F30 – F39
AFEKTIVNÍ PORUCHY
- hodnocení pomocí škál:
• deprese = Beckova, Zungova
• mánie = Youngova (YMRS)
F30 - MANICKÁ EPIZODA
základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie
může ale trvat i několik týdnů n. měsíců – rozhoduje míra vyjádření příznaků.
F30.0 HYPOMÁNIE
A) nálada povznesená nebo podrážděná v míře, která je po daného jedincě zřetelně
abnormální a trvá alespoň 4 dny
B) alespoň 3 z následujících příznaků:
1. ↑ aktivita n. fyzický neklid
2. roztržitost n. obtížná koncentrace pozornosti
3. ↓ potřeba spánku
4. ↑ hovornost
5. ↑ sociabilita n. familiárnost
6. ↑ sex. energie
7. ↑ utrácení peněz n. jiné nezodpovědné chování
C) není to: F30.1, F30.2, F31, F32, F34, F50
D) × psychoaktivní látky, organ. poruchy
F30.1 MÁNIE BEZ PSYCHOTICKÝCH PŘÍZNAKŮ
A) nálada zvýšená, expanzivní n. podrážděná a abnorm. pro daného jedince. Musí trvat
alespoň 1 týden.
B) alespoň 3 z následujících příznaků:
1. ↑ aktivita n. fyzický neklid
2. rozptýlenost n. neustálé změny aktivit nebo plánů
3. ↓ potřeba spánku
4.
5.
6.
7.
8.
9.
↑ hovornost
↑ sociabilita n. familiárnost
↑ sex. energie
↑ utrácení peněz n. jiné nezodpovědné chování
↑ sebehodnocení
myšlenkový trysk
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
C) žádné hal. ani bludy
D) × psychoaktivní látky, organ. poruchy
F30.2 MÁNIE S PSYCHOTICKÝMI PŘÍZNAKY
manické bludy, paranoidně-perzekuční bludy. Bludy se objevují na rozdíl od schizofrenie až
po počátečním narušení nálady.
ETIO: ↓ utilizace serotoninu, dále ↑ noradrenalin a dopamin
DIF. DG. pozn.: z čistě prakt. hlediska není odlišení akutní mánie od schizoafektivní poruchy
a schizofrenie zcela zásadní, protože ve všech třech případech se obvykle začíná
antipsychotickou léčbou. Pokud bludy a hal. perzistují po odeznění nálady, jde o schizofrenii
nebo schiafekt. poruchu.
TH: specifická léčba: stabilizátory nálady jako litium, karbamazepin, valproát. Při těžké a
psychotické mánii: antipsychotika a benzodiazepiny
F31 - BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA (BAP)
31.0 BAP, současná epizoda HYPOMANICKÁ
31.1 BAP, současná epizoda MANICKÁ BEZ PSYCHOT. PŘÍZNAKŮ
31.2 BAP, současná epizoda MANICKÁ S PSYCHOT. PŘÍZNAKY
31.3 BAP, současná epizoda STŘEDNĚ TĚŽKÉ N. LEHKÉ DEPRESE
31.4 BAP, současná epizoda TĚŽKÉ DEPRESE BEZ PSYCHOT. PŘÍZNAKŮ
31.5 BAP, současná epizoda TĚŽKÉ DEPRESE S PSYCHOT. PŘÍZNAKY
31.6 BAP, současná epizoda SMÍŠENÁ (40% pacientů)
31.7 BAP, v současné době V REMISI (= bez známek poruchy)
Výskyt v pop.: 1%
Deprese převažují na mánií 3 : 2.
Objevuje se během prvních 20 let života.
Suicidalita (19%) je vyšší než u rekurentní deprese
Rychlé cyklování = alespoň 4 epizody ročně. První je většinou depresivní epizoda.
TH: v akutní fázi stabilizátor nálady, při depresei raději SSRI
Po dosažení remise většinou ↓ litium a valproát a ↑ karbamazepin. Pokračovací léčba má trvat
min 4M.
