Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265638/2011,
sukls265661/2011, sukls265668/2011
Příbalová informace: informace pro uživatele
HEDONIN 25 mg
HEDONIN 100 mg
HEDONIN 200 mg
potahované tablety
quetiapinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.
Co naleznete v příbalové informaci
1. Co je přípravek Hedonin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hedonin užívat
3. Jak se přípravek Hedonin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Hedonin uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Hedonin a k čemu se používá
Hedonin obsahuje léčivou látku zvanou kvetiapin (quetiapinum). Hedonin patří do skupiny
léků zvaných antipsychotika. Tyto přípravky pomáhají při projevech některých druhů
duševních chorob, jako jsou:
 Halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a znepokojující myšlenky,
změny chování, pocity osamělosti a zmatenosti. Tyto příznaky jsou známé také jako
schizofrenie.

Ovlivnění nálady tak, že se cítíte nepřirozeně dobře nebo pociťujete vzrušení. Možná
zjistíte, že potřebujete méně spát než obvykle, jste více povídavý/á, s překotným
myšlením nebo představami. Můžete se také cítit více podráždění než obvykle. Tyto
příznaky jsou známé také jako bipolární mánie.

Ovlivnění nálady, kdy cítíte smutek. Možná zjistíte, že jste skleslí, máte pocit viny,
nedostatek energie, ztrácíte chuť k jídlu a/nebo nemůžete spát. Tyto příznaky jsou známé
také jako bipolární deprese.
Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě přípravkem Hedonin i když se cítíte lépe, aby předešel
opětovnému návratu příznaků.
1/10
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hedonin užívat
Neužívejte přípravek Hedonin
 jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6),
 pokud užíváte léky, jako jsou:
- inhibitory HIV proteázy (na léčbu AIDS)
- léčivé látky azolového typu na léčbu plísňových infekcí, např. ketokonazol
- erythromycin, klarithromycin (antibiotika makrolidového typu) nebo
- antidepresivum nefazodon
(viz bod Další léčivé přípravky a Hedonin)
Neužívejte přípravek Hedonin, pokud se Vás výše uvedené týká. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Hedonin užívat.
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Hedonin se poraďte se svým lékařem:
 jestliže Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste někdy měl/a jakýkoliv
problém se srdcem, např. nepravidelný srdeční rytmus, nebo pokud užíváte léky
s možným dopadem na způsob, jakým tluče Vaše srdce,
 jestliže máte nízký tlak,
 jestliže jste prodělal/a mozkovou mrtvici, zejména pokud jste staršího věku,
 jestliže máte problémy s játry,
 jestliže máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní),
 jestliže jste někdy měl/a nějaký záchvat (křeče),
 jestliže máte diabetes (cukrovku) nebo Vám její vznik hrozí. Pokud ano, lékař může
během léčby přípravkem Hedonin kontrolovat Vaši hladinu krevního cukru.
 jestliže víte, že jste v minulosti měli nízké hodnoty bílých krvinek (které mohou, ale
nemusí být způsobeny jinými léky),
 jestliže máte problémy s polykáním,
 jestliže jste starší osoba s demencí (ztráta funkce mozku). Pokud ano, neužívejte
přípravek Hedonin, neboť Hedonin a jiná léčiva této skupiny mohou u starších pacientů
s demencí zvýšit riziko výskytu mozkové mrtvice, nebo v některých případech i smrti.
 jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními
sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
Informujte lékaře, jestliže se u Vás projeví:
 Vysoké teploty (horečka), závažná ztuhlost svalů, pocení nebo snížená úroveň vědomí
(porucha zvaná „neuroleptický maligní syndrom“). Může nastat potřeba okamžité
lékařské péče.
 Nekontrolovatelné pohyby, hlavně obličeje nebo jazyka.
 Závrať nebo pocit silné ospalosti. Ty mohou u starších pacientů zvýšit riziko úrazů
(hlavně pádů).
