Krbová vložka s teplovodním výměníkem
výmě
Romotop KV 075 W
Návod na obsluhu
1. Úvod
2. Technický popis
3. Montážní předpisy
4. Bezpečnostní předpisy
5. První zatopení
6. Příslušenství
7. Údržba a opravy
8. Vytápěcí schopnost
9. Organizace provádějící
ějící opravy a montáž
10. Způsob likvidace obalu a vyřazeného
vyř
výrobku
11. Instalace teplovodního rozvodu (pouze u kamen s teplovodním výměníkem)
výměníkem)
1. Úvod
Návod pro obsluhu je společný
čný ke krbovým kamnům
kamn m i krbovým vložkám (dále
(d jen spotřebiče
– pro obecné statě).
Těší nás, že jste si pořídili
řídili náš výrobek. Spotřebiče
Spot
jsou zkoušeny dle ČSN EN 13 240 a 13
229. Očekáváme, že Vám, při
řii velmi jednoduché obsluze, budou co nejdéle sloužit k Vaši plné
spokojenosti. Spotřebiče
če jsou vyráběny
vyrá ny v provedení celoplechovém nebo mají kachlové či
kamenné obklady a doplňky.
ňky. Část
Č produkce používá litinu. Některé
které typy jsou doplněny
dopln
navíc
teplovodním výměníkem,
níkem, sloužícím k ohřevu
oh evu teplé užitkové vody k dalšímu vytápění
vytáp
přilehlých místností. Většina
ětšina typů
ty
z široké nabízené kolekce kamen je přizpůsobena
p
k
zadnímu i hornímu napojení kouřovodu.
kou ovodu. Prosíme Vás, ve Vašem vlastním zájmu,
neodkládejte tento návod k obsluze nepřečten
nep ten stranou. Z hlediska bezpečného
bezpeč
provozu je
uživatel povinen se řřádněě informovat o správném
správném zabudování a provozování tohoto zařízení.
za
K tomu Vám slouží tento návod k obsluze.
Předností
edností Vámi zakoupeného spotřebiče
spot
e je vysoký tepelný výkon, bezprašný provoz a vlivem
dokonalého spalování minimální únik látek zhoršujících kvalitu ovzduší. Spotřebič
Spot
není určen
pro stáložárný provoz.
1
2. Technický popis
Spotřebiče jsou určeny
eny k vytápění
vytápě místností a k přitápění
ní v období, kdy je ještě
ješt neekonomické
topit v ústředním
edním topení. Krbová vložka je určena
ur
k zabudování do krbůů v různých
rů
interiérech
(byty, rekreační
ní objekty, restaurace). Spotřebiče
Spot
e jsou vyrobeny z ocelového plechu síly 2 - 4
mm. Některé
které krbové vložky také z litiny. Povrch je chráněn
chrán n žáruvzdorným matným lakem.
Spalovací komora je většinou
ětšinou
tšinou vyložena vyjímatelnými šamotovými deskami. Dno topeniště
topeništ je
osazeno vyjímatelným litinovým roštem. Spalovací komora je pevně
pevně uzavíratelná dvířky
dví
se
speciálním tepelně odolným sklem. Sklo nejen zvyšuje estetický požitek při
p pohledu na
plápolající oheň, ale umožňuje
ňuje přenos
p
tepla zářením
ením na delší vzdálenost. Tento
Tent efekt dotváří
nezaměnitelnou
nitelnou tepelnou pohodu při
p posezení ještě i několik metrůů před
řed kamny. Prosklení
zároveň zabraňuje
uje vypadávání jisker z hořícího
ho
dřeva a unikání kouře
ře do místnosti. Horní
plechovou plochu nad spalovací komorou lze použít k udržování pokrmů
p
ů a nápojů
nápoj v teplém
stavu. Každá kamna jsou vybavena odděleným
odd
přívodem
ívodem primárního a sekundárního
spalovacího vzduchu (dále primáru a sekundáru). K tomu účelu
čelu jsou vždy vybavena
ovládacím prvkem primárního vzduchu. Primár je přiváděn
p
přímo
římo do hořícího
ho
paliva
(zpravidla přes
es popelník a rošt) a slouží k prvotní spalovací reakci. Některé
N
Ně
typy jsou
vybaveny i uzavíráním sekundáru viz. rozměrový
rozm
náčrt,
rt, což sice umožňuje
umožň
ztlumit proces
hoření
ení a tím i tepelný výkon kamen, ovšem na úkor tepelné účinnosti
účinnosti a zvýšení
zvýš
podílu
toxických složek ve spalinách. Jelikož sekundární vzduch podporuje také spalování
zbytkových hořlavých plynůů ve spalinách a zároveň
zárove zabraňuje začerňování
č ňování skla, je vhodné jej
nechat za provozu trvale otevřený.
