkehren, wie es
nach den letzten Europameisterschaften in Jahren
1993 und 2003 war.
Ing. Pavel Dvořáček,
Bürgermeister der Ortschaft Havlovice
15
MANUÁL
Kancelář závodu
Kancelář závodu bude umístěna v Městském penzionu v ulici Dr. Hejny společně s ubytovacím centrem.
Penzion je vzdálen od náměstí cca 250m.
Technická porada
Technická porada se bude konat ve vstupní hale divadla Aloise Jiráska v Úpici nedaleko náměstí TGM (100
m), ve čtvrtek 23. května 2013 v 17:00 hodin.
S protestem bude uhrazena částka 100€ jako záloha, která se v případě nevyslyšení protestu nevrací.
Všechna odvolání k odvolací komisi musí být podána v technicko-informačním centru (TIC), kde budou k dispozici
příslušné formuláře.
Aby se dospělo ke správnému rozhodnutí fair-play, porota může zvážit všechny dostupné důkazy a informace
a může požadovat rozhovor od všech, od kterých to považuje za nezbytné.
Závěrečný ceremoniál
Závěrečný ceremoniál je naplánován spolu s kulturním programem na náměstí TGM v Úpici na neděli 17:30 hod.
MEDAL STANDARDS EVACNS 2013 - WOMEN
Startovní čísla a čipy
Každý závodník obdrží při prezentaci dvě startovní
čísla, na kterých bude vyznačeno jméno, kategorie
a stát, který reprezentuje. Číslo musí mít po dobu závodu pevně připevněné na prsou a zádech. Čip je jednotný pro všechny starty mimo krosu. Závodník musí
mít čip připevněn do šněrovadla boty. Při prezentaci
bude vybírán za čip poplatek 500 Kč. Po závodech
bude poplatek vrácen v kanceláři závodu nejdéle
v neděli 13:00 – 17:00 po odevzdání čipu.
Zahajovací ceremoniál
Zahajovací ceremoniál proběhne na náměstí TGM
v Úpici v pátek v 19:30hod spolu s kulturním programem.
(minimum performance in order to obtain medals when athletes starting are less than three)
EVENT
W 35
W 40
W 45
W 50
W 55
W 60
W 65
W 70
W 75
W 80
W 85
W 90+
Running Events
10 km Road
39:00
40:00
41:00
42:00
44:00
45:00
51:00
58:00
1:06.00
1:12.00
1:22.00
1:27.00
Half Marathon
1:27.00
1:30.00
1:34.00
1:38.00
1:42.00
1:46.00
1:49.00
1:59.00
2:19.00
2:30.00
2:50.00
3:45.00
Walking Events
10 km Walk Road
59.00
1:00.00
1:03.00
1:09.00
1:10.00
1:11.00
1:13.00
1:28.00
1:37.00
1:42.00
1:48.00
1:53.00
20 km Walk Road
2:07.00
2:08.00
2:08.30
2:12.00
2:25.00
2:30.00
2:35.00
3:00.00
3:20.00
3:30.00
3:40.00
3:50.00
If the performances obtained by athletes could be obviously inferior due to the negative and inclement weather conditions, the Technical Delegate could decide to maintain or adapt the Medals Standard, after consulting
the EVAA Council and the Technical Board of Managers
MEDAL STANDARDS EVACNS 2013 - MEN
(minimum performance in order to obtain medals when athletes starting are less than three)
EVENT
M 35
M 40
M 45
M 50
M 55
M 60
Running Events
M 65
M 70
M 75
M 80
M 85
M 90+
10 km Road
32:30
33:00
34:00
35:00
36:15
37:15
42:00
44:00
53:15
1:10.00
1:15.00
1:20.00
Half Marathon
1:14.00
1:15.00
1:17.00
1:20.00
1:24.00
1:27.00
1:32.00
1:40.00
1:55.00
2:25.00
2:45.00
3:40.00
Walking Events
10 km Walk Road
50.00
53.00
54.00
55.00
56.00
58.00
1:00.00
1:06.00
1:15.00
1:23.00
1:37.00
1:42.00
30 km Walk Road
2:40.00
2:45.00
2:50.00
2:52.00
2:55.00
3:02.00
3:20.00
3:42.00
3:50.00
4:12.00
4:55.00
5:10.00
Latest version: 01/10/12
If the performances obtained by athletes could be obviously inferior due to the negative and inclement weather conditions, the Technical Delegate could decide to maintain or adapt the Medals Standard, after consulting
the EVAA Council and the Technical Board of Managers
Zdravotní služba
Zdravotní služba bude zajištěna při všech závodech
organizací „Českého červeného kříže“. V případě nutnosti je zajištěna stálá služba v nemocnici v Trutnově.
Odvoz zajišťuje „Báňská záchranná služba Odolov“.
Soutěž družstev
V každém závodě bude hodnoceno družstvo jako celek, vyhodnocením časů tří nejlepších závodníků v jednotlivých družstvech.
Měna – kurs
Předpokládaný kurs v době mistrovství 1 EUR cca 25
Kč
Jsou tři základní druhy družstev
Latest version: 01/10/12
Běžné družstvo: 3 závodníci ze stejné země, stejné věkové kategorie. Není vyžadována žádná informace od vedoucího družstva do TIC před závodem.
Dopingová kontrola
U závodníků bude provedena náhodná dopingová
kontrola.
Složené družstvo: 3 závodníci ze stejné země, z různých věkových kategorií učastnící se stejného závodu.Toto
družstvo soutěží v nižší věkové kategorii než je kategorie jednoho z nich. Složené družstvo není povoleno, je-li
možno sestavit družstvo „Běžné“ v jedné z dotyčných věkových kategorií. Vedoucí družstva musí před závodem
informovat TIC o jménech příslušných atletů. Takoví závodníci budou hodnoceni v závodě jednotlivců ve svých
věkových kategoriích.
Protesty a odvolání
Protesty musí být v souladu s pravidly IAAF. Písemné
protesty týkající se stavu soutěžícího atleta musí být
podány před technickou poradou technickému delegátu. Není-li protest vyřešen před schůzí, může se
dotyčný závodník závodu zúčastnit „pod protestem“
a ten bude dořešen dodatečně radou EVAA.
Protesty proti výsledkům či vedení závodu budou
nejprve vzneseny ústně rozhodčímu závodu samotným protestujícím atletem nebo jeho zástupcem do
30ti minut po oficiálním vyhlášení výsledků v místě
konání dotyčného závodu.Po rozhodnutí rozhodčího,
ústně nebo písemně, je možno podat odvolání k odvolací komisi.
Odvolání k odvolací komisi musí být podáno do 30ti
minut po oficiálním zveřejnění rozhodnutí rozhodčího příslušného závodu.Protest k odvolací komisi
musí být písemný, podepsaný vedoucím družstva
nebo oficiálním zástupcem dotyčného atleta a musí
být podepsán samotným atletem.
16
Mezinárodní družstvo: 2 závodníci ze stejné země a třetí závodník ze země jiné. Tyto země nesmí mít dostatek atletů pro sestavení jiného družstva (vč. složeného). Prohlášení musí být podepsáno zástupci obou zemí. Mezinárodní
družstvo má stejná práva jako ostatní zahrnující stupně vítězů či medaile. V případě vítězství mezinárodního
družstva v závodu, zazní při předávacím ceremoniálu hymna EVAA.
Možnosti účasti jednotlivých druhů družstev se řídí následující tabulkou:
Závod
Běžné družstvo
Složené družstvo
Mezinárodní družstvo
Běh na 10 km
povoleno
povoleno
nepovoleno
Chůze na 10 km
povoleno
povoleno
nepovoleno
Chůze na 20 km
povoleno
povoleno
nepovoleno
Chůze na 30 km
povoleno
povoleno
nepovoleno
Půlmaraton
povoleno
povoleno
nepovoleno
Kross
povoleno
povoleno
povoleno
Závod mužů a žen
v chůzi na 10 km
Čas a místo startu
Radvanice v Čechách, vzdálenost od Trutnova 15 km
Start žen v 10:30 hod
Start mužů v 12:15 hod
Místo startu za Penzionem v Radvanicích.
Doprava na start
Zvláštní autobus pro závodníky a doprovod pojede po trase: Úpice TIC – odjezd v 7:30 hod z Úpice,
Trutnov Hotel Patria v 8:00 hod na místo startu. Zpět
po stejné trase s odjezdem v 16:30 z Radvanic. Šatna, sprchy
Základní škola v Radvanicích
Závod štafet v krosu
Podmínkou účasti závodníka ve štafetě je
START V NĚKTERÉ Z INDIVIDUÁLNÍCH DISCIPLIN
ME vet. Přihláška k závodu nejpozději v pátek
do 20:00 v TIC. Startovné za tým činí 500 Kč při
přihlášení.
Čas a místo startu – Malé Svatoňovice
09:00 hod.štafeta 3x 2 km ženy
10:00 hod.štafeta 3x 2 km muži M60+
11:00 hod.štafeta 3x 4 km muži M35-55 Místo startu – lokalita Klůček, vzdálená cca 200
m od šaten, 400 m od náměstí, po celé obci budou
informační cedule a vytyčená parkoviště pro osobní
vozy. Zákaz parkování na náměstí.
Shromažďovací zóna
Bude vytyčena v prostoru startu, závodníci musí být
k dispozici 20 minut před startem.
Doprava na start
Autobus z Trutnova v 7:00 hod, z Úpice v 7:30 hod.
Je možno využít husté vlakové a autobusové dopravy
z Trutnova i z Úpice.
Místo startu a cíle, osvěžovací,
občerstvovací stanice
Za Penzionem v Radvanicích na ulici Slavětínská
Šatna, sprchy
Sportovní hala u Střední školy ochrany osob a majetku
Značení kilometrů
Závod se jde na 1 km dlouhém okruhu s asfaltovým
povrchem s minimálním převýšením po silnici Slavětínská
Shromažďovací zóna
Bude vytyčena v prostoru startu a cíle, všichni členové štafety musí být k dispozici startérovi 20 min. před
startem. Ve shromažďovací zóně bude umístěn stan
pro odložení svršků.
Vyhlášení vítězů
V 15:00 hod před Penzionem u základní školy spojené s kulturním programem.
Závod mužů a žen
v běhu na 10 km
Čas a místo startu: Úpice
Start žen na náměstí TGM v 16:00 hod
Start mužů na náměstí TGM v 18:00 hod
Doprava na start
Doprava závodníků a doprovodu bude zajištěna
od hotelu Patria v Trutnově s odjezdem ve 14:00,
15:30, 17:00 hod zpět do Trutnova pojede autobus
od TIC v Úpici ve 21:30 hod.
Šatna, sprchy
Šatna bude otevřena od 14:30 hod do 20:00 hod
ve sportovní hale Základní školy Bratří Čapků vzdálené od místa startu cca 100 m.
Shromažďovací zóna
Bude vytyčena v prostoru startu a cíle, závodníci
musí být k dispozici startérovi 20 minut před startem
své kategorie.
Místo startu a cíle
Závod se běží na obrátkové trati, budou značeny kilometry závodu. Start i cíl na náměstí TGM. Povrch trati
je asfaltový s vyjímkou prvních a posledních 490m,
které jsou po dlažbě.
Vyhlášení vítězů
Vyhlášení vítězů bude ihned po zahajovacím ceremoniálu ve 20:30 hodin na náměstí TGM.
Povrch trati
Celá trať je travnatá s mírným převýšením.
Okruh 1 km dlouhý.
Vyhlášení vítězů
Vyhlášení bude ve 14:00 hodin na náměstí Karla Čapka doprovázené kulturním programem a hudebními
koncerty po celé odpoledne. V 15:00 hodin bude
přijetí oficiálních hostů starostkou obce v prostorách
Muzea Bratří Čapků. Všichni mají možnost využít
volného vstupu do Muzea Bratří Čapků v době 14:0019:00 hodin.
Značení kilometrů
Jednotlivé kilometry budou viditelně značeny.
Povrch trati
Kromě prvních a posledních 490 m (po dlažbě) je celý
povrch asfaltový a téměř rovinatý.
Vyhlášení vítězů
16:30 hodin v Úpici na náměstí TGM.
Závod mužů v chůzi
na 30 km a žen na 20 km
Čas a místo startu – Havlovice
10:00start mužů na 30 km
10:30 start žen na 20 km
Místo startu sportovní areál v Havlovicích. Závod se
jde na dvou kilometrovém okruhu s asfaltovým povrchem bez převýšení.
Doprava na start
7:30 hodin odjezd autobusu od hotelu Patria v Trutnově. Upozorňujeme, že osobní auta musí být v Havlovicích do 9:00 hodin, potom bude z důvodu půlmaratonu komunikace uzavřena!
Šatna, sprchy
Kulturní dům v Havlovicích
Shromažďovací zóna
Bude vytyčena na hokejovém hřišti ve sportovním
areálu. Závodníci musí být k dispozici startérovi 20
minut před startem.
Osvěžovací stanice, občerstvovací stanice
bude umístěna v prostoru startu a cíle
Vyhlášení vítězů
14:30 hodin vyhlášení všech kategorií ve sportovním
areálu.
Půlmaraton mužů a žen
Veřejný závod mužů a žen
v půlmaratonu
Čas a místo startu – Úpice
9:00 hodin na náměstí TGM. Start společný pro všechny kategorie veteránů a veteránek. Současně bude
odstartován veřejný závod mužů a žen do 35 let.
Přihlášky na veřejný závod nejpozději do pondělí 20. 5. 2013.
Startují muži a ženy do data narození 24. 5.
1978 a mladší.
Doprava na start
7:30 hodin odjezd autobusu od hotelu Patria v Trutnově
Čas a místo startu – Úpice
9:00 hod.náměstí TGM
společně s kategoriemi veteránů
Šatna, sprchy
Sportovní hala Základní školy Bratří Čapků otevřena
v 7:30 – 13:00 hodin.
Shromažďovací zóna
V prostoru startu a cíle. Závodníci musí být k dispozici 20 minut před startem startérovi.
Osvěžovací stanice
Na trati budou 3 osvěžovací a občerstvovací stanice
– Havlovice (sportovní areál), poliklinika Úpice, hasičský dům v Suchovršicích.
Doprava na start
7:30 hod.odjezd autobusu od hotelu Patria
v Trutnově.
Vyhlášení vítězů
Budou odměněni první tři v kategorii mužů a žen.
Vyhlášení v 16:25 hodin.
Všechny informace o trati a organizaci jsou shodné
s veteránskými kategoriemi.
17
TEAM MANUAL
end of the event. Athletes should be aware that refusal to provide a sample must render them liable to disqualification.
