NÁVOD K POUžITÍ
LI-ION / LI-POL
POL BATERIE
Poučení o bezpečnosti:
Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může
m že vést ke vzniku škod na majetku nebo vážnému
zranění osob! Prodejce neručí
čí za škody vznikl
vzniklé nesprávným způsobem použití!
-
-
Akumulátory nepatří
ří do rukou d
dětem, ani osobám, které se neseznámily s tímto návodem a
zásadami k používání.
Akumulátory neházejte do ohně
ohn či vody.
Akumulátory neukládejte
eukládejte poblíž topidel. V létě je nenechávejte ve vysoké teplotě
teplot v autě.
Akumulátory se nesnažte rozebrat nebo jinak upravovat. I pouhá výměna silového konektoru
znamená ztrátu záruky (n
neplatí u baterií dodávaných bez silového konekttoru).
Důsledně se vyvarujete zkratu silových vodičů,
vodi
nebo vodičů servisního konektoru. Pozor na
možnost zkratu při
ř převozu
řevozu akumulátor
akumulátorů v důsledku dotyku s kovovými předm
ředměty. Před
každým uložením izolujte kontakty.
Chraňte články před
řed mechanickým poškozením – vytržení elektrod, propíchnutí. Mohlo by
přitom dojít k vnitřnímu
řnímu zkratu s následkem požáru či exploze.
Obecné informace k používání a skladování baterií:
- Pozvolné snižování kapacity není závada!
- Udávaná kapacita je jmenovitá, skutečná
skute
kapacita se může lišit. Užitečná
čná kapacita je také
závislá na velikosti vybíjecího proudu.
- Jakýmkoliv používáním se baterie opotřebovávají,
opot ebovávají, kapacita klesá a roste vnitřní
vnit odpor.
Vysokým vybíjecím proudem se opotřebení
opot
urychluje.
- Akumulátory neponechávejte připojené
p
k nabíječům, vybíječům
m nebo balancer
balancerům - po
ukončení procesu sadu odpojte.
- Zahřívání baterie v průbě
ůběhu nabíjení je běžný jev.
- Rozdílný vnitřní
ní odpor jednotlivých článků v baterii není důvodem
vodem pro reklamaci.
- Akumulátory skladujte v prostředí
prost
s nízkou vlhkostí, bez korozivních
vních plynů a v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých
řlavých materiálů
materiál při teplotách v rozsahu -10 až +40ºC.
- Přii skladování baterie je nutné ji 1x za 2 měsíce
m
nabít!
- Použité baterie odevzdejte do nejbližší sběrny
sb
nebo svému prodejci.
Použití baterie:
- Před
ed prvním použitím baterii nabijte na plnou kapacitu (až přístroj
p
přestane
řestane signalizovat
nabíjení, odpojte konektor nabíjení a zhruba po 1 hodině
hodin jej znovu připojte
řipojte a nechte dál
nabíjet - tímto
ímto dosáhnete plného nabití baterie pro první používání).
používání
- Po plném nabití baterie vložte baterii do přístroje.
p ístroje. Pro vložení baterie do př
přístroje použijte
návod dodávaný k přístroji.
řístroji.
- Baterii vždy zapojujte při
ři vypnutém za
zařízení, aby nedošlo k jejímu poškození!
- Dbejte na správnou polaritu!
- Li-Ion/Li-Pol
ol baterii nenechte nikdy úplně
úpln vybít (např.. dlouhodobým skladováním) – může dojít
k závažnému poškození baterie!
- Při vybíjení není doporučeno
doporuč
aby hodnota napětí článku Li-Pol poklesla pod hodnotu 3,2V na
článek! Přii vybití pod hodnotu 2,9V pak dochází k nevratnému poškození akumulátoru.
- Při používání doporučujeme
čujeme k servisnímu konektoru připojit tzv. Li-Po
Po alarm – elektronické
zařízení, které při
ři vybití akumulátoru pod určitou
ur
mez (standardně
ě 3,3V) vydá zvukové a
světelné
telné výstražné znamení.
www.airsoft-online.cz - Pavel Vlach, tel.:+420 775 106 530, e-mail: [email protected]
strana 1 z 2
NÁVOD K POUžITÍ
-
Jakmile zpozorujete pokles výkonu, ihned ukončete
ukon ete používání baterie. Vybíjecí křivka
k
je v
poslední fázi velmi strmá, navíc dochází v poslední fázi vybíjení z fyzikální podstaty k většímu
v
rozcházení napětí
ě článků.