 Záchvaty (křeče).
 Pokud nejste schopni se začít pohybovat nebo zůstat nehybní. Může to být známka tzv.
extrapyramidových příznaků.
2/10
Uvedené stavy mohou být způsobeny právě tímto typem léku.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese
Jestliže trpíte depresí, mohou se u Vás objevit myšlenky na sebepoškozování nebo
sebevraždu. Tyto myšlenky mohou zesílit v době, kdy začínáte s léčbou, protože tyto
přípravky potřebují určitou dobu, než začnou působit, obvykle kolem 2 týdnů, ale někdy i
déle. Tyto myšlenky se také mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat.
Častěji se tyto myšlenky vyskytují u mladých dospělých. Data získaná z klinických studií
ukázala zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo sebevražedného chování u mladých
dospělých mladších než 25 let s depresí.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškozování nebo na sebevraždu,
okamžitě vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná pro Vás bude užitečné,
když řeknete příbuzným nebo blízkému příteli, že trpíte depresí a požádáte ho, aby si přečetl
tuto příbalovou informaci. Požádejte je, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše
deprese zhoršuje nebo je budou znepokojovat změny Vašeho chování.
U pacientů užívajících přípravek Hedonin bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Vy a
Váš lékař byste měli Vaši hmotnost pravidelně kontrolovat.
Během léčby se může zhoršit metabolický profil a dojít ke změně hmotnosti, cukru v krvi (viz
výše), a hladin některých tuků (bylo pozorováno zvýšení triglyceridů, LDL a celkového
cholesterolu a snížení HDL cholesterolu). Váš lékař bude řešit změněné hladiny tuků podle
klinické potřeby.
Děti a dospívající
Přípravek Hedonin není doporučen pro použití u dětí a dospívajících do 18 let.
Další léčivé přípravky a Hedonin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Neužívejte přípravek Hedonin, jestliže užíváte kterýkoliv z následujících léků:
- na léčbu AIDS (inhibitory HIV proteázy),
- na plísňové infekce obsahující léčivou látku azolového typu, např. ketokonazol,
- některá antibiotika makrolidového typu, např. erythromycin, klarithromycin,
- antidepresivum nefazodon.
Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:
- na léčbu epilepsie (jako valproát sodný, karbamazepin a fenytoin),
- na léčbu vysokého krevního tlaku,
- thioridazin (jiný antipsychotický lék),
- léky, které mají vliv na způsob, jakým Vaše srdce bije, například léky, které mohou způsobit
nerovnováhu elektrolytů (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku) jako jsou diuretika nebo
některá antibiotika (léky k léčbě bakteriálních infekcí).
Informujte svého lékaře dříve, než přestanete užívat jakýkoli ze svých léků.
Také informujte svého lékaře, pokud užíváte:
- léky, které mohou mít vliv na úroveň elektrolytů (solí) v krvi,
3/10
-
léky, které mohou vyvolat abnormální srdeční rytmus (prodloužení QT intervalu),
léky, které působí v mozku (centrálně působící léky).
Prosím poraďte se nejdříve se svým lékařem, ví, které druhy léků mohou způsobit tyto
účinky.
Pokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku Hedonin k
pozitivitě testu na metadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických antidepresiv. Přitom
nemusíte užívat ani metadon, ani tricyklická antidepresiva. Výsledky bude potřeba potvrdit
jinou cílenější vyšetřovací metodou.
Přípravek Hedonin s jídlem, pitím a alkoholem
Hedonin můžete užívat s jídlem a pitím.
V průběhu užívání přípravku Hedonin se vyhněte požívání alkoholických nápojů, jejich
kombinace způsobuje ospalost.
