Rekvalifikační kurzy
OBSAH:
Příloha č. 5 – seznam rekvalifikačních kurzů ......................................................................... 1
1.
Rekvalifikace - svářečské kurzy ................................................................................. 2
2.
Rekvalifikace - elektrotechnické a elektroinstalační práce.......................................... 2
3.
Rekvalifikace – kovoobráběčské práce, zámečnické práce........................................ 3
4.
Rekvalifikace - skladník, řidič VZV ............................................................................. 3
5.
Rekvalifikace - řidičské oprávnění.............................................................................. 4
6.
Rekvalifikace - obsluha/operátor CNC strojů.............................................................. 5
7.
Rekvalifikace – ICT .................................................................................................... 5
8.
Rekvalifikace - účetnictví, mzdová evidence, daňová evidence ................................. 6
9.
Rekvalifikace - obchodní zástupce............................................................................. 7
10. Rekvalifikace - realitní makléř .................................................................................... 7
11. Rekvalifikace - masér, kadeřnice, kosmetička, manikúra, pedikúra............................ 7
12. Rekvalifikace - hostinská činnost, prodavač............................................................... 8
13. Rekvalifikace - péče o děti, pracovník sociální péče .................................................. 9
1/9
1. Rekvalifikace - svářečské kurzy
Svářečské rekvalifikace budou realizovány na úrovni základních kurzů a státních zkoušek. U
státních zkoušek bude podle potřeb účastníka kurzu specifikována metoda, poloha
svařování, tloušťka materiálu, popřípadě průměr trubky apod.
V rámci projektu budou realizovány tyto svářečské kurzy:
1) Svařování elektrickým obloukem obal.elektr.
2) Svařování plamenem
3) Svařování v ochranné atmosféře Akt.plynu
4) Svařování hliníku v ochranné atmosféře
5) Svař.nerezovým drátem v ochr.inertního plynu
6) Svařování nerezu obalenou elektrodou
7) Pájení mědi a ostatních materiálů
8) Svař.netavící se elektrodou v argonu-obyč.mater.
9) Svař.netavící se elektrodou v argonu-nerez.mat.
10) Svař.netavící se elektrodou v argonu-hliník.mat.
Délka jednoho kurzu je 152 hodin.
VÝSTUPY: 20 rekvalifikovaných osob
2. Rekvalifikace - elektrotechnické a elektroinstalační práce
1) ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
Zaměření:
Účastníci získají základní znalosti v oblasti elektroinstalačních prací, znalosti
měřících přístrojů a samotné měření, základy znalosti elektrotechniky,
manuální dovednosti v pracích na elektroinstalačních
obvodech, znalosti montážních prací v elektrotechnice, znalosti
elektrických strojů a přístrojů, znalosti z vyhlášky č. 50/78 Sb.
Obsah:
Základy elektroinstalační práce, měřící přístroje a měření,
elektroinstalační přístroje, práce na elektroinstalačních
obvodech, doplnění manuálních dovedností, technologie,
základy elektrotechniky, strojnictví, montážní práce v elektronice,
elektrické stroje a přístroje, elektronika, rozvodná zařízení,
praktická cvičení
- délka jednoho kurzu je 376 hodin
2) ELEKTROTECHNICKÉ PRÁCE
Zaměření:
Účastníci získají základní znalosti v elektroinstalační práci, znalosti
používání daných měřících přístrojů a samotné měření, základy
elektrotechniky, montážní práce v elektrotechnice, technologie,
elektrické stroje a přístroje, vyhlášku č. 50/78 Sb.
Obsah:
Základní elektroinstalační práce, měřící přístroje a měření,
2/9
elektroinstalační přístroje, připojování součástek v elektronice,
doplnění manuálních dovedností, technologie, základy
elektrotechniky, strojnictví, montážní práce v elektronice,
elektrické stroje a přístroje, elektronika, elektronická zařízení,
elektrická měření, praktická cvičení
- délka jednoho kurzu je 376 hodin
VÝSTUPY: 6 rekvalifikovaných osob
3. Rekvalifikace – kovoobráběčské práce, zámečnické práce
1) KOVOOBRÁBĚČSKÉ PRÁCE
Zaměření:
Zvládnout ruční a jednoduché strojní obrábění kovů, technologické
postupy a pracovní operace, čtení jednoduchých výkresů,
základy technického kreslení, základní znalosti o používaných
materiálech, samostatně vykonávat jednoduché pracovní
operace v ručním a strojním kovoobrábění, při dodržení zásad
BOZP, požární ochrany, hygieny práce i osobní hygieny pracovníka
Obsah:
Základy ručního zpracování kovů, strojnictví, technické kreslení,
strojírenská technologie, technologie, strojnictví, technické
kreslení, odborný výcvik.
