Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA/KLIENTA SE SELHÁVÁNÍM LEDVIN
Anotace
1
Selhávání ledvin je vždy velice zásadním zdravotním zlomem. V mnoha případech K/P
bývá ohrožen na životě. V textu dostanete informace z klinické a ošetřovatelské části dané
problematiky. V závěru textu jsou pro žáky připraveny tři úkoly sloužící k procvičení a upevnění
znalostí o zmiňované problematice.
Tematický okruh
Ošetřování klienta s urologickým onemocněním.
Mezioborové přesahy a vazby
Somatologie - anatomie a fyziologie uropoetického aparátu, ošetřování nemocných,
ošetřovatelství.
Cílová skupina
Žáci 4. ročníku - Zdravotnický asistent, studenti SZŠ a VOŠZ - 3. ročníku. Text je určen
pro rozšiřující informace o péči o nemocné s uropoetickým aparátem u studentů, kteří již mají
základy z anatomie a fyziologie uropoetického systému.
Očekávaný výstup – cíl
Po prostudování této kapitoly získáte informace o klinické a ošetřovatelské problematice
ledvinného selhávání.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Dílčí cíle
Po prostudování kapitoly budete schopni:

Definovat pojem akutní a chronické selhávání ledvin

Popsat diagnostiku, etiologii a terapii při selhávání ledvin

Vyřešit zadané úkoly - úkol A.), B.), C.).
Předpokládaný čas ke studiu
Studium textu - 45 minut.
Organizace řízení učební činnosti
Samostudium, písemná odpověď na vybrané úkoly. Studie případu - skupinová práce.
Organizace prostorová
Klasická učebna s přístupem na internet.
Klíčové kompetence
Rozšíření odborné zdravotnické terminologie v oblasti specifiky péče o klienta se selháváním
ledvin. Žák získá prací ve skupině schopnost komunikovat a spolupracovat v týmu, schopnost
kritického myšlení a řešení problémů /kreativita/, schopnost zdůvodňovat a hodnotit,
schopnost přijmout svou profesní zodpovědnost za podporu ve zdraví.
Průřezová témata
ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - žák si uvědomí vztah mezi životním prostředím,
životním stylem a zdravím jedince a společnosti, žák si osvojí zásady zdravého životního
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
2
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví.
Klíčová slova
KLIENT-NEFROPATIE-AKUTNÍ-CHRONICKÁ
Pomůcky
Počítač - notebook - připojení on-line (Operační systém - WINDOWS XP/10).
Lékařský slovník.
Doporučení pro studium kapitoly
Ke studiu této kapitoly je nezbytná orientace v somatologii, ošetřovatelství a klinické
propedeutice, zvláště ve farmakologii.
SELHÁVÁNÍ LEDVIN
Úvod
Je stav, kdy ledviny nejsou schopné odstraňovat v dostatečné míře dusíkaté
katabolity a nedokáží udržovat vodní a elektrolytovou rovnováhu ani
při
bazálním
příjmu
bílkovin
a
normální
činnosti
ostatních
orgánů.
Existující různé stupně renální insuficience od lehčích forem až k renálnímu selhání.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
3
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
AKUTNÍ RENÁLNÍ SELHÁNÍ
Jde o náhlou ztrátu schopnosti ledvin zbavovat organismus zplodin metabolismu dusíku
a kyselých katabolitů, někdy i nadbytku vody a elektrolytů.
Klinika nemoci:
vzestup močoviny a kreatininu a někdy pokles diurézy (oligurie, anurie)

prerenální – způsobené nedostatečným průtokem okysličené krve normální tkání
ledvin

renální parenchymatózní – vyvolané morfologickým poškozením parenchymu

postrenální – při obstrukci močových cest
PRERENÁLNÍ TYP AKUTNÍHO RENÁLNÍHO SELHÁVÁNÍ (dále ARS)
Příčiny nemoci:
a)
b)
při snížení objemu krve při:

krvácení (vnitřním, traumatu)

dehydrataci (průjmy, zvracení, pocení)

úniku tekutin do „třetího“ prostoru (pankreatitida, peritonitida)
při selhání srdeční činnosti při:

kardiogenním šoku po IM (infarkt myocardu)

tamponádě perikardu

masivní plicní embolii
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
4
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028

c)
d)
městnaném srdečním selhání
při velké periferní vazodilataci při:

sepsi

šoku

předávkování léky (např.: antihypertenzívy)
při hyperviskozitě krve při:
 mnohočetném myelomu
 makroglobulinemii
RENÁLNÍ PARENCHYMATÓZNÍ TYP ARS (akutní renální selhávání)
Jde o primární poškození tkáně ledvin postihující tabulární buňky a intersticium, někdy
glomeruly nebo dokonce velké cévy v ledvinách, Vzniká při ischemii ledvin nebo při jejich
poškození exogenními nebo endogenními látkami.
Příčiny nemoci:
a)
exogenní látky

chemikálie (tetrachlormetan, herbicidy)

těžké kovy (rtuť, zlato, bizmut)

léky (ATB, sulfoamidy)

houby (pavučinec plyšový, muchomůrka citrónová)

RTG kontrastní látky
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
5
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
b)
endogenní látky

volný hemoglobin (inkompatibilní transfúze)

myoglobin (zhmoždění svalů)

septické stavy a popáleniny
Postrenální typ ARS
- obstrukce močových cest způsobí zástavu močení, nikoli tvorbu (tu až později).
Etiologie nemoci:

nádory, nekróza renálních papil

gynekologické tumory, hypertrofie prostaty

hematomy, retroperitoneální fibróza
Diagnostika nemoci:

vyšetření plazmatického kreatininu, urey, mineralogramu, ASTRUP (acidobazická
rovnováha)

sonografie ledvin a močových cest

v nejasných případech se provádí biopsie ledvin
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
6
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Léčba nemoci:

infuzní léčba

sledujeme BT (dále je bilance tekutin), solutů a dostatečný energický příjem

hemodialýza nebo peritoneální dialýza
CHRONICKÉ RENÁLNÍ SELHÁNÍ

tento stav nastává až po ztrátě funkce v 75 % původního parenchymu ledvin (tři
čtvrtiny ledvin jsou zničeny)

dojde ke zvýšení kreatininu a močoviny, metabolická acidóza, hypokalcemie

hyperfosfatemie

nedostatečné produkce erytropoetinu v ledvinách podmiňuje anemii

narušen je metabolismus aminokyselin, lipidů a sacharidů

nemocný může být ohrožen rozvratem vnitřního prostředí (hyperkalemie)
Etiologie nemoci:
Nejčastější příčinou jsou glomerulopatie (včetně diabetické glomerulosklerózy), nefritidy.
Klinika nemoci:

často souvisí s hypertenzí a anémií

pocity slabosti, únava, dyspeptické potíže

dušnost (podílí se na ní hypertenze, převodnění, anémie, metabolická
acidóza)
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
7
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028

projevem pokročilého ledvinného selhávání jsou příznaky, jako například
nauzea, zvracení, průjmy, tvorba podkožních modřin a krvácení do
podkoží, záněty tlustého střeva, pseudoperitonitida); respirační projevy
uremie (acidotické dýchání); nervové projevy uremie (poruchy vědomí,
křeče, encefalopatie, parestezie).
Diagnostika nemoci:

zvýšené množství plazmatického kreatininu a urey

anémie

sonografie ledvin - ledviny jsou zmenšené
Léčba nemoci:

úprava příjmu tekutin

příjem sodíku

podáváme diuretika

snižujeme příjem bílkovin

tuky mají být podávány v rostlinné formě

dostatek vitamínu C, kyseliny listové, pyridoxinu

doplnit zásoby železa

hemodialýza

transplantace
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
8
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
SHRNUTÍ
Příznaky renálního selhávání jsou vždy pro klienta dramatickým okamžikem.
Rozvíjí se klinický obraz urémie, což je pokročilém selhání ledvin.
9
Příznaky typické pro poruchy centrálního nervového systému jsou nadměrná spavost,
poruchy vědomí až kóma, při edému mozku záškuby až křeče, zrakové potíže, slabost
a celková únava.
Příznaky charakteristicky projevující se na gastrointestinálmím traktu jsou nauzea, zvracení,
bolestivé průjmy s křečemi, tzv. Treitzova colitis – zánět tlustého střeva z metabolických
změn - foetor uremicus – zápach z úst (je cítit po myšině, jako když něco tlí). Kožní příznaky
se projevují tzv. cafe au lait [kafé ó lé] – barva bílé kávy, ukrutné svědění.
Dále klienta doprovází hypertenze arteriálního typu a Kussmaulovo dýchání (snaha
organismu vyrovnat metabolickou acidózu), vysoká hodnota K – nad 6 mmol/ l,
vysoká hladina urey nad 30 mmol/ l - kreatinin nad 700 mmol/ l, může se objevit anémie,
epistaxe, zvýšená tvorba hematomů a v neposlední míře se rozvíjí metabolická acidóza
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
A.) Úkol - Kazuistika
POPIS KLINICKÉHO PŘÍPADU U KLIENTA S LEDVINOVOU
NEDOSTATEČNOSTÍ
Žena středního věku (58) let navštěvuje ambulantně 3 x týdně oddělení hemodialýzy, kde
je vedena v pravidelném dialyzačním programu s diagnózou chronická renální insuficience
ve stádiu terminální urémie na podkladě intersticiální nefritidy. První hemodialýza proběhla
v roce 1997, před tím založen A -V shunt na pravém předloktí. Klientka je zařazena na čekací
listinu transplantace ledvin. Klientka je od začátku svého onemocnění v plném invalidním
důchodu, žije se svým manželem v rodinném domě.
Fyziologické funkce:
TT - 36,6° C, P - 72/min, TK - 150/80, D - 18/min
Pravidelná medikace:
Furosemid forte tbl. 1-1-0
Aktiferin
1-0-0
Calcium carbonicum 0,5 2-2-2
Mg lacticum tbl.
1-1-1
Rohypnol tbl.
0-0-
Pyridoxin tbl.
1-1-1
Eprex 4000j s.c.
2 x týdně
Neurobene 1 amp. i.v. 2 x týdně
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
10
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
B.) Úkol - práce ve skupinách (3 - 4 žáci)
1.) Vyhledejte k medikacím jednotlivé skupiny léků a zdůvodněte účel jejich podávání.
2.) Zdůvodněte, proč je nutné u klientky sledovat příjem tekutin.
3.) Popište aktuální a potencionální problémy, se kterými se klientka v současné době potýká,
navrhněte možnosti jejich řešení.
C.) Úkol - Doplňte do tabulky- funkci ledvin z obecného pohledu:
(Vyberte z nabízených možností.*Hormonální, *Detoxikační, *Metabolickou, *Krvetvornou,
*Regulace vnitřního prostředí).
OBECNÝ NÁZEV DOPLŇTE…
VÝZNAM A FUNKCE LEVIN
Odstraňování koncových produktů
metabolismu dusíkatých látek
(urea,kreatinin).
Metabolismus vody a minerálů
D vitamin – regulace metabolismu (Ca a P)
a jejich ukládání do kostí.
Metabolická acidóza, alkalóza.
Renin/angiotensin, regulace TK a prokrvení
ledvin.
Erythropoetin – regulace krvetvorby –
červená krevní řada.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
11
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
Informační zdroje
DOENGES, Marilynn,E. Kapesní průvodce zdravotní sestry.7.vyd. Philadelphia:vF.A.Davis
Company, 2000. 565 s. ISBN 80-247-0242-8
EICHENAUER, R. H.: Urologie. Praha, ScientiaMedica, 1996, 597 s., ISBN 80-85526-36-0.
KRHUT J.: Obrazový atlas urologie, Printo, spol.s.r.o.., Ostrava-Poruba, 1999, ISSN 1211-0795
TEPLAN, V. a kol.: Metabolismus a ledviny. Praha, GradaPublishing, 2000, 416 s., ISBN 807169-731-1.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 5 – Selhávání ledvin, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
12
Download

Selhávání ledvin