Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
1
PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA
Anotace
Operace je velkým zásahem do zdraví klienta-pacienta (dále jen K/P). Nedá se jednoznačně určit standardní
postup, vždy se jedná o individuální zvláštnosti, které s sebou jednotliví K/P nesou, a také specifika práce
jednotlivých specializovaných pracovišť. Operace vždy zahrnuje značná rizika, proto jde o zdlouhavý
a precizní proces, v němž se může opomenutí stát pro klienta osudným. Předoperační příprava obsahuje
mnoho lékařských a ošetřovatelských intervencí, které se neobejdou bez interdisciplinární spolupráce.
Tematický okruh

Ošetřování nemocných s chirurgickým řešením choroby.
Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Člověk a životní prostředí

Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence
Rozšíření odborné zdravotnické dovednosti v klinické praxi – znalost postupu.
Komunikativní kompetence a kompetence k aktuálnímu řešení problému a kompetence k uplatnění se na
trhu práce.
Mezioborové vztahy

Somatologie, klinická propedeutika, ošetřování nemocných.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 2 Předoperační příprava, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
2
Organizace prostorová

Odborná učebna, dataprojektor, pracovní stůl, notebook.
Klíčová slova
OPERACE – SPECIFIKA – PŘÍSTUPY – KLIENT/PACIENT
Nutné pomůcky
Počítač - notebook - připojení on-line /Multimediální trenažér ošetřovatelské péče/ (Operační systém WINDOWS XP/10). Lékařský slovník.
Cílová studijní skupina
Studenti 3. ročníku / 4. ročníku střední zdravotnické školy – obor: Zdravotnický asistent.
Obecný cíl kapitoly
Po prostudování kapitoly získáte vědomosti týkající se předoperační přípravy z obecného pohledu
Dílčí cíle kapitoly
Po prostudování kapitoly budete schopni:

Reprodukovat zásady předoperační přípravy

Připravit klienta k operaci
Doporučení pro studium kapitoly
Ke studiu této kapitoly je nezbytná standardní orientace v somatologii (anatomie – 1. ročník SZŠ),
(ošetřovatelství - 4. ročník SZŠ, a klinická propedeutika 2. a 3. ročník SZŠ, aktuálně dle ŠVP dané střední
školy).
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 2 Předoperační příprava, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
3
Předpokládaný čas studia
Čas studia /30 minut
PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA
Úvod:
Operační výkony rozdělujeme na plánované, neodkladné a urgentní – podle typu operačního výkonu může
mít předoperační péče určité odlišnosti. Předoperační přípravu rozdělujeme na dlouhodobou, krátkodobou
a bezprostřední. Některé operace mají svá specifika jak v předoperační přípravě, tak i v pooperační péči.
Determinace předoperační přípravy:
Jedná se o ošetřovatelské postupy společné pro plánované nebo akutní výkony prováděné v celkové nebo
v lokální anestezii a závisí na stanovení typu operace. Předoperační příprava se zaměřuje především
na faktor času - v jakém čase se bude operace provádět/ naléhavost/ - urgentní, akutní, plánovaná operace
urgentní - se omezuje na minimální přípravu - odběry, základní hygiena, zabezpečení vitálních funkcí
akutní - základní předoperační příprava – základní odběry krve na biochemii, EKG, RTG, interní
konzilium
plánovaná - obecná příprava celková/ možnost autotransfúze/, speciální příprava celková, bezprostřední
příprava.
Souhrn vyšetření dle věku, přidružených chorob a charakteru operace (provádí vždy ošetřující lékař oddělení
v úzké spolupráci s internistou a anesteziologem ev. s dalším specialistou):
rentgen (RTG) srdce a plic (ne starší jak 1 měsíc)
odběry krve (na biochemii - iontogram, urea, kreatinin, glykemie, a další…)
odběry krve na hematologii - krevní obraz, sedimentace (FW) ev. CRP (C- reaktivní protein)
odběry krve na hemokoagulaci - krevní skupina a Rh faktor
základní biochemické vyšetření moče - MSCH, slouží k odhalení infekce, glykosurie, či odhalení
mikroskopické hematurie, elektrokardiografie srdce (EKG), interní vyšetření (ne starší 14 dnů).
Předoperační příprava u dětí:
Pediatrické vyšetření (indikace k anestezii, vyhodnocení a doporučení),
další vyšetřovací metody dle doporučení internisty – SONO, CT, ECHO, spirometrie, kardiologie,
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 2 Předoperační příprava, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
4
diabetologie, pneumologie, a jiné…

