Informace pro prváky – Všeobecné lékařství
řství 2011/2012
Informace pro prváky – Všeobecné lékařství 2011/2012
Vážení přátelé,
vítáme vás na 1. lékařské
ské fakultě
fakultě! Příchod
íchod na vysokou školu je velkým krokem v životě a je spojen
s velkými změnami. Studium zde probíhá zcela odlišně
odlišn od středoškolského
edoškolského studia a člověk z toho
může být ze začátku mírně zmaten. Proto bychom vám cht
chtěli v krátkém průvodci
pr
nabídnout ty
nejdůležitější
jší informace, které vám mohou pomoci zorientovat se v novém prostředí
prost
a úspěšně
začít vysokoškolský život!
Aktuální informace a průvodce celým studiem: http://www.lf1.cuni.cz/pruvodce
Studijní informační
ní systém
Studijní informační
ní systém (SIS) je aplikace na internetu, která obsahuje veškeré informace o
vašem studiu. Můžete si zde zapisovat volitelné předměty (VP), zapisujete se na termíny zkoušek,
můžete zde například
íklad nastavovat své osobní údaje (adresa, kontakty včetn
četně e-mailu, bankovní
spojení pro vyplácení stipendií, apod.) a hodnotit
hodn
výuku. Číslo studenta a heslo do systému student
obdrží při vydání průkazu
kazu studenta (ISIC) ve výdejním centru.
centru.Heslo
Heslo je ovšem pouze dočasné
do
a
z důvodů bezpečnosti
nosti si jej musíte do 5 dn
dnů změnit
nit (poté platí celý rok, než je nutné si jej zm
změnit
znova). Login do SISu pak lze zjistit ve vyhledávání loginů v SISu na základě
základ čísla studenta (na
průkazu
kazu pod fotkou) poté, co je uchazeč
uchaze o studium v systému formálně
ě p
převeden do prvního
ročníku (obvykle na přelomu září
ří a října).
1
Informace pro prváky – Všeobecné lékařství 2011/2012
Adresa SIS: http://is.cuni.cz/studium/
Vyhledávání loginů: http://is.cuni.cz/studium/loginy/
Výdejní centra: http://www.cuni.cz/UK-3249.html
http://www.cuni.cz/UK
Potvrzení o studiu
Potvrzení o studiu je užitečný
čný dokument, který m
můžete potřebovat
ebovat v bance pro založení
studentského účtu, pro rodiče k úlevě na daních z příjmů, pro pojišťovnu
ovnu a další ú
úřady. Potvrzení
seženete vždy na studijním oddělení,
odd
kde vám po předložení indexu nebo průkazu
pr
studenta
(ISIC)rádi
rádi tento dokument podepíší.
Další formuláře: http://www.lf1.cuni.cz/studenti
Studijní oddělení: http://www.lf1.cuni.cz/aktuality
Ubytování
Studenti se obvykle ubytovávají na kolejích Univerzity Karlovy. Na stránkách Kolejí a menz UK
(KaM) jsou uvedeny tradiční
ní lokality pro každou fakultu. V dnešní době to už př
příliš neplatí, studenty
1. LF UK nejčastějiji naleznete na kolejích Švehlovka, Kajetánka a na Jižním městě
mě
(Vltava, Otava).
Cena ubytování se liší podle umístění
umíst
koleje, podle pokoje (jednolůžkový,
žkový, dvoulůžkový,…)
dvoul
a podle
délky pobytu (od záříí do konce ččervna, letní nebo celoroční), obecně se však pohybuje do 100 Kč
za den. Internet, prádelna čii prodej baget na koleji jsou dnes již samoz
samozřejmostí.
ejmostí.
Na koleje se musíte přihlásit
ihlásit vždy od p
půlky června do půlky července prostřednictvím
řednictvím internetových
stránek KaM (aplikace Mašinka). Systém vaši žádost vyhodnotí automaticky podle vzdálenosti,
v jaké bydlíte, a podle vašich studijních výsledků.
výsledk Pokud v tomto prvním kole kolej nedostanete,
nemusíte věšet hlavu. V srpnu probíhá druhé kolo, ve kterém se můžete
m žete přihlásit na koleje, které
ještě mají volná místa.