- délka jednoho kurzu je 386 hodin
2) ZÁMEČNICKÉ PRÁCE
Zaměření:
Zvládnout ruční a jednoduché strojní zhotovování součástí
strojů, zařízení a prvků konstrukce, technologické postupy
a pracovní operace, čtení jednoduchých výkresů, montáž, údržbu
a opravu strojů, strojních celků a zařízení, základy obrábění,
kování a tepelného zpracování, základy technického kreslení,
základní znalosti o používaných materiálech
Obsah:
Základy ručního zpracování kovů, strojnictví, technické kreslení,
strojírenská technologie, technologie, ruční zpracování kovů.
- délka jednoho kurzu je 386 hodin
ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK: dodavatel rekvalifikace
VÝSTUPY: 6 rekvalifikovaných osob
4. Rekvalifikace - skladník, řidič VZV
1) SKLADNÍK
Určeno zájemcům o získání nebo rozšíření odborné kvalifikace pro práci ve skladovém
hospodářství. Získaní uceleného přehledu o struktuře skladovacích systémů a jejich
3/9
jednotlivých prvcích. Na základě získaných znalostí být schopný vykonávat funkci skladníka
ve všech typech skladů a plnit povinnosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Teoretická část:
Účel, funkce a typy skladů
Lidský faktor a jeho předpoklady pro práci skladu
Pracovní procesy v práci skladu
Základní dokumenty pro práci skladníka
Technologické prostředky pro skladování a manipulace
Manipulace s paletovými jednotkami
Manipulační vozíky, Vykládka a nakládka silničních vozidel
Regály, Obsluha paletových regálů, Obsluha policových regálů
Můstky, Plošiny
Místní řád skladu, Zásady bezpečnosti při manipulaci a skladování
Praktická část:
Manipulace se zbožím
Obsluha a údržba VZV
Vykládka, nakládka
- délka kurzu je 140 hodin
2) ŘIDIČ VZV
Kurz zajistí získání odborné způsobilosti k řízení manipulačních vozíků. Seznamuje
uchazeče s požadavky na bezpečnou obsluhu a údržbu motorových manipulačních vozíků,
seznamuje s pravidly pro bezpečnou manipulaci s břemeny, návodem na obsluhu a pojezd,
parkování ad.
Účastníci kurzu získají tyto znalosti:
parametry a technické znalosti použití vozíků,
praktické využívání zátěžového diagramu,
pracovně bezpečnostní předpisy,
praktická jízda s vozíkem,
péče o vozík a jeho údržba.
- délka kurzu je 40 hodin
VÝSTUPY: 6 rekvalifikovaných osob
5. Rekvalifikace - řidičské oprávnění
Projekt zahrnuje také kurzy za účelem získání řidičského oprávnění skupin B, C, D, B+E,
C+E. V rámci projektu bude realizováno 6 typů těchto kurzů:
KURZ
HODIN
1) kurz B
45 hod
2) kurz C
37 hod
3) kurz D
58 hod
PODMÍNKY
------podmínka: držitel sk.B
podmínka: držitel sk.C
4/9
4) kurz D
80 hod
podmínka: držitel sk.B
5) kurz B+E
18 hod
podmínka: držitel sk.B
6) kurz C+E
18 hod
podmínka: držitel sk.C
VÝSTUPY: 46 rekvalifikovaných osob
6. Rekvalifikace - obsluha/operátor CNC strojů
1) OBSLUHA CNC STROJŮ
Obsah:
Získání odborného vzdělání pro pracovní činnost obsluha CNC strojů.
Zaměření:
Technologie, technické kreslení, základy automatizace a výpočetní techniky, strojírenská
technologie, odborný výcvik soustružení, frézování, CNC stroje.
- délka kurzu je 640 hodin.
2) OPERÁTOR CNC STROJŮ
Obsah:
Naučit se číst strojní a elektrotechnické výkresy, naučit se anglické ekvivalenty českých
odborných pojmů, ovládat výpočetní techniku a software pro vytváření programů pro
číslicově řízené stroje, oživit CNC stroje, nalézt chybu v programu pro CNC a kreslí strojní
součásti v 2D a 3D.
Zaměření:
Technologie CNC, CNC stroje a technologická příprava výroby (TPV), úvod do programování
CNC strojů, měření, technické kreslení, výkresová dokumentace, 2D a 3D modelová
dokumentace, programování CNC frézek, programování CNC soustruhů, ovládání
příslušného softwaru.