eventuální příprava autotransfúze

předoperační závěr: (Zvážení operačního rizika).
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 2 Předoperační příprava, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
5
Cíl předoperační přípravy

sjednotit postup přípravy pacienta

stanovit odpovědnost nelékařských zdravotnických pracovníků
Pomůcky k možnému provádění předoperační přípravy:

lékařská a ošetřovatelská dokumentace pacienta,

jednorázové rukavice, emitní miska, jednorázový holicí strojek,

podložní mísa, gumová podložka, irigátor, rektální rourka,

obvazový materiál, elastická obinadla, buničitá vata,

toaletní potřeby, nůžky na nehty,

pomůcky pro aplikaci i. m. injekcí – premedikace,

pomůcky pro odběry biologického materiálu,

pomůcky k zavedení žilní linky,

pomůcky k zavedení permanentního katetru,

pomůcky k zavedení žaludeční sondy a náplast pro fixaci sondy ev. drenáží.
Pomůcky přístrojového typu:

tonometr, fonendoskop,

lékařský teploměr,

glukometr.
Informace pro K/P:
Lékař získává informovaný souhlas pacienta k hospitalizaci a výkonu, anestézii,

informuje pacienta o důvodu a způsobu provedení operačního výkonu,

o možnosti komplikací a o eventuálních následcích výkonu, režimu po výkonu,

anesteziolog informuje pacienta o způsobu anestézie,
Zdravotní sestra/Zdravotnický asistent - informuje pacienta o přípravě před operací a o nutnosti
spolupráce při přípravě.
Mezi obecnou přípravu k operaci patří psychická a somatická příprava. Psychická příprava spočívá
v předcházení nebo alespoň omezení obav z operace, ve vysvětlení a objasnění zákroku a somatická
je zaměřena na pečlivé vyšetření pacienta lékařem. Spirituální příprava je velmi individuální a v sociální
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 2 Předoperační příprava, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
6
oblasti je možno požádat o předání informací sociální pracovnici nemocnice.
Pracovní postup:
Před výkonem

připravte ke kontrole výsledky vyšetření ordinovaných lékařem,

zajistěte kompletní dokumentaci – např. interní vyšetření, neurologické..

zajistěte záznam anesteziologického konzilia u jednodenní chirurgie.

podávejte pacientovi, který jde na operaci, GIT, 2 dny před operací tekutiny a parenterální výživu dle
ordinace lékaře.

dle ordinace lékaře provádějte miniheparinizaci - prevenci TEN (Fragmin, Clexane, Heparin Spofa,
Heparin retard, Zibor, Fraxiparine).
Večer před operačním výkonem

sledujte fyziologické funkce - TK, TT, T,

sledujte hodnoty glykémie u pacienta s diabetem,

zajistěte oholení operačního pole – dle druhu a rozsahu zvolené operace,

podejte dle ordinace lékaře očistné klyzma nebo použijte Galliteliho roztok k ortográdnímu
vyprázdnění pacienta (dle ordinace lékaře), 2 l roztoku pac. vypije v průběhu 2 hodin dopoledne, 2 l
roztoku v průběhu 2 hodin odpoledne nejpozději do 16 hodin,

eventuálně podávejte vyprazdňovací roztoky – příkladně Fortrans, Magnesium sulfuricum - MgSO4,
Yal gel.