otevř
Sekundární vzduch je přiváděn především
ším do prostoru nad
hořící palivo a při přivření
ř ření nebo uzavření
uzav ení primárního vzduchu se podílí i na primárním
spalování.
Velikost sekundárních otvorů je nastavena tak, aby při uzavřeném
řeném primáru a daných
provozních podmínkách (dále tab. technických dat) byly spotřebiče
s řebiče provozovány na
jmenovitý výkon. Primár nechávejte plně
pln otevřený při zatápění,
ní, kdy je ještě nízký komínový
tah. Po rozehřátí komína můžete
ůžete primár přivřít,
p
až zcela uzavřít.
ít. Ke snížení výkonu kamen je
možno volit také nižší dávku paliva nebo omezit tah komína montáží kouřové
kouř
klapky (ruční
uzávěr v kouřovodu
ovodu uzavírající průduch
pr duch max. na 75 %). Sekundární šoupátko je určeno
ur
k
plnému uzavření
ení kamen mimo jejich provoz. Zabraňuje
Zabra uje pouze nepatrnému odvětrávání
odv
místnosti mimo provoz kamen a také pronikání komínových
ko
pachůů zpět
zpě do místnosti při
nepříznivých
íznivých tahových podmínkách komínu. Ohniště
Ohništ a kryt popelníku musí být vždy
uzavřeny, vyjma uvádění
ění do provozu, doplňování
dopl
paliva a odstraňování
ňování pevných zbytků
zbytk
spalování, aby se zabránilo unikání spalin do místnosti.
místnosti
Některá kamna jsou vyráběná
ěná s centrálním přívodem
p ívodem vzduchu (CPV) k připojení
př
potrubí pro
přívod
ívod spalovacího vzduchu z venkovního prostředí,
prost edí, sklepa, chodby a pod. Tímto je
zamezeno odčerpávání
erpávání tepla přímo
př
z vytápěného prostoru. Hoření
ení v kamnech je tak nezávislé
nezá
na větrání
trání místnosti. K napojení CPV je možno použít libovolnou rouru (i plastovou)
odolávající teplotě 80 °C. Délka roury o průměru
pr
hrdla CPV je délkověě neomezena.
2
3. Montážní předpisy
3.1 Obecné
Spotřebič musí být instalován na podlahách s odpovídající
odpovídající nosností; jestliže stávající sestava
nesplňuje
uje tuto nezbytnou podmínku, musí být pro splnění
spln ní tohoto požadavku přijata
p
vhodná
opatření (např.. použití podložky rozkládající zatížení). Při
P i instalaci je nutno zajistit přiměřený
p
přístup pro čištění spotřebiče,
ř če, kouřovodu
kou
a komína.
3.2 Napojení na komín
Předpokladem
edpokladem pro dobrou funkci kamen je vhodnost komínu (minimální průřez,
pr
průř
tah komínu,
těsnost a pod.). Před
ed ustavením kamen se proto poraďte
pora
s příslušným
íslušným kominíkem. Hodnoty
pro komín naleznete v přiložené
ené tabulce technických dat. Nejpříznivější
Nejp
ější účinnosti
úč
se dosáhne
spalováním se zavřenými
enými dvířky
dvíř a tahu v komíně asi 10 Pa (pascalů).
ů Při
ři tahu větším
v
než 15
Pa doporučujeme dodatečné
čné omezení tahu přivřením
p ením sekundárního vzduchu. Pokud tento
vzduch není regulován,
ován, potom pomůže
pom
dodatečná
ná montáž spalinové klapky. Tahu 10 Pa při
p
průřezu komínového průduchu
ůduchu min. 177 cm2 (Φ15cm)
(
a přii obvyklém atmosférickém tlaku
dosáhnete při účinné
inné výšce komínu ca 5 m (měřeno
(m
od zděřee po ústí komínu). Vstup do
komínu musí být opatřen
řen zděří
zděř a růžicí. S volbou napojení kouřovodu
řovodu na zadní nebo horní
vývod spalin souvisí případná
řípadná záměna
zám
zaslepovacího víka a hrdla kouřovodu.
řovodu. Velmi důležitá
d
je těsnost a pevnost spojů.
ů. Komín a připojení
p
kamen musí odpovídat ČSN 73 4201. Kamna
označena jako
ko typ 1 (viz. tab. Technických dat), jsou opatřena
opat
samopřivíracími
řivíracími dvířky.
dví
Tato
kamna lze zabudovat na komínový průduch
pr
společně s jinými kamny na tuhá paliva za dále
uvedených
podmínek:
a) pokud se připojuje
ipojuje více spotřebičů
spot
do spol. komín. průduchu,
duchu, mohou
moh
to být pouze
spotřebičee z téhož podlaží a od téhož uživatele. O použití společného
společného komín. průduchu
pr
pro
dva uživatele z téhož podlaží může
m
rozhodnout přísl. stavební úřad
řad (zák. č. 50/76Sb).
b) se souhlasem kominíka mohou být ve stávajících objektech připojeny
p pojeny dva uzavíratelné
lokální spotřebičee na tuhá paliva ke společnému
spole
komínovému průduchu
ůduchu ze dvou sousedních
podlaží téže užitkové jednotky (např.
(nap rod. domek).
Kamna podle typu provedení 2 (viz. tab. Technických dat) nemají samopřivírací
samopřivírací dvířka.
dví
Topit
s otevřenými dvířky se může
ůže
že jen pod dohledem. Jakmile od kamen odcházíte, dvířka
dví
topeniště
uzavřete.
3.3 Obestavba krbové vložky
K vestavbě krbové vložky do krbu jsou nutné odborné znalosti. Stavbu krbu upřesňuje
up
ČSN
73 4230. Rozhodneteli se přesto
řesto pro stavbu
stav krbu vlastními silami, řřiďte
ďte se těmito
t
hlavními
zásadami:
1. Komín k připojení
ipojení musí mít průměr
pr
minimálně 18 cm a účinnou
činnou výšku alespoň
alespo 5 m.
2. Případné
ípadné vzduchotechnické potrubí, musí být od hořlavých
ho lavých stavebních konstrukcí
vzdáleno alespoňň 40 cm, nebo musí být
být prokázáno, že sdílením tepla z potrubí nemůže
nem
dojít ke vznícení konstrukcí. V blízkosti vložky může
m že dosahovat konvekční
konvek
vzduch
teploty až 300 °C!
3
3. Krb stavějte
jte tak, aby jeho stěny
st ny byly vzdáleny min. 5 cm od zadní a bočních
bo
stěn
pláště krbové vložky. Ve vzniklých
vzniklých mezerách proudí ochlazovací vzduch, zamezující
přehřátí
átí okolní obestavby. Proto tyto prostory ani nahoře,
naho e, ani dole neuzavírejte.
4. V dolní části
ásti krbu (pod vložkou) vytvořte
vytvo průduchy
duchy pro vstup studeného konvekčního
konvek
2
vzduchu min 150 cm .
5. V nejhořejší části
sti krbové nádstavby vytvořte
vytvo
průduchy
duchy pro výstup ohřátého
oh
konvekčního
ního vzduchu. Celkový průřez
pr
otvorů průduchu
duchu musí být minimálně
minimáln 150 cm2.
6. Podlahu před
ed krbem zhotovte z nehořlavého
neho lavého materiálu (dlažba, kámen, cihly apod.) do
vzdálenosti nejméněě 40 cm před
p
krb a 20 cm do stran přes
řes obrys krbové vložky.
Podlaha pro spotřebič
ř č musí mít odpovídající nosnost.
7. Je nutné zajistit přiměřený
ř ěřený přístup
p
pro čištění spotřebiče, kouřovodu
řovodu a komína. Vložky
mají pouze horní vývod spalin.
8. Na spotřebičii se nesmí provádět
provád žádné konstrukční změny,
ny, ani ho žádným způsobem
zp
upravovat.
Při montáži spotřebiče
če musí být dodrženy všechny místní předpisy,
p
včetně
četně předpisů, které se
týkají národních a evropských norem. Před
P ed stavbou si nechte zpracovat odborný projekt. Před
P
prvním zatopením, musí
sí být vše zkontrolováno kominíkem, který k tomuto vydá písemnou
revizní zprávu. Tu si pečlivě
č ě uschovejte!
4. Bezpečnostní předpisy
Při sezonním používání a při
ři špatných tahových nebo povětrnostních
pov trnostních podmínkách, je nutno
věnovat
novat zvýšenou pozornost při
př uvádění spotřebičee do provozu. Po delší době
dob přerušení
provozu před
ed opakovaným zapalováním je nutná kontrola zda nedošlo k ucpání spalinových
cest. Při topení dbejte na to, aby s kamny nemanipulovaly děti.
d ti. Kamna může
m
obsluhovat
pouze dospělá osoba! Při
řii provozu ovládejte všechny rukojeti a knoflíky pomocí kleští, háčku,
há
případně rukou chráněnou
ěnou rukavicí (chňapkou)
(ch
- nebezpečíí popálení! Při provozu je nutno
nutn
zajistit přivádění
ní spalovacího vzduchu a vzduchu k větrání
v trání místnosti, zejména při
p současném
provozu s jiným tepelným zařízením
ízením (cca 6 m3 na spálení 1 kg paliva)! Při
P dobře utěsněných
Př
oknech a dveřích nebo při
ři odsávání (digestoř
(digesto apod.), tomu tak nemusí být!
t! Regulační
Regula
mřížky
spalovacího, větracího
tracího a vytápěcího
vytápěcího vzduchu, pokud jsou použity umístit tak, aby nedošlo k
jejich ucpání. V místnosti je také vhodné zajistit dostatečné
dostate
zvlhčování
čování vzduchu. Dvířka
Dví
otevírejte při přikládání
ikládání paliva pomalu. Zabráníte tak úniku
ú
kouře
ře a popílku do místnosti.
Spotřebič vyžaduje občasnou
časnou obsluhu a dozor. Smí se používat v obyčejném
obyčejném prostředí
prost
dle
ČSN 33 2000-3.
3. K zamezení koroze při
p skladování výrobku je k němu
ěmu přiložen
p
sáček s
absorberem vlhkosti. Ten vyjměte
vyjmě - dále viz. likvidace obalů. Při
ři ustavení kamen je třeba
t
dodržovat bezpečnostní předpisy
ředpisy dle ČSN 06 1008, zejména:
4.1 Bezpečnostní
nostní vzdálenosti:
4.1.1 Minimální vzdálenost kamen od hořlavých
ho lavých nebo na teplo citlivých předmětů.
předm
Jedná se o nábytek, dřevěné
ř ěné obložení, textilie, tapety,
tapety, sušené prádlo a pod. Minimální
bezpečné
né vzdálenosti od kamen do stran a dozadu jsou 20 cm. U kamen, která nemají dvojitý
plášť a povrchové obklady je to 40 cm. Před
P ed kamny se nesmí nacházet žádný snadno hořlavý
ho
předmětt do vzdálenosti 80 cm.
4
4.1.2 Minimální
imální vzdálenosti kouřovodu
kouř
od hořlavých materiálů.
Minimální vzdálenosti kouřovodu
řovodu od obložení zárubní dveří
dve í a podobně umístěných částí
stavebních konstrukcí z hořlavých
řlavých
lavých hmot a od instalace potrubí je 40 cm. To platí i pro stěny
st
a
hlavně stropy s omítkouu na hořlavém
hoř
podkladu např.. latích, palachu apod.! Nelze-li
Nelze tyto
vzdálenosti dodržet, musí být pomocí stavebně-technických
stavebn
opatření,
ření, nehořlavými
nehoř
obklady,
teplotně odolnými izolacemi a zástěnami,
zást
zabráněno nebezpečí požáru.
