PHI ESSENCES
MOTHER EARTH ESSENCESTM
ESENCE NOVÉ GENERACE
KVE˘TOVÉ ESENCE DRAHOKAMOVÉ ESENCE
MOR˘SKÉ ESENCE ESENCE SILOVY´CH ZWÍR˘AT
Email: [email protected]
Internet: www.PHIessences.com
Prostr˘ednictvím nas˘í c˘innosti chceme ukázat lidem, jak jednodus˘e mu°z˘eme s
pomocí kamenu°, rostlin a zvír˘at znovu nalézt harmonii a sebe samotné, jak zleps˘it
vztahy k ostatním a k pr˘írode˘.
Krome˘ rozs˘ír˘ení tohoto ve˘domí je zde také prosba, ne˘co ude˘lat pro z˘ivotní
prostr˘edí. Korte PHI podporuje aktivování vody a vy´zkumné práce pro zacházení
s z˘ivotním prostr˘edím v C˘ernobylu a Tokay (Japonsko), projekty ochrany amazonsky´ch des˘tny´ch pralesu°.
Andreas Korte s (Ceropegia fusca)
Vyrábíme esence v jejich pr˘írodním prostr˘edí v Evrope˘, Africe a v okolí Amazonky.
Díky nas˘í vy´zkumné a piony´rské c˘innosti s amazonsky´mi orchidejemi v roce 1989
a poc˘átku vy´voje sve˘tove˘ první delfíní esence Delph v roce 1991 uvedla Korte PHI
do chodu vy´voj kve˘tinovy´ch esencí.
OBSAH
Drahokamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rozs˘ír˘ené drahokamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Houby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Klasické esence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Esence – spray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Divoce rostoucí rostliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kaktusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ru°z˘e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Esence – krémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Afrika. Kan. Esence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Masoz˘ravé rostliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Evropské orchideje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Amazonské orchideje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Mor˘ské esence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Delfíni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Evropská zvír˘ata – esence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Africká zvír˘ata – esence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Esence z˘ivotního prostr˘edí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Esence planet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kruhy v obilí – esence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Korte PHI esence©
Esence nové generace
Dnes víme, z˘e kve˘ty s jejich okouzlující vu°ní, formou a barvou jsou nejen
nejkrásne˘js˘ím vyjádr˘ením rostlin, ny´brz˘ také formou vysílající oscilaci a energii, která je patrná na jejich aur˘e. Barvou a formou vyzar˘ují kve˘ty urc˘itou
frekvenci sve˘tla s pomocí senzibilního, a pr˘esto jednoduchého mechanismu tuto energii zachytit a vyuz˘ít ji k harmonizaci pro lidi, zvír˘ata a rostliny.
Intuitivní badatel Andreas Korte vytvor˘il novy´ pr˘ístup k získávání takovy´ch
esencí.
Metoda vy´roby pomocí krystalu
Kve˘ty rostlin nejsou otrhávány nebo pos˘kozovány. Sve˘telná informace
kve˘tu° je pr˘es krystal pr˘evedena pr˘ímo do vody. Fyzik Dr. Werner Altmann
tyto nové zkus˘enosti ve˘decky objasnil v knize „Já a Vesmír“*.
Dr. Emoto (Japonsko) dokázal, jak se tím zme˘nila struktura molekuly vody.
Korte PHI esence se osve˘dc˘ují jiz˘ více jak 15 let a jsou s úspe˘chem
pouz˘ívány v mnoha zemích sve˘ta.
Jedná se o harmonizující prostr˘edky, a ne o medikamenty v klasickém
smyslu, které nepu°sobí pr˘ ímo proti symptomu°m te˘lesné a dus˘evní nevolnosti, nebot’ pomáhají odstran˘ovat pr˘íc˘iny a doprovázejí nás v nas˘em
vy´voji. Oproti medikamentu°m a lékar˘sky´m prostr˘edku°m nemají Korte PHI
esence z˘ádné indikace, nebot’ se jedná pouze o energetické afirmac˘ní
nosic˘e harmonizujících informací kve˘tu°, orchidejí nebo drahy´ch kamenu°.
Mohli bychom je oznac˘it jako katalyzátory nebo vitaminy nas˘í dus˘e, které
pomáhají rozvíjet jednotu a harmonii mezi te˘lem, duchem a dus˘í.
Následující popisy si v z˘ádném pr˘ípade˘ nede˘lají nároky na urc˘ování diagnózy, léc˘ení, zmírne˘ní nebo profylaxy ne˘jaké nemoci c˘i psychologicky´ch
procesu° nebo na ovlivn˘ování struktury nebo funkcí te˘la.
Korte PHI nevyzdvihuje z˘ádné terapeutické nároky na své produkty. V
pr˘ípade˘ nemoci vyhledejte odbornou pomoc lékar˘e nebo praktika pro
léc˘ení.
*Werner Altmann, Yo el cosmos, La Grand Encyclopedia Vasca
ISBN: ISBN 84-248-0897-5
2
° a kve˘tu
°
Pouz˘ ití esencí drahy˘ch kamenu
Vs˘echny PHI esence jsou „základní lahvic˘ky“, tzn. koncentráty, které
mohou by´t pro pouz˘ití zr˘ede˘ny. K tomu vezme˘te 30ml lahvic˘ku s 50 %
kon˘aku a 50 % c˘isté/ryzí pramenité vody – 4 az˘ 7 kapek ze základní lahvic˘ky.
Doporuc˘ujeme Vám, pr˘edevs˘ím esence orchidejí a zvír˘at, nejprve otestovat; k tomu se hodí kyvadlo nebo svalovy´ test nebo test pulzu. Nabízíme
Vám k tomu také kurzy. Rádi Vám zas˘leme aktuální program seminár˘u°.
Informace naleznete také na www.Korte PHI.com.
Kve˘tinové esence lze velmi dobr˘e pouz˘ít k vne˘js˘ímu os˘etr˘ení: mohou se
napr˘. nanás˘et na reflexní zóny na ku°z˘i nebo na c˘akry, pr˘íp. je lze pr˘idat do
koupele.
Esence mu°z˘ete podávat také domácím zvír˘atu°m, ale i zde se doporuc˘uje
je pr˘edem otestovat.
Zbytky esencí drahy´ch kamenu° a kve˘tu° mu°z˘ete pr˘idat do vody na zalévání
kve˘tin (esence orchidejí také pr˘edem otestovat). Rostliny Vám budou
de˘kovat.
3
Energy Balancer Line©
Women
- posiluje energii JIN
- pomáhá z˘enám pr˘ijímat svou
z˘enskost s radostí
- pomáhá léc˘it zrane˘né z˘enství
- dává emotionální stabilitu
- energeticky podporuje be˘hem
te˘hotentví
NEW
Purification
- pomáhá nám pr˘i pocitu vnitr˘ní
nec˘istoty
- dává nám pocit vnitr˘ní a vne˘js˘í
c˘istoty
Stress
- dává nám vnitr˘ní klid a uvolne˘ní,
máme-li pocit, z˘e explodujeme
- uc˘íme se rozvíjet odstup od ve˘cí,
abychom tím chránili své vnitr˘ní já
- nenecháme se tak rychle vyvést z
klidu a dáváme ve˘cem svu°j c˘as
Men
- posiluje muz˘nost (sílu JANG)
- pomáhá pr˘i pr˘ehnaném vy´konu
mys˘lení
- napomáhá leps˘í moz˘nosti se
prosadit
Jet Lag / Sleep
- daruje sílu a napomáhá spolupráci - podporuje fáze spánku a klidu
- pomáhá nám se regenerovat
Joyful Sexuality
- podporuje nás na cestách a pr˘i
- stupn˘uje nas˘e emoce
c˘asovy´ch posunech
- napomáhá radostnému provitku
sexuality
Heart
- sjednocuje te˘lesnou, duchovní a
- podporuje vs˘echny srdec˘ní kvality
dus˘evní zkus˘enost
- uc˘í nás bezpodmínec˘né lásce
- doporuc˘uje se v kombinaci s
- podporuje rovinu nas˘ich pocitu°
Women nebo Men Energy balalan- - dává nám pocit, z˘e jsme milováni
cer esencí
Protection
Forever Young
- posiluje pr˘irozeny´ ochranny´ s˘tít
- obdar˘í nás pocitem vnitr˘ního mládí nas˘eho energetického te˘la a
- pomáhá pr˘ekonat úzkosti ze stár˘í
oblast pocitu°
- pu°sobí energeticky stimulac˘ne˘ pro - dává nám pocit ochrany a pomáte˘lo, dus˘i a ducha
há nám vyvíjet odstup
- nechává vnitr˘ní krásu vyzar˘ovat
- posiluje nás˘ pocit du°ve˘ry v neunavenek
stávající ochranu
Regeneration
- cítíme-li se unaveni a mdlí
- dává nám novou energii a sílu
- dává nám vnitr˘ní stabilitu
4
Drahokamy – esence
1. Amazonit / Amazonit
Podporuje nas˘i sounález˘itost s okolím a pomáhá pochopit podstatu kamenu° a rostlin.
2. Amethyst / Amethyst
Podporuje cestu k intuici. Eliminuje pu°sobení stresu.
3. Aquamarin / Aquamarin
Uklidn˘uje a podporuje energetickou práci c˘isticích orgánu° te˘la.
4. Horsky´ krystal / Bergkristall
C˘istí a detoxikuje dus˘evní oblast. Je posílena ochrana aury.
5. Diamant / Diamant
Pr˘inás˘í sve˘tlo do stínu° dus˘e. Srozumitelnost a poznání sebeuve˘dome˘ní.
6. Krystal / Elestial Kristall
Odstran˘uje blokády a vyjasn˘uje, kde „nas˘e“ pravda není v souladu s pravdou Universa.
7. Hematit / Hämatit
Aktivuje nas˘e bytí a uzemn˘uje.
8. Me˘ síc˘ ní kámen / Mondstein
Podporuje zpe˘tné, inspirativní a snivé aspekty v lidech.
9. Olivín
Uvoln˘ující esence povzbuzuje srdec˘ní c˘akru a solar plexus.
10. Kr˘emen kr˘is˘ t’álovy´ / Rauchquarz
Pomáhá nám spatr˘it nas˘e „stinné“ stránky a akceptovat je.
5
Drahokamy – esence
11. Ru°z˘ enín / Rosenquarz
Rozpous˘tí negativitu prostr˘ednictvím ne˘z˘né lásky, harmonizuje emocionální te˘lo.
12. Rubín / Rubin
Esence povzbuzuje energeticky vitální sílu a posiluje srdec˘ní c˘akru.
13. Rutilovany´ kr˘emen / Rutilquarz
Pomáhá nám najít kor˘eny problému°. Prosve˘tluje dus˘i
14. Smaragd / Smaragd
Otevírá srdce pro mnohotvárnost z˘ivota. Nas˘e intuice je aktivována a spojení s vys˘s˘ím já je jasne˘js˘í.
