Výroční zpráva
Kompas Social o.s.
2012
Slovo paní ředitelky úvodem
Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy
občanského sdružení Kompas Social o.s.
9. července byl zahájen provoz domova pro
seniory SENIOR RESIDENCE TERASY. Projekt
vznikl za výrazné pomoci dotace z EU
přestavbou a nástavbou kdysi největší plzeňské
mateřské školky a jeslí. Dnes v novém
moderním zařízení najde domov 52 seniorů.
Objekt, který má 5 podlaží, je postaven ve
svahu, z každého patra je přístup přímo
na terén nebo na terasu, odtud vznikl jeho
název Terasy. Celý areál je bezbariérový
včetně přístupu do zahrady se vzrostlými
stromy, pod kterými je příjemné posezení.
Klienty jsme přijímali postupně, každému novému obyvateli byla věnována zvýšená
péče, aby měl dostatek času zvyknout si na nové prostředí. Všichni pracovníci
domova Senior residence Terasy přijali jako svůj osobní i kolektivní cíl, že vytvoříme
v domově prostředí velmi podobné domácí atmosféře, aby každý obyvatel získal pocit
jistoty, bezpeční a důvěry. Individuální přístup ke klientovi a jeho rodině je naším
základním posláním, nejen prázdnou frází.
Při úvodním hodnocení prvního pololetí činnosti Senior residence Terasy musím
především poděkovat celému pracovnímu kolektivu. První rok provozu jsme museli
zvládnout jako nová sociální služba bez jakékoliv finanční podpory od státní správy.
Všichni zaměstnanci byli přijímáni s vědomím, že minimálně do konce roku 2012
budou pracovat za mnohem nižší mzdu, než bylo obvyklé na srovnatelných pozicích
v jiných organizacích a naopak že budou muset odvádět velmi kvalitní práci. Protože
se tohoto úkolu všichni zhostili velmi dobře, chci všem touto cestou znovu poděkovat.
Kdybych měla odpovědět na otázku, na co jsem nejvíc pyšná, co se nám za první
půlrok činnosti nejvíce podařilo, moje odpověď bude mít tři části:
Nejvíc jsem pyšná na naše zaměstnance, na všechny slyším od uživatelů pochvalu a
to je velká satisfakce za naši práci.
Jsem pyšná na naše uživatele, jak jsou hezky oblečení, jak se zapojují do dění
v domově, mnozí velmi aktivně, jak se chovají hezky jeden k druhému, jak jsou
mnozí vděčni za naši péči.
Moc si vážím rodinných příslušníků, kteří nám pomáhají v motivaci svých seniorů pro
strávení kvalitního a hezkého života v novém domově. Role rodiny je pro seniory
důležitější než cokoliv jiného. Největší úspěchy ve zlepšení fyzického a psychického
stavu vidíme u klientů, kde dobře spolupracuje rodina.
A v čem si myslím, že je naše služba výjimečná? V tom, že od mnohých našich
klientů slyšíme větu: „Tady jsem doma“. A v tu chvíli vím, jak velký má naše práce
smysl.
Za Senior residence Terasy ing. Milada Brašnová, ředitelka domova
Základní údaje
Domov pro seniory Senior residence Terasy provozuje občanské sdružení Kompas
Social o.s. jako registrovanou sociální službu, poskytovanou v souladu se zákonem
108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je určena mobilním a imobilním seniorům
se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, ale i z důvodu trvale
nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby. Jde o občany, kteří vyčerpali dostupné možnosti sociální služby poskytované
v terénu, jsou osamělí nebo rodinná péče nedokáže jejich potřeby zabezpečit.
Domov je velmi dobře vybaven, pro
obyvatele domova je zajištěno
celodenní stravování, připravované
ve vlastní kuchyni, podává se
v jídelně nebo na pokoji. V domově
je moderní koupelna s vanou pro
vozíčkáře, sprchovací box pro ležící
klienty a vana s hydromasáží.
Pokoje jsou vybaveny nábytkem a
nadstandardními
polohovacími
lůžky, které jsou vhodné i pro
dlouhodobý pobyt klientů na lůžku.
Ubytování je převážně ve velkých dvoulůžkových pokojích, u některých s možností
vytvoření soukromí pro každého obyvatele, s předsíní a s vlastním sociálním
zařízením. Čtyři pokoje jsou jednolůžkové, tři pokoje jsou přednostně určeny pro
imobilní klienty. Budova je bezbariérová s výtahem pro možnost přemístit klienta na
lůžku.
Je zajištěna nepřetržitá služba registrovaných zdravotních sester a pracovníků
v sociálních službách. Do domova pravidelně dochází praktický lékař, smluvně je
zajištěn dohled ostatních odborných lékařů.