4.1.3 Ochrana podlahy.
jsou kamna umístěna na 100 % nehořlavé
neho lavé podlaze, je potřeba je postavit na
Pokud nejsou
nehořlavou izolační
ní podložku např.
nap . plech, keramiku, tvrzené sklo, kámen. Tato musí zakrývat
podlahu:
a)
vpředu
nejméněě
30
cm,
m
měřeno
od
vnějšího
ějšího
obrysu
b) po stranách nejméně 100 cm, měřeno
m eno od okraje otvoru spalovací komory.
kamen
Na spotřebič a do vzdálenosti menší než bezpečná
bezpe
vzdálenost od něho,
ěho, nesmějí
nesm být kladeny
předměty z hořlavých hmot.
4.2 Opatření v případěě požáru v komíně:
komín
Běžným
žným provozem, zejména vlhkým palivem dochází usazování
usazování sazí a dehtu v komíně.
komín Při
zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost
ěpodobnost jeho požáru.
V tomto případě postupujte následovně:
následovn
•
•
•
•
v žádném případěě nehaste vodou
uzavřete všechny přívody
řívody vzduchu pro hoření,
ho
pokud je to možné přiklopte
př
komín
kontaktujte kominickou službu k posouzení stavu komína po požáru
kontaktujte výrobce k prohlídce spotřebiče
spot
V případech
ípadech vedoucích ke vzniku hořlavých
ho
par nebo plynů hrozí nebezpečí
nebezpe požáru nebo
výbuchu, je třeba je třeba
řeba kamna včas
v
vyřadit z provozu (uhasit, vybrat popel) a větrat.
v
5. První zatopení
Před i během
hem prvního zatopení nechejte dveře
dve kamena popelníku mírněě pootevřeny
pootev
(cca 1-2
mm), aby se těsnící
snící materiál nespojil s lakem. Lak vytvrdne teprve po několika
n
ně
hodinách
topení. Před prvním zatopením zkontrolujte usazení šamotových desek v topeništi. Při
P prvním
topení je třeba
eba udržovat poměrně
pomě
malou teplotu (přikládat častěji
ěji menší množství paliva).
Všechny materiály si musí pomalu zvykat na vývin tepla a vyzdívka se pomalu vysuší.
Dochází k vytvrzování laku kamen, což se projevuje dočasným
do asným zápachem, který po čase zcela
zmizí. Zabrání se tím vzniku mikrotrhlin, poškození laku a deformaci materiálu. Jsou-li
Jsou
kamna osazena kachly, vzniká na povrchu těchto
t
kachlů vlásečnicová
nicová struktura mikrotrhlinek.
mikrotrhli
Toto není závadou, nýbrž přirozeným
irozeným projevem tepelného namáhání glazury. Stejně
Stejn nejsou
závadou akustické projevy při
ři ohřevu
oh
nebo chladnutí kamen.
Při vypalování nástřiku
řiku je nutné zajistit řádné větrání místnosti, případně
př
zabezpečit
nepřítomnost drobného zvířectva
řectva nebo ptáků
pták v prostoru obsahujícím výpary laku.
5
5.1 Podpal
Do prostoru topeništěě vložte nejdříve
nejd
zmačkaný papír a na něj navrstvěte
ěte drobné dříví.
d
Velmi
jednoduchý je podpal pevným podpalovačem
podpalova
(PE-PO)
PO) . Po zapálení nechejte oheň
ohe volně
rozhořet při otevřených
ených ovládacích prvcích primárního i sekundárního vzduchu. Je zakázáno
používat k zatápění
ní tekutých hořlavin
hořlavin (benzín, petrolej a pod.). Jakmile se oheň
ohe rozhoří a tah
je dostatečný, je možno přiložit
řiložit větší
v tší polena, nebo brikety bez obav zakouření.
