Paliativní léčba u pacientů
s demencí
2.kongres ČOSKF
Pavla Lerchová
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Gerontologické centrum Praha
Specifika paliativy u pacientů s demencí
●
používání kognitiv v pozdních fázích
●
jak poznáme, že pacient má/nemá bolesti?
"Bolest je to, co pacient cítí, když říká, že ho to bolí" ... ?
●
zvládání BPSD (behaviorální a psychologické symptomy
demence)
●
antidepresiva
●
frailty syndrom + polymorbidita
Kognitiva
Indikace podle typu demence
●
Alzheimerova nemoc
●
Parkinsonova nemoc (pouze rivastigmin, ale účinný i donepezil)
●
u nejasné demence lze provést terapeutický test (často smíšená demence)
Indikace podle závažnosti nemoci
●
●
mírná až střední demence: ano (úhrada inhibitorů acetylcholinesterázy pro
MMSE 25-13, memantin 19-6)
těžká demence, end of life care:
vliv na BPSD
usnadnění kontaktu
přání rodiny
náklady na léčbu
nežádoucí účinky
Specifika jednotlivých kognitiv
Inhibitory acetylcholinesterázy
●
donepezil – riziko interakcí na CYP 2D6 a 3A4
●
CI: cholinergní NÚ
●
převodní poruchy
postupná titrace dávky, opětovná titrace nutná při více než
cca 3denním přerušení léčby
Memantin
●
těžká renální insuficience – NE memantin
●
raději ne u demence s Lewyho tělísky
●
dle SPC memantin nekombinovat s dextrometorfanem,
ketaminem (NMDA receptory)
Bolest
●
projev bolesti u pacientů s demencí?
●
škála bolesti PAINAD apod.
●
malá studie s 3 g paracetamolu/den u pacientů se střední
a těžkou demencí
menší výskyt neklidu a příznivý vliv
na interakci s okolím
[Chibnall JT, et al.: Effect of acetaminophen on behavior, well-being, and psychotropic
medication use in nursing home residents with moderate-to-severe dementia, J Am Geriatr Soc.
2005 Nov;53(11):1921-9]
●
behaviorální a psychické syndromy demence: hugs, then
drugs (a když už, tak začít analgetiky)
Antipsychotika
Nežádoucí účinky typické pro AD
●
zvýšení rizika cévní mozkové příhody
●
studie CATIE-AD: nízká účinnost, zhoršení kognitivních funkcí
●
přehodnocení terapie po 12 týdnech
●
pacienti s Lewyho tělísky – přecitlivělost na antipsychotika
Účinné látky používané v ČR
●
tiapridal (100-400 mg/den)
●
melperon (25-150 mg/den)
●
haloperidol: (0,5 - 5 mg) ano u agrese, neúčinný u neagresivní
agitace (Cochrane)
●
risperidon (0,5-1,5 mg/den)
●
quetiapin (25-300 mg/den)
Další léčiva používaná u demence
Antidepresiva
●
"antipsychotický efekt" (Cochrane)
●
SSRI a trazodon
Antiepileptika
●
úprava BPSD (valproát v nízkých dávkách) - efekt?
Antiparkinsonika
●
v pokročilých fázích demence s výraznými BPSD – omezit
dopaminergní léčiva na L-dopu + karbidopu
Shrnutí
●
řešit bolest, případně předpokládat bolest
●
použití kognitiv:
●
●
●
●
dle individuální odpovědi a tolerance pacienta
u pacientů v pokročilých fázích demence zbytečně
kognitiva nově nenasazovat
u pacientů, kteří jsou upoutáni na lůžko, není s nimi
možné komunikovat a nejsou schopni vykonávat
aktivity základní sebeobsluhy je žádoucí kognitiva
postupně vysadit
pokusit se omezit antipsychotika
Děkuji za pozornost
Download

Paliativní léčba u pacientů s demencí