Registrovaná služba: domovy pro seniory
identifikátor: 2131599
Senior residence Terasy od 9.7. 2013 kapacita 30 lůžek
od 9.10.2012 kapacita 52 lůžek
Adresa:
Senior residence Terasy, Sokolovská 1099/80
323 00 Plzeň - Bolevec
www.residenceterasy.cz
sociální pracovnice Mgr. Barbora Kubišová
tel.: 373 302 300
[email protected]
Jak šel rok 2012 v občanském sdružení Kompas Social o.s.
V prvním pololetí 2012 probíhala poslední etapa projektu Senior residence Terasy,
který byl podpořen v rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa : 2 –
Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory: 2.5 – Rozvoj infrastruktury pro
sociální integraci, registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.500/05.01628. Projekt byl
stavebně dokončen, vybaven a připraven na provoz domova pro seniory v souladu se
zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.
9. července 2012 byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR RESIDENCE
TERASY, slavnostní otevření za účasti představitelů Plzeňského kraje, města Plzeň,
MO Plzeň 1, institucí i odborné a laické veřejnosti se konalo 19.července 2012.
Registrace domova pro seniory byla zpočátku vydaná pro 30 lůžek s cílem
postupného naplňování uživateli a zajištění stabilizace pracovního týmu, vyzkoušení
všech procesů fungování nového zařízení a bezporuchový chod objektu. Po třech
měsících byla registrace upravena na cílovou hodnotu 52 lůžek.
Pracovní tým se postupně rozrůstal, pod vedením ředitelky a předsedkyně OS a
klíčových vedoucích pracovníků byl postupně naplněn do požadovaného počtu.
Personální zajištění:
Ředitelka a předsedkyně sdružení
Sociální pracovnice:
Vrchní sestra:
Vedoucí provozu:
Ing. Milada Brašnová
Mgr. Barbora Kubišová
Pavlína Šavlíková
Miroslava Kavická
Pracovnice přímé péče:
Zdravotní sestry s registrací pro práci bez lékařského dohledu:
Pracovnice v sociálních službách:
4 pracovnice
8 pracovnic
Technicko hospodářští pracovníci:
Zajištění chodu vlastní kuchyně a úklidu
3 pracovníci
O technický stav celého areálu, bezchybný chod zařízení, za zajištění revizí,
pravidelných kontrol, řízení oprav a udržování se staral bez nároku na mzdu:
místopředseda sdružení:
ing. Antonín Brašna.
Kromě 19 pracovníků na hlavní pracovní poměr byly činnosti v kuchyni a úklid
doplněny o 2 pracovníky na dohodu o provedení práce.
Na dohodou o provedení práce v domově působila také ergoterapeutka.
Využívali jsme činnosti dobrovolníků z dobrovolnického centra Totem a
z dobrovolnické agentury DoRa. Také jim děkujeme za jejich čas a obětavost,
protože zadarmo ve svém volném čase se podíleli na programu pro naše uživatele.
Úhrady za poskytované sociální služby:
Ubytování:
Celodenní strava:
200 Kč/den
160 Kč/den
Každému uživateli musí zůstat 15 % z přiznané výše důchodů.
Pokud neměli uživatelé dostatečný příjem na úhradu v plné výši, požádali jsme
rodinné příslušníky o spolufinancování sociální služby. Nikdo z oslovených rodin tuto
naši žádost neodmítl, všem touto cestou děkujeme.
Naopak neúčtujeme uživatelům žádné další poplatky za používání vlastních
elektrospotřebičů, jako jsou televizory, ledničky apod.
Příspěvek na péči: v přiznané výši
Pokud neměl při přijetí uživatel přiznán příspěvek na péči, zajistili jsme žádost o jeho
přiznání a rodinu jsme požádali o zaplacení zálohy na péči, kterou jsme po přiznání
příspěvku s rodinou vyúčtovali.
Fakultativní služby mohou být sjednány v rozsahu dle přání klienta. Jedná se
zejména o služby pedikérky, kadeřnice apod., náklady jsou účtovány ve výši přímých
nákladů.
Pouze s pomocí rodin uživatelů a s dofinancováním ze soukromých zdrojů a z půjček
od členů občanského sdružení byl provoz roku 2012 finančně zajištěn bez dotací ze
státní správy.
Uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče se zdravotními
pojišťovnami
Všechny pojišťovny, které jsme požádali o uzavření smlouvy nám vyhověly.
Vykazujeme výkony z kapitoly 913 všeobecná sestra v sociálních službách:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
O uživatele domova se starají lékaři:
Praktický lékař
Psychiatr
Diabetologie
Oční lékař
Zubní lékař
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Milena Pechová
Veronika Sýkorová
Olga Holá
Dagmar Cirková
Čechura
Ostatní odborní lékaři podle speciálních potřeb klientů, všem lékařům děkujeme za
jejich péči.