zakou
Spalovací
vzduch vstupuje k palivu zespodu přes
p rošt. Přikládejte maximálněě stanovené množství paliva
odvislého od jmenovitého výkonu kamen. Spotřeba
Spot eba paliva je uvedena vždy v tabulce
technických dat. Intenzitu hoření
hoř
regulujte ovládacími prvky primárního vzduchu, případně
omezováním tahu v komíně,
ě, máte-li
máte instalovanou kouřovou klapku. Větší
ětší množství paliva
nebo velký tah a přívod
ívod vzduchu může
m
vést k přehřátí
átí a poškození kamen. Malý tah (pod 9Pa)
způsobuje začerňování
ování skel a úniku kouře
kou do místnosti při otevření
ření dvířek
dví
kamen.
Pozn.: Dělený
lený tepelný jmenovitý výkon např.
nap Pj= 6+4 značí - 6 kW přechází
řechází teplosměnnými
teplosm
procesy do vytápěného
ného prostoru, 4 kW absorbuje teplovodní výměník.
výměník. Výkonu výměníku
vým
musí přibližně odpovídat tepelný výkon všech zapojených radiátorů
radiátorů při
ři požadované teplotě
teplot
místnosti. Tyto údaje poskytuje výrobce radiátorů.
radiátor Výměník
ník absorbuje i část volného
ztrátového tepla ve spalinách, čímž
č
se zvyšuje účinnost kamen.
5.2 Vybírání popela
Dbejte na to, aby popelník byl vyprazdňován
vyprazd
už při naplnění zhruba
uba z poloviny, aby kužel
popela nenarostl příliš
íliš blízko k roštu a ten se nepoškodil přehřátím.
př řátím. Zároveň
Zárove by popel
omezoval vstup vzduchu potřebného
potřebného pro spalování. Popel ukládejte do uzavřených
uzav
nehořlavých
lavých nádob. Popel ze dřeva
dř
lze použít jako hnojivo. Při odstraňování
ňování horkého popela
dbejte zvýšené opatrnosti!
5.3 Doporučené palivo
Záruční
ní palivo, se kterým dosáhnete jmenovitých parametrů
parametr kamen jsou suchá polena o
průměru 5-8 cm a délky 20-30
30 cm nebo dřevěné
d
ekobrikety. Drobnější,
ější, sušší a měkčí
m
dříví
shoří rychleji tzn. Spotřebič
ř č má vyšší výkon, ale i spotřebu
spot ebu paliva a naopak. Odpadky, uhlí,
koks a umělé hmoty nesmějí
ějí
jí být v kamnech spalovány.Jejich spalování znečišťuje
zne
zneč
ovzduší a
zároveň škodí kamnům
ům a komínu. Dřevo
D
má být uskladněno
no asi 2 roky venku, chráněno
chrán
před
deštěm. Vlhkost dřeva
eva by tím neměla
nem
převyšovat
evyšovat hodnotu 20%. Klestí a drobně
drobn naštípané
dříví používejte pouze při
ři zatápění.
zatápě V kamnech je třeba
eba topit na jmenovitý výkon uvedený v
tabulce technických dat, což znamená shoření
sho ení daného množství paliva za 1 hodinu. Při
dlouhodobém nadměrném
ěrném přetížení hrozí nebezpečí
nebezpe í poškození kamen. Pozn.: Výhřevnost
Výh
všech druhů dřeva
eva je stejná, odlišná je jejich měrná
m rná hmotnost. Proto je uváděná
uvád
spotřeba
paliva v kg/h.
6. Příslušenství
Chňapka (rukavice). U některých
ěkterých typů
typ je dodáván háček
ek k manipulaci s roštem.
6
7. Údržba a opravy
Vaše kamna jsou kvalitním výrobkem a při
p i normálním provozu nevznikají žádné poruchy.
Krbová kamna stačí většinou
ětšinou 1 x za rok důkladně
d
vyčistit. Č
Čištění
ění provádějte
provád
vždy u
vychladlých kamen. Doporučujeme
Doporuč
tuto práci svěřit
it kominíkovi, který zároveň
zárove provede
kontrolu a přezkoušení
ezkoušení kamen. Pokud je sklo dvířek
dví
začouzené,
ouzené, lze je očistit
oč
novinovým
papírem nebo vlhkým hadříkem
říkem namočeným
namo
do popelu ze dřeva, případně
ř
ě speciálním čistícím
prostředkem na skla. Nepoužívat
oužívat prostředky,
prost edky, které by mohly sklo poškrábat!
