1
VÝROBNÍ POSTUPY
1.Účel výrobních postupů
Výrobní proces je činnost, při které se výchozí materiál (polotovar) přetváří v hotový
výrobek.Tato přeměna se děje za účasti pracovní síly a výrobního zařízení.Výrobní proces
strojírenského podniku zahrnuje tyto činnosti: zhotovení polotovaru,různé metody
zpracování polotovaru na součást v mechanických dílnách,tepelné zpracování,kontrolu
jakosti,dopravu a manipulaci se součástí, montáž součástí v hotový
výrobek,vyzkoušení,konečnou úpravu.
Výrobní postup je plán výrobního procesu, který dává stručný nástin zpracování hmot či
polotovaru v součást nebo v hotový výrobek.
Ve výrobním postupu se uvádí:
- popis prací a výrobních metod ve vhodném pořadí,
- počet vyráběných kusů,
- výrobní prostředky (stroje, přípravky, nástroje a měřidla),
- technologické podmínky,
- režimy práce strojů,
- rozměry polotovaru před obráběním a změny v průběhu obrábění,
- odměny za vykonanou práci.
Výrobní postup je podkladem k určení :
- času nutného k provedení jednotlivých operací, vhodného vybavení, pracovišť stroji,
zařízením a nářadím,
- kapacit, tj. počtu pracovišť a pracovníků,
- plánovaných vlastních nákladů výroby,
- výrobních úkolů pracovišť, dílny, provozu, závodu,
- podkladů pro odměňování
- organizace, plánování i řízení výroby.
Výrobní postupy musí být:
- úplné (nesmějí v nich být zapomenuty žádné údaje potřebné pro výrobu),
- správné (nesmějí v nich být žádné chyby a omyly, které by ztěžovaly výrobu a zvětšovaly
zmetkovitost),
- stručné (nesmějí se v nich uvádět zbytečná slova),
- úhledné (neboť vnější úprava nepřímo zvyšuje jakost výroby),
- hospodárné (minimální náklady - vysoká produktivita).
ČLENĚNÍ VÝROBNÍCH POSTUPŮ
Složitost prováděných výrobních procesů si vynucuje členění výrobních postupů na
jednotlivé operace a úkony:
OPERACE - ÚSEKY - ÚKONY - POHYBY.
Ing.Bohuslav DRIML
2
Operace je nepřetržitě (souvisle) prováděná a ukončená část výrobního procesu, vykonaná
na jednom pracovišti, na jednom nebo na několika stejných pracovních předmětech
zpravidla jedním pracovníkem, popř. skupinou pracovníků.
Úsek je část operace, v níž se vykonává práce za přibližně stejných technologických
podmínek. Př. při soustružení se dělí na hrubování a soustružení na čisto jako dva úseky
jedné operace.
Úkon je ucelenou jednoduchou pracovní činností organizačně neoddělitelnou, př. u
obrábění je to upínání předmětů do stroje, uvedení stroje do činnosti, vlastní obrábění,
zastavení, činnosti stroje, vyjmutí předmětu z přípravku a jeho odložení.
Pohyb je nejmenší část pracovní činnosti popisovaná hlavně v hromadné výrobě a u
montážních prací. Pohyby mají být co nejjednodušší a jsou to nejmenší měřitelné prvky.
Ing.Bohuslav DRIML
3
Členění výrobního postupu
Druhy výrobních postupů
Výrobní postupy rozdělujeme takto:
Podle propracovatelnosti:
- jednoduchý psaný postup (průvodka) - pro kusovou výrobu,
- podrobně psaný postup - pro malosériovou výrobu
- obrázkový výrobní postup - pro sériovou a hromadnou výrobu,
- návodka - pro speciální operace.
Podle výrobní činnosti jsou výrobní postupy pro:
- obrábění,
- tváření,
- odlitky,
- svarky,
- tepelné zpracování,
- povrchovou úpravu,
-
montáže aj.
Při zpracování součástí rozeznáváme výrobní postupy:
1.) Pro výrobu nenormalizovaných polotovarů (odlitky aj. do výroby jdou jako polotovary).
2.) Pro obrábění součástí v obrobnách (různé tvary, rozměry, mater., počty kusů).
3.) Pro tepelné zpracování součástí (uvádí se teploty a další údaje mohou být uvedené v
různých normách a instrukcích k výrobě).
4.) Pro povrchovou úpravu (např. pokovování v tavenině, galvanické pokování).
5.) Pro montáže - zpracovává se ve dvou dokumentech: montážní schéma a montážní
postup. Montáž může být individuální stacionární, pohyblivá s pohybem plynulým nebo
přerušovaným.
Podle výrobní činnosti při zpracování celých strojů a zařízení rozeznáváme ještě výrobní
postupy:
pro novou výrobu,
- pro výrobu prototypu,
- pro výrobu ověřovací série,
- pro běžnou výrobu,
- pro automatizovanou výrobu,
pro opakovanou běžnou výrobu,
- pro výrobu sériovou,
- pro výrobu hromadnou,
pro opravárenství:
Ing.Bohuslav DRIML
4
- opravy individuálním způsobem,
- opravy továrním způsobem,
pro výrobu převzatou z jiných podniků:
- z tuzemských podniků,
- licenční.
Zpracování těchto výrobních postupů má pro každý druh výroby své specifické podmínky.
VP pro tepelné zpracování součástí.
Tyto postupy vypracovává specialista technolog na speciálních formulářích.
V technologických podmínkách jsou uvedeny režimy tepelného zpracování ( teploty, doby
ohřevu, způsoby ochlazování) pro žíhání, kalení, popouštění, zušlechťování, chemickotepelné zpracování aj., podle materiálových listů (norem jakosti).
VP pro povrchovou úpravu
Zpracovává technolog povrchových úprav na speciálních formulářích nebo ve formě
návodky.Povrchové úpravy se značně odlišují a některé se provádějí často v kooperaci,
pokud podnik nevlastní příslušné zařízení.
VP pro montáže
Musí být pečlivě zpracován zvláště pro velkosériovou a hromadnou výrobu.
Ing.Bohuslav DRIML
Download

Výrobní Postup.pdf