2
Novinky
říjen 2013
Ocenění pro kogenerační jednotku
Nová kogenerační jednotka v závodě společnosti ŠKODA AUTO
v Kvasinách byla v České republice oceněna jako Podnikatelský projekt roku.
M
imořádně efektivní zařízení v soutěži zvítězilo
v kategorii Eko-Energie/
Úspory energie. Cenu uděluje české
ministerstvo průmyslu a obchodu
společně s agenturou CzechInvest.​
Ocenili tak podstatnou úsporu
energie v novém zařízení v závodě
společnosti ŠKODA AUTO. Po zprovoznění nové kogenerační jednotky
v Kvasinách v červenci 2013 klesly
emise CO2 v tomto východočeském závodě o deset procent, což
představuje 8 000 tun CO2 ročně.
Toto množství CO2 vznikne například spálením zhruba 300 vagónů
hnědého uhlí. Nová kogenerační
jednotka je důležitou součástí strategie trvale udržitelného rozvoje
GreenFuture.
„Vyznamenání potvrzuje naši
jasnou strategii dosáhnout u závodů značky ŠKODA špičkového ekologického standardu,“ říká Pavel Vacek,
pověřenec značky ŠKODA pro životní
prostředí a energie. „Do roku 2018
chceme – v přepočtu na jeden vyrobený vůz – vyrábět automobily o 25
Cenu převzal Pavel Vacek (vlevo),
pověřenec značky ŠKODA pro
životní prostředí
a energie, a Milan Poddaný,
zástupce vedení ŠKO-ENERGO.
procent šetrněji k životnímu prostředí než v roce 2010. Nová kogenerační jednotka k tomu významným způsobem přispěje,“ dodává Vacek.
V kogenerační jednotce se
vyrábí elektřina a teplo současně,
při jednorázovém výdeji energie.
V porovnání se separátní výrobou
tento postup podstatně snižuje
spotřebu energie a tím i emise CO2.
Obě kogenerační jednotky v teplárně v Kvasinách produkují ročně
22 500 megawatthodin (MWh)
elektrické energie a k tomu ještě
stejné množství tepelné energie.
Investice do výstavby zařízení činily
zhruba tři miliony euro. Dvě třetiny
této částky financovala společnost
ŠKODA AUTO, jedna třetina byla
hrazena ze strukturálních fondů
Evropské unie. Zdroj: GP
GreenFuture jako součást Welcome Portálu
N
ově nastupující zaměstnanci ŠKODA AUTO mají nyní
možnost seznámit se ještě
před svým nástupem se strategií
GreenFuture. Informace o ekologické iniciativě se totiž staly nedílnou
součástí tzv. Welcome Portálu. Přijatí uchazeči se tak s předstihem
dozvědí, jaké jsou cíle strategie
GreenFuture i celého koncernu
Volkswagen v oblasti ochrany životního prostředí do roku 2018. Již
od samotného začátku svého působení ve firmě tak může každý nový
zaměstnanec přispívat ke snížení
negativních dopadů na životní prostředí produkovaných společností
ŠKODA AUTO. Zdroj: VS/1
Co je Welcome Portál?
Welcome Portál je online nástroj,
jehož prostřednictvím mohou
úspěšní uchazeči o zaměstnání
ve ŠKODA AUTO atraktivní formou získat první širší pohled do
pracovního života firmy, a to již
v období před samotným nástupem. Portál je rovněž průvodcem
novým nástupním procesem,
který mimo jiné umožní seznámit se s dokumenty, jejichž znalostí je podmíněn podpis pracovní smlouvy. Garantem Welcome
Portálu je oddělení ZMI/Personální marketing.
Novinky
říjen 2013
Workshop hledá potenciál pro úspory
S ohledem na stanovené cíle v oblasti úspory energií, zejména snížení měrné spotřeby
na vyrobený vůz o 25 % do roku 2018, se Kaskáda KVP rozhodla využít své zkušenosti
s moderací workshopů na zvyšování produktivity a přispět i k plnění tohoto úkolu.
I
nspirací se stal požadavek na
přípravu workshopu ze strany lakovny v Mladé Boleslavi, která je
díky energeticky náročnému výrobnímu procesu největším spotřebitelem energií v závodě. Ve spolupráci
s odborníky byla vyvinuta metodika
workshopu na úsporu energií. Následně byla pilotně odzkoušena na
lince VBH a KTL (předúpravy a kataforetická linka) v hale M11A, lince DL2
(linka aplikace vrchního laku) na hale
M11B a v nářaďovně v hale V17. Metodika se osvědčila a 3. května 2013
byla oficiálně schválena odbory OS
KOVO.
Následovaly workshopy ve
všech oblastech lakovny, na nichž
se osvědčila spolupráce s pracovníky ŠKO-ENERGO a GreenOffice.
O provedení workshopu na úsporu energií na základě zkušeností
z Mladé Boleslavi následně požádala i lakovna v závodě Kvasiny.
Předmětem workshopů byly
všechny druhy energie, jakož i témata, která jsou dlouhodobě zmiňována, mimo jiné nepřetržité
svícení na šatnách či toaletách.
Organizační opatření, jako náběh
technologií po víkendu a jejich následné páteční vypnutí, přinesla
největší potenciál v oblasti spo-
Člen týmu WS
provádí analýzu
spotřebičů energií.
třeby elektrické a tepelné energie
a ve spotřebě zemního plynu. Další
opatření se týkala úpravy parametrů zařízení. Prověřeny byly všechny
možnosti, které byly přímo na workshopu konzultovány i s externími
dodavatelskými firmami. Výsledkem
je další potenciál pro úspory jak
v oblasti organizačních, tak investičních opatření.
GreenFuture zve na Karmel
V
ýstava věnovaná tématům
životního
prostředí
ve
ŠKODA
AUTO
probíhá
právě v těchto dnech v budově
Vzdělávacího centra Na Karmeli.
K vidění je 6 dvojjazyčných panelů
tematicky zaměřených na klíčové
ukazatele strategie GreenFuture,
jakými jsou spotřeba energie,
produkce odpadů, emise těkavých
organických látek, emise CO2
a spotřeba vody. Výstava je určená
pro studenty VŠ, zaměstnance
ŠKODA AUTO, ale i širokou
veřejnost. Expozice bude k zhlédnutí až do 15. 11. 2013, každý den od
7.15 do 20.00 hod. Zdroj: VS/1
Výsledky ukazují, že v tomto
směru má naše společnost výrazný
potenciál na zlepšení. Úspory energií jsou nyní v celé firmě stěžejním
tématem, a proto se jimi KASKÁDA KVP bude intenzivně zabývat.
Workshopy na úsporu energií jsou
ve standardní nabídce pro všechny
oblasti společnosti ŠKODA AUTO.
Zdroj: VSI1
Economy Run prověřil
hospodárnost vozů
Š
KODA Fabia se stala vítězným vozem 32. ročníku
soutěže ŠKODA Economy
Run 2013. Se spotřebou pouhých
2,6 l/100 km dosáhla posádka
Marek Tribula a Martin Kadlec
ve voze ŠKODA Fabia nejnižší
průměrné spotřeby mezi všemi
účastníky tradiční soutěže o co
nejúspornější jízdu. Dosažená
spotřeba odpovídá emisi pouhých
60,58 g CO2/km. Závod je určen
pouze pro vozy značky ŠKODA.
Start a cíl 309 km dlouhé trati byl
v Kosmonosech, etapovým cílem
byl výrobní závod ŠKODA AUTO
v Kvasinách. Příznivé výsledky
ŠKODA Economy Run jsou dokladem vysoké hospodárnosti
modelové palety značky ŠKODA.
Automobilka intenzivně pracuje
na dalším snižování spotřeby paliva a emisí CO2 svých vozů. Všechny výsledky ŠKODA Economy Run
2013 najdete na internetových
stránkách www.economyrun.cz. Zdroj: GP
Download

Říjen 2013 - škoda auto