TIC/Registration Office
Registration Office is located in Entrance Hall of Town
Pension in Úpice (Dr.Hejny Street) near the TGM
Square (250 m).
Technical Information Center (TIC)
Specific services of the TIC are (but no limited to)
the following: Athlete Registration (athlete´s first
stop to pick up registration package) – There will be
no accreditation cards.; Distribution of competition
numbers(bibs) (in registration package); Distribution of Technical Manuals (in registration package);
Distribution of Information urgent notice and technical information
Other TIC Services will be:
Answering general questions concerning the competitors; Distribution and receiving relays entry forms
Distribution and receiving Non-Stadia Team Change
forms Processing of request for every other documents.
Protest and appeal
Protest must be made in compliance with IAAF rules. Written protest concerning the status of an athlete to
compete in the championships must be made before the technical meeting( Thursday May 23rd 5p.m.) to the
Technical Delegate. Protest concerning the reset or conduct of an event shall, first be made orally to the Referee
by the athlete him/herself or by someone acting on their behalf, within 30 minutes of the official announcement
of the reset of that event in the venue in which the event was conducted. After the desicionby the Referee, ether
verbally or written, there shall bet he right of appeal to the Jury of Appeal.Appeal to the Jury of Appeal must be
made, within 30 minutes of the official announcement of the desicion made by the Referee. The Protest to the
Jury must be in writing, signed by the Team Manager, or an official on behalf of the athletes and must be signed
by the athletes themselves. The Protest shall be accompanied by a deposit of 100EUR, which must be forfeited if
the protest is not upheld.All appeal to the Jury of Appeal must be made only at the TIC. Forms will be available
there. To drive at a fair decision, the Jury of Appeal shall consult all the available evidence and interview all those
whom they consider necessary.
Technical Meeting
Technical Meeting will take place in Entrance Hall of
Alois Jirásek Theatre in Úpice near the TGM Square
(100 m) on Thursday May 23rd 2013 5p.m.
Running Events
Number bibs and chips
All athletes will receive two (2) identical bibs with
name, age group and representative country,one to
be worn on the front and the other one on the back.
Bibs must not be folded or cut in any way. Doing so
could lead to disqualification. Chip is unified for each
events excluding CrossCountry Relay. Chip must be
fasten on shoelace. The refundable deposit for the
chip will be 500 Kč payable by the Registration in
Registration Office. This deposit will be returned
exchange of chip in Registration Office no late than
Sunday May 26, 2013 1p.m.- 5p.m.
Opening Ceremony
Opening Ceremony of EVACNS will take place on Friday May 24, 2013 from
7.30 p.m. on the TGM Square in Úpice with cultural
program.
Medical Service
For each event a medical service (doctors, paramedics, Organisation of Czech Red Cross) will be
organised in the competition venues. The Hospital
in Trutnov is nonstop prepared in case of urgency.
www.nemtru.cz Emergency Phone: 115. Medical
transport will be organised with Báňská záchranná
služba Odolov.
Currency
Expected bank currency exchange rate 2013:
1 EUR = 25 Kč (CZK Czech crown)
Doping Control
Doping Control will be the responsibility of the LOC,
and will be conducted under IAAF-WADA Rules. The
EVAA Delegate and /or LOC Doping Control Delegate
will personnaly supervise the doping controls set up
and procedure. Athletes selected for the random doping control will be informed immediately after the
18
Closing Ceremony
Closing Ceremony of EVACNS will take place on Sunday May 26,2013 from 5.30 p.m. on the TGM Square in Úpice
with cultural program.
MEDAL STANDARDS EVACNS 2013 - WOMEN
(minimum performance in order to obtain medals when athletes starting are less than three)
EVENT
W 35
W 40
W 45
W 50
W 55
W 60
W 65
W 70
W 75
W 80
W 85
W 90+
10 km Road
39:00
40:00
41:00
42:00
44:00
45:00
51:00
58:00
1:06.00
1:12.00
1:22.00
1:27.00
Half Marathon
1:27.00
1:30.00
1:34.00
1:38.00
1:42.00
1:46.00
1:49.00
1:59.00
2:19.00
2:30.00
2:50.00
3:45.00
Walking Events
10 km Walk Road
59.00
1:00.00
1:03.00
1:09.00
1:10.00
1:11.00
1:13.00
1:28.00
1:37.00
1:42.00
1:48.00
1:53.00
20 km Walk Road
2:07.00
2:08.00
2:08.30
2:12.00
2:25.00
2:30.00
2:35.00
3:00.00
3:20.00
3:30.00
3:40.00
3:50.00
If the performances obtained by athletes could be obviously inferior due to the negative and inclement weather conditions, the Technical Delegate could decide to maintain or adapt the Medals Standard, after consulting
the EVAA Council and the Technical Board of Managers
MEDAL STANDARDS EVACNS 2013 - MEN
(minimum performance in order to obtain medals when athletes starting are less than three)
EVENT
M 35
M 40
M 45
M 50
M 55
M 60
Running Events
M 65
M 70
M 75
M 80
M 85
M 90+
10 km Road
32:30
33:00
34:00
35:00
36:15
37:15
42:00
44:00
53:15
1:10.00
1:15.00
1:20.00
Half Marathon
1:14.00
1:15.00
1:17.00
1:20.00
1:24.00
1:27.00
1:32.00
1:40.00
1:55.00
2:25.00
2:45.00
3:40.00
Walking Events
10 km Walk Road
50.00
53.00
54.00
55.00
56.00
58.00
1:00.00
1:06.00
1:15.00
1:23.00
1:37.00
1:42.00
30 km Walk Road
2:40.00
2:45.00
2:50.00
2:52.00
2:55.00
3:02.00
3:20.00
3:42.00
3:50.00
4:12.00
4:55.00
5:10.00
Latest version: 01/10/12
If the performances obtained by athletes could be obviously inferior due to the negative and inclement weather conditions, the Technical Delegate could decide to maintain or adapt the Medals Standard, after consulting
the EVAA Council and the Technical Board of Managers
Team events
In each event a team ranking will be issued by addition of the time of the three best athletes of the team. There
are 3 kinds of team.
Natural Team is: 3 athletes from the same country in the same age group. Composed Team is: 3 athletes from the same country but from different age group competing in the same
race. This team competes in the lower age group of one of the athlete. Composed team is not allowed if a natural
Latest version: 01/10/12
team is possible in one of the concerned age group.
Team manager has to inform the T.I.C. about the name, the age group and the bib number of the athletes.These
athletes will compete in their own age group for individual ranking.The forms will be distributed at the technical
meeting or will be taken out at the TIC. The forms must be submitted to the TIC as follows.
International Team is: 2 athletes from a country and a third one from another country. The two countries must not
have enough athletes to make their own team (including Composed Team). The declaration card will be signed by
the two country’s representatives.International team has the same right than other teams including podium and
medals. In case of an international team win an event the EVAA’s anthem will be played for the awards ceremony. In each event these kinds of team are allowed (or not) to compete according the board below.
International Team
Natural Team
Composed Team
International Team
10 Km Road Race
Allowed
Allowed
Not allowed
10 Km Race Walk
Allowed
Allowed
Not allowed
20 Km Race Walk
Allowed
Allowed
Not allowed
30 Km Race Walk
Allowed
Allowed
Not allowed
Half Marathon
Allowed
Allowed
Not allowed
Cross Country Relay
Allowed
Allowed
Allowed
Race Walk Women
and Men 10,0 km
Start place
Men: Radvanice, Friday May 24, 2013, 12.15 noon
Women: Radvanice, Friday, May 24, 2013, 10.30 a.m.
Start place: Pension Radvanice (Slavětínská Street)
The distance from Trutnov is 15 km.
Transport to Start place
Transfer to Start place will be ensured for the competitors and accompaniment in this course:
Úpice, TIC 7.30a.m. – Trutnov, Hotel Patria 8.00 a.m.
and returned from Radvanice at 4.30p.m. in the
same course.
Changing rooms and showers
Changing rooms and showers will be available in Primary School Radvanice
Call room
Each competitor must be here in marked area no late
than 20 min before start.
Course profiles
This competition is 1km circuit race with marked km
distances. Terrain is asphalt road with very mild elevation (Slavětínská Street).
Refreshing/ water station will be in the place of
start and finish – by Pension Radvanice, Slavětínská
Street.
Award Ceremony
Award Ceremony of RaceWalks will take place from
3.00 p.m. in front of the Pension near Primary School
in Radvanice with cultural program.
Road Race 10,0 km
Women and Men
Start place:
Women:Úpice, TGM Square, Friday, May 24,2013
4.00 p.m.
Men:Úpice, TGM Square, Friday, May 24, 2013 6.00 p.m.
Transport to Start place
Transfer to Start place will be ensured for the competitors and accompaniment in times 2.00 p.m.,
3.30 p.m, 5.00 p.m. from Hotel Patria Trutnov and
returned from TGM Square in Úpice at 9.30 p.m. to
Hotel Patria Trutnov.
Changing rooms and showers
Changing rooms and showers will be available from
2.30 p.m. to 8.00 p.m. in SportHall of Primary School
ZŠ Bří Čapků approx. 100 m from start line.
Call room
Each competitor must be here in marked area no late
than 20min before start its category..
Course profiles
This competition is turn race with marked km distances. Start and finish line is on the TGM Square. Terrain
is asphalt road with the exception of firsts and lasts
490 m on the pavement.
Award Ceremony
Award Ceremony of RoadRaces will take place after
Opening Ceremony of EVACNS2013 from 8.30 p.m.
on the TGM Square in Úpice with cultural program.
CrossCountry Relay
Teams consist of 3 athletes of the same country, who have also signed up for an individual
event in EVACNS 2013.
The entry for the Cross Country Relay has to be done
by the Team Leader before Friday
May 24th till 8.00 p.m. at the TIC/Registration Office.
Entry fee for CrossCountry Relay has to be done in
cash 500 CZK (EUR 20) with the registration.
Cross Country Relay Medals for the first 3 teams in each 5-year age group
(W-M). The country can enter many teams in each
age group, but only the first will be awarded.
Start place
Malé Svatoňovice Saturday May 25, 2013
3x 2 km CrossCountry Relay Women9.00a.m.
3x 2 km CrossCountry Relay Men M60+10.00a.m.
3x 4 km CrossCountry Relay Men 35-5511.00a.m.
Start place – place called „Klůček“ approx. 200 m
from changing rooms, 400 m from Square.
This place will be good marked with information placecard and information about cars parking.
No parking on the Square!
Transport to Start place
Transfer to Start place will be ensured for the competitors and accompaniment in this course: Trutnov
Hotel Patria 7:00 a.m. and from Úpice 7:30 a.m. You
can use individual transfer with possibilities the bus
or train connection from Trutnov-Malé Svatoňovice
(direct Jaroměř)
EVACNS Half-Marathon
Women and Men
Start place
Women and MenÚpice, TGM Square
Sunday May 26, 20139.00 a.m.
Start together with the Open Race Half-Marathon
Women and Men
Transport to Start place
Transfer to Start place will be ensured for the competitors and accompaniment in time 7.30 a.m. from
Hotel Patria Trutnov.
Changing rooms and showers
Changing rooms and showers will be available from
7.30 a.m. to 1.00 p.m. in SportHall of Primary School
ZŠ Bří Čapků approx. 100m from start line.
Call room
Each competitor must be here in marked area no late
than 20min before start.
Refreshing/ water station on the course
There will be 3 Refreshing/ water station on the
course – Havlovice (Sport Area), Úpice (Health Centre), Suchovršice (Fire station).
Course profiles
This competition will be good marked with km distances. Start and finish line is on the TGM Square.
Terrain is asphalt road with the exception of firsts
and lasts 490 m on the pavement.
Award Ceremony
Award Ceremony of EVACNS Half-Marathon will take
place before Closing Ceremony of EVACNS 2013 from
4.30 p.m. on the TGM Square in Úpice with cultural
program.
Race Walk 20,0 km Women
and Race Walk 30,0 km Men
Changing rooms and showers
Changing rooms and showers will be available in
SportHall of Secondary School SOSOOM Malé Svatoňovice.
Start place
Men: Havlovice, Sunday, May 26, 2013,10.00 a.m.
Women: Havlovice, Sunday, May 26, 2013,10.30 a.m.
Call room
Each competitor must be here in marked area no late
than 20 min before start. There will be the luggage
depot too.
Transport to Start place
Transfer to Start place will be ensured for the competitors and accompaniment in time 7.30a.m. from
Hotel Patria Trutnov.
Warning: The cars must be parked in Havlovice till 9
a.m. before closing the main access road because of
competition EVACNS Half-Marathon.
Course profiles
This competition is 1 km circuit race with marked km
distances Terrain is grassy with mild elevation.
Award Ceremony
Award Ceremony of CrossCountry Relays will take
place from 2.00 p.m. on Karel Čapek Square in Malé
Svatoňovice with cultural program. The Mayor of
Malé Svatoňovice will have the official reception at
3.00p.m. in Bří Čapek´s Museum with free entrance
for all from 2.00p.m. to 7.00p.m.
Start place the Sport Area in Havlovice
Changing rooms and showers
Changing rooms and showers will be available in Cultural Hall in Havlovice.
Call room
Each competitor must be here in marked area no late
than 20min before start.
Course profiles
This competition is 2km circuit race with marked km
distances. Start and finish line is in the Sport Area in
19
Award Ceremony
Award Ceremony of RaceWalks will take place from
2.30 p.m. in the Sport Area in Havlovice with cultural
program. This Ceremony will be moved to Cultural
Hall in case of necessity (bad weather).
Start place
Women and MenÚpice, TGM Square
Sunday, May 26,2013, 9.00 a.m.
Start together with the EVACNS Half-Marathon
Refreshing/ water station on the course
There will be 3 Refreshing/ water station on the
course – Havlovice (Sport Area), Úpice (Health Centre), Suchovršice (Fire station).
Transport to Start place
Transfer to Start place will be ensured for the competitors and accompaniment in time 7.30a.m. from
Hotel Patria Trutnov.
Open Race Half -Marathon
Women and Men
Changing rooms and showers
Changing rooms and showers will be available from
7.30 a.m. to 1.00 p.m. in SportHall of Primary School
ZŠ Bří Čapků approx. 100 m from start line.
Course profiles
This competition will be goog marked with km distances. Start and finish line is on the TGM Square.
Terrain is asphalt road with the exception of firsts
and lasts 490 m on the pavement.
Havlovice. Terrain is asphalt road with no elevation.
Refreshing/ water station will be in the place of start
and finish.
