NT série
Integrované centrum
8 důvodů proč zvolit stroj
MORI SEIKI série NT
1. Integrované obráběcí centrum
 Obráběcí centrum a soustruh. Sloučení dvou obráběcích technologií představující novou generaci
více-osých strojů, nabízí nesrovnatelně vyšší produktivitu práce.
Zvýšením produktivity práce a kvality obrábění je dosaženo výkonu překonávajícího:
Obráběcí centra NH série
Soustruhy NL série
Integrovaná centra NT série
Bez jakýchkoliv omezení vykazují stejné
obráběcí schopnosti jako NH série.
Nástrojové vřeteno umožňuje široký rozsah
aplikací od vysokorychlostního obrábění až
po náročné hrubování.
Bez jakýchkoliv omezení vykazují stejné
obráběcí schopnosti jako NL série a
kombinují výjimečnou tuhost nástrojové
hlavy s excelentním hlavním vřetenem a
druhou nástrojovou hlavou
2. Garance velmi přesného obrábění díky omezení teplotních vlivů
 Zásadní nepříznivý dopad na stálou přesnost stroje během obrábění má zvyšující se teplota
strojních celků a s ní spojené teplotní deformace. U strojů NT série řeší MORI SEIKI tyto teplotní
vlivy důkladným průtokovým chlazením všech tepelných zdrojů.
Druhá nástrojová hlava se zabudovaným motorem
Díky uložení motoru přímo
v nástrojové hlavě a díky přímému
pohonu nástrojů odpadají přídavné
zdroje tepla z převodového systému.
Olejový plášť procházející tělesem
motoru pak dokáže prakticky zcela
eliminovat teplotní vlivy.
vestavěný motor
olejový plášť chladící
těleso motoru
Chladící systém v pohonech os
V osách kuličkových
šroubů jsou připraveny
otvory, kterými proudí
chladící olej. Ten pak
prochází přes uložení
podpěrných ložisek dále
do konzoly držící motor a
tam zabraňuje prostupu
tepla vznikajícího ve
vinutí motoru.
chladící otvor v ose
šroubu
teplotní štít mezi
motorem a konzolou
chlazení uložení
ložisek
Řízení teploty ve vřeteníku
cirkulující
chladící olej
kolem vřetene
Díky symetrické konstrukci
vřeteníku a druhé nástrojové
hlavy je teplo odváděno chladícími
kanálky rovnoměrně z odlitku. To
je doplněno intenzivním
chlazením hlavního vřetene.
chladící kanály
ve vřeteníku
Chlazení nástrojového vřetene
olejový plášť kolem
statoru nástrojového
vřetena
Spirálové olejové proudění obklopuje
vřetenovou jednotku a kontroluje teplotu
nástrojové hlavy.
3. Kvalita konstrukčního řešení
 Na strojích NT série mohou být mimo jiné prvky uplatněny všechny čtyři konstrukční technologie
registrované firmou Mori Seiki. Díky nim patří tyto stroje mezi světovou špičku.
DCG – (Driven at the Center of Gravity) – Pohon působící v těžišti
Jestliže chceme posunout
objekt působením na jeho
hranu, ztrácí rovnováhu,
má snahu se natáčet a
vznikají vibrace.
Pokud působíme na
dvě protilehlé hrany,
objekt se pohybuje
přímo a bez vibrací.
Dosažitelné zrychlení u strojů konvenční
konstrukce je limitováno hmotností pohyblivého
sloupu a jeho vyvážeností vůči pohonu.
Díky technologii DCG se dvěma
pohony jsou eliminovány vibrace
vznikající během zrychlování.
Box-in-Box konstrukce umožňuje
snížit hmotnost a zvýšit tuhost
pohybujících se částí stroje.
Výsledkem těchto zlepšení je vyvážení velké rychlosti
obrábění s vysokou kvalitou obrábění.
VÝHODY TECHNOLOGIE
Podrobný popis jednotlivých zlepšení následuje dále.
