Výroční zpráva
o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.
za školní rok 2012/2013
Plzeňská první fiktivní banka, a. s.
Plzeň, Klatovská 200 G
OBSAH
1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky, a. s. ................................... 3
1.1 Název ........................................................................................................... 3
1.2 Kontakty ....................................................................................................... 3
2 Profil Plzeňské první fiktivní banky, a. s. ..................................................... 4
3 Popis personálního zabezpečení ...................................................................... 4
4 Bankovní služby v roce 2012/213 .................................................................... 4
5 Údaje o výsledcích činnosti PPFB, a. s. ......................................................... 5
6 Údaje o průběhu činnosti ................................................................................. 5
7 Zapojení PPFB, a. s. do projektů .................................................................... 6
8 Zhodnocení činnosti 2012/2013 ředitelem PPFB, a. s. .................................. 6
9 Z kroniky PPFB, a. s. ...................................................................................... 6
10 Strategické záměry do budoucna .................................................................. 7
-2-
Výroční zpráva o činnosti PPFB, a. s.
za školní rok 2012/2013
1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky, a. s.
1.1 Název
Plzeňská první fiktivní banka, a. s., Plzeň, Klatovská 200 G
Adresa:
Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň
Právní forma:
akciová společnost
Název a adresa zřizovatele: Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 6
102 00 Praha 10
IČ:
131 024 01
1.2 Kontakty
Číslo telefonu:
377 832 413
377 832 421
e-mailová adresa:
[email protected]
web:
[email protected]
-3-
2 Profil Plzeňské první fiktivní banky, a. s.
PPFB, a. s. je na finančním trhu fiktivních firem již od roku 1994. Svým klientům poskytuje
stabilní zázemí při realizaci jejich obchodní činnosti. Po celou dobu vychází vstříc jejich
potřebám a přistupuje odpovědně k řešení jejich finančních problémů.
3 Popis personálního zabezpečení
Počet aktivně zapojených žáků
9
Činnost PPFB, a. s. zajišťovalo ve školním roce 2012/2013 devět žáků na různých pracovních
pozicích. Řízení je zajištěno prostřednictvím zvoleného ředitele, v případě nepřítomnosti
činnost PPFB, a. s. zajišťuje zástupce ředitele.
Žáci zajišťující činnost PPFB, a. s. ve školním roce 2012/2013:
Jméno a příjmení
Eduard Hubl
Pavel Peták
Martin Plescher
Veronika Kodlová
Jitka Vodičková
Kateřina Šlechtová
Klára Šestáková
Olga Brašnová
Patrik Podoba
Funkce
Ředitel
Zástupce ředitele
Úsek lidské zdroje a organizace
Úsek právní služby a sekretariát
Úsek klientský servis
Úsek platební styk
Úsek obchod a marketing
Úsek finanční řízení
Úsek informační technologie
Třída
3. B
3. B
3. B
3. B
3. B
2. A
2. A
2. A
2. E
4 Bankovní služby v roce 2012/213
Počet klientů PPFB, a. s. na počátku období
Počet klientů PPFB, a. s. na konci období
Počet aktivních klientů
Nárůst klientů vyjádřený v procentech
Počet uskutečněných bankovních operací za období
Počet uskutečněných bankovních operací průměrně měsíčně
-4-
95
105
87
10,5
5 040
420
5 Údaje o výsledcích činnosti PPFB, a. s.
Za profesionální výkon na pozici ředitele a zástupce ředitele byl žákům Eduardu Hublovi a
Jitce Vodičkové udělen Certifikát NÚV jako ocenění jejich činnosti ve fiktivní bance.
6 Údaje o průběhu činnosti
Činnost PPFB, a. s. je pravidelně vyhodnocována na společných schůzích před zahájením
činnosti (resp. v úvodních minutách výuky) ředitelkou PPFB, a. s. nebo jejím zástupcem.
V roce 2012/2013 se PPFB, a. s. aktivně zúčastnila šesti veletrhů fiktivních firem (VFF)
pořádaných Centrem fiktivních firem Praha. V říjnu 2012 se konal VFF v Mostě, následoval
veletrh v Příbrami, v prosinci pak v Plzni. V lednu 2013 se tradičně PPFB, a. s. zúčastnila
VFF v Praze, v únoru v Sokolově a v červnu zakončila školní rok svojí účastí na VFF v Písku.