15. Topas (zlate˘ zbarveny´ ) / Topas
Nahrazuje negativitu prostr˘ednictvím radosti a lásky. Esence nechává stoupat pocity od slunec˘ního pletiva az˘ ke tr˘etímu oku.
16. Turmalin modry´ / Turmalin blau
R˘ es˘í emoce vystupující ze solar plexu, které potom mohou by´t vyjádz˘eny
prostr˘ednictvím r˘ec˘i.
17. Turmalin ru°z˘ ovy´ / Turmalin rosa
osvobozuje srdec˘ní c˘akru od negativních shluku°, které jsou zaloz˘eny na
z˘ivotních zkus˘enostech.
18. Turmalin c˘ erny´ / Turmalin schwarz
Pomáhá pr˘i pr˘etíz˘ení od zár˘ení od PC, elektricky´ch spotr˘ebic˘u° a obrazovek. Esence nabízí pomoc a odstran˘uje i negativní oscilace v te˘le i na
duchu.
19. Vodní meloun – Turmalin / Wassermelonenturmalin
Povzbuzuje na energetickém základe˘ znovu tvorbu bune˘k a podporuje
samoléc˘icí síly.
20. Citrín / Zitrin
Znovu vyrovnává emocionální úroven˘ solar plexu a posiluje nas˘ i
sebedu°ve˘ru.
Nové esence drahokamu° a kovu°
21. Achát / Achat
Dává ochranu, sílu a spojení se zemí a zprostr˘edkovává hluboky´ pocit bezpec˘í.
22. Apatit / Apatit
K utis˘ení, vyjasne˘ní, koncentraci a meditaci. Esence je vhodná jako podpora pr˘i regresní práci.
6
Drahokamy – esence
23. Chrysoberyl / Chrysoberyl
Podporuje dus˘evní kapacitu, vyrovnává a c˘istí. Esence slouz˘í jako energetická podpora pro oc˘i.
24. Ohnivy´ opál /Feueropal
Stimuluje nas˘i kreativitu a pomáhá r˘es˘it blokády. Povzbuzuje aktivitu.
25. Fluorit / Fluorit
Má utis˘ující a uvoln˘ující pu°sobení a pomáhá zleps˘it schopnost koncentrace.
26. Zlato / Gold
Symbolizuje vitalitu, aktivitu, posiluje solar plexus a vu°li.
27. Granát / Granat
K zesílení a jako energetická podpora. Pr˘inás˘í sebedu°ve˘ru a posílení vu°le.
28. Diamant / Herkimer Diamant
Slouz˘í proc˘is˘te˘ní a vyjasne˘ní na vs˘ech úrovních. Podporuje meditaci a
sne˘ní.
29. C˘erveny´ jaspis / Jaspis rot
Podporuje energeticky srdce. Esence uzemn˘uje, ochran˘uje a podporuje pr˘i
strachu.
30. Korál / Koralle
Pr˘inás˘ í energetickou stimulaci, pomáhá r˘es˘ it blokády, podporuje
samoléc˘icí procesy a pu°sobí nástavbove˘.
31. Me˘ d’ / Kupfer
K vitalizaci, c˘is˘te˘ní, urychluje sebeléc˘ení. Podporuje optimismus, harmonii
a ochranu.
32. Lapis lazuli / Lapislazuli
Pro uklidne˘ní, intuici, vyjasne˘ní, pomáhá r˘es˘it blokády. Ochrana pr˘ed negativitou, posiluje ochotu pomáhat a dobrotu/laskavost.
33. Magnetit / Magnetit
Vyrovnává a c˘istí, podporuje pr˘irozenou sounález˘itost. Esence dává sílu a
odvahu (zmuz˘ilost), posiluje Yang-sílu.
34. Malachit / Malachit
Vyrovnání c˘aker a c˘is˘te˘ní, daruje radost ze z˘ivota, porozume˘ní a lásku.
7
Drahokamy – esence
35. Vltavín / Moldavit
K c˘is˘te˘ní c˘aker a podpor˘e pr˘i meditaci. Esence je vhodná k posílení pr˘ístupu k intuitivnímu ve˘de˘ní.
36. Obsidian / Obsidian
Ke stabilizaci, vyjasne˘ní a c˘is˘te˘ní dus˘evních sil. Propojuje harmonicky intelekt a intuici.
37. Perla / Perle
Stimuluje dus˘evní síly. Zprostr˘edkovává pr˘ístup k intuici a slouz˘í energetikkému vyrovnání.
38. Platina / Platin
Stimuluje dus˘evní síly. Pr˘inás˘í pr˘ístup k intuici a slouz˘í energetickému vyrovnání.
39. Modry´ safír / Saphir blau
Pro inspiraci, uklidne˘ní/zklidne˘ní, pomáhá pr˘i strachu a podporuje spánek.
40. Str˘íbro / Silber
Pro intuici, emocionální ochranu, podporuje nas˘i senzibilitu, fantazii a sny.
41. Slunec˘ ní kámen / Sonnenstein
Pomáhá vyr˘es˘it blokády v solar plexu, oc˘ist’uje, vitalizuje a stimuluje.
Esence pr˘inás˘í nas˘i sílu vu°le a rovnováhu.
42. Modry´ Sugilit / Blauer Sugilit
Osvobozuje a uklidn˘uje. Dobry´ pro meditace, vize, transpersonální procesy.
43. Fialovy´ Sugilit / Violetter Sugilit
Pomáhá nám do z˘ivota integrovat spiritualitu. Pu°sobí oc˘istne˘, podporuje
emocionální harmonii, pomáhá r˘es˘it smutek a te˘z˘kou mysl.
44. Tygr˘í oko / Tigerauge
Pro mentální koncentraci, podporuje schopnost jasnovidnosti.
45. Modry´ topaz / Topas
Podporuje nas˘i ume˘leckou kreativitu a inspiraci. Esence pu°sobí mentální
uklidne˘ní a jasnost.
46. Zirkon / Zirkon
Má velmi uklidn˘ující vibrace. Pr˘inás˘í trpe˘livost a schopnost naslouchat také
ostatním lidem.
8
Houby – esence
1. Lakovka ametystová / Amethystblauer Lacktrichterling (Laccaria
amethystea)
Podporuje transformac˘ní postupy a vnitr˘ní procesy a osvobozuje od
de˘dic˘né záte˘z˘e .
2. Klouzek z˘ luty´ / Butterröhrling (Suilus luteus)
Ve˘dome˘ uvoln˘uje hluboko sídlící pocity, jako jsou stud a vina. Osvobozuje
od blokád.
3. Py´ chavka obecná / Flaschen-Stäubling (Lycoperdon perlatum)
Spojuje nás s nas˘ím ve˘domím a pomáhá zu°stat v klidu, ve svém str˘edu.
4. Mu°chomurka c˘ ervená / Fliegenpilz (Amanita muscaria)
Podporuje energetické c˘is˘te˘ní od informací získany´ch z psychopharmak a
podobny´ch produktu°. Otevírá nás˘ pr˘ístup k jiny´m dimenzím.
5. Kur˘átka slic˘ ná / Graue Koralle (Clavulina cinerea)
Pu°sobí energetickou stimulaci nervového systému. Intelekt a intuice jsou
harmonizovány.
6. Stroc˘ ek trubkovity´ / Herbsttrompete (Craterellus cornucopioides)
Spojuje nás s hluboky´mi aspekty podve˘domí, pomáhá skrze dy´chání uvolnit energetické blokády.
7. Kur˘átka stelkovatá / Herkuleskeule (Clavariadelphus pistillaris)
Vytvár˘í spojení s vys˘s˘ími úrovne˘mi, a zprostr˘edkovává tak leps˘í z˘ivotní
pr˘ehled.
8. Penízovka sply´ vává / Knopfstieliger Rübling (Collybia confluens)
Pu°sobí na nas˘e duchovní „antény“ a c˘inní nás jemnocitny´mi.
9
Houby – esence
9. Strne˘ lka veliká / Mönchskopf (Clitocybe geotropa)
Pro energetické odvedení jedovaty´ch látek z te˘la, které jsme pr˘ijali stravou
a medikamenty.
10. Mísenka oranz˘ ová / Orangebecherling (Aleuria aurantia)
Pomáhá pr˘ijmout vyrovnání mezi materií a duchem. Reguluje jak posílení,
tak sníz˘ení svázanosti s materií (hmotou).
11. Bedla vysoká / Parasol (Macrolepiota procera)
Pomáhá rozpoznat nás˘ potenciál, akceptovat ho a rozvinout.
12. Penízovka sametová / Samtfusstrübling (Flammulina velutipes)
Zprostr˘edkovává sve˘z˘est a lehkost v mys˘lení a pomáhá propustit staré
pr˘eludy (pr˘ízraky).
13. Outkovka pestrá / Schmetterlingstrompete (Trametes versicolor)
Chrání a podporuje nás be˘hem krizí a procesu° zme˘n v nas˘em z˘ivote˘.
14. Hr˘ib dubák / Sommer Steinpilz (Boletus reticulatus)
Spojuje se sílou Zeme˘ a je energetickou ochranou pro cely´ organismus.
15. Lis˘ejník z˘ lutavy´ / Strahlige Schönflechte (Caloplaca flavescens)
Zprostr˘edkovává kontakt s vne˘js˘ím sve˘tem prostr˘ednictvím ku°z˘e.
16. Lis˘ ejník vesuvsky´ / Strauchförmige Flechte (Sterecaulon vesuvianum)
Zprostr˘edkovává sílu a vu°li k z˘ivotu nove˘ zac˘ít po te˘z˘ky´ch událostech.
17. Rudoc˘ echrachta fialková/duhová / Veilchenrötelritterling
(Lepista irina)
C˘ istí a podporuje tok energie mezi c˘akrami na ru°zny´ch úrovních.
18. Nepravy´ los˘ ák jelení / Zitterzahn (Pseudohydnum gelatinosum)
Podporuje nas˘i koncentraci pr˘i sbírání z˘ivotní energie.
19. Amazonská houba c˘ . 1 / Housenice c˘ ervená / Kernkeulen
(Cordyceps)
Podporuje a c˘istí energeticky 2. c˘akru (ledviny), odstran˘uje emocionální
jedy.
20. Amazonská houba c˘ . 2/Outkovka krvavá / Porling (Pycnoporus
sanguineus)
Spojuje 1. c˘akru se Zemí a stimuluje intenzivne˘ nohy.
10
Klasické kve˘tinové – energetické esence
1. R˘epík lékar˘sky´ / Agrimony (Agrimonia eupatoria)
Pomáhá otevr˘ít se a sde˘lit vnitr˘ní pocit.
2. Topol osika / Aspen (Populus tremula)
Poskytuje ochranu pr˘ed neznámy´mi strachy a pomáhá nas˘i citlivost pozitivne˘ pouz˘ívat..
3. Buk lesní / Beech (Fagus sylvatica)
Zprostr˘edkovává toleranci a velkorysost k sobe˘ a k ostatním.
4. Zeme˘ z˘ luc˘ okoliková / Centaury (Centaurium umbellatum)
Pomáhá vytvor˘it hranice vu°c˘i poz˘adavku°m ostatních a posílit vlastní vu°li.
5. Ru°zlatka olove˘ ná / Cerato (Ceratostigma willmottianum)
Podporuje intuici a rozhodovací schopnost.
6. Slivon˘ myrobalán / Cherry Plum (Prunus cerasifera)
Pomáhá v situacích, ve ktery´ch se cítíme vnitr˘ne˘ napjatí a silne˘ pod tlakem.
7. Jírovec mad’al / Chestnut Bud (Aesculus hippocastanum)
Pomáhá se otevr˘ít novému a rozvinout vlastní potenciál.
11
Klasické kve˘tinové – energetické esence
8. C˘ekanka obecná / Chicory (Cichorium intybus)
Pravá láska znamená dát, pr˘ijímat a neoc˘ekávat. Pomáhá uvolnit proces
oc˘ekávání.
9. Plamének plotní / Clematis (Clematis vitalba)
Podporuje spojitost se Zemí a posiluje smysl pro realitu.
10. Jablon˘ lesní sázená / Crab Apple (Malus pumila)
Podporuje te˘lesné c˘isticí procesy. Hází staré vzory pr˘es palubu a nachází
novy´ z˘ivotní por˘ádek.
11. Jilm drsny´ / Elm (Ulmus scabra)
Pomáhá v situacích, ve ktery´ch se cítíme pr˘etíz˘ení. Daruje sílu jít ve˘ci sme˘le
naproti a ustát to.
12. Hor˘ec nahor˘kly´ / Gentian (Gentiana amarella)
Pomáhá vzhledem k te˘z˘kostem ve˘r˘it v Boha a rozvíjí jistotu, z˘e vs˘e dojde k
dobrému konci.
13. Hlodás˘ evropsky´ /Gorse (Ulex europaeus)
Daruje pr˘i vznikly´ch te˘z˘kostech novou nade˘ji a sílu pro novy´ zac˘átek.
14. Vr˘es obecny´ / Heather (Calluna vulgaris)
Podporuje schopnost rovnocenné komunikace s jiny´mi a daruje nám vnitr˘ní
mír/klid na dus˘i.
15. Cesmína ostrolistá / Holly (Ilex aguifolium)
Pomáhá pr˘i konfliktech, ukonc˘it pozic˘ní války a znovu nalézt vyjádr˘ení
pravé lásky.
16. Zimolez kozí list / Honeysuckle (Lonicera caprifolium)
Posiluje schopnost vide˘t minulost pozitivne˘ a z toho Tady a Ted’ ve˘dome˘
z˘ít.
17. Habr obecny´ / Hornbeam (Caprinus betulus)
Podporuje motivaci a daruje nám c˘erstvou z˘ivotní energii a elán pro vs˘ední
den.
18. Nety´ kavka z˘ láznatá / Impatiens (Impatiens glandulifera)
Zmírn˘uje psychické symptomy stresu. Uc˘íte se c˘elit ostatním a sobe˘
samy´m s ve˘ts˘í mírností/klidem a trpe˘livostí.
12
Klasické kve˘tinové – energetické esence
19. Modr˘ín opadavy´ / Larch (Larix decidua)
Podporuje sebeve˘domí a schopnost vlastní nadání (talent) úspe˘s˘ne˘ prosadit.
20. Kejklír˘ka skvrnitá / Mimulus (Minulus guttatus)
Mu°z˘ete pr˘emoci konkrétní strachy a uchopit odvahu vide˘t skutec˘nost.
21. Hor˘c˘ ice rolní / Mustard (Sinapsis arvensis)
Zahání temné mraky, které momentálne˘ kolem sebe cítíte. Pr˘ijmi svu°j stín a
tím se otevr˘es˘ sve˘tlu.
22. Dub – kr˘emelák / Oak (Quercus robur)
Pr˘ipust’te si emoce bez toho, aniz˘ by jste povaz˘ovali za slabost. Uc˘íte se
hospodar˘it s Vas˘í silou a cítit se ukryti v bezpec˘í a chráne˘ni.
23. Oliva evropská / Olive (Olea europaea)
Pr˘i vyc˘erpání a po namáhavy´ch c˘asech nás oliva podporuje v tom,
abychom si dopr˘áli zotavení.
24. Borovice lesní / Pine (Pinus sylvestris)
Pomáhá pr˘ekonat pocity viny a by´t sám se sebou spokojeny´.
25. Jírovec plet’ovy´ / Red Chestnut (Aesculus carnea)
Pomáhá pr˘ekonat (vynechat) starosti o ostatní, vrátit se zpe˘t k vnitr˘nímu
klidu a pozitivne˘ myslet.
26. Devaterník penízkovy´ / Rock Rose (Helianthemum nummularium)
Podporuje pr˘es velké te˘z˘kosti vu°li zu°stat vytrvaly´, statec˘ny´, pr˘eru°st sám
sebe.
27. Voda studnic˘ ní / Rock Water (Aqua petra)
Pomáhá ním se zbavit strnuly´ch zpu°sobu° chování. Mu°z˘eme se sve˘r˘it
proudu z˘ivota.
28. Chemerek roc˘ ní / Scleranthus (Scleranhus)
Pomáhá k vnitr˘ní balanci a rozhodovací schopnosti.
29. Betlémská hve˘ zda / Star of Betlehem (Ornithogalum umbellatum)
Daruje ulehc˘ení po dus˘evní záte˘z˘i a s˘okovy´ch stavech, dává úte˘chu.
30. Kas˘ tanovník sety´ / Sweet Chestnut (Castanea sativa)
Daruje ve zdánlive˘ nepr˘ekonatelny´ch situacích úte˘ chu a nade˘ ji.
Rozpoznáte sve˘tlo na konci tunelu.
13
Klasické kve˘tinové – energetické esence
31. Spory´ s˘ lékar˘sky´ / Vervain (Verbena officinalis)
Pomáhá ve Vas˘em úsilí ne˘co dobrého vykonat, jít dál. Uc˘íte se u ostatních
respektovat jejich BY´ T.
32. Vinná réva / Vine (Vinis vinifera)
Pomáhá uplatn˘ovat pr˘irozenou autoritu.
33. Or˘es˘ ák královsky´ / Walnut (Juglans regia)
Podporuje Vás pr˘i kaz˘dém novém zac˘átku v be˘hu z˘ivota.
34. Z˘ebratka bahenní / Water Violet (Hottonia palustris)
Pomáhá z Vas˘í dobrovolné izolace vyjít ven, do blízkosti a pomoci ostatních.
35. Jírovec mad’al/kon˘sky´ / White Chestnut (Aesculus hippocastanum)
Uklidn˘uje mys˘lenky a vede k produktivnímu celkovému mys˘lení.
36. Sver˘ep ve˘ tevnaty´ / Wild Oat (Bromus ramosus)
Pomáhá rozpoznat a uskutec˘nit Vás˘ vlastní cíl.
37. Ru°z˘e s˘ ípková / Wild Rose (Rosa canina)
Kdyz˘ máte pocit, z˘e nic uz˘ nemá smysl, daruje novou z˘ivotní radost a sílu.
38. Vrba bílá / Willow (Salix vitellina)
Uc˘í pr˘i te˘z˘kém osudu pozitivne˘ myslet a aktivne˘ se podílet na z˘ivote˘.
39. RQ5
Klasická kombinace první pomoci.
40. RQ7
Kombinace RQ5 k aktivování samoléc˘icích sil a harmonizujícím lotusem.
Pro první pomoc.
K dostání také jako spray a krém.
14
Esence – spray
mají velmi jednoduché pouz˘ití. Str˘íkne˘te spray 1 x az˘ 4 x pr˘es hlavu a
ramena. Kapky esence pu°sobí takto na Vas˘e celé pole energetického
te˘la (auru).
Aura – spray (ochrana)
posiluje a podporuje nás˘ pr˘irozeny´ ochranny´ s˘tít auru. Chrání nás pr˘ed
pr˘iby´vajícím zatíz˘ením ze zár˘ení (znic˘ená ozonová vrstva, elektromagnetické zár˘ení, mobilní telefony, poc˘ítac˘e atd.). Je také ideální jako podpora v terapeuticky´ch povoláních, abychom nepr˘ebírali emoce od ostatních.
RQ7 (pro nutné pr˘ípady)
nove˘ je také k dostání spray, k vne˘ js˘ímu pouz˘ití, blahodárne˘ pu°sobící v
nutny´ch pr˘ípadech.
Pr˘i stresu a s˘okovy´ch situacích str˘íkne˘te malé mnoz˘ství na Vas˘i auru
nebo pr˘ímo na ku°z˘i
Na cestách a v aute˘ bychom ho me˘li mít stále se sebou.
Delfíní spray (c˘ s˘ is˘ te˘ní)
blahodárne˘ a oc˘istne˘ pu°sobí. Skve˘le vyuz˘itelny´ k c˘is˘te˘ní energeticky
zatíz˘eny´ch místností (kancelár˘e, jednací místnosti, konferenc˘ní sály).
Spray otevírá srdce a zleps˘uje atmosféru prostr˘edí.
15
Divoce rostoucí rostliny – esence
1. Drchnic˘ ka rolní / Ackergauchheil (Anagalis arvensis)
Zac˘len˘uje spirituální ve˘domí do be˘z˘ného z˘ivota a podporuje mezilidské
vztahy.
2. Prha arnika / Arnika (Arnica montana)
Je základním prostr˘edkem pro kaz˘dé „zrane˘ní“, pr˘i s˘oku apod. Uvoln˘uje
cestu tak, abychom se mohli cítit ope˘t jako celek.
3. Bazalka prává / Basilikum (Ocinum basilicum)
Pro harmonické propojení vs˘ech energeticky´ch center, pomáhá pr˘irozene˘
integrovat sexualitu.
4. Brutn˘ ák lékar˘sky´ / Borretsch (Borago officinalis)
Dává sílu a odvahu uvolnit se z emocionálních situací, podporuje optimismus a z˘ivotní radost.
5. C˘ernohlávek obecny´ / Braunelle (Prunelle vulgaris)
Pomáhá aktivizuje nas˘i samoléc˘icí schopnost a podporuje odvahu zu°stat
zdraví.
(Doporuc˘ujeme také jako krém).
6. Pryskyr˘ník prudky´ / Hahnenfuss (Ranunculus acris)
Pomáhá vyru°st do nas˘í pr˘irozené velikosti; posiluje sebedu°ve˘ru.
7. Kosatec ne˘ mecky´ / Iris (Iris germanica)
Rozvíjí impulzy k ume˘lecké c˘innosti, a tak lze ve spojení s tvu°rc˘ím potenciálem rozvinout nas˘i kreativitu.
8. Tr˘ezalka tec˘ kovaná / Johanniskraut (Hypericum perforatum)
Pomáhá pr˘i „de˘tském“ strachu a úzkostny´ch snech. Psychické obranné
síly jsou posilovány a mysl dojde zpe˘t k optimismu. Vnás˘í sve˘tlo do temnoty.
9. Divizna malokve˘ tá / Königskerze (Verbascum thapsus)
Zprostr˘edkovává pocit bezpec˘í pro vlastní pozici ve skupine˘. Pomáhá
zachovat si pr˘ehled.
10. Levandule lékar˘ská / Lavendel (Levandula officinalis)
Uklidn˘uje nas˘e mys˘lenky. Utis˘uje pr˘i pr˘edráz˘de˘ní a daruje nám vnitr˘ní klid.
16
Divoce rostoucí rostliny – esence
11. Pampelis˘ ka/smetánka lékar˘ská/Löwenzahn (Taraxacum officinale)
Pro uvolne˘ní pr˘i nape˘tí. Uvoln˘uje kr˘ec˘e pr˘i emocionálním nape˘tí, které se
zrcadlí ve svalech. Ideální pouz˘ití – jako pr˘ídavek do oleju° na masáz˘.
12. Jmelí / Mistel (Viscum album)
Pomáhá lidem, kter˘í se nacházejí v te˘z˘kém procesu zme˘n. Podporuje nas˘i
schopnost pr˘ijmout transformaci na fyzické i psychické úrovni.
13. Rozmary´ n lékar˘sky´ / Rosmarin (Rosmarinus officinalis)
Pomáhá nám by´t TED˘ a TADY. Podporuje koncentraci a dus˘evní bde˘lost.
14. Jetel luc˘ ní / Rotklee (Trifolium pratense)
Podporuje nás, abychom i v extrémních situacích zu°stali klidny´mi a sami
sebou.
15. R˘ebr˘íc˘ ek obecny´ / Weisse Schafgarbe (Achillea millefolium)
Posiluje nas˘i vlastní ochranu, kdyz˘ jsme vystaveni nic˘ivy´m vlivu°m okolního
prostr˘edí.
16. Slunec˘ nice roc˘ ní / Sonnenblume (Helianthus annuus)
Pomáhá pr˘i problémech s obrazem otce. Posiluje nas˘e sebeve˘domí a podporuje nas˘i vlastní zodpove˘dnost.
17. Srdcovka nádherná / Tränendes Herz (Dicentra spectabilis)
Pr˘i vs˘ech „srdec˘ních zález˘itostech“: pomáhá pr˘ijímat be˘h ve˘cí, ute˘s˘uje pr˘i
zklamáních a pr˘inás˘í odpovídající odstup.
18. Violka srsnatá / Veilchen (Viola hirta)
Pomáhá rozvíjet nas˘e vlastní sebeurc˘ení.
19. Pomne˘ nka lesní / Vergissmeinnicht (Myosotis sylvatica)
Stimuluje nas˘e podve˘domí, podporuje pozitivní sny a pomáhá integrovat
vzpomínky.
20. Ostalka lepá / Zinnia(Zinnia elegans)
Pomáhá nám, navzdory te˘ z˘kostem v okolí, brát ve˘ ci s humorem.
Odbourává nape˘tí, pozitivní pr˘ístup „Smích je ta nejleps˘í medicína“.
17
Divoce rostoucí rostliny – esence
21. Kozlík lékar˘sky´ / Baldrian (Valeriana officinalis)
Pu°sobí energetické utis˘ení te˘la, ducha a dus˘e. Esence pomáhá pr˘i stresovy´ch situacích a podporuje nás˘ vnitr˘ní klid.
22. Ostruz˘ ník / Brombeere (Rubus fruticosus)
Pomáhá vnést nas˘i tvu°rc˘í sílu do fyzického sve˘ta. Pro lidi, ktery´m chybí
„energie pr˘i startu“. Esence pr˘inás˘í energii dovést projekty do konce.
23. Richardie africká / Calla (Zantedeschia aethiopica)
Pomáhá vyrovnat nas˘i Yin a Yang energii v 1. a 2. c˘akr˘e. Zároven˘ vytvár˘í
rovnováhu mezi pr˘ijímanou a vydávanou energií.
24. Kopr vonny´ / Dill (Anethus graveolens)
Ideální pro pr˘etíz˘ené de˘ti na cestách. Pomáhá nám zpracovat velké
mnoz˘ství ru°zny´ch vlivu° a zkus˘eností.
25. Lilie cibulkonosná / Feuerlilie (Lilium bulbeferum)
Podporuje tvu°rc˘í schopnost v nás zvládat velké úkoly. Propojuje sexualitu a
srdce.
26. Sedmikráska obecná / Gänseblümchen (Bellis perennis)
Pomáhá mnoho ru°zny´ch mys˘lenek „pr˘ivést pod jeden klobouk“.Tato
schopnost je ideální pro de˘ti a rodic˘e v procesu uc˘ení.
27. Her˘mánek pravy´ / Kamille (Matricaria chamomilla)
Kdyz˘ se cítíte pr˘edráz˘de˘ní a pr˘etíz˘ení, pomáhá her˘mánek sníz˘it nape˘tí a
najít klidné místo v sobe˘.
28. Hadí kor˘en / Knöterich (Polygonum bistorta)
Pomáhá lidem, kter˘í mají tendence by´t v mys˘lenkách souc˘asne˘ na více
místech najednou. Podporuje nás v tom by´t plne˘ pr˘ítomny´ a koncentrovany´.
29. Tykev turek / Kürbis (Cucurbita pepo)
Podporuje energii 2. c˘akry a pomáhá nechat ve˘ci ru°st a dar˘it se. Esence je
vhodná pro integraci z˘enské c˘ ásti v nás, pr˘inás˘ í harmonii be˘ hem
te˘hotenství.
30. Lotus indicky´ / Lotus (Nelumbo nucifera)
Pr˘inás˘í harmonii ve vs˘ech c˘akrách. Dává ne˘z˘nou jasnost, pootevírá vhled
do ru°zny´ch úrovní. Stimuluje pr˘edevsím 7. c˘akru.
18
Divoce rostoucí rostliny – esence
31. Mandlon˘ obecná / Mandelbaum (Prunus amygdalus)
Pomáhá odhalit smysl kaz˘dé z˘ivotní fáze a na základe˘ této moudrosti se
dále rozvíjet. Nechává nás rozpoznat relativitu ve˘cí a akceptovat pomíjivost
hmoty.
32. Kukur˘ice setá / Mais (Zea mays)
Podporuje spojení se vs˘ím z˘ivoucím a pomáhá nám dojít do souladu s rytmem pr˘írody. Ideální pro „lidi z me˘sta“, kter˘í hledají kontakt se Zemí.
33. Muc˘ enka mechovitá / Passionsblume (Passiflora bryonioides)
Pomáhá nám v te˘z˘ky´ch situacích pr˘ijmout vy´zvu. Získáme odstup k nám
sam_m, a mu°z˘eme tak pozorovat z˘ivot z jiného úhlu pohledu.
34. Povijnice c˘ervená / Prunkwinde (Ipomoea purpurea)
Uve˘domíme si nas˘i závislost a uvolníme se. Podporuje nás v nas˘em
odluc˘ovacím a vy´vojovém procesu.
˘ ebr˘íc˘ ek obecny´ / Rosa Schafgarbe (Achillea millefolium)
35. R
Pomáhá nám stát se nezávisly´mi na emocích ostatních a de˘lat si o ne˘
méne˘ starostí. Esence vyleps˘uje nas˘i ochranu na srdec˘ní a emocionální
úrovni.
36. S˘ alve˘ j lékar˘ská / Salbei (Salvia officinalis)
Pu°sobí silné proc˘is˘te˘ní na energetické úrovni. Esence nás pr˘ivádí zpe˘t k
na_emu vlastnímu vnitr˘nímu rytmu.
37. Vrbovka úzkolistá / Staudenfeuerkraut (Epilobium angustifolium)
Pr˘inás˘í harmonii na vs˘ech úrovních, tam, kde byla masivne˘ znic˘ena.
Energetická obnova po s˘oku nebo traumatu.
38. Lilie bílá / Weisse Lilie (Paradisea lileastrum)
Otevírá 7. c˘akru a vytvár˘í tím nas˘e spojení se zkus˘eností velkého celku.
Ideální pro meditaci.
˘ esnek hranaty´ / Wilder Knoblauch (Allium angulosum)
39. C
Pu°sobí energetické uklidne˘ní a utis˘ení pr˘i vs˘ech formách strachu a posiluje celistvost.
40. Mrkev obecná/karotka / Wilde Möhre (Daucus carota)
Podporuje nas˘e vnitr˘ní i vne˘js˘í pozorování/vjemy. Pr˘inás˘í energetické posílení vide˘ní a mentální uklidne˘ní.
19
Divoce rostoucí rostliny – esence
Rozs˘ ír˘ení divoce rostoucích rostlin – esencí
41. Pr˘eslic˘ ka rolní / Ackerschachtelhalm (Equisetum arvense)
Posiluje nas˘i schopnost regenerace a sílu nevzdávat se. Esence podporuje vnitr˘ní upr˘ímnost, pomáhá znovu se napr˘ímit a postupovat kupr˘edu.
42. Sve˘ tlík ambroz˘ ka / Augentrost (Euphrasia officinalis)
Zbystr˘uje nas˘i rozpoznávací schopnost a vnitr˘ní vide˘ní. Esence podporuje
schopnost úsudku a ute˘s˘uje pr˘i ztráte˘.
˘ esnek medve˘ dí / Bärlauch (Allium ursinum)
43. C
Energeticky podporuje zaz˘ívání, nahrazuje lehkost a novou z˘ivotní sílu.
44. Kopr˘iva dvoudomá / Brennnessel (Urtica dioica)
Harmonizuje pr˘i konfliktech ve skupine˘ a pomáhá nám jeden ke druhému
znovu pr˘ijít bez zran˘ování se.
45. Jinan dvoulaloc˘ ny´ / Gingkobaum (Ginkgo biloba)
Posiluje nas˘i odolnost proti te˘z˘ky´m podmínkám. Esence ve˘nuje nade˘ji a
schopnost vydrz˘et, nevzdávat se.
46. Podbvl lékar˘sky´ / Huflattich (Tussilago farfara)
Zklidn˘uje nas˘e rozjitr˘ené emoce, tím se cítíme vnitr˘ne˘ odlehc˘ení a ujasníme
si, co je pro nás du°lez˘ité.
47. Barvínek mens˘ í – brc˘ ál / Immergrün (Vinca minor)
Uklidn˘uje a vyrovnává pro vytvor˘ení ve˘ts˘ího nadhledu.
48. Borovice kanárská / Kan. Kiefer (Pinus canariensis)
Pomáhá osvobodit se od hlubokého studu a viny. Chrání nás pr˘ed negativními projekcemi okolí.
49. Hledík ve˘ ts˘ í / Löwenmaul (Antirrhinum majus)
Podporuje správné vyjádr˘ení. Esence harmonizuje krc˘ ní – c˘ akru a
umoz˘n˘uje „trefit správny´ tón“.
50. Pupalka dvouletá / Nachtkerze (Oenothera biennis)
Pr˘inás˘í sve˘tlo do temnoty úzkostny´ch emocí. Utis˘uje a uklidn˘uje, dává nám
du°ve˘ru, z˘e jsme chráne˘ni.
20
Divoce rostoucí rostliny – esence
51. Paprika / Paprika (Capsicum annuum)
Zbystr˘uje nas˘e smyslové vjemy, a zvys˘uje tak nas˘i aktivitu. Esence pu°sobí
jako energetické posílení.
52. Petunie zvrhlá / Petunie (Petunia Hybr.)
Pomáhá nám dosadit cílene˘ mentální energii a podporuje nas˘i schopnost
soustr˘edit se.
53. Me˘ síc˘ ek lékar˘sky´ / Ringelblume (Calendula officinalis)
Podporuje pr˘ipustit si emoce. Esence pomáhá pr˘i udrz˘ování por˘ádku ve
vlastním str˘edu a r˘es˘í energetické blokády zpu°sobené s˘okem a traumatem.
54. Menta polej / Rossminze (Mentha pulegium)
Chrání nás na mentální úrovni pr˘ed rus˘ením vne˘js˘ími vlivy. Esence nám
pr˘inás˘í c˘erstvou energii pro nové otevr˘ení se.
55. Rudbekie c˘ ervená / Roter Sonnenhut (Echinacea purpurea)
Psychická obranná síla je energeticky pr˘ipomenuta. Pomocí této esence se
r˘es˘í emocionální zatíz˘ení v oblasti srdce. Uvoln˘uje pocit tlaku, vs˘e se dává
do pohybu v jednom proudu a cesta je volná.
56. Kyselác˘ luc˘ ní / Sauerampfer (Rumex acetosa)
Posiluje nas˘i z˘ivotní sílu a sílu nevzdávat se tak jako energetická rezistence.
57. Prvosenka jarní / Schlüsselblume (Primula veris)
R˘es˘í na „klíc˘ovy´ch místech“ nas˘e energetické blokády, odtud pak mohou
volne˘ procházet nas˘e tvor˘ivé impulzy.
58. Lilie zlatohlávek / Türkenbundlilie (Lilium martagon)
Pomáhá rozr˘es˘it nejistotu, která mohla vyvstat na základe˘ nedostatec˘né
ochrany v de˘tství. Pomáhá vytvor˘it pozitivní obraz matky.
59. Hloh ostrotrny´ / Weissdorn (Crataegus oxyacantha)
R˘es˘í hluboké pocity smutku. Pomáhá uvolnit a umoz˘nit nové oz˘ivení.
60. Citron / Zitrone (Citrus limon)
C˘istí na vs˘ech jemnohmotny´ch úrovních a pr˘inás˘í novou jasnost. Esence
tak obnovuje dobry´ zdravotní stav.
21
Kaktusy – esence
Echinopsis oxygona
1. Shadow cactus (Caralluma russelliana)
Uvoln˘uje solar plexus, pomáhá pochopit nas˘e vnitr˘ní procesy, které lze
pozitivne˘ zpracovávat a osvobodit se od nich.
2. Radiation protection cactus (Cereus peruvianus)
Nabízí nám ochranu pr˘ed zár˘ením (zemsky´m, elektro – smog atd.). Rozvíjí
a posiluje nás˘ vnitr˘ní potenciál a dochází k ochrane˘ pr˘ed negativním
vyzar˘ováním.
3. Release cactus (Ceropegia fusca)
Pomáhá nám se osvobodit ze stary´ch negativních vzoru° chování. C˘ istí hluboko sedící blokády a pomáhá nám se regenerovat.
4. Inner cleansing cactus (Cleistocactus ritteri)
Stimuluje plynulé vnitr˘ní zpracování vs˘ech vlivu° a vnitr˘ních pochodu°.
5. Aura-cleaning cactus (Cleitocactus straussii)
Slouz˘í k ochrane˘ a oc˘is˘te˘ní aury, zvlás˘te˘ na astrální úrovni. Pomáhá osvobodit auru od cizích energií a existencí/cizí podstaty.
6. Golden Barrel cactus (Echinocactus grusonii)
V pr˘ípade˘, z˘e jsme vystaveni mnoha ru°zny´m vlivu°m a rus˘ivy´m faktoru°m,
nám pomáhá tato esence dostat se zpe˘t do nas˘eho str˘edu.
7. Beauty cactus (Echinocereus scheeri)
Pomáhá nám rozvinout vnitr˘ní krásu. Podporuje rovnováhu na úrovni srdce.
22
Kaktusy – essence
8. Inspiratrion cactus (Echinopsis oxygona)
Pu°sobí rozs˘ír˘ení a proc˘is˘te˘ní na nas˘í mentální úrovni. Ochran˘uje nás pr˘ed
rus˘ivy´mi mys˘lenkami a negativními vlivy.
9. Self-esteem cactus (Ferocactus schwarzii)
Posiluje sebedu° ve˘ ru a podporuje energeticky nas˘ i obrannou sílu.
Podporuje kolektivní ve˘domí spolec˘né síly a soucitu k ostatním.
10. Here and Now Cactus (hylocereus undatus)
Vyzdvihuje nas˘e propojení se Zemí. Pomáhá nám z˘ít TED˘ a TADY.
11. Formation Cactus (Mammillaria rubrograndis)
Ochran˘uje a stabilizuje nás na vs˘ech úrovních od bun˘ky az˘ po informac˘ní
úroven˘. Podporuje a posiluje zate˘z˘ované oblasti.
12. Blueberry Cactus (Myrtillocactus geometrizans)
Pomáhá nám urc˘ovat si hranice a ochranu pro nas˘ich pocitu° a upevn˘uje
nas˘í celistvost.
13. Joyful Opuntia (Opuntia cardiosperma)
Daruje nám z˘ivotní radost a ulehc˘ení pr˘i te˘z˘kém dus˘evním zatíz˘ení. Pr˘inás˘í
du°ve˘ru, jistotu a optimismus.
14. Grounding Opuntia (Opuntia dejecta)
Aktivuje 1. c˘akru, pr˘inás˘í zakor˘ene˘ní a vytrvalost.
15. Life Force Cactus (Orbea variegata)
Posiluje vyzar˘ování z˘ivotní síly. Touto cestou jsou energetic˘tí „parazité“ vytlac˘eni a je znovu nastolena ochrana.
16. Inside/Outside Cactus (Pilosocereus pachycladus)
Podporuje ochranu a regeneraci energie ku°z˘e; zrus˘ení pocitu° ohranic˘ení.
17. Queen of the Night Cactus (Selenicereus grandiflorus)
Pr˘inás˘í sve˘tlo do temnoty ze starostí a strachu°. C˘ istí a tr˘ídí nas˘e mys˘lenky.
18. Love Cactus (Seticereus icosagonus)
Pu°sobí na 2. c˘akru. Uc˘íme se ve˘dome˘ zacházet s nas˘í tvu°rc˘í silou a pozitivne˘ ji pouz˘ívat.
19. Noble Heart Cactus (Stenocereus marginatus)
Tato esence podporuje vnitr˘ní postoj napr˘ímení se. Tento postoj pak pr˘inás˘í
energetickou ochranu páter˘e a pomáhá nám správne˘ otevr˘ít srdce.
20. Earth Star Cactus (Stapelia desmetiana)
Pu°sobí silné energetické proc˘is˘te˘ní základní energie a vypus˘te˘ní emocionálních jedu°.
23
Esence ru°z˘ í
1. Ru°z˘ e japonská / Japanische Rose (Rosa roxburghi)
Daruje nám skromnost a pokoru v lásce. Pomáhá nám rozvíjet nade˘ji na
lásku v z˘ivote˘. Uc˘íme se nasadit „trny“ pouze tam, kde je to nezbytne˘
nutné.
2. Ru°z˘ e májová / Zimtrose (Rosa majalis)
Pomáhá ve fázi, kdy jiz˘ nevidíme z˘ádnou cestu ven. Probouzí nade˘ji a z˘ivotní radost.
3. Ru°z˘ e jarní, nejtrnite˘ js˘ í / Frühlingsgold (Rosa spinosissima)
Pu°sobí harmonické vyrovnání v pocitu sebehodnocení a propojuje nás˘
solar plexus se srdec˘ní c˘akrou.
4. Ru°z˘ e pru°honická / Wildrosenhybride (Rosa X pruhoniciana)
Ve sve˘te˘ plném protikladu° dává tato ru°z˘e více stability. Propojujeme nas˘e
srdce se Zemí.
5. Ru°z˘ e vrásc˘ itá / Sarah van Fleet (Rosa rugosa)
Pu°sobí silne˘ na nas˘e srdec˘ní centrum, na hluboké proz˘itky v lásce. Uc˘íme
se lásku dávat, bez oc˘ekávání a závazku°. Pro de˘tskou, ryzí radost a pravou mater˘skou lásku.
6. Ru°z˘ e vrásc˘ itá / Souvenir de Philemon Cochet (Rosa rugosa)
Pravá láska potr˘ebuje jednotu te˘la, ducha a dus˘e. Esence pomáhá toto
spojení vybudovat a na ru°zny´ch úrovních propojit.
7. Ru°z˘ e tibetská / Tibetanische Bergrose (Rosa moyesii)
Uc˘íme se brát se a milovat se takoví, jací jsme. Tímto zpu°sobem roste nas˘e
sebedu°ve˘ra a z˘ivotní radost.
8. Ru°z˘ e zelenokve˘ tá / Grüne Rose (Rosa chinensis viridiflora)
Kdyz˘ se cítíme silne˘ omezováni a pod tlakem, pomáhá nám zelená ru°z˘e
rozvíjet více trpe˘livosti a klidu. Osvobozuje srdce.
9. Ru°z˘ e bílá / Königin von Dänemark (Rosa alba)
Esence nás podporuje pr˘i emocionálním zrane˘ní. Pomáhá nám vytáhnout
trn z nas˘eho srdce a osvobodit se od stary´ch bolestí.
10. Ru°z˘ e stolistá / Provence Rose (Rosa centifolia)
Pomáhá nám pr˘emoci zdánlivé protiklady a propojuje srdce a rozum.
24
Esence – krémy
Z˘ádné Korte PHI krémy neobsahují z˘ivoc˘is˘né produkty. Jako pe˘sticí báze
jsou pouz˘ity avokádo a ps˘enic˘né klíc˘ky. Vs˘echny krémy jsou pouze k
vne˘js˘ímu pouz˘ití.
Amazonsky´ krém
Pouz˘ijte tento krém jako masáz˘ní a k vetr˘ení do energeticky blokovany´ch
míst na te˘le.
K energetické masáz˘i zad mu°z˘ete krém pouz˘ít také tak, z˘e ho nanesete na
Fossa triangularis na us˘ních boltcích.
Braunelle krém
Krém mu°z˘ete pouz˘ít také jako balzám. Díky vysokému vibrac˘nímu úc˘inku
esence jsou povzbuzeny pr˘irozené samoléc˘icí procesy. Zklidn˘uje ku°z˘i také
po holení.
Delfíní krém
Esence volne˘ z˘ijících delfínu° s jejich otevr˘eny´ch srdcem a oc˘istny´mi vlastnostmi díky vysoky´m energetickém vibracím. Zajis˘t’uje energetické vyrovnání ku°z˘e a podporuje dobry´ zdravotní stav.
Lotus krém
Krém zajis˘t’uje energetické vyrovnání ku°z˘e a pu°sobí uvolne˘ní k harmonii.
RQ7 – krém 1. pomoci
Tento jemne˘ pu°sobící krém je vyroben ze sedmi ru°zny´ch esencí z kve˘tu°.
Naneste v akutním pr˘ípade˘, jako napr˘. s˘ok nebo odraz˘enina, pr˘ímo na ku°z˘i.
Jako energeticky´ stimulátor pomáhá také pr˘i velké únave˘.
Venus˘ e – orchidea – krém
Pouz˘ívejte denne˘ na oblic˘ej a te˘lo. Díky hluboce uvoln˘ujícímu pu°sobení stimuluje tento krém me˘kkost nas˘eho bytí a podporuje jemnou ku°z˘i.
25
Africké esence
a esence z kanársky´ ch ostrovu°
1. Aloe / Aloe (Aloe striata)
Pomáhá pr˘i vyc˘erpání a dopln˘uje z˘ivotní energii pr˘i úplném vyc˘erpání.
Esence znovu obnovuje vnitr˘ní rovnováhu.
2. Banán / Banane (Musa paradisiaca L. „nana“)
Posiluje Yang energii (muz˘skou sexualitu). Pr˘i pr˘ehnaném mys˘lení pomáhá
k jejich odlehc˘ení.
3. Vr˘esovec stromovity´ / Baumerika (Erica arborea)
Pomáhá nám, jestliz˘e potr˘ebujeme ostatní k tomu, abychom se lépe cítili.
Dává nám samostatnost a pomáhá k sebepr˘ijetí.
4. Olove˘ nec ous˘ katy´ / Bleiwurz (Plumbago auriculata)
Pr˘inás˘í trpe˘livost pr˘i zpracování stary´ch problému°. Pomáhá nám se
vykor˘enit a podporuje proces propus˘te˘ní.
5. Blahovic˘ ník kulatoplody´ / Eukalyptus (Eucalyptus globulus)
Otevírá a osvobozuje. Pr˘inás˘í vs˘e do plynulosti a podporuje mezilidskou
komunikaci.
6. Monstera lahodná / Fensterblatt (Monstera deliciosa)
Vyrovnává muz˘skou z˘ivotní sílu, posiluje ji a integruje. Pomáhá nám akceptovat nas˘i Yang stránku.
7. Mlíc˘ bezlodyz˘ ny´ / Gänsedistel (Sonchus acaulis)
V bour˘livy´ch c˘asech nám pomáhá vyrovnat mys˘lenky a vyr˘es˘it nape˘tí na
ru°zny´ch úrovních. Ideální jako pr˘ídavek do masáz˘ního oleje.
8. Kakost tec˘ kovany´ / Geranium (Geranium perforatum)
Projasnit vs˘ední den, ktery´ shledáváme s˘edy´m a smutny´m, pomáhá zpr˘etrhat spolec˘enská pouta a vytvor˘it novou sílu a radost.
9. K9
Pomáhá energeticky podporovat imunitní systém. Pr˘i silny´ch transformac˘ních procesech. Posiluje a stabilizuje nás. Dobré jako prevence na
cesty. K9 + RQ7 by neme˘ly chybe˘t v z˘ádné domácí lékárne˘.
10. Canarina kanárská / Kan. Kletterglockenblume (Canarina canariensis)
Dává du°ve˘ru a jistotu ve „vrtkavy´ch“ situacích. Pomáhá rozvíjet ne˘hu.
26
°
Africké esence a esence z kanársky´ch ostrovu
11. Pelyne˘ k c˘ ernoby´ l / Kanadischer Wermut (Artemisia arvensis)
Po velkém psychickém zrane˘ní a vyc˘erpání nám daruje novou z˘ivotní sílu a
regeneraci.
12. Kokosová palma / Kokospalme (Cocos nucifera)
Pomáhá lidem, kter˘í v sobe˘ akceptují jemnost/me˘kkost, a sensibilním lidem
por˘ídit si „tvrdou slupku“.
13. Citlivka stydlivá / Mimose (Mimosa pudica)
Pomáhá zleps˘it kontakt s ostatními, tam kde se mu°z˘eme nalézt. Pomáhá
nám odkry´t nas˘e vlastní vnitr˘ní bohatství a cítit nas˘e vnitr˘ní sve˘tlo.
14. Hadinec obecny´ / Natternkopf (Echium vulgare)
S humorem a pr˘átelskostí dojdeme dále nez˘ s pouhy´m plne˘ním povinností
a disciplínou. Rozvíjíme pr˘átelskost a srdec˘nost a uc˘íme se, z˘e smích otevírá dver˘e.
15. Strelicie královská / Paradiesvogelblume (Strelitzia reginae)
Pomáhá nám najít nas˘i vnitr˘ní krásu a rozpoznat relativitu od iluze. Uc˘íme
se brát se takovy´ jací jsme a cílene˘ následovat nas˘i vizi.
16. Narcis / Reifrocknarzisse (Narcissus tazetta)
V okamz˘iku, kdy se cítíme ve velké temnote˘, nám pomáhá spatr˘it sve˘tlo na
konci tunelu. Pomáhá získat nade˘ji a znovu vyzar˘ovat radost.
17. Ibis˘ ek c˘ ínsky´ / Hibiskus (Hibiscus rosa-sinensis)
Pr˘inás˘í nám ne˘z˘nost a hloubku pocitu°. Pomáhá nám integrovat Yin stránku a z˘enskou sexualitu.
18. Hadinec wildpretu°v / Tachinaste (Echium wildpretii)
Dává sílu k jednání. Mu°z˘eme se osvobodit ze situací, ve ktery´ch se cítíme
uzavr˘eni. Umoz˘n˘uje pru°lom na vs˘ech úrovních , vydrz˘et a nevzdat se.
19. Prys˘ ec – vánoc˘ ní hve˘ zda / Weihnachtsstern (Euphorbia pulchrrima)
Dává nám sílu vyjádr˘it nas˘e opravdové pocity, a tak nás pr˘edstavit takové,
jací opravdu jsme.
20. Cist be˘ lavy´ / Zistrose (Cistus albidus)
Posiluje nas˘i vnitr˘ní pevnost, pomáhá nám by´t ve skupine˘ sami sebou.
27
Masoz˘ ravé rostliny
1. Tuc˘ nice alpínská / Alpenfettkraut (Pinguicula alpina)
C˘ istí na ru°zny´ch energeticky´ch úrovních, slouz˘í k odvodu emocionálních
jedu°.
2. Rosnatka nitkovaná / Sonnentau (Drossea filiformis)
Dopomáhá k hlubokému porozume˘ní karmicky´ch vlivu°. Esence nám pr˘inás˘í
do ve˘domí staré zkus˘enosti, které potom mu°z˘eme vyr˘es˘it s láskou a
pochopením.
3. Dionea mucholapka / Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula)
Kdyz˘ se cítíme by´t situací úplne˘ zajatí a nevidíme z˘ádnou cestu ven, pomáhá nám tato esence rozvíjet ve˘ts˘í odstup a rozpoznat relativitu okolností.
Evropské orchideje
1. Krus˘ tík s˘ irolisty´ / Stengelwurz (Epipactis helleborine)
Pomáhá ponor˘it se jes˘te˘ hloube˘ji do vlastního nitra a vynést na povrch
vnitr˘ní aspekty a uchopit je s láskou. Ulehc˘ uje pr˘ístup k nas˘ emu
podve˘domí.
2. Vstavac˘ muz˘ sky´ / Knabenkraut (Orchis mascula)
Díky pevnému zakotvení nohou jsme volní, s hlavou v dus˘evních vy´s˘kách.
Esence podporuje astrální cestování, stará se ale také o to, abychom
zu°stali na zemi.
3. Vemeník zelenavy´ / Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha)
Pr˘inás˘í dus˘evní jasnost a pomáhá nám rozpoznat to, co je pro nás správné. Podporuje nás tímto zpu°sobem pr˘i rozhodování ve vs˘ech sme˘rech.
4. Okratice c˘ ervená / Waldvögelchen (Cephalanthera rubra)
Pomáhá pr˘i problémech, kdy se nemu°z˘eme soustr˘edit na cíl. Objasn˘uje
duchovní strukturu a posiluje nas˘i koncentraci.
5. Hlístník hnízdák / Vogelnestwurz (Neottia nidus-avis)
Nas˘e potlac˘ené pocity jsou nám dány do ve˘domí a tím láskyplne˘ transformovány. Odstran˘uje strach ze s˘patného zacházení s nas˘imi emocemi.
28
Esence orchidejí z oblasti Amazonky
Protoz˘e kmitání te˘chto esencí je velmi vysoké, doporuc˘ujeme je jes˘te˘ pr˘ed
pouz˘itím otestovat.
1. Aggression Orchid (Acineta superba)
Uvoln˘uje blokády pod c˘akrami a transformuje je. Základní energie je uvolne˘na a agrese osvobozena. Tím se uvolní nas˘e vitální síla a lze ji pozitivne˘
pouz˘ít. Pouz˘ívejte tuto esenci ve˘dome˘ a opatrne˘.
2. Amazon (Preparát r˘eky)
Prostr˘ednictvím této esence rozvíjíme porozume˘ní pro Zemi. Podporuje
nás, odstran˘uje blokády a osve˘dc˘uje se pr˘i energeticky´ch nape˘tích zad.
Esence nám pomáhá se znovu dostat do proudu.
3. Angel-Orchid (Epidendrum secundum)
Otevírá nás pro nas˘e sebeve˘domí a ke komunikaci s vys˘s˘ími energeticky´mi
úrovne˘mi. Esence nás de˘lá lehc˘ími a volne˘js˘ími, a pr˘esto se cítíme v bezpec˘í.
4. Angel of Protection Orchid (Miltonia phalaenopsis)
Pro jemné, senzibilní lidi, kter˘í jsou v drsném okolí vystaveni rozmanity´m
nepr˘átelstvím a nutne˘ potr˘ebují ne˘jakou ochranu kolem sebe. Esence
zleps˘uje komunikaci s nas˘ím ande˘lem stráz˘ny´m.
5. Channeling Orchid (Onicidium incurvum)
Pomáhá nám dostat se do pr˘ímého kontaktu s vys˘s˘ím ve˘domím a zleps˘uje
nas˘e slys˘ení. Ulehc˘uje pr˘ístup k duchovním úrovním.
29
Esence orchidejí z oblasti Amazonky
6. Chocolate Orchid (Stanhorpea wardii)
Pro lidi, kter˘í si chte˘jí otevr˘ít z˘ivotní poz˘itek. Mu°z˘eme rozpoznat, z˘e z˘ivot je
cesta radosti. Esence osvobozuje od dus˘evních omezení.
7. Colour Orchid (Onicidium lanceanum)
Pomáhá nám rozpoznat, z˘e nas˘e mys˘lenky potvrzují barvitost z˘ivota.
Dualita de˘lá z˘ivot teprve zajímavy´m; esence ulehc˘uje pozitivní z˘ivotní vylade˘ní.
8. Coordination Orchid (Cymbidium lowianum)
Pomáhá nám zacházet zcela ve˘dome˘ s nas˘ím základním ve˘domím na psychické úrovni a stimulovat nas˘e samoléc˘itelské síly.
9. Deva Orchid (Edidendrum prismatocarpum)
Uleh_uje kontakt s jemnohmotnou úrovní rostlinného sve˘ta. Podporuje plynutí síly mezi pr˘írodou a lidmi. Esence pr˘inás˘í pr˘ístup ke komunikaci s r˘ís˘í
rostlin.
10. Fullhorn Cattleya (Cattleya warscewiczii)
Uc˘íme se by´t, dávat a dostávat. Zaz˘íváme neohranic˘enou lásku Universa.
11. Fun Orchid (Vanda tricolor)
Podporuje nás˘ humor a nas˘i z˘ivotní radost. Esence nám pomáhá pr˘ijímat
sebe samé a situace z vne˘js˘ku s humorem.
12. Heart Orchid (Laeliocattleya Hybr.)
Podporuje vyrovnání mezi silou solar plexu a srdcem. Harmonizuje a podporuje srdec˘ní c˘akru.
13. Higher Self Orchid (Laeliocattleya anceps clara)
Uc˘íme se naslouchat nas˘emu vnitr˘nímu hlasu a lépe ho následovat.
Esence ulehc˘uje pr˘ístup k vlastnímu vys˘s˘ímu JÁ/BYTÍ.
14. Inspiration Orchid (Cattleya trianaei)
Dává nám inspiraci pro nas˘i tvor˘ivost. Propojujeme se s nas˘í tvu°rc˘í silou na
duchovní úrovni a manifestujeme tento potenciál v nas˘í c˘innosti.
15. Love Orchid (Onicidium abortivun)
Pomáhá nám nechat skrze nás proudit energii lásky. Esence otevírá dál
nas˘e srdec˘ní centrum a nechává jím plynout pravou energii lásky.
Podporuje energetickou terapii.
30
Esence orchidejí z oblasti Amazonky
16. Past-Life Orchid (Paphiopedilum harrysianum)
Umoz˘n˘uje nám kontakt s hluboky´m bytím v nás; prostor v nás, ve kterém
jsou uloz˘eny vs˘echny zkus˘enosti. Esence tímto umoz˘n˘uje lépe rozpoznat
pr˘íc˘iny mnoha problému°.
17. Psyche Orchid (Paphiopedilum insigne)
Pomáhá nám nahlédnout hloube˘ji dovnitr˘ – do nas˘eho podve˘domí, a najít
tak odpove˘di na otázky ty´kající se nas˘eho z˘ivota. Esence také podporuje
rozpoznání nas˘eho z˘ivotního úkolu.
18. Sun Orchid (Epidendrum chioneum)
Propojuje nás˘ solar plexus s vys˘s˘ími úrovne˘mi. Uc˘íme se nejednat pouze
na základe˘ nas˘ich potr˘eb, ny´brz˘ vs˘e vnímat jako celek.
19. Venus Orchid (Anguloa clowesii)
Stimuluje nas˘i receptivní c˘ást – Yin – v nás. Podporuje vlastnosti jako naslouchání, porozume˘ní, ne˘hu a lásku. Esence je také k dostání v podobe˘
krému.
20. Victoria Regia (Victoria amazonica)
Pr˘inás˘í silnou energii pro transformac˘ní procesy v nás. Energie stoupá od
základní c˘akry nahoru. Esence podporuje také propus˘te˘ní v procesu
umírání.
31
Mor˘ské esence
Pr˘i vy´robe˘ te˘chto esencí nebylo v z˘ádném pr˘ípade˘ z˘ádné volne˘ z˘ijící zvír˘e
pos˘kozeno ani zrane˘no. Zvír˘ata chte˘jí od nás porozume˘ní, respekt a ochranu.
1. Caulerpa ve˘ tvená / Algenessenz (Caulerpa racemosa)
Pu°sobí silne˘ oc˘istne˘ a jsou energetizující. Informace o z˘ivote˘ jsou vzájemne˘
propojeny. Samoléc˘itelské procesy jsou stimulovány.
2. Delfíni / Delph® (Tursiops truncatus)
Jedná se o velmi vysoce kmitající energii, která souc˘asne˘ harmonizuje a
proc˘is˘t’uje vs˘echny nas˘e c˘akry. Poselství delfínu° je poselstvím vs˘eobjímající lásky.
3. Rak / Krebs(Grapsus grapsus)
Pomáhá lidem se více otevr˘ít. Pomáhá, ale také rozpoznat, kdy na nás c˘íhá
opravdové nebezpec˘í. A kdy bychom se me˘li stáhnout zpe˘t.
4. Mochyne˘ me˘ chatá / Port. Galeere (Physalia physalis)
Zjednává lehkost a jasnost v mezilidsky´ch vztazích, kdyz˘ jsou vztahy velmi
zatíz˘eny.
5. Blenius krvave˘ rudy´ / Schleimfisch (Blenius sanguinolentus)
Pomáhá odstranit nape˘tí, které vzniká prostr˘ednictvím neproz˘ity´ch pocitu°.
Pomáhá oddat se toku z˘ivota a vychutnávat ho.
6. Plísne˘ nka prstnatá Mor˘ská sasanka / Seeanemone (Stichodactyla
mertensii)
Posiluje kolektivní ve˘domí a soudrz˘nost ve skupine˘. Pomáhá rozlis˘it, co
spolu souvisí, a co ne.
7. Mor˘sky´ jez˘ ek / Seeigel (Echinotrix diadema)
Pomáhá nám najít pravé místo v partnerském svazku a v ostatních mezilidsky´ch vztazích. Pomáhá najít pravou míru mezi blízkostí a distancováním se.
8. Mor˘sky´ s˘ nek / Seeschnecke (Aplysia dactylomela)
Uc˘íme se spolehnout na permanentní ochranu, kterou máme, a cítit se
jiste˘ji.
9. Hve˘ zdice / Seestern (Asterias rubens)
Rozvíjíme jemné ve˘domí v mezilidsky´ch vztazích. Je podporováno sociální
pr˘ijetí kontaktu° a komunikace.
10. Velryba / Wal (Globicephala melas)
Velryby jsou stráz˘ci ve˘de˘ní. Jsou velmi váz˘né, ale otcovsky láskyplné.
Esence pu°sobí na nas˘i srdec˘ní c˘akru, dále ji otevírá. Nas˘e ve˘domí se spojuje s hluboky´mi zkus˘enostmi od „vs˘eho-co-je“. Vzpomeneme si na nas˘i roli
stráz˘ce planety a rozpoznáme nas˘e úkoly.
32
Delph®
Pr˘íve˘ s˘ ek delfínu° / Delph®
je vyroben z ústy vyfouknutého skla. Mu°z˘eme nosit delfíní esenci pr˘ímo
na srdec˘ní c˘akr˘e. Pr˘íve˘s˘ek je velmi harmonizující a otevírá srdce. Je
zave˘s˘en individuálne˘ na posuvném koz˘eném pásku.
Pr˘íve˘ s˘ ek velryb
z modrého skla. Pu°sobí silne˘ energeticky a otevr˘ení srdce. Spojujeme se
se „vs˘ím-co-je“ a bereme z˘ivot ve˘dome˘, pravdive˘.
Ru°z˘ ovy´ amazonsky´ delfín (Sotalia fluviatilis)
pomáhá nám pochopit podstatné a vide˘t srdcem. Propojuje nas˘e srdce
s pr˘írodou a spojuje nás s hlubokou moudrostí v nás, která nás uc˘í, z˘e
jsme se vs˘ím spojeni. Esence nám pomáhá jít cestou lásky v nas˘em
z˘ivote˘, s radostí a zdu°razn˘uje více z˘ensky´ aspekt.
33
Evropská zvír˘ata – esence
Pr˘i vy´robe˘ te˘chto esencí nebylo z˘ádné zvír˘e ani povkozeno ani
zrane˘no. Zvír˘ata od nás chte˘jí porozume˘ní, respekt a ochranu.
1. Medve˘ d / Bär (Ursus arctos)
Zprostr˘edkovává sílu a dobrotu. Podporuje komunikaci a ne˘z˘nost a
obohacuje nás. Posiluje mys˘lenky síly a dobroty.
2. Mlok skrvnity´ / Salamander (Salamandra maculosa)
Rozpomínáme se láskyplne˘ na nas˘i minulost a pomáhá nám ji integrovat.
3. Skokan zeleny´ / Frosch (Rana eculenta)
Pomáhá pr˘i vyjádr˘ení hluboko sídlících pocitu°. Pomáhá nám vnitr˘ne˘ se
osvobodit a podporuje tím nás˘ vy´voj kupr˘edu. Podporuje rozpoznání vlastních pocitu°.
4. Zajíc polní / Hase (Lepus europaeus)
Posiluje naplne˘ní a vjemy, speciálne˘ sluch. Sme˘r˘uje k jemnému a senzibilnímu vnímání okolí jako celku.
5. Vodní váz˘ ka / Libelle (Odonata)
Kdyz˘ se cítíme by´t jako ve zkalené vode˘, nevíme pr˘esne˘, co chceme,
pomáhá nám tato esence zcela jasne˘ cítit a rozpoznat, co je pro nás v
tomto momentu du°lez˘ité.
6. Holub dlouhozobka / Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum)
Daruje podporu, jít tou správnou cestou, osve˘z˘uje a osvobozuje nás ze
strnuly´ch situací. Esence rozry´vá strnulé/tuhé vzory.
7. Páv / Pfau (Argusianus argus)
Pro lidi, kter˘í se nechte˘jí pr˘ijmout takoví, jací jsou. Daruje mnoho vnitr˘ní
radosti a pozor pr˘ed sebou samy´m. Podporuje pocit upr˘ímnosti a du°stojnosti.
8. Ku°n˘ / Pferd (Equidae)
Spojuje pocit dálky a krásy pr˘írody. Zprostr˘edkovává flexibilitu a pohyblivost.
9. Srnec obecny´ / Reh (Careolus capreolus)
Dává skromnost a pokoru. Pomáhá propustit a rozvíjet du°ve˘ru.
34
Evropská zvír˘ata – esence
10. Zebu taursky´ / Rind (Bos primigenius f. tauraus)
Zprostr˘edkovává spojení mezi lidmi a zvír˘aty. Jsou posíleny aspekty jako
mírumilovnost a du°ve˘ra.
11. Muflon / Schaf (Ovis ammon f. aries)
Pomáhá rozvíjet více soucitu. Kdyz˘ jsme velmi fixováni na nás˘ cíl.
12. Moty´ l / Schmetterling (Roter Fuchs, Lepidoptera)
Podporuje nás v te˘z˘ky´ch situacích. Je to esence transformace a lehkosti,
osvobozuje dus˘i a pomáhá nám rozpoznat vnitr˘ní dus˘evní potenciál.
13. Labut’ / Schwan (Cygnus olor)
Pomáhá pr˘ed strachem a osvobozuje od nátlaku tím, z˘e se nám zrcadlí
krása a z˘ivot v harmonii.
14. Tulen˘ / Seehund (Photo vitulina)
Pr˘inás˘í porozume˘ní pro hravou lehkost. Uc˘íme se, koukat se skrze z˘ivot a
pr˘inést do ne˘ho radost a veselost.
15. Kr˘íz˘ ák obecny´ / Spinne (Araneus diadematus)
Pomáhá lépe pochopit pocity ve skupine˘/rodine˘, propustit, k bezpodmínec˘nému vzájemnému respektu.
16. Kozoroh / Steinbock (Carpa ibex)
Pomáhá rozvíjet více srdec˘nosti, hrave˘ zacházet s materiálními ve˘cmi. Tato
esence je dobrá pro rozvoj více me˘kkosti a ne˘z˘nosti, pro více radosti a tolerance.
17. C˘áp bíly´ / Storch (Ciconia ciconia)
Pro stresované lidi; vyrovnává nás a pomáhá nám rozvíjet více klidu, aktivovat nas˘e vnitr˘ní díte˘ a rozvíjet znovu radost.
18. Vy´ r / Uhu (Bubo bubo)
Pomáhá nám lépe rozlis˘it, co je pro nás dobré, a co ne. Vy´borné pro
duchovní c˘is˘te˘ní.
19. Bizon / Wisent (Bison bonasus)
Pr˘inás˘í v sobe˘ velkou moudrost; pomáhá nám uc˘it se z nas˘ich zkus˘eností,
a „vytáhnout“ z nich tak klíc˘ pro nás˘ budoucí z˘ivot.
20. Vlk / Wolf (Canis lupus)
Zbystr˘uje vjemy, nas˘e smysly a nas˘i pozornost. Posiluje nas˘e kolektivní
ve˘domí a nas˘i dynamiku.
35
Africká zvír˘ata – esence
1. Opice / Affe (Ceropithecus aethiops)
Pomáhá nám lépe se koncentrovat, integrovat se do
skupiny, a tak se nauc˘it pravidla chování.
2. Slon africky´ / Elefant (Loxodonta africana)
Pomáhá senzibilním lidem, kter˘í na okolí c˘asto reagují pr˘ecitlive˘le, lépe se
„ohranic˘it“ a moci se chránit. Pomáhá por˘ídit si „tlustou ku°z˘i“.
3. Hroch / Flusspferd (Hippopotamus amphibius)
Dává spokojenost sám se sebou. Esence je dobrá pro vnitr˘ní klid. Pomáhá
nám zu°stat sami sebou v c˘istote˘.
4. Gnu (Connochaetes gnou)
Pomáhá nám najít nas˘e hranice. Posiluje schopnost ume˘t se prosadit.
Dodává odvahu a sílu zjistit nás˘ pravy´ potenciál a rozvíjet ho.
5. Leopard, panter / Leopard (Panthera pardus)
Podporuje rychlost, eleganci a obratnost. Uc˘íme se prosadit nas˘i sílu tam,
kde se to vyplatí. Uc˘íme se opatrnosti a ohledu.
6. Lev / Löwe (Panthera leo)
Dává sebejistotu a sebedu°ve˘ru. Pomáhá nám zklidnit se a moci si vychutnávat z˘ivot. Vidíme pozornost v nas˘em str˘edu.
7. Nosoroz˘ ec / Nashorn (Ceratotherium simum)
Zte˘lesn˘uje archaicky´ princip Yang-energie. Pomáhá nám moci se prosadit.
Posiluje sílu vu°le.
8. Ps˘ tros / Strauss (Struthius camelus)
Pro lidi, kter˘í mají tendenci nede˘lat ve˘ci pr˘ímo. Pomáhá jít cestou pr˘es
te˘z˘kosti dr˘íve, nez˘ se dáme na úte˘k a skloníme se k vyhnutí, nez˘ abychom
problém pr˘ímo vide˘li.
9. Orel be˘ lohlavy´ / Weisskopfseeadler (Haliaeetus leucocephalus)
Dává dus˘evní jasnost, posiluje daleky´ pohled na ve˘ci, nechává nás zakusit
flexibilite˘ a rychlosti. Daruje nám porozume˘ní, podívat se na ve˘ci z velkého
úhlu pohledu.
10. Zmije / Schlange (Dendroaspis)
Pomáhá povzbudit nas˘e samoléc˘itelské schopnosti, podporuje harmonii v
emocionálne˘ otráveny´ch situacích.
36
Esence pro podporu z˘ ivotního prostr˘edí
T1 – protiradioaktivní esence
Pomáhá pr˘i zatíz˘ení Zeme˘ zár˘ením, rentgenové paprsky a elektr. smog.
Me˘r˘ení dokazují, z˘e T1 absorbuje radioaktivitu.
Moz˘ nosti pouz˘ ití:
Sedíme (zujeme si boty) a uzavr˘enou lahvic˘ku dáme mezi chodidla tak,
abychom se lahvic˘ky zlehka doty´kali. Do pravé nebo levé ruky vezmeme esenci delfínu° a drz˘íme ji nad hlavou. Potom se letmo doty´káme lahvic˘kou 7. c˘akry a pomalu s ní pr˘ejíz˘díme dolu° pr˘ed te˘lem az˘ k nohám.
Nezapomen˘te, prosím, po ukonc˘ení lahvic˘ku oc˘istit (vyfoukat, vyklepat,
pr˘edstavit si sve˘tlo atd.).
Esenci T1 poté uloz˘it separátne˘.
Teide – esence vulkánu
Pr˘enás˘ í nas˘ e ve˘ domí a vjemy hluboko na základní úroven˘ .
Rozpoznáváme ve˘domí az˘ k nejmens˘ím strukturám. Pr˘inás˘í zkus˘enosti
z makro- a mikrokosmu.
37
Esence planet
1. Jupiter
Pomáhá nám nauc˘it se zacházet se silou a nauc˘it se jí rozume˘t. Krome˘
toho nás tato esence podporuje pr˘i rozpoznání skutec˘nosti, z˘e peníze jsou
formou energie, a ve˘dome˘ s tímto vycházet. Dále podporuje nas˘i schopnost, vytvor˘it spojení mezi obe˘ma aspekty mocí a radostí.
2. Me˘ síc / Mond
Esence mystické z˘enskosti, mater˘ského principu. Pomáhá nám rozpoznat
boz˘í milost mater˘ství. Podporuje nas˘e intuitivní síly. A také navrací normální biorytmus.
3. Mars
Podporuje nas˘i z˘ivotní energii a sílu. Esence pomáhá prosadit se v boji o
sve˘tlo a podporuje nas˘i sílu vu°le vyr˘knout NE v momente˘ rozhodnutí.
Pomáhá rozume˘t smyslu boje.
4. Merkur
Pomáhá rozpoznat komickou pravdu a prosadit ji pr˘es osobní pravdu.
Esence také podporuje nas˘i schopnost komunikace a uc˘it se, napr˘. pr˘ed
zkous˘kami.
5. Neptun
Podporuje jemnost a sne˘ní, vnitr˘ní harmonii a odstran˘uje jemne˘ energetikké blokády.
6. Pluto
Pomáhá rozpoznat a integrovat nas˘e pocity, které pocházejí z mystického
neve˘domí. Napomáhá leps˘ímu porozume˘ní témat, jako napr˘. Z˘ ivot a Smrt.
Podporuje silne˘ materiálne˘ orientované lidi v tom, aby opatrne˘ zacházeli se
svou materiální provázaností.
7. Saturn
Pu°sobí osvobození a pomáhá k hlubokému porozume˘ní úc˘inné cesty
karmy. Uc˘íme se ve˘dome˘ karmu rozpoznat a skrze porozume˘ní a lásku
vyr˘es˘it TADY a TED˘ .
8. Slunce / Sonne
Odpovídá muz˘skému, otcovskému principu. Esence podporuje dus˘evní
jasnost a spojuje nás s poc˘átkem, s Bohem.
38
Esence planet
9. Uran / Uranus
Spojuje nás s prapu°vodním principem. Esence nám pomáhá poznat propojení ves˘kerého bytí.
10. Venus˘ e / Venus
Odpovídá z˘enskému principu. Esence pomáhá poznat a vyrovnat nas˘i
z˘enskou stránku a nechat vyzar˘ovat navenek nas˘i vnitr˘ní krásu.
Kruhy v obilí – esence
dals˘í informace naleznete
webovy´ch stránkách
www.healt-houses.com.
www.PHIessences.com
39
EEG sem Essência
EEG com Delph®
Ve˘ decké du°kazy esencí
V rámci akademie kve˘tu° bádají ru°zní ve˘dci a lékar˘i pr˘es bioinformace
kve˘tinovy´ch esencí. Ve˘deckou podporu pro du°kazy pu°sobení esencí máme
mimo jiné od Dr. Garcia ze Z˘enevy, ktery´ provedl Optokrystalické prohledání a od Guntera Haffeldera – prohledání EEG.
V institutu pro komunikaci a mozkovy´ vy´zkum ve Stuttgartu mohli pan
Haffelder a jeho ve˘dec˘tí spolupracovníci dokázat, jak se ru°zné frekvence
(alfa, beta, theta a delta-vlny) me˘ní prostr˘ednictvím esencí.
40
Nepohyblivá orchidej nádherná /agresivní /-Kirlian foto©
MOTHER EARTH ESSENCES TM
PHI ESSENCES BV
Rijksweg Zuid 1 · NL 5951 AM Belfeld
Tel. +31-77-475 · Fax +31-77-475 41 31
Email: [email protected]
Internet: www.PHIessences.com
www.CropcircleEssences.com
Distribuição
Download

Esence - PHI Essences