MENŠÍ VIBRACE
a) Graf znázorňuje dobu trvání zbytkových vibrací po zastavení osy Z (pohybu vřetene) u stroje
konvenčního a stroje MORI SEIKI DCG
Je zjevné, že u DCG strojů odezní vibrace téměř okamžitě, zatímco ostatní stroje vibrují ještě
dlouhou dobu po zastavení. Z toho plyne, že pokud je rozběh např. osy X kratší než 0,55 s (což je
v praxi běžné) u konvenčního stroje osa Z ještě vibruje, zatímco stroj s DCG technologií je
schopen produkovat kvalitní povrch.
b) Porovnání velikostí vibrací vzniklých u konvenčních strojů a strojů s DCG v osách X, Y a Z potom,
co vřeteno vyjelo nahoru, sjelo dolů a pak se zastavilo
Jaká je zásadní výhoda DCG technologie?
Dvěma slovy: méně vibrací.
A jaké jsou výhody menších vibrací?
Mimo jiné, menší opotřebení mechanických uzlů stroje a tím jeho delší životnost při zachování
stálé kvality obrábění.
VĚTŠÍ ZRYCHLENÍ
 Stává se, že NC řízení chybně detekuje vibrace jako odchylku od naprogramované polohy a snaží se
ovlivnit posuvový motor, aby tyto nesrovnalosti eliminoval. Často tím způsobí ještě větší vibrace.
 Z tohoto důvodu u konvenčních strojů při změně rychlosti pohybu, kdy vzniká nejvíce vibrací,
musíme toto zrychlení dávkovat, aby vibrace nepřekročily únosnou hranici.
 Tím se výrazně zmenšuje oblast, kdy můžeme zrychlovat plným výkonem a naopak tím narůstá
celková doba potřebná ke změně rychlosti.
 Díky menším vibracím u strojů s DCG technologií můžeme plné zrychlení využít téměř okamžitě a
tím eliminovat čas.
Modré oblouky v grafu určují dobu, po kterou stroj nemůže akcelerovat na plný výkon.
LEPŠÍ KVALITA POVRCHU
 Jelikož nástroj a obrobek jsou dva prvky na konci vibrujícího řetězce představujícího stroj, každé
snížení vibrací má přímý pozitivní vliv na kvalitu povrchu.
 Nepřímo má technologie DCG vliv na kvalitu povrchu tím, že díky sníženým vibracím můžeme
zvětšovat zrychlení. Velké zrychlení je nutné při obrábění zakřivených povrchů, protože zaoblení
jsou tvořena mnoha velmi krátkými přímými úseky a pohybující se části strojů proto musí neustále
měnit směr.
DELŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJE
 Pokud nástroj vstupující do obrobku vibruje, významně se opotřebovává jeho špička. DCG
technologie snižováním vibrací přímo prodlužuje životnost nástroje.
 Nepřímo dochází k prodlužování životnosti díky možnému většímu zrychlení, které snižuje pracovní
dobu a tím dobu kontaktu nástroje s dílcem.
Opotřebení vrtáku Ø 8 mm u stroje NH 4000 DCG a předchozího modelu
Při stejném opotřebení nástroje 0,2 mm obrobí konvenční stroj 4 m materiálu a NH 4000 DCG
13,5 m. Což je podstatný rozdíl.
Opotřebení čelní frézy Ø 16 mm u stroje NH 4000 DCG a předchozího modelu
Jako v předchozím případě je vidět markantní rozdíl v životnosti nástroje při obrábění na
konvenčním stroji a stroji s DCG.
ZLEPŠENÁ KRUHOVITOST
 Při kruhovém obrábění jsou generovány vibrace vlivem změny směru pohybu během přejíždění z
jednoho kvadrantu do druhého (0°, 90°, 180°, 270°). U stroje s DCG technologií je obrobený povrch
kruhového profilu mnohem méně ovlivněný vibracemi než při obrábění na konvenčním stroji.
Obrábění DCG technologií
Obrábění na konvenčním stroji
DCG® je technologie, která zásadně zlepšuje přesnost,
kvalitu povrchu, pracovní čas a životnost nástroje díky
redukci vibrací.
DDM – (Direct Drive Motor) – Přímý pohon motorem
Vestavěný rotační pohon
Velmi flexibilní B osa
-120°
+120°
Specifikace s plným indexováním
0,0001° (opce)
Technická data rotační osy B
Specifikace s indexováním po 1°
Specifikace s plným indexováním
Způsob zpevňování
Upínací spojkou
Upínací spojkou a brzdou
Nejmenší přírůstek
1°
1° a 0,0001°
Typ pohonu
Servo motor s redukcí
Rychlost
rotace
-1
NT1000;3000;4000
40 min
NT5000;6600
23,8 min
-1
DDM (Direct Drive Motor)
100 min
80 min
-1
-1
 Lineární pohyb obráběcích strojů doznal revoluční zrychlení a zpřesnění díky nástupu kuličkových
šroubů, které nahradily převod pastorek-ozubený hřeben.
 Bohužel u rotačního pohybu k žádnému takovému významnému objevu nedošlo a rotační pohon je
realizován stále pomocí převodu šnekovým kolem.
 Tento převod má ovšem velké nedostatky: vůli, snahu zadírat se při rychlém pohybu a rychle se
opotřebovává.
 Jako řešení těchto problémů nabízí Mori Seiki technologii DDM, která využívá vlastností přímo
řízeného motoru.
VÝHODY TECHNOLOGIE
VELKÁ RYCHLOST ROTACE
 Díky své rychlosti rotace se z původně polohovací osy stává osou vhodnou pro soustružení. Na
rozdíl od šnekového převodu, který má účinnost 50-70% výkonu motoru, DDM technologie přenáší
100%.
VELKÁ PŘESNOST POLOHOVÁNÍ
 Díky absenci jakýchkoli ozubených převodů, je DDM přenos zcela bez vůle. Klasický systém
umožňuje polohovací krok 1° a přesnost polohování je závislá na přesnosti zpevňovacího věnce.
DDM systém má možnost polohování 0,001° a přesnost je zajištěna přímým odměřováním.
SNAŽŠÍ ÚDRŽBA A DELŠÍ ŽIVOTNOST
 Z důvodu eliminace prvků kinematického řetězce, u kterých dochází k opotřebení je životnost DDM
systému delší. Zároveň při případné kolizi nedojde k mechanickému poškození ozubení, ale pouze k
proklouznutí brzdy, což nijak neovlivní následnou přesnost stroje.
BMT – (Built-in Motor Turet) – Motor v nástrojové hlavě
Frézovací výkon je srovnatelný s výkonem obráběcích center s upínacím kuželem BT 40
Držák rotačních nástrojů s velmi tuhým
uložením díky 3 polohovacím perům
Čelní fréza s maximálním
průměrem 80 mm
Vestavěný frézovací motor přímo
spojený s vřetenem rotačního nástroje
Chladící olejový plášť umožňující
kontrolovat teplotu motoru
Úpravy tuhosti nástrojové hlavy:
a) zvětšení průměru upínacího věnce nástrojové hlavy na 250 mm
b) zvětšení tuhosti rotačních držáků a zároveň tuhosti jejich upevnění na nástrojové hlavě díky třem
polohovacím perům
VÝHODY TECHNOLOGIE
VELKÝ FRÉZOVACÍ VÝKON
 U soustružnických strojů s BMT technologií se frézovací výkon blíží výkonu standardních
frézovacích strojů. Na nástroj se přenáší 100% výkonu motoru. Díky odstranění mechanických
převodů odpadá riziko jejich poškození při případné kolizi a tím servisní náklady.