VELETRHY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Místo konání
Most
Příbram
Plzeň
Praha-Vinohrady
Praha-Holešovice
Písek
Datum
17. října 2012
15. listopadu 2012
11. prosince 2012
30. ledna 2013
20. března 2013
13. června 2013
-5-
Ve školním roce 2012/2013 PPFB, a. s. poskytovala své služby široké škále obchodních firem
i drobným živnostníkům. Počáteční stav klientů devadesát pět se v průběhu roku zvýšil na sto
pět fiktivních firem. Z tohoto důvodu došlo i k nárůstu uskutečněných finančních operací.
Počet aktivních klientů byl osmdesát sedm ze stávajícího stavu. V průměru PPFB, a. s.
uskutečnila čtyři finanční transakce měsíčně
na jeden účet (včetně účtů neaktivních). Lze
konstatovat, že aktivitu musí vyvíjet fiktivní
firmy, které realizují svoji obchodní činnost,
která se následně promítá do finančních
transakcí zprostředkovávaných PPFB, a. s.
Činnost ředitele PPFB, a. s. Eduarda Hubla a
zástupce ředitele Jitky Vodičkové byla na
konci školního roku 2012/2013 oceněna
Centrem fiktivních firem Praha certifikáty
osvědčujícími jejich profesionální nasazení
při zajištění činnosti finančních služeb banky.
7 Zapojení PPFB, a. s do projektů
Na základě smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.30
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnos byly od dubna 2013 zahájeny aktivity grantového projektu
CZ.1.07/1.1.30/02.0003 Moderní technologie ve výuce – úspěšná cesta žáků do praxe
financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
PPFB, a. s. se tvorbou webových stránek zapojila do tohoto projektu. Kompletace a spuštění
oficiálního webu proběhne v rámci projektu ve školním roce 2013/2014.
8 Zhodnocení činnosti 2012/2013 ředitelem PPFB, a. s.
Ředitelem PPFB, a. s. byl ve školním roce 2012/2013 Eduard Hubl. Za dobu jeho vedení se
podařilo navýšit počet klientů o deset firem. Úspěšně byla vyřešena veškerá problematika
týkající se zakládání, vedení a rušení účtů klientů. V tomto školním roce byl dán do provozu
bankomat, který se jako nově poskytovaná služba klientům na veletrzích fiktivních firem
osvědčil.
9 Z kroniky PPFB, a. s.
Veletrh Praha-Vinohrady
Dne 30. ledna 2013 se naše Plzeňská první fiktivní banka,
a. s. zúčastnila veletrhu v Praze na Vinohradech. Po
příjezdu na místo konání veletrhu jsme si rozložili stánek
a začali jsme se zajišťováním finančních služeb pro naše
klienty. Měli jsme s sebou nově vyrobený bankomat, který
sklidil velký obdiv a byl oceněn zvláštní cenou – USB ve
tvaru zlaté cihly. Všechny fiktivní firmy a banky obdržely
na veletrhu pamětní list.
-6-
Mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha-Holešovice
Dne 20. března 2013, jsme navštívili Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze
Holešovicích. Veletrhu se zúčastnilo cca 140 fiktivních firem. Kromě firem z České republiky
obchodovaly i firmy z různých evropských zemí např. ze
Slovenska, Rakouska, Itálie, Německa, Ukrajiny, Rumunska.
Naše PPFB, a. s. se v letošním školním roce účastnila jako
obchodující veřejnost. V praxi jsme si ověřili kontaktování
nových potenciálních klientů v cizím jazyce.
Veletrh fiktivních firem v Písku
Na poslední veletrh fiktivních firem v letošním školním roce se naše Plzeňská první fiktivní
banka, a. s. vypravila ve čtvrtek 13. června do královského Písku. Veletrh v Písku probíhal
tradičně po dva dny, my jsme se však zúčastnili až dne druhého, který byl zaměřený na
obchodování a tedy poskytování našich finančních služeb. Veletrh byl příjemným zakončením
obchodování ve školním roce 2012/2013.
10 Strategické záměry do budoucna
V následujícím období PPFB, a. s. bude zajišťovat bezproblémový chod internetového
bankovnictví, bude zprostředkovávat dokonalou informovanost pro nové klienty o jeho
provozu tak, aby byl zajištěn kvalitní a bezproblémový platební styk. Záměrem pro
následující období je rozšíření bankovních služeb o možnost poskytování úvěru. Na veletrzích
fiktivních firem i nadále PPFB, a. s. zajistí poskytování finanční hotovosti prostřednictvím
bankomatu. Všichni „zaměstnanci“ banky se budou aktivně podílet na vzniku webových
stránek. Na těchto stránkách banka nabídne svým klientům veškeré dokumenty týkající se
založení a vedení účtů, aktualizovaný ceník a celé portfolio své činnosti.
-7-
Download

Zpráva o činnosti 2012/13