článků
Nabíjení:
- Pro nabíjení vždy důsledně
ůsledně používejte pouze nabíječe určené pro Li-Pol
Pol akumulátory. Takový
nabíječ musí být vybaven programem bezpečně
bezpe
zajišťující ukončení
ení nabíjení p
při dosažení
maximálního povoleného napětí
nap 4,2V na článek. (při překročení může
ůže dojít ke zni
zničení či
explozi akumulátoru)
- V žádném případě nepoužívejte
užívejte jakékoliv programy, které nejsou určeny
určeny pro nabíjení Li
Li-Pol
akumulátorů.
- Nabíjení jiným než určeným
čeným způsobem
zp
může vést ke zničení
ení akumulátorů,
akumulátorů hrozí nebezpečí
výbuchu a požáru a případné
řípadné zranění
zran
osob.
- Akumulátory Li-Pol jsou standardně
standardn vybaveny servisním konektorem,, který slouží k připojení
p
balanceru při nabíjení (u Li-Ion
Li
může v některých případech chybět,, doporučujeme
doporuč
vybírat
baterie,, na kterých je tento konektor instalován).
instalován Balancer používejte při
ři každém nabíjení!
- Nabíjecí proud volte podle údaje výrobce. Základní velikost je 1C, výrobce může
m
udat vyšší.
- Při nabíjení vyjměte
ěte baterie ze
z zbraně, položte na nehořlavou
lavou podložku, nenechávejte bez
dozoru, chraňte před
ř dětmi.
ětmi.
- Prvních cca 5 cyklů
ů a následně
následn každý desátý cyklus je doporučeno provést
ést se sníženým
nabíjecím proudem (max. 0,5C) pro dokonalé vyrovnání napětí
nap tí na jednotlivých článcích.
- V případě,, že zaznamenáte, že jednotlivé články před
ed nabíjením vykazují rozdíl v napětí
nap vyšší
než 0,15V, je třeba zařadit
řadit nejmén
nejméně jeden pomalý nabíjecí cyklus.
- Články,
lánky, které mají nižší napětí
nap než 3,2V je možno zkusit „oživit“nabíjením
ím proudem 0,1C.
Informace k Li-Ion/Li-Pol
ol bateriím:
bateri
Akumulátory těchto typů mají nejlepší poměr
pom r mezi kapacitou a hmotností ze všech mobilních zdrojů
elektrické energie. Tyto vlastnosti je přímo
p
předurčují
ují k použití pro pohon elektromotor
elektromotorů různých
modelů či zbraní!
-
-
-
Jmenovité napětí
tí je 3,7V na článek u Li-Pol a 3,6V na článek u Li-Ion.
Nemají výrazný paměťový
ěťový efekt, tudíž nemusíte provádětt formátování a mohou být dobíjeny z
libovolného stavu. Také nabíjení je možno kdykoliv ukončit.
ukon
Samovybíjení je minimální.
Pozvolné snižování kapacity během
b hem používání je charakteristickým jevem všech
akumulátorových baterií.
Parametr pro udávání velikosti proudu „C“ se počítá
po ítá jako násobek kapacity akumulátoru:
např. proud 2C pro baterii o kapacitě
kapacit 1500mAh má velikost 3A.
Pro vyrovnání napětí
ětí na jednotlivých článcích
láncích jsou z jednotlivých akumulátorů vyvedeny
vodiče do tzv. servisního
rvisního konektoru, na který se připojuje
p ipojuje balancér. Ten pracuje buď
bu aktivně,
či pouze pasivně
ě (omezením maximálního napětí
nap jednotlivých článků
ů při
ři nabíjení).
Nedodržení správného postupu při
p nabíjení, stejně třeba jako zkrat článku, vede k přehřátí
p
článku a jeho poškození vyvíjejícími se plyny elektrolytu. Pokud teplota uvnitř
uvnit článku překročí
hodnotu cca 150°C, dojde k nastartování exotermní chemické reakce (reakce doprovázená
vývojem tepla), která může
ůže samovolně
samovoln pokračovat i při odpojení nabíječe.
če. V důsledku
d
toho
může dojít k explozi článku a k vzniku požáru, neboť
nebo vystříknutá náplň
ň článku se na vzduchu
sama vznítí.
Ačkoliv jsou Li-Pol
Pol akumulátory při
p správném zacházení zcela bezpečné,
čné, nepodce
nepodceňujte
hrozby spojené s nesprávným užíváním!
www.airsoft-online.cz - Pavel Vlach, tel.:+420 775 106 530, e-mail: [email protected]
strana 2 z 2
Download

Návod k použití Li-Pol a Li-Ion baterií - Airsoft