MENŠÍ VIBRACE
 Velikost rozsahu vibrací u BMT nástrojové hlavy je 3x menší než hlavy konvenční, což má také
pozitivní vliv na délku životnosti nástroje a tím nákladů na výrobu.
VĚTŠÍ PŘESNOST OBRÁBĚNÍ
 Kromě snížených vibrací je přesnost obrábění zvýšena také díky tuhému uložení rotačních nástrojů,
jejichž poloha je na nástrojové hlavě zajištěna pomocí tří přesných per.
NIŽŠÍ TEPLOTA
 Nárůst teplot nástrojové hlavy s BMT technologií je 10x menší než u nástrojové hlavy konvenčního
stroje, protože vznikající teplo je efektivně odváděno olejovým chlazením pláště motoru. Nedochází
k velkým teplotním dilatacím.
ORC – Octagonal Ram Construction – Osmiboké kluzné vedení
 V porovnání s valivým vedením má kluzné vedení jednu zásadní výhodu - nepřenáší vibrace.
 Kluzné části tohoto vedení jsou zaškrabány a to nejen z důvodu přesnosti a rovinnosti povrchu, ale
hlavně kvůli vytvoření mnoha miniaturních prohlubní, které slouží jako olejové kapsy.
 Tyto olejové zásobníčky plní dvě důležité funkce:
o slouží jako zásoba mazacího oleje, tzn. prevence proti zadření
o absorbují vibrace vznikající při změně pohybu a při obrábění
 Síly působící na vedení během obrábění vytlačují olej z jedné kapsičky do druhé, a ten se
průchodem přes malé prostory ohřívá. Tím je vibrační energie transformována na energii tepelnou.
 Bohužel při vysokých rychlostech nebo během hrubování způsobuje toto zahřívání teplotní
deformace vedení a následně ovlivňuje přesnost stroje.
zaškrabaný povrch
broušený povrch
vytlačování oleje
Nevýhodou kluzného vedení
jsou jeho tepelné deformace.
teplo vzniklé třením
teplotní
deformace
teplo
střed se nevychyluje
saně
smykadlo
příčník
Saně jsou speciální obráběním
vyrobeny z jednoho kusu, čímž
je dosaženo tuhosti nutné
k uložení velkého smykadla.
VÝHODY TECHNOLOGIE
VELKÁ RYCHLOST POSUVŮ A STÁLÁ PŘÍMOST VEDENÍ
 ORC technologie nabízí dokonalou přímost vedení a stálou polohu středu i při velkých rychlostech
posuvů, a díky velké tuhosti dosahujeme nadstandardního vyložení.
TLUMENÍ VIBRACÍ A ŘÍZENÉ TEPLOTNÍ DEFORMACE
 Výhody čtyřhranného kluzného vedení jsou zachovány a nevýhody jsou dokonale odstraněny.
4. Snadná obsluha, údržba a krátké servisní časy
 Při konstrukci strojů NT série byly brány v potaz požadavky na usnadnění údržby, zkrácení
servisních časů a zvýšení spolehlivosti.
Řídící panel
- operační panel je možno přesouvat ze strany na stranu, popř. jej natáčet tak, aby byl vždy po ruce během
seřizování
Široce otevíratelné dveře
- otevřením dveří je široce zpřístupněn pracovní prostor včetně
horní části, čímž je umožněno nakládání a vykládání obrobků
pomocí jeřábu
Vyjímání a upínání nástrojů
- díky excelentnímu dosahu na nástrojové vřeteno
je ruční upínání nástrojů a údržba rychlé a snadné
Digitální koník
- jako standard je se strojem dodáván tuhý koník poháněný
vlastním servopohonem (kromě specifikací C, CZ, S a SZ).
To výrazně redukuje seřizovací čas.
Odnímatelné kryty
- kryty na levé straně dveří jsou pouze zavěšeny a jsou snadno
odnímatelné. Za nimi je přístup k automatickému zásobníku
nástrojů.