Nepijte při léčbě grapefruitovou šťávu, protože ta tlumí rozklad quetiapinu v játrech a posiluje
tak jeho účinek.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Bez předchozí porady s
Vaším lékařem neužívejte Hedonin v průběhu těhotenství.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Hedonin v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost,
neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví
jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Neužívejte přípravek Hedonin, pokud kojíte. Není známo, do jaké míry se kvetiapin uvolňuje
do mateřského mléka. Pokud je léčba nezbytná, neměla byste kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Hedonin může způsobovat pocit ospalosti. Proto byste neměl/a řídit ani ovládat
stroje do té doby, než bude známá Vaše individuální reakce na přípravek.
Přípravek Hedonin obsahuje laktózu
Přípravek Hedonin obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý
přípravek užívat.
3. Jak se přípravek Hedonin užívá
Vždy užívejte přípravek Hedonin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař Vám určí počáteční dávku a počet tablet přípravku Hedonin, které budete každý den
užívat. Dávka bude záviset na Vašem onemocnění a Vašich potřebách, obvykle se pohybuje
mezi 150 a 800 mg.
Váš lékař může zahájit Vaši léčbu nižší dávkou a dávku zvyšovat pomalu, jestliže:
- jste starší osoba,
- máte problémy s játry.
4/10





Tablety užívejte 1x denně na noc, nebo 2x denně, podle charakteru Vaší nemoci.
Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.
Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.
Dokud užíváte přípravek Hedonin, nepijte grapefruitovou šťávu. Grapefruitová šťáva
může ovlivnit způsob, jakým přípravek účinkuje.
Dokud Vám to neřekne Váš lékař, nepřestávejte tablety užívat, a to i když se cítíte
lépe.
Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Hedonin není doporučen pro použití u dětí a dospívajících do18 let.
Prosím, informujte svého lékaře, pokud máte pocit, že přípravek Hedonin působí příliš silně
nebo slabě.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Hedonin, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a více přípravku Hedonin, než Vám předepsal lékař, mohou se objevit
ospalost, závratě, poruchy srdečního rytmu. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší
nemocnici. Vezměte si své tablety přípravku Hedonin s sebou.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hedonin
Jestliže jste vynechal(a) dávku přípravku Hedonin, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Je-li
však už téměř čas na dávku následující, neužívejte zapomenutou dávku, ale užijte až další
dávku v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou
dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hedonin
Jestliže náhle přestanete užívat přípravek Hedonin, může se objevit nespavost, můžete
pociťovat nevolnost, bolesti hlavy, průjem, nevolnost (zvracení), závratě nebo podrážděnost.
Váš lékař Vám řekne, jak ukončovat léčbu postupně.
Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.
4.
Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Musíte přestat užívat Hedonin a okamžitě kontaktovat svého lékaře nebo navštívit
nejbližší nemocnici, pokud se u Vás objeví kterýkoliv z následujících stavů:
Časté (postihují méně než 1 z 10 osob):
 Myšlenky na sebevraždu, sebevražedné chování
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):
 Záchvaty a křeče
 Závažná alergická reakce, která zahrnuje obtížné dýchání, nízký krevní tlak, otok
v ústech nebo hrdle, kožní vyrážka a svědění
 Nekontrolovatelné pohyby, zejména obličeje nebo jazyka (tardivní dyskineze)
5/10
Vzácné (postihují méně než 1 z 1000 osob):
 Kombinace horečky, přetrvávající bolesti v krku nebo vřídky v ústech, rychlejší
dýchání, pocení, svalová ztuhlost a snížené vědomí – všechny jsou příznaky závažného
onemocnění zvaného „neuroleptický maligní syndrom“.
 Krevní sraženiny v žilách, zejména dolních končetin (příznaky zahrnují otoky, bolest a
zčervenání končetiny), které mohou putovat krevním řečištěm do plic a způsobit bolest
na hrudi a potíže s dýcháním.
 Dlouhotrvající a bolestivá erekce (priapismus).
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob):
 Vážné onemocnění s puchýři na kůži, ústech, očích a pohlavních orgánech (StevensJohnsonův syndrom).
 Příznaky angioedému jako je otok obličeje, jazyka nebo hltanu, potíže s polykáním,
dýcháním a kopřivka.
Není známo (četnost nelze z dostupných dat určit):
 Závažná, náhlá alergická reakce s horečkou, puchýři na kůži a olupováním kůže
(toxická epidermální nekrolýza).
Další možné nežádoucí účinky seřazené dle četnosti jsou:
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):
 Snížené množství hemoglobinu v krvi.
 Zvýšené hodnoty určitých krevních tuků (triglyceridy a celkový cholesterol, převážně
LDL cholesterol), snížení HDL cholesterolu.
 Nabírání na váze.
 Závratě (mohou vést k pádům), bolest hlavy.
 Ospalost (může časem odeznít, až budete přípravek Hedonin užívat déle).
 Sucho v ústech.
 Příznaky z vysazení (příznaky, které se vyskytnou, pokud přestanete přípravek
Hedonin užívat): nespavost (insomnie), nevolnost, bolest hlavy, průjem, zvracení
závratě a podrážděnost. Při ukončení léčby se doporučuje pozvolné vysazování během
jednoho až dvou týdnů.
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10):
 Snížení počtu bílých krvinek (neutrofilů) se zvýšeným rizikem infekce
 Zvýšené množství určitých bílých krvinek (eozinofilie).
 Zvýšená hladina prolaktinu v krvi, což může způsobovat produkci a spontánní tok
mateřského mléka a narušení normálního menstruačního období u žen a sníženou
funkční aktivitu gonád, neplodnost a poruchy erekce u mužů.
 Změna množství hormonů štítné žlázy v krvi.
 Zvýšená chuť k jídlu, větší pocit hladu.
 Zvýšená hladina cukru v krvi.
 Neobvyklé sny, noční můry.
 Mdloby (mohou vést k pádu).
 Abnormální pohyby svalů. Mohou se projevit jako potíže při zahájení pohybu, třes,
pocit neklidu nebo ztuhlost svalů bez bolesti.
 Porucha řeči nebo artikulace.
 Rozmazané vidění.
6/10









Rychlý srdeční tep.
Zřetelný, někdy nepravidelný srdeční tep (palpitace).
Nízký krevní tlak při vstávání. Může způsobit pocit na omdlení nebo závrať (může
vést k pádům).
Ucpaný nos, potíže s dýcháním.
Zácpa, žaludeční nevolnost (zažívací potíže), zvracení (zejména u starších).
Zvýšené hladiny jaterních enzymů (ALT, AST, gama-GT) naznačující možné
poškození jater.
Pocit slabosti, podrážděnost.
Otoky rukou nebo nohou.
Horečka.
Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 pacientů):
 Změny v krevním obraze (chudokrevnost, snížené množství krevních destiček).
 Nedostatečná tvorba hormonů štítné žlázy vedoucí ke zhoršené funkci štítné žlázy.
 Nízká hladina sodíku v krvi.
 Cukrovka.
 Nepříjemné pocity v dolních končetinách (tzv. syndrom neklidných nohou).
 Poruchy srdečního rytmu známé jako prodloužení QT intervalu
 Obtíže při polykání.
 Sexuální potíže.
 Bradykardie (pomalý srdeční tep).
Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):
 Výrazné snížení počtu určitých bílých krvinek (agranulocytóza), vedoucí ke
zvýšenému riziku horečky a infekce.
 Chození, mluvení, jezení nebo jiné aktivity ve spánku.
 Zánět slinivky břišní.
 Zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka), zánět jater (hepatitida).
 Otok prsou a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea), menstruační poruchy.
 Snížení tělesné teploty (hypotermie).
 Zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi (látka ve svalech) nesouvisející
s neuroleptickým syndromem.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000):
 Npřiměřená sekrece hormonu, který šetří vodu v těle snížením ztráty vody v moči.
 Zhoršení již existující cukrovky.
 Závažná vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži.
 Bolest svalů a rychlý rozpad kosterního svalstva v důsledku poškození svalové tkáně
(rhabdomyolýza).
Není známo (četnost nelze z dostupných dat určit):
 Závažná vyrážka s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme).
Skupina léků, ke které patří i přípravek Hedonin, může vyvolat poruchy srdečního rytmu,
které mohou být závažné a v těžkých případech mohou být i smrtelné.
7/10
Některé nežádoucí účinky lze zjistit pouze při krevních testech. Tyto nežádoucí účinky
zahrnují zvýšení hladin některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol) nebo cukru v krvi,
zvýšení nebo snížení počtu některých typů krvinek a zvýšení hladiny hormonu prolaktinu
v krvi.
Lékař Vás může občas poslat ke kontrolnímu vyšetření krve.
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících:
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10):
 Zvýšení množství hormonu prolaktinu v krvi, které může ve vzácných případech vést
k následujícím projevům:

Chlapci a dívky mají otoky prsou a nečekaně produkci mateřského mléka.

Dívky nemají menstruaci nebo nepravidelnou menstruaci.
 Zvýšená chuť k jídlu.
 Abnormální pohyby svalů. Mohou se projevit jako potíže při zahájení pohybu, třes,
pocit neklidu nebo ztuhlost svalů bez bolesti.
 Zvýšení krevního tlaku.
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10):
 Podrážděnost.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
5. Jak přípravek Hedonin uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek Hedonin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na
krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Hedonin obsahuje
Hedonin 25 mg:
Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) v podobě quetiapini fumaras.
Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapini fumaras, což odpovídá quetiapinum 25 mg.
Pomocné látky:
Jádro tablety: hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa,
sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát,
8/10
Potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, žlutý oxid železitý
(E 172), červený oxid železitý (E 172).
Hedonin 100 mg:
Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) v podobě quetiapini fumaras.
Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapini fumaras, odpovídající quetiapinum 100 mg.
Pomocné látky:
Jádro tablety: hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa,
sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát,
Potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, žlutý oxid železitý
(E 172).
Hedonin 200 mg:
Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) v podobě quetiapini fumaras.
Jedna potahovaná tableta obsahuje quetiapini fumaras, odpovídající quetiapinum 200 mg.
Pomocné látky:
Jádro tablety: hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa,
sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát,
Potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 400.
Jak přípravek Hedonin vypadá a co obsahuje toto balení
Hedonin 25 mg jsou broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety.
Hedonin 100 mg jsou žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné
straně*.
Hedonin 200 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.
*Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Hedonin potahované tablety jsou baleny v blistrech.
Velikost balení:
Hedonin 25 mg:
10, 30, 60 potahovaných tablet
Hedonin 100 mg:
30, 60, 90 potahovaných tablet
Hedonin 200 mg:
30, 60, 90 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
G.L.Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Rakousko
9/10
Výrobce:
Lannacher Heilmittel Ges.m.b.H.
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Rakousko
(pouze pro Rakousko)
Gerot Pharmazeutika GmbH
Arnethgasse 3
1160 Vídeň
Rakousko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika
Hedonin 25 mg/100 mg/200 mg
Dánsko
Quetiapin Lannacher
Estonsko
Hedonin 25 mg/100 mg/200 mg/300 mg/25 mg + 100 mg
Litva
Hedonin 25mg/100 mg/200 mg/300 mg/25 mg+100 mg plėvele dengtos
tabletės
Lotyšsko
Hedonin 25 mg/100 mg/200 mg/300 mg/25 mg+100 mg apvalkotās
tabletes
Rakousko
Quetialan 25 mg/100 mg/200 mg/300 mg/4 Tage StartpackungFilmtabletten
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.1.2013
10/10
Download

PIL_Hedonin 25+100+200 mg 265638-11, 265661-11