Koleje a menzy UK: http://kam.cuni.cz
Ubytování na kolejích: http://ubytovani.cuni.cz
Stravování
Pokud během dne dostanete
tanete hlad, můžete
m
se mezi 11. a 14. hodinou zastavit v některé z menz
naší univerzity. Pro koupi obědů
ědů potřebujete jen průkaz
kaz studenta (ISIC), na který si v menze
„nahrajete“ kredit. Za tento kredit pak můžete
m
kupovat obědy (okolo 40 Kč)
Kč nebo tzv. studené
večeře (balíčky s ovocem, jinými potravinami nebo bagety za 23-28 Kč).
). Oběd
Ob
si také můžete
objednat předem prostřednictvím
ednictvím internetových stránek KaM. Login a heslo získáte na požádání
v kterékoliv pokladně v menze. Studené večeře jsou obvykle k dostání celý den na vrátnicích
kolejí.
Koleje a menzy UK: http://kam.cuni.cz
Objednávání obědů: https://kamweb.ruk.cuni.cz/webkredit/
Organizace studia
Studium je rozděleno
leno na úseky, semestry a ročníky.
ro
Všeobecné lékařství
ství je rozčleněno
roz
na šest
ročníků,, každý se skládá ze dvou semestrů (zimního a letního). Úsek studia je časové období
určené
ené fakultními/univerzitními př
předpisy, během
hem kterého musí student splnit všechny studijní
povinnosti v něm
m zapsané. Nestane
Nestane-li se tak, hrozí mu ukončení
ení studia nebo opakování
nesplněného předmětu (prostřednictvím
řednictvím individuálního studijního plánu – ISP).
ISP
2
Úsek
Odpovídající
dpovídající ročník
roč
Normální počet kreditů
Minimální počet
po
kreditů
1. úsek
1. ročník
60
50
2. úsek
2. ročník
120
110
Informace pro prváky – Všeobecné lékařství
řství 2011/2012
3. úsek
3. ročník
180
170
4. úsek
4. ročník
240
230
5. úsek
5. ročník
300
290
6. úsek
6. ročník
360
-
Všechny vyučované předměty
ěty jsou ohodnoceny kredity.. Kreditní systém umožňuje
umož
každému
předmětu přidělit určitý počet
et kreditů
kredit („bodů“) na základě jeho obtížnosti. Během studia sbíráte
kredity za povinné i za volitelné předměty a i podle jejich počtu
tu se rozhoduje, zdali můžete
m
postoupit do dalšího ročníku. Na konci každého úseku studia musí mít student nasbírán určitý
ur
počet kreditů:
•
ěl student m
mít na konci
normální počet kreditů je doporučený počet kreditů, které by měl
každého
dého úseku studia; samozřejmě
samoz
může mít i více
•
minimální počet
et kreditů je nejmenší možný počet kreditů nutný k tomu, aby student mohl
pokračovat
ovat ve studiu; student však ve dvakrát za sebou následujících úsecích studia
studi nesmí
mít menší než normální počet
po
kreditů (příklad: na konci prvního ročníku
čníku 58 [místo 60] a na
konci druhého ročníku
níku 119 [místo 120] – v takovém případě je studentovi ukončeno
ukon
studium, i kdyby měll splněny
splně všechny povinné předměty)
Kredity ale nejsou jediný způsob
způ
kontroly vašeho studia. Existují
ují také tzv. prerekvizity.
Prerekvizity jsou podmínky (tj. splněné
spln
předměty, zápočty, úspěšné
šné zkoušky), za kterých si m
může
student zapsat určitý předmět
ět nebo zkoušku. Například pokud nesplníte některý z důležitých
předmětů, nemůžete
žete postoupit do dalšího ročníku,
r
protože k zápisu je nutné mít danou zkoušku
hotovou.
Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské
léka
fakultě
http://www.lf1.cuni.cz/pravisla-pro-organizaci-studia
studia-na-1-lf-od-29-9-2010
Prerekvizity: http://www.lf1.cuni.cz/studijni-programy-prerekvizity
http://www.lf1.cuni.cz/studijni
3
Informace pro prváky – Všeobecné lékařství 2011/2012
Studijní plán
Studijní plán pro první ročník
čník studia programu Všeobecné lékařství
ství v akademickém roce
2011/2012:
Kód
Týdně hodin v semestru
Název předmětu
Jméno učitele EC
Klasifikace
Povinné předměty:
zimním
letním
ZS
LS
před. cvič. před. cvič.
B00597
B00598
B00617
B00618
Anatomie 1, 2
Grim
11
8
4
Anatomická pitva 1,2
Grim
2
4
27 hod.
B00003
Biofyzika
Beneš
8
B00005
Biologie a genetika 1
Kohoutová
B01307
B00756
Obecná
histologie
a
embryologie
První pomoc, vstupy kliniků
B01308
Praktická mikroskopie
Kučera
3
B00366
Tělesná výchova 1, 2
Doležalová
1
B00009
B00363
B00384
Základy lékařské
ské terminologie 1, 2
Říhová
2
Zdravotnická informatika
Beneš
Cizí jazyk 1, 2
Říhová
1
1
Čeština pro cizince 1, 2
Říhová
1
1
B02162
B02163
B00013
B00367
obecná Kučera
Marková
2
3
1
2
31 hod.
Z,Z
2
Z
1
Z
3
Z
2
2
Z,Z
2
2
Z,Z
1
KZ
2
2
Z,Z
4
4
Z,Z
2
1
Zk
Z
3
1
Zk
Z,Z
Z
2
3
3
4
5
7
4
Zk
Zk
Výuka
Každý předmět může mít různá
zná pravidla pro absence. V naprosté většině
ě případů
př
jsou přednášky
nepovinné (ale přednáška
ednáška označená
označ
jako „přednáška-seminář““ povinná je),
je) zatímco praktická
cvičení a semináře jsou vždy s povinnou účastí (obvykle se tolerují 1–2
2 omluvené absence za
semestr, případně je potřeba,
eba, aby ssi student absence nahradil). Záleží ovšem na daném ústavu,
jak absence hodnotí. Přesné
esné informace se dozvíte bu
buď na prvních hodinách nebo na internetových
stránkách ústavů.
Knihy a skripta lze koupit buď
ď úpln
úplně nové (např.. blízko fakulty knihkupectví na Lipo
Lipové ulici nebo
z Levných učebnic – viz odkaz níže),
níže od starších studentů (na burze skript) nebo b
během
příležitostných akcí různých
zných nakladatelství na fakult
fakultě.
Zdravotnická literatura Wimmer, Lipová 6, Praha 2: http://www.zdravotnickaliteratura-wimmer.cz/
http://www.zdravotnickaliteratura
Burza skript: http://skripta.lf1.cuni.cz
Levné učebnice: http://www.levneucebnice.cz
http://www.lev
4
Informace pro prváky – Všeobecné lékařství
řství 2011/2012
Potřeby a pomůcky
cky do prvního ročníku
ro
Nejen do prvního ročníku
níku se vám bude hodit bílý pláš
plášť.. Ten si snadno seženete v prodejně
zdravotnických oděvů nebo potřeb.
potř
Samozřejmostí jsou přezůvky,
vky, na Anatomickém ústavu lze
v případě potřeby zakoupit v automatu návleky za pouhých 10 Kč.
K . Pro pitvy budete pot
potřebovat
skalpel s vyměnitelnou bříškatou
íškatou čepelí
č
(např. č.. 21), anatomickou pinzetu a jednu ostrou pinzetu.
Nástroje lze na celý turnus pitev půjčit
pů přes internet za 80 Kč.