zajistěte po vyprázdnění celkovou hygienickou očistu, včetně umytí vlasů,

vyčistěte pupek pacienta štětičkou namočenou v lihobenzínu,

zajistěte, aby měl K/P ostříhané a ženy nenalakované nehty, umělé nehty - v případě výkonu na ruce
je nutné nehty odstranit – vše je nutné zaznamenat v dokumentaci,

zajistěte, aby pacient večer již nevečeřel (raději podávejte tekutiny do 24:00 hodin),

poučte pacienta, aby od 24:00 hod. nejedl, nepil, nekouřil,

podejte večer pacientovi lékařem naordinovanou premedikaci,

zajistěte odložení cenností, lokomočních pomůcek a nabídněte jejich uložení do trezoru - (náušnice,
hodinky, prsteny, mobilní telefon atp. - žlutý kov, bílý kov.), - zapište úschovu cenností
do dokumentace.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 2 Předoperační příprava, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
7
Příprava pacienta 2 hodiny před výkonem - bezprostřední

zabandážujte před operací, výkonem, dolní končetiny,

zajistěte vyjmutí a uložení zubní protézy pacienta,

zajistěte podání ranní premedikace,

proveďte kontrolu fyziologických funkcí,

informujte pacienta o tom, aby se vymočil před odvozem na operační sál,

zajistěte odvoz pacienta vleže na operační sál, podání další naordinované premedikace.
Po provedené přípravě

proveďte dekontaminaci, omytí, dezinfekci, sterilizaci a uložení všech použitých pomůcek,

likvidujte použité jednorázové pomůcky jako biologický odpad,

proveďte úpravu lůžka.
Dokumentace a záznamy intervencí:

zajistěte, aby v dokumentaci nechyběl záznam o souhlasu s operačním výkonem,

zaznamenejte do dokumentace výsledky předoperačních vyšetření (dle zvyklosti odd.),

zaznamenejte do dokumentace hodnoty naměřených hodnot TK, TT, pulsu a dechu eventuálně
saturace,

zaznamenejte způsob provedení předoperační přípravy,

proveďte do opiátové knihy a dokumentace pacienta záznam o aplikaci opiátu, pokud je v medikaci.
Možné komplikace:

poranění kůže při holení operačního pole,

komplikace při odběru biologického materiálu,

komplikace při aplikaci opiátů,

výkyvy hodnot glykémie u diabetiků – dekompenzovaný diabetes,

zhoršení psychického a fyzického stavu K/P.
Důležité doporučení:

informace o výkonech, které budou následovat, a pořadí - jsou pro pacienta důležité,

komunikace s pacientem během přípravy je nanejvýše žádoucí,
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 2 Předoperační příprava, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
8

záznam o úschově cenností je součástí dokumentace, doporučuje se podpis svědka,

u pacientů s diabetem sleduje hodnoty glykémií diabetolog, který ordinuje medikace,

všechny komplikace v průběhu předoperační přípravy musí být dokumentovány,

zvláštní pozornost potřebují malé děti a senioři, rodiče a zákonní zástupci, které musíme důkladně
poučit o připravovaném výkonu,

bezpečnost klienta je nutné dodržet (po aplikaci premedikace až do převozu na sál již neopustí lůžko)

děti transportujeme vždy vleže za doprovodu rodičů.
Předpokládaný výsledek
správná psychická příprava zamezí psychickému i jinému poškození K/P.
Shrnutí kapitoly
Předoperační příprava je výsledkem kooperace chirurgického, anesteziologického a interního týmu.
Bez kooperativní práce není efektivní péče o klienta možná. Jedině precizně vedená příprava může
do značné míry eliminovat potencionální komplikace.
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 2 Předoperační příprava, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Projekt Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
„Nadregionální síť středních zdravotnických škol pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe“
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/14.0028
9
Informační zdroje
RICHARDS, A., EDWARDS, S., Repetitorium pro zdravotní sestry, Praha: Grada Publishing, 2004, 376 s.,
ISBN 80-247-0932-5.
ROZSYPALOVÁ, M.; STAŇKOVÁ, M., Ošetřovatelství I/2, 2. vyd. Praha: Informatorium, 1996, 209 s.,
ISBN 80-85427-94-X.
VOKURKA, M., HUGO, J., a kol. Velký lékařský slovník, 5. vydání. Praha: Maxdorf, 2005, 1005s., ISBN
80-7345-058-5.
SMOLKA, Jakub. Standardy ošetřovatelské péče a jejich využití v praxi [on line]. 1. vyd. UTB ZLÍN, 2009
[ cit. 2012-07-06].
© M E T O D I C K Ý L I S T č. 2 Předoperační příprava, SZŠ Kroměříž,
autor: Mgr. M. Karafiátová
Download

PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA