trasa D pražského metra
STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ
08 / 2012
Z Á K LAD N Í I N F O R MAC E
Úvodní informace
Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností
alternativního systémového přístupu k návrhu nové trasy metra I.D s cílem
maximálního snížení investičních nákladů na výstavbu v prvních
etapizačních fázích.
Tento materiál tak reaguje na současnou ekonomickou situaci, na základě
které vedení města vyslovilo přímý požadavek na prověření možností dosažení
maximálních přepravních efektů v oblasti jižního sektoru města při celkové
minimalizaci investičních nákladů.
Studie je zpracována jako podklad pro rozhodnutí o dalším postupu přípravy
nové trasy metra D, respektive o volbě sledované varianty řešení.
Původní návrh (2010 - 2011)
Varianty 2012
Zadání 2010:
(DUR 2011)
Nová trasa metra, provozně nezávislá
na trasách A,B,C, lehké kolejové metro
bez řidiče, vybavené nejmodernější
dostupnou technologií pro zabezpečení
a řízení provozu, s úsporným
a flexibilním provozem.
Investor měl ambici zajistit prostředky
na takové řešení.
Původní návrh cílového řešení v úseku
metra I.D Depo Písnice - Náměstí Míru
nadále považujeme za optimální řešení
jak z hlediska potřeb hl.m. Prahy, tak
z hlediska světových trendů ve výstavbě
metra, prověřených v řadě jiných měst.
Zadání 2012:
Investor nemá možnost zajistit financování
původního návrhu v reálném časovém
horizontu. Alternativou je hledání
úspornějšího řešení, které při minimalizaci
počátečních nákladů přinese maximální
užitek městu.
Veškeré zkoumané alternativy zachovávají
původní dopravně urbanistické řešení,
tj. vedení trasy a umístění stanic, které je
územně stabilizované.
Alternativy, které hledáme, jsou
postupnými kroky - etapami, jak k tomuto
cíli dospět při aktuálních limitovaných
finančních možnostech města a při co
nejmenším odchýlení od původního návrhu
po dokončení celku.
Význam a přínosy nové trasy metra D
Alternativní řešení hledáme zejména pro první etapu výstavby v dopravně
nejpotřebnějším úseku Pankrác - Depo Písnice. Již tato etapa
- zásadně zlepšuje problematickou dopravní situaci v obsluze západní části
jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Libuš) a dalších sídlištních celků,
- nahrazuje stávající nevyhovující autobusový návoz cestujících ke stanicím
linky metra C, včetně žádoucího odlehčení její jižní části, spojený se
snížením obratu stanice Kačerov,
- vykazuje zásadní ekologické přínosy v rovině redukce počtu autobusů
(ze zastávky Nemocnice Krč v ranní špičkové hodině odjíždí 141 spojů
autobusových linek, tzn. interval 25,5 sekundy),
- zajišťuje výrazné zvýšení celkové kvality a bezpečnosti dopravy,
- kromě dopravní obsluhy v rámci hranic města vytváří podmínky pro zajištění
potřebné změny v dopravní obsluze jižní části příměstského regionu,
- zabezpečuje žádoucí podchycení autobusové dopravy a části individuální
automobilové dopravy ve stanicích Písnice a Depo Písnice tzn. v okrajové
části města (terminály autobusové dopravy, parkoviště P+R).
Varianty posuzované ve studii
0. Návrh 2011 - nulová srovnávací varianta - autonomní dopravní systém (vlaky
bez řidiče), dle Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) z 11/2011.
1. Návrh 2011 - optimalizace - autonomní dopravní systém (vlaky bez řidiče)
zůstává, navrhuje se úspornější stavební řešení, optimalizuje se postup výstavby.
2. Kompatibilní dopravní systém s trasami A,B,C (vlaky s řidičem) - zahrnuje
úspory dle Varianty 1, dalších úspor se dosahuje v rámci užitého dopravního
systému (investice do vlaků a nového depa).
Základní provozní koncept zůstává zachován (tj. samostatná trasa D s přestupem
na trasu C ve stanici Pankrác).
3. Odbočení z trasy C ve stanici Pankrác - s veškerými úsporami dle Varianty 2,
dopravní systém je rovněž kompatibilní s trasami A,B,C (vlaky s řidičem).
Změna provozního konceptu (odbočení a linkový provoz na trasách C a D) umožní
další úspory ve stavebním řešení první etapy Pankrác - Depo Písnice (bez
výstavby stanice Pankrác na trase D).
Možnosti etapizace výstavby
- s ohledem na Variantu 3 (investičně nejúspornější) - odbočení z trasy C
jsou všechny navržené Varianty nejprve porovnávány pro úsek
Pankrác - Depo Písnice,
- u všech Variant je jako doplňující možnost posouzeno etapové rozdělení tohoto
úseku na části Pankrác - Nové Dvory a Nové Dvory - Depo Písnice s přerušením
výstavby (zejména přerušením ražby tunelů, které přináší dodatečné náklady),
- u všech Variant je následně posouzena investiční náročnost dostavby
a dovybavení celé trasy I.D dle platného územního plánu, tj. dostavba úseku
Pankrác - Náměstí Míru. Kromě přímé dopravní vazby trasy D do širší centrální
oblasti města se jedná se o úsek, který zároveň tvoří potenciální náhradu za
dopravní spojení realizované po Nuselském mostě.
Z územně plánovacího hlediska respektují Varianty 0, 1 a 2 Územní plán v jeho
aktuální podobě (s platnou změnou), Varianta 3 vyžaduje jeho korekci pro doplnění
druhé kolejové spojky v úseku Pankrác - Olbrachtova. Totéž vyžaduje i úspornější
jednovestibulové uspořádání stanice Olbrachtova.
Varianty etapy metra I. D
0. Návrh 2011 - DUR
1. Návrh 2011 - optimalizace
2. Kompatibilní dopravní
systém s trasami A, B, C
Pankrác - Depo Písnice
3. Odbočení z trasy C
Kompatibilní dopravní systém - Varianty 2 a 3
zásadní přínosy
- možnost využití disponibilní kapacity stávajícího vozového parku,
- možnost využití stávajícího technického a technologického zázemí metra
a stávajících mechanizmů oprav a údržby,
- bez nutnosti okamžité výstavby nového depa Písnice a nového dispečinku
trasy D pro etapu Pankrác - Depo Písnice (při vědomí všech provozně
technologických souvislostí),
- ve Variantě 3 navíc - možnost provozování úseku Pankrác - Depo Písnice
v podobě odbočky z trasy C, v tom případě bez nutnosti výstavby nové stanice
metra trasy D Pankrác v této etapě výstavby (trasa D bude dočasně zaústěna do
stávající stanice Pankrác na trase C),
- přesun části investičních prostředků na realizaci celé trasy D do pozdějšího
období (tj. do etapy výstavby úseku severně od stanice Pankrác), s očekávaným
zlevněním prvních etap výstavby (jižní část trasy), tj. minimalizace počátečních
nákladů se zachováním výše komentovaného maximálního užitku pro město.
Kompatibilní dopravní systém - Varianty 2 a 3
zpětné (negativní) důsledky
- momentální rezignace na původně navržený nový, moderní, plně
automatizovaný systém metra se všemi doprovodnými atributy, mezi
které podle světových zkušeností patří zejména vyšší spolehlivost,
flexibilita a nižší provozní náklady,
- možnost následného dovybavení je obecně možná, ale relativně nákladná;
týkala by se zejména automatického provozu vlaků bez řidiče a systému
bezpečnostních oddělovacích stěn,
- rezignace na systém s horním odběrem trakční energie (bezpečnost,
energetika, pokračování trasy do regionu na jih) - prakticky nelze řešit
následně.
- duální technologické vybavení vlaků pro provoz po trase C i trase D, kde
předpokládáme rozdílné zabezpečovací zařízení (dodatečné náklady
a případná nižší spolehlivost),
- ve Variantě 3 navíc pro cestující - delší (nepravidelný) špičkový interval na
trase C v úseku Pankrác – Háje a Holešovice – Letňany.
Orientační propočet investičních nákladů variant
autonomní systém
jednotlivé úseky
Úsek Pankrác - Depo Písnice
kompatibilní systém
Varianta 0
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Návrh 2011
Návrh 2011 - optimalizace
Kompatibilní systém
Odbočení z trasy C
35 130
33 273
28 976
24 687
27 420
25 563
22 834
19 104
7 710
7 710
6 142
5 583
45 088
43 431
42 815
43 703
43 431
45 934
46 821
z toho - stavební část
z toho - dopravní systém
Dokončení trasy ID
Celkem Náměstí Míru - Depo Písnice
Dokončení trasy ID s automatickým systémem metra
Celkem Náměstí Míru - Depo Písnice automaticky systém
45 088
Rozdělení úseku Pankrác - Depo Písnice na dvě stavby (dva dodavatelé)
Úsek Pankrác - Nové Dvory
21 498
20 131
19 854
16 271
Úsek Nové Dvory - Depo Písnice
14 632
14 390
10 371
9 723
Celkem Pankrác - Depo Písnice
36 130
34 521
30 224
25 994
1 000
1 248
1 248
1 307
navýšení oproti kontinuální výstavbě
Ceny uvedeny v milionech Kč bez DPH, cenová úroveň roku 2011
Ekonomizace výstavby v rámci prvních provozních etap
V navržených Variantách 1, 2, 3 lze oproti srovnávací Variantě 0 dosáhnout úspor
v řádu miliard Kč.
Ve Variantě 1, se zachováním automatického metra bez řidiče cca 2 mld. Kč.
Při užití kompatibilního dopravního systému lze očekávat redukci nákladů na
realizaci jižní části trasy metra v oboru cca 6 mld. Kč (Varianta 2 - přestup na
Pankráci), respektive cca 10 mld. Kč (Varianta 3 - větvení trasy C).
V případě rozdělení úseku Pankrác - Depo Písnice na dvě stavby (případně i dva
dodavatelé) dochází ke zvýšení nákladů o cca 1 mld. Kč.
Dosažení maximálních přepravních efektů vynaložené investice jak pro město
Prahu, tak pro region jižně od Prahy je možné pouze při realizaci celého jižního
úseku trasy D až k okraji Prahy, kde jsou u stanic Depo Písnice a Písnice umístěny
kapacitní autobusové terminály a parkoviště P+R.
Z uvedeného důvodu doporučujeme celý úsek Pankrác - Depo Písnice realizovat
jako jednu investiční akci, s případným etapovým zprovozněním úseku Pankrác Nové Dvory. Kontinuální realizace je rovněž investičně úspornější.
Možnosti financování
Způsob financování není na úrovni města Prahy dosud rozhodnut. Projekt je
primárně připravován pro financování z veřejných zdrojů (Praha, ČR, EU).
Alternativou může být
- soukromá investice i provoz (PPP),
nebo v řadě metropolí osvědčený
- kombinovaný způsob, kdy stavební investice (dopravní cesta – tunely,
stanice, koleje atd.) je financována z veřejných zdrojů a dopravní systém
(vlaky, zabezpečovací a řídící systém, napájení atd.) je financován
i provozován formou koncese.
Pro uvedené dva alternativní postupy však není vhodná investičně nejúspornější
Varianta 3 - odbočení z trasy C, neboť je provozně příliš svázána se stávající sítí
metra.
Další postup přípravy projektu
Pro další postup přípravy byly zpracovány harmonogramy podle navržených
variant řešení.
Ve variantách 0, 1 a 2 lze uvažovat s vydáním stavebního povolení ve druhé
polovině roku 2014, zahájením výstavby v roce 2015 a uvedením první etapy do
provozu do roku cca 2020.
Nejúspornější Varianta 3 vyžaduje dílčí změnu územního plánu. Příprava projektu
by proto zřejmě byla příslušně prodloužena.
Uvedené časové údaje platí za předpokladu, že v září 2012 bude rozhodnuto
o koncepci řešení trasy D, tj. bude vybrána varianta dalšího postupu, a nejpozději
v říjnu 2012 se obnoví práce na přípravě projektu.
Závěrečné zhodnocení a doporučení
Navržené Varianty 2 a 3 s kompatibilním dopravním systémem přinášejí nespornou
reálnou možnost podstatné úspory v období realizace jižní části trasy metra D v
úseku Pankrác - Depo Písnice.
Tato úspora bude vyvážena jednak případným zvýšením nákladů dostavby trasy
severním směrem (úsek Pankrác - Náměstí Míru) a dále částečnou ztrátou možnosti
okamžité aplikace moderní koncepce metra, obdobně jako v zahraničích metropolích.
Předkladatelé studie doporučují:
- postupovat dále podle Varianty 3 (odbočení z trasy C) v případě, že nejvyšší
prioritou bude výše investičních nákladů první etapy trasy Pankrác - Depo
Písnice,
- postupovat dále podle Varianty 2 v případě, že investiční úspora je potřebná, ale
důležitá je i možnost volby způsobu financování v budoucnu, včetně
případného dílčího či celkového angažování soukromého koncesionáře,
- postupovat podle Varianty 1 v případě, že by trasa D, i za cenu vyšších vstupních
nákladů, měla posloužit jako zárodek moderního dopravního systému s vlaky bez
řidiče, s nižšími provozními náklady a vysokou flexibilitou. Tento systém by se ve
vzdálenější budoucnosti mohl rozšířit i na ostatní trasy A, B, C.
Download

více podrobností