Půjčování nástrojů: http://www.nastroje.euweb.cz
Cizí jazyk a latina
V prvním ročníku
níku se na fakultě vyu
vyučuje jeden povinný cizí jazyk. Můžete
žete si vybrat z několika
jazyků, ale většinou se vyučuje
uje léka
lékařská angličtina a němčina. Pokud máte
e z předchozího studia
certifikát,, nemusíte chodit na výuku a můžete
m
rovnou získat zápočet
et a jít na zkoušku. Jinak na
začátku roku nebo v seznamovacím kurzu v Dobronicích si napíšete rozřazovací
řazovací test, který vás
zařadí mezi začátečníky čii pokročilé.
pokroč
Podle toho
oho budete jazyk studovat buď jen jeden rok (pouze
ve druhém ročníku),
níku), nebo dva roky. Bližší informace získáte buď v Dobronicích, na stránkách
ústavu nebo na první hodině cizího jazyka.
Latina se také vyučuje
uje na Ústavu d
dějin lékařství a cizích jazyků. Na počátku
átku roku je ttřeba sledovat
internetové stránky ústavu, neboť každá skupina začíná
íná latinu jinde a jindy. Opět
Op budete rozděleni
do skupin začátečníků a pokročilých.
čilých. Pokročilí
Pokro mohou dělat
lat zkoušku již na konci zimního semestru,
zatímco začátečníci až na konci
ci letního semestru. Pokud jste se již s latinou na střední
st
škole
setkali, nebojte se přiřadit k pokročilým,
pokro
určitě oceníte volnější
jší zkouškové v letním semestru, kdy
vás čeká
eká obávaná anatomie s praktickou mikroskopií.
Ústav dějin lékařství
ství a cizích jazyků:
jazyk http://udl.lf1.cuni.cz
Tělesná výchova
V prvních dvou ročnících je tělesná
ělesná výchova povinným p
předmětem. V prvním ročníku
ro
se postupně
seznámíte s řadou sportů,, ve druhém ročníku
ro
si pak již můžete
žete vybrat, na který sport chcete
docházet. Tělocvik
locvik obvykle nezačíná
nezač
hned první týden, ale až třetí.
etí. Je ale nutné sledovat stránky
ústavu nebo nástěnku
nku (vchod je ze Salmovské ulice).
Ústav tělesné
lesné výchovy: http://utv.lf1.cuni.cz
Knihovna
Knihy a skripta si můžete půjč
ůjčit v knihovně v ulici U Nemocnice. Na začátku
čátku studia se musíte
zaregistrovat, a pak si můžete se studentským průkazem
pr
(ISIC) zdarma půjč
ůjčovat knihy na měsíc
nebo na čtvrt
tvrt roku (podle typu literatury). Výpůjčky
ky lze rezervovat i prodlužovat
prodlu
prostřednictvím
internetu.
Knihovna kromě jiného nabízí i vzdálený přístup k elektronickým verzím odborných časopisů,
učebnic a knih. Stačí se přihlásit
ihlásit loginem a heslem ze SISu a směle
sm
můžete
ůžete zdarma za
začít číst
zahraniční časopisy
asopisy i literaturu. Př
Přístup je umožněn přes
es webové stránky knihovny.
Knihovna: http://uvi.lf1.cuni.cz
Rezervace a prodlužování: http://ckis.cuni.cz
Povinně volitelné a volitelné předměty
Povinně volitelné předměty jsou předměty,
p
které si student zapisuje společně
spole
s povinnými.
Obvykle se jedná o takové, které nejsou prerekvizitami a dají se snadno opakovat. V prvním
ročníku je to třeba
eba cizí jazyk. Dále existuje široká nabídka volitelných předm
ředmětů (VP), které si je
možno zapisovat prostřednictvím
ednictvím SISu. Jejich seznam naleznete na stránkách fakulty. Student si v
průběhu
hu studia musí VP zapisovat, aby byl schopen dosáhnout normálních po
počtů kreditů (vychází
5
Informace pro prváky – Všeobecné lékařství 2011/2012
to vždy 1–2 VP na akademický rok) Je třeba
t
vybírat pečlivě a s rozvahou, protože VP, které si
student zapíše, se pro něj začátkem
čátkem
átkem akademického roku stávají povinností. Jejich p
případné škrtání
je komplikované.