This event is defined for women and men born before 24. 5. 1978.
The deadline of entry forms to Open Race Half-Marathon will be on Monday May 20th 2013.
MANUAL
TIC/Rennbüro
Das Rennbüro befindet sich in der Stadtpension zusammen mit dem Unterkunftszentrum.
Die Pension ist cca 250 m vom Marktplatz entfernt.
Die technische Beratung
Die technische Beratung findet in der Eintrittshalle
des Alois Jirásek Theaters in Úpice, unweit des TGM
Marktplatz (100m), am Donnerstag, dem 23. Mai
2013 um 17:00 Uhr, statt.
Startnummern und Chip
Jeder Wettläufer bekommt bei der Präsentation
zwei Startnummern bezeichnet mit seinem Namen,
Kategorie und mit dem Staat der Repräsentation.
Die Startnummer muss beim Rennen fest an der
Brust und am Rücken befestigt sein. Chip ist für alle
Wettkämpfe, außer Cross, einheitlich. Chip muss am
Schuhschnürband befestigt sein. Bei der Präsentation wird Chipgebühr 500 Kč eingenommen. Nach
den Wettkämpfen wird das Gebühr im Rennbüro,
spätestens am Sonntag von 13:00-17:00 Uhr, nach
der Chipabgebung zurückgegeben.
Eröffnungszeremonie
Die Eröffnungszeremonie verläuft am Marktplatz
TGM in Úpice, am Freitag um 19:30 Uhr, mit einem
Kulturprogramm zusammen.
Gesundheitsdienst
Gesundheitsdienst wird bei allen Wettkämpfen
durch die Organisation „Das rote Kreuz“ gesichert.
Beim Notfall ist der ständige Dienst im Krankenhaus
in Trutnov gesichert. Den Transport sichert Rettungsdienst Odolov.
Währung-Kurs
Der voraussetzende Kurs in der Zeit der EM ist cca
1 EUR = 25 Kč
Dopingkontrolle
Bei den Wettkämpern wird eine zufällige Doping
eine kontrolle durchgeführt
20
Call room
Each competitor must be here in marked area no late
than 20 min before start.
Award Ceremony
Award Ceremony of Open Race Half-Marathon will
take place from 4.25 p.m. on the TGM Square in Úpice
with cultural program.
Reklamationen und Berufung
Alle Reklamationen über den Status eines Athleten und sein Recht ,an den Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen,
müssen beim technischen Vertreter vor Beginn des Technischen Meetings schriftlich abgegeben werden. Sollte der Fall nicht vor Beginn des Wettkämpfes geregels werden können, so wird der Betroffene unter Vorbehalt
berichtigt, an dem Rennen teilzunehmen, und der Fall wird dem Obersten Vorsitzrat der EVAA vorgelegt. Alle
Reklamationen, die ein Resultat oder den Verlauf eines Wettkampfes betreffen, müssen, den Regeln der IAAF
entsprechend, durch den Athleten persönlich oder durch eine Vertrauensperson direkt beim Supervisor mündlich
abgegeben werden. Wenn dieser seine Entscheidung getroffen hat, ist noch eine Berufung bei der treffenden
Jury möglich. Diese Berufung muss schrifftlich eingelegt werden, und eine Kation von EUR 100 wird verlangt,
die nur dann zurückerstattet wird, wenn die Berufung als zulässig anerkannt wird. Andernfalls bleibt sie den
Organisatoren beibehalten. Berufungen müssen beim CIT abgegeben werden, der sie an die Berufungsjury weiterleitet.Um zu einer gerechten Entscheidung zu kommen wird die Jury alle Beweise gründlich nachprüfen und
betroffenen Personen anhören.
Abschlusszeremonie
Die Abschlusszeremonie ist zusammen mit dem Kulturprogramm auf dem Marktplatz TGM in Upice am Sonntag
um 17:30 Uhr geplant.
MEDAL STANDARDS EVACNS 2013 - WOMEN
(minimum performance in order to obtain medals when athletes starting are less than three)
EVENT
W 35
W 40
W 45
W 50
W 55
W 60
W 65
W 70
W 75
W 80
W 85
W 90+
Running Events
10 km Road
39:00
40:00
41:00
42:00
44:00
45:00
51:00
58:00
1:06.00
1:12.00
1:22.00
1:27.00
Half Marathon
1:27.00
1:30.00
1:34.00
1:38.00
1:42.00
1:46.00
1:49.00
1:59.00
2:19.00
2:30.00
2:50.00
3:45.00
Walking Events
10 km Walk Road
59.00
1:00.00
1:03.00
1:09.00
1:10.00
1:11.00
1:13.00
1:28.00
1:37.00
1:42.00
1:48.00
1:53.00
20 km Walk Road
2:07.00
2:08.00
2:08.30
2:12.00
2:25.00
2:30.00
2:35.00
3:00.00
3:20.00
3:30.00
3:40.00
3:50.00
If the performances obtained by athletes could be obviously inferior due to the negative and inclement weather conditions, the Technical Delegate could decide to maintain or adapt the Medals Standard, after consulting
the EVAA Council and the Technical Board of Managers
MEDAL STANDARDS EVACNS 2013 - MEN
(minimum performance in order to obtain medals when athletes starting are less than three)
EVENT
M 35
M 40
M 45
M 50
M 55
M 60
Running Events
M 65
M 70
M 75
M 80
M 85
M 90+
10 km Road
32:30
33:00
34:00
35:00
36:15
37:15
42:00
44:00
53:15
1:10.00
1:15.00
1:20.00
Half Marathon
1:14.00
1:15.00
1:17.00
1:20.00
1:24.00
1:27.00
1:32.00
1:40.00
1:55.00
2:25.00
2:45.00
3:40.00
Walking Events
10 km Walk Road
50.00
53.00
54.00
55.00
56.00
58.00
1:00.00
1:06.00
1:15.00
1:23.00
1:37.00
1:42.00
30 km Walk Road
2:40.00
2:45.00
2:50.00
2:52.00
2:55.00
3:02.00
3:20.00
3:42.00
3:50.00
4:12.00
4:55.00
5:10.00
Latest version: 01/10/12
If the performances obtained by athletes could be obviously inferior due to the negative and inclement weather conditions, the Technical Delegate could decide to maintain or adapt the Medals Standard, after consulting
the EVAA Council and the Technical Board of Managers
Mannschaftwertung
Bei jedem Wettbewerb gibt es eine Mannschaftsplatzierung nach Addieren der Zeiten der drei besten Läufer der
Mannschaft.
Drei verschiede Mannschaftsaufstellungen sind möglich:
eine „natürliche“Mannschaft: sie besteht aus 3 Athleten eines Landes und von gleicher Alterklasse. Für solche
Manschaften bedarf es keiner vorherigen Anmeldung durch den Teamchef.
gemischte Mannschaft: sie bestehen aus 3 Athleten eines Landes, jedoch von verschiedenen Alterklassen,
die an
Latest version: 01/10/12
demselben Rennen teilnehmen.
diese Mannschaft nimmt an dem Rennen in der Altersklasse des jüngsten der 3 Athleten teil.
die Anmeldung einer gemischten Mannschaft ist nicht gestattet, wenn schon eine „natürliche“ Mannschaft in der
Alterklasse am Wettkampf teilnimmt.
der Mannschaftsbetreuer muss den CIT über die Aufstellung der gemischten Mannschaften informieren.
die Athleten nehmen an der individuellen Vertung in ihrer eigenen Altersklasse teil.
internationale eine Mannschaft: sie besteht aus 2 Athleten eines Landes und einem dritten Athleten eines anderen Landes.
dies gilt nur wenn zwei Länder über ungenügend Athleten verfügen, um eine eigene Mannschaft aufstellen zu
können (natürlich oder gemischte Mannschaft).
Das Anmeldeformular muss von beiden Teamchefs unterzeichnet werden.
Internationale Mannschaften haben die gleichen rechte wie die anderen Mannschaften (einschliesslich Podium
und Medaillen). Im Falle eines Sieges einer internationalen Mannschaft wird bei der Medaillenverteilung die
Hymne der EVAA gespielt. Im jedem Wettkampf sind folgende Mannschaften startberechtigt:
Rennen
Natürliche Mannschaft Gemischte Mannschaft Internationale Mannschaft
10 km Lauf
Startberechtigt
Startberechtigt
Nicht berechtigt
10 km Gehen
Startberechtigt
Startberechtigt
Nicht berechtigt
20 km Gehen
Startberechtigt
Startberechtigt
Nicht berechtigt
30 km Gehen
Startberechtigt
Startberechtigt
Nicht berechtigt
Halbmarathon Lauf
Startberechtigt
Startberechtigt
Nicht berechtigt
Crosscountry Staffelrennen
Startberechtigt
Startberechtigt
Startberechtigt
Männer und Damen
Wettkampf im 10 km Gehen
Startzeit und Startort
Radvanice in Böhmen, von Trutnov 15 km entfernt
Start-Damen um 10:30 Uhr
Start-Männer um 12:15 Uhr
Startort hinter der Pension in Radvanice
Verkehr zum Startort
Sonderbus für Wettkämpfer und Begleiter fährt:
Úpice TIC –Abfahrt um 7:30 Uhr von Úpice,Trutnov
Hotel Patria um 8:00 Uhr zum Startort. Zurück die
selbe Strecke-Abfahrt aus Radvanice um 16:30 Uhr.
Umkleideraum, Duschen
Grundschule in Radvanice
Sammelplatz
Wird beim Start festgesetzt, alle Wettkämpfer
müssen 20 Min vor dem Start dem Starter zur Verfügung sein.
Verkehr zum Startort
Verkehr für Wettkämpfer und Begleiter wir vom
Hotel Patria in Trutnov gesichert-Abfahrt um 14:00,
15:30, 17:00 Uhr –zurück nach Trutnov fährt der Bus
von TIC in Úpice um 21:30 Uhr.
Umkleideraum, Duschen
Der Umkleideraum wird von 14:30 bis 2:00 Uhr in der
Sporthalle der Brüder Čapek Grundschule geöffnet.
Vom Startort cca 100 m entfernt.
Sammelplatz
Wird beim Start festgesetzt, alle Wettkämpfer
müssen 20 Min vor dem Start dem Starter zur Verfügung sein.
Oberfläche der Strecke
Die Strecke mit Umdrehung wird mit Kilometerschilder bezeichnet. Start und Ziel am Marktplatz TGM.
Oberfläche der Strecke ist Asphalt mit Ausnahme von
den ersten und letzten 490 m, die gepflastert sind.
Erfrischungsstellen
Hinter der Pension in Slavětínstrasse
Siegerung
Siegerung wird gleich nach der Eröffnungszeremonie um 20:30 Uhr am Marktplatz TGM
Oberfläche der Strecke
Der Wettkampf von 1 km langem Umkreis mit
Asphalt Oberfläche mit minimaler Überhöhung auf
der Landstrasse Slavětín.
Wettkampf im Staffel-Cross
Siegerung
Um 15:00 Uhr vor der Pension bei der Grundschule,
mit dem Kulturprogramm verbunden
Die Beteiligung des Wettkämpfers in der Staffel, ist
die Bedingung, der Start in irgendeiner individuellen
Disziplin der Veteranen EM.
Männer und Damen
Wettkampf im 10 km Rennen
Startzeit und Startort - Úpice
Damenstart am Marktplatz TGM um 16:00 Uhr
Männerstart am Marktplatz TGM um 18:00 Uhr
Anmeldung zum Wettkampf spätestens am Freitag
bis 20:00 Uhr in TIC
Startgeld für die Staffel 500 Kč (EUR 20)
Startzeit und Startort – Malé Svatoňovice
9:00 Uhr – Damenstaffel 3x 2 km
10:00 Uhr- Männerstaffel 3x 2 km M60+
11:00 Uhr – Männerstaffel 3x 4 km M35-55
Startort- Klůček Lokalität, cca 200m von Umkleideräumen entfernt, 400m vom Marktplatz, in der
Ortschaft Orientierung nach Schilder und festgesetzten PKW Parkplätzen. Am Marktplatz parken verboten.
Verkehr zum Startort
Der Bus von Trutnov um 7:00 Uhr, aus Úpice um 7:30.
Man kann auch dichte Zug-und Busverbindung aus
Trutnov und auch aus Úpice ausnützen
Umkleideraum, Duschen
Sporthalle bei der Fachschule
Sammelplatz
Wird beim Start festgesetzt, alle Wettkämpfer
müssen 20 Min vor dem Start dem Starter zur Verfügung sein. Am Sammelplatz wird Zelt für Bekleidung
gestellt.
Oberfläche der Strecke
Grasfläche mit einer sanften Überragung. 1 km langer Umkreis.
Siegerung
Siegerung wird um 14:00 Uhr am Karel Čapek Marktplatz mit dem Kulturprogramm Verbunden.
Um 15:00 Uhr ladet die Bürgemeisterin die offiziellen
Gäste ins Brüders Čapek Museum ein. Die offiziellen
Gäste haben die Möglichkeit die Freiräume im Museum, in der Zeit von 14:00 – 19:00 Uhr, auszunützen.
Männer und Damen
Halbmarathon
Startzeit und Startort – Úpice
Um 9:00 Uhr am Marktplatz TGM in Úpice. Start zusammen mit allen Veteran Kategorien. Gleichzeitig
Start des öffentlichen Wettkampfs – Männer und
Damen bis 35. Jahr
Verkehr zum Startort
Um 7:30 Uhr Abfahrt mit Bus vom Hotel Patria in
Trutnov
Umkleideraum, Duschen
Sporthalle der Brüders Čapek Grundschule, von 7:3013:00 Uhr geöffnet
Sammelplatz
Wird beim Start festgesetzt, alle Wettkämpfer
müssen 20 Min vor dem Start dem Starter zur Verfügung sein.
Erfrischungsstellen
Auf der Strecke befinden sich 3 Erfrischungsstellen –
Havlovice/Sportareal, Poliklinik in Úpice, Feuerwehrhaus in Suchovršice
Oberfläche der Strecke
Außer den ersten und letzten 490 m (am Pflaster) ist
die Asphaltstrasse aber fast Fachland
Einzelne Kilometer werden merkbar bezeichnet
Siegerung
Um 16:30 Uhr in Úpice am Marktplatz TGM
21
Männer Gehen 30 km
und Damen Gehen 20 km
Startzeit und Startort- Havlovice
10:00Männer Start 30 km
10:30Damen Start 20 km
Startstelle im Sportareal Havlovice. Der Wettkampf
verläuft auf der 2 km langer Strecke auf der geradenen Asphalstrasse. Hinweis: PKW Autos müssen
in Havlovice bis 9:00 Uhr sein, dann wird die Strasse
durch Halbmarathon geschlossen.