Zásady léčby F31: 1) nepřerušovat tymoprofylaxi, 2) vyvarovat se antidepresiv, 3)
kontrolovat compliance (stanovení krevních hladin)
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
F32 - DEPRESIVNÍ EPIZODA (17%)
- u 50% nemocných odezní spontánně do 6 měsíců
- depresivní pseudodemence (ráno) × demence (večer)
A. trvá min 2 týdny
B. v průběhu života jedince se nikdy nevyskytly příznaky, kt. by stačily k naplnění
kritérií pro hypomanickou nebo manickou epizodu
C. × psychoakt. látky, organ. poruchy
SOMATICKÝ SY = alespoň 4 příznaky:
1. zřetelná ztráta zájmu nebo potěšení
2. ztráta chuti k jídlu
3. úbytek hmotnosti
4. ztráta libida
5. ranní probouzení 2 nebo více hodin před obvyklou dobou
6. deprese je těžší ráno
7. nedostatek emočních reakcí
8. psychomotorická retardace n. agitovanost
F32.0 LEHKÁ DEPRESIVNÍ EPIZODA
1. jsou splněna hlavní kritéria
2. alespoň 2 příznaky
1. depresivní nálada abnorm. pro daného jedince, přítomná po většinu dne n. každý
den
2. ztráta zájmu n. potěšení
3. ↓ energie, snadná unavitelnost
3. alespoň 1 příznak
1. ztráta sebedůvěry
2. výčitky, pocity viny
3. myšlenky na smrt
4.
5.
6.
7.
zhoršené soustředění, myšlení; nerozhodnost, váhavost
↑ n. ↓ chuť k jídlu
↑ n. ↓ psychomotor. aktivia
poruchy spánku
pro diagnózu musí být přítomny celkem alespoň 4 příznaky z B a C.
F32.1 STŘEDNĚ TĚŽKÁ DEPRESIVNÍ EPIZODA
A., B. stejné
musí být přítomen takový počet přídatných symptomů kritéria C, aby celk. počet byl alespoň
6
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
F32.2 TĚŽKÁ DEPRESIVNÍ EPIZODA BEZ PSYCHOT. PŘÍZNAKŮ
A. stejné
B. všechny 3 příznaky
C. takový počet přídatných symptomů, aby celk. počet byl alespoň 8
D. × bludy, halucinace nebo depres. stupor
F32.3 TĚŽKÁ DEPRESIVNÍ EPIZODA S PSYCHOT. PŘÍZNAKY
A. stejné
B. musí být splněna kritéria pro 32.2 s vyjímkou krit. D.
C. × schizofrenie, schizoafekt. porucha
D. musí být přítomen alespoň:
1. bludy n. halucinace jiné než typicky schizofrenní – tzn. většinou depresivní,
sebeobviňující, hypochondrické, nihilistické, paranoidní, perzekuční…
2. depresivní stupor
Průběh: u 50% nemocných spontánně odezní do 6M
DIF. DG.:
• pozor na antihypertenziva, kortikosteroidy a hormony
• depresivní pseudodemence × demence: u demence příznaky (hl. dezorientace)
kulminují ve večerních hodinách, u deprese bývá maximum v ranních hodinách
F32.8 JINÉ DEPRESIVNÍ EPIZODY
Neodpovídají popisům depres. epizod, ale celk. klinický stav svědčí o depresivní podstatě.
Z příznaků se může jednat zejména o somatické projevy a necharakteristické projevy – napětí,
nazlobenost, nespokojenost…
F33 - REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA
- opakované depresivní epizody bez nezávislých epizod mánie v anamnéze, ale nevylučující
krátké epizody hypománie, které následují bezprostředně po depresivní epizodě.
- pojmy:
• remise = ústup, nejsou splněna kritéria poruchy
• úzdrava = remise aspoň 3 měsíce
• relaps = návrat po dosažení remise avšak před dosažením úzdravy
• rekurence = návrat po dosažení úzdravy
A) v minulosti se vyskytla alespoň 1 depresivní epizoda lehká, středně těžká nebo těžká, která
trvala minimálně 2 týdny a byla oddělena od současné epizody obdobím nejméně 2 měsíců
prostých jakýchkoliv prokazatelných příznaků poruch nálady.
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
B) nikdy v minulosti se nevyskytla epizoda, která splňovala kritéria pro hypomanickou nebo
manickou epizodu.
C) × psychoakt. látky, organ. poruchy
F33.0 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA, SOUČASNÁ EPIZODA MÍRNÁ
F33.1 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA, SOUČASNÁ EPIZODA STŘEDNĚ
TĚŽKÁ
F33.2 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA, SOUČASNÁ EPIZODA TĚŽKÁ BEZ
PSYCHOTICKÝCH PŘÍZNAKŮ
F33.3 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA, SOUČASNÁ EPIZODA TĚŽKÁ
S PSYCHOTICKÝMI PŘÍZNAKY
F33.4 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA, V SOUČASNÉ DOBĚ V REMISI
F34 - TRVALÉ PORUCHY NÁLADY
F34.0 CYKLOTYMIE (< 1%)
- časný začátek (12-14 let), sezónnost
A) alespoň 2 roky musí trvat období nestabilní nálady, která zahrnuje několik period jak
deprese, tak hypománie, s mezidobím normální nálady nebo bez něj.
B) žádná z depresí nebo mánií, kt. se vyskytly během tohoto dvouletého období, by neměla
být natolik závažná nebo natolik dlouhodobá, aby splňovala kritéria pro manickou epizodu
nebo depresivní epizodu. Manická/depresivní epizoda(y) se však mohla(y) vyskytnout před
tímto obdobím nebo se mohou vyskytnout i po něm.
C) v průběhu alespoň některé z period deprese by měly být přítomny nejméně 3
z následujících příznaků:
1. pokles energie n. aktivity
2. obtíže s koncentrací
3. insomnie
4. ztráta sebedůvěry nebo pocity neschopnosti
5.
6.
7.
8.
sociální stažení
menší hovornost
pesimismus
ztráta zájmu o sexuální a jiné příjemné aktivity nebo ztráta potěšení z těchto aktivit
D) v průběhu alespoň některé z period zvýšené nálady by měly být přítomny nejméně 3
z násl. příznaků:
1. zvýšená energie nebo aktivita
2. snížená potřeba spánku
3. zvýšené sebevědomí
4. neobvykle hbité nebo tvořivé myšlení
5. zvýšená družnost
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
6. větší hovornost nebo vtipnost než je obvyklé
7. zvýšený zájem o provozování sexuálních a jiných příjemných aktivit
8. přehnaný optimismus
Začátek je časný – v pozdějším věku dospívání nebo v druhém decéniu nebo
pozdní – obykle mezi 30. až 50. rokem.
F34.1 DYSTYMIE (6%)
- vzniká často již v dětství nebo v adolescenci a má plíživý začátek
- těžká deprese nasedající na dystymii se označuje jako „zdvojená deprese“
A) alespoň 2 roky musí trvat období trvalé nebo neustále se vracející depresivní nálady.
Periody nomrální nálady trvají jen zřídka déle než několik týdnů a nevyskytují se žádné
epizody hypománie.
B) jednotlivé epizody deprese v tomto dvouletém období nedosahují, nebo jen málokdy
mohou dosahovat takové závažnosti, aby splňovaly kritéria pro rekurentní depresivní
poruchu.
C) v průběhu alespoň některého období deprese by měly být alespoň 3 příznaky – viz
přibližně C) u cyklotymie
F38 - JINÉ PORUCHY NÁLADY
F38.00 SMÍŠENÁ AFEKTIVNÍ EPIZODA
- příznaky typické pro manickou nebo depresivní epizodu se vyskytují současně, nebo se
rychle střídají (v průběhu hodin). Epizoda musí trvat min. 2 týdny.
F38.01 REKURENTNÍ KRÁTKÁ DEPRESIVNÍ PORUCHA
- epizody alespoň 1x měsíčně v průběhu posledního roku
- jednotlivé epizody trvají méně než 2 týdny
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
Download

F30 – F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení