trasa D pražského metra
AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY
MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU
11 / 2013
Z Á K LAD N Í I N F O R MAC E
Trasa metra I.D
Náměstí Míru - Depo Písnice
TRASA METRA I.D
Depo Písnice
Pankrác
Náměstí Míru
Úvodní informace
V současné době je pro nově navrhovanou trasu metra D zpracována
dokumentace pro územní rozhodnutí, na základě které byl v r.2011 vydán
kladný posudek vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a dne 16.10.1013
ÚR. Nabytí právní moci ÚR lze předpokládat v první polovině 2014.
Aktuálně je zpracována dokumentace pro stavební povolení pro jižní
provozní úsek Pankrác - Depo Písnice.
Tento informační materiál na sklonku r. 2013 stručně rekapituluje
přípravu trasy D, kdy na počátku r. 2012 vedení města, ve vazbě na
aktuální situaci rozpočtu města, vyslovilo přímý požadavek na prověření
možností dosažení maximálních přepravních efektů v oblasti jižního
sektoru města při celkové minimalizaci investičních nákladů.
Původní návrh (2010 - 2011)
Varianty 2012
Zadání 2010:
(DUR 2011)
Nová trasa metra, provozně nezávislá
na trasách A,B,C, lehké kolejové metro
bez řidiče, vybavené nejmodernější
dostupnou technologií pro zabezpečení
a řízení provozu, s úsporným
a flexibilním provozem.
Investor měl ambici zajistit prostředky
na takové řešení.
Původní návrh cílového řešení v úseku
metra I.D Depo Písnice - Náměstí Míru
nadále považujeme za optimální řešení
jak z hlediska potřeb hl.m. Prahy, tak
z hlediska světových trendů ve výstavbě
metra, prověřených v řadě jiných měst.
Zadání 2012:
Investor nemá možnost zajistit financování
původního návrhu v reálném časovém
horizontu. Alternativou je hledání
úspornějšího řešení, které při minimalizaci
počátečních nákladů přinese maximální
užitek městu.
Veškeré zkoumané alternativy zachovávají
původní dopravně urbanistické řešení,
tj. vedení trasy a umístění stanic, které je
územně stabilizované.
Alternativy, které hledáme, jsou
postupnými kroky - etapami, jak k tomuto
cíli dospět při aktuálních limitovaných
finančních možnostech města a při co
nejmenším odchýlení od původního návrhu
po dokončení celku.
Význam a přínosy nové trasy metra D
Alternativní řešení hledáme zejména pro první etapu výstavby v dopravně
nejpotřebnějším úseku Pankrác - Depo Písnice. Již tato etapa
- zásadně zlepšuje problematickou dopravní situaci v obsluze západní části
jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Novodvorská, Libuš) a dalších sídlišť,
- nahrazuje stávající nevyhovující autobusový návoz cestujících ke stanicím
linky metra C, včetně žádoucího odlehčení její jižní části, spojený se
snížením obratu stanice Kačerov,
- vykazuje zásadní ekologické přínosy v rovině redukce počtu autobusů
(ze zastávky Nemocnice Krč v ranní špičkové hodině odjíždí 141 spojů
autobusových linek, tzn. interval 25,5 sekundy),
- zajišťuje výrazné zvýšení celkové kvality a bezpečnosti dopravy,
- kromě dopravní obsluhy v rámci hranic města vytváří podmínky pro zajištění
potřebné změny v dopravní obsluze jižní části příměstského regionu,
- zabezpečuje žádoucí podchycení autobusové dopravy a části individuální
automobilové dopravy ve stanicích Písnice a Depo Písnice tzn. v okrajové
části města (terminály autobusové dopravy, parkoviště P+R).
Varianty posuzované v r. 2012
0. Návrh 2011 - nulová srovnávací varianta - autonomní dopravní systém (vlaky
bez řidiče), dle Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) z 11/2011,
1. Návrh 2011 - optimalizace - autonomní dopravní systém (vlaky bez řidiče)
zůstává, optimalizuje se stavební řešení a postup výstavby.
2. Kompatibilní dopravní systém s trasami A,B,C - s úsporami ve smyslu výše
uvedené optimalizace, dalších úspor se dosahuje v rámci užitého dopravního
systému a odpovídajícího stavebního řešení.
Základní provozní koncept zůstává zachován (tj. samostatná trasa D s přestupem
na trasu C ve stanici Pankrác).
3. Odbočení z trasy C ve stanici Pankrác – s veškerými výše uvedenými úsporami.
Dopravní systém je stejný jako v předchozím bodě (kompatibilní s trasami A,B,C).
Změna provozního konceptu (odbočení a linkový provoz na trasách C a D) umožní
další úspory ve stavebním řešení první etapy Pankrác - Depo Písnice.
Možnosti etapizace výstavby
- s ohledem na Variantu 3 (investičně nejúspornější) - odbočení z trasy C
jsou všechny navržené Varianty nejprve porovnávány pro úsek
Pankrác - Depo Písnice,
- u všech Variant je jako doplňující možnost posouzeno etapové rozdělení tohoto
úseku na části Pankrác - Nové Dvory a Nové Dvory - Depo Písnice s přerušením
výstavby (zejména přerušením ražby tunelů, které přináší dodatečné náklady),
- u všech Variant je následně posouzena investiční náročnost dostavby
a dovybavení celé trasy I.D dle platného územního plánu, tj. dostavba úseku
Pankrác - Náměstí Míru. Kromě přímé dopravní vazby trasy D do širší centrální
oblasti města se jedná se o úsek, který zároveň tvoří potenciální náhradu za
dopravní spojení realizované po Nuselském mostě.
Varianty etapy metra I. D
0. Návrh 2011 – DUR
1. Návrh 2011 – optimalizace
2. Kompatibilní dopravní
systém s trasami A, B, C
Pankrác - Depo Písnice
3. Odbočení z trasy C
Kompatibilní dopravní systém - Varianty 2 a 3
zásadní přínosy
- možnost využití disponibilní kapacity stávajícího vozového parku,
- možnost využití stávajícího technického a technologického zázemí metra
a stávajících mechanizmů oprav a údržby,
- bez nutnosti okamžité výstavby nového depa Písnice a nového dispečinku
trasy D pro etapu Pankrác - Depo Písnice (při vědomí všech provozně
technologických souvislostí),
- ve Variantě 3 navíc - možnost provozování úseku Pankrác - Depo Písnice
v podobě odbočky z trasy C, v tom případě bez nutnosti výstavby nové stanice
metra trasy D Pankrác v této etapě výstavby (trasa D bude dočasně zaústěna
do stávající stanice Pankrác na trase C),
- přesun části investičních prostředků na realizaci celé trasy D do pozdějšího
období (tj. do etapy výstavby úseku severně od stanice Pankrác), s očekávaným
zlevněním prvních etap výstavby (jižní část trasy), tj. minimalizace počátečních
nákladů se zachováním výše komentovaného maximálního užitku pro město.
Kompatibilní dopravní systém - Varianty 2 a 3
zpětné (negativní) důsledky
- momentální rezignace na původně navržený nový, moderní, plně
automatizovaný systém metra se všemi doprovodnými atributy, mezi
které podle světových zkušeností patří zejména vyšší spolehlivost,
flexibilita a nižší provozní náklady,
- možnost následného dovybavení je obecně možná, ale relativně nákladná;
týkala by se zejména automatického provozu vlaků bez řidiče a systému
bezpečnostních oddělovacích stěn,
- rezignace na systém s horním odběrem trakční energie (bezpečnost,
energetika, pokračování trasy do regionu na jih) - prakticky nelze řešit
následně.
- duální technologické vybavení vlaků pro provoz po trase C i trase D, kde
předpokládáme rozdílné zabezpečovací zařízení (dodatečné náklady
a případná nižší spolehlivost),
- ve Variantě 3 navíc pro cestující - delší (nepravidelný) špičkový interval na
trase C v úseku Pankrác - Háje a Holešovice - Letňany.
Orientační propočet investičních nákladů variant
autonomní systém
jednotlivé úseky
Úsek Pankrác - Depo Písnice
kompatibilní systém
Varianta 0
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Návrh 2011
Návrh 2011 - optimalizace
Kompatibilní systém
Odbočení z trasy C
35 130
33 273
28 976
24 687
27 420
25 563
22 834
19 104
7 710
7 710
6 142
5 583
45 088
43 431
42 815
43 703
43 431
45 934
46 821
z toho - stavební část
z toho - dopravní systém
Dokončení trasy ID
Celkem Náměstí Míru - Depo Písnice
Dokončení trasy ID s automatickým systémem metra
Celkem Náměstí Míru - Depo Písnice automaticky systém
45 088
Rozdělení úseku Pankrác - Depo Písnice na dvě stavby (dva dodavatelé)
Úsek Pankrác - Nové Dvory
21 498
20 131
19 854
16 271
Úsek Nové Dvory - Depo Písnice
14 632
14 390
10 371
9 723
Celkem Pankrác - Depo Písnice
36 130
34 521
30 224
25 994
1 000
1 248
1 248
1 307
navýšení oproti kontinuální výstavbě
Ceny uvedeny v milionech Kč bez DPH, cenová úroveň roku 2011
Etapizace výstavby trasy metra D
Variantní možnosti financování (cashflow)
25
standard kvality
mld.
Celková investice 45 mld. Kč
20
15
10
5
0
I.D1
I.D2
I.D3
Ekonomizace výstavby v rámci prvních provozních etap
V navržených Variantách 1, 2, 3 lze oproti srovnávací Variantě 0 dosáhnout úspor
v řádu miliard Kč.
Ve Variantě 1, se zachováním automatického metra bez řidiče cca 2 mld. Kč.
Při užití kompatibilního dopravního systému lze očekávat redukci nákladů na
realizaci jižní části trasy metra v oboru cca 6 mld. Kč (Varianta 2 - přestup na
Pankráci), respektive cca 10 mld. Kč (Varianta 3 - větvení trasy C).
V případě rozdělení úseku Pankrác - Depo Písnice na dvě stavby (případně i dva
dodavatelé) dochází ke zvýšení nákladů o více než 1 mld. Kč.
Dosažení maximálních přepravních efektů vynaložené investice jak pro město
Prahu, tak pro region jižně od Prahy je možné pouze při realizaci celého jižního
úseku trasy D až k okraji Prahy, kde jsou u stanic Depo Písnice a Písnice umístěny
kapacitní autobusové terminály a parkoviště P+R.
Z uvedeného důvodu doporučujeme celý úsek Pankrác - Depo Písnice realizovat
jako jednu investiční akci, s případným etapovým zprovozněním úseku Pankrác Nové Dvory. Kontinuální realizace je rovněž investičně úspornější.
Možnosti financování
Způsob financování není na úrovni města Prahy dosud rozhodnut. Projekt je
primárně připravován pro financování z veřejných zdrojů (Praha, ČR, EU).
Alternativou může být
- soukromá investice i provoz (PPP),
nebo v řadě metropolí osvědčený
- kombinovaný způsob, kdy stavební investice (dopravní cesta – tunely,
stanice, koleje atd.) je financována z veřejných zdrojů a dopravní systém
(vlaky, zabezpečovací a řídící systém, napájení atd.) je financován
i provozován formou koncese.
Pro uvedené dva alternativní postupy však není vhodná investičně nejúspornější
Varianta 3 - odbočení z trasy C, neboť je provozně příliš svázána se stávající
sítí metra.
Dosavadní projednání návrhu variant řešení
Návrh variant řešení projednal Výbor pro dopravu v 10/2012 a Rada města na ně
následně reagovala zejména dvěma usneseními:
Usnesení Rady z 12/2012 – pokračovat v přípravě pro 1.etapu, tj. úsek Pankrác –
Depo Písnice, pro metro s dopravním systémem kompatibilním s trasou C, tj.:
- Varianta 2 (přestup na Pankráci), nebo Varianta 3 (odbočení z trasy C),
- vlaky s řidičem, spodní odběr trakční energie, výška nástupiště 1,0 m.
Usnesení Rady z 10/2013 – pokračovat v přípravě, souhlas se žádostí o příspěvek
z Fondů EU Operační program Doprava 2014+.
Poznámka: Prostředky z OPD 2014+ lze čerpat v letech 2014 – 2020, s přesahem
do r. 2022 (některé zdroje uvádějí do 2023).
Základní porovnání variant
Časový rámec přípravy a realizace
Pro další postup přípravy byly zpracovány harmonogramy podle navržených
variant řešení (příloha usnesení Rady města z 10/2013).
Ve Variantě 2 (přestup) lze uvažovat se zahájením výstavby v roce 2016
a uvedením 1.etapy do provozu cca na konci roku 2021.
Varianta 3 (odbočení) vyžaduje dílčí změnu územního plánu. Příprava projektu
by proto byla příslušně prodloužena. Odhadovaná doba možného zprovoznění
první etapy trasy je optimisticky uvažována do konce roku 2022.
Uvedené časové údaje platí pouze za předpokladu, že práce na přípravě projektu
budou probíhat kontinuálně a vydání úředních povolení nebude komplikováno
odvoláními apod.
Názorně je problematika prostupu přípravy v čase patrná z následující tabulky.
Postup přípravy projektu dle sledovaných variant
Poznámka: Časová rizika projektu žlutě podbarvena
Závěrečné zhodnocení a doporučení
Navržené Varianty 2 a 3 s kompatibilním dopravním systémem přinášejí nespornou
reálnou možnost podstatné úspory v období realizace jižní části trasy metra D
v úseku Pankrác - Depo Písnice.
Postup následujících kroků v přípravě a realizaci projektu:
- jakmile ÚR nabyde právní moci, obstarat stavební povolení (SP) pro úsek Pankrác
– Depo Písnice v souladu s ÚR (tj. pro Variantu 2 – přestup),
- zároveň připravit dokumentaci pro fondy EU (Studie proveditelnosti, Žádost do
programu OPD 2014+),
- zároveň pokračovat v obstarání úředních povolení pro změnu na Variantu 3 –
odbočení, tj. změna ÚP, tzv. „malá EIA“, změna ÚR
- bude-li Varianta 3 dále sledována a nenarazí-li její projednání na problémy, které by
znemožnily financování z fondů EU - rozhodnout o výběru varianty (V2 – přestup,
nebo V3 – odbočení), na vybranou variantu uspořádat tendr, realizovat stavbu
a uvést ji do provozu,
- narazí-li projednání Varianty 3 na problémy, které by znemožnily financování
z fondů EU - postupovat dále podle Varianty 2 – přestup, uspořádat tendr,
realizovat stavbu a uvést ji do provozu.
Děkuji za pozornost
Download

Aktuální stav přípravy, možnosti dalšího postupu 11/2013