Prvky denní údržby
- z důvodu usnadnění kontroly a
údržby jsou prvky vyžadující sledování
a doplňování umístěny ve skupině na
jednom místě. Plnící otvor nádrže
mazacího oleje je umístěn dole a je
snadno přístupný pro doplňování.
B osa – stavebnice
- osa B nesoucí nástrojové vřeteno má stavebnicovou konstrukci umožňující její rychlou a snadnou
demontáž a výměnu
Těsnění nástrojového vřetena
- pro těsnění rotační osy vřetena byla použita třívrstvá labyrintová konstrukce, a pokud by přesto došlo
k průsaku chladící kapaliny jsou ložiska chráněna odtokovým kanálkem. Navíc bylo zdokonaleno elektrické
připojení, takže je možno provést rychlou výměnu celé jednotky.
labyrintová konstrukce
Konvenční model
NT4200 DCG
Nástrojová hlava 2 se zabudovaným motorem
- díky motoru zabudovanému do nástrojové hlavy nemůže
nastat jinak častá situace, kdy dochází k zadření ložisek
nebo přetržení převodového vřetene. Navíc byl pro případ
nutného servisního zásahu snížen počet krytů hlavy.
odtok olejové
mlhy
odtok chladicí
kapaliny
5. Možnost automatizace výroby
 V zásadě řešíme nakládání dvou typů polotovarů do stroje. Tyčí nebo přířezů
Podavač tyčí (opce)
- spolu s odebíračem kusů se postará o kompletní obrábění z tyčového materiálu
Průchod vřetene
Maximální průměr tyče
tyče
NT 1000
Ø61 mm - NT 3100 - Ø52 mm
NT 3150
Ø73 mm - NT 3200 - Ø65 mm
NT 4200
Ø91 mm - NT 4250 - Ø80 mm
Ø105 mm - NT 4300 - Ø90 mm
Portálový zakladač (opce)
- možnost dosažení kompletní automatizace obrábění od naložení polotovaru po odebrání hotového dílce
s redukcí ztrátového času
Zásobník dílců
Ofukování sklíčidla
Automatické dveře (opce)
- slouží k posílení automatizace nejen během normálního
obrábění, ale také při použití robota
Ruka nakladače
6. Inovace šetřící životní prostředí
 Moderní výrobce se věnuje nejen zvyšování obráběcího výkonu strojů, ale také úspoře energií a
ekologické šetrnosti.
Redukce spotřeby mazacího oleje
- bylo použito valivé vedení bez olejového mazání a u
automatického zásobníku nástrojů se využívá olejová lázeň
místo ztrátového mazání, výsledkem je výrazná úspora
mazacího oleje ve srovnání s konvenčními stroji
Redukce spotřeby elektrické energie
- automatické ovládání světel – pokud se po
určitou dobu nedotkneme ovládacího panelu,
vnitřní osvětlení stroje samo zhasne
- množství elektřiny spotřebované během
pohotovostního režimu bylo redukováno
- funkce automatického spánku – jestliže se
po určitou dobu nedotkneme klávesnice a
neprobíhá právě automatické obrábění,
napájení servomotorů, vřetene, čerpadla
chlazení a dopravníku třísek je přerušeno
7. Široká nabídka zvláštního příslušenství a doplňků
 Standardní nabídku strojů je možno rozšířit a upravit množstvím zařízení ze seznamu opcí.
Držáky rotačních nástrojů
- některé typy rotačních držáků
Plynulá B osa (opce) u NT1000 standard
- s minimálním polohovacím přírůstkem 0,0001° je možno
obrábět s ještě větší přesností
Automatická nástrojová měřící sonda pro nástrojové vřeteno
(opce)
Dopravníky třísek (opce)
- pro efektivní odvod třísek je možno vybírat ze dvou typů dopravníků, vyvážení třísek je pouze na pravou
stranu stroje. Je nutno volit podle druhu obráběného materiálu a typu třísek.
