vzdělávací materiál: EU III/2-22
vypracoval: Mgr. Jan Kocar
dne 7. 6. 2012
Výukový materiál je určen pro žáky 5. – 9. ročníku.
Vzdělávací oblast - informatika
GRFACKÁ ÚPRAVA BUŇKY
jméno:
ročník:
datum:
1. Zarovnání obsahu buňky
Excel provádí zarovnání buňky automaticky, ale toto zarovnání můžeme ručně upravit. Pomocí
symbolů pro zarovnání (stejných jako v programu Word) provedeme zarovnání vlevo, vpravo a na
střed.
a) Otevři si program Excel.
b) Klikni na některou z buněk a zapiš do ní slovo text.
c) V panelu nástrojů najdi symboly pro zarovnání a vyzkoušej si zarovnání vlevo, na střed
a vpravo.
2. Řez písma
Stejně jako ve Wordu můžeme upravovat řez písma – tučné, kurzíva a podtržené písmo. Na panelu
nástrojů nalezneme symboly, na které klikneme a tím aktivujeme požadovaný řez písma pro aktivní
buňku.
a) Na textu, který jsi vepsal do buňky, si vyzkoušej změnu řezu písma. Uvedené řezy
písma lze i kombinovat.
3. Velikost a typ písma
Excel nabízí stejné druhy písem jako program Word. Změnu písma provedeme na panelu nástrojů
klepnutím na rozevírací nabídku a vybráním konkrétního typu a velikosti písma.
a) Změň typ a velikost slova text následovně: písmo – Georgia, velikost 18.
b) Klikni na prázdnou buňku.
c) Do buňky napiš slovo automobil.
d) Uprav zarovnání, řez, typ a velikost písma: Times Roman New, 15, tučné, kurzíva,
zarovnání na střed
4. Zhodnoť svou dnešní práci. Nehodící se hodnocení vymaž.
Umím:
výborně
dobře
neumím!!
Výukový materiál je určen jako příprava na hodinu informatiky. Žáci si materiál zkopírují ze
serveru do svého počítače a pracují s ním samostatně. Prakticky si procvičují vysvětlovanou
látku. Vyučující koordinuje práci, pomůže žákům, kteří mají problém s porozuměním čtenému
textu. Žáci jsou nuceni aktivně pracovat s psaným textem, učí se mu porozumět a jsou vedeni
k samostatnosti
Download

EU III2-22