- délka kurzu je 345 hodin.
VÝSTUPY: 6 rekvalifikovaných osob
7. Rekvalifikace – ICT
V rámci vzdělávání v oblasti ICT nebudou realizovány základní kurzy jako např. práce s PC,
kurzy k MS office apod. ICT kurzy jsou určeny zejména pro osoby s pokročilejšími znalostmi
v oblasti výpočetní techniky. Oblasti, v kterých budou kurzy realizovány jsou zejména:
Grafika, multimédia, design
(např.: Adobe, 3D grafika, Apple, Corel, Pinnacle, Quark, Sony ,Zoner, GIMP, Digitální
fotografie, Digitální video, DTP, Grafika, Web, Multimedia, Autodesk.)
Programování
5/9
(např.: JAVA, Microsoft .NET, Webové aplikace, Design, architektura a metody vývoje,
Microsoft Visual Studio 6.0, Microsoft Office programování, Jazyk C a C++, Ostatní
programování, XML, SUN Java.)
Jelikož témat a druhů kurzů dle rozsahu je velmi široká škála čítající stovky kurzů, jsou v
stanoveny 4 druhy rozsahu ICT kurzů:
VÝSTUPY: 20 rekvalifikovaných osob
8. Rekvalifikace - účetnictví, mzdová evidence, daňová evidence
1) ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Zaměření:
Získání základních znalostí a dovedností pro praktické využití pro zaměstnání v
ekonomických oborech nebo pro výkon samostatné výdělečné činnosti, informace od
základů účetnictví, metod a technik účtování až po účetní závěrku.
Obsah:
Legislativní úprava účetnictví, základy účetnictví, finanční účetnictví podnikatelů v ČR,
seznámení s daňovými předpisy v rozsahu nezbytném pro práci účetního, daňová závěrka.
- délka jednoho kurzu: 125 hod
2) DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Zaměření:
Získání znalostí v oblasti vedení daňové evidence, orientace v knize pohledávek a závazků,
základy archivace daňových podkladů, sestavení daňového přiznání, výpočet mezd, získání
znalostí na názorných příkladech s využitím počítače
Obsah:
Vedení daňové evidence, procvičování probírané látky na konkrétních případech na osobním
počítači.
- délka jednoho kurzu: 64 hod
3) MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
Zaměření:
Získat znalosti, které umožní absolventům vedení a zpracování veškeré evidence mezd
sociálního a zdravotního pojištění včetně seznámení s aktuálními legislativními změnam.
Obsah:
Pracovní právo a zaměstnanost, mzdová problematika, veřejné zdravotní pojištění, pojistné
na sociální zabezpečení, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, náhrady cestovních výdajů, státní sociální
podpora, sestavení mzdových listů, zúčtování s orgány sociálního a zdravotního
zabezpečení
- délka jednoho kurzu: 120 hod
VÝSTUPY: 9 rekvalifikovaných osob
6/9
9. Rekvalifikace - obchodní zástupce
1) OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Zaměření:
Účastník se naučí ovládat formy obchodního jednání na profesionální úrovni, ovládat
marketingové strategie, znát zákonitosti trhu, navrhování a vytváření obchodní prezentace,
ovládat principy profesionálního prodeje.
Obsah:
Psychologie prodeje, komunikační dovednosti, strategie
obchodního jednání, prodejní dovednosti, základy marketingu,
účetní doklady, DPH, obchodní zákoník, základy obchodní
korespondence, výpočetní technika sjednocení znalostí,
MS PowerPoint, internet a elektronická pošta
- délka jednoho kurzu: 120 hod
VÝSTUPY: 5 rekvalifikovaných osob
10.
Rekvalifikace - realitní makléř
1) REALITNÍ MAKLÉŘ
Zaměření:
Účastník získá znalosti a dovednosti k výkonu činnosti realitního makléře, poznat
problematiku úspěšného obchodování s nemovitostmi, od vyhledávání nabídky až po
úspěšné uzavření smlouvy, znalost v oblasti právní a daní, osvojit si prodejní dovednosti,
praktické dovednosti v oblasti obchodního vyjednávání
Obsah:
Komunikační dovednosti, psychologie jednání s klientem + nácvik vedení rozhovoru, kultura
projevu v práci realitního makléře, právní znalosti, daňové znalosti, základní typy obchodu s
nemovitostmi, realizace zakázky, zprostředkovatelská smlouva, internet, digitální multimedia
- délka jednoho kurzu: 152 hod
VÝSTUPY: 3 rekvalifikovaných osob
11. Rekvalifikace - masér, kadeřnice, kosmetička, manikúra,
pedikúra
1) MASÉR
(pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví)
V praktické části bude vyučována komplexní sestava sportovní a rekondiční masáže.