Skladování a provoz kamen musí být zajištěn
zajišt v suchých prostorách,, jelikož ohnivzdorná
barva neodolává vlhkosti. Čištění
Čiště kamen se kromě skla provádí bez vodních přípravků,
p
např.
vysáváním nebo kartáčováním.
čováním. Jakékoliv úpravy spotřebičee jsou nepřípustné. Používejte
pouze náhradní díly schválené výrobcem. Kachle kachlových kamen nečistit
nečistit mokrým hadrem,
max. mírně vlhkým, a to pouze po vychladnutí. Třecí plochy závěsů
ě ů dveří
dve a zavíracího
mechanismu občas
as namazat uhlíkovým tukem nebo mazivem pro vysoké teploty.
8. Vytápěcí schopnost
Touto schopností se rozumí vyhřát
vyh určitý
itý objem prostoru na teplotu 24 °C s ohledem na
stavební provedení bytu a místě instalace kamen přii normálních klimatických podmínkách a
jmenovitém
ém výkonu kamen. Při
Př extrémních mrazech nebo ve špatněě izolovaných stavbách je
nutno počítat s vytápěcí
ěcí
cí schopností až o 25 % nižší. Tabulkové údaje jsou pouze orientační.
orienta
Směrodatné jsou skutečné
čné tepelné ztráty bytu!
9. Organizace provádějící
ějící opravy a montáž
mo
Případné servisní a záruční
ční opravy zajišťuje
zajiš
přímo, nebo prostřednictvím
řednictvím prodejce, výrobní
podnik po písemném odůvodně
ůvodnění žádosti k reklamaci.
10. Způsob
sob likvidace obalu a vyřazeného
vy
výrobku
Ve smyslu znění zákona č. 125/1997sb. a souvisejících předpisů
p
doporučujeme tento způsob
zp
likvidace obalu a nepotřebného
řebného vyřazeného
vy
výrobku.
obal:
a) dřevěné částí
ástí obalu použít k topení
b) plastový obal uložit do kontejneru na separovaný odpad
c) šrouby a držáky odevzdat do sběrných
sb
surovin
d)sáček se separátorem
m vzdušné vlhkosti uložit do separovaného odpadu
7
Vysloužilý vyřazený
azený výrobek:
a) sklo demontovat a uložit do kontejneru na separovaný odpad
b) těsnění
ní a šamotové desky uložit do komunálního odpadu
c) kovové částí
ástí odevzdat do sběrných
sbě
surovin
11. Instalace
talace teplovodního rozvodu (pouze u kamen s teplovodním
výměníkem)
Přii instalaci teplovodního rozvodu je nutno se řídit příslušnými předpisy,
ředpisy, vycházejícími z
uvedených norem:
ČSN 06 0320 – Ohřívání
Ohřívání užitkové vody, navrhování a projektování.
ČSN 06 0830 – Zabezpečovací
čovací zařízení
za
pro ústřední vytápění a ohřev
řev užitkové vody.
Doporučujeme
ujeme nechat si provést instalaci odbornou topenářskou
topená skou firmou v místě
míst Vašeho
bydliště. Výměník co nejdříve,
říve, po zprovoznění
zprovozn ní kamen, napojit na otopný systém.
11.1 Obecné prevence přet
řetápění výměníku s čerpadlem při
ř přerušení
řerušení dodávky el.
proudu:
•
•
Náhradní zdroj el. proudu.
Zapojit do systému tepelnou zátěž
zát (min. 30% výkonu výměníku
ěníku např.
nap akumulační
nádrž, bojler) na samočinný
samoč
oběh. Tento okruh zapojovat ručně
č ě nebo termoventilem.
termo
8
KÓDY ŠAMOTOVÝCH DÍLŮ DO KRBOVÉ VLOŽKY
11936
11937
11939
11938
11940
11941
9
Download

Návod na krbovou vložku Kv 075