článkový dopravník třísek
článkový +hrablový dopravník + bubnový filtr
Vysokotlaké chlazení středem vřetene (opce)
- systém vysokotlakého chlazení středem vřetena efektivně odstraňuje třísky, chladí místo řezu a
prodlužuje životnost nástrojů
Chlazení řezné kapaliny (opce)
- vysokotlaké chlazení zvyšuje teplotu řezné kapaliny a je proto
doporučeno používat jej s chladičem
Odsavač par (opce)
Odměřovací pravítka os X1, Y a Z1 (opce)
Sběrač oleje (opce)
Signální maják
8. MAPPS IV operační systém
 Nový interface spojuje člověka a stroj.
- 4. generace kombinuje nejlepší průmyslový hardware s pokročilými aplikačními a síťovými systémy
Vertikální softwarová tlačítka
Vylepšená obrazovka 19“
USB port 1
-nové barvy a design pro lepší čitelnost
-přidaná vertikální tlačítka
Slot karty
PC klávesnice jako standard
(PCMCIA)
-anglická 101 tlačítková klávesnice
pro mezinárodní použití
USB port 2
-nově přidaný
Podložka pro myš
Charakteristiky
Popis
Větší obrazovka a
ovládací panel
Nová konstrukce
X
Lepší ovladatelnost
Počítačová klávesnice
Vertikální softwarová tlačítka
Lepší hardware
Rychlejší odezva
X
X
Vylepšené funkce
Snadnost údržby
Integrovaný CAM software (Esprit)
KBM-řízení základních informací
Zobrazování informací o obrábění a údržbě
Nabídka seznamu obrazovek
Zobrazování offset údajů při programování
Zobrazení offsetů pro více nástroj. hlav
Funkce ukládání informací
Vnitřní/vnější monitorovací funkce
Diagnostika a odstraňování poruch
Zlepšení
Novinka
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9. Popis stroje
 Umístění základních celků a os pro pochopení struktury stroje.
osa X1
osa Z1
osa Y
osa C1
osa B
osa Z2
osa C2
osa X2
osa ZS
10. Rozdělení strojů a rozměry
 Pro uspokojení co nejrozmanitějšího spektra požadavků zákazníků, nabízí NT série 5 základních
rozměrových řad s různým opčním vybavením.
NT1000
W-vřeteno 1; odebírač
WZ-vřeteno 1; odebírač; nástrojová hlava 2
WZM-vřeteno 1; odebírač; nástrojová hlava 2
s poháněnými nástroji
NT3XXX, NT4XXX, NT5XXX
C-vřeteno 1
CZ-vřeteno 1;
nástrojová hlava 2
-vřeteno 1; koník
Z-vřeteno 1; koník;
nástrojová hlava 2
S-vřeteno 1; vřeteno 2
SZ-vřeteno 1; vřeteno 2;
nástrojová hlava 2
NT6600
-vřeteno 1; koník
B typ otáčky vřetene 1500 ot/min
C typ otáčky vřetene 1000 ot/min
S-vřeteno 1; vřeteno 2
B typ otáčky vřetene 1500 ot/min
C typ otáčky vřetene 1000 ot/min
Velikostní řady
W
Točná délka
Vřeteno 1
Max. Ø tyče
N° poloh NH2
N° poloh ATC
Rozsah osy X1
Rozsah osy Y1
Rozsah osy Z1
Rozsah osy X2
Rozsah osy Z2
Točná délka
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh NH2
N° poloh ATC
Rozsah osy X1
Rozsah osy Y1
