Základní škola, Kosova Hora, okres Příbram, příspěvková organizace
se sídlem v Kosově Hoře 85, 262 91 Kosova Hora
PROVOZNÍ ŘÁD 2014/2015
Vypracoval:
Schválil:
Pedagogická rada projednala dne
Směrnice nabývá účinnosti dne:
Mgr. Ondřej Bureš
Mgr. Ondřej Bureš
27. 8. 2014
1. 9. 2014
(dle § 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů)
I. Základní údaje o zařízení:
Základní škola, Kosova Hora, okres Příbram
Kosova Hora 85, 262 91 Kosova Hora
IČO: 75030471
Pracovník pověřený vedením školy: Mgr. Ondřej Bureš
Tel.: 775 553 918 (ředitelna)
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.skola.zskosovahora.eu
II. Popis školy:
Kapacita, počet žáků:
Kapacita školy je 320 žáků.
Kapacita školní družiny je 56 žáků.
Škola má celkem dvě budovy včetně tělocvičny. Budova č.p. 85 má 9 učeben,
knihovnu, tělocvičnu s nářaďovnou a se šatnami a sociálním zařízením, 2 sborovny, WC
pro chlapce a dívky, dva sklepní prostory, spisovnu, místnost pro úklid, kotelnu, dva
kabinety a ředitelnu. K budově náleží školní pozemek se zahradou. Budova č. p. 153 má 4
učebny (včetně učebny družiny), sborovnu, 1 kabinet, úklidovou místnost, sklep, kotelnu, 2
šatny, 2x WC.
Učebny jsou kapacitně přizpůsobené až pro 35 žáků, odborné učebny pro 10 – 20 žáků.
Podmínky pro tělovýchovnou činnost :
Součástí školy je jedna tělocvična (budova č. p. 85). Tělocvična je vybavena
gymnastickým nářadím (hrazda, kruhy, lavice, žíněnky, švédské bedny, atd.) uskladněné
v přilehlé nářaďovně. Další cvičební a sportovní pomůcky jsou uloženy v kabinetě TV.
K tělocvičně náleží dámská a pánská šatna se společnými sprchami a WC. Škola využívá hřiště
TJ Sokol Kosova Hora.
1
Požadavky na hygienická zařízení:
Budova č. p. 85:
Společné žákovské šatny (74 uzamykatelných skříněk pro 1 – 2 žáky a 16 boxů pro 1 žáka).
Dámské a pánské šatny, které jsou součástí tělocvičny.
WC – 1x pánské, 1x dámské, společné WC v šatně tělocvičny.
Každá učebna je vybavena umyvadlem s tekoucí studenou vodou (s výjimkou IT učebny a
učebny pro 3. třídu).
Umývárna v šatnách tělocvičny – tekoucí teplá i studená voda, 4x sprcha s teplou vodou.
Budova č. p. 153:
Společné žákovské šatny – 2x (bez uzamykatelných skříněk).
WC – 1x pánské, 1x dámské, WC pro personál.
Učebny jsou vybaveny umyvadly s tekoucí studenou vodou.
Využívání školní budovy a pozemku pro jiné aktivity školy:
Školní tělocvična je využívána ke školním sportovním zájmovým útvarům a školní družinou. Je
pronajímána jednotlivcům i organizacím ke sportovním účelům (16,00 – 22,00 hod. pondělí až
pátek, o víkendech 7,55 – 22,00).
Školní pozemek slouží školní družině (11.40 – 16,00 hod.), v pozemku přilehlém k budově č. p.
153 je k dispozici školní hřiště.
Školní družina
Kapacita: 56 žáků.
Využití: 1. – 5. třída.
Počet oddělení: 1 – 2 (v závislosti na počtu přihlášených žáků).
Provozní doba: ráno 6,00 – 7,35 hod., odpoledne 11,35 – 16,00.
Pobyt venku: 13,00 – 14,00 hod. (herní činnosti, vycházky)
III. Organizace vyučování:
Organizace:
Začátek vyučování: 7,55 hod.
Ukončení vyučování: 14,40 hod.
Vyučovací hodina: délka 45 min.
Přestávky 10min. po každé hodině, během dopoledního vyučování po druhé vyučovací hodině
20 minut, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním po 5. a 6. vyučovací hodině 30 min.,
Počet hodin v jednom sledu:
- 1.-5. ročník 4 - 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování
- 6. - 9. ročník 5 - 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování, v odpoledním vyučování 1 - 2
hodiny.
Stravování:
Způsob stravování: smluvní, školní jídelna při Mateřské škole Kosova Hora. Pravidla stravování
se řídí Provozním řádem jídelny Mateřské školy.
Doba vydávání stravy: od 11,30 do 13,30.
Možnost doplňkového občerstvení: prostřednictvím nápojových a občerstvovacích automatů (1x
automat na horké nápoje, 1x automat se studenou stravou a balenými nápoji) – budova č. p. 85
2
Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“ (I. stupeň) a „Mléko do škol“.
Pitný režim:
Dopoledne - žáci si nosí vlastní nápoje nebo využívají nápoje z automatů (horké nápoje, balená
voda, limonády).
Oběd – nápoje ve školní jídelně (čaj, ovocný nápoj, ochucené mléko, atd.).
Školní mléko – průběžně.
Pohybová výchova:
Žáci 1. – 9. ročníku mají dvě hodiny tělesné výchovy týdně. Žáci 6. – 9. ročníku mohou
navštěvovat volitelný předmět Sportovní činnosti (časová dotace 1 hodina týdně).
Jiné zařazené tělesné aktivity - výuka plavání, škola v přírodě (žáci 1. – 9. třídy), lyžařský
výcvikový kurz (žáci II. stupně, obvykle 1x za dva roky).
Přestávka mezi 2. a 3 vyučovací hodinou (20 minut), polední přestávka – žáci mohou využívat
školní pozemek.
Škola využívá hřiště TJ Sokol Kosova Hora.
Režim práce s počítačem:
PC učebna – 17 PC stanic (LCD monitory, PC stolky).
Vyučování: předmět Informatika (5. tř. 1 hodina týdně, 6. tř. 2 hodiny týdně v jednom sledu).
PC učebna bývá využívána i v ostatních předmětech.
Žáci mohou PC učebnu využívat i při volnočasových aktivitách.
IV. Další požadavky
Výchova ke zdravému životnímu stylu
 Součástí výuky (SV, P, TV, PRV, atd.), projektů – zejména OČMS (“Branný den“) –
každoročně, školních akcí, atd.
 Vnitřní řád školy.
 Evidence a registrace úrazů.
 Lékárnička první pomoci: umístěna v kabinetu TV, učebně pracovních činností, na
přístupných místech (chodby) budov č. p. 85 a 153.
 Seznam telefon. čísel:
Ředitelna
775 553 918
Budova 153 („Malá škola“)
775 553 920
Sborovna 85
775 553 919
Vých. poradce, metodik
prevence, asistentka
pedagoga
775 553 921
Tísňové linky:
112
jednotné evropské číslo tísňového volání,
3
150
155
158
156
Hasičský záchranný sbor ČR,
zdravotnická záchranná služba,
Policie ČR,
obecní (městská) policie.
 Škola má vypracován Traumatologický plán.
 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků při praktické výuce a jejich
používání: pracovní rukavice, pláště, zástěry, brýle.
V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Teplota vzduchu:
Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti: 20 až
22 °C. Je zajištěna možnost regulace proti pronikání slunečního záření okny místnosti závěsy.
Větrání, osvětlení:
Okna v učebnách mají možnost ventilace.
Učebny mají možnost denního osvětlení a jsou vybaveny stropními svítidly.
VI. Zásobování pitnou vodou
Zdroj:
Veřejný vodovod
VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu a čištění
Denní úklid:
a) setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí
splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem: umytí umývadel, záchodových mís,
sedátek na záchodech
Týdenní, celkový:
jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů,
minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech
prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned.
Způsob a četnost desinsekce a deratizace
profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci
s odbornými pracovníky DDD
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky jsou ukládány do odpadních nádob nebo do jednorázových plastových obalů.
Úklid odpadů je prováděn denně. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť do plastových kontejnerů
a zneškodňovány denně.
4
VIII. Jiné
Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)
Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší
mimořádné situace.
V Kosově Hoře, dne 25. 8. 2014
………………………………..
Mgr. Ondřej Bureš, pověřený vedením školy
5
Download

Provozní řád školy