Nabídka volitelných předmětů:
p
http://www.lf1.cuni.cz/volitelne-predmety
http://www.lf1.cun
Zápočty
Zápočet je vlastně „potvrzení“, že jste daný p
předmětt absolvovali a eventuáln
eventuálně můžete jít ke
zkoušce. V praxi zápočet
et získáte tak, že budete celou dobu pečlivě
pe
chodit na seminá
semináře a praktická
cvičení a na konci ještě většinou
tšinou musíte napsat závěrečný
záv
test. Potom se vám vyučující
vyu
podepíše
do indexu. A je to.
Více: Pravidla pro organizaci studia na 1. LF
http://www.lf1.cuni.cz/pravisla-pro-organizaci-studia
studia-na-1-lf-od-29-9-2010
Studijní
dijní a zkušební řád Univerzity Karlovy
http://www.lf1.cuni.cz/studijni-a-zkusebni
zkusebni-rad-univerzity-karlovy
Zkoušky
Zkoušky se obvykle konají ve zkouškovém období na konci semestru.
semestru. Na zkoušky je nutno se
zapsat prostřednictvím SISu. Aby student mohl vykonat zkoušku, je potřebné
potřebné z daného předmětu
nejprve získat zápočet
et (bez zápo
zápočtu
tu je možné se na termín zkoušky zapsat, ale nelze bez něj
zkoušku vykonat). V případě
ě neúspěchu
neúsp
u zkoušky má student právo na dva opravné termíny,
celkem má tedyy na každou zkoušku tři
t pokusy (za předpokladu,
edpokladu, že všechny ttři stihne absolvovat
ve zkouškovém období).
Nezvládne-li student úspěšně vykonat zkoušku,
a) nic se neděje v případě,
ě, že p
předmět není prerekvizitou pro předměty
ěty v dalším úseku studia
a jinak student má dostatek kreditů
kredit – požádá proto o znovuzapsání (opakování) předmětu
p
(příklad:
íklad: cizí jazyk), zde není nutné použít ISP
b) bude muset žádat o individuální studijní plán (ISP),
(ISP), když neudělá
neudě důležitou zkoušku
(která bývá důležitou
ležitou prerekvizitou pro p
předměty z dalšího ročníku)
čníku)a chybí mu kredity
k zápisu do dalšího úseku studia (příklad: neudělá
lá zkoušku z Anatomie 2, ale zárove
zároveň musí
mít 50 a více kreditů)
c) ukončí studium,, když nebude mít dostatek kreditů (méně než 50 na konci prvního
ročníku), když bude
ude mít méně
mén než normální počet kreditů dvakrát po sob
sobě, nebo když
nesplní více než dva povinné předměty
p
Individuální studijní plán
Individuální studijní plán (ISP) je změna
zm
studijního plánu, podle kterého student
udent studuje. Existují
dva typy:
•
ISP, který lze mít vícekrát za studium – kvůlili vrcholovému sportu, studiu na více
fakultách nebo kvůlili obtížné rodinné či sociální situaci (např. těhotenství)
hotenství)
•
ISP, o který lze žádat nejvýše dvakrát za studium – v případě, že student chce opakovat
1–2 předměty, které v daném úseku studia nesplnil (např.
(
byl vyhozen ze zkoušky);
zkoušky) pro
jeho získání musí student vždy splnit tu podmínku, že má alespoň
alespoň minimální po
počet kreditů
pro daný studijní úsek.