Rozsah osy Z1
Rozsah osy X2
Rozsah osy Z2
Točná délka
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh NH2
N° poloh ATC
Rozsah osy X1
Rozsah osy Y1
Rozsah osy Z1
Rozsah osy X2
Rozsah osy Z2
WZ
WZM
NT 1000
424 mm
6“ [8”]
52 mm
10
38 [76]
380 mm
±105 mm
460 mm
155 mm
610 mm
C CZ
□ Z S SZ
NT 3100/500
NT 3100/1000
564 mm
1 069 mm
[5“] [6”]
[5“] [6”]
52 mm
12
20 [40] [80] [180] [240]
685 mm
±125 mm
570 mm
1 075 mm
130 mm
790 mm
970 mm
C CZ
□ Z S SZ
NT 3150/500
NT 3150/1000
552 mm
1 057 mm
[6“] [8”]
[6“] [8”]
52 mm
12
20 [40] [80] [180] [240]
685 mm
±125 mm
570 mm
1 075 mm
130 mm
790 mm
970 mm
Točná délka
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh NH2
N° poloh ATC
Rozsah osy X1
Rozsah osy Y1
Rozsah osy Z1
Rozsah osy X2
Rozsah osy Z2
Točná délka
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh NH2
N° poloh ATC
Rozsah osy X1
Rozsah osy Y1
Rozsah osy Z1
Rozsah osy X2
Rozsah osy Z2
Točná délka
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh NH2
N° poloh ATC
Rozsah osy X1
Rozsah osy Y1
Rozsah osy Z1
Rozsah osy X2
Rozsah osy Z2
C CZ
NT 3200/500
540 mm
□ Z S SZ
NT 3200/1000
1 045 mm
[8“]
[8“]
65 mm
12
20 [40] [80] [180] [240]
685 mm
±125 mm
570 mm
1 075 mm
130 mm
790 mm
970 mm
C CZ
□ Z S SZ
NT 4200/700
NT 4200/1000
721 mm
1 061 mm
[8“] [10”]
[8“] [10”]
65 mm
□ Z S SZ
NT 4200/1500
1 576 mm
12
20 [40] [80] [180] [240]
750 mm
±210 mm
760 mm
1 120 mm
1 550 mm
195 mm
1 010 mm
1 525 mm
C CZ
□ Z S SZ
□ Z S SZ
NT 4250/700
NT 4250/1000
NT 4250/1500
721 mm
1 061 mm
1 576 mm
[10“] [12”]
[10“] [12”]
80 mm
12
20 [40] [80] [180] [240]
750 mm
±210 mm
760 mm
1 120 mm
1 550 mm
195 mm
1 010 mm
1 525 mm
Točná délka
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh NH2
N° poloh ATC
Rozsah osy X1
Rozsah osy Y1
Rozsah osy Z1
Rozsah osy X2
Rozsah osy Z2
Točná délka
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh NH2
N° poloh ATC
Rozsah osy X1
Rozsah osy Y1
Rozsah osy Z1
Rozsah osy X2
Rozsah osy Z2
Točná délka
Vřeteno 1
Vřeteno 2
Max. Ø tyče
N° poloh ATC
Rozsah osy X1
Rozsah osy Y1
Rozsah osy Z1
C CZ
NT 4300/700
721 mm
□ Z S SZ
NT 4300/1000
983 mm
[12“]
[12“]
90 mm
10
20 [40] [100] [180] [240]
750 mm
±210 mm
760 mm
1 120 mm
195 mm
1 010 mm
C CZ
□ Z S SZ
NT 5400/1200
NT 5400/1800
1 321 mm
1 921 mm
[15“] [18”]
[15“] [18”]
103 mm
10
20 [40] [80] [140] [180]
1 040 mm
±255 mm
1 340 mm
1 940 mm
267 mm
1 230 mm
1 830 mm
□ S
□ S
NT 6600/3000
NT 6600/4000
3 076 mm
4 076 mm
[18“] [21“] [24”]
[18“] [21“] [24”]
164 mm
50 [100] [140] [180]
1 040 mm
±330 mm
3 150 mm
4 150 mm
□ Z S SZ
NT 4300/1500
1 498 mm
1 550 mm
1 525 mm
□ S
NT 6600/6000
6 076 mm
6 150
Download

NT série