Čtyři pilíře naší péče
1. Přímá péče o klienty
Je zajištěna nepřetržitá služba zdravotní sestry a pracovnic v sociálních službách.
Všichni klienti mají u lůžka a v koupelně u pokoje dorozumívací zařízení sestrapacient pro možnost přivolání pracovnice přímé péče kdykoliv je potřeba.
O Klienty se staráme v duchu principu šetrně a laskavě pečovat, ale nepřepečovávat.
S cílem aktivizace uživatelů k aktivnímu trávení volného času i v péči o vlastní osobu.
Na druhou stranu, nikdy neodmítneme pomoc a péči uživateli, která je nad rámec
sjednaného rozsahu služby nebo pomoci odpovídající příslušnému stupni příspěvku
na péči. Každý klient může požádat kdykoliv o jakoukoliv pomoc. Základní poslání,
které jsme přijali je, aby se v Senior residence Terasy mohl cítit každý uživatel jako
doma. Celý pracovní kolektiv se snaží vytvořit rodinnou atmosféru, pocit bezpečí,
jistoty a laskavosti.
Smluvní lékařka MUDr. Milena Pechová dochází do domova pravidelně minimálně
jednou týdně a pravidelně všechny uživatele navštěvuje. Pravidelně dochází i odborní
lékaři.
Kromě péče dané zákonem o sociálních službách, kterou uživatelům poskytujeme, se
snažíme zvýšit pocit lidské důstojnosti u uživatelů tím, že poskytujeme řadu služeb na
vyšší než standardní úrovni.
Jedná se zejména o využívání balnea s vanami
s hydromasáží, kterou uživatelé často a rádi využívají
kromě toho, že má každý pokoj vlastní sociální zařízení
s koupelnou a WC. Pro ležící klienty máme mobilní
hydraulické lůžko pro zajištění důkladné hygieny.
2. Stravování
Také
stravování
zajišťujeme
na
nadstandardní
úrovni.
Základním
stavebním kamenem je příprava jídel ve
vlastní kuchyni. Velká část klientů dochází
na tři hlavní jídla do jídelny, kde jim jsou
pokrmy servírovány u prostřených stolů
jako v restauraci. Také klienti, kteří se
stravují na pokoji, dostanou jídlo
naservírované vždy upravené a hlavně
teplé, přepravuje se ve vodní lázni.
Dopolední svačina je obvykle ovoce nebo zelenina, odpolední svačina je většinou
krém, puding nebo jiný mléčný výrobek. Minimálně jednou za týden máme vlastní
pečený moučník. Všechna jídla jsou v kuchyni nejen kvalitně a chutně připravovaná,
úhledně servírovaná, ale zejména je kontrolovaná jejich vhodná skladba z hlediska
dietologického. Diabetici samozřejmě dostávají druhou večeři.
Po celý den je k dispozici sladký a hořký teplý čaj, v letním období chlazené
nealkoholické nápoje a automat na kávu. Zároveň pro všechny uživatele je průběžně
doplňován čaj na pokoje a trvale je kontrolován jejich pitný režim.
Čtyři pilíře naší péče
3. Zahrada a terasy
Slovo terasy nemáme jen v názvu. Z každého podlaží se dá vyjít na terasu nebo
přímo ven a na zahradu. K domovu přiléhá prostorná zahrada parkového typu
s asfaltovým chodníkem pro snadný pohyb vozíčků a
chodítek. Kvetoucí záhony od jara do podzimu lákají
k pravidelným posezením na lavičkách. Když je moc horko
nebo naopak deštivo, využíváme pro příjemné posezení
prostory, které byly původně určeny k zastřešenému
parkování. Protože je ale parkoviště pro návštěvy a
zaměstnance dostatečně velké v jiné části areálu,
využíváme tento prostor jako venkovní klubovnu a také kuřárnu, protože se v celém
objektu nesmí kvůli protipožárním opatřením kouřit.
Toto je také jedno z míst, kam pracovnice v přímé péči vozí na zdravotních křeslech i
ležící klienty, aby se mohli účastnit volnočasových aktivit a kulturního programu.
4. Volnočasové aktivity
Hezkou tradicí se stala pravidelná
vystoupení dětí z 87. MŠ. Paní učitelky
nacvičily pro každé vystoupení jiné písničky
a scénky. Setkávání nejstarších obyvatel
Bolevce s těmi nejmenšími byla velmi
dojemná. Při vystoupení ukápla nejedna
slzička dojetí. Děti vždy přinesly každému
seniorovi drobný vyrobený dárek.
