LA 2110 CZ
Residia-Jet-C Qn 1,5
JEDNOVTOKOVÝ BYTOVÝ VODOMÌR S MODULÁRNÍM POÈÍTADLEM
A KOMPOZITNÍM POUZDREM
PROVEDENÍ
pouzdro vodomìru je vyrobeno z velmi kvalitního
kompozitního materiálu
Jednovtokový suchobìžný vodomìr
Vodomìr je chránìn proti vlivu magnetického pole podle EN
14154-3
Nové modulární poèítadlo s mechanickým elektronickým
rozhraním pro nasazení komunikaèních modul ù
SensusBase
Elektronické modulární poèítadlo s “base-r” umožòuje
rádiovou komunikaci nadøazeného systému s vodomìrem.
Modulární poèítadlo umožòuje zapojení vodomìrù ResidiaJET C do individuálního mìøení a tím i fakturai a následné
vyúètování
Residia-JET s komunikaèními moduly je vhodný pro “homeautomatizaci”
NADSTANDARD:
ochranný kryt z plastu, barva modrá
Na mìøení spotøeby množství pitné a užitkové vody do
maximální teploty 30°C
Na mìøení spotøeby množstí teplé užitkové vody do
maximální teploty 90°C
Pro montáž do horizontálního a vertikálního potrubí
VÝHODY POUŽITÍ KOMPOZITNÍHO
MATERIÁLU
Absolutní soulad s nejnovìjšími požadavky na materiály,
které pøicházejí do styku s pitnou vodou.
Odolný proti korozi:
- ve vlhkém prostøedí
- v agresivní vodì
- v upravované vodì
vodomìr s komunikaèním modulem
Materiál je v souladu s požadavky ochrany životního
prostøedí:
- ekologický materiál
- energeticky úsporný výrobní proces
- 40 % redukcie hmotnosti
- optimální schopnost recyklace
www.sensusesaap.com
MONTÁŽ
max. 900*
vodorovnì
svisle*
šikmo*
* metrologická tøída A
TECHNICKÉ PARAMETRY
Jmenovitý prùtok
Qn
Maximální prùtok(1hod/den)
Qmax
Pøechodový prùtok
metrolog. tø. B
Qt
metrolog. tø. A
Qt
m3/h
m3/h
1,5
m3/h
m3/h
0,12
0,03
3
0,15
metrolog. tø. B
Qmin
metrolog. tø. A
Qmin
m3/h
m3/h
Jmenovitý tlak
PN
MPa
1
Zkušební tlak
N
MPa
1,6
Minimální prùtok
Povolená chyba v rozsahu
(Qt « Qmax)
%
Povolená chyba v rozsahu
(Qmin « Qt)
%
Jmenovitá teplota
t
Rozsah poèítadla
°C
kPa
m3
Nejmenší odeèitatelná hodnota *
m3
Ztráta tlaku pøi Qmax
0,06
±2
±3
±5
30
90
10
99 999
0,00005*
* - odeèitatelné pouze v pøípadì, že není použit komunikaèní modul
KOMUNIKAÈNÍ MODULY
Typ
Funkce
Objednávací èislo
Podrobnìjší info
v katalógu
base-r
Rádiový modul kompatibilný s rádiovým
systémem SenusBase
04410508
LS 2100
Residia-M
M-Bus modul podle EN 13757-3
(IEC 870/EN 1434-3)
68115848
MS 8300
Residia-P
Impulzní modul s hodnotou:1 litr/impuls
10 litrù/impuls
100 litrù/impuls
68115849
68115850
68115852
MS 8200
Možnost dodávky modulu samostatnì nebo zabudovaného na vodomìre
LA 2110 CZ Strana 2
TECHNICKÉ PARAMETRY
RÁDIOVÉHO MODULU BASE-R
MATERIÁL
Pouzdro
kompozitní materiál
Tìsníci deska
plast
868,3 MHz
Lopatkové kolo
plast
Výkon
< 5 mW
Mìøicí mechanismus
plast
Frekvence odeètù
6 krát / 24 hod.
Základní kolík
bronz
Teplota okolí
pøi pøepravì a skladování
v provozu
-25 ... +60°C
0 ... 55°C
Ložisko
safír
Krytí
IP 65
Provozní napìtí
DC 3V (líthiová baterie)
Životnos baterie
12 + 1 rok
Frekvence
ROZMÌROVÝ NÁÈRTEK
ROZMÌRY A HMOTNOST
Stavební délka
Závit vodomìru
G 3/4
Závit pøípojky
R 1/2
Délka
Výška
a
mm
70,5
b
mm
110*
d
mm
60
e
mm
23
kg
0,27
Hmotnost
TYPICKÁ KØIVKA CHYB
110*
mm
TYPICKÁ KØIVKA TLAKOVÝCH ZTRÁT
100
50
strata tlaku v kPa
chyba v %
20
10
5
2
1
0,5
0,2
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4 0,5 0,6 0,8
1
2
3
4
5
6
8
10
RESIDIA-JET-C QN 1,5
LA 2110 CZ Strana 3
INFORMACE PRO OBJEDNÁVANÍ
Pøi objednávaní jiných než standardních provedení prosím použijte možnosti uvedené v konfigurátoru (tabulka níže):
Pøíklad objednávky:
Residia-JET-FS, prùtok 1,5 m3/hod., evrópske ovìøení, na studenou vodu, stavební délka 110 mm, R 1/2”, kompozitní
pouzdro, popis pro evropské provedení, metrologická tøída B, bez modulu:
objednávací èíslo: R S B E K B C E U 2 X
Charakteristický znak
Možnost
Kód
Objednávací èíslo
Vodomìr
Residia
RS
Jmenovitý prùtok
QN 1,5
B
Schválení
EU
E
Teplota mìøeného média
studená voda 30°C
K
teplá voda 90°C
W
Stavební délka / Pøipojení
110 mm R1/2" (G3/4")
B
Pouzdro
kompozit
C
Logo / Popis
Europa štandard
Metrologická tøída
EAH
Provedení pro komunikáci
1
2
3
4
R
S
B
E
5
6
7
8
9
N
C
E
U
10 11
EU
1
EBH
2
bez modulu
X
s impulzním modulem Base-R
R
OBJEDNÁVACÍ ÈISLA STANDARDNÍCH PROVEDENÍ
Typ - oznaèení
Teplota
Staveb. délka/Pøipojení
Objednávací èíslo
Residia-Jet C Qn 1,5
30°C
110 mm R 1/2" (G3/4”)
88125321
Residia-Jet C Qn 1,5
90°C
110 mm R 1/2" (G3/4”)
88125331
Systém øízení kvality OQS-certifikovaný
podle ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0
Sensus Metering Systems, Støelnièná 48, 182 00 Praha 8 - Libeò
T: +420 (0)286 588 995-7 F: +420 (0)266 753 360, +420 (0) 286 587 161
www.sensusesaap.com
001-2009 Práva na zmìnu vyhrazeno
LA 2110 CZ Strana 4
Download

Residia-Jet-C Qn 1,5