Více: Pravidla pro organizaci studia
st
na 1. LF
http://www.lf1.cuni.cz/pravisla-pro-organizaci-studia
studia-na-1-lf-od-29-9-2010
Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy
http://www.lf1.cuni.cz/studijni-a-zkusebni
zkusebni-rad-univerzity-karlovy
6
Informace pro prváky – Všeobecné lékařství
řství 2011/2012
Stipendia
Prospěchové stipendium se vyplácí úspěšným
úsp
studentů s výborným průměrem
prů
(podrobnosti
vždy na stránkách fakulty). Ubytovací stipendium je pro každého, kdo si o něj
n zažádá
prostřednictvím
ednictvím internetu. Bývá obvykle okolo 2000 K
Kč za čtvrt roku (pro studenty s trvalým
bydlištěm v Praze může
že být méně).
méně Ubytovací stipendium ve zvýšené míře
míř dostávají studenti,
kteří mají nárok na přídavky
ídavky na dít
dítě a je opět nutno si o nějj zažádat a doložit potřebné
pot
dokumenty.
Na sociální stipendium mají nárok studenti s rodinným příjmem
íjmem do 1,5násobku životního minima.
Pro vyplácení stipendií je důležité
ležité mít nastavené bankovní spojení v SISu!
Adresa pro žádosti o stipendium: https://is.cuni.cz/webapps/index.php
Podrobné informace o stipendiích: http://www.cuni.cz/UK-1569.html
http://www.cuni.cz/UK
Praktický lékař
Pokud máte pocit, že bydlíte daleko a ke svému původnímu
p vodnímu praktickému léka
lékaři se již málokdy
dostanete, můžete přejít do Městské
ěstské polikliniky Praha ve Spálené ulici k fakultnímu lékaři
léka MUDr.
Vrankovi. Pokud budete zaregistrováni u něj,
n
veškerá agenda mezi
zi studijním oddělením
odd
a
praktickým doktorem bude probíhat automaticky mimo vás a nebudete muset vyplňovat
vypl
některé
formuláře. Rovněž očkování
kování a preventivní prohlídky budete mít zařízené
za ízené automaticky.
Jak se přeregistrovat?
eregistrovat? Oznámíte svému původnímu
p
praktickému
mu lékaři,
léka
že se chcete
přeregistrovat. Buď vám dá vaši dokumentaci, kterou pak dovezete k MUDr.
r. Vrankovi a zapíšete
se u něj. Nebo vám váš dosavadní lékař
léka dokumentaci do rukou nedá,
nedá v tom případě se
zaregistrujete u MUDr.
r. Vranky bez dokumentace a on si o vaši
ši dokumentaci zažádá oficiálně.
oficiáln Ta
mu poté přijde poštou. Vše by mělo
m lo být naprosto zdarma. U doktora Vranky vyplníte n
nějaké
formuláře,
e, pozve si vás na vstupní prohlídku, zeptá se vás na nějaké
n jaké údaje z rodinné anamnézy a
jste hotovi.
Městská poliklinika Praha: http://www.prahamp.cz
Očkování
kování a povinné preventivní prohlídky
Během studia musíte několikrát
kolikrát absolvovat rrůzná očkování
kování a povinné prohlídky.
V prvním ročníku byste mělili absolvovat preventivní prohlídku a tuberkulinový test (TBC). Vše si
můžete zařídit
ídit u svého praktického lékaře
léka nebo využít služeb Městské
stské polikliniky na Spálené ulici.
Tradičním lékařem
em pro 1. LF je zde MUDr. Vranka a v tomto ústavu se také můžete
m
nechat
otestovat tuberkulinovým testem. Pokud si obé zařídíte
ídíte zde, dostanete razítko do indexu a
nemusíte se o víc starat. Pokud si budete prohlídku a test zařizovat
za izovat u svého léka
lékaře, vezměte si
s sebou písemný formulář ze studijního odd
oddělení a nechte si jej vyplnit a potvrdit. S potvrzením a
indexem pak přijďte
te na studijní odd
oddělení
lení a tam vám to zapíší do indexu. Razítka v indexu budete
potřebovat
ebovat pro zápis do druhého ročníku.
ro níku. Studenti ze Slovenska si musí testy zařídit
za
u svých
lékařů.
Ve druhém ročníku váss pak čeká očkování
o
proti hepatitidě B, které probíhá v podobném stylu
jako prohlídka z prvního ročníku
níku u MUDr. Vranky.