Verkehr zum Startort
Um 7:30 Uhr Abfahrt mit Bus vom Hotel Patria in
Trutnov
Umkleideraum, Duschen
Kulturhaus in Havlovice
Sammelplatz
Wird am Hockeyplatz im Sportareal festgesetzt, alle
Wettkämpfer müssen 20 Min vor dem Start dem
Starter zur Verfügung sein.
Erfrischungsstellen
beim Start und Ziel
Siegerung
Um 14:30 Uhr für alle Kategorie im Sportareal
Počty zemí a jejich účastníků
Numbers of countries and competitors
Gesamtzahl der länder und teilnehmer
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
Ž35
Ž40
Ž45
Ž50
Ž55
Ž60
Ž65
Ž70
Ž75
Ž80
Ž85
Celkem M / Ž
Öffentlicher Wettkampf
im Männer-und Damen
Halbmarathon
Start für geborene Männer und Damen bis 24. 5. 1978
und jüngere
Startzeit und Startort – Úpice
Um 9:00 Uhr am Marktplatz TGM zusammen mit Veteran Kategorien Evacns
Verkehr zum Startort
Um 7:30 Uhr Abfahrt mit Bus vom Hotel Patria in
Trutnov
Siegerung
Die ersten 3 Männer und Damen in der Kategorie
werden belohnen. Siegerung um 16:25 Uhr.
Alle Informationen über die Strecke und Organisation einigen sich mit Evacns Halbmarathon.
22
Počet zemí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Celkem
10 km
18
21
32
42
44
47
34
24
17
5
2
286
11
17
15
10
17
13
6
3
2
Půlmaraton
14
21
29
40
43
45
28
22
13
2
1
258
8
15
15
10
11
11
6
4
1
10 km chůze
2
4
11
14
15
21
21
19
4
2
2
115
3
6
9
5
6
8
4
5
3
1
95
381
81
339
49
164
Země
Austria / Rakousko
Belarus / Bělorusko
Belgium / Belgie
Denmark / Dánsko
Czech Republic / ČR
Estonia / Estonsko
France / Francie
Germany / Německo
Hungary / Maďarsko
Italy / Itálie
Latvia / Lotyšsko
Lithuania / Litva
Lucembourg / Lucembursko
Moldova / Moldávie
Netherlands / Holandsko
Poland / Polsko
Portugal / Portugalsko
Republic of Ireland / Irsko
Romania / Rumunsko
Russia / Rusko
Serbia / Srbsko
Slovak Republic / Slovensko
Slovenia / Slovinsko
Spain / Španělsko
Sweden / Švédsko
Switzerland / Švýcarsko
Ukraine / Ukrajina
Great Britain / Velká Británie
30 km chůze
3
6
11
12
14
17
16
11
3
2
20 km chůze
95
2
5
10
5
7
8
4
5
3
95
49
49
Počet účastníků
23
3
7
1
161
4
8
184
5
39
14
2
1
2
6
12
1
10
4
24
1
25
2
23
5
44
35
23
646
Startovní listina – půlmaraton
start list – evacns half-marathon
SČ
Jméno
Příjmení
174
187
298
299
337
342
343
344
383
412
500
511
665
672
Jiří
Frank
Chibizov
José Luis
Ondřej
Sherstiuk
Samarskyi
Kuzin
Davide
Barthel
Jiří
Thiede
Michal
William
9
66
90
112
165
181
210
303
439
442
449
461
538
Martin
Christer
Bach
Paul
Wollny
Lee
Miloš
Vladislav
Michel
Friedrich
Miroslav
Michal
Vendelín
Stát
M35
Brychta
Czech Republic
Marcel
Germany
Alexey
Russia
Martínez Vicente Spain
Čáp
Czech Republic
Oleksandr
Ukraine
Oleksandr
Ukraine
Olexandr
Ukraine
Coluzzi
Italy
Remo
Germany
Melichar
Czech Republic
Matthias
Germany
Štrof
Czech Republic
Struyven
France
M40
Vašíček
Czech Republic
Svensson
Sweden
Matthias
Germany
Podberezskij
Belarus
Holger
Germany
Barlow
United Kingdom
Lambert
Czech Republic
Lipovský
Slovakia
Ribeiro
France
Uwe
Germany
Mrklovský
Czech Republic
Kábrt
Czech Republic
Bugáň
Slovakia
542
553
592
604
606
616
671
678
Liviu Constantin
Pavel
Jiří
Wilshusen
Lehmann
Martin
Lenz
Miroslav
Voicu
Frelich
Žák
Matthias
Frank
Frelich
Christian
Tomčány
30
42
81
91
122
140
207
220
244
250
293
309
310
394
406
430
469
473
480
539
561
Rohregger
Pawlak
Alan
Gras
Nivola
Bendiks
Karel
Vouilloz
Bořek
Janz
Krapivin
Scheer
Bültemann
Jiří
Ladislav
Mick
Jose Antonio
Handtke
Gerry
Miroslav
Carlo
Robert
Reiner
Roberts
Thomas
Gianpaolo
Andreas
Šourek
Georges
Jančík
Thorsten
Oleg
Michael
Roland
Koupilek
Sventek
Traynor
Paz Suarez
Thomas
Ryan
Jambor
Ciaccia
Romania
Czech Republic
Czech Republic
Germany
Germany
Czech Republic
Germany
Slovak republic
M45
Germany
Germany
United Kingdom
Germany
Italy
Germany
Czech Republic
Switzerland
Czech Republic
Germany
Russia
Germany
Germany
Czech Republic
Slovakia
Republic of Ireland
Spain
Germany
Republic of Ireland
Slovakia
Italy
Klub
Česká republika
LAZ Puma Rhein-Sieg
Russia
Independiente
TJ Dobruška
Ukraine Masters Athlet. Team
Ukraine Masters Athlet. Team
Ukraine Masters Athlet. Team
G.S.MONTESTELLA
SV Vorwärts Zwickau
TJ Sokol Batňovice
LC BlueLiner
Tenis Úpice
Stade Laurentin Athletisme
TJ Maratonstav Úpice
Sweden
Germany
SV Fortuna Bösdorf
Wesham RR
KPBKÚ Mělník
MBO Strážske
Entente athlétique MACON
Chemnitzer PSV
STALAK Devoss Rychnov n/K
Atletika Rtyně v Podkrkonoší
Jogging klub Dubnica nad Vahom
ROU - Locomotiva
Sokol České Budějovice
MK SEITL OSTRAVA
LC BlueLiner
Deutschland - LC BlueLiner
SOKOL České Budějovice
DJK Sparta Langenhagen
Jogging klub Dubnica nad Vahom
TuS Eintracht Bielefeld
DJK Sparta Langenhagen
SCVAC
DJK Sparta Langenhagen
smrun
TSV Burgdorf
JR Running Sport Nasavrky
smrun
Svartes Hořice
DJK Sparta Langenhagen
Russia
Germany
Germany
Czech Republic
ŠKP Čadca - Slovakia
Ireland
Veteranos Ourense
DJK Sparta Langenhagen
Ireland
ŠKK Lednické Rovne
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
578
588
589
594
601
631
632
675
Vladimir
Paolo
Bruno
Pape
Groth
Glushak
Jan
Rostislav
Stopka
Sovran
Degano
Oliver
Dr. Detlef
Roman
Mochnacký
Petráš
11
27
32
37
38
40
43
134
159
160
185
203
204
218
228
247
269
285
320
322
375
408
409
414
443
445
453
505
516
523
540
564
573
576
586
Ladislav
Seibert
Grewe
Löschner
Schubert
Hogrefe
Waldmann
Gerber
Kühni
Söffker
Trevor
Ihar
Ivan
Ladislav
Henryk
Aleš
Apfelbaum
Pavel
Ruminski
Claudio
Götte
Pieczurowski
Jerzy
Petr
Bernd
Danny
Arunas
Jiří
Vladimír
Viktor
Vladimír
Vladimír
Hartl
Morschhäuser
Roberto
Kubeček
Andreas
Ulrich
Frank
Uwe-Georg
Thomas
Wolfgang
Markus
Martin
Andreas
Rayner
Dolbik
Rokos
Šimko
Strzelczak
Horník
Frank
Kratochvíl
Thomas
Ubaldi
Jürgen
Sławomir
Siemaszko
Profous
Uwe
Van Lancker
Klebauskas
Suchý
David
Petronyuk
Vlasatý
Vacarda
Herbert
Edgar
Moretti
590
591
621
622
650
Attilio
Giovanni
Bohuš
Josef
Jiří
Roseano
Tracanelli
Barbořák
Bátěk
Šulc
3
15
16
17
47
53
86
103
141
188
229
251
258
Václav
Jindřich
Jiri
František
Jiří
Grethe
Günter
Schörnig
Habekost
Spölgen
Augustyn
Vlastimil
Miroslav
Mach
Bureš
Slegr
Pechek
Krofta
Michael
Fuhrmann
Klaus
Klaus
Joachim
Fabjański
Mitacek
Nosek
Slovakia
Italy
Italy
Germany
Germany
Ukraine
Slovakia
Czech republic
M50
Czech Republic
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Austria
Switzerland
Switzerland
Germany
United Kingdom
Belarus
Czech Republic
Slovakia
Poland
Czech Republic
Germany
Czech Republic
Germany
Italy
Germany
Poland
Poland
Czech Republic
Germany
Belgium
Lithuania
Czech Republic
Czech Republic
Ukraine
Slovakia
Czech Republic
Austria
Germany
Italy
Italy
Italy
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
M55
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Germany
Germany
Germany
Germany
Germany
Poland
Czech Republic
Czech Republic
Jogging klub Dubnica nad Vahom
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
Germany
Caputher SV 1881
Ukraine
Mochnacky
Novojický Kotuč
TJ Maratonstav Úpice
Germany (TSV Kirchdorf)
DJK Sparta Langenhagen
TV Büschergrund
DJK Sparta Langenhagen
DJK Sparta Langenhagen
DJK Sparta Langenhagen
smrun
smrun
TV Rheinau
Salford harriers
Victoria
CZE - TJ Jiskra Třeboň
Bežecký klub Stará Ľubovňa
KS „Maraton“ Nowa Ruda
Czech Republic
SSG Königswinter
Sokol Rudíkov
SVE Hiddestorf
Tirreno Atletica Civitavecchia
ESV LOk Potsdam
LUKS Żórawina
LUKS Żórawina
Baláž EXTREME Team
LG Ruesselsheim
assa ronse
SC Dzukija
Kerteam
A.D.PRAHA
Ukrajina
ŠKK Lednické Rovne
AC Slovan Liberec
LG Wien
LAZ Obernburg-Miltenberg
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
Liga 100 Olomouc
Liga 100 Olomouc
Chřibská
TJ Maratonstav Úpice
TJ Maratonstav Úpice
TJ Maratonstav Úpice
TJ Maratonstav Úpice
Liga 100 Praha
DJK Sparta Langenhagen
Team Klinikum Nürnberg
DJK Sparta Langenhagen
DJK Sparta Langenhagen
TEAM VOREIFEL
KS „Maraton“ Nowa Ruda
Czech Republic
AC Moravská Slávie Brno
23
262
295
300
305
311
326
328
331
353
379
380
382
384
427
446
450
457
458
476
510
535
537
541
557
559
572
585
597
614
620
Loris
Shagaev
Carlos
Stitz
Niehaus
Dercach
Karpovych
Nedybaliuk
Steven
Giorgio
Leonardo
Rodolfo
Marco
Rühlemann
Bigocki
Alex
Stanislav
Richthammer
Jaroslav
Josef
Jan
Marian
Pavol
John
Heinrich
Prager
Bruno
Benchea
Borell
Dietrich
Pagani
Vladimir
Gil-Diez Usandizaga
Gerhard
Karl-Heinz
Mykola
Vasyl
Viktor
Deram
Inzaghi
Laratta
Lollini
Vantini
Wolfgang
Marian
Rowe
Tománek
Josef
Pikora
Siegel
Bakyta
Benč
Jankech
Collier
Roland
Franz
Maniago
Joca Martin
Manfred
Joerg
2
52
57
64
78
79
83
94
121
125
135
176
180
192
205
212
213
236
237
255
282
292
294
316
327
Karel
Kulyk
Böttcher
Besarab
Hagemann
Karel
Santilli
Zdeněk
Maeder
Edreira Espineira
Gysin
Spring
Balyta
Janis
Reinhardt
Ivan
Abgottspon
Paul
Hold
Colberg
Jozef
Krivonosov
Khiterman
Vogler
Kazanin
Šklíba
Oleksiy
Helmut
Volodymyr
Josef
Fait
Francesco
Rus
Walter
Manuel
Felix Heinrich
Hans Peter
Vasyl
Supe
Ulrich
Kopeček
Anton
Williams
Jürgen
Rolf
Majerík
Alexey
Lev
Reinhart
Viktor
Italy
Russia
Spain
Austria
Germany
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Belgium
Italy
Italy
Italy
Italy
Germany
Germany
United Kingdom
Czech Republic
Germany
Czech Republic
Czech Republic
Slovakia
Slovakia
Slovakia
United Kingdom
Germany
Germany
Italy
Romania
Germany
Germany
M60
Czech Republic
Ukraine
Germany
Ukraine
Germany
Czech Republic
Germany
Czech Republic
Switzerland
Spain
Switzerland
Switzerland
Ukraine
Latvia
Germany
Czech Republic
Switzerland
United Kingdom
Germany
Germany
Slovakia
Russia
Russia
Germany
Ukraine
356
378
386
398
417
433
497
Bansemer
Koal
Oscar
Hubschmid
Tadeusz
Patrick
František
Boris
Gerd
Calve San Juan
Roger
Jasek
O‘Shea
Mach
Germany
Germany
Spain
Switzerland
Poland
Republic of Ireland
Czech Republic
24
G.S.MONTESTELLA
Russia
Spain
LC Waldviertel
Germany
Ukraine Masters Athletics Team
Ukraine Masters Athletics Team
Ukraine Masters Athletics Team
Belgium
G.S.MONTESTELLA
G.S.MONTESTELLA
G.S.MONTESTELLA
G.S.MONTESTELLA
Germany
DJK Sparta Langenhagen
GREAT BRITAIN & NI
TJ Nová Včelnice
SV Freudenberg
T.J. Benešov u Semil
AC Choceň
Jogging klub Dubnica nad Váhom
ŠKK Lednické Rovne
Jogging klub Dubnica nad Váhom
Great Britain
SC Siemensstadt Berlin
LG-Passau
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
cs bacau 2010
Germany
LC Warndt
TJ Maratonstav Úpice
Fenix
Post SV Hannover
Ukraine
FC-Nordkirchen
Domažlice
Post SV Hannover
KČT Nýrsko
smrun
smrun
smrun
smrun
Fenix
LATVIA
TuS Empelde
AC Moravská Slavia Brno
smrun
GB
LG Kreis Verden
Germany
KKM Čadca
Russia
Russia
TV Bad Brückenau
Ukraine Masters Athletics Team
Hamburger Sportclub
NLLB Cottbus
Spain
smrun
PZWLA
Ireland
Jablonec
503
515
519
520
531
533
558
575
579
593
658
661
662
František
Gehrmann
Czybulka
Pavel
Gennady
Bartl
Fulvio
Wahl
Petr
Miroslav
Vladimír
Goldammer
Sysoev
Hájíček
Reinhardt
Horst
Kubíček
Marmushev
Günter
Biasin
Martin
Vaníček
Krsek
Pitter
Klaus
Nikolay
13
39
48
69
71
111
120
132
162
257
323
369
371
387
400
407
419
431
437
452
454
460
467
546
581
638
654
657
Josef
Dr. Finkernagel
Gräber
Geoff
Alan
Uladzimir
Von Gunten
Schaper
Václav
Nieuwenhuis
Omer
Dario
Jan
Grigoriev
František
Müller
Raivo
Nolz
Petras
Jan
Jaromír
Galati
John
Richard
Dittrich
Nehring
Václav
Václav
Les
Holger
Jürgen
Newton
Davidson
Suddziankou
Hans Kurt
Wolfgang
Procházka
Ruud
Van Noten
Rappo
Vodička
Mykola
Kubíček
Wolfgang
Meier
Günther
Kavaliauskas
Pirk
Vyskočil
Francesco
Heywood
Evans
Wolfgang
Wolfgang
Šejbl
Šůcha
76
109
113
124
201
254
283
286
287
288
297
306
336
341
Lessingp
Bührer
Jentzen
Anderhalden
Sirin
Philip
Kalweit
Blakitnyy
Burkot
Balyukin
Vasina
Kaltofen
Luděk
Ivan
Peter
Paul
Reinhold
Anton Aloisius
Ömer
Brennan
Siegfried
Anatoly
Mikhail
Vitaly
Rimma
Eckhart
Kocian
Seman
Czech Republic
Germany
Germany
Czech Republic
Russia
Germany
Italy
Germany
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Germany
Russia
M65
Czech Republic
Germany
Germany
United Kingdom
United Kingdom
Belarus
Switzerland
Germany
Czech Republic
Netherlands
Belgium
Italy
Czech Republic
Ukraine
Czech Republic
Germany
Estonia
Austria
Lithuania
Czech Republic
Czech Republic
Italy
United Kingdom
United Kingdom
Germany
Germany
Czech Republic
Czech Republic
M70
Germany
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Germany
United Kingdom
Germany
Russia
Russia
Russia
Russia
Germany
Czech Republic
Slovakia
374
423
426
545
599
660
Stoecker
Jaroslav
Müller
Fröhlich
Vincent
Ivan
Werner
Čech
Rüdiger
Herbert
Bašista
Fiamin
Germany
Czech Republic
Germany
Germany
Slovakia
Slovakia
AVC Praha
Germany
Marathon-Club Menden
Relax Dobré Pole
TSKA
PSV Bernburg
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
WSV Oberhof 05
BK Říčany
MK LUKOVÁ
Cyklo MIPI Pardubice
OSC Berlin
Russia
TJ Maratonstav Úpice
Grmany
DJK Sparta Langenhagen
Southern Counties Veterans Athletic Club
GB&NI
smrun
DJK SPARTA Langenhagen
MK Seitl Ostrava
Kombijsport
ROBA
Masteratletica
M.K.Radslavice
Panaceia
Relax Dobré Pole
DEU-LG Olympia Dortmund
EST - LG Hermes
Austria
Walking club Druskininkai
Lékařský Triatlon Klub Praha
Sokol Kolín atletika
smrun
Great Britain & N I
Cardiff A.A.C.
