Logika a formální sémantika:
1. Základní pojmy obecné sémantiky
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik
pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
doc. PhDr. Jiří Raclavský, Ph.D. ([email protected])
Department of Philosophy, Masaryk University, Brno
1
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
Motto
„Často se říká, že lidský pokrok je nejtěžší v těch oblastech, které nenáležejí výhradně do některého ze
zavedených odvětví poznání. Vzhledem k těmto oblastem jsme často v postavení šesti slepců a slona.
Podle této bajky jeden ze slepců, který držel slonovu nohu, tvrdil, že slon je podobný pilíři; druhý, který
držel zvíře za ocas, řekl, že slon je jako lano; další, který byl po slonově boku tvrdil, že slon je jako zeď;
zatímco zbývající tři, kteří ohmatávali slonovo ucho, chobot a kel, tvrdili stejně rozhodně, že slon je jako
plachta, hadice či kopí. Oblast, která zde bude diskutována - obecná gramatika -, je výborným příkladem
oblasti tohoto charakteru. Může se k ní přistupovat ze stanoviska lingvistiky, stanoviska logiky
i stanoviska psychologie; a každý z těchto aspektů odhaluje něco, co není vidět odjinud... V tomto duchu
se pokusím vyložit jisté dojmy z gramatického slona, jak byl vnímán slepcem, který ho držel na dost
podivném místě. Neprohlašuji tyto dojmy za převratné; nicméně to, že vznikají ze stanoviska logiky, může
samo o sobě být zajímavé.“
(Haskell B. Curry)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
2
I. Základní zařazení sémantiky mezi disciplínami
- analytická filosofie (obrat k jazyku - linguistic turn)
- filosofie jazyka
- logika
- matematická logika vs. filosofická logika
- logika vs. logická sémantika
- logická sémantika vs. lingvistika
sémiotika:
- syntax
- sémantika
- pragmatika
(Ch.S. Peirce, Ogden&Richards, ...)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
3
I. Logika: matematická vs. filosofická
filosofická
− Fregeho a Russellova snaha podat „foundations“ matematiky příliš neuspěla (jejich
dílo má mnohem větší vliv ve filosofii)
− nicméně matematizací se jim podařilo tradiční logiku (Aristoteles ad.) překonat a
umožnit tak její rozvoj
− záhy důsledek: rozštěpení moderní logiky na filosofickou a matematickou logiku
− matematická logika (proof theory, model theory, atp.) často považována za část
matematiky (značný podíl na tom má Tarski apod.); pozoruhodný rozvoj a objem
poznatků
− filosofická logika: teorie významu, reference, identity, modalit, pravdivosti, apod.
− mj. intenzionální logiky (ve smyslu 1. i 2.) patří spíše do filosofické logiky; jsou do
značné míry matematicky nezajímavé (snad s výjimkou možnosvětové modelověteoretické sémantiky modálních logik)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
4
I. Obecná logika a logická analýza přirozeného jazyka
- cíl obecné logiky: determinovat třídu korektních úsudků, tj. studovat vyplývání závěru
z premis
− logická (logicko-sémantická) analýza přirozeného jazyka (LANL), tj. logická explikace
významů výrazů přirozeného jazyka, je do značné míry služebná disciplína
− LANL přirozeně spadá do rámce filosofické logiky (zabývá se významem, referencí,
apod.; celek přirozeného jazyka je vlastně modelově-teoreticky nezajímavý)
- LANL (a filosofická logika) obecně spadá pod analytickou filosofii jazyka (což je
jádro analytické filosofie) a tím tedy pod obecnou epistemologii
− aplikace LANL: automatizace analýzy přirozeného jazyka a tedy automatizace
překladu
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
5
I. Některé základní termíny a distinkce (1.)
asociace, konotace
- John Stuart Mill (A System of Logic)
- asociace jsou subjektivní představy spojené s výrazem
- konotace jsou intersubjektivní představy spojené s výrazem
- požadujeme ale objektivitu, ne jen intersubjektivitu
- zajímá nás kognitivní význam, kognitivní obsah
princip zaměnitelnosti synonym salva veritate
- nebo též Leibnizův princip identity (či princip substitutivity, princip substitutivity identit)
- možnost zaměnit slova, pokud nedojde ke změně pravdivostní hodnoty - Leibniz
(Opera Philosophica): Eadem sunt quorum unum potest substitui alteri, salva veritate
- používá pomocně jako kritérium zaměnitelnosti (a tedy stejnosti?) významu
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
6
I. Některé základní termíny a distinkce (2.)
objektový jazyk vs. metajazyk
- Carnap (Hilbert?)