Ve třetím ročníku se opětt dostavíte na klasickou preventivní prohlídku.
Formulá o preventivní prohlídce:
Formulář
http://www.lf1.cuni.cz/potvrzeni-o-vykonane
vykonane-preventivni-prohlidce
Formulářř o očkování
oč
proti hepatitidě B:
http://www.lf1.cuni.cz/ockovani
ani-proti-virove-hepatitide-b
Anamnestický dotazník k očkování:
http://www.lf1.cuni.cz/anamnesticky
http://www.lf1.cuni.cz/anamnesticky-zdravotni-dotaznik
7
Informace pro prváky – Všeobecné lékařství 2011/2012
Počítačové učebny
ebny a studovny
Fakulta nabízí několik počítačových
čových učeben,
u
, ve kterých mohou studenti zdarma využívat počítač
po
a internet. Můžete
žete zde i tisknout nebo kopírovat, pokud si u automatu v knihovně
knihovn nabijete kredit na
svůj studentský průkaz (ISIC).
K dispozici jsou také studovny – jedna je v knihovně (U Nemocnice 4, Praha
raha 2) a další ve Spolku
mediků českých ve Faustově
ě dom
domě. V studovně U Nemocnice můžete
žete samozřejmě
samoz
využít široké
nabídky studijních materiálů, časopis
časopisů a knih a několika počítačů. Oddychová místnost, kde se dá
také pohodlně studovat, je umístěna
umíst
ve dvoře Purkyňova ústavu a je spíše vhodná pro klidné
odpolední studium bez počítačů. V přízemí budovy knihovny je pak ještě jedna denní místnost, kde
jsou i automaty na kávu.
Seznam učeben
u
a otevírací doby:
http://www.lf1.cuni.cz/pocitacove-ucebny-pro-studenty
http://www.lf1.cuni.cz/pocitacove
Internet na fakultě
Jako studenti máte přístup k WiFi internetu na fakultě.
fakult . Ten je dostupný ve vě
většině poslucháren a
na děkanátě. Pro přihlášení
ihlášení si musíte p
přes internet v CASu zjistit login a zařídit
řídit heslo. Do CASu se
dostanete, když jako login zadáte osmimístné číslo
íslo studenta (na ISICu pod fotkou) a heslo, které
jste získali ve výdejně průkazů
kazů ISIC nebo které jste si následně nastavili sami. V záložce
„Eduroam“ si pak můžete
žete nastavit p
přístup k internetu. Návod, jak si nastavit prohlížeč
prohlíže a síť na
počítači,i, je na fakultních stránkách.
Centrální autentifikační
ní služba (CAS): http://cas.cuni.cz
Návod na nastavení WiFi na počítači:
čítači: http://www.lf1.cuni.cz/wifi
Akademický senát 1. lékařské
léka
fakulty
Naše fakulta má svůjj Akademický senát.
senát Ten má 30 členů, kteříí jsou voleni na období tří
t let.
Akademický senát je oficiálním orgánem fakulty a má na chod
chod školy zásadní vliv. Patnáct členů je
voleno studenty a patnáct členů
lenů je voleno akademickými pracovníky. Senát se zabývá různými
r
záležitostmi fakulty (schvaluje
schvaluje vnitřní
vnit
předpisy fakulty, volí děkana,
kana, schvaluje členy vědecké rady,
apod.) a může také pomoci,, dostane-li
dostane se student do studijních potíží.
Akademický senát: http://www.lf1.cuni.cz/akademicky-senat
http://www.lf1.cuni.cz/akademicky
Studentští tutoři
Studentští tutořii jsou studenti vyšších ročníků,
ro
z nichž každý má na starost jednu
je
skupinu studentů
prvního ročníku. Jsou tu pro Vás po celý rok. Velice dobře
dob e se orientují ve studijních předpisech
p
a
kreditním systému, ale jsou připraveni
řipraveni i na Vaše otázky ohl
ohledně výuky, předm
ředmětů, knih, ubytování,
apod. Pokud budete mít jakýkoli problém,
problé můžete se přednostně obrátit na svého tutora. Pakliže
vám bude umět pomoci, nebudete muset stát frontu na studijním oddělení
lení nebo zbyte
zbytečně žádat
časově vytíženého pedagoga!
