TECHNIC
CKÝ LIST
T
Jádroová om
mítka ru
uční
Jádroová om
mítka ru
uční jem
mná
Jádroová om
mítka ru
uční hruubá
082
082 j
082 h
Ruční jáddrová omítkka pro víceevrstvé om
mítkové syystémy
VLASTNOSTII A ZPŮSOBY POUŽITÍ:
¾
om
mítání všech klassických stavebnícch materiálů – vvytváření podklaadu pod
štukové a šlechtěnéé omítky nebo keramické obkladyy
¾
vhoodná pro ruční zppracování ve vnějším i vnitřním prrostředí
¾
jem
mnou omítku lzee stočit filcovým
m hladítkem – bbez nutnosti doddatečné
povvrchové úpravy štukovou
š
omítkouu (nutno počítat s hrubším povrchem)
ment, vápenný hydrát a přísady zleepšující zpracovaatelské a užitné vlastnosti
v
malty.
SLOŽENÍ: Mineerální plnivo, cem
ARAMETRY:
TECHNICKÉ PA
Malta pro vnnitřní / vnější omíttku (GP) podle EN
E 998-1, kategorrie CS II a W 0
Pevnost v tlakuu (kategorie CS II)
1,5 až 5,0 M
MPa
Reakcce na oheň
Přídržnost – zppůsob odtržení (F
FP)
min. 0,2 MPa (FFP: B)
Objem
mová hmotnost za
atvrdlé malty
Kapilární absorpce vody (kategoorie W 0 )
není předepssána
Součinnitel tepelné vodivosti λ
max. 30
Doba zpracovatelnosti
Faktor difúzníhho odporu vodní páry
p μ
Trvanlivost – ppočet cyklů **)
min. 10
tř. A1
14500-1750 kg/m3
max. 0,79 W/m.K *)
min.
m 2 hod.
*) tabuulková hodnota
SN 72 2452
**) zkouuška mrazuvzdornoosti malty podle ČS
INFORMATIVN
NÍ
Zrnitost
Množství záměěsové vody:
Vydatnost
Doporučená tlooušťka vrstvy
Spotřeba při dooporučené vrstvěě
Vydatnost –
plocha omítnuttá při doporučenéé vrstvě:
na
n 1 kg suché sm
měsi
na
n 1 pytel (40 kg))
z jednoho pytle
z jedné tuny
082 j
0-1,2 mm
0,18-0,22 l/kg
7,2-8,8 l
cca 1450 kg/m3
15 mm
cca
c 22 kg/m2
cca 1,8 m2
cca 46 m2
082
0-2 mm
m
0,15-0,19 l/kg
6-7,6 l
cca 1500 kkg/m3
20 mm
m
cca 30 kgg/m2
cca 1,3 m 2
cca 33 m 2
082 h
0-4 mm
0,14-0,18 l/kg
5,6-7,2 l
ccca 1600 kg/m3
25 mm
cca
c 40 kg/m2
cca 1 m2
cca 25 m2
POZN
N.: Technické param
metry jsou stanoveeny při normálních ppodmínkách (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vvzduchu.
PŘÍPRAVA PO
ODKLADU: Omíttka se nanáší naa rovinně vyzděnné zdivo z cihel, tvárnic nebo be
etonu. Podklad m
musí být suchý, zbavený prachu,,
mastnoty a ostaatních nečistot a nesmí být zmrzzlý. Zdicí malta m
musí být dostateečně vyzrálá a zdivo musí být jižž dotvarováno (ppodle EN 1996-22
a cihlářského lexikonu). Podklaad upravit materiály Cemix – vve vnějším prosttředí a staré zdivo ve vnitřním prostředí vždy opatřete maltouu
p
nové zddivo ve vnitřním prostředí doporučujeme 2x zkropit vodou, hlaadké betonové povrchy
p
opatřetee
Cemix® 052 – Cementový postřik,
přípravkem Cem
mix® 221 – Pollymercementovýý spojovací můůstek (pro omítání je pak vhodná pouze jádrováá omítka do 1,2 mm). Minimálněě
24 hodin před nanášením jádrrové omítky provveďte vyrovnáníí prohlubní a neerovností tam, kde by jinak nannášená jádrová omítka přesáhlaa
doporučenou tlooušťku vrstvy.
ZPRACOVÁNÍ: Omítka dodávaaná v pytlích se připravuje
p
smíchháním suché směěsi s předepsanýým množstvím voody v bubnové, kontinuální neboo
jiné míchačce, volně ložená v kontinuální míchhačce pevně při pojené k mobilnnímu silu. Poměrr vody a suché směsi se volí podle
p
doporučeníí
výrobce. Maltu nahazujte na sttěnu v ploše 1-2 m2, plochu pakk srovnejte stahoovací latí. Tloušťťka jedné vrstvy se doporučuje 10-25 mm podlee
zrnitosti směsi. Minimální doba zrání jádrové om
mítky se uvažujee 1 den na 1 mm
m nanášené vrsttvy. Tato jádrováá omítka tvoří vyyrovnávací vrstvuu
pro štukovou oomítku s povrchoovou úpravou náátěrem nebo proo šlechtěnou omítku. Vnější omíttka nesmí zůstaat v žádném příppadě dlouhodoběě
neošetřena (zejjména přes zimnní období). Pro omítání vnitřních prostor v zimním
m období platí op
patření uvedená v dokumentu Prracovní postupyy
Cemix® – Aplikkace výrobků v zimním období..