- metajazyk je jazyk, kterým mluvíme o objektovém jazyku
- nekonečná hierarchie metajazyků
- (Gödel: 2. věta o úplnosti)
logická forma, logická struktura
- Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap: logická forma např. věty se odlišuje od její
jazykové (lingvistické) formy-struktury
- logická sémantika jako hledání „skryté“ logické formy
- Frege: proměnné; Russell: deskripce (a jejich eliminiace)
- subjekt-predikátová struktura
- strukturované významy
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
7
I. Některá
Některá základní stanoviska (1.)
jazyk není totéž co řeč
- Ferdinand Saussure (Kurz obecné lingvistiky): la langue/la parole
(jazyk/promluva), řeč=jazyk+promluva, metafora šachové hry (figurky, pravidla i
všechny hry)
stavebnicový model jazyka
- systém typu část-celek
- generování celku jazyka z částí (rekurzivita)
- slova (slovník) a gramatická pravidla jsou finitními prostředky k dosažení
nekonečného bohatství vět
- Noam Chomsky: jazyk jako (nekonečná) množina vět generovaná rekurzívním
užitím pravidel (konečná množina pravidel)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
8
I. Některá základní stanoviska (2.)
významem nemůže být
- konkrétní předmět (neboť konkrétní jsou jen jednotliviny, věci, nikoli vlastnosti,
vztahy, atd.)
- představa (a/ neboť představy jsou subjektivní, b/ neboť představy zpodobňují
pouze smyslově vnímatelné objekty, c/ obecniny si nelze představit)
- myšlenka (neboť myšlenky jsou subjektivní)
význam musí být
- objektivní, aby každý kompetentní mluvčí mohl rozumět
- není-li konkrétní, musí to být abstraktní entita
- význam je objektivní (abstraktní) entita, díky níž výrazům rozumíme
- (např. Gödel: „symbols help us to fix abstract things“)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
9
I. Některé filozofické otázky (1.)
platonismus, platónský realismus
- postulování abstraktních entit (konkrétní vs. abstraktní) jako významů
- Platón - ideje, jichž jsou věci odleskem
- středověký spor nominalismu a realismu
- Bolzano, Frege a další
- Carnap - stať: Empiricismus, sématika a ontologie
- vnitřní otázky (např. teorie atomu řeší vlastnosti atomu)
- vnější otázky (např. teorie atomu postuluje existenci atomu; atom je positem
(Quine) této teorie); jsou nezodpověditelné prostředky této teorie (ale filosofií
zodpověditelné)
- analogie understanding (pojmy) vs. seeing (tělesa); obojí vede k entitám, které
nejsou zodpověditelné druhým hlediskem
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
10
I. Některé filozofické otázky (2
(2.)
- současní sémantikové se leckdy vyhýbají formulaci „postuluji entity“ a říkají „jsou
to prostě (např.) funkce, žádné mysteriózní entity“
- extrémní nominalismus kromě existence individuí nepřipouští existenci tříd,
vlastností, relací, funkcí
- Occamova břitva (nominalista William Occam, 1300-1347): nerozmnožovat entity
pokud to není nezbytné („Nomina non sunt multiplicanda, praeter necessitatem“)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
11
I. Matematizace lingvistiky
- komputační lingvistika (computational linguistics)
- gramatika se odvozuje z řeckého grammatike techne - latinsky: ars grammatica;
gramma což znamená ‚písmeno‘
- závorková („bracket“) reprezetace vět (nejblíže systémům logiků), rámečková
(„box“) reprezentace, stromová („trees“) reprezentace vět
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
12
I. Noam Chomsky (1.)
- generativní gramatika („generative grammar“)
- „a grammar can be regarded as a device that enumerates the sentences of a
language“ (CHOMSKY 1959, 137)
(„gramatika je uvažována jako prostředek výčtu vět jazyka“)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
13
I. Noam Chomsky (2.)
- „a language is a collection of sentences of finite length all constructed from a finite
alphabet (or ... vocabulary) of symbols“; CHOMSKY (1959, 137)
(„jazyk je kolekcí vět konečné délky, jenž jsou konstruovány z konečné abecedy (nebo ... slovníku)
symbolů“)
- „Since any language L in which we are likely to be interested is an infinite set, we
can investigate the structure of L only through the study of the finite devices
(grammars) which are capable of enumerating its sentences. A grammar of L can be
regarded as a function whose range is exactly L: (CHOMSKY 1959, 137)
(„pokud jakýkoli jazyk L, o který se chceme zajímat, je nekonečnou množinou, můžeme zkoumat
strukturu L pouze prostřednictvím studia konečných prostředků (gramatiky), u které jsme schopni
enumerovat její věty. Gramatika jazyka L může být považována za funkci, jejíž doménou funkčních
hodnot je právě jazyk L“)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
14
I. Proti
Proti přílišnému důrazu na syntax (1.)
- určitý, ale poměrně vzácný odpor logiků proti přílišném důrazu na syntaxi
např.: Tichý, Pavel (1991): Scandal of Lingusistic
- jiný logik Jaakko Hintikka: „Syntax, it seems, is a dubious methodological paradigm
for semantics“ (Hintikka, Jaakko (1979): Quantifiers Vs. Quantification Theory, In:
Saarinen, E. (ed.): Game-Theoretical Semantics, Essays on Semantics by Hintikka,
Carlson, Peacocke, Rantala and Saarinen, Dordrecht (Holland), 49-79; cit. str. 73)
(„Zdá se, že syntax je pochybným metodologickým paradigmatem pro sémantiku“)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
15
I. Proti přílišnému důrazu na syntax (2.)
- „syntactical well-formedness and semantical interpretability frequently don't go
together. This deprives generative syntax of much of its central theoretical
interest.“ (Hintikka, Jaakko (1983).: Game-Theoretical Semantics: Insights and
Prospects, n: Game of Language (Studies in Game-Theoretical Semantics and Its
Applications) Hintikka, Jaakko & Kulas, Jack (eds.), Dordrtecht-London-Lancaster: D.
Riedel Publishing Company, 1-31; cit. str. 18)
(„syntaktická dobrá utvořenost a sémantická interpretabilita mnohdy nejdou dohromady. To připravuje
generativní gramatiku o mnoho její ústřední teoretické zajímavosti“)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
16
I. Richard Montague (1.)
- americký logika a matematik, žák Alonza Churche
- slavná analýza fragmentu angličtiny prostředky intenzionální logiky („Proper
Treatment of Quantification in Ordinary Engslish“ a „English as a Formal
Language“ v Montague 1974); proslavila ho lingvistka Barbara Hall Partee
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
17
I. Richard Montague (2.)
- dva legendární výroky obvykle reformulované do jednoho „Není rozdíl mezi
přirozenými a formálními jazyky“:
- „There is in my opinion no important theoretical difference between natural
languages and the artificial languages of logicians.“
(„Podle mého názoru není žádný důležitý teoretický rozdíl mezi jazyky přirozenými a umělými jazyky
logiků“)
Richard Montague (Universal Grammar (1970), In: Montague 1974, 222)
- „I reject the contention that an important theoretical difference exists between
formal and natural languages.“ („English as a Formal Language“ (1970) In:
Montague 1974)
(„Odmítám spor o to, že existuje důležitý teoretický rozdíl mezi formálními a přirozenými jazyky“)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
18
Odkazy
- Wikipedia,
- Stanford encyclopedia of philosophy (SEP)
- u nás především: PEREGRIN, Jaroslav (1994/1998/2002): Úvod do teoretické sémantiky. Brno:
Masarykova univerzita/Praha: Karolinum.
- nástin vývoje od nejjednodušších systémů k nejsložitějším<br>
- druhý a zatím nejlepší úvod do logické sémantiky v češtině<br>
- viz http://jarda.peregrin.cz/mybibl/PDFTxt/469.pdf
- dále TONDL, Ladislav (1966): Problémy sémantiky. Praha: Academia (vyšlo i na Západě); dnes
již zastaralý, ale ukazuje stav sémantiky v šedesátých letech a dilema Quine-Carnap řeší ve
prospěch Carnapa (diskuse kolem modálních logik není obsažena)
- v zahraničí zejména:
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
19
CHIERCHIA, Gennaro, McCONNELL-GINET, Sally (1990): Meaning and Grammar: An Introduction
to Semantics. The MIT Press.
- některá obecná literatura
Haack, Susan (1978): Philosophy of Logics. Cambridge: Cambridge UP.
Kolář, Pavel (1999): Argumenty filosofické logiky. Praha: Academia.
Tugendhat, Ernst & Wolf, Ursula (1997): Logicko-sémantická propedeutika. Praha:
Nakladatelství Petr Rezek.
Wolfram, Sybill (1989): Philosophical Logic: An Introduction, London: Routledge.
- literatura k Chomskému a Montaguemu:
- Abbott, Barbara (1998): The formal approach to meaning: Formal semantics and its recent
developments, https://www.msu.edu/~abbottb/formal.htm
- Chomsky, Noam (1957): Syntactic Structures. The Hague: Mouton.