Deutschland
DEU VfL Ostelsheim
ATK Písek
Stříbro
LG Ortenau Nord
smrun
smrun
smrun
TSG-SCHNAITHEIM
MMAC
TSV Viktoria Mülheim
Russia
Russia
Russia
Russia
Germany
AVC Praha
AC Kriváň Lipt. Mikuláš Slovakia
LG Wittgenstein
Liga 100 Praha
Marathon Mülheim
LG Erlangen
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Slávia STU Bratislava
668 Milan
674 Dušan
123
239
271
272
307
312
367
401
528
530
532
548
670
346
455
29
1
41
70
89
137
190
198
317
12
65
72
74
92
97
182
252
281
338
444
459
513
577
627
8
46
49
128
131
196
214
219
225
308
441
478
512
534
634
Procházka
Kutnár
Czech Republic
Slovak Republic
M75
Sablone
Gregorio Liberato Italy
Oemus
Friedel
Germany
Wälti
Heinz
Switzerland
Vetsch
Christian
Switzerland
Köhne
Friedel
Germany
Hána
Květoslav
Czech Republic
Plessner
Kurt
Germany
Zosel
Armin
Germany
Yury
Merkulov
Russia
Yuru
Isaev
Russia
Ivan
Skvortsov
Russia
Yuru
Surkov
Russia
Wittig
Klemens
Germany
M80
Arne
Pettersson
Sweden
Linke
Horst
Germany
M85+
Jiří
Soukup
Czech Republic
W35
Renata
Hájková
Czech Republic
Wachsmuth
Nicole
Germany
Gropp
Joanna
Germany
Bach
Daniela
Germany
Dr. Schoeneberg Kerstin
Germany
Becker
Verena
Germany
Dörscher
Christine
Germany
Silvia
Savorana
Italy
W40
Radka
Kubečková
Czech Republic
Petrova
Oksana
Ukraine
Paschköwitz
Daniela
Germany
Sarah
Vick
United Kingdom
Munzel
Anke
Germany
Stanienda
Bianca
Germany
Tanya
Barlow
United Kingdom
Friedrich
Ilka
Germany
Aegler
Susanne
Switzerland
Lorella
Pagliacci
Italy
Nathalie
De Clercq
Belgium
Zuzana
Ernestová Mudr. Slovakia
Taťána
Metelková
Czech Republic
Mette
Møhncke
Denmark
Paola
Garinei
Italy
W45
Radka
Ottová
Czech Republic
Ebel
Roswitha
Germany
Slatkowsky
Julia
Germany
Mayer-Tancic
Ulrike
Germany
Ulrich
Veronika
Germany
Nehme
Tanja
Germany
Eliška Anna
Kubičková
Czech Republic
Vouilloz
Anne-Catherine Switzerland
Jitka
Knýřová
Czech Republic
Mausund
Heike
Germany
Meier
Karin
Germany
Soledad
Castro
Spain
Handtke
Ewa
Germany
Susan R
Davies
United Kingdom
Magdalena
Siegelová
Czech Republic
W50
ASK Slavia Praha
KTK Liptovský Mikuláš
smrun
Dessauer SV 97
smrun
smrun
Germany
Veselí nad Moravou
Germany
1862 Radeburg e.V.
Fakel
Fakel
Fakel
Fakel
LC Rapid Dortmund
Hemlingby LK
NLLB Cottbus
TJ Liga 100 Hradec Králové
TJ Maratonstav Úpice
DJK Sparta Langenhagen
DJK Sparta Langenhagen
Germany
DJK Sparta Langenhagen
SG TSV Kronshagen/Kieler TB
SG TSV Kronshagen/Kieler TB
ATLETICA 85 FAENZA
TJ Maratonstav Úpice
Ukraine
DJK Sparta Langenhagen
GB
DJK Sparta Langenhagen
SVE Hiddestorf
blackpool
Deutschland
smrun
Tirreno Atletica Civitavecchia
assa ronse
Klub Dolar Hajnice
TJ Sokol Hradec Králové
dansk atletik forbund
Atletica AVIS Perugia
TJ Maratonstav
DJK Sparta Langenhagen
DJK Sparta Langenhagen
LG TELIS Finanz Regensburg
Germany
PSV Grün-Weiß Kassel
SK Kotlářka Praha
smrun
SK MAXTRI LIBEREC
Germany
Germany
Comesaña Sporting Club
DJK Sparta Langenhagen
Croft Ambrey Running Club
AC Choceň
10
34
85
169
211
242
319
402
488
554
Eva
Buss
Fuhrmann
Leibl
Hana
Keller-Werder
Susi
Jana
Kuhlenkamp
Marisol
61
77
80
170
246
315
325
354
474
527
551
Franke
Lyda
Fischer
Sachs
Hoffmann
Maria
Marcelina
Ostrovska
Alena
Elizaveta
Milena
55
62
115
130
151
195
230
278
635
653
677
Schröder
Emilia
Mathys
Graf
Gajic
Illi
Miloslava
Mann
Annamaria
Marie
Ursula
44
67
126
178
256
351
Kluge
Maud
Rost-Brasholz
Tan
Raap
Eva
56
119
166
652
Rattay
Marolf
Lindenbauer
Fuchs
108 Keller
Friebelová
Sabine
Carmen
Irmgard
Budinská
Jacqueline
Frisoni
Zárubová
Sylvia
Ramos Leon
Czech Republic
Germany
Germany
Germany
Czech Republic
Switzerland
Italy
Czech Republic
Germany
Spain
W55
Bergith
Germany
Hannelore
Germany
Anne
Germany
Christine
Germany
Brigitte
Germany
Lorenzoni
Italy
Hernaiz Del Campo Spain
Yadviga
Ukraine
Krcháková
Czech Republic
Kanaeva
Russia
Hrozová
Czech Republic
W60
Christa
Germany
Vaquero Sanchez Spain
Odilia
Switzerland
Monika
Switzerland
Stefica
Switzerland
Liselotte
Switzerland
Keprtová
Czech Republic
Irmgard
Germany
Galbani
Italy
Šlechtová
Czech Republic
Visconti
Austria
W65
Maria-Luise
Germany
Thorssell
Sweden
Gabriele
Germany
Siew Goay
Switzerland
Els
Netherlands
Cupalová
Czech Republic
W70
Reintraut
Germany
Rosemarie
Switzerland
Inge
Austria
Christine
Germany
W75
Erika
Switzerland
TJ Maratonstav Úpice
DJK Sparta Langenhagen
Team Klinikum Nürnberg
GER TV Geiselhöring
AC Moravská Slavia Brno
smrun
ATLETICA 85 FAENZA
AC Praha 1890
Germany
ALOÑA MENDI K.E.
