Osobníterapeut.cz Vás zve na:
HLAS INTUICE
OSO
MGR BNÍT
ER
. P
N a d AV L A A P E U T
ŠTĚ
.CZ
Vod
:
PN
á
Prah rnou 64 IČKOV
a-R
Á
Kos
ado
TEL
tín oř
E
F
O
724
150 N
777
MAI
INF
L
O@
OSO
BNI
TER
23.únor 2013 www.osobniterapeut.cz
APE
Nejbližšší volný termín: 23.2.2013
cena 1000.- Kč
v ceně je zahrnuto CD Voices of Intuition
Pravá mozková
hemisféra se podílí
převážně na
zpracování vizuálních
a prostorových
informací, vytváří
analogie....
JEDNODENNÍ WORKSHOP
Jako lidé dnešní západní
civilizace máme vysoce vyvinutý
intelekt, logické uvažování,
schopnost analýzy, vyjadřujeme
se briskně, máme obrovskou
slovní zásobu, vědu a technologie
na vysoké úrovni, ale s tím
bohužel i větší sebekontrolu a
tendenci k a zaměření na výkon.
Co nám zůstalo, jsou stejné
emoce, radost i strach, úzkost i
odvaha, smutek... Stále máme
mozek rozdělen na dvě mozkové
polokoule a obrovský potenciál
jak v rozumu, tak v prožitcích a
intuici.
Základem zážitkových
workshopů je vysvětlení, jak
pracují obě mozkové
hemisféry a především, jak je
dostat do rovnováhy pomocí
meditace při poslechu CD
Monemtka z lednového Workshopu
Několik obrázků z
právě proběhlého
letošního prvního
Workshopu “HLAS
INTUICE”, který se
konal už 11.ledna
2013...
foto: K. Štěpničková.
Pokračování na straně 2
HLAS INTUICE, jednodenní Workshop | 23.2.2013, Kosoř, Praha - Radotín | www.osobniterapeut.cz
HLAS INTUICE!
„Voices of Intuition“ a
techniky ukotvení záměru.
informací, vytváří
analogie. Chce dospět k
syntéze, chce mít přehled!
Hlavní funkcí levé
Pravidla a zákonitosti ji
hemisféry je lineární
nezajímají. Může tedy
zpracování informací,
neustále inovovat a tvořit a
postupný analytický proces přitom rozprašovat do
a nepřetržité spojení s
ztracena stará pravidla.
našimi minulými
Umělecké, hudební a
zkušenostmi uloženými v
tvořivé schopnosti jsou na
paměti. Je určena pro
pravé hemisféře silně
vnímání a plánování
závislé. Pravá hemisféra je
lineárního času. Levá
sídlem intuice,
hemisféra se specializuje
spontánnosti, hravosti,
na vědu, matematiku a
nadšení, představivosti a
zpracování řeči. Pracuje
podvědomí. Nejzajímavější
přesně, s očekávatelným
je však schopnost pravé
výsledkem, detailně a
hemisféry pojmout
soustředěně. Je deduktivní, všechny informace
racionální a produkuje
najednou , právě proto má
vědomí. Zároveň je však
pravá hemisféra přístup k
velmi konzervativní –
neviditelnému moři
vyvozených závěrů a osnov informací, je s touto
na základě zkušeností se
inteligentní energií v
nechce vzdát. A protože je kontaktu převážně
náš intelekt na vysoké
podvědomě.
úrovni, umí briskně
argumentovat a zdůvodnit, Vědomě se s ní můžeme
spojit pouze tehdy, když
proč je jakákoli změna
jsou obě hemisféry
zbytečná či riskantní.
harmonicky
Stává se tak naším
synchronizovány.
největším blokem v
kreativním hledání nových
Právě větší zatěžování levé
řešení.
„racionální“ hemisféry,
typické pro naši kulturu,
Pravá hemisféra se podílí
na úkor pravé mozkové
převážně na zpracování
hemisféry, určené pro
vizuálních a prostorových
STRANA
2
obrazové a analogové
vnímání, způsobuje pocity
nelibosti, které následně
vyvolávají stres a ztrátu
radosti ze života.
Tato technika, práce se
záměrem, symboly a s
představami, vede k
prohloubení našich
přirozených schopností
komunikovat se sebou
samým a dozvědět se tak,
co
v životě potřebujeme, co
chceme a jak můžeme
využít všechen náš tvořivý
potenciál. Umožňuje
získat větší klid a uvolnění,
rozvinout tvůrčí
schopnosti, dosáhnout
pracovních úspěchů,
odstranit negativní návyky
a vymanit se z našich rolí a
stereotypů.
Není nic jednoduššího, než
se přijít osobně přesvědčit
o nečekaných účincích této
techniky. Budete příjemně
překvapeni...
Bližší informace s
přihlášky zasílejte na mail:
[email protected]
HLAS INTUICE, jednodenní Workshop | 23.2.2013, Kosoř, Praha - Radotín | www.osobniterapeut.cz
Download

HLAS INTUICE - MGR. PAVLA ŠTĚPNIČKOVÁ