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
20
- česky CHOMSKY, Noam (1966): Praha: Academia
- Chomsky, Noam (1972): Studies on Semantics in Generative Grammar. The Hague: Mouton
(reprint: Berlin and New York, 1980)
- Studie z transformační a formální gramatiky IV., skripta MFF UK, SPN Praha 1988, 110 stran
- Montague, R. (1974): Formal Philosophy (Selected Papers of Richard Montague). New Haven and
London: Yale UP
- Tichý, Pavel (1991): The Scandal of Linguistic, From the Logical Point of View 1, 3, 70-80;
http://nb.vse.cz/kfil/elogos/logpoint/92-3/SCANDAL.htm
- Chomsky, Noam (1959): On certain formal properties of grammar. Information and Control 2,
137-167. http://www.diku.dk/hjemmesider/ansatte/henglein/papers/chomsky1959.pdf
- Saussure, Ferdinand de (2008): Kurs obecné lingvistiky. Překlad František Čermák. 3. vyd. Praha:
Academia.
- Culler, Jonathan (1993): Saussure. Překlad Jana Lazarová. Bratislava: Archa.
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
21
Procvičovací a shrnující otázky k celému kurzu
1) Formulujte:
•
Frege-Churchův princip kompozicionality
•
Leibnizův zákon substitutivity
•
Occamovu břitvu
2) Charakterizujte, co je (a uveďte příklad):
•
výrok („sentence“, propozice)
•
predikát
•
význam („meaning“)
•
synonymie
•
homonymie
•
ekvivalence
•
analytický výrok (analytická pravda)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
22
3) Co je:
•
distinkce type / token a kdo je její autor
•
distinkce la langue / la parole a kdo je její autor
•
denotát
•
nepřímý význam
•
smysl
•
reference
•
označovací schéma (uveďte nejznámější autory označovacích schémat)
•
„způsob danosti“ (uveďte i anglický a německý ekvivalent)
•
kontextualismus
•
hloubková struktura
•
generativní gramatika
•
stavebnicový model jazyka (rekurzivita)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
23
4) Co je a v čem spočívá:
•
extenzionální sémantika (uveďte typické používané formální aparáty a čelní
proponenty)
•
sémantika pomocí možných světů (uveďte čelní proponenty a kdy vznikla)
•
sémantika denotace (denotační sémantika)
•
sémantika smyslu
•
teorie modelů
•
teorie indexů
•
uveďte tři významy, které může znamenat sousloví „intenzionální logika“
•
kdo je zakladatel moderní logiky
•
který text můžeme považovat za zrod logické sémantiky
•
který logik prohlásil, že není rozdíl mezi jazyky přirozenými a umělými
•
co je podstatou Chomského programu
5)
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
24
6) Co je a v čem spočívá a jak slouží k analýze přirozeného jazyka:
•
výroková logika
•
predikátová logika
•
teorie modelů
•
modální logika
•
(lambda) kategoriální gramatika
•
lambda kalkul
•
intenzionální logika
•
situační sémantika
•
hyperintenzionální logika
•
game-theoretical semantics
•
independent-friendly logic
•
teorie reprezentace diskurzu
•
dynamická predikátová logika
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
25
7) Co je (uveďte i příklad výrazu / úsudku):
•
Fregeho problém (puzzle)
•
paradox vševědoucnosti
•
extenze
•
intenze
•
hyperintenze (proč jsou při sémantické analýze přirozeného jazyka nezbytné)
•
modální kontext
•
intenzionální kontext
8) Jaký sémantický aparát, jakou logiku, užívá:
•
Gottlob Frege
•
Bertrand Russell
•
Rudolf Carnap
•
Alonzo Church
•
Alfred Tarski
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
•
Willard van Orman Quine
•
Clarence Irving Lewis
•
Ruth Barcan Marcus
•
Saul Kripke
•
David Lewis
•
Richard Montague
•
Richard Thomason
•
Barbara Hall Partee
•
Dana Scott
•
Yehosua Bar-Hillel
•
Max J. Cresswell
•
Pavel Tichý
•
Jaakko Hintikka
•
Jon Barwise
26
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Jiří Raclavský (2014): Logika a formální sémantika - 1. Základní pojmy obecné sémantiky
•
David Kaplan
•
Hans Kamp
•
Johan van Benthem
•
J. Groenendijk
27
9) Kdo a kdy napsal a čím je významný článek či kniha:
•
Über Sinn und Bedeutung
•
On Denoting
•
Principia Mathematica
•
Meaning and Necessity
•
Syntactic Structures
•
Semantical Considerations On Modal Logic
•
Formal Philosophy
•
Structured Meanings
Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0216, OPVK)
Download

Logika a formální sémantika