Post SV Hannover
DJK Sparta Langenhagen
ATS Cuxhaven
GER TV Geiselhöring
LG Welfen
ATLETICA 85 FAENZA
MARATON RIOJA
Fenix
AC Moravská slavia Brno
spartak
LRS Vyškov
DEU - TSV Kirchdorf
DOMINGO CATALAN
smrun
smrun
smrun
smrun
ISCAREX Česká Třebová
LG Bitburg-Prüm
Asd La MIchetta MIlano
TJ SOKOL Jaroměř
LAC Klagenfurt
Victoria-Linden
Sweden
LG-Bremen Nord
Swiss Masters Running
Nederland
TJ Sokol Bučovice
LG Peiner Land
smrun
ÖTB Zwerttl
LG Bremen-Nord
smrun
Startovní listina – 10 km silnice
start list – 10 km Road race
SČ Jméno
148
174
187
189
226
298
301
337
389
Lubomír
Jiří
Frank
Attila
Armando
Chibizov
Petr
Ondřej
Tomáš
Příjmení
Jadrný
Brychta
Marcel
Emmer
Monteiro
Alexey
Skalický
Čáp
Veber
Stát
M35
Czech Republic
Czech Republic
Germany
Hungary
Portugal
Russia
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Klub
RENOVA RACE Team
Česká republika
LAZ Puma Rhein-Sieg
Central Ac
Portugal
Russia
Allianz
TJ Dobruška
Mílaři Domažlice
25
434
456
463
498
612
641
649
659
672
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Spain
Germany
Czech Republic
Czech Republic
France
M40
9 Martin
Vašíček
Czech Republic
90 Bach
Matthias
Germany
133 Milan
Moník
Czech Republic
181 Lee
Barlow
United Kingdom
274 Albert
Pascual Albareda Spain
303 Vladislav
Lipovský
Slovakia
396 Günther
Angerer
Italy
439 Michel
Ribeiro
France
442 Friedrich
Uwe
Germany
449 Miroslav
Mrklovský
Czech Republic
466 Stanislav
Vobnášil
Czech Republic
508 Pavel
Bulva
Czech Republic
536 Miroslav
Neumann
Czech Republic
538 Vendelín
Bugáň
Slovakia
542 Liviu Constantin Voicu
Romania
560 Severino
Bozzer
Italy
592 Jiří
Žák
Czech Republic
604 Wilshusen
Matthias
Germany
645 Dißlbacher
Josef
Austria
671 Lenz
Christian
Germany
678 Miroslav
Tomčány
Slovak republic
M45
19 Fernando Carlos Ferreira Cortez
Switzerland
30 Rohregger
Robert
Germany
63 Francisco Javier Fontaneda
Spain
81 Alan
Roberts
United Kingdom
91 Gras
Thomas
Germany
98 Edo
Baart
Netherlands
122 Nivola
Gianpaolo
Italy
140 Bendiks
Andreas
Germany
199 Kropik
Dr. Franz
Austria
200 Manuel
Jimenez Ruiz De Elvira Spain
207 Karel
Šourek
Czech Republic
220 Vouilloz
Georges
Switzerland
250 Janz
Thorsten
Germany
293 Krapivin
Oleg
Russia
406 Ladislav
Sventek
Slovakia
430 Mick
Traynor
Republic of Ireland
473 Handtke
Thomas
Germany
480 Gerry
Ryan
Republic of Ireland
525 Antonín
Klika
Czech Republic
539 Miroslav
Jambor
Slovakia
561 Carlo
Ciaccia
Italy
578 Vladimir
Stopka
Slovakia
588 Paolo
Sovran
Italy
589 Bruno
Degano
Italy
594 Pape
Oliver
Germany
601 Groth
Dr. Detlef
Germany
611 Damien
Martin
Republic of Ireland
619 Dušan
Bartoš
Czech Republic
629 Cowhie
Paul
Republic of Ireland
644 Zechleitner
Gerhard
Austria
646 Wimmer
Robert
Austria
26
Jindřich
Luboš
Roman
Marek
Antonio
Utz
Tomáš
Radim
William
Král
Rákosník
Vagenknecht
Kincl
Alcaide
Marco
Blaha
Vetchý
Struyven
Iscarex Česká Třebová
SK Čtyři Dvory České Budějovice
TJ Maratonstav Úpice
BKL Machov
Pratenc AA
Running Team Ortenau
AK Kroměříž
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
STADE LAURENTIN ATHLETISME
TJ Maratonstav Úpice
Germany
MT Smiřice
Wesham RR
SPAIN
MBO Strážske
Reschenseelaufteam
Entente athlétique MACON
Chemnitzer PSV
STALAK Devoss Rychnov nad Kněžnou
ASK Děčín
ASK Děčín
ASK Děčín
Jogging klub Dubnica nad Váhom
ROU - Locomotiva
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
MK SEITL OSTRAVA
LC BlueLiner
LCAV doubrava
DJK Sparta Langenhagen
Jogging klub Dubnica nad Váhom
smrun
TuS Eintracht Bielefeld
Spain
SCVAC
DJK Sparta Langenhagen
AV Atos
smrun
TSV Burgdorf
Austria
club atletismo membrilla
JR Running Sport Nasavrky
smrun
DJK Sparta Langenhagen
Russia
ŠKP Čadca - Slovakia
Ireland
DJK Sparta Langenhagen
Ireland
Lokomotiva Beroun
ŠKK Lednické Rovne
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
Jogging klub Dubnica nad Vahom
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
Germany
Caputher SV 1881
Ireland
Sokol Písek
Ireland
LCAV doubrava
LCAV doubrava
675 Rostislav
Petráš
11
18
21
22
32
37
38
40
43
100
134
159
167
185
203
204
224
269
285
320
322
364
388
399
405
414
422
443
481
522
523
540
562
Ladislav
Jose Carlos
Andrew
Paul
Grewe
Löschner
Schubert
Hogrefe
Waldmann
Ken
Gerber
Kühni
Delbe
Trevor
Ihar
Ivan
Markus
Apfelbaum
Pavel
Ruminski
Claudio
Mykhalchuk
Teterka
Luděk
Ľubomír
Petr
Karel
Bernd
Josef
Petr
Viktor
Vladimír
Carlo
Kubeček
Simoes
Kirkhope
Cackette
Ulrich
Frank
Uwe-Georg
Thomas
Wolfgang
Mortimer
Markus
Martin
Dominique
Rayner
Dolbik
Rokos
Reifinger
Frank
Kratochvíl
Thomas
Ubaldi
Petro
Vasyl
Záruba
Madaj
Profous
Mecl
Uwe
Slabý
Motálek
Petronyuk
Vlasatý
Mondello
564
566
583
586
590
591
613
623
626
Vladimír
Daniel
Josef
Roberto
Attilio
Giovanni
Michael
Jiří
Jiří
Vacarda
Matis
Vanta
Moretti
Roseano
Tracanelli
Cornyn
Horák
Leplt
3
15
16
17
20
47
54
86
103
141
168
183
186
209
231
243
270
289
Václav
Jindřich
Jiri
František
Narciso
Jiří
Harry
Günter
Schörnig
Habekost
Fries
Enrique
Stanislav
Ján
Tore
Widmer
Ivo
Kaplenko
Mach
Bureš
Slegr
Pechek
Oliveira
Krofta
Huber
Fuhrmann
Klaus
Klaus
Elmar
Mirabet Lis
Šrůtek
Cvíčela
Axelsson
Jakob Jgnazius
Brunclík
Alexandr
Czech republic
M50
Czech Republic
Switzerland
United Kingdom
United Kingdom
Germany
Germany
Germany
Germany
Austria
United Kingdom
Switzerland
Switzerland
France
United Kingdom
Belarus
Czech Republic
Austria
Germany
Czech Republic
Germany
Italy
Ukraine
Ukraine
Czech Republic
Slovakia
Czech Republic
Czech Republic
Germany
Czech Republic
Czech Republic
Ukraine
Slovakia
Italy
Czech Republic
Slovakia
Czech Republic
Italy
Italy
Italy
Republic of Ireland
Czech Republic
Czech Republic
M55
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Switzerland
Czech Republic
Switzerland
Germany
Germany
Germany
Germany
Spain
Czech Republic
Slovakia
Sweden
Switzerland
Czech Republic
Russia
Novojický Kotuč
TJ Maratonstav Úpice
smrun
Great Britain
Scottish Veterans Harriers
DJK Sparta Langenhagen
TV Büschergrund
DJK Sparta Langenhagen
DJK Sparta Langenhagen
DJK Sparta Langenhagen
Great Britain
smrun
smrun
France
Salford harriers
Victoria
CZE - TJ Jiskra Třeboň
Austria
SSG Königswinter
Sokol Rudíkov
SVE Hiddestorf
Tirreno Atletica Civitavecchia
Dynamo
Fenix
AC Praha 1890
AK Veterán Bratislava
Baláž EXTREME Team
Běžecký klub Hodonín
LG Ruesselsheim
Sedlec-Prčice
TJ Spartak Třebíč
Ukrajina
ŠKK Lednické Rovne
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
AC Slovan Liberec
AK MŠK, Žiar nad Hronom
SK Hronov
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
Ireland
Trutnov
Triatlon Milovice
TJ Maratonstav Úpice
TJ Maratonstav Úpice
TJ Maratonstav Úpice
TJ Maratonstav Úpice
smrun
Liga 100 Praha
smrun
Team Klinikum Nürnberg
DJK Sparta Langenhagen
DJK Sparta Langenhagen
GER TV Geiselhöring
S.D. Correcaminos - Spain
TJ Maratonstav Úpice
AK Bojničky
SK BORE
smrun
TJ Slovan Špindlerův Mlýn
Russia
295
313
314
326
328
330
339
397
446
450
465
510
514
535
537
541
557
565
567
585
597
598
605
633
666
679
Shagaev
František
Müller
Dercach
Karpovych
Saienko
Domingo
Habicher
Bigocki
Alex
Vladimír
Josef
Thomet
Jan
Marian
Pavol
John
Bohuslav
Miroslav
Bruno
Benchea
Milan
Krzysztof
Petr
Josef
Jürgen
Vladimir
Kolínek
Dietmar
Mykola
Vasyl
Mykola
Ramon Menargues
Othmar
Marian
Rowe
Pechek
Siegel
Hans-Rudolf
Bakyta
Benč
Jankech
Collier
Melicherčík
Matěcha
Maniago
Joca Martin
Bláha
Borowski
Krčmář
Veverka
Tuch
Šklíba
Stefan
Oleksiy
Volodymyr
Josef
Rus
Friedrich Johann
Gerd-Ulrich
Manuel
Felix Heinrich
Hans Peter
Vasyl
Supe
Ulrich
Anton
Williams
Ernst
Rolf
Russia
Czech Republic
Germany
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Spain
Italy
Germany
United Kingdom
Czech Republic
Czech Republic
Switzerland
Slovakia
Slovakia
Slovakia
United Kingdom
Slovakia
Czech Republic
Italy
Romania
Czech Republic
Poland
Czech Republic
Czech Republic
Germany
M60
Czech Republic
Switzerland
Ukraine
Ukraine
Germany
Czech Republic
Switzerland
Germany
Spain
Switzerland
Switzerland
Ukraine
Latvia
Germany
Switzerland
United Kingdom
Switzerland
Germany
2
25
52
64
78
94
116
118
125
135
176
180
192
205
213
236
241
255
260
Karel
Zingg
Kulyk
Besarab
Hagemann
Zdeněk
Mathys
Erfurth
Edreira Espineira
Gysin
Spring
Balyta
Janis
Reinhardt
Abgottspon
Paul
Keller
Colberg
Luis Ramon
267
292
294
316
327
345
356
378
391
398
433
503
515
519
529
531
533
Jiří
Krivonosov
Khiterman
Vogler
Kazanin
František
Bansemer
Koal
Pavel
Hubschmid
Patrick
František
Gehrmann
Czybulka
Jan
Gennady
Bartl
Russia
AK Perná
LSV Pirna
Ukraine Masters Athletics Team
Ukraine Masters Athletics Team
Ukraine Masters Athletics Team
APOLANA
Reschenseelaufteam
DJK Sparta Langenhagen
GREAT BRITAIN & NI
Vlasenice
AC Choceň
smrun
Jogging klub Dubnica nad Váhom
ŠKK Lednické Rovne
Jogging klub Dubnica nad Váhom
Great Britain
AK MŠK, Žiar nad Hronom
Czech Republic
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
cs bacau 2010
AF Křovice
Blachownia
TJ Sušice
AC Čejkovice
ASV Erfurt
TJ Maratonstav Úpice
smrun
Fenix
Ukraine
FC-Nordkirchen
KČT Nýrsko
smrun
TG Herford
smrun
smrun
smrun
Fenix
LATVIA
TuS Empelde
smrun
GB
smrun
Germany
Fernandez Suarez
Vodička
Alexey
Lev
Reinhart
Viktor
Tempír
Boris
Gerd
Pánek
Roger
O‘Shea
Hájíček
Reinhardt
Horst
Šimůnek
Marmushev
Günter
Spain
Czech Republic
Russia
Russia
Germany
Ukraine
Czech Republic
Germany
Germany
Czech Republic
Switzerland
Republic of Ireland
Czech Republic
Germany
Germany
Czech Republic
Russia
Germany
S.C.D. RIBADESELLA
Sokol Maleč
Russia
Russia
TV Bad Brückenau
Ukraine Masters Athletics Team
Sokol Štíty
Hamburger Sportclub
NLLB Cottbus
IPC Žirovnice
smrun
Ireland
AVC Praha
Germany
Marathon-Club Menden
ISCAREX Česká Třebová
TSKA
PSV Bernburg
558
575
579
593
624
636
642
647
658
661
662
Fulvio
Wahl
Petr
Miroslav
Jiří
Puchner
Pohl
Karel
Vladimír
Goldammer
Sysoev
Biasin
Martin
Vaníček
Krsek
Němec
Alois
Dieter
Rouča
Pitter
Klaus
Nikolay
4
6
7
13
45
48
71
106
114
120
132
184
227
Jiří
Petr
Jiří
Josef
Kluge
Gräber
Alan
Schmid
Buza
Von Gunten
Schaper
Trüssel
Krolikowski
Plecháček
Krejcar
Lanta
Les
Hans-Dieter
Jürgen
Davidson
Robert
Nicolae
Hans Kurt
Wolfgang
Bruno
Siegfried
257
266
323
366
369
387
407
418
419
420
425
431
437
454
460
475
501
546
581
625
657
Nieuwenhuis
Jaroslav
Omer
David
Dario
Grigoriev
Müller
Jaan
Raivo
Peep
Anderegg
Nolz
Petras
Jaromír
Galati
Oberli
Krautheim
Richard
Dittrich
Keigel
Václav
Ruud
Málek
Van Noten
Beattie
Rappo
Mykola
Wolfgang
Vehlmann
Meier
Ristmägi
Albert
Günther
Kavaliauskas
Vyskočil
Francesco
Johann
Thomas
Evans
Wolfgang
Hans Rudolf
Šůcha
76
102
104
109
113
124
150
201
234
280
283
286
287
288
297
335
Lessingp
Schürch
Müller
Bührer
Jentzen
Anderhalden
Gajic
Sirin
Bublitz
Aegler
Kalweit
Blakitnyy
Burkot
Balyukin
Vasina
Ivo
Peter
Max
Helmut
Paul
Reinhold
Anton Aloisius
Vukasin
Ömer
Manfred
Fritz
Siegfried
Anatoly
Mikhail
Vitaly
Rimma
Řezáč
Italy
Germany
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Austria
Germany
Czech Republic
Czech Republic
Germany
Russia
M65
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Czech Republic
Germany
Germany
United Kingdom
Switzerland
Moldova
Switzerland
Germany
Switzerland
Germany
Netherlands
Czech Republic
Belgium
United Kingdom
Italy
Ukraine
Germany
Estonia
Estonia
Estonia
Switzerland
Austria
Lithuania
Czech Republic
Italy
Switzerland
Germany
United Kingdom
Germany
Switzerland
Czech Republic
M70
Germany
Switzerland
Germany
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Switzerland
Germany
Germany
Switzerland
Germany
Russia
Russia
Russia
Russia
Czech Republic
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
WSV Oberhof 05
BK Říčany
MK LUKOVÁ
LOCKAR Vlašim
LG-AU Pregarten
DJK Singen/Deutschland
Triatlet Karlovy Vary
Cyklo MIPI Pardubice
OSC Berlin
Russia
TJ Maratonstav Úpice
TJ Maratonstav Úpice
TJ Maratonstav Úpice
TJ Maratonstav Úpice
Victoria-Linden
DJK Sparta Langenhagen
GB&NI
smrun
Moldova
smrun
DJK SPARTA Langenhagen
smrun
Germany / SV Kirchboitzen- NLV
Kombijsport
Chotěboř
ROBA
Southern Counties Veterans AC
Masteratletica
Panaceia
DEU-LG Olympia Dortmund
EST - LG Hermes
EST - LG Hermes
EST - LG Hermes
smrun
Austria
Walking club Druskininkai
Sokol Kolín atletika
smrun
smrun
TV Bad Grönenbach
Cardiff A.A.C.