Teorie: historie masáže, provedení hmatů, základy anatomie, ortopedie, dermatologie,
psychologie, první pomoc, indikace a kontraindikace masáže, hygienické zásady.
- délka jednoho kurzu: 152 hod
2) KADEŘNICE
Teorie: je zaměřena na technologii střihů, dermatologii, psychologii, kadeřnickou chemii a
kosmetiku, první pomoc a hygienu aj.
7/9
Praxe: seznámí s typem vlasů, módními střihy, ošetřením vlasů, klasickou a objemovou
preparací ,barvením,melírováním vlasů a dalšími technikami.
- délka jednoho kurzu: 300 hod
3) KOSMETIČKA
Účastník rekvalifikace se naučí základní postupy v kosmetice, čištění pleti, peeling, masky,
masáže pleti, barvení řas a obočí, úprava obočí, depilaci voskem, atd.
- délka jednoho kurzu: 300 hod
4) MANIKÚRA
Teorie: anatomie, fyziologie, kožní a nehtová onemocnění, bezpečnost práce, základy
administrativy, atd.
Praxe: manikúra, masáž rukou, péče o ruce - masky, zábaly, P-Shine, nehtová modeláž,
lakování, zdobení nehtů.
- délka jednoho kurzu: 140 hod
5) PEDIKÚRA
Teorie: seznámení s anatomií,dermatologií,ortopedií a hygienou, naučí se historii pedikúry a
zásady první pomoci .
Praxe: naučí se ošetřovat nohy,zbavit zákazníka otlaků a kuřích ok a masáž nohou. Seznámí
se zásadami správného obouvání a používání drobných ortopedických pomůcek atd.
- délka jednoho kurzu: 140 hod
VÝSTUPY: 13 rekvalifikovaných osob
12.
Rekvalifikace - hostinská činnost, prodavač
1) HOSTINSKÁ ČINNOST
Účastníci si osvojí znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti kuchař a
číšník jak po stránce teoretické, tak i praktické. Vyučovat se budou odborné předměty,
týkající se pracovní činnosti kuchař-číšník.
- délka jednoho kurzu: 300 hod
2) PRODAVAČ
Účastníci si osvojí veškeré znalosti a dovednosti, potřebné k vykonávání pracovní činnosti
prodavač potravinářského a smíšeného zboží jak po stránce teoretické, tak i praktické.
- délka jednoho kurzu: 300 hod
VÝSTUPY: 3 rekvalifikované osoby
8/9
13.
Rekvalifikace - péče o děti, pracovník sociální péče
1) PÉČE O DĚTI
Cílem kurzu je připravit kvalifikované pracovníky v péči o děti. Absolventi tohoto kurzu by
měli najít uplatnění:
- při práci ve vznikajících firemních školkách
- v domácím prostředí -chůva, au-pair, pro rodiny s osamělou ženou, mužem
- v soukromých agenturách, zabývajících se domácí péčí a hlídáním dětí
- v organizacích poskytujících azylové pobyty, dobrovolnických organizacích (např. ADRA)
- v rodinách vyžadujících tuto službu, především v podnikatelských, společensky vytížených
rodinách a v pěstounských rodinách
- v rodinách s handicapovanými dětmi a u velmi mladých a nezkušených matek
- u dětí, vyžadujících individuální dopomoc a přístup, v souvislosti s přípravou dítěte na školu
spojené s doučováním (např. dítě s dlouhodobou rekonvalescencí)
- pro rodiny se zhoršeným sociokulturním prostředím
- délka jednoho kurzu: 164 hod
2) PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE
Kurz umožní účastníkům najít práci v zařízeních sociálních služeb a sociální péče, případně
mohou začít v této oblasti podnikat. Seznámí se s problematikou kvality v sociálních
službách, standardy kvality péče, etikou výkonu činnosti, sociálně právním minimem, základy
péče o nemocné, základy hygieny, základy ochrany zdraví atd.
Po úspěšném ukončení kurzu (složení závěrečné zkoušky) získá absolvent osvědčení o
kvalifikaci.
- délka jednoho kurzu: 164 hod
VÝSTUPY: 6 rekvalifikovaných osob
9/9
Download

Rekvalifikační kurzy