Jáddrová omítka ruční__082_010112
1/2
UPOZORNĚNÍ:
•
Pro navrhovvání zděných konstrukkcí, volbu materiálů, konstruování
k
a prováddění zdiva platí EN 19996-2.
•
Pro navrhovvání, přípravu a prováádění omítek platí EN 13914-1 a EN 13914--2 (ČSN 73 3715 pro vnitřní omítkové systé
émy).
•
K rozmíchánní směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu
v
odpovídající EN
N 1008.
•
Dodatečné přidávání pojiv, kameeniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřípustné.
t
vzduchu a poddkladu nad + 5 º C! Přři očekávaných mrazeech nepoužívat!
•
Směs lze zppracovávat pouze za teploty
•
Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvvrdnout – lze likvidovaat jako stavební odpadd, kontaminované oba
aly likvidovat jako nebbezpečný odpad (viz bezpečnostní
b
list).
•
Pouze zcelaa vyprázdněné a čistéé obaly mohou být přeedány k využití recyklaací.
p
nebo v případěě pochybností uvědom
mit lékaře. Při nadýchhání opustit kontaminované pracoviště a ppostupovat podle příznnaků. Při styku s kůžíí
PRVNÍ POMOC: Prrojeví-li se zdravotní potíže
sejmout kontaminovvaný oděv a pokožku opláchnout čistou vodou a mýdlem. Podráážděná místa ošetřit vhodným
v
reparačním krémem. Při zasaženní očí vyplachovat aleespoň 30 minut čistouu
vodou event. při nássilně otevřených víčkáách, následně vyhledaat lékařskou pomoc. PPři požití vypít sklenici vody. Nevyvolávat zvracení, vyhledat lékaařskou pomoc. Pokudd příznaky jakéhokolivv
zasažení (podrážděnní) vyvolaného kontakktem s výrobkem neoddezní po poskytnutí pprvní pomoci, vyhledatt lékařskou pomoc.
YGIENICKÉ PŘEDPIISY: Výstražný symbool:
Xi dráždivý
BEZPEČNOST A HY
R 37/338
Dráždí dýchací orgány a kůži.
R 41
Nebezpečí váážného poškození očí.
Může vyvolat senzibilizaci při stykuu s kůží.
R 43
Uchovávejte mimo
m
dosah dětí.
S2
Nevdechujte prach.
S 22
Zamezte stykku s kůží.
S 24
Zamezte stykku s očima.
S 25
Při zasažení očí
o okamžitě důkladněě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 26
S 36/337/39 Používejte vhhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 46
Při požití okam
mžitě vyhledejte lékařřskou pomoc a ukažtee tento obal nebo oznaačení.
SKLADOVÁNÍ: Výrrobek skladujte v succhu v originálních obaalech – chraňte před poškozením, působeením vody a vysoké relativní vlhkosti vzdduchu. Při dodržení uvedených
u
podmínekk
je skladovatelnost 6 měsíců od data vyznačeného na obalu nebo na dodacím listu u volně loženého výrobku.
EXPEDICE: Suchá ssměs se dodává v papírových pytlích po 400 kg na paletách krytýých fólií nebo volně ložžená v mobilních ocelových zásobnících (ssilech).
ENÝCH SMĚSÍ A STR
ROJNÍHO ZAŘÍZENÍ:
PODMÍNKY PRO DOVOZ VOLNĚ LOŽE
•
přípojka – 4400 V
•
zásuvka dlee typu strojního zařízeení – kontinuální míchaač – 5 x 16 A (jištění 3 x 20 A), silomat – 5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)
•
průřez přívoodního vodiče – Cu 5 x 4 mm2
•
přípojka voddy – 3/4“
Příjezdová komunikaace musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (maximální zatížeení je 40 tun). Plochaa pro postavení sila musí být zpevněná o m
min. rozměrech 3 x 3 m. Ostatní podmínkyy
upravuje předpis „Poodmínky pro stavění sil pro stavebnictví“, předávací protokol naa mobilní zásobník (ssilo), podnájemní smlo
ouva na strojní zařízeení a provozní předpiss pro provoz, obsluhuu
a údržbu skladovacíích zařízení sypkých hmot.
h
T
Praha, NO 102
20. Ve výrobě je provo
vozován systém řízení výroby a uplatňovánn
KVALITA: Kvalita jee trvale kontrolována v našich laboratořích. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS
certifikovaný systém
m managementu jakossti podle ISO 9001.
SLUŽBY: Pronájem strojního zařízení proo zpracování suchých maltových a omítkovvých směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost.
VÝROBCE:
LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 366
Cem
mix, s.r.o., Dolná 18, 969
9 01 Banská Štiavnnica
PLATNOST: Od 1. 11. 2012
Jelikož použití a zppracování výrobku neepodléhá našemu přím
mému vlivu, neodpovvídáme za škody způůsobené jeho chybnýým použitím. Vyhrazuujeme si právo provéést změny, které jsouu
výsledkem technickéého pokroku. Tímto vyydáním pozbývají plattnosti všechna předeššlá vydání.
Jáddrová omítka ruční__082_010112
2/2
Download

Jádrová ruční omítka Cemix 082, 082 j, 082 h