O tutorech:
http://www.lf1.cuni.cz/jake-jsou-zacatky
zacatky-studia-studentsti-tutori
Spolek mediků českých (SMČ)
SMČ pořádá různé
zné studentské akce (Studentský Piknik, Hvězdná pařba,
ba, Den d
dětí,…), provozuje
ve Faustově domě na Karlově
ě nám
náměstí klub, kde poskytuje zázemí
zemí ke studiu (studovna, levný tisk
a kopírování, internet, stolní fotbálek, knihovna),
knihovna) prodává fakultní trička a zároveň
zárove se také podílí na
různých dobročinných a společenských
čenských akcích. Členem SMČ se může
že stát každý student, který
zaplatí jednorázový členský
lenský poplatek 100 K
Kč.
Spolek mediků českých:
eských: http://www.lf1.cuni.cz/smc
8
Informace pro prváky – Všeobecné lékařství
řství 2011/2012
E-learning
E-learning je šikovná pomůcka,
cka, máte
máte-li počítač a jste-lili ochotni jej používat ke
studiu. Materiály s obrázky, animacemi a někdy
n
i mluveným komentářem
em skvěle
skvě
doplňují skripta a knihy.
Pro neveřejné
ejné prezentace od vyučujících
vyu
slouží e-learningový
learningový portál
(http://el.lf1.cuni.cz), kam se přihlašujete
řihlašujete
ihlašujete loginem ze SISu a jako heslo použijte
rodné číslo
íslo (bez lomítka). Na úvodní stránce je i odkaz s nápovědou,
dou, jak se
přihlásit.
Pro téměř veřejné
ejné prezentace pro mediky existuje portál Mefanet (http://portal.mefanet.cz
://portal.mefanet.cz), do
kterého se dostanete i bez přihlášení.
řihlášení. Některé
N
prezentace jsou ale přístupné
řístupné jen po přihlášení
p
(login a heslo ze SISu). Tenhle portál zahrnuje i prezentace z našeho fakultního portálu
http://portal.lf1.cuni.cz.
A pro úplně veřejné
ejné materiály ke zkouškám a ke studiu sl
slouží WikiSkripta
(http://www.wikiskripta.eu),
), kam přihlášení
p
nepotřebujete vůbec. Články
lánky jsou sice tvo
tvořeny nejen
vyučujícími, ale i studenty,
y, nicméně
nicmén vše je pravidelně kontrolováno redakcí a odborníky z fakulty.
Můžete
žete zde nahrát i své vlastní vypracované otázky, p
případně je můžete
žete poslat mailem redakci
([email protected])) ke zpracování.
E-learningový
rningový portál: http://el.lf1.cuni.cz
Portál MEFANET: http://portal.mefanet.cz
WikiSkripta: http://www.wikiskripta.eu
Užitečné odkazy
Oficiální stránky fakulty
http://lf1.cuni.cz
Neoficiální stránky fakulty
http://www.lf1.cz
Studijní informační systém
http://is.cuni.cz/studium/
Koleje a menzy UK
http://kam.cuni.cz, http://ubytovani.cuni.cz
Aktuální informace a průvodce
vodce studiem
http://www.lf1.cuni.cz/pruvodce
Spoustu
poustu informací se také dozvíte v tzv. Karolínce, kterou si buď zakoupíte v pokladně děkanátu,
nebo si ji můžete zdarma stáhnout z fakultních stránek ve formátu PDF. V ní jsou nejdůležitější
univerzitní a fakultní předpisy,
edpisy, seznam p
předmětů a seznam vyučujících
ících s kontakty. V případě
nejasností vždy můžete
žete kontaktovat svého tutora.
9
Download

SOUBOR KE STAŽENÍ : 12-Informace pro prváky