Spolupráce s dobrovolnickou organizací
TOTEM měla dvě roviny, jednak pravidelně
docházeli dobrovolníci, kteří trávili čas jak skupinově, tak individuálně s jednotlivými
klienty. Velkou událostí byla hudební vystoupení Seniorkapely, jejichž písničky si
zazpívali všichni společně. Zpívání je vůbec nejoblíbenější zábava, na Terasách se
zpívá kdekoliv a při jakékoliv příležitosti, i když se třeba jen čeká na loutkové
vystoupení, které předvádí rovněž dobrovolnice z TOTEMu.
Druhou dobrovolnickou agenturou, která k nám vysílá dobrovolníky je DoRa. Práce
dobrovolníků, postavená na bezúplatné činnosti, je pro náš nízký rozpočet velmi
cenná.
Výlet na koncert mimo domov jsme podnikli jen jednou, a to do Totemu, ale protože
byl pro většinu klientů náročný, orientujeme se na ta vystoupení, jejichž protagonisté
přijedou za námi.
Mimo domov organizujeme méně náročné vycházky.
Každý pracovní den měli uživatelé připraven program ve společenské místnosti nebo
ve venkovní klubovně, zaměřen byl většinou na kulturu, rukodělnou práci nebo
cvičení. K dispozici je výborně vybavená knihovna. Zajímavou aktivitou je občasné
vaření a pečení, nejkrásnějším a také nejchutnějším výsledkem této činnosti bylo
napečené vánoční cukroví, které kromě jiného zdobilo i vánoční tabuli.
Struktura obyvatel k 31.12.2012:
Kapacita
Přijetí
Ukončený pobyt
52 lůžek
47 klientů
9 klientů z toho 6 klientů zemřelo
1 klientka byla umístěna do PL Dobřany
2 klientky se vrátily do domácího prostředí
Počet uživatelů k 31.12.2012:
Z toho ženy:
muži:
38
30
8
Uživatelé dle výše příspěvků na péči
I. stupeň
2
II. stupeň
11
III. stupeň
14
IV. stupeň
11
Uživatelé dle věku
Do 75-let
9
76-85
16
86-95
13
% obložnosti dle měsíců:
Červenec:
22,7
Srpen
39,39
Září
42,50
Říjen
54,40
Listopad
65,00
Prosinec
74,38
Do domova pro seniory jsme přijali 5 klientů s Alzheimerovou chorobou, kteří by
patřili do domova se zvláštním režimem. Péči ve „smíšeném“ pobytovém zařízení
zvládáme velmi dobře. K tomuto rozhodnutí nás vedla zkušenost, že chování a
potřeby některých klientů se stařeckou demencí se dá těžko striktně odlišit od
chování některých klientů s Alzheimerovou chorobou.
Co považujeme za největší přínos pro tyto klienty: žijí mezi ostatními seniory, mají
motivaci, vidíme pozitivní vliv na jejich fyzické i psychické zdraví.
Jak toto soužití ovlivňuje ostatní klienty: žádní klienti nejsou vystaveni žádnému
obtěžování – nejsou smíšené pokoje, někteří klienti se začali spontánně starat o
neorientované spoluobčany domova a vidí v tom svoji novou motivaci k aktivnějšímu
přístupu k životu.
Jaké hrozí nebezpečí: věnujeme zvýšenou pozornost při zařazení takového klienta do
pořadníku. Rodina musí být informována, že pokud by vývoj nemoci pokračoval tak,
že by chování klienta začalo narušovat provoz domova pro seniory, musela by být
smlouva ukončena v souladu s bodem X.2.b) smlouvy.
Dalších 9 klientů trpí stařeckou demencí, z toho 2 klienti mají psychiatrický nález.
Kdo nás v roce 2012 podpořil
Plzeňská teplárenská a.s. poskytla dar ve výši 50 000 Kč, finanční prostředky byly
použity na zakoupení nábytku do recepce a do společenské místnosti. Děkujeme
dodavateli tepla za tento dar.
Dále děkujeme za podporu manželům Blažkovým, paní Květě Monhartové, která
nám věnovala obraz, paní Jiřince Roučkové, která se stará o naši květinovou
výzdobu, vrchní sestře Pavlíně Šavlíkové, která věnovala domovu sedací soupravu,
všem členkám pracovního týmu a uživatelům, kteří přinesli květiny pro zpříjemnění
prostředí v domově.
Chybějící finanční zdroje byly poskytnuty jako půjčka formou finanční výpomoci ve
výši 8 786 400, poskytnutá z rodinných zdrojů členů sdružení včetně osobní hypotéky
a od rodinné firmy.
Další finanční prostředky na krytí provozních nákladů byly poskytnuty formou
peněžního daru od BM stavební, s.r.o. ve výši 40 000 Kč a od předsedkyně sdružení
ve výši 190 000 Kč.