Deutschland
smrun
Stříbro
LG Ortenau Nord
smrun swiss master running
LG Erlangen
smrun
smrun
smrun
smrun
TSG-SCHNAITHEIM
Niendorfer TSV
smrun
TSV Viktoria Mülheim
Russia
Russia
Russia
Russia
AK Chemopetrol Litvínov
27
385
416
421
426
545
599
660
669
123
239
271
272
312
349
367
401
495
502
528
530
532
548
639
667
670
147
346
455
464
673
29
664
1
41
70
89
137
190
198
317
438
507
603
Elias
Knorr
Vello
Müller
Fröhlich
Vincent
Ivan
Nediljko
Germany
Germany
Estonia
Germany
Germany
Slovakia
Slovakia
Serbia
M75
Sablone
Gregorio Liberato Italy
Oemus
Friedel
Germany
Wälti
Heinz
Switzerland
Vetsch
Christian
Switzerland
Hána
Květoslav
Czech Republic
Henryk
Urtnowski
Poland
Plessner
Kurt
Germany
Zosel
Armin
Germany
Josef
Slabý
Czech Republic
Arthur
Kimber
United Kingdom
Yury
Merkulov
Russia
Yuru
Isaev
Russia
Ivan
Skvortsov
Russia
Yuru
Surkov
Russia
Tullio
Peruzzo
Italy
Pavel
Cahel
Czech Republic
Wittig
Klemens
Germany
M80
Karel
Matzner
Czech Republic
Arne
Pettersson
Sweden
Linke
Horst
Germany
Hohmann
Leo
Germany
Jan
Buchar
Czech Republic
M85+
Jiří
Soukup
Czech Republic
Semion
Simkin
Russia
W35
Renata
Hájková
Czech Republic
Wachsmuth
Nicole
Germany
Gropp
Joanna
Germany
Bach
Daniela
Germany
Dr. Schoeneberg Kerstin
Germany
Becker
Verena
Germany
Dörscher
Christine
Germany
Silvia
Savorana
Italy
Klein-Arndt
Melanie
Germany
Marcela
Mikulecká
Czech Republic
Pavla
Šimůnková
Czech Republic
W40
Radka
Kubečková
Czech Republic
Petrova
Oksana
Ukraine
Paschköwitz
Daniela
Germany
Sarah
Vick
United Kingdom
Munzel
Anke
Germany
Stanienda
Bianca
Germany
Friedrich
Ilka
Germany
Lorella
Pagliacci
Italy
Kateřina
Doubková
Czech Republic
Ivana
Sekyrová
Czech Republic
Poller
Anett
Germany
12
65
72
74
92
97
252
338
362
404
411
413 Wunderlich-Riedel
415 Göbel
459 Zuzana
513 Taťána
28
Dobre
Joachim
Reesaar
Rüdiger
Herbert
Bašista
Fiamin
Farčić
Maren
Anja
Ernestová Mudr.
Metelková
Germany
Germany
Slovakia
Czech Republic
TSV-CAPPEL
SV Vorwärts Zwickau
EST - LG Hermes
Marathon Mülheim
LG Erlangen
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Slávia STU Bratislava
Serbia
smrun
Dessauer SV 97
smrun
smrun
Veselí nad Moravou
PZWLA
Germany
1862 Radeburg e.V.
Votice
Great Britain
Fakel
Fakel
Fakel
Fakel
ASD Atl. San Martino Coop Casarsa
Sokol Brno
LC Rapid Dortmund
M tým Zvole
Hemlingby LK
NLLB Cottbus
ESV LOk Potsdam
ATL elektro Vrchlabí
TJ Liga 100 Hradec Králové
Israel
TJ Maratonstav Úpice
DJK Sparta Langenhagen
DJK Sparta Langenhagen
Germany
DJK Sparta Langenhagen
SG TSV Kronshagen/Kieler TB
SG TSV Kronshagen/Kieler TB
ATLETICA 85 FAENZA
SFD 75 Düsseldorf - Germany
ISCAREX Česká Třebová
ISCAREX Česká Třebová
TJ Maratonstav Úpice
Ukraine
DJK Sparta Langenhagen
GB
DJK Sparta Langenhagen
SVE Hiddestorf
Deutschland
Tirreno Atletica Civitavecchia
AK Perná
AK Sokolov
SV Vorwärts Zwickau
SV Vorwärts Zwickau
SV Vorwärts Zwickau
KLUB DOLAR HAJNICE
TJ Sokol Hradec Králové
628 Markéta
648 Vanda
Černá
Czech Republic
Kadeřábková-Březinová Czech Republic
W45
Ottová
Czech Republic
Roswitha
Germany
Julia
Germany
Ulrike
Germany
Veronika
Germany
Karin
Germany
Tanja
Germany
Anne-Catherine Switzerland
Franziska
Austria
Hanáková
Czech Republic
Davies
United Kingdom
Virlan
Romania
Jirásková
Czech Republic
Matyášová
Czech Republic
Moore
Republic of Ireland
W50
Friebelová
Czech Republic
Sabine
Germany
Carmen
Germany
Irmgard
Germany
Václava
Czech Republic
Jacqueline
Switzerland
Frisoni
Italy
Sylvia
Germany
Klaclová
Czech Republic
Irmi
Austria
W55
Vraštilová
Czech Republic
Elfie
Germany
Hannelore
Germany
Kováříková
Czech Republic
Christine
Germany
Gertrud
Germany
Brigitte
Germany
Lorenzoni
Italy
Pechková
Czech Republic
Procházková
Czech Republic
Pláničková
Czech Republic
Koenis -Klaver
Netherlands
Košťálová
Czech Republic
Kanaeva
Russia
Hrozová
Czech Republic
Paulů
Czech Republic
Vacková
Czech Republic
W60
Lidia
Germany
Christa
Germany
Vaquero Sanchez Spain
Odilia
Switzerland
Monika
Switzerland
Stefica
Switzerland
Liselotte
Switzerland
Keprtová
Czech Republic
Irmgard
Germany
ISCAREX Česká Třebová
SG Plzeň-Petřín
Marguin Levesque
549 Maria
618 Vlasta
635 Annamaria
Sylviane
Pop
Skalická
Galbani
FRANCE
ROU - Rapid
Czech Republic
Asd La MIchetta MIlano
126 Rost-Brasholz
Gabriele
8
46
49
128
131
145
196
219
253
352
534
543
563
617
640
Radka
Ebel
Slatkowsky
Mayer-Tancic
Ulrich
Meier
Nehme
Vouilloz
Gruber
Miroslava
Susan R
Lidia
Eva
Jana
Nora
10
34
85
169
179
242
319
488
584
637
Eva
Buss
Fuhrmann
Leibl
Zodererová
Keller-Werder
Susi
Kuhlenkamp
Renata
Kubicka
14
68
77
84
170
171
246
315
348
496
504
509
518
527
551
580
582
Miloslava
Hüther
Lyda
Pavla
Sachs
Jäger
Hoffmann
Maria
Šárka
Irena
Eva
Mary
Ivanka
Elizaveta
Milena
Blanka
Hana
36
55
62
115
130
151
195
230
278
451
Zentner
Schröder
Emilia
Mathys
Graf
Gajic
Illi
Miloslava
Mann
France
Romania
Czech Republic
Italy
W65
Germany
TJ Maratonstav Úpice
DJK Sparta Langenhagen
DJK Sparta Langenhagen
LG TELIS Finanz Regensburg
Germany
Germany
PSV Grün-Weiß Kassel
smrun
SK Voest
TJ Sokol Bučovice
Croft Ambrey Running Club
ROU - Locomotiva
Lanškroun
Dolní Dobrouč
Ireland
TJ Maratonstav Úpice
DJK Sparta Langenhagen
Team Klinikum Nürnberg
GER TV Geiselhöring
Sokol Žižkov
smrun
ATLETICA 85 FAENZA
Germany
ISCAREX Česká Třebová
LG-AU Pregarten
TJ Maratonstav Úpice
Germany
DJK Sparta Langenhagen
ŠAK Chodov
GER TV Geiselhöring
GER TV Geiselhöring
LG Welfen
ATLETICA 85 FAENZA
TJ Maratonstav Úpice
TJ Háje
ATLETIKA Tábor
Hollandia
Hořice
spartak
LRS Vyškov
TJ Maratonstav Úpice
Sokol Starkoč
Gazelle Pforzheim/Königsbach
DEU - TSV Kirchdorf
DOMINGO CATALAN
smrun
smrun
smrun
smrun
ISCAREX Česká Třebová
LG Bitburg-Prüm
LG-Bremen Nord
146
164
178
256
351
Miloslava
Milena
Tan
Raap
Eva
Rocnakova
Hovorková
Siew Goay
Els
Cupalová
56 Rattay
119 Marolf
652 Fuchs
Reintraut
Rosemarie
Christine
75 Hodapp
215 Dana
Elfriede
Ellingerová
365 Xenia
Nicolaev
Czech Republic
Czech Republic
Switzerland
Netherlands
Czech Republic
W70
Germany
Switzerland
Germany
W75
Germany
Czech Republic
W85+
Moldova
M tým Zvole
TJ Petřiny Praha
Swiss Masters Running
Nederland
TJ Sokol Bučovice
LG Peiner Land
smrun
LG Bremen-Nord
LG Ortenau Nord
LRS Vyškov
Moldova
Startovní listina – 10 km chůze
start list – 10 km race walk
SČ
Jméno
Příjmení
96 Grinholc
223 Maier
Grzegorz
Alexander
277
448
526
615
Maier
Mario
Borsch
Gianni
Joachim
Fernandez
Steffen
Siragusa
33
42
58
87
99
144
177
197
199
222
477
Tardi
Pawlak
Siankowski
Josef
Meyer
Staedler
Vladimír
Gnauck
Kropik
Miguel Angel
Ján
Emmanuel
Reiner
Mariusz
Smola
Steffen
Karsten
Kánský
Dick
Dr. Franz
Prieto Adanero
Záhončík
142
224
233
248
268
279
347
436
447
Papst
Markus
Dietsche
Ferenc
Julian
Daniele
Zbigniew
Vladimir
Patrick
Ronald
Reifinger
Klaus
Major
Iglesias
Colombo
Kwita
Veršec
Murphy
453
462
524
609
610
Arunas
Andrea
Peter
Schröter
Zdeněk
Klebauskas
Naso
Karlsson
Uwe
Bittengl
51
60
129
172
235
273
381
390
Gaube
Luniewski
Ralf
Moretti
Tolle
Steve
Vovk
Franco
Wilfried
Miroslaw
Janotte
Gabriele
Uwe
Allen
Oleksandr
Venturi Degli Esposti
Stát
M35
Poland
Austria
M40
Germany
Spain
Germany
Italy
M45
France
Germany
Poland
Czech Republic
Germany
Germany
Czech Republic
Germany
Austria
Spain
Slovakia
M50
Germany
Austria
Germany
Hungary
Spain
Italy
Poland
Slovenia
Republic of Ireland
Lithuania
Italy
Sweden
Germany
Czech Republic
M55
Germany
Poland
Germany
Italy
Germany
United Kingdom
Ukraine
Italy
Klub
Poland
Austria
DEU - SV Breitenbrunn
SPAIN
SV Halle
Italy - Atletica 2005
FRANCE
DJK Sparta Langenhagen
Poland
Smola chůze o.s.
SV Breitenbrunn
SV Einheit 1875 Worbis
Czech Republic
ASV Erfurt
Austria
España
MŠK Borský Mikuláš
SV Einheit 1875 Worbis
Austria
TV Bühlertal
Ipoly Walking
Canguro AAC
Atletica Arcobaleno ITALY
POLSKA
Slovenia
Castleisland Race Walking Club
SC Dzukija
Atletica Lonato Lem Italia
Kalmar Gång 99
LG Vogtland
Atletclub Nýřany
Polizei S.V. Berlin
Poland
Polizei SV Berlin
us scanzorosciate
PSV Berlin Germany
Great Britain & NI
OLIMP
US SCANZOROSCIATE
550
555
571
595
630
643
663
László
Juan Carlos
Hauger
Sean
Schwarz
Steven
Helmut
23
93
152
237
318
332
355
357
358
363
373
393
410
424
429
432
435
492
544
608
655
David
Zhyrkov
Affeln
Hold
Theo
Sergiienko
Sergio
Petr
Sheremet
Johann
Brot
Rostislav
Neumüller
Pierangelo
Graziano
Jiří
Fabio
John
Schaeffer
Miloslav
Josef
82
107
155
156
158
163
193
202
216
221
238
321
329
340
376
403
428
431
484
490
547
John
Niestelberger
Ojars
Harijs
Ponzio
Kesselring
Bronislavs
Brandenburg
Michlfeit
Ian
Knyz
Hummer
Krychun
Fischer
Christian
Eduard
Dygas
Nolz
Kravchenko
Onishchuk
Ettorino
24
31
35
73
117
154
157
275
284
296
302
Giese
Stanislav
Mittmann
Edmund
Jānis
Raitis
Gunars
Maier
Václav
Sartakov
Gottert
Takács
Ugarte Leturia
Georg
Pender
Alfons
Uttley
Hungary
Spain
Germany
Republic of Ireland
Germany
United Kingdom
SpVGG Niederaichbach
M60
Kates
United Kingdom
Pavlo
Ukraine
Bernd
Germany
Jürgen
Germany
Koenis
Netherlands
Anatolii
Ukraine
Fasano
Italy
Adam
Czech Republic
Viktor
Ukraine
Siegele
Austria
Daniel
Switzerland
Kovář
Czech Republic
Wolfgang
Germany
Fortunati
Italy
Morotti
Italy
Janoušek
Czech Republic
Ruzzier
Slovenia
Hall
United Kingdom
Udo
Germany
Červ
Czech Republic
Berzl
Germany
M65
Mcmullin
Republic of Ireland
Ludwig
Austria
Parums
Latvia
Abolins
Latvia
Roby Camillo Carlo Switzerland
Alfred
Germany
Vucens
Latvia
Walter
Switzerland
Rudolf
Austria
Richards
United Kingdom
Werner
Austria
Joseph
Luxembourg
Vasyl
Ukraine
Rolf Peter
Germany
Halloy
Belgium
Straka
Slovakia
Volker
Germany
Günther
Austria
Iurii
Ukraine
Mykola
Ukraine
Formentin
Italy
M70
Wolf-Dieter
Germany
Marek
Czech Republic
Heinz-Jürgen
Germany
Shillabeer
United Kingdom
Kaprālis
Latvia
Lerme
Latvia
Rubenis
Latvia
Felix
Germany
Dostálík
Czech Republic
Alexandr
Russia
Klaus
Germany
ZAC-Zalaegerszeg
ALOÑA MENDI K.E.
TV Bberach/Baden
IRELAND
TV Bühlertal
Veterans AC
Plieningenweg 14
Veterans Athletic Club
Dynamo - Fenix
PSV Berlin
LG Kreis Verden
SV de LAT
Ukraine Masters Athletics Team
Atletica Avis Bra Gas
SK Nove Mesto Nad Metuji
Fenix
SVS Schwechat
CM Yverdon-les-Bains
AK Olomouc
Germany
U.S.Scanzorosciate BG
U.S.Quercia Rovereto
TJ Jiskra Otrokovice
Slovenia
Great Britain & Northern Ireland
ASV Erfurt
Atletika Polička
Gehsportverein Regensburg
Ireland
SVS-leichtathletik
LATVIA
LATVIA
Swiss Athletics
Germany
LATVIA
Switzerland
Austria
United Kingdom
LCC-Wien
Groß Gerau
Ukraine Masters Athletics Team
SC Buchenhöhe Horrem
smac
AK Spartak Dubnica nad Váhom
LG Kreis Verden
Austria
Ukraine Masters Athletics Team
Ukraine Masters Athletics Team
U.S. Quercia Trentingrana
Deutschland
Spartak Třebíč
Deutschland
GB & NI
Latvia
LATVIA
LATVIA
Germany
Cze
Russia
asv erfurt
29
304
333
377
482
600
651
Halboth
Vladimirs
Zdenek
Kushnarov
Degener
Edmund
Wolfram
Dribincevs
Gonsiorovsky
Fnatolii
Karl
Shillabeer
139
245
259
360
Bernard
Arthur
Panaseiko
Mittag
Krabbendam
Thomson
Mykola
Gernot
136 Eric
487 Pushkin
Horwill
Ivan
395 Alois
506 Ciesielski
Balcařík
Günter
361 Schenker
596 Blanka
607 Schröter
Bianca
Wallnerová
Brit
161
232
249
392
440
602
Hörl
Jaroslava
Edit
Lenka
Marit
Helena
Nicole
Pokorová
Varasdy
Borovičková
Naumann
Soldánová
28
110
191
334
359
494
Glombitza
Muriel
Mara
Inga
Myriam
Maureen
Silke
Oger
Rinasa
Baronenko
Nicolas
Noel
512 Handtke
521 Anna
568 Wälde
Ewa
Málková
Silvia
59
143
175
263
290
372
240
265
368
486
552
569
Luniewska
Dace
Gensel
Kirchesch
Terentyeva
Komoll
Nityagovskaya
Schwantzer
Mourgues
Kozlova
Cath
Echle
Janina
Saulite
Petra
Ilona
Natalya
Birgit
Liudmila
Monika
Martine
Galyna
Duhig
Marita
138
153
206
208
217
291
370
485
Rita
Nina
Alena
Grolig
Michlfeit
Trushkina
Anxionnat
Shymko
Zuravļova
Jurcina
Winterová
Dorothea
Karmella
Vera
Claudine
Liubov
149 Neidel
194 Velta
30
Heidrun
Bruce
Germany
Latvia
Czech Republic
Ukraine
Germany
United Kingdom
M75
Netherlands
United Kingdom
Ukraine
Germany
M80
United Kingdom
Ukraine
M85+
Czech Republic
Germany
W35
Germany
Slovakia
Germany
W40
Germany
Czech Republic
Hungary
Czech Republic
France
Czech Republic
W45
Germany
Belgium
Latvia
Latvia
Belgium
United Kingdom
Germany
Czech Republic
Germany
W50
Poland
Latvia
Germany
Germany
Russia
Germany
Russia
Austria
France
Ukraine
United Kingdom
Germany
W60
Latvia
Latvia
Czech Republic
Austria
Austria
Russia
France
Ukraine
W65
Germany
Latvia
ASV Erfurt
Czech
Ukraine Masters Athletics Team
Deutschland
GB and NI
SV De LAT
GBR
OLIMP
Eschweger TSV
MMAC
Ukraine Masters Athletics Team
Atletický klub Prostějov
Postsportverein Landshut
LG Vogtland
MŠK Borský Mikuláš
LG Vogtland
Diezer TSK Oranien
SC-Marathon-Plzeň
Szombathely
SK Nové Město nad Metují
EA Macon
Vyškov
LG-Sued Berlin
SMAC
LATVIA
smac
Great Britian & Northern Ireland
DJK Sparta Langenhagen
AHA Vyškov
TV Bberach/Baden
Poland
LATVIA
Germany
LG Rhein-Wied
Russia
DJK Sparta Langenhagen
Russia
Austria
France
Ukraine Masters Athletics Team
Great Britain & Northern Ireland
TV Bberach/Baden
Latvia
LATVIA
TJ Rumburk
Austria
Austria
Russia
AVEC/vosges
Ukraine Masters Athletics Team
TSG Leihgestern
LATVIA
324 Tyshko
350 Klink
Antonina
Ursula
88
101
489
491
680
681
517
Helga
Viktoria
Larysa
Liliia
Herrendoerfer
Theunissen
Kolesnikova
Dräger
Zickert
Lebiedieva
Ligostaieva
Ursula
Gisela
Alla
483 Danyliuk
499 Helene
570 Antritter
Kseniia
Elbing
Erna
Ukraine
Germany
W70
Germany
Germany
Ukraine
Ukraine
Germany
Germany
Russia
W75
Ukraine
Germany
Germany
Ukraine Masters Athletics
TV Groß Gerau
LG Esslingen
Germany
Ukraine Masters Athletics Team
Ukraine Masters Athletics Team
Neanderstr. 37
Th.-Bergmann-Str. 24
Russia
Ukraine Masters Athletics Team
LGV Marathon Giessen
TV Bberach/Baden
Startovní listina – 20 km chůze ženy
start list – 20 km race walk Women
SČ
Jméno
Příjmení
361 Schenker
607 Schröter
Bianca
Brit
161
232
276
392
440
Hörl
Jaroslava
Maier
Lenka
Marit
Nicole
Pokorová
Andrea
Borovičková
Naumann
28
46
110
191
334
359
494
521
556
568
Glombitza
Ebel
Muriel
Mara
Inga
Myriam
Maureen
Anna
Müller
Wälde
Silke
Roswitha
Oger
Rinasa
Baronenko
Nicolas
Noel
Málková
Monika
Silvia
143
175
290
372
479
Dace
Gensel
Terentyeva
Komoll
Patrzalek
Saulite
Petra
Natalya
Birgit
Brigitte
240
265
368
486
504
552
569
Nityagovskaya
Schwantzer
Mourgues
Kozlova
Eva
Cath
Echle
Liudmila
Monika
Martine
Galyna
Pláničková
Duhig
Marita
138
153
206
208
261
291
370
485
Rita
Nina
Alena
Grolig
Aurora
Trushkina
Anxionnat
Shymko
Zuravļova
Jurcina
Winterová
Dorothea
Alvarez Ordas
Vera
Claudine
Liubov
Stát
W35
Germany
Germany
W40
Germany
Czech Republic
Germany
Czech Republic
France
W45
Germany
Germany
Belgium
Latvia
Latvia
Belgium
United Kingdom
Czech Republic
Germany
Germany
W50
Latvia
Germany
Russia
Germany
Germany
W55
Russia
Austria
France
Ukraine
Czech Republic
United Kingdom
Germany
W60
Latvia
Latvia
Czech Republic
Austria
Spain
Russia
France
Ukraine
Klub
LG Vogtland
LG Vogtland
Diezer TSK Oranien
SC-Marathon-Plzeň
Germany
SK Nové Město nad Metují
EA Macon
LG-Sued Berlin
DJK Sparta Langenhagen
SMAC
LATVIA
smac
Great britian & northern ireland
AHA Vyškov
TV GroSS Gerau
TV Bberach/Baden
LATVIA
Germany
Russia
DJK Sparta Langenhagen
ja
Russia
Austria
France
Ukraine Masters Athletics Team
ATLETIKA Tábor
Great Britain & Northern Ireland
TV Bberach/Baden
Latvia
LATVIA
TJ Rumburk
Austria
S.C.D. RIBADESELLA
Russia
AVEC/vosges
Ukraine Masters Athletics Team
149
194
324
350
Neidel
Velta
Tyshko
Klink
Heidrun
Bruce
Antonina
Ursula
101
489
491
680
681
Zickert
Lebiedieva
Ligostaieva
Herrendoerfer
Theunissen
Viktoria
Larysa
Liliia
Ursula
Gisela
483 Danyliuk
499 Helene
570 Antritter
Kseniia
Elbing
Erna
W65
Germany
Latvia
Ukraine
Germany
W70
Germany
Ukraine
Ukraine
Germany
Germany
W75
Ukraine
Germany
Germany
TSG Leihgestern
LATVIA
Ukraine Masters Athletics
TV Groß Gerau
Germany
Ukraine Masters Athletics Team
Ukraine Masters Athletics Team
Dietzer TSK Oranien
TB Gaggenau
Ukraine Masters Athletics Team
LGV Marathon Giessen
TV Bberach/Baden
Startovní listina – 30 km chůze muži
start list – 30 km race walk men
SČ
Jméno
Příjmení
95 Fern
96 Grinholc
173 David
Thorsten
Grzegorz
Cervello
50
66
277
448
526
615
Viacheslav
Christer
Maier
Mario
Borsch
Gianni
Degtyarenko
Svensson
Joachim
Fernandez
Steffen
Siragusa
33
42
58
87
99
144
177
197
199
222
264
Tardi
Pawlak
Siankowski
Josef
Meyer
Staedler
Vladimír
Gnauck
Kropik
Miguel Angel
Kropik
Emmanuel
Reiner
Mariusz
Smola
Steffen
Karsten
Kánský
Dick
Dr. Franz
Prieto Adanero
Dr. Franz
142
224
233
248
268
279
347
436
447
Papst
Markus
Dietsche
Ferenc
Julian
Daniele
Zbigniew
Vladimir
Patrick
Ronald
Reifinger
Klaus
Major
Iglesias
Colombo
Kwita
Veršec
Murphy
462 Andrea
609 Schröter
656 Franisco
Naso
Uwe
Reis
51
60
127
129
172
235
Wilfried
Miroslaw
Guenter
Janotte
Gabriele
Uwe
Gaube
Luniewski
Evertz
Ralf
Moretti
Tolle
Stát
M35
Germany
Poland
Spain
M40
Russia
Sweden
Germany
Spain
Germany
Italy
M45
France
Germany
Poland
Czech Republic
Germany
Germany
Czech Republic
Germany
Austria
Spain
Austria
M50
Germany
Austria
Germany
Hungary
Spain
Italy
Poland
Slovenia
Republic of Ireland
Italy
Germany
United Kingdom
M55
Germany
Poland
Germany
Germany
Italy
Germany
Klub
TV Groß-Gerau
Poland
Spain
RUSSIA
Sweden
DEU - SV Breitenbrunn
SPAIN
SV Halle
Italy - Atletica 2005
FRANCE
DJK Sparta Langenhagen
Poland
Smola chůze o.s.
SV Breitenbrunn
SV Einheit 1875 Worbis
Czech Republic
ASV Erfurt
Austria
España
Austria
SV Einheit 1875 Worbis
Austria
TV Bühlertal
Ipoly Walking
Canguro AAC
Atletica Arcobaleno ITALY
POLSKA
Slovenia
Castleisland Race Walking Club
Atletica Lonato Lem Italia
LG Vogtland
Southern Veterans AC
Polizei S.V. Berlin
Poland
Germany
Polizei SV Berlin
us scanzorosciate
PSV Berlin Germany
273
390
471
550
587
595
643
663
Steve
Franco
Josef
László
Jaroslav
Sean
Steven
Prieler
23
93
152
318
332
355
357
358
363
373
410
429
432
435
468
492
655
David
Zhyrkov
Affeln
Theo
Sergiienko
Sergio
Petr
Sheremet
Johann
Brot
Neumüller
Graziano
Jiří
Fabio
Josep
John
Josef
82
107
155
156
158
193
202
216
221
238
329
340
472
490
493
574
John
Niestelberger
Ojars
Harijs
Ponzio
Bronislavs
Brandenburg
Michlfeit
Ian
Knyz
Krychun
Fischer
Jaroslav
Onishchuk
Sergiienko
Kiss
24
31
35
73
117
154
157
304
377
470
651
Giese
Stanislav
Mittmann
Edmund
Jānis
Raitis
Gunars
Halboth
Zdenek
Schmid
Edmund
139 Bernard
245 Arthur
259 Panaseiko
136 Eric
487 Pushkin
Allen
Venturi Degli Esposti
Kalát
Takács
Prückner
Pender
Uttley
Helmut
United Kingdom
Italy
Czech Republic
Hungary
Czech Republic
Republic of Ireland
United Kingdom
Germany
M60
Kates
United Kingdom
Pavlo
Ukraine
Bernd
Germany
Koenis
Netherlands
Anatolii
Ukraine
Fasano
Italy
Adam
Czech Republic
Viktor
Ukraine
Siegele
Austria
Daniel
Switzerland
Wolfgang
Germany
Morotti
Italy
Janoušek
Czech Republic
Ruzzier
Slovenia
Cortes Maresma Spain
Hall
United Kingdom
Berzl
Germany
M65
Mcmullin
Republic of Ireland
Ludwig
Austria
Parums
Latvia
Abolins
Latvia
Roby Camillo Carlo Switzerland
Vucens
Latvia
Walter
Switzerland
Rudolf
Austria
Richards
United Kingdom
Werner
Austria
Vasyl
Ukraine
Rolf Peter
Germany
Pták
Czech Republic
Mykola
Ukraine
Volodymyr
Ukraine
György László
Hungary
M70
Wolf-Dieter
Germany
Marek
Czech Republic
Heinz-Jürgen
Germany
Shillabeer
United Kingdom
Kaprālis
Latvia
Lerme
Latvia
Rubenis
Latvia
Wolfram
Germany
Gonsiorovsky
Czech Republic
Wilhelm
Germany
Shillabeer
United Kingdom
M75
Krabbendam
Netherlands
Thomson
United Kingdom
Mykola
Ukraine
M80
Horwill
United Kingdom
Ivan
Ukraine
Great Britain & NI
US SCANZOROSCIATE
TJ Hvězda Trnovany
ZAC-Zalaegerszeg
SK Bradlec
IRELAND
Veterans AC
SpVGG Niederaichbach
Veterans Athletic Club
Dynamo - Fenix
PSV Berlin
SV de LAT
Ukraine Masters Athletics Team
Atletica Avis Bra Gas
SK Nove Mesto Nad Metuji
Fenix
SVS Schwechat
CM Yverdon-les-Bains
Germany
U.S.Quercia Rovereto
TJ Jiskra Otrokovice
Slovenia
C.A Calella
Great Britain & Northern Ireland
Gehsportverein Regensburg
Ireland
SVS-leichtathletik
LATVIA
LATVIA
Swiss Athletics
LATVIA
Switzerland
Austria
United Kingdom
LCC-Wien
Ukraine Masters Athletics Team
SC Buchenhöhe Horrem
AK Bílina
Ukraine Masters Athletics Team
Ukraine Masters Athletics Team
Hungary
Deutschland
Spartak Třebíč
Deutschland
GB & NI
Latvia
LATVIA
LATVIA
ASV Erfurt
Czech
Germany
GB and NI
SV De LAT
GBR
OLIMP
MMAC
Ukraine Masters Athletics Team
Úpice
Janské Lázně
Radvanice
Havlovice
stav
Grafické zpracování, tisk: Tisk Ofset a.s. Úpice
Malé Svatoňovice
Download

13. mistrovství evropy atletů-veteránů