ROP NUTS II Jihozápad – 30.6.2012 byla dokončena realizace projektu, v prosinci
2012 byla přijata poslední platba dotace a tím bylo uzavřeno i financování projektu.
Cíle pro rok 2013
Základním předpokladem je získání dotací ze státního rozpočtu, zejména z MPSV.
1. Získané peníze budou prioritně použity na zvýšení platů zaměstnanců a také
bude zvýšen počet pracovníků. Podíl klientů, kteří potřebují vyšší stupeň
pomoci je vyšší, než jsme původně předpokládali, proto musíme reagovat ve
zvýšení počtu pracovníků v sociálních službách na denní směně včetně víkendů
a svátků. Prioritou je spokojený a dobře opečovaný klient.
2. Při získání finančních zdrojů je záměr vytvořit nové pracovní místo
ergoterapeuta/tky. Pracovník, který by se na plný úvazek věnoval trénování
kognitivních funkcí, kondičnímu cvičení a podporoval by klubovou činnost
klientů.
3. V oblasti vzdělávání zaměstnanců najít vhodné formy vzdělávání, abychom
nejen splnili podmínky dané zákonem, ale aby byla školení pro pracovníky
přínosem.
4. Navázat spolupráci s odbornými školami v oblasti sociální práce a zdravotnictví
5. Podle finančních možností dovybavit zahradním nábytkem terasy, zřídit mobilní
zastřešení terasy a klubové posezení u jídelny.
6. Objekt je sice nový, ale ukazují se místa, která je potřeba opatřit ochrannými
prvky, zejména rohy zdí, dveří apod.
Zpracováno
v souladu s
vyhláškou
č. 504/2002
Sb. ve
znění
400/2005
Sb.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2012
( v celých tisících Kč )
Kompas social o.s.
IČ
Sokolovská 80
Plzeň 32300
26 51 76 21
Označení
TEXT
a
b
Číslo
řádku
hlavní
c
1
Činnosti
hospodářská
2
A.
Náklady
01
A. I.
Spotřebované nákupy celkem
02
690
1
Spotřeba materiálu
03
637
2
Spotřeba energie
04
53
3
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
05
4
Prodané zboží
06
Služby celkem
07
1 109
5
Opravy a udržování
08
5
6
Cestovné
09
7
Náklady na reprezentaci
10
8
Ostatní služby
11
1 104
Osobní náklady celkem
12
2 055
Mzdové náklady
13
1 546
10 Zákonné sociální pojištění
14
509
11 Ostatní sociální pojištění
15
12 Zákonné sociální náklady
16
13 Ostatní sociální náklady
17
A.
II.
A. III.
9
A. IV.
A. V.
A.
A.
A.
Daně a poplatky celkem
18
1
14 Daň silniční
19
15 Daň z nemovitostí
20
16 Ostatní daně a poplatky
21
1
22
28
Ostatní náklady celkem
17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
23
18 Ostatní pokuty a penále
19 Odpis nedobytné pohledávky
24
20 Úroky
26
21 Kursové ztráty
27
22 Dary
28
23 Manka a škody
24 Jiné ostatní náklady
VI.
Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem
25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku
27 Prodané cenné papíry a podíly
28 Prodaný materiál
29 Tvorba rezerv
30 Tvorba opravných položek
VII.
Poskytnuté příspěvky celkem
31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
32 Poskytnuté členské příspěvky
VIII.
Daň z příjmů celkem
33 Dodatečné odvody daně z příjmů
Náklady celkem
25
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
28
1356
1356
0
0
5 239
Označení
TEXT
a
b
B.
B.
B.
B.
B.
B.
B. VI.
B. VII.
C.
c
1
2
45
1
2
Tržby za vlastní výrobky
46
Tržby z prodeje služeb
47
3
Tržby za prodané zboží
48
Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
49
4
Změna stavu zásob nedokončené výroby
50
5
Změna stavu zásob polotovarů
51
6
Změna stavu zásob výrobků
52
7
Změna stavu zvířat
53
Aktivace celkem
54
8 Aktivace materiálu a zboží
55
9
56
Aktivace vnitroorganizačních služeb
10 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
57
11 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
58
Ostatní výnosy celkem
59
2 921
2 921
0
0
1 253
12 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
13 Ostatní pokuty a penále
60
14 Platby za odepsané pohledávky
62
15 Úroky
63
16 Kursové zisky
64
17 Zúčtování fondů
65
18 Jiné ostatní výnosy
66
1 253
67
0
Tržby z prodeje majetku zúčtování rezerv a opr.pol.celkem
61
19 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
68
20 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
69
21 Tržby z prodeje materiálu
70
22 Výnosy z krátkodobého finančního majetku
71
23 Zúčtování rezerv
72
24 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
73
25 Zúčtování opravných položek
74
Přijaté příspěvky celkem
75
26 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
76
27 Přijaté příspěvky (dary)
77
28 Přijaté členské příspěvky
78
Provozní dotace celkem
280
280
79
250
29 Provozní dotace
80
250
Výnosy celkem
81
4 704
Výsledek hospodaření před zdaněním
82
-535
34 Daň z příjmů
D.
hospodářská
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
III.
V.
hlavní
44
II.
Činnosti
řádku
Výnosy
I.
IV.
Číslo
Výsledek hospodaření po zdanění
83
84
-535
Zpracováno v souladu
s vyhláškou č.
504/2002 Sb. ve znění
400/2005 Sb.
ROZVAHA (BILANCE)
ke dni 31.12.2012
Kompas
social o.s.
Sokolovská
80
Plzeň
32300
(v celých tisících Kč )
IČ
26 51 76 21
označ
AKTIVA
I.
A.
I.
A.
II.
A.
II.
A.
1
2
40 750
62 002
Dlouhodobý nehmotný majetek
002
0
0
1
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
003
2
Software
004
3
Ocenitelná práva
005
4
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
006
5
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
007
6
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
008
7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
009
Dlouhodobý hmotný majetek
010
40 997
63 605
1
Pozemky
011
2
Umělecká díla, předměty a sbírky
012
3
Stavby
013
3 486
59 224
4
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
014
5
Pěstitelské celky trvalých porostů
015
6
Základní stádo a tažná zvířata
016
7
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
017
8
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
018
9
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
019
Dlouhodobý finanční majetek
021
III.
1
Podíly v ovládaných a řízených osobách
022
2
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
023
3
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
024
4
Půjčky organizačním složkám
025
5
Ostatní dlouhodobé půjčky
026
6
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
027
7
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
028
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
029
1
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
030
2
Oprávky k softwaru
031
3
Oprávky k ocenitelným právům
032
4
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
033
5
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
034
6
Oprávky ke stavbám
035
7
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
036
8
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
037
9
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
038
A. IIII.
4 142
239
37 511
020
III.
A. IIII.
Stav k posl.
dni úč. obd.
001
10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A.
Stav k 1.
dni
účetního
období
Dlouhodobý majetek
A.
A.
řád
10 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
039
11 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
040
0
0
-247
-1 603
-247
-874
-490
-239
označ
AKTIVA
řád
Stav k 1.
dni
účetního
období
Stav k
poslednímu
dni účetního
období
b
c
1
2
a
Krátkodobý majetek celkem
041
1 247
1 335
Zásoby celkem
042
0
29
1
Materiál na skladě
043
2
Materiál na cestě
044
3
Nedokončená výroba
045
4
Polotovary vlastní výroby
046
5
Výrobky
047
6
Zvířata
048
7
Zboží na skladě a v prodejnách
049
8
Zboží na cestě
050
9
Poskytnuté zálohy na zásoby
051
Pohledávky celkem
052
Odběratelé
053
2
Směnky k inkasu
054
3
4
Pohledávky za eskontované cenné papíry
055
Poskytnuté provozní zálohy
056
5
Ostatní pohledávky
057
6
Pohledávky za zaměstnanci
058
7
Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného ZP
059
8
Daň z příjmů
060
B.
B.
I.
B.
I.
B. II.
B. II.
1
9
Ostatní přímé daně
10 Daň z přidané hodnoty
11 Ostatní daně a poplatky
061
12 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13 Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozpočtem orgánů úz.sam.celků
064
14 Pohledávky za účastníky sdružení
15 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
066
16 Pohledávky z emitovaných dluhopisů
068
17 Jiné pohledávky
069
18 Dohadné účty aktivní
070
19 Opravná položka k pohledávkám
071
140
140
062
063
065
067
784
072
463
939
1
Pokladna
073
150
569
2
Ceniny
074
3
Účty v bankách
075
313
370
4
Majetkové cenné papíry k obchodování
076
5
Dluhové cenné papíry k obchodování
077
6
Ostatní cenné papíry
078
7
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
079
8
Peníze na cestě
080
Jiná aktiva celkem
081
0
227
1
Náklady příštích období
082
2
Příjmy příštích období
083
3
Kursové rozdíly aktivní
084
Aktiva celkem
085
B. IV.
B. IV.
784
Krátkodobý finanční majetek celkem
B. III.
B. III.
29
227
41 997
63 337
označ
PASIVA
řád
a
b
c
Stav k 1.
Stav k posl.
dni úč. obd. dni úč. obd.
3
4
Vlastní zdroje celkem
086
29 387
53 747
Jmění celkem
087
29 194
54 089
1
Vlastní jmění
088
29 194
54 089
2
Fondy
089
3
Očeňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
090
Výsledek hospodaření celkem
091
193
-342
1
Účet výsledku hospodaření
092
2
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
093
149
3
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
094
44
193
Cizí zdroje
095
12 610
9 590
I.
Rezervy (ř. 90 až 93)
096
B. II.
Dlouhodobé závazky
097
0
0
1
Dlouhodobé bankovní úvěry
098
2
Emitované dluhopisy
099
3
Závazky z pronájmu
100
4
Přijaté dlouhodobé zálohy
101
5
Dlouhodobé směnky k úhradě
102
6
Dohadné účty pasivní
103
7
Ostatní dlouhodobé závazky
104
Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)
105
12 610
9 306
Dodavatelé
106
6 132
111
2
Směnky k úhradě
107
3
Přijaté zálohy
108
4
Ostatní závazky
109
5
Zaměstnanci
110
6
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
111
7
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného ZP
112
8
Daň z příjmů
113
9
Ostatní přímé daně
114
10 Daň z přidané hodnoty
115
11 Ostatní daně a poplatky
116
12 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
117
13 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánům úz.samosprávných celků
118
14 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
119
15 Závazky k účastníkům sdružení
120
16 Závazky z pevných termínových operací
121
17 Jiné závazky
122
18 Krátkodobé bankovní úvěry
123
19 Eskontní úvěry
124
20 Emitované krátkodobé dluhopisy
125
21 Vlastní dluhopisy
126
22 Dohadné účty pasivní
127
23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
128
6 400
7 222
Jiná pasiva celkem
129
0
284
Výdaje příštích období
130
278
2
Výnosy příštích období
131
6
3
Kursové rozdíly pasivní
132
Pasiva celkem
133
A.
A.
I.
A. II.
A. II.
B.
B.
B. II.
B. III.
B. III.
1
B. IV.
B. IV.
1
Sestaveno dne:11.06.13
-535
261
133
78
11
1 568
41 997
63 337
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012
Informace o
a) účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní,
hospodářské, a dalších činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s
vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny,
Název ÚJ:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Rozvahový den:
Okamžik
sestavení
závěrky:
Kompas Social o.s.
Sokolovská 1099/80, 323 00 Plzeň
265 17 621
Občanské sdružení
31.12.2012
účetní 11.06.2013
Organizace byla zřízena 24.1.2001 za účelem pomoci osobám sociálně potřebným.
Zakladatelé rozhodli, že bude vykonávat následující činnosti:
- 1. Pomoc osobám sociálně potřebným, osobám s různými postiženími, osobám
nezaměstnaným, se zaměřením na komplexní péči v sociální oblasti včetně vzdělávacích,
poradenských, rekvalifikačních a rehabilitačních programů a za tímto účelem zajistit sociální
poradenství.
Zapsáno: 24.1.2001
- 2. Realizace domova pro seniory Senior residence Terasy
Valná hromada vzala na vědomí registraci nové sociální služby – registrace domova pro
seniory k 9.7.2012, zrušení registrace odborného sociálního poradenství k 30.11.2012
Statutární orgány a dozorčí orgány:
Valná hromada: dne 29.6.2012 schválila:
předseda:
místopředseda:
člen:
Ing. Milada Brašnová
RČ 636016/2127
U Trati 584, 330 12 Horní Bříza
Ing. Antonín Brašna
RČ570712/0023
U Trati 584, 330 12 Horní Bříza
Jan Brašna
RČ850821/2163
U Trati 584, 33012 Horní Bříza
revizní komise:
předseda:
místopředseda:
člen:
Ing. Milada Brašnová
U Trati 584, 330 12 Horní Bříza
Ing. Antonín Brašna
U Trati 584, 330 12 Horní Bříza
Jan Brašna
U Trati 584, 33012 Horní Bříza
b) zakladatelích, zřizovatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a
zápisu vkladů do příslušného rejstříku
Zakladatelé a jejich vklady: změna členů o.s. ,schválená valnou hromadou dne 24.6.2008
O.s. nemá zapsány žádné vklady
Ing.Brašnová Milada
Ing.Brašna Antonín
Jan Brašna
Martin Brašna
c) účetním období, použitých účetních metodách, způsobu zpracování účetních záznamů,
způsobech a místech jejich úschovy, aplikaci obecných účetních zásad, způsobech
oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost významná pro posouzení finanční,
majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách od metod podle § 7
odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek
hospodaření účetní jednotky, způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení
reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, způsobu tvorby a výši vytvořených
opravných položek a rezerv za uzavírané účetní období
·
·
·
ÚJ postupovala podle vyhlášky 504/2002 Sb. a návazných předpisů
Nebyly použity žádné nestandardní účetní postupy
Nebyly tvořeny žádné opravné položky ani rezervy
d) každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky podle § 19 odst. 5 zákona
V tomto období nedošlo k žádné významné události.
e) způsobech oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly
stanoveny úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky s
uvedením použitého kursu k rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní bankou
Položky aktiv a závazků jsou oceňovány dle ZoÚ pořizovacími cenami. Žádné hodnoty
nebyly upravovány.
f) názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí
osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě
držených akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty
a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo
ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období
g) přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a
evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů s uvedením částek,
datem vzniku a splatnosti
h) počtu a jmenovité hodnotě akcií nebo podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu,
informace o jejich ocenění,
ÚJ nedrží podíl na žádných jiných společnostech, nevlastní žádné akcie, podíly, majetkové
účasti ani dluhopisy, a to ani sama ani prostřednictvím jiných osob. ÚJ nemá žádné splatné
závazky k orgánům sociálního zabezpečení ani žádné splatné daňové nedoplatky.
j) částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních
jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením
povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele
podle struktury rozvahy (bilance)
Takové dluhy nejsou.
k) celkové výši finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci)
Takové závazky nejsou.
l) výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z
příjmů
Výnosy hlavní činnosti organizace tvoří výnosy za služby klientům a přijatá dotace.
Podrobnější členění je uvedeno ve výkazu zisků a ztrát.
m ) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zvláštního právního
předpisu v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění
podle výkazu zisku a ztráty u položek "A.III.9 Mzdové náklady" až "A.III.13. Ostatní
sociální náklady," údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy
statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou
zřizovací listinou
Mzdové náklady činí 2.054.798,-Kč, přepočtený počet zaměstnanců 19, z toho 1 člen
statutárního orgánu:
Ing.Milada Brašnová- ředitelka
n) výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních,
kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací
listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků
ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou
kategorii členů
Nebyly stanoveny ani vypláceny žádné odměny uvedeným členům orgánů.
o) účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených
statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách,
s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné
smluvní vztahy
Vymezené osoby nejsou obchodními partnery organizace, ani členy obchodních partnerů
organizace ani s organizací neuzavřeli žádné obchodní ani jiné smluvní vztahy.
p) výši záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n), s uvedením
úrokové sazby, hlavních podmínek a případně proplacených částkách, jakož i o závazcích
přijatých na jejich účet jakožto určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou
kategorii členů
Uvedeným osobám nebyly poskytnuty žádné zálohy ani úvěry.
q) rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního
majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období;
pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést
podrobnosti
V průběhu účetního období nedošlo k žádné změně způsobu oceňování, takže výpočet zisku a
ztráty z tohoto titulu ovlivněn nebyl.
r) způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití
prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících
zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních
právních předpisů
s) rozdílech mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již
zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl významný; tato
informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné položce v
rozvaze (bilanci)
t) každé významné položce, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je
uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření
účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a
výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a
zvlášť o významných položkách, které jsou v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty
zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a
ztráty nejsou samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů
včetně úrokových sazeb a popis zajištění úvěrů, přijaté dotace na provozní účely nebo na
pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu
územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich
zdrojů
Přijaté dotace od státu či územních samospráv nad 20 tis.Kč.: přijatá dotace z EU v rámci
programu ROP NUTS II Jihozápad na investici a vybavení domova pro seniory Senior
residence Terasy.
u) přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se
o významné položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis, (údaje jsou v tis.Kč)
jméno
Dotace ROP – provozní dotace
Dotace ROP – INV dotace
Dotace ÚP na zaměstnance
dary
částka
250381,65
26124652,14
62000,00
280000,00
celkem
26717033,79
v) přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu, s uvedením účelu a výši
vybraných částek
Ve prospěch organizace nebyla organizována žádná veřejná sbírka.
w) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména
rozdělení zisku
Zisk minulých let nebyl rozdělován.
(2) Součástí přílohy k účetní závěrce mohou být i další informace podle zvláštních právních
předpisů a podle rozhodnutí účetní jednotky.
Informace vymezené v písm. f) jsou uvedeny tak, aby jejich povaha neměla za následek
vážnou újmu pro některé tam uvedené účetní jednotky. Informace vymezené v písm. n), o) a
u) jsou uvedeny tak, aby neumožnily určit postavení určitého člena takového orgánu nebo
osoby, a s ohledem na zvláštní právní předpis.
V Plzni, dne 11.06.2013
…………………………………………………….
Ing. Milada Brašnová
Předseda sdružení
Download

Untitled - Senior Residence Terasy